ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČ EVO
Pančevo, Pasterova 2
www.zjzpa.org.rs
VI JAVNA NABAVKA ZA 2013. GODINU - BROJ: V-VI/2013
DOBRA U OTVORENOM POSTUPKU
RADI ZAKLJUČ ENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
KUPOVINA LABORATORIJSKOG MATERIJALA33140000, 24300000, 33694000, LA21, LA 41
PO PARTIJAMA
1.
PARTIJA I - HEMIKALIJE
2.
PARTIJA II - RASTVORI ZA BOJENJE I INDIKATORI
3.
PARTIJA III –OPTIKA I SPECIJALNI LABORATORIJSKI PRIBOR
4.
PARTIJA V –KRV I KRVNI DERIVATI
5.
PARTIJA VI –
LABORATORIJSKO STAKLO
6.
PARTIJA VII –TESTOVI I DODACI ZA MINI VIDAS APARAT
7.
PARTIJA VIII –ANTIBIOGRAM I DIJAGNOSTIČ KI DISKOVI I TABLETE
8.
PARTIJA IX –LABORATORIJSKA PLASTIKA ZA MIKROBIOLOGIJU I HIG.
9.
PARTIJA X –TESTOVI I REAGENSI ZA MIKROBIOLOGIJU
10. PARTIJA XI –TESTOVI ZA KONTROLU STERILIZACIJE
11. PARTIJA XII –LABORATORIJSKA PLASTIKA
12. PARTIJA XIV –FILTER PAPIR
13. PARTIJA XV - STANDARDI
14. PARTIJA VIII –API TESTOVI ZA IDENTIFIKACIJU U MIKROBIOLOGIJI
15. PARTIJA XIX –MIKOPLAZMA I UREAPLAZMA –DIJAGNOSTIČ KI TESTOVI
Kontakt telefon naručioca: Centrala tel./faks 013/ 322-965, lok. 116 –koordinator nabavki
Vilenica Vukosava.
1/60
SADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE:
1. PRILOG I –Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
2. PRILOG II – Uslovi i dokazivanje ispunjenosti uslova za učeš ć e u javnoj nabavci
3. PRILOG III - Obrazac ponude
4. PRILOG IV –Tehnička specifikacija sa strukturom cene i uputstvom
5. PRILOG V - Model ugovora
6. PRILOG VI - izjava troš kovi pripremanja ponude
7. PRILOG VII –izjava o nezavisnoj ponudi
8. PRILOG VIII –izjava o poš tovanju obaveza iz čl. 75 st 2. ZJN
9. PRILOG IX –izjava o bezbednosti i zdravlju na radu
10. PRILOG X –izjava o dostavljanju registrovane menice za dobro izvrš enje posla
11. PRILOG XI –izjava o prihvatanju svih uslova iz konkursne dokumentacije
12. PRILOG XII–izjava o veličini pravnog lica (ukoliko je potrebna)
2/60
I)
PREDMET JAVNE NABAVKE
KUPOVINA LABORATORIJSKOG MATERIJALA33140000, 24300000, 33694000, LA21, LA 41
PO PARTIJAMA
PARTIJA I - HEMIKALIJE
PARTIJA II - RASTVORI ZA BOJENJE I INDIKATORI
PARTIJA III –OPTIKA I SPECIJALNI LABORATORIJSKI PRIBOR
PARTIJA V –KRV I KRVNI DERIVATI
PARTIJA VI –
LABORATORIJSKO STAKLO
PARTIJA VII –TESTOVI I DODACI ZA MINI VIDAS APARAT
PARTIJA VIII –ANTIBIOGRAM I DIJAGNOSTIČ KI DISKOVI I TABLETE
PARTIJA IX –LABORATORIJSKA PLASTIKA ZA MIKROBIOLOGIJU I HIG.
PARTIJA X –TESTOVI I REAGENSI ZA MIKROBIOLOGIJU
PARTIJA XI –TESTOVI ZA KONTROLU STERILIZACIJE
PARTIJA XII –LABORATORIJSKA PLASTIKA
PARTIJA XIV –FILTER PAPIR
PARTIJA XV - STANDARDI
PARTIJA VIII –API TESTOVI ZA IDENTIFIKACIJU U MIKROBIOLOGIJI
PARTIJA XIX –MIKOPLAZMA I UREAPLAZMA –DIJAGNOSTIČ KI TESTOVI
Ponuđač je dužan da ponudi:
Laboratorijski potroš ni materijal u skladu sa tehničkom specifikacijom koja se nalazi u prilogu IV.
3/60
PRILOG BR. I
UPUTSTVO PONUĐ AČ IMA KAKO DA SAČ INE PONUDU
I SADRŽ INA KONKURSNE DOKUMENTACIJE I OBRASCI KOJE JE
PONUĐ AČ DUŽ AN DA DOSTAVI UZ PONUDU
1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena
Ponuđač je dužan da sačini ponudu na srpskom jeziku (izuzev dokaza o kvalitetu koji mogu biti i na
engleskom).
Ukoliko bi naručilac u toku pregleda i ocene ponude utvrdio da bi delovi ponuda koji su na stranom jeziku
(za dokaze tražene konkursnom dokumentacijom) trebalo da budu prevedeni na srpski jezik, odredić e
ponuđaču primeren rok za prevod tog dela dokumentacije.
U slučaju spora relvantna je verzija na spskom jeziku.
2. Način popunjavanja
2.1 Od ponuđača se očekuje da bude upoznat sa svim pozitivnim zakonima, podzakonskim aktima
posebno pravilnicima, standardima i tehničkim uslovima koji važe u Republici Srbiji.
Ponuđač je dužan da prouči konkursnu dokumentaciju.
PONUĐ AČ je dužan da uredno i čitko popuni sve potrebne obrasce iz konkursne dokumentacije
koji su sastavni deo ponude. Svaki je potrebno potpisati od strane ovlaš ć enog lica (pun potpis, ne
inicijali) i overiti (zvaničnim pečatom ponuđača). Ukoliko je u samoj ponudi doš lo do ispravke,
ista mora u tom delu biti overena pečatom i parafom lica ovlaš ć enog za popunjavanje iste.
Popunjeni obrasci moraju biti jasni i nedvosmisleni.
Ponuđač može da podnese ponudu za javnu nabavku u celini ili po partijama. Ukoliko ponuđ ač
učestvuje u više partija, potrebno je da dokaze od tač.5-10 Priloga II , obrazac ponude sa
tehničkom specifikacijom, menicu i menično ovlčašć enje i ugovor popuni i dostavi za svaku
partiju posebno, dok ostala traž ena dokumentacija važ i za celu JN.
Potrebno je da dokazi koji se dostavljaju budu poređ ani redosledom kojim se traž e u
obrascu za ocenu ispunjenosti uslova, s tim da dokazi o kvalitetu svakog pojedinačnog
artikla iz tehničke specifikacije budu poređ ani i označeni istim redom kojim su po brojevima
oznčeni artikli u specifikaciji čiji se kvalitet dokazuje.
Ponuđač ne sme da svojevoljno upisuje i dopisuje podatke niti bilo koji drugi tekst ukoliko to nije
izričito dozvoljeno.
Rok važenja ponude je najmanje 60 dana od dana otvaranja ponude.
U slučaju da se nakon izvrš ene računske provere utvrdi greš ka u računanju, naručilac ć e pismenim
putem zatražiti od ponuđača saglasnost za ispravku ponude. U slučaju razlike između jedinične i
ukupne cene, merodavna je jedinična cena. Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računske
greš ke, naručilac ć e njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.
4/60
Ponudu PONUĐ AČ dostavlja u zatvorenoj koverti – omotu, overenu pečatom, sa naznakom:
“Ponuda za javnu nabavku br. V-VI/2013 –LABORATORIJSKI MATERIJAL- PARTIJA
___- NE OTVARATI”, na adresu: Zavod za javno zdravlje Pančevo, Pančevo, ulica Pasterova
broj 2. Na poleđini koverte naznačiti naziv, adresu i broj telefona ponuđača i ime osobe za
kontakt.
Troš kove pripreme i podnoš enja ponude snosi isključivo ponuđač i od naručioca ne može tražiti
naknadu istih.
U slučaju kad je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca
naručilac je dužan nadoknaditi troš kove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa
tehničkim specifikacijama naručioca i troš kove pribavljanja sredstava obezbeđenja, pod uslovom
da ponuđač u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama traži naknadu istih.
2.2 Način označavanja poverljivih podataka u ponudi
Naručilac ć e čuvati kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koji su posebnim
propisom utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi. Naručilac ć e kao
poverljive tretirati podatke u ponudi koji su sadržani u dokumentima koji su označeni kao takvi,
odnosno koji u gornjem desnom uglu sadrže oznaku „POVERLjIVO“, kao i ispod pomenute
oznake potpis ovlaš ć enog lica ponuđača. Ukoliko se poverljivim smatra
samo određeni podatak sadržan u dokumentu koji je dostavljen uz ponudu, poverljiv podatak mora
da bude obeležen crvenom bojom, pored njega mora da bude navedeno „POVERLjIVO“, a ispod
pomenute oznake potpis ovlaš ć enog lica ponuđača.
Naručilac ne odgovara za poverljivost podataka koji nisu označeni na pomenuti način.
Naručilac ć e odbiti davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u
ponudi.
Neć e se smatrati poverljivim cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu
elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.
Naručilac ć e čuvati kao poslovnu tajnu imena ponuđača, kao i podnete ponude, do isteka roka
predviđenog za otvaranje ponuda.
5/60
2.3 PONUĐ AČ je dužan da dostavi popunjen, svojeručno potpisan i pečatom overen:
1. PRILOG III - Obrazac ponude
2. PRILOG IV –Tehnička specifikacija sa strukturom cene i uputstvom
3. PRILOG V - Model ugovora
4. PRILOG VI - izjava troš kovi pripremanja ponude
5. PRILOG VII –izjava o nezavisnoj ponudi
6. PRILOG VIII –izjava o poš tovanju obaveza iz čl. 75 st 2. ZJN
7. PRILOG IX –izjava o bezbednosti i zdravlju na radu
8. PRILOG X –izjava o dostavljanju registrovane menice za dobro izvrš enje posla
9. PRILOG XI –izjava o prihvatanju svih uslova iz konkursne dokumentacije
10. PRILOG XII–izjava o veličini pravnog lica (ukoliko je potrebna)
Kao i da dostavi:
11. depo karton
12. dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. i 76. Zakona o javnim
nabavkama, na način naveden u članu 77. Zakona i tačkama 1-10 Obrasca za ocenu
ispunjenosti uslova.
Dokazi o tehničkom i kadrovskom kapacitetu kao i o obezbeđ enju dovoljnih količina robe na
lageru, navedeni u tački 7 Obrasca za ocenu ispunjenosti uslova dokazuju potpisivanjem izjave u
sklopu Obrasca ponude ili posebnom izjavom na memorandumu ponuđača sa istim tekstom kao u
Obrascu ponude u delu koji se odnosi na poslovni i kadrovski kapacitet.
2.4 UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE TEHNIČ KE SPECIFIKACIJE
Tehnička specifikacija nalazi se u PRILOGU BR. IV .
NAZIV ARTIKLA I PAKOVANJE (kolona 2. tehničke specifikacije)
Ponuđeni laboratorijski materijal mora da bude u adekvatnoj ambalaži, a pakovanja originalna.
Težinsko/zapreminsko pakovanje treba da odgovara traženom, a ukoliko to nije moguć e ponuditi
najpribližniju meru, a količinu uskladiti sa traženom. Ako se ponuđeno pakovanje razlikuje od
traženog to upisati u rubriku: «naziv artikla i pakovanje».
Ponude kod kojih su pakovanja duplo i viš e već a od traženih, smatrać e se neispravnim i neć e se uzeti u
razmatranje (eliminacioni kriterijum).
6/60
PROIZVOĐ AČ
Svaki proizvod u ponudi mora da sadrži naziv PROIZVOĐ AČ A artikla. Podatak tipa:
“domać e
proizvodnje” ili “uvoz” i slične nepreciznosti nisu dozvoljene.U protivnom ponuda ć e se smatrati
neispravnom (eliminacioni kriterijum).
KVALITET
KVALITET PROIZVODA: TEHNIČ KO-TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE I DOKAZI O KVALITETU
(kolone 6. i 7. Tehničke specifikacije)
Tražene tehničko-tehnološ ke karakteristike za svaki artikal dokazuju se fotokopijom iz kataloga
proizvođ ača koji je naveden ili odgovarajuć im važeć im sertifikatima za proizvod ili safety sheetom ili drugim dokumentom koji potvrđuje da je to ono š to je ponuđeno.
Neophodno je priložiti dokument koji se odnosi na kvalitet PROIZVODA, a ne proizvođača. Time se
potvrđuje traženi kvalitet – čistoć a, namena, aktivnost i slično ili dokazuje ekvivalentnost traženom
proizvodu. U protivnom ponuda ć e se smatrati neispravnom (eliminacioni kriterijum).
Zahteve iz ove tačke neophodno je da zadovolje artikli koji u rubrici –Kvalitet proizvoda: Dokazi o
kvalitetu imaju oznaku plus (+). Ponuda koja ne sadrži dokumentaciju za tražene artikle koji imaju
oznaku (+) smatra se neispravnom (eliminacioni kriterijum).
Za artikle gde u rubrici KVALITET PROIZVODA: “DOKAZI O KVALITETU” ne stoji oznaka plus
(+), ne traži se dokumentacija i dokazi iz tačke 5. Uslovi i obrazac za ocenu ispunjenosti uslova, već je
potrebno da ti proizvodi zadovolje zahteve iz naziva artikla i pakovanja (kolona 2. tehničke
specifikacije) - (eliminacioni kriterijum). Ako se naknadno u realizaciji ugovora pokaže da artikal ne
zadovoljava tražene karakteristike, Smatrać e se da ponuđač koji je izvrš io isporuku takvog artikla nije
realizovao svoje ugovorne obaveze i NARUČ ILAC ć e aktivirati sredstvo finansijskog obezbeđenja
radi nabavke kvalitetnog artikla od drugog dobavljača.
