ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO
Pančevo, Pasterova 2
www.zjzpa.org.rs
IV JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI ZA 2013. GODINU DOBRA U OTVORENOM POSTUPKU
RADI ZAKLJUČENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
KUPOVINA I UGRADNJA U POSTOJEĆU KOTLARNICU-44620000 - KOTLA ZA
GREJANJE, GORIONIKA, DIMNJAKA I DODATNE OPREME
BROJ: V-V/2013
Kontakt telefon naručioca: Centrala tel./faks 013/ 322-965, lok. 116 – koordinator nabavki
Vilenica Vukosava.
1/50
I)
PREDMET PONUDE
KUPOVINA I MONTAŽA ( UGRADNJA ) U POSTOJEĆU KOTLARNICU-šifra iz opšteg
rečnika javnih nabavki 44620000 -TOPLOVODNI KOTAO ZA CENTRALNO GREJANJE,
KOMBINOVANI GORIONIK ZA PRIRODNI GAS I TEČNO GORIVO, DIMNJAK I DODATNA
OPREMA
Procenjena vrednost 4.750.000,00 dinara bez PDV-a
Ponuđač je dužan da ponudi:
1. Novu opremu, neupotrebljavanu, iz tekuće proizvodnje, napravljenu od najkvalitetnijih
materijala i bez bilo kakvih grešaka u konstrukciji i izradi.
2. Toplovodni kotao na prirodni gas i tečno gorivo, kombinovani gorionik za prirodni gas i
tečno gorivo, dimnjak i dodatnu opremu za centralno grejanje.
3. Montažu ( ugradnju ) navedene opreme u postojeću kotlarnicu.
4. Izradu projektne dokumentacije izvedenog stanja ugrađene opreme.
5. Neophodne radove i usluge.
6. Predmetna oprema mora ispunjavati u potpunosti sve zahteve, konfiguraciju i
osnovne karakteristike iz tehničke specifikacije koja sledi:
II)
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
SPECIFIKACIJA ZA TOPLOVODNI KOTAO NA PRIRODNI GAS I TEČNO GORIVO ,
KOMBINOVANI GORIONIK ZA PRIRODNI GAS I TEĆNO GORIVO, DIMNJAK , DODATNU
OPREMU ZA CENTRALNO GREJANJE, MONTAŽU NAVEDENE OPREME U POSTOJEĆU
KOTLARNICU I NEOPHODNE RADOVE I USLUGE
ZAHTEVI:
NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA (UGRADNJA)
1.1 KOTAO
-Toplovodni kotao koji kao gorivo koristi prirodni gas i tečno gorivo.
-Neophodno je da kotao bude termoizolovan sa svim potrebnim priključcima, dimnim
nastavkom, prirubnicom i sa vodom hlađenom skretnom komorom i komandnom tablom sa
automatikom neophodnom za rad kombinovanog gorionika i kotla.
-Transport i montaža kotla na postojeći betonski temelj sa povezivanjem armature i cevovoda
(ø219,1x 5,9 mm potis i povrat) do razdelnika i sabirnika tople vode.
Kotao treba da ima sledeće karakteristike:
2/50
Toplovodni kotao toplotne snage najmanje 2000 KW, radnog nadpritiska 6 bar, stemblok
konstrukcije, ležeći sa jednom plamenom cevi i dimnim cevima tropromajne konstrukcije,
čelični sa cilindričnim ložištem. Sadržaj vode u kotlu po jedinici termičkog opterećenja,
minimum 2 lit/KW za veliku akumulaciju toplotne energije, rad sa minimumom prekida i malim
brojem startovanja gorionika. Kotao predvideti sa vodom hlađenom skretnom komorom za
konstrukciju rasterećenu od naprezanja i smanjenim troškovima održavanja i rekonstrukcije
usled nepostojanja „ozida“. Kotao treba da poseduje revizione otvore, čime se omogućuje
odgovarajući pristup razmenjivačkim površinama t.j obezbeđuje se njihova vizuelna kontrola,
inspekcijski pregled i održavanje. Kotao treba da je namenjen za toplu vodu sa maksimalno
dozvoljenom temperaturom polazne tople vode 110 ºC na prirodni gas i lako lož ulje. Kotao
treba da bude izrađen od visoko kvalitetnih materijala koji se koriste za kotlove i to kotlovski lim
kvaliteta P265 GH (ili boljeg kvaliteta) i bešavne kotlovske cevi kvaliteta P235 GH (ili boljeg
kvaliteta).
Telo kotla treba da je toplotno izolovano mineralnom vunom debljine minimum 100 mm sa
oplatom od čeličnog pocinkovanog lima ili aluminijumskog lima. Sve ogrevne površine kotla
treba da su vodom hlađene tako da je obezbeđen visok stepen prenosa toplote u kotlu. Pristup
dimnim kotlovskim cevima i njihovo čišćenje treba da je bez demontaže gorionika i gasne
rampe (bez skidanja i zaokretanja gorionika ), a gorionik se montira direktno na veznu
prirubnicu plamene cevi.
-Toplovodni kotao mora da ima kompletnu mernu, regulacionu, sigurnosnu, zapornu armaturu i
instalaciju za zaštitu kotla u svim fazama rada kotla .
-Dodatna oprema: održavanje temperature povratnog voda sa regulatorom, trokrakim ventilom i
kotlovskom cirkulacionom pumpom
-Kotao kao i proizvođač kotla treba da zadovolji standard EN 12953-3 ili odgovarajuće i sve
standarde, norme i propise Republike Srbije i druga potrebena dokumenta o kvalitetu proizvoda
iz oblasti savremene kotlogradnje. Ponuđač je dužan da pruži dokaze o gore navedenom.
Tehnički podaci za kotao:
-Toplotni snaga: najmanje 2000 KW (usklađeno sa ponuđenim kombinovanim gorionikom)
-Temperaturski režim rada kotla: 110/70 0C (ako ponuđeni kotao ima drugi temperaturski režim
rada od navedenog za istu navedenu toplotnu snagu kotla; navesti ga u ponudi i dati
objašnjenje). Minimalno dopuštena temperatura vode na ulazu u kotao je 500C za lako lož ulje i
550C za prirodni gas.
-Temperaturska razlika polazne i povratne vode u kotlu: max. 400C
3/50
-Stepen korisnog dejstva kotla: navesti vrednost stepena korisnosti ponuđenog kotla na 100%
opterećenja ( za koju vrstu goriva, pri kom temperaturskom režimu rada kotla i kom procentnom
udelu kiseonika )
-Radni nadpritisak : 6 bar
-Maksimalna širina: 1900 mm
-Maksimalna dužina: 4500 mm
-Maksimalna ukupna visina: 2250 mm
-Priključak za dimne gasove: 470 mm
-Maksimalna masa punog kotla: 8450 kg
Obim isporuke:
-Obim isporuke treba da bude takav da zadovolji kompletnu funkcionalnost kotla u radu sa svim
elmentima navedenim u tehničkoj specifikaciji.
1.2 GORIONIK
-Kombinovani gorionik za prirodni gas i tečno gorivo proizvođača -WEISSHAUPT- ili
odgovarajuće
-Za toplotnu snagu kotla: minimum 2000 KW (u skladu sa ponuđenim kotlom)
-Trostepeni za lako lož ulje.
