Dizajniranje laboratorije
PROJEKTNI ZADATAK:
Dizajniranje laboratorije za kontrolu mleka i proizvoda od mleka,
stočne hrane, zemljišta i vode u skladu sa nacionalnom regulativom
1. USLOVI ZA FORMIRANJE LABORATORIJE
U skladu sa propisima sadržanim u ISO 17018, koji daje generalne zahteve za
laboratorije, kao i u skladu sa Pravilnikom o uslovima u pogledu objekata, opreme,
sredstava za rad, kao i u pogledu stručnog kadra koje mora da ispunjava laboratorija (Sl.
glasnik RS br. 45/10), koji je u primeni od 11.07.2010. god, propisani su uslovi u pogledu
objekata (prostorija), opreme i sredstava za rad, kao i uslovi u pogledu stručnog kadra, koje
mora da ispunjava laboratorija za obavljanje mikrobioloških i hemijskih ispitivanja u
oblasti bezbednosti i kvaliteta sirovog mleka, proizvoda od mleka, kao i hrane za životinje.
Opciono, obimu delatnosti mogu se dodati i deo ispitivanja koja su vezana za kvalitet
zemljišta.
Projektnim aktivnostima je neophodno predvideti opšte i posebne zahteve, a koji se
odnose na izgled i konstrukciju samog objekta, organizaciju prostorija, obaveznu opremu,
kao i izbor adekvatnog materijala, sa standardnom i posebnom namenom.
I - Opšti zahtevi u pogledu prostorija laboratorije za ispitivanje
Laboratorija za obavljanje mikrobioloških i hemijskih ispitivanja u oblasti bezbednosti i
kvaliteta sirovog mleka, proizvoda od mleka, kao i hrane za životinje (opciono i ispitivanja
vezana za kvalitet zemljišta) mora da sadrži sledeće prostorije:
1. Prostorija za centralni prijem uzoraka;
2. Prostorija za uzorkovanje mleka i proizvoda od mleka u cilju sprovodjenja
mikrobioloških analiza i čuvanje ostataka uzoraka (*);
3. Prostorija namenjena vršenju mikrobioloških analiza mleka i proizvoda od mleka (*);
4. Prostorije za pripremu mikrobioloških podloga (zajedničke za mikrobiološku
laboratoriju za mleko i laboratoriju za hranu za životinje), sastoje se od:
prostorija za pripremu mikrobioloških podloga namenjenih sterilizaciji (**);
prostorija za sterilizaciju mikrobioloških podloga u autoklavu i
razlivanje gotovih/sterilisanih podloga i njihovo čuvanje (***).
5. Magacinski prostor (zajednički za sve laboratorije);
6. Kancelarija za rukovodioce laboratorija (može biti zajednička);
7. Prostor namenjen za odmor laboratorijskog osoblja;
8. Prostor namenjen za presvlačenje laboratorijskog osoblja (zajednički za sve
laboratorije);
9. Sanitarni čvor (zajednički za sve laboratorije);
10. Prostorija za uzorkovanje hrane za životinje u cilju sprovodjenja mikrobioloških analiza
i čuvanje ostataka uzoraka;
1
Dizajniranje laboratorije
11. Prostorija namenjena vršenju mikrobioloških i mikoloških analiza hrane za
životinje(****);
12. Prostorija za smeštaj svih termostata (termostatska soba) - opciono;
13. Prostorija za pripremu i homogenizaciju uzoraka (svih) namenjenih hemijskim
ispitivanjima;
14. Prostorija za digestiju i mineralizaciju uzoraka;
15. Prostorija za merenje;
16. Centralna hemijska laboratorija ;
17. Prostorija za spektrofotometriju;
18. Prostorija za atomsku apsorpcionu spektrofotometriju, AAS (ako bude obavljala ova
ispitivanja);
19. Prostorija za tečnu hromatografiju (ako bude obavljala ova ispitivanja);
20. Prostorija za gasnu hromatografiju (ako bude obavljala ova ispitivanja;
21. Kućica za gasove za AAS i gasnu hromatogarfiju (ako bude obavljala ova ispitivanja);
22. Prostorija za neškodljivo uklanjanje ostataka materijala/pranje laboratorijskog posuđa;
23. Hodnici koji na adekvatan način povezuju ove prostorije u jednu laboratorijsku celinu.
Napomene:
Ove dve celine mogu biti odvojene i nezavisne, ali mogu predstavljati i jednu funkcionalnu
celinu, koja se određenim građevinskim rešenjem (otvoreni pult/pokretni panel) može i
vizuelno odvojiti.