DOKAZI O KVALITETU PROIZVOĐ AČ A (kolona 8. tehničke specifikacije)
Za artikle gde u rubrici “kvalitet proizvođača” u specifikaciji ima plus (+), ponuđač je obavezan da
dostavi sertifikat za upravljanje kvalitetom u proizvodnji traž enog artikla. U protivnom ponuda ć e
se smatrati neispravnom (eliminacioni kriterijum).
DOKAZI O KVALITETU DOBAVLJAČ A (kolona 9. tehničke specifikacije)
Za artikle gde u rubrici “kvalitet dobavljača”u Specifikaciji ima plus (+), ponuđač je dužan da dostavi
dokaz da je od proizvođ ača odgovarajuć eg artikla iz specifikacije ovlašć eni distributer. U
protivnom ponuda ć e se smatrati neispravnom (eliminacioni kriterijum).
OPASNE MATERIJE (član 24. stav 1. i član 69. stav 1. tačka 24. Zakona o bezbednosti i
na radu)
zdravlju
Za sve artikle koje je naručilac u TEHNIČ KOJ SPECIFIKACIJI (kolona 10) označio kao OPASNE
MATERIJE, ponuđač koji proizvodi odnosno isporučuje opasne materije dužan je da za iste priloži, na
srpskom jeziku dokumentaciju za njihovu upotrebu, održavanje, pakovanje, transport, koriš ć enje i
skladiš tenje u kojoj je proizvođač, odnosno isporučilac naveo sve bezbednosno-tehničke podatke, važne za
ocenjivanje i otklanjanje rizika na radu.
7/60
Ukoliko ponuđač nije u moguć nosti da uz Ponudu dostavi navedenu dokumentaciju, on daje IZJAVU u
pismenoj formi da ć e tu obavezu realizovati najkasnije prilikom isporuke robe. Navedene obaveze, u
smislu člana 24. stav 1. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (Sl.glasnik RS br. 101/05) ponuđač
realizuje prilikom dostavljanja svoje ponude, a najkasnije prilikom isporuke navedenih artikala
ponuđaču. Ukoliko se i tom prilikom ne dostavi ova dokumentacija NARUČ ILAC može obezbediti
ovu dokumentaciju od pravnog lica registrovanog za poslove kontrole kvaliteta proizvoda u smislu
člana 24. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, NA RAČ UN PONUĐ AČ A sa kojim je
zaključio Ugovor.
2.5 Razlozi zbog kojih ć e ponuda biti odbijena:
Ponuda koja je pristigla otvorena kod naručioca, nakon konstatovanja te činjenice u zapisnik, bić e
vrać ena ponuđaču i neć e se uzeti u razmartanje.
Ponuda koja nije blagovremena, tokođe ć e, uz naznaku da je neblagovremena, biti vrać ana
ponuđaču i neć e biti uzeta u razmatranje.
Ponuda koja ne sadrž i sve potrebne obrasce, uredno popunjene, potpisane od strane ovlaš ć enog
lica i overene zvaničnim pečatom, bić e odbijene kao neispravne.
Bitni nedostaci ponude su:
- ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učeš ć e
- ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove
- ponuđač ne dostavi traženo sredstvo obezbeđenja
- ponuđeni rok važenja ponude krać i od propisanog
- kao i slučajevi u kojima ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguć e
utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili je nije moguć e uporediti sa drugim ponudama.
Greš ke kao š to su nepopunjene pojedine rubrike u obrascima, sitne ispravke i slične greš ke za koje
je očigledno da su tehničke prirode, š to ć e ceniti komisja, neć e se smatrati bitnim nedostacvima
ponude, ukoliko je uprkos takvim sitnim nedostacima moguć e utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili
je moguć e uporediti sa drugim ponudama.
2.6 Izmene, dopune i pojaš njenja konkursne dokumentacije:
Ukoliko u roku predviđenom za podnoš enje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju,
naručilac ć e bez odlaganja izmene ili dopune objaviti na portalu javnih nabavki i na zvaničnoj
internet stranici naručioca.
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za
podnoš enje ponuda, dužan je da produži rok za podnoš enje ponuda.
3. Dokazivanje ispunjenosti uslova:
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može
pre donoš enja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu
izveš taja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original
ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.
8/60
Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti krać i od pet dana, ne dostavi
na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac ć e njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama
nadležnih organa: APR-a, ATS-a, privrednog suda, nadležnog organa za vođenje evidencije o
izmirenju poreskih obaveza (RS Poreska uprava, Gradski-Opš tinski sekretarijat za poresku
administraciju) ukoliko su javno dostupni ili drugog nadležnog organa koji navedene podatke
učini javno dostupnim.
Ponuđač je dužan da navede na kojoj internet stranici su javno dostupni podaci koje iz
razloga javne dostupnosti nije dostavio.
Internet adrese državnog organa ili organizacije na kojima se mogu dobiti potrebni podaci:
http://www.poreskauprava.gov.rs
http://www.zso.gov.rsIindex.htm
www.ats.rs
4. Ponuda po varijantama
Ponuda po varijantama nije dozvoljena.
5. Način izmene, dopune i opoziva ponude
Ponuđač može da izmeni ili povuče svoju ponudu pismenim obaveš tenjem pre isteka roka za
podnoš enje ponuda. Svako obaveš tenje o izmenama ili povlačenju ponude mora biti pripremljeno,
označeno i dostavljeno u skladu sa uslovima iz konkursne dokumentacije, sa oznakom na koverti –
omotu “Izmena ponude za nabavku (navesti naziv nabavke)- ne otvaraj”ili “ Povlačenje ponude za
nabavku(navesti naziv nabavke)- ne otvaraj”. Ponuda ne sme biti izmenjena posle krajnjeg roka za
podnoš enje.
6. Obaveštenje ponuđ aču u vezi učestvovanja kao podizvođ ač i u zajedničkoj ponudi
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje kao podizvođač ili
u zajedničkoj ponudi, niti isto lice može da učestvuje u viš e zajedničkih ponuda, u istoj javnoj
nabavci. U suprotnom naručilac je dužan da odbije sve ponude podnete suprotno ovoj zabrani.
7. Moguć nost angaž ovanja podizvođ ača
Ponuđač može da angažuje podizvođača.
Ukoliko ć e ponuđač ponuditi podizvođaču izvrš enje dela nabavke potebno je da to navede u
obrascu ponude, pored toga, potrebno je da naglasi koliki je procenat ukupne vrednosti nabavke
koji ć e se izvrš iti preko jednog ili viš e podizvođača, a koji ne može da bude već i od 50% ukupno.
Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75.
stav 1. tačka 1) do 4). Dokaz iz tačke 5) stava 1 člana 75. ponuđač dostavlja samo za podizvođača
za deo nabavke koji ć e podizvođač izvrš iti.
Ako je za izvrš enje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne
nabavke, potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim
nabavkama ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio
izvrš enje tog dela nabavke.
Podizvođači nisu u obavezi da podnesu dokaze koji se odnose na dodatne uslove iz čl. 76. stav 2.
Zakona o javnim nabavkama.
9/60
Podizvađač mora da bude naveden u ugovoru.
Ponuđač ne sme angažovati kao podizvođača lice koje nije navedeno u ponudi, osim u slučaju iz
čl. 80 st. 14. Zakona o javnim nabavkama ako je na strani podizvođača nakon podnoš enja ponude
nastala trajnija nesposobnost plać anja, ako to lice ispunjava sve uslove određene za podizvođača i
ukoliko dobije prethodnu saglasnost naručioca.
Ponuđač je dužan da naručiocu na njegov zahtev omoguć i pristup kod podizvođača radi
utvrđivanja ispunjenosti uslova.
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvrš enje obaveza iz postupka predmetne javne
nabavke bez obzira na broj podizvođača.
Jedno lice (pravno i fizičko) može da bude podizvođač u viš e ponuda u istoj javnoj nabavci.
U slučaju podnoš enja ponude sa podizvođačem, obrasce ponude popunjava ponuđač.
8. Moguć nost podnošenja zajedničke ponude
Ponuđači mogu da podnesu zajedničku ponudu.
Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema
naručiocu obavezuju na izvrš enje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:
- članu grupe –ponuđaču koji je nosilac posla, odnosno koji ć e podneti ponudu i koji ć e
zastupati grupu ponuđača pred naručiocem (potpisati sve obrasce iz konkursne
dokumentacije koje je potrebno popuniti)
- ponuđaču koji ć e potpisati ugovor, u ime svih ponuđača iz zajedničke ponude
- ponuđaču koji ć e dati sredstvo obezbeđenja
- ponuđaču koji ć e izdati račun,
- račun na koji ć e biti izvrš eno plać anje
- obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvrš enje ugovora
Svaki ponuđač iz zajedničke ponude mora da ispuni uslove iz člana 75 stav 1 tačka 1-5 Zakona o
javnim nabavkama, na način predviđen članom 77. navedenog zakona. Svaki član zajedničke
ponude dostavlja dokaze o ispunjenosti uslova ponuđača iz člana 75. i 77. Zakona o javnim
nabavkama i člana 10 Pravilnika.
Ponuđači iz zajedničke ponude odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi
ili kao podizvođač.
U ponudi (obrascu ponude), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi
ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu.
sa podizvođačem.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku
ponudu u ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o
javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne
nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.
10/60
Naručilac može da traži od članova grupe ponuđača da u ponudama navedu imena i
odgovarajuć e profesionalne kvalifikacije lica koja ć e biti odgovorna za izvrš enje ugovora.
9. Uslovi i način plać anja, garantni rok i druge okolnosti:
9.1 Plać anje se vrš i najmanje 30 dana od dana ispostavljanja fakture, u suprotnom ponuda se smatra
neispravnom, a za rok plać anja duži od 30 dana bodovi su utvrđeni ponder listom.
9.2 Mesto i rok izvrš enja:
Predmetna javna nabavka izvrš ić e se u prostorijama Zavoda za javno zdravlje Pančevo.
Rok isporuke je maksimalno 45 dana od momenta prijama usmene ili pismene narudžbenice
ovlaš ć enog lica naručioca u protivnom, ponuda se smatra neispravnom.
Ponuđač je dužan da dostavi na srpski prevedeno uputstvo za bezbedan rad po Zakonu o bezbednosti
i zdravlju na radu;
- uz ponudu dostavljaju potpisanu IZJAVU
- po isporuci opreme –UPUTSTVO
10. Cena, valuta i način na koji mora biti navedena i izraž ena cena u ponudi
Ponuđač je dužan da ponudi cenu za robu koja je predmet javne nabavke bez PDV, iznos PDV-a i
ukupan iznos sa PDV-om. Cene se iskazuju pojedinačno za svaki artikal u specifikaciji i ukupno
za celu partiju.
Cena mora biti iskazana u dinarima.
Avansno plać anje nije dozvoljeno.
Cena je fiksna i ne može se menjati.
Cena opreme obuhvata sve elemente sadržane u ovom uputstvu i obrascu ponude kao i troš kove
uvoza, transport F-co Naručilac.
Opcija ponuđene cene je do izvrš enja ugovornih obaveza i drugačije ponude smatrać e se
neispravnim.
Ponuda čija je ukupna cena već a od procenjene cene smatrać e se neprihvatljivom.
Naručilac može da odbije ponudu zbog neuobičajeno niske cene.
Neuobičajeno niska cena u smislu ZJN je ponuđena cena koja značajno odstupa u odnosu na
tržiš no uporedivu cenu i izaziva sumnju u moguć nost izvrš enja javne nabavke u skladu sa
ponuđenim uslovima.
Ako naručilac oceni da ponuda sadrži neuobičajeno nisku cenu, dužan je da od ponuđača zahteva
detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim, a naročito navode u
pogledu ekonomike načina gradnje, proizvodnje ili izabranih tehničkih reš enja, u pogledu izuzetno
povoljnih uslova koji ponuđaču stoje na raspolaganju za izvrš enje ugovora ili u pogledu
originalnosti proizvoda, usluga ili radova koje ponuđač nudi. Naručilac je dužan da ponuđaču u
tom slučaju odredi primeren rok za odgovor. Naručilac je dužan da po dobijanju obrazloženja
proveri merodavne sastavne elemente ponude. Naručilac naročito proverava ispunjenje obaveza
11/60
koje proizlaze iz važeć ih propisa o zaš titi na radu, zapoš ljavanju i uslovima rada, zaš titi životne
sredine i zaš titi prava intelektualne svojine od strane ponuđača ili kandidata i može od ponuđača
zahtevati dostavljanje odgovarajuć ih dokaza.
11. Vrsta, sadrž ina, način podnošenja, visina i rokovi obezbeđ enja ispunjenja obaveza
ponuđ ača
Kao sredstva finansijskog obezbeđenja ponuđač podnosi registrovanu menicu i menično ovlaš ć enje koja
mora da bude bezuslovna i plativa na prvi poziv. Menice ne mogu da sadrže dodatne uslove za isplatu,
rokove krać e od onih koje je odredio naručilac, iznos manji od onog koji je odredio naručilac ili
promenjenu mesnu nadležnost za reš avanje sporova.
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da ć e pre potpisivanja ugovora dostaviti naručiocu REGISTROVANU
MENICU I menično ovlaš ć enje u iznosu od 10 % od vrednosti ugovora sa PDV-om..
Ukoliko ponuđ ač učestvuje u više partija, duž an je da dostavi jednu izjavu u kojoj ć e navesti redni
broj partija u kojima učestvuje, a ukoliko mu bude dodeljen ugovor duž an je da dostavi
registrovanu menicu i menično ovlašć enje za svaku partiju posebno pre potpisivanja ugovora.
Ukoliko ne izvrši navedenu obavezu u datom roku, naručilac zadrž ava pravo da odustane od dodele
ugovora.