-Modulisano dvostepeni na prirodni gas.
-Gorionik je neophodno isporučiti
filterom za lako lož ulje.
u kompletu sa elektro komandnim ormarom, crevima i
-Gorionik treba da bude usaglašen sa ponuđenim kotlom i omogući razvijanje pune bruto snage
sagorevanja i da savlada otpor ložišta ponuđenog kotla.
-Gorionik treba da bude opremljen elektronskim programatorom za vođenje procesa sagorevanja i
odvojenim servomotorima za prirodni gas i vazduh potreban za sagorevanje.
-Automatika gorionika treba da ima mogućnost naknadnog priključenja frekventne regulacije broja
obrtaja elektro motora.
-Gorionik po konstrukciji i sastavu treba da odgovara propisu SRPS, EN676, EN276 ili
odgovarajuće i evropskim propisima i direktivama: 2006/42/EEC, 97/23/EC, 2006/95/EC i
2004/108/EC ili odgovarajuće, da poseduje CE znak i da poseduje domaći atest izdat od ovlašćene
organizacije ili odgovarajuće.
4/50
-Pri radu sa prirodnim gasom gorionik mora da ima modulisanu regulaciju snage.
-Gorionik treba da bude izveden u zaštiti IP54 ili odgovarajuće.
-Gorionik treba da zadovolji važeću uredbu o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u
vazduhu pri radu kotla na prirodni zemni gas.
-Gorionik treba da bude izrađen u kompaktnoj izvedbi i da se sastoji od sledećih važnijih delova:
kućišta gorionika za otvaranje levo i desno, zakretne prirubnice sa krajnjim prekidačem, poklopca sa
otvorom za gledanje, motora gorionika, kućišta za regulaciju vazduha sa integrisanim prigušivačem
buke, ventilatorskog kola, presostata za vazduh, plamene glave, transformatora za palenje, kablova
za palenje, elektroda za palenje, priključnih stezaljki, zaptivača za prirubnicu i pričvrsnih vijaka.
Armature za prirodni gas sastavljene od: dvostrukog magnetnog ventila za gas sa manometrom 0-60
mbar i armaturom za priključenje na magnetne ventile, jednog potpalnog magnetnog ventila za gas,
jednog presostata minimalnog pritiska gasa, i spojnih elemenata za montažu.
-Posluživačka jedinica gorionika treba da omogući prikaz trenutne faze rada gorionika i u slučaju
greške da prikaže kod greške, tj. razlog ispada.
-Uz ponuđeni gorionik potrebno je isporučiti kompletnu gasnu rampu gorionika za minimalnu
navedenu snagu kotla 2000 KW, odgovarajućeg nazivnog prečnika ( navesti izabrani nazivni
prečnik), koja se sastoji od: kuglaste slavine, filtera za gas, sa ugradjenim manometrom (0-400)
mbar sa slavinom i armaturom za priključenje, regulatora pritiska za ulazni pritisak 100 mbar,
manometra sa slavinom (0-160)mbar za izlazni pritisak posle regulatora pritiska; aksijalnog
kompenzatora, kolena sa prirubnicama i nosačima gasne rampe. Gasna rampa i automatika gorionika
moraju da imaju kontrolu nepropusnosti magnetnih ventila. Svi elementi gasne rampe treba da budu
isporučeni sa montažnim setovima.
-Dimenzija gasne rampe(nazivni prečnik) može da varira u zavisnosti od ponuđenog tipa
gorionika, ali mora da zadovolji punu toplotnu snagu gorionika pri ulaznom pritisku od 100
mbar.
-Neophodno je da gorionik u punoj snazi ima emisiju buke ispod 80db.
-Neophodno je uz ponudu dostaviti:
-prospektnu dokumentaciju sa opisom opreme i dijagramima snage
-dokaz o usaglašenosti sa svim traženim standardima izdat od proizvođača opreme
-uverenje o kontrolisanju izdato od nadležne organizacije kao dokaz o usaglašenosti sa domaćim
standardima
-izjava o postojanju bar tri školovana i ovlašćena servisera za ovaj tip gorionika na teritoriji
Republike Srbije, sa imenima i telefonima, koje je moguće angažovati u slučaju potrebe.
1.3 DIMNJAK
-Čelićni samostojeći dimnjak ø 520x15000 mm ( prečnik dimnjaka puta visina dimnjaka ),od
5/50
crnog lima odgovarajućeg kvaliteta
-Termoizolovan mineralnom vunom u oblozi od aluminijumskog lima sa anker pločom i otvorom za
čišćenje
-Priključkom za dimnjaču (dimni priključak)
-Dimnjača ø 470x3500mm sa kolenom i revizionim otvorom, termoizolovana u oblozi i
kapom na vrhu dimnjaka
-Penjalica sa leđobranom
-Transport i montaža dimnjaka sa aneksiranjem na postojeći betonski temelj
-Povezivanje dimnjaka preko dimnjače sa dimovodnim priključkom kotla
-dva otvora za merenje emisije dimnih gasova pod uglom od 90°(prema standardu SRPS ISO
9096:2010 ili odgovarajuće)
1.4 DODATNA OPREMA
- Bešavne cevi za povezivanje kotla:
- ø 219,1 x 5,9 mm…………………………..100 kg
- ø 88,9 x 4,0 mm…………………………... 34 kg
- ø 48,3 x 2,6 mm……………………………. 6 kg
-Isporuka i povezivanje instalacije za dovod tečnog goriva, od rezervoara tečnog goriva do
gorionika (rampe gorionika) sa svim potrebnim elementima za transport tečnog goriva.
- ø 33,7 X 2,6 mm……………………………….. 20 m
- odzračni sud ø273 x 350 mm…………………….2 kom
- termometra 0-120ºC……………………………..2 kom
- manometar 6 bar………………………………...2 kom
- Spojni, zaptivni i sitan potrošni materijal (oksigen, disugas, žica za varenje, elektrode,
obujmice, vešalice, konzole za cevi, čvrste i klizne tačke, čepovi, prirubice, reduciri, lukovi,
hilzne).
1.5 NEOPHODNI RADOVI I USLUGE
-Čišćenje cevovoda od nečistoća i dvostruki premaz antikorozivnom bojom …..…. 35 m²
-Termoizolacija cevovoda mineralnom vunom debljine do 60mm u oblozi od
aluminijumskog lima……………………………………………………………… 30 m²
6/50
-Prateći elektro radovi koji obuhvataju elektro komandni orman kotla i gorionika i njegovo
povezivanje sa elektro instalacijom kotlarnice kao i povezivanje svih novih potrošača i
njihovo puštanje u rad
-Ispitivanje stepena korisnosti toplovodnog kotla dokazaće se garantnim ispitivanjima
(direktnom ili indirektnom metodom) u skladu sa važećim propisima, od strane akreditovane
organizacije za te poslove u toku rada toplovodnog kotla pri toplotnoj snazi kotla od
minimum 2000 KW o trošku ponuđača.
-Priključenje gorionika na nisko-pritisnu gasnu instalaciju u kotlarnici sa bešavnim cevima za gas.