Ovaj laboratorijski prostor mora biti funkcionalno povezan sa magacinskim prostorom.
Ovaj laboratorijski prostor mora biti funkcionalno povezan sa delom u kome se vrše oba
tipa mikrobioloških ispitivanja (ispitivanje mleka i proizvoda od mleka i hrane za živorinje)
Ove dve laboratorijske celine mogu predstavljati i jednu funkcionalnu celinu, koja
funkcioniše u skladu sa GLP i standardima SRPS ISO 17025:2006.
Konfirmativne mikrobiološke analize se mogu obaviti u jednoj laboratoriji u cilju
racionalizacije procesa.
II - Zahtevi u pogledu sigurnosti
U laboratoriji je predviđeno uspostavljanje određenog nivoa sigurnosti u radu.
Prvi nivo sigurnosti je predviđen za ceo laboratorijski prostor i obezbediće se
kontrolisanim ulaskom zaposlenog i drugog osoblja (gosti, higijeničari i sl.), jednosmernim
kretanjem materijala iz „čistog“ u „prljavo“ - principom "ne unazad!", korišćenjem zaštitne
odeće i obuće.
III - Zahtevi u pogledu unutrašnje konstrukcije i izgleda zidova
Pregradni zidovi mogu biti izrađeni od gipsanih ploča i ploća leksana. Površine zidova
moraju biti obložene monolitnim materijalima, koji pored osnovnih svojstva (vodootporni,
lako se peru, čiste, dezinfikuju, otporni na habanje, vodu, hemikalije) u delu mikrobiološke
laboratorije poseduju i dodatno antibakterijsko svojstvo. Određeni pregradni zidovi, radi
2
Dizajniranje laboratorije
preglednosti, komunikacije u radu i širine prostora, biće iznad 1.3 m transparentni što će se
postići ugradnjom providnog leksana.
IV - Zahtevi u pogledu izgleda podova
Površine podova laboratorije treba da budu od monolitnih materijala kojsu je otporni
na vodu, hemikalije, klizanje, mehaničko habanje kao i na pojavu statičkog elektriciteta.
Ivice podova moraju biti zaobljene u odnosu na zidove, sa postavljenim holkerima, u cilju
sprečavanja nakupljanja nečistoće kao i lakšeg čišćenja i održavanja higijene.
V - Zahtevi u pogledu izgleda stolarije
Preporuka je da prozori na laboratoriji budu napravljeni od kombinacije materijala
aluminijum-PVC i zastakljeni sa termopan-staklom, karakteristika 4/12/4 mm. Takodje,
vrata u laboratoriji treba da budu napravljena od aluminijum-PVC, koja će na određenim
mestima biti sa krilnim/normalnim otvaranjem, a na određenim sa kliznim.
VI - Zahtevi u pogledu vodovodne i kanalizacione mreže
U prostorijama laboratorije, u kojima je to navedeno (specifikacija opreme) mora se
razvesti vodovodna instalacija, sa toplom i hladnom vodom, uz odgovarajući kanalizacioni
odvodni sistem koji treba da uvaži i razmeštaj postavljenih autoklava za sterilizaciju. U
prostoriji laboratorije označenim kao prostor za pripremu mikrobioloških podloga
predviđeno je postavljanje destilatora/dejonizatora za vodu.
VII - Zahtevi u pogledu grejanja i klimatizacije
U svim prostorijama laboratoriji je neophodno obezbediti odgovarajuću temperaturu
primereno mernim instrumentima, ali i optimalnim uslovima rada, uz zahtev da se ona
kontroliše i drži na optimalnom nivou.