Ukoliko se dogodi (u slučaju) da ponuđač ima negativnu reference, a da predmet ove javne nabavke nije
istovrstan predmetu za koju je ponuđač dobio negativnu referencu, ponuđač je dužan da dostavi i
registrovanu menicu u iznosu 15% ponuđ ene cene.
12. Dodatne informacije
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, tražiti od naručioca dodatne informacije ili
pojaš njenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnoš enje
ponuda, na tel br. 013/322-965, faks br. 013/322-965, mail adresu [email protected] ili
putem poš te preporučeno na adresu naručioca Zavod za javno zdravlje Pančevo, Pasterova br. 2,
Pančevo, 26000, sa naznakom “pitanje za j.n. br. _ (navesti br. javne nabavke)”.
Naručilac ć e zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim
informacijama ili pojaš njenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku
poš tom, telefaksom ili putem elektronske poš te i istovremeno ć e isti objaviti na Portalu javnih
nabavki i na svojoj internet stranici.
Ukoliko se i dodatne informacije ili pojaš njenja dostavljaju faksom i el. poš tom potrebno je da na
isti način svaka stranka potvrdi prijem u suprotnom ć e se smatrati da prijem nije uredno izvrš en.
13. Dodatna objašnjenja
Naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da zahteva od ponuđača dodatna objaš njenja koja
ć e mu pomoć i pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda. Naručilac može da vrš i i kontrolu
(uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.
14. Negativne reference
Naručilac ć e odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine u
postupku javne nabavke:
1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25.Zakona o javnim nabavkama;
2) učinio povredu konkurencije;
12/60
3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o
javnoj nabavci, nakon š to mu je ugovor dodeljen;
4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na š ta se u ponudi obavezao.
Naručilac ć e odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao
svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti
predmet nabavke, za period od prethodne tri godine.
Dokaz može biti:
1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;
2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke
ili ispunjenja ugovornih obaveza;
3) isprava o naplać enoj ugovornoj kazni;
4) reklamacije potroš ača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;
5) izveš taj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno
ugovorom;
6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod
uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;
7) dokaz o angažovanju na izvrš enju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u
ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača;
8) drugi odgovarajuć i dokaz primeren predmetu javne nabavke, određen konkursnom
dokumentacijom, koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili
po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.
Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz tačke 1) prethodnog stava, koji se odnosi
na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac ako je predmet javne
nabavke istovrstan.
Naručilac je dužan da Upravi za javne nabavke odmah i bez odlaganja dostavi dokaz negativne
reference.
Ukoliko predmet javne nabavke nije istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu
referencu naručilac ć e tražiti dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza u iznosu od 15%
ponuđene cene.
Naručilac ovim putem obaveštava ponuđ ača da ć e u postupku realizacije posla ove javne
nabavke, sačinjavanjem zapisnika ili na drugi način, strogo voditi računa o kvalitetu
izvršenog posla, o rokovima, savesnom izvršenju posla, što ć e uvek biti konstatovano
pismenim putem i da ć e se navedeni dokumenti, shodno Zakonu o javnim nabavkam, a u
narednim postupcima javnih nabavki koristiti kao negativne reference.
15. Kriterijumi, elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera
Izbor najpovoljnije ponude vrš i Komisija NARUČ IOCA na osnovu kriterijuma EKONOMSKI
NAJPOVOLJNIJE PONUDE kako je utvrđeno u ovom Uputstvu ponuđačima.
Elementi kriterijuma su sledeć i:
Red.broj
1.
2.
Kriterijumi
Cena
Uslovi i način plać anja
Ukupno
Ponder
0-80
0-20
100
13/60
METODOLOGIJA ZA UTVRĐ IVANJE PONDERA
1. CENA FRANKO MAGACIN NARUČ IOCA
Utvrđivać e ć e se najpovoljnija ponuda uporednim
pregledom ponuđenih cena za celu partiju (od 0 –80 bodova)
Formula X =
A
* 80
B
najniža ponuđena cena: A
ponuđena cena: B
maksimalni broj bodova =80
2. NAČ IN I USLOVI PLAĆ ANJA:
30 dana
-
0 bodova
31-44 dana od dana isporuke robe
-
5 bodova
45-59 dana od dana isporuke robe
-
10 bodova
60 i viš e dana od dana isporuke robe
-
20 bodova
U slučaju da postoje dve ili viš e ponuda sa istim brojem pondera, prednost se daje ponudi koja
sadrži nižu ponuđenu cenu.
Ukoliko postoje dve ili viš e ponuda sa istim brojem pondera i istom ponuđenom cenom, prednost
se daje ponudi koja sadrži povoljnije (duže) rokove plać anja.
16. Obaveštenja ponuđ ačima u vezi člana 75 Zakona o javnim nabavkama.
Ponuđači su dužni da ć e pri sastavljanju ponude poš tuju obaveze koje proizlaze iz važeć ih propisa
o zaš titi na radu, zapoš ljavanju i uslovima rada, zaš titi životne sredine, kao i da garantuju da su
imaoci prava intelektualne svojine, shodno čl.75 st.2 Zakona o javnim nabavkama.
17. Obaveštenja ponuđ ačima o naknadi za korišć enje patenata
Naknadu za koriš ć enje patenata kao i odgovornost za povredu zaš tić enih prava intelektualne
svojine treć ih lica snosi ponuđač.
14/60
18. Prednost domać eg ponuđ ača
U slučaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, a u situaciji kada postoje ponude
domać eg i stranog ponuđača koji pružaju usluge ili izvode radove, naručilac mora izabrati ponudu
najpovoljnijeg domać eg ponuđača pod uslovom da razlika u konačnom zbiru pondera između
najpovoljnije ponude stranog ponuđača i najpovoljnije ponude domać eg ponuđača nije već a od 10
u korist ponude stranog ponuđača.
U slučaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, a u situaciji kada postoje ponude
ponuđača koji nude dobra domać eg porekla i ponude ponuđača koji nude dobra stranog porekla,
naručilac mora kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu ponuđača koji nudi dobra domać eg
porekla pod uslovom da razlika u konačnom zbiru pondera između najpovoljnije ponude ponuđača
koji nudi dobra stranog porekla i najpovoljnije ponude ponuđača koji nudi dobra domać eg porekla
nije već a od 10 u korist ponude ponuđača koji nudi dobra stranog porekla.
U slučaju primene kriterijuma najniže ponuđene cene, a u situaciji kada postoje ponude domać eg i
stranog ponuđača koji pružaju usluge ili izvode radove, naručilac mora izabrati ponudu domać eg
ponuđača pod uslovom da njegova ponuđena cena nije već a od 15% u odnosu na najnižu
ponuđenu cenu stranog ponuđača.
U slučaju primene kriterijuma najniže ponuđene cene, a u situaciji kada postoje ponude ponuđača
koji nude dobra domać eg porekla i ponude ponuđača koji nude dobra stranog porekla, naručilac
mora izabrati ponudu ponuđača koji nudi dobra domać eg porekla pod uslovom da njegova
ponuđena cena nije preko 20% već a u odnosu na najnižu ponuđenu cenu ponuđača koji nudi dobra
stranog porekla.
U ponuđenu cenu stranog ponuđača uračunavaju se i carinske dažbine.
Domać i ponuđač je pravno lice rezident u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih
lica, odnosno fizičko lice rezident u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.
Ako je podneta zajednička ponuda, grupa ponuđača se smatra domać im ponuđačem ako je svaki
član grupe ponuđača lice iz stava 6. ovog člana.
Ako je podneta ponuda sa podizvođačem, ponuđač se smatra domać im ponuđačem, ako je
ponuđač i njegov podizvođač lice iz stava 6. ovog člana.
Kada ponuđač dostavi dokaz da nudi dobra domać eg porekla, naručilac ć e, pre rangiranja ponuda,
pozvati sve ostale ponuđače čije su ponude ocenjene kao prihvatljive da se izjasne da li nude dobra
domać eg porekla i da dostave dokaz.
18. Zahtev za zaštitu prava
Zahtev za zaš titu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje se naručiocu na adresu Zavod za javno
zdravlje Pančevo, ul. Pasterova br. 2, 26000 Pančevo, neposredno ili poš tom preporučeno sa povratnicom.
Primerak zahteva za zaš titu prava se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaš titu prava na adresu
Nemanjina br. 22-26, Beograd.
Zahtev za zaš titu prava može da se podnese u toku celog postupoka, protiv svake radnje naručioca ukoliko
drugačije nije predviđeno ZJN.
Zahtev za zaš titu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnoš enje ponuda ili
konkursne dokumentacije smatrać e se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca
najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnoš enje ponuda, a u postupku javne nabavke male
vrednosti i kvalifikacionom postupku ako je primljen od strane naručioca tri dana pre isteka roka za
podnoš enje ponuda, bez obzira na način dostavljanja. U tom slučaju dolazi do zastoja roka za
podnoš enje ponuda. Navedno se ne primenjuje u slučaju pregovaračkog postupka bez objavljivanja
poziva za podnoš enje ponuda, ako podnosilac zahteva ili sa njim povezano lice nije učestvovao u
tom postupku.
Posle donoš enja odluke o dodeli ugovora, odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, odluke o
priznavanju kvalifikacije i odluke o obustavi postupka, rok za podnoš enje zahteva za zaš titu prava
15/60
je deset dana od dana prijema odluke, a u slučaju javne nabavke male vrednosti je pet dana od dana
prijema odluke.
U slučaju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnoš enje ponuda, rok za
podnoš enje zahteva za zaš titu prava je deset dana od dana objavljivanja odluke o dodeli ugovora
na Portalu javnih nabavki.
Zahtevom za zaš titu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne
nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnoš enje pre
isteka roka za podnoš enje zahteva iz stava 3. člana 149 ZJN, a podnosilac zahteva ga nije podneo
pre isteka tog roka.
Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaš titu prava od strane istog
podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac
zahteva znao ili mogao znati prilikom podnoš enja prethodnog zahteva.
O podnetom zahtevu za zaš titu prava naručilac obaveš tava sve učesnike u postupku javne nabavke,
odnosno objavljuje obaveš tenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku
od dva dana od dana prijema zahteva za zaš titu prava.
Zahtev za zaš titu prava zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke do donoš enja
odluke o podnetom zahtevu za zaš titu prava, ako Republička komisija za zaš titu prava na predlog
naručioca ne odluči drugačije.
Ako je zahtev za zaš titu prava podnet nakon zaključenja ugovora u skladu sa članom 112. stav 2.
ovog zakona naručilac ne može izvrš iti ugovor o javnoj nabavci do donoš enja odluke o podnetom
zahtevu za zaš titu prava, osim ako Republička komisija na predlog naručioca ne odluči drugačije.
Zahtev za zaš titu prava sadrži:
1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
2) naziv i adresu naručioca;
3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;
4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;
6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ovog zakona;
7) potpis podnosioca.
Ako podneti zahtev za zaš titu prava ne sadrži sve navedene podatke naručilac ć e bez odlaganja,
pozvati podnosioca zahteva da u roku od dva dana dopuni zahtev. Ako podnosilac zahteva ne
postupi u roku iz stava 2. ovog člana, odnosno ako ne dopuni zahtev u skladu sa pozivom za
dopunu, naručilac ć e takav zahtev odbaciti zaključkom. Protiv navednog zaključka podnosilac
zahteva može u roku od tri dana od dana prijema zaključka podneti žalbu Republičkoj komisiji,
dok kopiju žalbe istovremeno dostavlja naručiocu.
Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije (broj žiro računa: 840742221843-57, š ifra plać anja: 153, poziv na broj: 97 50-016, svrha: Republička administrativna
taksa sa naznakom nabavke na koju se odnosi, korisnik: Budžet Republike Srbije) uplati taksu u
iznosu od 80.000,00 dinara (ako se zahtev za zaš titu prava podnosi pre otvaranja ponuda ili ako
procenjena vrednost javne nabavke, odnosno ponuđena cena ponuđača kojem je dodeljen ugovor
nije već a od 80.000.000 dinara), ili 40.000 dinara (u postupku javne nabavke male vrednosti i
pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnoš enje ponuda), ili 15.000 dinara (u
postupku po žalbi na zaključak Uprave za javne nabavke iz člana 83. ZJN) ili 0,1% (procenjene
vrednosti javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor, ako je ta
vrednost već a od 80.000.000 dinara).
16/60
19. Rok za zaključenje ugovora
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8
dana od dana proteka roka za podnoš enje zahteva zaš titu prava.
Ponuđač ć e biti pozvan da zaključi ugovor, saglasno članu 113 st. 1 Zakona o javnim nabavkama,
osim u slučaju predviđenom čl. 112. st. 2. tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.
Ako naručilac ne dostavi potpisan ugovor ponuđaču u roku iz stava 1. ovog člana, ponuđač nije
dužan da potpiš e ugovor š to se neć e smatrati odustajanjem od ponude i ne može zbog toga snositi
bilo kakve posledice, osim ako je podnet blagovremen zahtev za zaš titu prava.
Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac
može da zaključi ugovor sa prvim sledeć im najpovoljnijim ponuđačem.
Ako je zbog metodologije dodele pondera potrebno utvrditi prvog sledeć eg najpovoljnijeg
ponuđača, naručilac ć e ponovo izvrš iti stručnu ocenu ponuda i doneti odluku o dodeli ugovora.
Samo potpisan ugovor smatrać e se zvaničnom obavezom naručioca i nikakve aktivnosti
predviđene ugovorom neć e se moć i preduzeti.
20. Izmene podataka kod naručioca ili ponuđ ača pre zaključenja ugovora
Ukoliko nakon otvaranja ponuda dodje do promene u poslovnom imenu ponuđača, sediš tu
ponuđača, pravnoj formi, promeni zakonskog zastupnika odnosno lica ovlaš ć enog za potpisivanje
ugovora ponuđač je dužan odmah o tome obavestiti naručioca na način sadržan u tački 12. ovog
uputstva.