Ukoliko je potrebno po propisima za gasne instalacije, ugraditi gasnu sondu iznad gorionika za
detekciju curenja prirodnog gasa gasa (ø60,3 x 3,6 mm………………12 m)
-Sitni građevinski radovi (prilagođavanje temelja kotla, eventualni otvori u zidovima, iskop kanala
za instalaciju za tečno gorivo i dovođenje u prvobitno stanje, izrada gazeće rešetke preko kanala i
dr.)
-Svi neophodni radovi i oprema da bi se instalacija dovela u funkcionalno stanje, pustila u probni rad
i dobilo rešenje o upotrebnoj dozvoli
-Puštanje u rad gorionika sa potrebnim podešavanjima i dokazivanjima.
-Hladna proba instalacije sa potrebnim probnim vodenim pritiskom( prema propisima za ovu vrstu
instalacije), ispiranje instalacije dva puta, regulacija, izrada svih potrebnih zapisnika i izdavanje
kompletne atestno tehničke dokumentacije
-Pripremno završni radovi, uputstvo za rad i drugo.
-Projekat izvedenog stanja ugrađene opreme u kotlarnici.
Ponude koje nesadrže zahtevanu konfiguraciju, opreme koja je predmet javne nabavke Zavoda
za javno zdravlje Pančevo, SMATRAĆE SE NEISPRAVNIM i neće se uzeti u dalje
razmatranje.
(*za sve tražene standarde ponuđač može da dostavi druge odgovarajuće standarde, sa dokazom
da poseduje te standarde i da su ti drugi ponuđeni standardi usaglašeni sa traženim)
7/50
USLOVI I OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA iz čl.75. i 76. Zakona o
javnim nabavkama (Sl.glasnik RS br.124/12) i Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost
uslova za V javnu nabavku velike vrednosti za 2013. godinu za KOTAO ZA GREJANJE
R.br.
Uslov iz čl.75 Zakona o javnim nabavkama
Dokaz
1.
da je ponuđač registrovan kod nadležnog
Izvodom iz registra Agencije
organa, odnosno upisan u odgovarajući
za privredne registre, odnosno drugog
registar
nadležnog organa koji vodi registar
(čl.75 stav 1. tačka 1. ZJN)
*moguće dostaviti i fotokopiju koja može
biti neoverena
*dokazi iz ove tačke ne smeju biti stariji
od dva meseca pre otvaranja ponuda
2.
da ponuđač i njegov zakonski zastupnik
nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao
član organizovane kriminalne grupe,
da nije osuđivan za krivična dela
protiv privrede, životne sredine, krivično
delo primanja i davanja mita, krivično delo
prevare
(čl.75 stav 1. tačka 2. ZJN)
Uverenjem/potvrdom nadležnog suda da pravno
lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao
član organizovane kriminalne grupe, da nije
osuđivan za neko od krivičnih dela protiv
privrede, životne sredine, krivično delo primanja
i davanja mita, krivično delo prevare. (izvod iz
kaznene evidencije, po sedištu nadležnog
osnovnog suda, višeg suda i Višeg suda u
Beogradu– Posebno odeljenje za organizovani
kriminal)
Izvodom iz kaznene evidencije nadležne
policijske uprave (preme mestu rođenja ili
prema mestu prebivališta) da zakonski
zastupnik (ako ih ima više, za svakog od njih)
odnosno fizičko lice/preduzetnik u svojstvu
ponuđača nije osuđivan za neko od krivičnih
dela kao član organizovane kriminalne grupe, da
nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,
životne sredine, krivično delo primanja i davanja
mita, krivično delo prevare.
*moguće dostaviti i fotokopiju koja može biti
neoverena
*dokazi iz ove tačke ne smeju biti stariji od dva
8/50
meseca pre otvaranja ponuda
3.
da ponuđaču nije izrečena mera zabrane
Potvrda nadležnog organa:
obavljanja delatnosti, koja je na snazi
- Privredni sud i Sud za prekršaje ili
u vreme objavljivanja
podnošenje ponuda
odnosno
slanja
poziva
(čl.75 stav 1. tačka 3. ZJN)
za
- Agencija za privredne registre
izdate posle dana objavljivanja javnog poziva
na Portalu javnih nabavki
*moguće dostaviti i fotokopiju koja može
biti neoverena
*ova potvrda mora biti izdata nakon objavljivanja
javnog poziva , nikako pre (čl.21.st 3, čl. 22.st.3 i
čl.23 st.3 Pravilnika o obaveznim elementima
konkursne dokumentacije….)
*dokazi iz ove tačke ne smeju biti stariji od dva
meseca pre otvaranja ponuda
4.
da je ponuđač izmirio dospele poreze, doprinose
fotokopije potvrda nadležnih poreskih
i druge
organa Republike i Opštine/grada i
javne dažbine u skladu sa propisima Republike
organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili
potvrde nadležnog organa da se ponuđač
Srbije ili strane države, kad ima sedište na njenoj
teritoriji
(čl.75 stav 1. tačka 4. ZJN)
nalazi u postupku privatizacije
*fotokopija može biti neoverena
*dokazi iz ove tačke ne smeju biti stariji od
dva meseca pre otvaranja ponuda
5.
Da ponuđač ima važeću dozvolu nadležnog
Fotokopija važećeg rešenja
organa za obavljanje delatnosti koja je
*fotokopija može biti neoverena
predmet Ponude, ako je takva
dozvola predviđena posebnim propisom.
(čl.75 stav 1. tačka 5. ZJN)
R.br.
Dodatni uslovi iz čl.76 Zakona o javnim nabavkama
Dokaz
9/50
6.
7.
da ponuđač raspolaže neophodnim finansijskim
Fotokopija bilansa stanja i bilansa uspeha
i poslovnim kapacitetom
ponuđača za prethodne dve obračunske godine sa
iskazanim pozitivnim poslovanjem i mišljenjem
ovlašćenog revizora za firme koje podležu reviziji po
zakonu, kojim se potvrđuje pozitivno poslovanje, a
za ostale izjava direktora o veličini pravnog lica zbog
čega ne podleže reviziji.
da ponuđač raspolaže dovoljnim tehničkim
1.Ponuđač je dužan da da izjavu o najvažnijim
i kadrovskim kapacitetom
tehničkim kapacitetima u skladu sa propisima o
proizvodnji i prometu opreme koja je predmet javne
nabavke.(priznaje se kao dokaz izjava data u obrascu
ponude, a pored toga može se dati i posebna izjava na
memorandumu ponuđača sa istim tekstom kao u
Obrascu ponude).
(najmanje tri sertifikovana i ovlascena)
2.Ponuđač
dokazuje
kadrovski
kapacitet
dostavljanjem dokaza da ima najmanje 5 zaposlenih
od čega jednog dipl. mašinskog inženjera, što se
dokazuje dostavljanjem kopija M obrazaca ili kopija
radnnih knjižica za svakog zaposlenog.
*fotokopija može biti neoverena
3. Pored toga, ponuđač je dužan da potpiše
izjavu kojom svojim potpisom i pečatom potvrđuje
da će u slučaju potrebe u roku od 48 sati obezbediti
potrebno servisiranje-popravku od strane ovlašćenog
servisera za svu ponuđenu opremu,, odnosno izvršiti
popravku kojom bi se kotao sa opremom stavio u
funkciju.
(priznaje se kao dokaz izjava data u obrascu ponude,
a pored toga može se dati i posebna izjava na
memorandumu ponuđača sa istim tekstom kao u
Obrascu ponude)
8.