VIII- Zahtevi u pogledu osvetljenja
Osvetljenje izvesti prema važećim propisima o osvetljenosti radnog prostora.
IX - Gasna instalacija
Kroz objekat provesti gasnu instalaciju za propan-butan ili metan i to tako da se u
naznačenim prostorijama iz specifikacije mogu priključiti Bunzen gorionici. Sa spoljne
strane objekta postaviti gasnu podstanicu. Ukoliko se gasna instalacija ne sprovodi ceo
sistem zameniti pokretnim bocama sa gasom koji imaju ogovarajuće ateste uvek posle
punjenja.
X - Protivpožarna zaštita
U objekat postaviti protivpožarne aparate Tip S9. Ostale uslove prema pravilnicima o
protivpožarnoj zaštiti objekata.
XI - Električna, telefonska i informatička mreža
U sve prostorije razvesti električnu mrežu, jačine i napona karakterističnim za R. Srbiju.
Telefonsku mrežu postaviti na taj način da laboratorijske celine mogu biti međusosbno
3
Dizajniranje laboratorije
uvek povezane, dok je informacioni sistem sa racunarima i internet konekcijom postavljen
tako da omogućava optimalne uslove prilikom elektronske obrade podataka (laboratorijski
izveštaj).
Od ostalih zahteva izdvajaju se zahtevi vezani za lake i nesmetane procese čišćenja i
dezinfekcije, kvalitet materijala za laboratorijsku opremu, kontrolu i adekvatan način
prikupljanja laboratorijskog otpada, čuvanje pod nadzorom frižidera i prostorije sa
mikrobiološkim kulturama i hemikalijama, o čemu mora postojati evidencija.
2. SPECIFIKACIJA PROSTORIJA I OPREME
A. PROSTORIJA ZA PRIJEM UZORAKA U LABORATORIJI „SJENICA“
(zajednička za sve laboratorije) – TABELA 1
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
Naziv uređaja/opreme
komada
Zamrzivač
1 (min)
Frižider
1 (min)
Tehnička vaga
2
Dvodelan sudopera od inoxa sa toplom vodom
1
Laboratorijski sto sa kasetom za prijem različitih vrsta uzoraka
3
Radni sto sa fiokama
1
Kompjuter sa informacionim sistemom prilagođenim za laboratorijski
3
rad, kao i sa internet konekcijom
Štampač
1
Stolica
2 (min)
Sistem za pranje i dezinfekciju ruku
1
Laboratorijska oprema namenjena za uzorkovanje
Mali pokretni butan gorionik (sa patronom)
Sterilne Whirl-pak kese za uzorkovanje - kese za stomaher
(standardne, sa poljem za pisanje)
Transportni brisevi (Transwab sistemi)
Sterilne plastične kese od 1, 2 i 5 kg
Nalepnice, vodootporni flomasteri
Ostali pribor za uzorkovanje:
ručne sonde,
kuhinjski nož,
skalpel,
metalna kutlača,
ručni frižideri sa haldogelima,
sterilne plastične teglice od 100 ml i 200 ml sa širokim
hermetičkim zatvaračem,
3
pakovanja
pakovanja
pakovanja
pakovanja
5
5
5
5
10
po 100
(min)
4
Dizajniranje laboratorije
sterilne plastične boce od 1L,
špricevi,
pincete,
makaze)
7
8
rukavice za jednokratnu upotrebu
plastične kutije za čuvanje ostataka uzoraka
100
100
5
5
pakovanja
min 10
B. MIKROBIOLOŠKA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE MLEKA I PROIZVODA OD
MLEKA
I - Prostorija za primarnu obradu uzoraka i vršenje osnovnih mikrobioloških
ispitivanja mleka i proizvoda od mleka
I.1. Laboratorijski prostor namenjen uzorkovanju u cilju sprovođenja mikrobioloških analiza i
čuvanje uzoraka - TABELA 2
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Naziv uređaja/opreme
Laminarna komora (manje zapremine) za uzorkovanje
Frižider sa zamrzivačem za čuvanje uzoraka
Tehnička vaga
Sudopera sa toplom vodom (manja)