21. Izmene ugovora o javnoj nabavci
Ugovor o javnoj nabavci ne podleže aneksiranju.
DIREKTOR
Prim dr Mica Sarić Tanasković
17/60
PRILOG BR. II
USLOVI I DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČ EŠĆ E ZA UČ EŠĆ E U
JAVNOJ NABAVCI iz čl.75. 76. i 77. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS br.124/12) sa
uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova za VI javnu nabavku za 2013. godinu za
LABORATORIJSKI MATERIJAL – po partijama.
Pravo učeš ć a u predmetnoj javnoj nabavci imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja
ispunjavaju uslove za učeš ć e u postupku javne nabavke predviđene Zakonom o javnim
nabavkama.
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre
donoš enja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveš taja komisije
za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili
pojedinih dokaza u roku od 5 dana.
Ako ponuđač u ostavljenom roku, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza,
naručilac ć e njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.
18/60
R.br.
Uslov iz čl.75 Zakona o javnim nabavkama
Dokaz
1.
da je ponuđač registrovan kod nadležnog
Izvodom iz registra Agencije
organa, odnosno upisan u odgovarajuć i
za privredne registre, odnosno drugog
registar
nadležnog organa koji vodi registar
(čl.75 stav 1. tačka 1. ZJN)
*moguć e dostaviti i fotokopiju koja može
biti neoverena
*dokazi iz ove tačke ne smeju biti stariji
od dva meseca pre otvaranja ponuda
2.
da ponuđač i njegov zakonski zastupnik
Uverenjem/potvrdom nadležnog suda da pravno
lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao
član organizovane kriminalne grupe, da nije
osuđivan za neko od krivičnih dela protiv
privrede, životne sredine, krivično delo primanja
i davanja mita, krivično delo prevare. (izvod iz
kaznene evidencije, po sediš tu nadležnog
osnovnog suda, viš eg suda i Viš eg suda u
Beogradu– Posebno odeljenje za organizovani
kriminal)
nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao
član organizovane kriminalne grupe,
da nije osuđivan za krivična dela
protiv privrede, životne sredine, krivično
delo primanja i davanja mita, krivično delo
prevare
Izvodom iz kaznene evidencije nadležne
policijske uprave (preme mestu rođnja ili prema
mestu prebivališ ta) da zakonski zastupnik (ako
ih ima viš e, za svakog od njih) odnosno fizičko
lice/preduzetnik u svojstvu ponuđača nije
osuđivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan
za krivična dela protiv privrede, životne sredine,
krivično delo primanja i davanja mita, krivično
delo prevare.
(čl.75 stav 1. tačka 2. ZJN)
*moguć e dostaviti i fotokopiju koja može biti
neoverena
*dokazi iz ove tačke ne smeju biti stariji od dva
meseca pre otvaranja ponuda
3.
da ponuđaču nije izrečena mera zabrane
Potvrda nadležnog organa:
obavljanja delatnosti, koja je na snazi
- Privredni sud i Sud za prekrš aje ili
u vreme objavljivanja
podnoš enje ponuda
odnosno
slanja
poziva
za
- Agencija za privredne registre
izdate posle dana objavljivanja javnog poziva
(čl.75 stav 1. tačka 3. ZJN)
na Portalu javnih nabavki
*moguć e dostaviti i fotokopiju koja može
biti neoverena
*ova potvrda mora biti izdata nakon objavljivanja
19/60
javnog poziva , nikako pre
*dokazi iz ove tačke ne smeju biti stariji od dva
meseca pre otvaranja ponuda
4.
da je ponuđač izmirio dospele poreze, doprinose
fotokopije potvrda nadležnih poreskih
i druge
organa Republike i Opš tine/grada i
javne dažbine u skladu sa propisima Republike
organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili
potvrde nadležnog organa da se ponuđač
Srbije ili strane države, kad ima sediš te na njenoj
nalazi u postupku privatizacije
teritoriji
*fotokopija može biti neoverena
(čl.75 stav 1. tačka 4. ZJN)
*dokazi iz ove tačke ne smeju biti stariji od
dva meseca pre otvaranja ponuda
5.
Da ponuđač ima važeć u dozvolu nadležnog organa za
obavljanje delatnosti koja je predmet Ponude, ako stavka
iz specifikacije koja se nudi jeste lek, medicinsko sredstvo
ili otrov.
Fotokopija važeć eg reš enja
NAPOMENA: u sluč aju sumnje da li je neki proizvod
lek/medicinsko sredstvo, to se dokazuje deklaracijom o
komformitetu od proizvođač a, po nazivu /generič kom
nazivu
- Dozvila Agencije za lekove i medicinska
sredstva za stavljanje u promet leka/medicinskog
sredstva
NAPOMENA: ukoliko ponuđač nije nosilac dozvole
Agencije za lekove i medicinska sredstva dužan je da za
ponuđene stavke koje su lek/medicinsko sredstvo dostavi
pismeno ovlašć enje nosioca dozvole koje glasi na
ponuđač a
- Ministarstva zdravlja za ispunjenost uslova za
promet lekovima i medicinskim sredstvima
- Ministarstva zaš tite životne sredine za
ispunjenost uslova za promet otrova - Drugog
nadležnog ministarstva, ako je to predviđeno
važeć im propisom (npr. Zakon o hemikalijama,
Zakon o biocidnim proizvodima)
*fotokopija može biti neoverena
(čl.75 stav 1. tačka 5. ZJN)
R.br.
Dodatni uslovi iz čl.76 Zakona o javnim nabavkama
Dokaz
6.
da ponuđač raspolaže neophodnim finansijskim
Fotokopija bilansa stanja i bilansa uspeha
i poslovnim kapacitetom
ponuđača za prethodne dve obračunske godine sa
iskazanim pozitivnim poslovanjem i miš ljenjem
ovlaš ć enog revizora za firme koje podležu reviziji po
zakonu, kojim se potvrđuje pozitivno poslovanje, a
za ostale izjava direktora o veličini pravnog lica zbog
20/60
čega ne podleže reviziji.
7.
da ponuđač raspolaže dovoljnim tehničkim
i kadrovskim kapacitetom
(najmanje tri sertifikovana i ovlascena)
1.Ponuđač je dužan da da izjavu o najvažnijim
tehničkim kapacitetima u skladu sa propisima o
proizvodnji i prometu dobra koje je predmet javne
nabavke.
(priznaje se kao dokaz izjava data u obrascu ponude,
a pored toga može se dati i posebna izjava na
memorandumu ponuđača sa istim tekstom kao u
Obrascu ponude)
2.Ponuđač dokazuje kadrovski kapacitet stavljanjem
dokaza da ima najmanje 5 zaposlenih, š to se dokazuje
(priznaje se kao dokaz izjava data u obrascu ponude,
a pored toga može se dati i posebna izjava na
memorandumu ponuđača sa istim tekstom kao u
Obrascu ponude)
3. Ponuđač je dužan da da izjavu kojom garantuje
da ć e obezbediti dovoljnu količinu i vrstu robe –
laboratorijskog materijala, prema iskazanim
potrebama naručioca.
(priznaje se kao dokaz izjava data u obrascu ponude,
a pored toga može se dati i posebna izjava na
memorandumu ponuđača sa istim tekstom kao u
Obrascu ponude)
8.
Spisak najvažnijih isporučenih dobara koja
su predmet nabavke za period od prethodne
tri godine
(čl. 76.Zakona o javnim nabavkama)
Fotokopije potvrda kupca (najmanje dve) sa
potpisom i pečatom ovlaš ć enog lica kupca za
period 2010. ili 2011 ili 2012. godine sa spiskom
najvažnijih isporučenih dobara koja su predmet
nabavke u ovoj partiji, sa datumima i brojem
ugovora o kupoprodaji.
*(navodi iz tač aka 8 i 9 mogu da se nađu na istoj
potvrdi-izjavi)
(navodi iz tač aka 8 i 9 mogu da se nađu na istoj
potvrdi-izjavi)
9.
Da ponuđač raspolaže stručnim referencama
za učeš ć e u postupku javne nabavke
(čl.76 Zakona o javnim nabavkama)
Fotokopije potvrda kupca (najmanje dve) sa
potpisom i pečatom ovlaš ć enog lica kupca za
period 2010. ili 2011 ili 2012. godine sa spiskom
najvažnijih isporučenih dobara koja su predmet
nabavke u ovoj partiji, sa datumima i brojem
ugovora o kupoprodaji.
21/60
10.
(navodi iz tač aka 8 i 9 mogu da se nađu na istoj
*(navodi iz tač aka 8 i 9 mogu da se nađu na istoj
potvrdi-izjavi)
potvrdi-izjavi)
Da ponuđač nudi proizvode odgovarajuć eg
- uzorak, opis ili fotografija proizvoda
kvaliteta u skladu sa važeć im propisima i
- deklaracija o usaglaš enosti, potvrda, akreditacija i
drugi rezultati ocenjivanja prema standardima i
srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglaš enosti
ili bilo koje drugo odgovarajuć e sredstvo kojim
ponuđač dokazuje usaglaš enost ponude sa tehničkom
specifikacijom ili standardima traženim u konkursnoj
dokumentaciji
tehničkom specifikacijom potreba Naručioca
(čl.76. ZJN)
- drugi dokazi utvrđeni pozitivnim propisima i
konkursnom dokumentacijom
22/60
PRILOG BR. III
____________________________________
(Naziv, sedište i adresa ponuđ ača)
Broj, _______________
________________________________
(mesto i datum)
ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČ EVO, iz Pančeva, Pasterova 2,
PONUDA
(sa tehničkom specifikacijom)
ZA VI JAVNU NABAVKU VELIKE VREDNOSTI ZA 2013. godinu za DOBRA –
LABORATORIJSKI MATERIJAL –PARTIJA ________________________________________
(NAVESTI DNEVNI BROJ I NAZIV PARTIJE)
33140000, 24300000, 33694000, LA21, LA41
PODACI O PONUĐ AČ U ILI NOSIOCU GRUPE U SLUČ AJU ZAJEDNIČ KE PONUDE
Pun naziv ponuđača-poslovno ime ili skrać eni naziv iz
odgovarajuć eg registra
Sediš te i adresa ponuđača (navesti opš tinu)
Oblik organizovanja, vrsta svojine i datum osnivanja
ponuđača
Šifra i naziv delatnosti ponuđača iz oblasti javne nabavke
Matični broj ponuđača
PIB ponuđača
Broj tekuć eg računa i banka kod koje se vodi
Ime i prezime direktora - lica koje je nadležno za
postpisivanje ugovora
Ime i prezime osobe za kontakt
Ponudu dajem (zaokružiti)
٠samostalno
٠zajednička ponuda
٠ponuda sa podizvođačem
23/60
PODACI O OSTALIM Č LANOVIMA IZ GRUPE PONUĐ AČ A U
SLUČ AJU ZAJEDNIČ KE PONUDE
(POPUNJAVA SE ZA SVAKOG Č LANA GRUPE POSEBNO)
Pun naziv ponuđača-člana grupe-poslovno ime
ili skrać eni naziv iz odgovarajuć eg registra
Sediš te i adresa ponuđača (navesti opš tinu)
Oblik organizovanja, vrsta svojine i datum
osnivanja ponuđača
Šifra i naziv delatnosti ponuđača iz oblasti
javne nabavke
Matični broj ponuđača
PIB ponuđača
Broj tekuć eg računa i banka kod koje se vodi
Ime i prezime direktora - lica koje je nadležno
za postpisivanje ugovora
Ime i prezime osobe za kontakt
24/60
PODACI O PODIZVOĐ AČ U
U SLUČ AJU PODNOŠENJA PONUDE SA PODIZVOĐ AČ EM
(popunjava se za svakog podizvođača posebno)
Pun naziv podizvođača-poslovno ime ili skrać eni
naziv iz odgovarajuć eg registra
Sediš te i adresa podizvođača(navesti opš tinu)
Oblik organizovanja, vrsta svojine i datum osnivanja
podizvođača
Šifra i naziv delatnosti podizvođača iz oblasti javne
nabavke
Matični broj podizvođača
PIB podizvođača
Broj tekuć eg računa i banka kod koje se vodi
Ime i prezime direktora - lica koje je ovlaš ć eno
za potpisivanje ugovora
Ime i prezime osobe za kontakt
Upisati procenat ukupne vrednosti nabavke koju vrš i
podizvođač
Upisati deo predmeta javne nabavke koju vrš i
podizvođač
25/60
Rok važ enja ponude:
Rok važ enja ponude iznosi _______ dana .
(ne može biti krać i od 60 dana od dana otvaranja ponude)
Elementi naše Ponude, prema Vašem Uputstvu su sledeć i:
1. Cena i način plać anja:
Nudimo laboratorijski potrošni materijal u skladu sa tehničkom specifikacijom koja sledi i
koja je sastavni deo ove ponude po ukupnoj ceni od _____________________dinara bez PDVa, PDV u iznosu od _______________ dinara, što sve ukupno sa PDV-om iznosi
_________________dinara za ________stavki (navesti broj ponuđ enih stavki po rednom
broju iz tehničke specifikacije). Način plać anja ____________________ (npr. Virmanski na
rač un ponuđač a)Cena robe obuhvata sve elemente sadržane u obrascu uputstva i ovom obrascu
kao i troškove uvoza, transport F-co Naruč ilac.
Opcija ponuđene cene je vreme do izvršenja ugovorne obaveze.
2. Rok isporuke u skladu sa rokom navedenim u tehničkoj specifikaciji koja je sastavni deo
ugovora. (najduže 45 dana)
3. Rok plać anja
nastanka DPO)
►
_______________dana od nastanka DPO. (najmanje 30 dana od
Izjava o tehničkom kapacitetu i poslovnom prostoru
Izjavljujemo da raspolažemo dovoljnim tehničkim kapacitetom i poslovnim prostorom veličine
_____________m2 u vlasniš tu (zakupu) naš e firme koji se nalazi u
____________________________
neophodnim za ugradnju i održavanje isporučene opreme .