Spisak najvažnijih isporučenih dobara koja
su predmet nabavke za period od prethodne
tri godine
(čl. 76.Zakona o javnim nabavkama)
Fotokopije potvrda kupaca (najmanje po jedna za
kotao, gorionik, dimnjak) sa potpisom direktora ili
ovlašćenog lica kupca i pečatom kupaca za period
2010. ili 2011. ili 2012. godine o prodaji i ugradnji
opreme: kotla, gorionika, dimnjaka, koja je predmet
javne nabavke
* pod predmetom javne nabavke ne smatra se tačno
traženi tip opreme, već u obzir dolazi i oprema
sličnih karakteristika traženoj
10/50
(navodi iz tačaka 8 i 9 mogu da se nađu na istoj
potvrdi-izjavi)
(npr. kotao kapaciteta od 1500 do 2500KW,
odgovarajućeg gorionika i dimnjaka i sl. što će
komisija ceniti), sa datumima i brojem ugovora o
kupoprodaji.
*(navodi iz tačaka 8 i 9 mogu da se nađu na istoj
potvrdi-izjavi)
9.
Da ponuđač raspolaže stručnim referencama
za učešće u postupku javne nabavke
(čl.76 Zakona o javnim nabavkama)
10.
Fotokopija potvrde (izjave, najmanje jedna) sa
potpisom direktora ili ovlašćenog lica kupca opreme
(kotao, gorionik i dimnjak), overena pečatom kupca,
da je dobro realizovan ugovor o nabavci i ugradnji
opreme koji je predmet ove javne nabavke, da je
isporučen kvalitetan proizvod, u ugovorenom roku,
da su kvalitetno i u roku izvedeni svi neophodni
radovi ugradnje i stavljanja u funkciju kao i da je
kvalitetno i u roku ispoštovana sva ugovorena
servisna podrška.
(navodi iz tačaka 8 i 9 mogu da se nađu na istoj
*(navodi iz tačaka 8 i 9 mogu da se nađu na istoj
potvrdi-izjavi)
potvrdi-izjavi)
Da ponuđač nudi proizvode odgovarajućeg
- uzorak, opis ili fotografija proizvoda i opisa radova
ili usluga koje će ponuđač izvesti odnosno pružiti
kvaliteta u skladu sa važećim propisima i
tehničkom specifikacijom potreba Naručioca
(čl.76. ZJN)
- deklaracija o usaglašenosti, potvrda, akreditacija i
drugi rezultati ocenjivanja prema standardima i
srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglašenosti
ili bilo koje drugo odgovarajuće sredstvo kojim
ponuđač dokazuje usaglašenost ponude sa tehničkom
specifikacijom ili standardima traženim u konkursnoj
dokumentaciji
drugi dokazi utvrđeni pozitivnim propisima i
konkursnom dokumentacijom
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac
može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na
osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na
uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza u roku od 5 dana.
Ako ponuđač u ostavljenom roku, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih
dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.
11/50
UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
I SADRŽINA KONKURSNE DOKUMENTACIJE I OBRASCI KOJE JE
PONUĐAČ DUŽAN DA DOSTAVI UZ PONUDU
1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena
Ponuđač je dužan da sačini ponudu na srpskom jeziku (izuzev dokaza o kvalitetu koji mogu biti i na
engleskom).
Ukoliko bi naručilac u toku pregleda i ocene ponude utvrdio da bi delovi ponuda koji su na stranom
jeziku (za dokaze tražene konkursnom dokumentacijom) trebalo da budu prevedeni na srpski jezik,
odrediće ponuđaču primeren rok za prevod tog dela dokumentacije.
U slučaju spora relvantna je verzija na spskom jeziku.
2. Način popunjavanja
2.1 Od ponuđača se očekuje da bude upoznat sa svim pozitivnim zakonima, podzakonskim
aktima posebno pravilnicima, standardima i tehničkim uslovima koji važe u Republici Srbiji.
Ponuđač je dužan da prouči konkursnu dokumentaciju.
PONUĐAČ je dužan da uredno i čitko popuni sve potrebne obrasce iz konkursne dokumentacije
koji su sastavni deo ponude. Svaki je potrebno potpisati od strane ovlašćenog lica (pun potpis, ne
inicijali) i overiti (zvaničnim pečatom ponuđača). Ukoliko je u samoj ponudi došlo do ispravke,
ista mora u tom delu biti overena pečatom i parafom lica ovlašćenog za popunjavanje iste.
Popunjeni obrasci moraju biti jasni i nedvosmisleni.
Ponuđač ne sme da svojevoljno upisuje i dopisuje podatke niti bilo koji drugi tekst ukoliko to
nije izričito dozvoljeno.
Rok važenja ponude je najmanje 60 dana od dana otvaranja ponude.
U slučaju da se nakon izvršene računske provere utvrdi greška u računanju, naručilac će
pismenim putem zatražiti od ponuđača saglasnost za ispravku ponude. U slučaju razlike između
jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena. Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom
računske greške, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.
Ponudu PONUĐAČ dostavlja u zatvorenoj koverti – omotu, overenu pečatom, sa naznakom:
“Ponuda za javnu nabavku br. V-V/2013 - KOTAO ZA GREJANJE- NE OTVARATI”, na
adresu: Zavod za javno zdravlje Pančevo, Pančevo, ulica Pasterova broj 2. Na poleđini
koverte naznačiti naziv, adresu i broj telefona ponuđača i ime osobe za kontakt.
12/50
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i od naručioca ne može tražiti
naknadu istih.
U slučaju kad je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca
naručilac je dužan nadoknaditi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa
tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja, pod uslovom
da ponuđač u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama traži naknadu istih.
2.2 Način označavanja poverljivih podataka u ponudi
Naručilac će čuvati kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koji su
posebnim propisom utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi.
Naručilac će kao poverljive tretirati podatke u ponudi koji su sadržani u dokumentima koji su
označeni kao takvi, odnosno koji u gornjem desnom uglu sadrže oznaku „POVERLjIVO“, kao i
ispod pomenute oznake potpis ovlašćenog lica ponuđača. Ukoliko se poverljivim smatra
samo određeni podatak sadržan u dokumentu koji je dostavljen uz ponudu, poverljiv podatak
mora da bude obeležen crvenom bojom, pored njega mora da bude navedeno „POVERLjIVO“, a
ispod pomenute oznake potpis ovlašćenog lica ponuđača.
Naručilac ne odgovara za poverljivost podataka koji nisu označeni na pomenuti način.
Naručilac će odbiti davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih
u ponudi.
Neće se smatrati poverljivim cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu
elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.
Naručilac će čuvati kao poslovnu tajnu imena ponuđača, kao i podnete ponude, do isteka roka
predviđenog za otvaranje ponuda.