Sistem za dezinfekciju i pranje ruku
Radni sto sa kasetom
Laboratorijska stolica
Gas (centralni razvod ili boca) koji se priključuje na laminarnu komoru
Lonac za anaerobe
komada
1
1
1
1
1
1
2
1
I.2. Laboratorijski prostor namenjen vršenju mikrobioloških analiza – TABELA 3
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Naziv uređaja/opreme
Komada
Laminarna komora za mikrobiološka ispitivanja
1
Gas (centralni razvod ili boce) koji se priključuje na laminarnu
komoru
Frižider sa zamrzivačem za čuvanje referentnih sojeva
1
mikroorganizama
Brojač somatskih ćelija
1
Brojač kolonija
1
Aparat za automatsku pripremu razređenja čvrstih i tečnih uzoraka
opciono
Lumitesteri – ručni uređaji za monitoring higijene procesa
opciono
(terenski uslovi rada)
Brzi sistemi za određivanje prisustva antibiotika
opciono
5
Dizajniranje laboratorije
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
MINI vidas – aparat za automatsko određivanje mikroorganizama
Tempo – aparat za automatsko brojanje mikroorganizama
Termostat
Svetlosni mikroskop
Digitalni data logeri
Digitalni termometri za sve rashladne uređaje i ručne frižidere
Stomaher za uzorke
Šejker za epruvete
Vodeno kupatilo sa šejkerom
Laboratorijski sto sa termootpornom radnom površinom i sa
pripadajućim kasetama
Pomoćni laboratorijski sto
Polica/ce
Laboratorijski ormar sa staklenim vratima
Laboratorijske stolice
Pipetus-acu
ELISA sistem sa čitačem
Laboratorijsko posuđe za mikrobiološku laboratoriju
Staklene epruvete 16x160
Sterilne plastične Petri-ploče θ 90
Staklene Petri-ploče θ 90 mm
Stalci za epruvete
Metalne laboratorijske korpice
Metalne kasete za Petri ploče θ 90 mm
Sterilne plastične pipete od 1, 2 i 10 mL
Plastične eze od 10 i 100 µL
Metalne eze
Držači za eze
Menzure od 100 mL
Menzure od 250 mL
Plastični levak
Stakleni levak
Staklena laboratorijska čaša od 100 mL
Staklena laboratorijska čaša od 1000 mL
Staklene (termostabilne) boce sa zavrtnjima (od 250, 500 mL)
Stakleni štapići
Stakleni erlenmajeri od 250 mL
Autoklavijalni erlenmajeri od 250 mL sa pripadajućim zavrtnjima
/poklopcima
Autoklavijalni erlenmajeri od 1000 mL sa pripadajućim zavrtnjima
/poklopcima
Metalni poklopci za epruvete 16x160
Gumeni čepovi za epruvete 16x160
opciono
opciono
5
1
10
10+10
1
1
1
1
1
1 ili više
1
2 ili više
3
opciono
500
pakovanja
100
15
10
10
pakovanja
pakovanja
5
5
10
10
5
5
20
20
10+10
10
20
20
10
250
100
6
Dizajniranje laboratorije
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Plastični graduisani laboratorijski bokali
5
Lakmus papir
pakovanja
Laboratorijski pH-metar sa sistemom za kalibraciju
1
Dispenzer zapremine od 1 do 10 mL
5
Staklena predmetna stakla
100
Kutija za čuvanje predmetnih stakala (sa 50mesta)
2
Kvalitativni filter papir
pakovanje
Laboratorijske kašičice
10
Mikrobiološke boje po Gramu
pakovanje
Posuda za bojenje mikroskopskih preparata
1
Kese za autoklaviranje 400x780mm/100/
pakovanja
Termootporne rukavice
2
Gumeni zaštitni hvatač
2
Rukavice za jednokratnu upotrebu
pakovanja
Radni mantili, kape, klompe
Mikrobiološke podloge i reagensi u skladu sa ISO standardima
ispitivanja
Napomena: Celine I.1. i I.2. mogu biti odvojene i nezavisne, ali mogu predstavljati i jednu
funkcionalnu celinu, koja se određenim građevinskim rešenjem (otvoreni pult/pokretni
panel) može i vizuelno odvojiti.