/minimum 50m2 /
►
Kadrovski kapacitet
Kao dokaz o kadrovskom kapacitetu svojim potpisom i pečatom na ovom obrascu, potvrđujem da
ć u u slučaju potrebe u roku od 48 sati obezbediti potrebno servisiranje-popravku od strane
ovlaš ć enog servisera za svu ponuđenu opremu.
►
Izjava o obezbeđ enju robe na lageru
Izjavljujemo da smo u moguć nosti da obezbedimo na svom lageru dovoljnu količinu i vrstu
laboratorijskog materijala, koji je predmet naš e ponude, a prema iskazanim potrebama naručioca.
DIREKTOR PONUĐ AČ A
m.p. _______________________
( ime i prezime )
_______________________
(potpis)
26/60
PRILOG BR. IV
TEHNIČ KA SPECIFIKACIJA SA STRUKTUROM CENE I UPUTSTVOM
Uputstvo: Tehnička specifikacija popunjava se u skladu sa uputstvom datim u tački 2.4 Uputstva.
Cena robe obuhvata sve elemente sadržane u uputstvu i obrascu ponude kao i troškove uvoza,
transport F-co Naručilac. Za svu ponuđ enu robu dati jedinične cene sa i bez PDV-a,i ukupnu
cenu sa i bez PDV-a, po partiji.
Tehnička specifikacija sa strukturom cene po partijama:
27/60
TEHNIČ KA SPECIFIKACIJA - I HEMIKALIJE
Kvalitet proizvoda
RB
1
Naziv i pakovanje
2
1 4-DIMETILAMINOBENZALDEHID
JM
3
Kolicina
KOM
1
4
Cena po
Tehn.karakteristike i
jed.mere
Kvalitet Kvalitet
nacionalni ili
dokazi o proizvo dobavlja Opasne bez PDVProizvodjac međ unarodni standardi kvalitetu djaca
a
ca
materije
6
7
8
10
11
5
9
p.a
+
***
ACETATNA KISELINA, GLACIJALNA SH3COOH
2 1000ml
KOM
10
3 AMONIJUM ACETAT 1000g
KOM
4
≤ 99,8% ; Fe ≤ 0,2
mg/kg; Pb ≤ 0,02 mg/kg;
Cd ≤ 0,02 mg/kg
≤ 99,8% ; Fe ≤ 0,2
mg/kg;
+
***
+
***
+
***
4 AMONIJUM HIDROKSID 25% 1000ml
ALUMINIJUM HLORID HEKSAHIDRAT, 250g,AlCl3 x
5 6H2O
KOM
1
sa sadrž ajem teških
metala kao Pb
max.0.0005%
KOM
1
pa, ≥ 97%
+
***
6 AMONIJUM HIDROKSID 30% 1000ml
KOM
1
pa
+
***
***
7 AMONIJUM PERSULFAT 500g (NH4)2S2O8
KOM
4
≥ 98% ; Mn ≤ 0,5 mg/kg
+
8 AMIDOSULFONSKA KISELINA H3NO3S 100g,
KOM
1
p.a.
+
***
9 BORNA KISELINA 250g, H3BO3
KOM
2
p.a.
+
***
10 DIETILETAR (C2H5)2O 1000ml
KOM
1
p.a.
+
***
11 DIHLOR METAN CH2Cl2, 1000ml
KOM
1
GC grade
+
***
12 FENOL 1000g
GVOZDJE(II)AMONIJUM SULFAT 25g
13 (NH4)2Fe(SO4)2X6H2O
KOM
1
+
***
KOM
5
p.a.
min. 99,0% č istoć e;
Fe3+<200ppm
+
***
14 GLICEROL 1l 96%
KOM
1
p.a.
+
15 MEDICINSKI ALKOHOL C2H5OH 1000ml
KOM
63
94-96%
+
***
20
Fe ≤ 0.2mg/kg,teški
metali(kao Pb) <
0.0001%
+
***
5
pa
+
***
55
tehnič ka
+
***
16 HLORIDNA KIS.(36-38%) 1000ml
KOM
17 HLOROFORM CHCl3, 1000ml
18 HROMSUMPORNA KISELINA 1000ml
KOM
19 HIDROKSILAMONIJUMHLORID HONH3CL, 500g
KOM
1
20 n-HEKSAN 1000ml, C6H14
KOM
14
p.a
+
***
GC grade
+
***
21 IZOAMIL ALKOHOL C5H12O 1000ml
KOM
1
p.a.
+
***
22 KALIJUM JODID KJ 100g
KOM
3
min.99%SO4≤ 50ppm
+
***
23 KALIJUM PERMANGANAT KMnO4 500g
KOM
1
p.a.
+
***
24 KALIJUM HROMAT, 100g
KOM
2
p.a
+
***
25 KALIJUM PEROKSID SULFAT K2S2O8, 250g
KOM
3
p.a
+
***
26 KVARCNI PESAK(ZARENI) 1000gSiO2
KOM
1
27 MAGNEZIJUM HLORID 100g MgCl2x6H2O
KOM
1
Cena po
jed.mere sa
PDV-om
Ukupna
vrednost bez
PDVB-a
Ukupna vrednost
sa PDV-om
Rok
isporuke
12
13
14
15
+
p.a.
+
28/60
28 NATRIJUM BORHIDRID 100g
KOM
1
za analizu hladnim
parama AAS
+
29 NATRIJUM BIKARBONAT NaHCO3 1000g
KOM
1
p.a.
+
30 NATRIJUM HIDROKSID NaOH 500g
KOM
1
+
***
+
***
***
31 NATRIJUM TIOSULFATx5H2O 500g
KOM
2
u granulama (pellets)
≥ 99,5%;SO4
≤ 1000mg/kg
32 NATRIJUM SULFAT anhidrovani Na2SO4 500g
KOM
2
p.a.
+
***
33 NATRIJUM SULFIT Na2SO3 100g
KOM
1
p.a.
+
***
34 NATRIJUM HIDROKSID NaOH 1000g
NATRIJUM HIPOHLORIT 12-15% aktivnog
35 hlora,500mL
KOM
5
+
***
KOM
1
pa
p.a od 12-15% aktivnog
hlora
+
***
10
65%; Hg ≤ 0.01mg/kg;
Pb ≤ 0.01mg/kg;Cd ≤
0.01mg/kg
+
***
***
36 NITRATNA KISELINA HNO3 1000ml
orto-TOLIDIN DIHIDROHLORID C14H16N2 x 2HCl
37 5g
KOM
KOM
5
p.a.
+
38 ORTOFENANTROLIN, 10g, monohidrat
KOM
10
p.a
+
***
39 PETROL ETAR 1000ml
KOM
10
+
***
40 SULFANIL AMID C6H8 N2O2S, 250g
KOM
1
p.a.
99-101%; teški metali
kao Pb ≤ 20ppm
+
***
+
***
+
41 SULFATNA KISELINA H2SO4 95-98% 1000ml
KOM
20
max 0.005 ppm Hg; Pb
max 0.002 ppm;Cd max
0.02 ppm; Fe max 0.1
ppm
42 SKROB (C6H10O5)N, 100g
KOM
1
p.a.
43 TITRIVAL HCl 0.1M
KOM
2
p.a., ampula
+
44 TITRIVAL KMnO4, 0,1M
KOM
1
p.a. ampula
+
45 TITRIVAL NaOH 0.1M
KOM
1
p.a., ampula
+
46 TRIETANOL AMIN C6H15NO3 1000ml
KOM
1
p.a.
+
47 VODONIK-PEROKSID H2O2 1000ml
KOM
1
p.a.min.30%
+
***
48 Ž IVA (II) HLORID 250g
KOM
2
99,5-100,5%
+
***
49 Ž IVA (II) JODID CRVENI HgJ2 100gr
50 Ž IVA (II) SULFAT HgSO4 250g
KOM
KOM
2
3
p.a.
≥ 99%
+
+
***
***
PARTIJA I UKUPNO (od 1-50)
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
________________________
29/60
TEHNIČ KA SPECIFIKACIJA - II RASTVORI ZA BOJENJE I INDIKATORI
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
Kolicina
1
2
3
4
NESSLER-OV REAGENS
1 100ml
KO
M
Opas
Cena po
Kvalitet Kvalitet ne
Cena po jed
Tehn.karakteristike i nacionalni dokazi o proizvo dobavlj materi mere bez PDV- jed.mere sa
ili međ unarodni standardi
kvalitetu djaca
PDV-om
je
aca
Proizvodjac
a
6
5
25
spec. tež . 1,16g/L, p.a.,
ALFA PANON ili ekvivalent +
7
8
9
10
11
12
Ukupna vrednost
bez PDV-a
Ukupna vrednost
sa PDV-om
Rok
isporuke
13
14
15
***
PARTIJA II UKUPNO
( od 1-1)
***POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
M.P
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
________________________
30/60
TEHNIČ KA SPECIFIKACIJA - III OPTIKA I SPECIJALNI LABORATORIJSKI PRIBOR
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
Kolicina
Proizvodjac
1
2
3
4
5
1 TERMOMETAR -5+15C
KOM
1
2 TERMOMETAR -30-0C
3 DISPENZOR(PIPETOR) 1-10ml
KIVETE ZA DESTILACIJU VODENOM
PAROM PO KJELDAHLU, ZA
4 GERHARD VAPODEST 30 APARAT
KOM
KOM
1
2
KOM
20
Kvalit
dokazi et Kvalit Opasn
o
proiz et
e
Cena po
Cena po
Tehn.karakteristike i nacionalni ili kvalite vodja dobav materij jed.mere jed.mere sa
tu
međ unarodni standardi
ca ljaca
e
bez PDV-a
PDV-om
6
za frizidere,podela 0,5;duzine
125mm;punjenje etilen glikol
za zamrzivace,podela
0,5;duzina 125mm;punjenje
crvenim alkoholom sa
uranjanjem termometra u
propilen glikol
varijabilni ,standardni ventil
KOMPATIBILNO SA
GERHARDT VAPODEST 30
UREDJAJEM
7
8
9
10
11
12
Ukupna
vrednost bez
PDV-a
Ukupna
vrednost sa
PDV-om
Rok
isporuke
13
14
15
+
+
+
+
PARTIJA III UKUPNO ( od 1-4)
M.P
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
______________________
31/60
TEHNIČ KA SPECIFIKACIJA - V KRV I KRVNI DERIVATI
Kvalitet proizvoda
Red.b
roj
1
Naziv i pakovanje
Jed.