2.3 PONUĐAČ je dužan da dostavi popunjen, svojeručno potpisan i pečatom overen:
-
obrazac br. 1 – obrazac ponude u sklopu koje je i tehnička specifikacija
-
obrazac br. 2 – model ugovora
-
obrazac br. 3 - obrazac strukture cene
-
obrazac br. 4 – izjava troškovi pripremanja ponude
-
obrazac br. 5 – izjava o nezavisnoj ponudi
-
obrazac br. 6 – izjava o poštovanju obaveza iz čl. 75 st 2. ZJN
-
obrazac br. 7 – izjava o bezbednosti i zdravlju na radu
13/50
-
obrazac br. 8– izjava o prihvatanju svih uslova iz konkursne dokumentacije
-
obrazac br. 9 – izjava o veličini pravnog lica
Kao i da dostavi:
-
depo karton
-
pismo o namerama banke o dostavljanju bankarske garancije za povraćaj avansa
(ukoliko se traži avans)
-
pismo o namerama banke o dostavljanju bankarske garancije za dobro izvršenje posla
-
dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. i 76. Zakona o javnim
nabavkama, na način naveden u članu 77. Zakona i tačkama 1-10 Obrasca za ocenu
ispunjenosti uslova.
Dokazi o tehničkom i kadrovskom kapacitetu navedeni u tački 7 Obrasca za ocenu
ispunjenosti uslova dokazuju potpisivanjem izjave u sklopu Obrasca ponude ili posebnom
izjavom na memorandumu ponuđača sa istim tekstom kao u Obrascu ponude u delu koji se
odnosi na poslovni i kadrovski kapacitet.
2.4 Razlozi zbog kojih će ponuda biti odbijena:
Ponuda koja je pristigla otvorena kod naručioca, nakon konstatovanja te činjenice u zapisnik,
biće vraćena ponuđaču i neće se uzeti u razmartanje.
Ponuda koja nije blagovremena, tokođe će, uz naznaku da je neblagovremena, biti vraćana
ponuđaču i neće biti uzeta u razmatranje.
Ponuda koja ne sadrži sve potrebne obrasce, uredno popunjene, potpisane od strane ovlašćenog
lica i overene zvaničnim pečatom, biće odbijene kao neispravne.
Bitni nedostaci ponude su:
- ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće
- ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove
- ponuđač ne dostavi traženo sredstvo obezbeđenja
- ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog
- kao i slučajevi u kojima ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće
utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili je nije moguće uporediti sa drugim ponudama.
Greške kao što su nepopunjene pojedine rubrike u obrascima, sitne ispravke i slične greške za
koje je očigledno da su tehničke prirode, što će ceniti komisja, neće se smatrati bitnim
14/50
nedostacvima ponude, ukoliko je uprkos takvim sitnim nedostacima moguće utvrditi stvarnu
sadržinu ponude ili je moguće uporediti sa drugim ponudama.
2.5 Izmene, dopune i pojašnjenja konkursne dokumentacije:
Ukoliko u roku predviđenom za podnošenje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju,
naručilac će bez odlaganja izmene ili dopune objaviti na portalu javnih nabavki i na zvaničnoj
internet stranici naručioca.
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda.
3. Dokazivanje ispunjenosti uslova:
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može
pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu
izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original
ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.
Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne
dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu
odbiti kao neprihvatljivu.
Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama
nadležnih organa: APR-a, ATS-a, privrednog suda, nadležnog organa za vođenje evidencije
o izmirenju poreskih obaveza (RS Poreska uprava, Gradski-Opštinski sekretarijat za
poresku administraciju) ukoliko su javno dostupni ili drugog nadležnog organa koji
navedene podatke učini javno dostupnim.
Ponuđač je dužan da navede na kojoj internet stranici su javno dostupni podaci koje iz
razloga javne dostupnosti nije dostavio.
4. Ponuda po varijantama
Ponuda po varijantama nije dozvoljena.
5. Način izmene, dopune i opoziva ponude
Ponuđač može da izmeni ili povuče svoju ponudu pismenim obaveštenjem pre isteka roka za
podnošenje ponuda. Svako obaveštenje o izmenama ili povlačenju ponude mora biti
pripremljeno, označeno i dostavljeno u skladu sa uslovima iz konkursne dokumentacije, sa
oznakom na koverti – omotu “Izmena ponude za nabavku (navesti naziv nabavke)- ne otvaraj”ili
“ Povlačenje ponude za nabavku(navesti naziv nabavke)- ne otvaraj”. Ponuda ne sme biti
izmenjena posle krajnjeg roka za podnošenje.
6. Obaveštenje ponuđaču u vezi učestvovanja kao podizvođač i u zajedničkoj ponudi
15/50
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje kao podizvođač
ili u zajedničkoj ponudi, niti isto lice može da učestvuje u više zajedničkih ponuda, u istoj javnoj
nabavci. U suprotnom naručilac je dužan da odbije sve ponude podnete suprotno ovoj zabrani.
7. Mogućnost angažovanja podizvođača
Ponuđač može da angažuje podizvođača.
Ukoliko će ponuđač ponuditi podizvođaču izvršenje dela nabavke potebno je da to navede u
obrascu ponude, pored toga, potrebno je da naglasi koliki je procenat ukupne vrednosti nabavke
koji će se izvršiti preko jednog ili više podizvođača, a koji ne može da bude veći od 50%
ukupno.
Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75.
stav 1. tačka 1) do 4). Dokaz iz tačke 5) stava 1 člana 75. ponuđač dostavlja samo za
podizvođača za deo nabavke koji će podizvođač izvršiti.
Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne
nabavke, potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim
nabavkama ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio
izvršenje tog dela nabavke.
Podizvođači nisu u obavezi da podnesu dokaze koji se odnose na dodatne uslove iz čl. 76. stav 2.
Zakona o javnim nabavkama.
Podizvađač mora da bude naveden u ugovoru.
Ponuđač ne sme angažovati kao podizvođača lice koje nije navedeno u ponudi, osim u slučaju iz
čl. 80 st. 14. Zakona o javnim nabavkama ako je na strani podizvođača nakon podnošenja
ponude nastala trajnija nesposobnost plaćanja, ako to lice ispunjava sve uslove određene
za podizvođača i ukoliko dobije prethodnu saglasnost naručioca.
Ponuđač je dužan da naručiocu na njegov zahtev omogući pristup kod podizvođača radi
utvrđivanja ispunjenosti uslova.
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka predmetne javne
nabavke bez obzira na broj podizvođača.
Jedno lice (pravno i fizičko) može da bude podizvođač u više ponuda u istoj javnoj nabavci.
U slučaju podnošenja ponude sa podizvođačem, obrasce ponude popunjava ponuđač.
8. Mogućnost podnošenja zajedničke ponude
Ponuđači mogu da podnesu zajedničku ponudu.
16/50
Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema
naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:
- članu grupe – ponuđaču koji je nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji
će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem (potpisati sve obrasce iz konkursne
dokumentacije koje je potrebno popuniti)
- ponuđaču koji će potpisati ugovor, u ime svih ponuđača iz zajedničke ponude
- ponuđaču koji će dati sredstvo obezbeđenja
- ponuđaču koji će izdati račun,
- račun na koji će biti izvršeno plaćanje
- obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora
Svaki ponuđač iz zajedničke ponude mora da ispuni uslove iz člana 75 stav 1 tačka 1-5 Zakona o
javnim nabavkama, na način predviđen članom 77. navedenog zakona. Svaki član zajedničke
ponude dostavlja dokaze o ispunjenosti uslova ponuđača iz člana 75. i 77. Zakona o javnim
nabavkama i člana 10 Pravilnika.