Prostor za pripremu mikrobioloških podloga (zajednički za mikrobiološku
laboratoriju za mleko i laboratoriju za hranu za životinje) - TABELA 4
Napomena: Prostor funkcionalno organizovati tako da se predstavlja povezanu celinu koja
se sastoji iz tri dela:
a) prostor za pripremu mikrobioloških podloga namenjenih sterilizaciji – ovaj prostor mora
biti funkcionalno povezan sa magacinskim prostorom,
b) postupak sterilizacije mikrobioloških podloga u autoklavu,
c) razlivanje gotovih-sterilisanih podloga i njihovo čuvanje – ovaj prostor mora biti
funkcionalno povezan sa delom u kome se vrše oba tipa mikrobioloških ispitivanja
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Naziv uređaja/opreme
komada
suvi sterilizator
1
destilator i/ili dejonizator
1
autoklav
1
laboratorijski rešo
2
laboratorijski tajmeri
2
tehnička vaga
1
digestor iznad autoklava za odvod pare, kao i odgovarajuci odvod
1
vode u podni sistem cevi
laboratorijski frižider za čuvanje pripremljenih podloga
1
7
Dizajniranje laboratorije
9.
10.
11.
12.
13.
automatski sistem za razlivanje podloga u Petri šolje Ø 90 mm
sudopera sa toplom vodom
radni sto za pripremu podloga za sterilizaciju
radni sto za razlivanje sterilisanih podloga
laboratorijske police
opciono
1
1
1
1 ili više
Prostor namenjen za pranje i sterilizaciju kontaminiranog laboratorijskog posuđa
(zajednički za sve laboratorije) – TABELA 5
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Naziv uređaja/opreme
komada
Autoklav za sterilizaciju kontaminiranog materijala
1
Digestor iznad autoklava za odvod pare, kao i odgovarajući odvod 1
vode u podni sistem cevi
Dvodelna sudopera sa toplom vodom
1
Oprema za sprovođenje higijenskog paketa u okviru dobre
laboratorijske prakse:
krpe,
sunđeri,
četke za pranje,
četkice za epruvete,
plastične rukavice
Indikator trake za kontrolu suve sterilizaciije
pakovanje
Indikator trake ili biološki indikatori za kontrolu procesa vlažne pakovanje
sterilizacije (spore B. stearothermophilus 10x5 ATCC 7953)
Laboratorijske police za sušenje
1 ili vise
Safety kontejneri
1-2
Kante za otpatke sa nožnim sistemom otvaranja
10 kom
Magacinski prostor (zajednički za sve laboratorije)
Police
Sto sa fiokama
Prostor namenjen za presvlačenje laboratorijskog osoblja sa sanitarnim čvorom
(zajednički za sve laboratorije)
kasete za garderobu
kabina/paravan za presvlačenje
sistem za dezinfekciju ruku
Prostor namenjen za odmor laboratorijskog osoblja (zajednički za sve laboratorije)
stolovi i stolice
mini čajna kuhinja
8
Dizajniranje laboratorije
Kancelarija za rukovodioce laboratorija (može biti jedna za sve - zajednička)
radni stolovi i stolice
ormari za arhivu
računari sa informacionim sistemom
prilagođenim za laboratorijski rad, kao i sa internet konekcijom;
štampač
sitan kancelarijski nameštaj i pribor
C. MIKROBIOLOŠKA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE HRANE ZA ŽIVOTINJE
Prostorija za primarnu obradu uzoraka i vršenje osnovnih mikrobioloških
ispitivanja hrane za životinje
C.1. Laboratorijski prostor namenjen za uzorkovanje u cilju vršenja mikrobioloških analiza i
čuvanju uzoraka - TABELA 6
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
Naziv uređaja/opreme
Laminarna komora (manje zapremine) za uzorkovanje
Tehnička vaga
Sudopera sa toplom vodom (manja)
Sistem za dezinfekciju i pranje ruku
Laboratorijski radni sto sa kasetom za čuvanje uzoraka
Laboratorijska stolica
Gas (centralni razvod ili boca) koji se priključuje na laminarnu komoru
Kasete/police za čuvanje ostatka uzoraka
komada