mere
Kolicina
Proizvodjac
2
3
4
5
1 SVEŽ KONJSKI SERUM 500ml
SVEŽ A DEFIBRINISANA KRV
2 OVNA
ML
1000
ML
10000
Tehn.karakt
eristike i
Kvalite
nacionalni ili
t
Kvalitet
međ unarod dokazi o proizvod dobavlj Opasne
ni standardi kvalitetu
aca
jaca
materije
6
7
8
9
10
Cena po jed
mere bez
PDV-a
Cena po
jed.mere sa
PDV-om
Ukupna vrednost
bez PDV-a
Ukupna vrednost
sa PDV-om
Rok
isporuke
11
12
13
14
15
PARTIJA V UKUPNO (0d 1
do 2)
M.P
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
________________________
32/60
TEHNIČ KA SPECIFIKACIJA - VI LABORATORIJSKO STAKLO
Kvalitet proizvoda
RB
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Naziv i pakovanje
JM
Kolicina
Proizvodjac
Tehn.karakteristike i
nacionalni ili međ unarodni
standardi
2
3
4
5
6
BOCE PO WINKLER-U OD 100ml,sa
slifovanim zatvaracem
BALON ZA DESTILACIJU SA RAVNIM
DNOM OD 250mL NB29/32
MENZURA ZA MUCKANJE 25ml,sa
slifovanim zatvaracem
MENZURA ZA MUCKANJE 50ml,sa
slifovanim zatvaracem
TIKVICA ODMERNA, 200ml sa
zatvaracem
TIKVICA ODMERNA, 250ml sa
zatvaracem
TIKVICA ODMERNA, SA Š LIFOM ,
2000ml sa zatvaracem
TIKVICA ODMERNA, 100ml sa
zatvaracem
TIKVICA ODMERNA , 1000ml sa
zatvaracem
TIKVICA ODMERNA , 500ml sa
zatvaracem
PIPETA GRADUISANA 10ml
PIPETA GRADUISANA 25ml
PIPETA TRBUSASTA 1ml
PIPETA TRBUSASTA 5ml
PIPETA TRBUSASTA 10ml
PIPETA TRBUSASTA 50ml
PIPETA GRADUISANA 1ml
BOCA KAPALICA,sa pipetom,tamna
18 100ml
KOM
10
KOM
Cena po
Kvalitet Kvalitet Cena po
dokazi o proizvod dobavlja jed mere jed.mere sa
kvalitetu
bez PDV-a
PDV-om
ca
jaca
7
+
20
borsilikatno staklo
borsilikatno staklo sa
slifom 29/32
KOM
20
borsilikatno staklo
+
KOM
20
borsilikatno staklo
+
KOM
10
borsilikatno staklo
+
KOM
10
borsilikatno staklo
+
KOM
2
borsilikatno staklo
+
KOM
60
borsilikatno staklo
+
KOM
5
borsilikatno staklo
+
KOM
3
+
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
20
5
10
5
10
10
15
borsilikatno staklo
borsilikatno staklo R 88,5mm (za gornji kraj
pipete koji ulazi a AKKU
JET), već i preč nici su
neodgovarajuć i
borsilikatno staklo
borsilikatno staklo
borsilikatno staklo
borsilikatno staklo
borsilikatno staklo
borsilikatno staklo
KOM
5
8
9
10
11
Ukupna
vrednost bez
PDV-a
Ukupna vrednost
sa PDV-om
Rok
isporuke
12
13
14
+
+
+
+
+
+
+
+
33/60
19
20
21
22
23
24
EPRUVETA DURHAM 6x30mm
EPRUVETA DURHAM 6x50mm
EPRUVETA BAKTO 13x130mm
EPRUVETA BAKTO 16x160mm
EPRUVETA BAKTO 18x180mm
EPRUVETA BAKTO 30x250mm
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
800
300
100
200
120
200
25 TIKVICA po ERLENMAJER-u 250ml Š G
KOM
80
borsilikatno staklo
+
26 TIKVICE po ERLENMAJER-u 500ml Š G
27 LEVAK,stakleni,kratka cev R 50mm
LEVAK ZA ODVAJANJE PO
SKVIBU,negraduisan 29\32, 250ml,
28 PTFE SLAVINA SA ZATVARAČ EM
LEVAK ZA ODVAJANJE PO
SKVIBU,negraduisan 29\32, 500ml,
29 PTFE SLAVINA SA ZATVARAČ EM
LEVAK ZA ODVAJANJE PO
SKVIBU,negraduisan
29\32,1000ml,PTFE SLAVINA SA
30 ZATVARAČ EM
LEVAK ZA ODVAJANJE PO
SKVIBU,negraduisan
29\32,2000ml,PTFE SLAVINA SA
31 ZATVARAČ EM
POSUDA ZA VAGANJE R60,dubina 2032 30mm, sa poklopcem
33 CASA LABORATORIJSKA 150ml NF
34 CASA LABORATORIJSKA 200ml NF
35 PETRI SOLJE 100x20mm
KOM
KOM
10
30
borsilikatno staklo
borsilikatno staklo
+
+
KOM
10
borsilikatno staklo
+
KOM
10
borsilikatno staklo
+
KOM
5
borsilikatno staklo
+
KOM
5
borsilikatno staklo
+
KOM
KOM
KOM
KOM
10
10
10
15
+
+
+
36 POKROVNO STAKLO 18x18/200mm
KUT
50
37 EKSIKATOR,R 380mm
TIKVICA ODMERNA, 50ml sa
38 zatvaracem
BIRETA AUTOMATSKA PO
39 PELETU,tamna,komplet 10ml
BIRETA AUTOMATSKA PO
40 PELETU,tamna,komplet 10ml
KOM
1
borsilikatno staklo
borsilikatno staklo
borsilikatno staklo
staklo
za mikroskopiranje u
mikrobiologiji
sa poklopcem,slavinom i
keramickim delom
KOM
20
+
KOM
2
borsilikatno staklo
borsilikatno staklo ,klasa
A
KOM
2
borsilikatno staklo
+
+
+
34/60
BOCA SA PP Č EPOM 500ml, GL 45,
41 STAKLENA
BOCA SA PP Č EPOM 1000ml, GL 45,
STAKLENA
STAKLENI STAPICI
5 x 250mm
CASA LABORATORIJSKA 100ml VF
PETRI SOLJE 120x20mm
BOCA SA PP Č EPOM 1000ml, GL 45,
46 TAMNO STAKLO
42
43
44
45
KOM
100
KOM
KOM
KOM
KOM
20
100
15
10
KOM
30
borsilikatno staklo,
graduisana, sa plavim
č epom do 140C, LAB
LOGISTICS GROUP
GMBH ili ekvivalent
borsilikatno staklo,
graduisana, sa plavim
č epom do 140C, LAB
LOGISTICS GROUP
GMBH ili ekvivalent
borsilikatno staklo
+
+
+
+
PARTIJA VI UKUPNO (od 1 do 46)
M.P
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
________________________
35/60
TEHNIČ KA SPECIFIKACIJA - VII TESTOVI I DODACI ZA MINI VIDAS APARAT
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
2
3
1
Kolicina Proizvodjac
4
Tehn.karakteristike i nacionalni ili
međ unarodni standardi
6
5
TESTOVI ZA KONTROLU
1 KVALITETA ZA VIDAS 1/60
KUT
1
2 PAPIR THERMIQUE 110mm
KUT
2
3 VIDAS HBsAg 60 test.
KUT
10
4 VIDAS HIV DUO 60 test.
KUT
8
VIDAS H. Pylori IgG 30
5 testova
KUT
25
6 VIDAS Anti HCV 60 testova
KUT
10
Testovi za kontrolu kvaliteta
ref.30706
110mm-FRANCE(MINI VIDAS)
110x12x18
za in vitro dijagnostiku, za MINI
VIDAS aparat zatvorenog tipa
za in vitro dijagnostiku, za MINI
VIDAS aparat zatvorenog tipa,HIV 5
Komplet za in vitro dijagnostiku H.
pylori, za MINI VIDAS aparat
zatvorenog tipa
za in vitro dijagnostiku, za MINI
VIDAS aparat zatvorenog tipa
Kvalitet Kvalitet Opasne Cena po
Cena po Ukupna
dokazi o proizvod dobavlja materij jed.mere
jed.mere sa vrednost bez
bez PDV-a
kvalitetu
ca
jaca
e
PDV-om PDV-a
7
8
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9
10
11
12
13
Ukupna
vrednost sa
PDV-om
Rok
isporuke
14
15
PARTIJA VII UKUPNO
(od 1 do 6)
M.P
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
________________________
36/60
TEHNIČ KA SPECIFIKACIJA - VIII ANTIBIOGRAM I DIJAGNOSTIČ KI DISKOVI I TABLETE
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
1
2
3
dokazi
Kvalit Opa Cena po
CLSI
o
Ukupna
sne jed.mere Cena po
Ukupna
Kvalitet
et
Rok
Proizvodj Tehn.karakteristike i nacionalni ili uskladj kvalitet proizvod dobav mat bez PDV- jed.mere sa cena bez vrednost sa
enost
u
međ unarodni standardi
a
PDV-a
jaca
ljaca erije
Kolicina
ac
PDV-om
PDV-om isporuke
4
5
1 AMPICILIN 1/50
2 AZITROMICIN 1/50
TRIMETOPRIM+SULFAMETOKSAZOL
3 1/50
FIOLA
FIOLA
15
1
FIOLA
30
4 CEFAHLOR 1/50
FIOLA
5 CEFALOTIN 1/50
6
7
8
Antibiogram disk 10 mcg
Antibiogram disk 15 mcg
Antibiogram disk 1.25-23.75
mcg
+
+
+
+
+
+
1
Antibiogram disk 30 mcg
+
+
FIOLA
20
Antibiogram disk 30 mcg
+
+
6 CEFTAZIDIM 1/50
FIOLA
3
Antibiogram disk 30 mcg
+
+
7 CEFTRIAKSON 1/50
FIOLA
2
Antibiogram disk 30 mcg
+
+
8 CEFUROKSIM 1/50
FIOLA
1
Antibiogram disk 30 mcg
+
+
9 CIPROFLOKSACIN 1/50
FIOLA
4
Antibiogram disk 5 mcg
+
+
10 ERITROMICIN 1/50
FIOLA
20
Antibiogram disk 15 mcg
+
+
11 NORFLOKSACIN 1/50
FIOLA
10
Antibiogram disk 10 mcg
+
+
12 GENTAMICIN 1/50
FIOLA
30
Antibiogram disk 10 mcg
+
+
13 HLORAMFENIKOL 1/50
FIOLA
5
Antibiogram disk 30mcg
+
+
14 IMIPENEM 1/50
FIOLA
5
Antibiogram disk 10 mcg
+
+
15 KLINDAMICIN 1/50
FIOLA
30
Antibiogram disk 2 mcg
+
+
16 NITROFURANTOIN 1/50
FIOLA
20
Antibiogram disk 300 mcg
+
+
17 AMOKSICILIN-KLAVULANSKA KIS.- 1/50
FIOLA
1
Antibiogram disk 20+10 mcg
+
+
18 BENZIL PENICILIN (PENICILIN - G) 1/50
FIOLA
10
Antibiogram disk 10 mcg
+
+
19 PIPERACILIN 1/50
FIOLA
5
Antibiogram disk 100 mcg
+
+
20 TEIKOPLANIN 1/50
FIOLA
1
Antibiogram disk 30 mcg
+
+
21 TETRACIKLIN 1/50
FIOLA
4
Antibiogram disk 30 mcg
+
+
22 CEFOTAKSIM 1/50
FIOLA
1
Antibiogram disk 30 mcg
+
+
23 OFLOKSACIN 1/50
FIOLA
1
Antibiogram disk 5 mcg
+
+
9
10
11
12
13
14
15
16
37/60
24 NALIDIKSNA KISELINA 1/50
FIOLA
1
Antibiogram disk 30 mcg
+
+
25 PIPERACILIN+TAZOBACTAM 1/50
FIOLA
1
Antibiogram disk 100/10 mcg
+
+
26 AMIKACIN 1/50
FIOLA
5
Antibiogram disk 30 mcg
+
+
27 CEFTIBUTEN 1/50
FIOLA
8
Antibiogram disk 30 mcg
+
+
28 Cefoxitin 1/50
FIOLA
10
Antibiogram disk 30 mcg
+
+
29 AZTREONAM 1/50
FIOLA
1
Antibiogram disk 30 mcg
+
+
30 GENTAMICIN 1/50
FIOLA
1
Antibiogram disk 120 mcg
31 MEROPENEM 1/50
FIOLA
10
Antibiogram disk 10 mcg
32 OXACILIN 1/50
FIOLA
3
33 NITROCEFIN 1/50
FIOLA
1
34 TOBRAMICIN 1/50
35 CEFEPIM 1/50
FIOLA
FIOLA
14
4
36 X FAKTOR 1/50
FIOLA
1
37 V FAKTOR 1/ 50
FIOLA
1
38 X+V FAKTOR
FIOLA
39 FOSFOMICIN 1/50
+
+
Antibiogram disk 1mcg
Diskovi za dijagnostiku beta
laktamaza
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
Antibigram disk 10 mcg
Antibiogram disk 30 mcg
Dijagnostič ki disk za
Haemophylus vrste
Dijagnostič ki disk za
Haemophylus vrste
Dijagnostič ki disk za
Haemophylus vrste
+
+
FIOLA
1
Antibiogram disk 200mcg
+
+
40 OKSIDAZA 1/50
FIOLA
7
Dijagnostič ke trake ili disk
+
41 BACITRACIN 1/50
FIOLA
3
Dijagnostič ki disk
+
42 CEFAZOLIN 30mcg 1/50
FIOLA
10
+
+
43 ERTAPENEM 10mcg 1/50
FIOLA
2
+
+
44 LEVOFLOKSACIN 5mcg 1/50
FIOLA
1
+
+
1/50
PARTIJA VIII UKUPNO (od 1 do 44)
38/60
* Kao dokaz o uskladjenosti CLSI
standardom prilož iti originalnu listu svih
antibiogram diskova ponudjenog
proizvodjač a, na kojoj se mogu oč itati vrste
ATCC sojeva korišć enih u kontroli kvaliteta
sa opsegom zona inhibicije za svaki
antibiogram disk, kao i zona inhibicije svih
antibiogram diskova za tumač enje
antibiograma. Kao alternativa se mo ž e
uraditi kontrola kvaliteta antibiogram
diskova u laboratoriji Zavoda za slede ć e
antibiogram diskove: cefoksitin, ampicilin,
oksacilin, amoksicilin - klavulanska
kiselina, piperacilin-tazobaktam, cefalotin,
cefepim, cefuroksim, ciprfloksacin,
imipenem, gentamicin, sulfometoksazol
trimetoprim.