Ponuđači iz zajedničke ponude odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj
ponudi ili kao podizvođač.
U ponudi (obrascu ponude), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li
podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu.
sa podizvođačem.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku
ponudu u ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o
javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne
nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.
Naručilac može da traži od članova grupe ponuđača da u ponudama navedu imena i
odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora.
9. Uslovi i način plaćanja, garantni rok i druge okolnosti:
9.1 Plaćanje se vrši u najmanje tri jednake mesečne rate, s tim da se prva rata plati u roku ne kraćem
od 15 dana od ispostavljanja računa, koji će se ispostaviti po isporuci opreme i izvršenju usluge
ugradnje i stavljanja u funkciju iste.
Ukoliko ponuđač traži avansno plaćanje dela kupoprodajne cene, ono ne može biti veće od 25%
ukupne vrednosti nabavke. Avansni iznos isplatiće se u roku od 15 dana od dana zakljućenja
ugovora. Ostatak iznosa može da bude isplaćen u najmanje 3 jednake mesečne rate, koje bi se
isplaćivale po instaliranju opreme, odnosno u roku od 15 dana od ispostavljanja računa.
17/50
Plaćanje se vrši virmanski na račun Ponuđača.
9.2 Mesto i rok izvršenja:
Predmetna javna nabavka izvršiće se u kotlarnici Opšte bolnice Pančevo, ul. Miloša Obrenovića
br. 2 , Pančevo.
Rok isporuke i ugradnje je maksimalno 75 dana od dana pismenog naloga naručioca.
Ponuđač mora u ponudi da navede da obezbeđuje servisiranje i snabdevanje originalnim
rezervnim delovima, najmanje 7 godina od dana isporuke opreme.
9.3 Garantni rok je minimum 5 godina za kotao i dimnjak i 2 godine za gorionik, od puštanja u rad
opreme, 2 godine za izvedene radove u okviru koga je servisiranje besplatno.
Odziv odnosno dolazak ovlašćenog servisera u slučaju kvara na opremi ili nekog drugog problema
u funcionisanju mora da bude u roku od najduže 48 sati od poziva naručioca.
Ponuđač je dužan da dostavi na srpski prevedeno uputstvo za bezbedan rad po Zakonu o
bezbednosti i zdravlju na radu;
- uz ponudu dostavljaju potpisanu IZJAVU
- po isporuci opreme –UPUTSTVO
10. Cena, valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi
Ponuđač je dužan da ponudi cenu za opremu koja je predmet javne nabavke bez PDV, iznos
PDV-a i ukupan iznos sa PDV-om.
Cena mora biti iskazana u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost.
Cena je fiksna i ne može se menjati.
Cena opreme obuhvata sve elemente sadržane u ovom uputstvu i obrascu ponude kao i troškove
uvoza, transport F-co Naručilac-bolnička kotlarnica i instalaciju opreme, obuku kadrova
naručioca, besplatno servisiranje iste u garantnom roku i validaciju opreme, ukoliko je potrebno,
nakon instaliranja.
Cena obuhvata i ispitivanje stepena korisnog dejstva toplovodnog kotla. Dokazaće se garantnim
ispitivanjem i merenjem direktnom i indirektnom metodom prema važećim propisima od strane za
to ovlašćene-akreditovane organizacije – ustanove u toku eksploatacije za maksimalnu snagu kotla
od minimum 2000 KW.
Takođe, cena obuhvata i izradu projektne dokumentacije izvedenog stanja ugrađene opreme.
18/50
Opcija ponuđene cene je do izvršenja ugovornih obaveza i drugačije ponude smatraće se
neispravnim.
Ponuda čija je ukupna cena veća od procenjene cene smatraće se neprihvatljivom.
Naručilac može da odbije ponudu zbog neuobičajeno niske cene.
Neuobičajeno niska cena u smislu ZJN je ponuđena cena koja značajno odstupa u odnosu na
tržišno uporedivu cenu i izaziva sumnju u mogućnost izvršenja javne nabavke u skladu sa
ponuđenim uslovima.
Ako naručilac oceni da ponuda sadrži neuobičajeno nisku cenu, dužan je da od ponuđača zahteva
detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim, a naročito navode u
pogledu ekonomike načina gradnje, proizvodnje ili izabranih tehničkih rešenja, u pogledu
izuzetno povoljnih uslova koji ponuđaču stoje na raspolaganju za izvršenje ugovora ili u pogledu
originalnosti proizvoda, usluga ili radova koje ponuđač nudi. Naručilac je dužan da ponuđaču u
tom slučaju odredi primeren rok za odgovor. Naručilac je dužan da po dobijanju obrazloženja
proveri merodavne sastavne elemente ponude. Naručilac naročito proverava ispunjenje obaveza
koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne
sredine i zaštiti prava intelektualne svojine od strane ponuđača ili kandidata i može od ponuđača
zahtevati dostavljanje odgovarajućih dokaza.
11. Vrsta, sadržina, način podnošenja, visina i rokovi obezbeđenja ispunjenja obaveza
ponuđača
Kao sredstva finansijskog obezbeđenja ponuđač podnosi bankarske garancije koje moraju da budu
bezuslovne i plative na prvi poziv. Bankarske garancije ne mogu da sadrže dodatne uslove za isplatu,
rokove kraće od onih koje je odredio naručilac, iznos manji od onog koji je odredio naručilac ili
promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.
Ponuđač je dužan da dostavi bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja na iznos traženog
avansa, bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovorene obaveze u iznosu od 10 % od vrednosti
ugovora. Rok važenja bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da bude najmanje pet dana duže
od dana isteka roka za konačno izvršenje posla.
Uz ponudu se dostavlja pismo o namerama banke za izdavanje dve gore navedene bankarske garancije,
a same bankarske garancije se dostavljaju prilikom zaključenje ugovora.
Ukoliko se dogodi (u slučaju) da ponuđač ima negativnu reference, a da predmet ove javne nabavke nije
istovrstan predmetu za koju je ponuđač dobio negativnu referencu, ponuđač je dužan da dostavi i
Bankarsku garanciju u iznosi 15% ponuđene cene.
12. Dodatne informacije
19/50
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, tražiti od naručioca dodatne informacije ili
pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, na tel br. 013/322-965, faks br. 013/322-965, mail adresu
[email protected] ili putem pošte preporučeno na adresu naručioca Zavod za javno
zdravlje Pančevo, Pasterova br. 2, Pančevo, 26000, sa naznakom “pitanje za j.n. br. _ (navesti br.
javne nabavke)”.
Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku
poštom, telefaksom ili putem elektronske pošte i istovremeno će isti objaviti na Portalu javnih
nabavki i na svojoj internet stranici.
Ukoliko se i dodatne informacije ili pojašnjenja dostavljaju faksom i el. poštom potrebno je da
na isti način svaka stranka potvrdi prijem u suprotnom će se smatrati da prijem nije uredno
izvršen.
13. Dodatna objašnjenja
Naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja
će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda. Naručilac može da vrši i
kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.
14. Negativne reference
Naručilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine u
postupku javne nabavke:
1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25.Zakona o javnim nabavkama;
2) učinio povredu konkurencije;
3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o
javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen;
4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.
Naručilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije
ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se
odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine.