1
1
1
1
1
1
više
C.2. Laboratorijski prostor namenjen mikrobiološkim i mikološkim ispitivanjima uzoraka
hrane za životinje - TABELA 7
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Naziv uređaja/opreme
Laminarna komora za mikrobiološka i mikološka ispitivanja
Termostat za plesni* - već su navedeni u TABELI 3
Stomaher za uzorke
Vodeno kupatilo sa šejkerom
Tehnička vaga
Sudopera sa toplom vodom (manja)
Sistem za dezinfekciju i pranje ruku
Laboratorijski ormar sa staklenim vratima
Laboratorijska stolica
Gas (centralni razvod ili boca) koji se priključuje na laminarnu komoru
Kasete/police za čuvanje ostatka uzoraka
komada
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Napomena:
Ove dve celine mogu predstavljati i jednu funkcionalnu celinu, koja funkcioniše u skladu
sa GLP i standardima SRPS ISO 17025:2006.
9
Dizajniranje laboratorije
Konfirmativne mikrobiološke analize se mogu obaviti u jednoj laboratoriji u cilju
racionalizacije procesa.
Termostati mogu biti zajednički za sva mikrobiološka ispitivanja, pri čemu se onda
moraju nalaziti u jednoj prostoriji odvojeno (termostatska soba).
D. HEMIJSKA LABORATORIJA
(može biti zajednička za mleko i proizvode od mleka, za hranu za životinje, kao i za
hemijska ispitivanja vode i zemljišta)
Prostorija za pripremu i homogenizaciju uzoraka – TABELA 8
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Naziv uređaja/opreme
komada
Sterilizator
1
Blender
2
Magnetna mešalica
3
Vodeno kupatilo
3
Frižider sa zamrzivačem
1
Centrifuga sa i/ili bez hlađenja
2
Centrifuga po Gerber-u
1
Eksikator sa sredstvom za sušenje (silikagel)
3
Centralni laboratorijski (hemijski) sto
1
Laboratorijski ormar sa staklenim vratima
2
Dvodelna sudopera sa toplom vodom
1
Gas (centralni razvod ili boca)
5
Laboratorijski rešo
5
Rešo po Kjeldahl-u sa 8 mesta
1
Balon po Kjeldahlu
5
Laboratorijska dizalica
1
Laboratorijske stolice
2 ili više
Laboratorijsko posuđe
Staklene pipete od 1, 2, 5, 10, 20, 25 mL
Po 30 od svih
Staklena bireta ravna PTFE slavina od 10, 25, 50 mL
Po 30 od svih
Laboratorijske čaše od 5, 10, 25, 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800 i Po 20 od svih
1000 mL
Epruvete od vatrostalnog stakla 15 cm ø 15 mm
1000
Menzure od 50, 100, 250, 500 i 1000 mL
Po 30 od svih
Stakleni štapići
20
Merni sudovi od 100, 250, 500 i 1000 mL
Po 50 od svih
Erlenmajeri od 50, 100, 250 i 500 mL
Po 50 od svih
Odmerne tikvice od 20, 50 i 200 mL
Po 50 od svih
Stakleni levkovi ø 25, 35, 40, 50, 65, 75, 80, 100, 125 i 150 mm
Po 20 od svih
Sahatna stakla ø 50, 100 i 150 mm
Po 20 od svih
10
Dizajniranje laboratorije
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Stativi
Mufovi
Kleme
Hilzna za ekstrakciju
Gumene kapalice
Levak po Bihneru ø 110
Levak stakleni po Skvibu sa slavinom 100, 250, 500 i 1000 mL
Mrežica za žarenje 125, 150 i 200 mm
CERAM ploče
Špric boce PVC 100 i 250 mL
Reagens boce braon od 10, 50, 100, 250, 500, 1000 mL
Reagens boce svetle (prozirne) od 10, 50, 100, 250, 500, 1000 mL
Stalci za epruvete sa 20 mesta
Stalci za birete
Tronožac
Azbestna mrežica
Epruvete od brušenog stakla 15 cm ø 15 mm
Lončići za žarenje
Vegeglas
Laboratorijske kašičice, špatule
Maske, rukavice, laboratorijske naočare
Varijabilna automatska pipeta (1-10µL, 10-100 µL, 100-1000 µL)
Avan sa tučkom
Mašice
Makaze 12.5 cm
50
100
100
100
50
20
Po 20 od svih
Po 20 od svih
10
Po 20 od svih
Po 20 od svih
Po 20 od svih
50
20
5
5
500
20
20
10 + 10
pakovanja
Po 10 od svih
20
20
5
Prostorija za digestiju i mineralizaciju uzoraka - TABELA 9
No.