M.P
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
_______________________________
39/60
TEHNIČ KA SPECIFIKACIJA - IX LABORATORIJSKA PLASTIKA ZA MIKROBIOLOGIJU I HIGIJENU
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
Kolicina
Proizvodjac
1
2
3
4
5
Kvalit Kval
dokazi
itet Opa
et
Tehn.karakteristike i
Cena po
Rok
Ukupna
Ukupna
o
proizv dob sne
Cena po
nacionalni ili međ unarodni kvalitet odjac avlja mat jed.mere jed.mere sa vrednost bez vrednost sa isporu
u
standardi
ca erije bez PDV-a
a
PDV-om
PDV-om
ke
PDV-a
6
7
8
10
11
9
12
13
14
15
PETRI SOLJA STERILNA
1 90mm/15mm
KOM
65100
+
2 PETRI SOLJA STERILNA 140mm
KOM
2000
+
3 PETRI SOLJA STERILNA 60mm
KOM
2000
POSUDA ZA UZORKOVANJE,
4 STERILNA, 250ml
KOMPLET ZA UZIMANJE
5 BRISA,sterilan
KOM
KOM
1000
20000
sterilni za jednokratnu
upotrebu; jednake duzine
brisa i epruvete sa
plasticnim nosacem vate ili
uzorak na uvid
posebno upakovani, sterilni,
sa drvenim štapić em,za
uzorke iz ž ivotne sredine
KOMPLET ZA UZIMANJE
6 BRISA,sterilan
KOM
1500
7 STERILNA CASA ZA URIN
KOM
2100
POSUDA ZA FECES, sa poklopcem
8 i kašikom
KOM
+
Plastič ne, zasebno
upakovane, sterilne za
uzorke iz ž ivotne sredine
13000
Sterilna R=25mm ± 2mm ili
original proizvod kao
uzorak, svetlije, neprozirne
PVC ili uzorak na uvid
+
+
+
+
+
PARTIJA IX UKUPNO (od 1 do
8)
M.P
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
_________________________________
40/60
TEHNIČ KA SPECIFIKACIJA - X TESTOVI I REAGENSI ZA MIKROBIOLOGIJU
Kvalit
RB
Naziv i pakovanje
JM
1
2
3
Kvalitet proizvoda
et
Opas
Tehn.karakteristike
Cena po
Ukupna
o
proiz Kvalitet ne
Cena po
i nacionalni ili
kvalitet vodja dobavlj mater jed.mere bez jed.mere sa vrednost bez
u
međ unarodni
ca
Kolicina Proizvodjac
ije
PDV-om
aca
PDV-a
PDV-a
4
1 RF LATEX 1/100
KOM
3
2 SLIDEX STREPTO-KIT 1/50
KOM
1
3 MINERAL OIL / PARAFFINOL 100 ml
KOM
3
KOM
4
KOM
50
MERTHIOLATE-IODINE-FORMALIN (MIF)
4 80TESTOVA
IMUNOHROMATOGRAFSKI TEST NA
5 CH.TRACHOMATIS
6
5
za in vitro
dijagnozu
mikroaglutinacioni
test za in vitro
dijagnostiku
antigena beta
hemolitič nog
streptokoka
p.a. za
dijagnostič ke
testove
kombinovani
reagens za
mikroskopiranje
protozoa
osetljivost i
specifič nost >90%
7
8
9
10
11
12
13
Ukupna
vrednost sa
PDV-om
Rok
isporuke
14
15
+
+
+
PARTIJA X UKUPNO (od 1 do 5)
M.P
OVLAŠ Ć ENO LICE DOBAVLJAČ A
________________________________
41/60
TEHNIČ KA SPECIFIKACIJA - XI TESTOVI ZA KONTROLU STERILIZACIJE, ODRŽAVANJE OPREME I USLOVE ISPITIVANJA
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
Kolicina
Proizvodj
ac
Tehn.karakteristike i nacionalni ili
međ unarodni standardi
1
2
3
4
5
6
MODIFIKOVANI TRIPTIC SOYA BUJON 6.5ml
ampule 100/1 I BIOLOŠ KI INDIKATOR1 SPORE STRIP 1/100
KOM
1
Kesice za inkubaciju u anaerobnim uslovima
2 1/10
KOM
2
Kesice za inkubaciju u uslovima povi šene
3 koncentracije CO2 1x10
KOM
20
Test sistem za biološku kontrolu suve
sterilizacije Bacillus atrophaeus +
Geobacilus
stearothermophilus.RAVEN ili
ekvivalent
GEN-box anaer ili ekvivalent,kesice za
inkubaciju u anaerobnim uslovima (
kon. kiseonika posle 2.5h <0.1%,a
koncentracija CO2 posle 24h >15%,za
lonac za inkubaciju od 2.5l
GENbox CO2 ili ekvivalent,kesice za
inkubaciju, koncentracija CO2 posle
24h cCO2 3.5%-9%,za lonac za
inkubaciju 2.5l
5
GENbox microaer ili ekvivalent,kesice
za inkubaciju u mikroaerofilnim
uslovima CO2 posle 1h 6.2%-13,2%, a
cO2 posle 24h 2.5%-9.5%, za lonac za
inkubaciju 2.5l
Kesice za inkubaciju u mikroaerofilnim
4 uslovima 1x10
KOM
Ukupna
Opas
dokazi Kvalite
t
Cena po
Cena po
vrednost
Kvalitet ne
Ukupna
o
jed.mere
vrednost sa PDVkvalitet proizv dobavlj mate jed.mere
odjaca aca
om
rije bez PDV-a sa PDV-om bez PDV-a
u
7
8
+
+
9
10
11
12
13
Rok
isporuke
14
15
+
+
+
PARTIJA XI UKUPNO (od 1 do 4)
M.P
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
_____________________________
42/60
TEHNIČ KA SPECIFIKACIJA - XII LABORATORIJSKA PLASTIKA
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
1
2
3
Kolicina Proizvodjac
4
KOM
1000
GRADUISANE STERILNE
2 PIPETE PO PASTERU 3ml
KOM
300
STERILNE KALIBRISANE EZE
3 1mcl
KOM
2000
STERILNE KALIBRISANE EZE
4 10mcl
KOM
200
5 UZORKIVAČ MINI MAŠ ICE
KOM
100
KOM
500
KOM
25
NASTAVCI ZA AUTOMATSKE
9 PIPETE,od 100-1000mcl 1/1000
PLASTIČ NI NASTAVCI 1ml
10 1/1000
CASA LABORATORIJSKA
11 2000ml, plasticna, sa drškom
6
7
5
DRIGALSKI Š TAPIĆ ZA
1 RAZMAZIVANJE
KESE ZA UZORKOVANJE
6 19x38
CASA LABORATORIJSKA
7 100ml PMP
NASTAVCI ZA AUTOMATSKU
PIPETU, od 1 do 200 mikrolitara
8 1/1000
Tehn.karakteristike i
nacionalni ili međ unarodni
standardi
dokaz
io
kvalit
etu
Sterilan od polistirena, L
oblik, duž ine 149mm, širina
baznog dela
40mm;pojedinač no
pakovanje
PE-LD; transparentni
polietilen; podela
0.25;individualno
pakovanje; duž ine
154mm;tač nost ±10%
Fleksibilne inokulacione
eze od polistirena,
individualno pakovanje
Fleksibilne inokulacione
eze od polistirena,
individualno pakovanje
plastič ne, zasebno
upakovane, sterilne 10,8cm
standardne, za opštu
upotrebu, sterilne,
zapremine 2700ml
Kvali
tet Kvalite Opas
proiz
Cena po
ne
t
vodj dobavl mater jed.mere
aca jaca
bez PDV-a
ije
8
9
10
Cena po
jed.mere sa
PDV-om
11
Ukupna vrednost
bez PDV-a
Ukupna vrednost
sa PDV-om
Rok
isporuke
12
13
+
+
+
+
+
+
+
KOM
PVC za pipete
KOM
2
PVC za pipete,
proizvodjaca nastavaka
uskladiti sa proizvodjacem
kutija za nastavke
+
KOM
3
sterilni, duž ine 190mm, za
INTERSCIENCE BAG
PIPET
+
KOM
4
plastika
+
43/60
12 MENZURE 50ml
KAŠ IKA LABORATORIJSKA
13 DUPLA 160mm
KOM
10
plastič ne
+
plastič na
crveni č ep do 180C, PBT,
za Duran laboratorijsko
staklo sa DIN zahtevima
SCHOTT DURAN ili
ekvivalent
+
KOM
14 Č EP,PLASTICNI, CRVENI GL45
BOCA ZA DESTILOVANU
15 VODU 20000ml
KOM
10
KOM
1
16 Č EP,PLASTICNI, GL45 Ž UTI
KOM
20
Č EP,PLASTICNI, GL45 17 ZELENI
KOM
20
18 Č EP,PLASTICNI, GL45 SIVI
KOM
20
19 Č EP TEFLONSKI GL 45
PE-HD BOCA 500ML BELA SA
20 Č EPOM GL 45
PARTIJA XII UKUPNO (od
KOM
20
KOM
50
sa slavinom, plasticna
ž uti č ep za Duran
laboratorijsko staklo sa DIN
zahtevima SCHOTT
DURAN ili ekvivalent
zeleni č ep za Duran
laboratorijsko staklo sa DIN
zahtevima SCHOTT
DURAN ili ekvivalent
sivi č ep za Duran
laboratorijsko staklo sa DIN
zahtevima SCHOTT
DURAN ili ekvivalent
č ep sa teflonom na
unutrašnjoj strani za Duran
laboratorijsko staklo sa DIN
zahtevima SCHOTT
DURAN ili ekvivalent
Plastič ne boce za transport
kiselina
+
+
+
+
+
+
1 do 20)
M.P
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
______________________________
44/60
TEHNIČ KA SPECIFIKACIJA - XIV FILTER PAPIRI
Kvalitet proizvoda
RM
Naziv i pakovanje
JM
1
2
3
1 INDIKATOR PAPIR Ph 0-14 1/100
KOM
Kvalit Opas
Kvalitet
ne
et
Cena po
Kolicin Proizvodja Tehn.karakteristike i nacionalni dokazi o proizvod dobav mater jed.mere bez
ili međ unarodni standardi
kvalitetu jaca
a
c
ije
ljaca
PDV-a
4
6
5
7
5
indikator traka za
odredjivanje pH
+
+
2 Š PRIC FILTRI (0,45 mcm), pk 1/100
PAK
5
celulozno-acetatni,
0,45mcm, 25mm, promer
pora 0.45mcm za vodene i
polarne medijume
3 FILTER PAPIR ø125mm 1/100
KOM
1
Whatman 40mm ili MN 640
md ili ekvivalent
+
4 FILTER PAPIR ø185mm 1/100
KOM
1
Whatman 1 ili ekvivalent
+
GLASS MICROFIBRE DISKS (47mm)
5 1/25 GMF1
KOM
3
MN85/90 ili ekvivalent, air
sampling
+
KVARC MICROFIBRE DISKS ,
6 R47mm,1/100
KOM
PARTIJA XIV UKUPNO (od 1 do
2
MunktellL & GmbH ili
ekvivalent
+
8
9
10
11
Cena po
jed.mere sa
PDV-om
Ukupna
vrednost bez
PDV-a
12
13
Ukupna vrednost
Rok
sa PDV-om
isporuke
14
15
6)
M.P.
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
_________________________________
45/60
TEHNIČ KA SPECIFIKACIJA - XV STANDARDI
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
1
2
3
1 PUFERSKI RASTVOR pH10 500ml
2 PUFERSKI RASTVOR pH7 500ml
3 PUFERSKI RASTVOR pH4 500ml
Kolicin
a
Proizvodjac
4
5
dokazi
Tehn.karakteristike i
o
nacionalni ili međ unarodni kvalitet
standardi
u
6
7
1
Za kalibraciju pH-metra
sledljivi do NIST
standarda
+
2
Za kalibraciju pH-metra
sledljivi do NIST
standarda
+
KOM
2
Za kalibraciju pH-metra
sledljivi do NIST
standarda
+
KOM
KOM
FORMAZIN 4000 NTU ZA 2100 AN HACH
4 TURBIDIMETAR 100ml
RASTVOR ZA KALIBRACIJU
KONDUKTOMETRA 1,41 mS/cm na 200C
5 500ml
KOM
1
HACH Cat.2461-42,ili
ekvivalent
+
KOM
1
sledljivi do NIST
standarda
+
6 STANDARD ZA MUTNOĆ U 20,0 NTU, 100ml
KOM
1
Cat.No 26601-49, HACH
Company ili ekvivalent
+
Kvali Kvali
tet
tet Opas
Cena po
proiz doba ne
Cena po
Ukupna
Rok
vodj vljac mate jed.mere jed.mere bsa vrednost Ukupna vrednost isporuk
aca
rije bez PDV-a
bez PDV-a
a
e
PDV-om
sa PDV-om
8
9
10
11
12
13
14
15
PARTIJA XV UKUPNO (od 1 do6)
M.P
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
_________________________________
46/60
TEHNIČ KA SPECIFIKACIJA - XVIII API TESTOVI ZA IDENTIFIKACIJU U MIKROBIOLOGIJU
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
Kolicina
Proizvodjac
Tehn.karakteristike i
nacionalni ili međ unarodni
standardi
1
2
3
4
5
6
1 API NE 25 testova
KUT
1
2 API STAPH 1/25
KUT
1
3 API 20 E Reagens kit (6 ampula)
KUT
1
McFARLAND standard, komplet
4 (6x5ml)
KOM
1
Dijagnosticki test za
nefermentativne bakterije;
BioMerieux ili ekvivalent
Dijagnosticki test Ref
2069,BioMerieux ili
ekvivalent
Dijagnostič ki reagens
Ref.20120,BioMerieux ili
ekvivalent
6 standardnih suspenzija
barijum sulfata od:
0.5;1;2;3;4;5 McF za
određ ivanje gustine
inokuluma
Kvalit Kval
dokaz et
itet Opa
i o proiz dob sne Cena po jed
kvalit vodja avlja mat
mere bez
etu
ca
ca erije
PDV-a
7
8
9
10
11
Cena po
jed.mere sa
PDV-om
Ukupna
vrednost bez
PDV-a
Ukupna
vrednost sa
PDV-om
Rok
isporuke
12
13
14
15
+
+
+
PARTIJA XVIII UKUPNO (od 1 do
4)
M.P
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
___________________________________
47/60
TEHNIČ KA SPECIFIKACIJA - XIX MYCOPLASMA I UREAPLASMA DIJAGNOSTIČ KI TESTOVI
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
1
2
3
Komplet za invitro
dijagnostiku Mycoplasmae
hominis i Ureaplasmae
1 urealyticum, 1/25 testova
KOM
Kolici
na Proizvodjac
4
20
Tehn.karakteristike i nacionalni ili
međ unarodni standardi
Kvalit
dokazi et
Opa
o
proiz Kvalitet sne Cena po jed
kvalitet vodja dobavlja mat mere bez PDVu
ca
ca
a
erije
6
5
7
8
9
10
11
Cena po
jed.mere sa
PDV-om
Ukupna
vrednost bez
PDV-a
12
13
Rok
Ukupna vrednost
isporuke
sa PDV-om
14
15
Mycoplasma IST 2 test ili
ekvivalent;karakteristike: kultivacija
identifikacija,enumeracija(UFC) i
testiranje osetljivosti na
antibiotike,Sastav kompleta: 1.
selektivni bujon za transport 2. bujon
za kultivisanje sa indikatorom za pH;
3. strip ( sa pozitivnom kontrolom
).Potrebno je da test sadrž i minimum
sledeć e antibiotike:Ciprofloxacin,
Doxycyclin,Eritromicin,
Ofloxacin,Tetraciklini,Azithromycin.K
arakteristike ispitivanja osetljivosti:
postojanje moguć nosti izraž avanja
rezultata osetljivosti kao
S,I,R.Namena testa:za ispitivanje
uzoraka: brisevi vagine i uretre,
sperme i urina.