Dokaz može biti:
1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;
2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne
nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;
3) isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni;
4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;
5) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno
ugovorom;
20/50
6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod
uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;
7) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u
ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača;
8) drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke, određen konkursnom
dokumentacijom, koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke
ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.
Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz tačke 1) prethodnog stava, koji se
odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac ako je
predmet javne nabavke istovrstan.
Naručilac je dužan da Upravi za javne nabavke odmah i bez odlaganja dostavi dokaz
negativne reference.
Ukoliko predmet javne nabavke nije istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu
referencu naručilac će tražiti dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza u iznosu od
15% ponuđene cene.
Naručilac ovim putem obaveštava ponuđača da će u postupku realizacije posla ove
javne nabavke, sačinjavanjem zapisnika ili na drugi način, strogo voditi računa o
kvalitetu izvršenog posla, o rokovima, savesnom izvršenju posla, što će uvek biti
konstatovano pismenim putem i da će se navedeni dokumenti, shodno Zakonu o javnim
nabavkam, a u narednim postupcima javnih nabavki koristiti kao negativne reference.
15. Kriterijumi, elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera
Izbor najpovoljnije ponude vrši Komisija NARUČIOCA na osnovu kriterijuma EKONOMSKI
NAJPOVOLJNIJE PONUDE kako je utvrđeno u ovom Uputstvu ponuđačima.
Elementi kriterijuma su sledeći:
Red.broj
1.
2.
Kriterijumi
Cena
Stepen korisnog dejstva toplovodnog kotla
Ukupno
Ponder
0-66
0-34
100
METODOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE PONDERA
1. CENA:
Utvrđivaće će se najpovoljnija ponuda uporednim
pregledom ponuđenih cena (od 0 – 66 bodova)
21/50
A
Formula X = B
* 64
najniža ponuđena cena: A
ponuđena cena: B
maksimalni broj bodova =64
2. STEPEN KORISNOG DEJSTVA TOPLOVODNOG KOTLA
0.92-0.93 %
0.94-0.95 %
–
17 bodova
–
34 bodova
U slučaju da postoje dve ili više ponuda sa istim brojem pondera, prednost se daje ponudi koja
sadrži nižu ponuđenu cenu.
Ukoliko postoje dve ili više ponuda sa istim brojem pondera i istom ponuđenom cenom, prednost
se daje ponudi koja ima sadrži povoljnije (duže) rokove plaćanja.
16. Obaveštenja ponuđačima u vezi člana 75 Zakona o javnim nabavkama.
Ponuđači su dužni da će pri sastavljanju ponude poštuju obaveze koje proizlaze iz važećih
propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuju
da su imaoci prava intelektualne svojine, shodno čl.75 st.2 Zakona o javnim nabavkama.
17. Obaveštenja ponuđačima o naknadi za korišćenje patenata
Naknadu za korišćenje patenata kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne
svojine trećih lica snosi ponuđač.
18. Prednost domaćeg ponuđača
U slučaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, a u situaciji kada postoje ponude
domaćeg i stranog ponuđača koji pružaju usluge ili izvode radove, naručilac mora izabrati
ponudu najpovoljnijeg domaćeg ponuđača pod uslovom da razlika u konačnom zbiru pondera
između najpovoljnije ponude stranog ponuđača i najpovoljnije ponude domaćeg ponuđača nije
veća od 10 u korist ponude stranog ponuđača.
U slučaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, a u situaciji kada postoje ponude
ponuđača koji nude dobra domaćeg porekla i ponude ponuđača koji nude dobra stranog porekla,
naručilac mora kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu ponuđača koji nudi dobra domaćeg
porekla pod uslovom da razlika u konačnom zbiru pondera između najpovoljnije ponude
ponuđača koji nudi dobra stranog porekla i najpovoljnije ponude ponuđača koji nudi dobra
domaćeg porekla nije veća od 10 u korist ponude ponuđača koji nudi dobra stranog porekla.
22/50
U slučaju primene kriterijuma najniže ponuđene cene, a u situaciji kada postoje ponude domaćeg
i stranog ponuđača koji pružaju usluge ili izvode radove, naručilac mora izabrati ponudu
domaćeg ponuđača pod uslovom da njegova ponuđena cena nije veća od 15% u odnosu na
najnižu ponuđenu cenu stranog ponuđača.
U slučaju primene kriterijuma najniže ponuđene cene, a u situaciji kada postoje ponude
ponuđača koji nude dobra domaćeg porekla i ponude ponuđača koji nude dobra stranog porekla,
naručilac mora izabrati ponudu ponuđača koji nudi dobra domaćeg porekla pod uslovom da
njegova ponuđena cena nije preko 20% veća u odnosu na najnižu ponuđenu cenu ponuđača koji
nudi dobra stranog porekla.
U ponuđenu cenu stranog ponuđača uračunavaju se i carinske dažbine.
Domaći ponuđač je pravno lice rezident u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih
lica, odnosno fizičko lice rezident u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.
Ako je podneta zajednička ponuda, grupa ponuđača se smatra domaćim ponuđačem ako je svaki
član grupe ponuđača lice iz stava 6. ovog člana.
Ako je podneta ponuda sa podizvođačem, ponuđač se smatra domaćim ponuđačem, ako je
ponuđač i njegov podizvođač lice iz stava 6. ovog člana.
Kada ponuđač dostavi dokaz da nudi dobra domaćeg porekla, naručilac će, pre rangiranja
ponuda, pozvati sve ostale ponuđače čije su ponude ocenjene kao prihvatljive da se izjasne da li
nude dobra domaćeg porekla i da dostave dokaz.
18. Zahtev za zaštitu prava
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje se naručiocu na adresu Zavod za javno
zdravlje Pančevo, ul. Pasterova br. 2, 26000 Pančevo, neposredno ili poštom preporučeno sa povratnicom.
Primerak zahteva za zaštitu prava se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava na
adresu Nemanjina br. 22-26, Beograd.
Zahtev za zaštitu prava može da se podnese u toku celog postupoka, protiv svake radnje naručioca
ukoliko drugačije nije predviđeno ZJN.
Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda
ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca
najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, a u postupku javne nabavke male
vrednosti i kvalifikacionom postupku ako je primljen od strane naručioca tri dana pre isteka roka
za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja. U tom slučaju dolazi do zastoja roka za
podnošenje ponuda. Navedno se ne primenjuje u slučaju pregovaračkog postupka bez
objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, ako podnosilac zahteva ili sa njim povezano lice nije
učestvovao u tom postupku.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora, odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, odluke o
priznavanju kvalifikacije i odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava
je deset dana od dana prijema odluke, a u slučaju javne nabavke male vrednosti je pet dana od
dana prijema odluke.
U slučaju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, rok za
podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana objavljivanja odluke o dodeli ugovora
na Portalu javnih nabavki.
23/50
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne
nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre
isteka roka za podnošenje zahteva iz stava 3. člana 149 ZJN, a podnosilac zahteva ga nije podneo
pre isteka tog roka.
Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog
podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac
zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.
O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne
nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki,
najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.
Zahtev za zaštitu prava zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke do donošenja odluke
o podnetom zahtevu za zaštitu prava, ako Republička komisija za zaštitu prava na predlog naručioca ne
odluči drugačije.