1
2
3
4
Naziv uređaja/opreme
Digestor
Vodeno kupatilo
Sudopera inox sa toplom vodom
Gas (centarlni razvod ili boca)
komada
1
1
1
Prostorija za merenje - TABELA 10
No.
1
2
3
4
Naziv uređaja/opreme
Analitička vaga sa kompletom tegova od 1 mg do 200 g
Tehnička vaga
Laboratorijski sto za vage sa kasetom
Laboratorijska stolica
komada
1
1
1
1 ili više
11
Dizajniranje laboratorije
CENTRALNA HEMIJSKA LABORATORIJA – TABELA 11
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Naziv uređaja/opreme
Peć za žarenje
Sušnica
Vodeno kupatilo
Aparatura za destilaciju
Aparatura po Kjeldalu
Aparatura po Parnas-Wagneru-u
Aparat za ekstrakciju masti i ulja
Krioskop
Laboratorijski sto za hemiju sa keramičkom pločom
Laboratorijki stolovi otporni na dejstvo hemikalija i toplote
Dvodelna inox sudopera sa toplom vodom
Laboratorijske police
Laboratorijske stolice
Laboratorijski pH-metar
Gas (centralni razvod ili boca)
Analyzer za određivanje ukupnog azota/proteina u
čvrstim materijama solids
17 Digitalni ručni refraktometar
komada
1
1
3
8
5
5
2
1
1
2
1
2 ili više
2 ili više
2
5
1 (opciono)
18 Automatski Diode Array 7200 Analyzer hrane
1 (opciono)
19 FoodScanTM-laboratory
1 (opciono)
1 (opciono)
Prostorija za spektrofotometriju - TABELA 12
No.
1
Naziv uređaja/opreme
Spektrofotometar
2
3
4
Laboratorijski sto
Laboratorijska stolica
Sudopera inox sa toplom vodom - manja
komada
1
1
1
1
Celu organizaciju prati razvod vodovodne i kanalizacione mreže, razvod gasova,
klimatizacija, odgovarajući radni stolovi i slično. OPCIONI UREĐAJI – TABELA 13
No.
1
Naziv uređaja/opreme
komada
Atomic Apsorption Spectrometers (AAS) – u posebnoj
1
prostoriji
2
Gasno maseni hromatograf (GC/MS) - u posebnoj prostoriji
1
*Kućica za gasove za AAS i gasnu hromatografiju (ako Laboratorija bude obavljala
ova ispitivanja)
12
Dizajniranje laboratorije
PORTABL PRENOSIVI UREĐAJI ZA TERENSKI ISPITIVANJE SIROVOG MLEKA –
ZAJEDNIČKA UPOTREBA SA AGRO-BIZNIS RAZVOJNIM CENTROM
1. DeLaval cell counter DCC – alat za menadžment stadom brzim i tačnim brojanjem
somatskih ćelija – 2 komada, cena po komadu je oko 2500 evra.
2. Brzi analajzer za određivanje osnovnih parametara hemijskog sastava mleka - 2
komada, cena po komadu je oko 4000 evra.
13
Download

laboratory in sjenica description