+
PARTIJA XIX UKUPNO
(od 1 do 1)
M.P
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
______________________________________
48/60
PRILOG BR. V
UGOVOR O KUPOPRODAJI
LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA 2013. GODINU
po sprovedenom otvorenom postupku VI javne nabavke za 2013.
godinu
ZA PARTIJU _________________________________
(upisati redni broj i naziv partije)
(za svaku partiju popunjava se poseban ugovor)
Zaključen u Pančevu, dana ________2013.godine, između:
1. ____________________________ iz ______________, ulica _________________ broj
___, broj računa ______________, koji se vodi kod _______________, PIB
____________, matični broj firme __________, PDV registracioni broj ___________, š ifra
delatnosti _____, koga zastupa _____________________ (u daljem tekstu: PRODAVAC)
i
(* u slučaju zajedničke ponude pod rednim brojem 1. upisuje se ovlaš ć eni učesnik, koji je u skladu sa tačkom 8. uputstva ovlaš ć en
od strane ostalih učesnika)
(* u slučaju da ponuđač nastupa sa jednim ili viš e podizvođača, svaki podizvođač dužan je da popuni redni broj 1.ispod kako sledi)
____________________________ iz ______________, ulica _________________ broj ___, broj
računa ______________, koji se vodi kod _______________, PIB ____________, matični broj
firme __________, PDV registracioni broj ___________, š ifra delatnosti _____, koga zastupa
_____________________ (u daljem tekstu: PRODAVAC) i
____________________________ iz ______________, ulica _________________ broj ___, broj
računa ______________, koji se vodi kod _______________, PIB ____________, matični broj
firme __________, PDV registracioni broj ___________, š ifra delatnosti _____, koga zastupa
_____________________ (u daljem tekstu: PRODAVAC) i
____________________________ iz ______________, ulica _________________ broj ___, broj
računa ______________, koji se vodi kod _______________, PIB ____________, matični broj
firme __________, PDV registracioni broj ___________, š ifra delatnosti _____, koga zastupa
_____________________ (u daljem tekstu: PRODAVAC) i
49/60
____________________________ iz ______________, ulica _________________ broj ___, broj
računa ______________, koji se vodi kod _______________, PIB ____________, matični broj
firme __________, PDV registracioni broj ___________, š ifra delatnosti _____, koga zastupa
_____________________ (u daljem tekstu: PRODAVAC) i
2. Zavoda za javno zdravlje Pančevo, iz Pančeva, ulica Pasterova broj 2, broj podračuna kod
Uprave za trezor 840-395667-19, PIB 102002701, matični broj 08259330, PDV
registracioni broj 112859833, š ifra delatnosti 8690 - ostala zdravstvena zaš tita,
registracioni broj 8230045398, koga zastupa direktor prim dr Mica Sarić Tanasković (u
daljem tekstu: KUPAC).
I
PREDMET UGOVORA
Č lan 1.
Ovim Ugovorom PRODAVAC, kao ponuđač kome je dodeljen ugovor o VI javnoj nabavci
za laboratorijski materijal za 2013. godinu i KUPAC uređuju međusobne odnose u pogledu
kupoprodaje LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA 2013.GODINU – PARTIJA ____
(upisati redni broj partije) - _______________________________________ (upisati naziv
partije) po prihvać enoj ponudi br. _____ (sa Tehničkom specifikacijom), koja je sastavni deo
ugovora, uz sukcesivnu isporuku i plać anje.
Č lan 2.
Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja ukupno _____ stavki iz tehničke specifikacije
laboratorijskog materijala – PARTIJA ____ (upisati redni broj partije)
_______________________________________ (upisati naziv partije) za ukupnu cenu od
_____________ dinara, bez PDV-a, u svemu prema prihvać enoj Ponudi PRODAVCA i Tehničkoj
specifikaciji KUPCA, koja čini sastavni deo ovog Ugovora.
II
KVALITET ROBE
Č lan 3.
Kvalitet isporučene robe mora u svemu da odgovara tehničkim specifikacijama, katalozima
i prospektima proizvođača i sertifikatima, odnosno drugim dokazima, koje je PRODAVAC
dostavio KUPCU, kao i zahtevima iz Specifikacije potreba KUPCA.
PRODAVAC je dužan da prilikom isporuke robe po zahtevu KUPCA dostavi potvrdu o
kontroli kvaliteta isporučene robe.
Ukoliko se u toku rada pokaže da isporučena roba, koja je predmet ovog Ugovora, ne
ispunjava uslove u pogledu kvaliteta iz stava 1. ovog člana Ugovora, KUPAC može nabaviti od
drugog dobavljača odgovarajuć u količinu robe odgovarajuć eg kvaliteta o troš ku PRODAVCA,
aktiviranjem finansijske garancije PRODAVCA.
50/60
III
MEĐ USOBNA PRAVA I OBAVEZE
Obaveze prodavca
Č lan 4.
PRODAVAC se obavezuje da obezbedi na lageru i vrš i sukcesivno snabdevanje kupca
robom po vrsti, količini, proizvođaču, tehničko-tehnološ kim karakteristikama i kvalitetu po SRPS
standardu, odnosno drugom dokazu o usaglaš enosti, kako je utvrđeno Specifikacijom koja čini
sastavni deo ovog Ugovora, a na osnovu usmenih ili pismenih trebovanja ovlaš ć enog lica KUPCA,
nakon prethodne saglasnosti KUPCA u pogledu cene robe.
PRODAVAC se obavezuje da poš tuje važeć e propise u pogledu skladiš tenja, čuvanja,
transporta i prenoš enja robe koja je predmet ovog Ugovora.
Č lan 5.
PRODAVAC se obavezuje da isporuku robe iz člana 2. ovog Ugovora vrš i vlastitim
prevozom f-co MAGACIN KUPCA u sediš tu KUPCA.
PRODAVAC se obavezuje da prilikom isporuke robe, koja je predmet ovog Ugovora, a
koja predstavlja OPASNU MATERIJU, u smislu člana 24. stav 1. Zakona o bezbednosti i zdravlju
na radu, KUPCU dostavi na srpskom jeziku sva propisana uputstva i javnu ispravu sa
identifikacionim podacima za svaku opasnu materiju. Ukoliko PRODAVAC prilikom isporuke
robe nabavljaču KUPCA ne preda sva propisana uputstva i javnu ispravu, PRODAVAC je dužan
da KUPCU nadoknadi troš kove za pribavljanje ove dokumentacije od nadležne institucije u smislu
čl. 24 stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.
Č lan 6.
PRODAVAC se obavezuje:
-
-
-
da dostavi KUPCU registrovanu menicu i menično ovlaš ć enje, u skladu sa tenderskom
dokumentacijom, na iznos 10% bruto vrednosti ovog ugovora kao garanciju za dobro
izvrš enje posla i poš tovanje obaveza iz ovog Ugovora;
da dostavi KUPCU sve propisane dokumente vezane za uvoz i ateste, certifikate i druge
dokumente kao i kataloge, prospekte, propisanu dokumentaciju prevedenu na srpski
jezik za opasne materije i računovodstvena dokumenta za isporučenu robu;
da snosi š tetu nastalu za KUPCA zbog pogreš no obračunate cene artikala koji su
predmet javne nabavke u Ponudi koja je sastavni deo ovog Ugovora.
Obaveze kupca
Č lan 7.
KUPAC se obavezuje:
-
da plati PRODAVCU ugovorenu cenu za isporučenu robu, u skladu sa prihvać enom
ponudom PRODAVCA;
da blagovremeno obaveš tava PRODAVCA o svojim potrebama za sukcesivnom
isporukom ugovorenih količina robe;
51/60
-
IV
da odmah, a najkasnije u roku od 7 dana od isporuke neodgovarajuć e robe u smislu
odredaba ovog Ugovora, dostavi PRODAVCU reklamaciju u pismenoj formi.
CENA I NAČ IN PLAĆ ANJA
Č lan 8.
KUPAC i PRODAVAC su se sporazumeli da ć e KUPAC sukcesivno, ____ dana po
isporuci robe, platiti PRODAVCU isporučenu robu po cenama iz prihvać ene PONUDE
PRODAVCA u iznosu od ______________ dinara bez PDV, PDV u iznosu od _______________
dinara, š to ukupno iznosi ______________ dinara za svih _____ stavki iz Tehničke specifikacije
KUPCA.
Cena iz stava 1. ovog člana Ugovora je fiksna i ne može se menjati do završ etka realizacije
ovog Ugovora.
V
ROK ISPORUKE I PRIJEM ROBE
Č lan 9.
PRODAVAC je dužan da ugovorenu i naručenu količinu i vrstu robe sukcesivno dostavlja
KUPCU f-co magacin KUPCA u roku kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji.
Č lan 10.
Ugovorne strane su saglasne da se KVANTITATIVNI i KVALITATIVNI prijem robe vrš i
u momentu preuzimanja, a eventualni nedostaci konstatuju se zapisnički.
PRODAVAC se obavezuje da otkloni utvrđene nedostatke u najkrać em roku, a ukoliko
KUPAC usled neblagovremene isporuke robe ili zbog nedostataka u kvantitetu ili kvalitetu robe
pretrpi š tetu, da istu nadoknadi KUPCU koji ima pravo da aktivira bankarsku garanciju odnosno
solo menicu za dobro izvrš enje posla.
VI
OSTALE ODREDBE
Č lan 11.
Na odnose koje nisu uredile ovim Ugovorom, ugovorne strane su saglasne da ć e se
primenjivati Zakonom o obligacionim odnosima i drugi propisi koji se odnose na predmet ovog
Ugovora.
Č lan 12.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne međusobne sporove reš avaju mirnim putem, a
ukoliko to nije moguć e ugovara se nadležnost Privrednog suda u Pančevu.
Č lan 13.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ovlaš ć enih organa ugovornih strana i
dostavljanja obavezne dokumentacije i finansijske garancije iz ovog Ugovora KUPCU i
52/60
primenjivać e se do završ etka realizacije ugovornih obaveza ugovornih strana iz ovog Ugovora
zaključno sa 31.XII 2013. godine.
Č lan 14.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) primerka za svaku ugovornu
stranu.
U Pančevu, dana _____________.godine
DIREKTOR
1._______________________________
DIREKTOR
____________________________
Prim Dr Mica Sarić Tanasković
2._______________________________
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
PANČ EVO
3._______________________________
Broj: 01-___ /
4. ______________________________
Pančevo,._______.2013.god.
(* pod red. br. 1. potpisuju ovlašć eni predstavnik
ponuđ ača za samostalnu i ponudu sa podizvođ ačem,
ovlašć eni predstavnik ponuđ ača za zaključenje
ugovora u zajedničkoj ponudi, a
pod red.br. 2, 3. i 4. podizvođ ači)
53/60
PRILOG BR. VI
(naziv i sedište ponuđ ača)
I Z J A V A
Saglasno članu 61 stav 4 tačka 8 Zakona o javnim nabavkama i člana 19 Pavilnika o obaveznim
elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja
ispunjenosti uslova, ovim putem dostavljam troš kove pripreme ponude u javnoj nabavci VIV/2013.
1. Troš kovi izrade uzorka ili modela iznose _________ dinara..
2. Troš kovi pribavljanja sredstava obezbeđenja iznose __________dinara.
3. Ukupni troš kovim pripreme ponude iznose ___________ dinara.
DIREKTOR
m.p. ______________________
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđ ača dostaviti NARUČIOCU uz Ponudu).
54/60
PRILOG BR. VII
(naziv i sedište ponuđ ača)
I Z J A V A
Saglasno članu 61 stav 4 tačka 9 Zakona o javnim nabavkama i člana 20 Pavilnika o obaveznim
elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja
ispunjenosti uslova, ovim putem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornoš ć u potvrđujem
da je ponuda podneta nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.
DIREKTOR
m.p.
______________________
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđ ača dostaviti NARUČIOCU uz Ponudu).
55/60
PRILOG BR. VIII
(naziv i sedište ponuđ ača)
I Z J A V A
da smo pri sastavljanju ponude poš tovali obaveze koje proizlaze iz važeć ih propisa o zaš titi na
radu, zapoš ljavanju i uslovima rada, zaš titi životne sredine, kao i da garantujemo da smo imaoci
prava intelektualne svojine, shodno čl.75 st.2 Zakona o javnim nabavkama.
DIREKTOR
m.p. ______________________
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđ ača dostaviti NARUČIOCU uz Ponudu.
Ukoliko ponuđ ač nije imalac prava intelektualne svojine potrebno je da precrta deo koji se odnosi na istu).
56/60
PRILOG BR. IX
(naziv i sedište ponuđ ača)
I Z J A V A
Da ć emo, ukoliko naš a firma bude izabrana za najpovoljnijeg ponuđača, najkasnije do isporuke
robe, dostaviti o svom troš ku naručiocu na srpski jezik prevedenu propisanu dokumentaciju iz
čl.24 stav 1. tačka 1. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.
DIREKTOR
m.p. ______________________
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđ ača dostaviti NARUČIOCU uz Ponudu).
57/60
PRILOG BR. X
(naziv i sedište ponuđ ača)
I Z J A V A
da ć emo, ukoliko budemo izabrani za najpovoljnijeg ponuđača u partiji
____________ (navesti redni broj partije/partija), dostaviti Zavodu za javno zdravlje Pančevo
bezuslovnu, neopozivu, plativu na prvi poziv i bez prigovira REGISTROVANU MENICU i
menično ovlaš ć enje, kao finansijsku garanciju za dobro izvrš enje ugovornih obaveza u iznosu
10% vrednosti ugovora sa PDV-om.
DIREKTOR
m.p. ______________________
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđ ača dostaviti NARUČIOCU uz Ponudu).
58/60
PRILOG BR. XI
(naziv i sedište ponuđ ača)
I Z J A V A
kojom prihvatamo sve uslove sadržane u konkursnoj dokumentaciji za VI javnu nabavku za
2013.godinu za LABORATORIJSKI MATERIJAL u otvorenom postupku br. V-VI/2013.
DIREKTOR
m.p. ______________________
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđ ača dostaviti NARUČIOCU uz Ponudu).
59/60
PRILOG BR. XII
I Z J A V A
kojom pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošć u izjavljujemo da smo razvrstani u
_____________________ pravno lice.
DIREKTOR
m.p. ______________________
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđ ača dostaviti NARUČIOCU uz Ponudu).
60/60
Download

Konkursna dokumentacija