Ako je zahtev za zaštitu prava podnet nakon zaključenja ugovora u skladu sa članom 112. stav 2.
ovog zakona naručilac ne može izvršiti ugovor o javnoj nabavci do donošenja odluke o podnetom
zahtevu za zaštitu prava, osim ako Republička komisija na predlog naručioca ne odluči drugačije.
Zahtev za zaštitu prava sadrži:
1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
2) naziv i adresu naručioca;
3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;
4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;
6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ovog zakona;
7) potpis podnosioca.
Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve navedene podatke naručilac će bez odlaganja,
pozvati podnosioca zahteva da u roku od dva dana dopuni zahtev. Ako podnosilac zahteva ne
postupi u roku iz stava 2. ovog člana, odnosno ako ne dopuni zahtev u skladu sa pozivom za
dopunu, naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom. Protiv navednog zaključka podnosilac
zahteva može u roku od tri dana od dana prijema zaključka podneti žalbu Republičkoj komisiji,
dok kopiju žalbe istovremeno dostavlja naručiocu.
Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije (broj žiro računa: 840742221843-57, šifra plaćanja: 153, poziv na broj: 97 50-016, svrha: Republička administrativna
taksa sa naznakom nabavke na koju se odnosi, korisnik: Budžet Republike Srbije) uplati taksu u
iznosu od 80.000,00 dinara (ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda ili ako
procenjena vrednost javne nabavke, odnosno ponuđena cena ponuđača kojem je dodeljen ugovor
nije veća od 80.000.000 dinara), ili 40.000 dinara (u postupku javne nabavke male vrednosti i
pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda), ili 15.000 dinara (u
postupku po žalbi na zaključak Uprave za javne nabavke iz člana 83. ZJN) ili 0,1% (procenjene
24/50
vrednosti javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor, ako je ta
vrednost veća od 80.000.000 dinara).
19. Rok za zaključenje ugovora
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od
8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva zaštitu prava.
Ponuđač će biti pozvan da zaključi ugovor, saglasno članu 113 st. 1 Zakona o javnim
nabavkama, osim u slučaju predviđenom čl. 112. st. 2. tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.
Ako naručilac ne dostavi potpisan ugovor ponuđaču u roku iz stava 1. ovog člana, ponuđač nije
dužan da potpiše ugovor što se neće smatrati odustajanjem od ponude i ne može zbog toga
snositi bilo kakve posledice, osim ako je podnet blagovremen zahtev za zaštitu prava.
Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac
može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.
Ako je zbog metodologije dodele pondera potrebno utvrditi prvog sledećeg najpovoljnijeg
ponuđača, naručilac će ponovo izvršiti stručnu ocenu ponuda i doneti odluku o dodeli ugovora.
Samo potpisan ugovor smatraće se zvaničnom obavezom naručioca i nikakve aktivnosti
predviđene ugovorom neće se moći preduzeti.
20. Izmene podataka kod naručioca ili ponuđača pre zaključenja ugovora
Ukoliko nakon otvaranja ponuda dodje do promene u poslovnom imenu ponuđača, sedištu
ponuđača, pravnoj formi, promeni zakonskog zastupnika odnosno lica ovlašćenog za
potpisivanje ugovora ponuđač je dužan odmah o tome obavestiti naručioca na način sadržan u
tački 12. ovog uputstva.
DIREKTOR
Prim dr Mica Sarić Tanasković
25/50
Obrazac br. 1
____________________________________
(Naziv, sedište i adresa ponuđača)
Broj, _______________
________________________________
(mesto i datum)
ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO, iz Pančeva, Pasterova 2,
KOMISIJI ZA JAVNU NABAVKU
PONUDA
(sa tehničkom specifikacijom)
ZA V JAVNU NABAVKU VELIKE VREDNOSTI ZA 2013. godinu za DOBRA – KUPOVINA I UGRADNJA U POSTOJEĆU KOTLARNICU‐44620000 ‐ KOTLA ZA GREJANJE, GORIONIKA, PODACI O PONUĐAČU
Pun naziv ponuđača-poslovno ime ili skraćeni naziv iz
odgovarajućeg registra
Sedište i adresa ponuđača (navesti opštinu)
Oblik organizovanja, vrsta svojine i datum osnivanja
ponuđača
Šifra i naziv delatnosti ponuđača iz oblasti javne nabavke
Matični broj ponuđača
PIB ponuđača
Broj tekućeg računa i banka kod koje se vodi
Ime i prezime direktora - lica koje je nadležno za
postpisivanje ugovora
Ime i prezime osobe za kontakt
Ponudu dajem (zaokružiti)
٠samostalno
٠zajednička ponuda
٠ponuda sa podizvođačem
26/50
PODACI O OSTALIM ČLANOVIMA IZ GRUPE PONUĐAČA U
SLUČAJU ZAJEDNIČKE PONUDE
Pun naziv ponuđača-člana grupe-poslovno
1.
ime ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg
2.
registra
3.
4.
Sedište i adresa ponuđača (navesti opštinu)
1.
2.
3.
4.
Oblik organizovanja, vrsta svojine i
1.
datum osnivanja ponuđača
2.
3.
4.
Šifra i naziv delatnosti ponuđača iz oblasti
1.
javne nabavke
2.
3.
4.
Matični broj ponuđača
1.
2.
3.
4.
PIB ponuđača
1.
27/50
2.
3.
4.
Broj tekućeg računa i banka kod koje se vodi
1.
2.
3.
4.
Ime i prezime direktora - lica koje je
1.
nadležno za postpisivanje ugovora
2.
3.
4.
Ime i prezime osobe za kontakt
1.
2.
3.
4.
28/50
PODACI O PODIZVOĐAČU
Pun naziv podizvođača-poslovno ime ili
1.
skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra
2.
3.
4.
Sedište i adresa podizvođača(navesti opštinu)
1.
2.
3.
4.
Oblik organizovanja, vrsta svojine i
1.
datum osnivanja podizvođača
2.
3.
4.
Šifra i naziv delatnosti podizvođača iz oblasti
1.
javne nabavke
2.
3.
4.
Matični broj podizvođača
1.
2.
4.
4.
PIB podizvođača
1.
2.
3.
29/50
4.
Broj tekućeg računa i banka kod koje se vodi
1.
2.
3.
4.
Ime i prezime direktora - lica koje je
1.
nadležno za postpisivanje ugovora
2.
3.
4.
Ime i prezime osobe za kontakt
1.
2.
3.
4.
Upisati procenat ukupne vrednosti nabavke
1.
koju vrši podizvođač
2.
3.
4.
Upisati deo predmeta javne nabavke koju
1.
vrši podizvođač
2.
3.
4.
30/50
Rok važenja ponude:_(ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponude)
Elementi naše Ponude, prema Vašem Uputstvu su sledeći:
• Cena, rok i način plaćanja:
Nudimo opremu:_______________________________________________________________
po ukupnoj ceni od
_________________ dinara bez PDV-a, PDV u iznosu od
_______________ dinara, što sve ukupno sa PDV-om iznosi _________________dinara.
Plaćanje se vrši na sledeći način: Avans u iznosu od ___________% od ukupne cene (najviše
25%), a ostatak (ili ceo iznos u slućaju da se ne traži avans) u _________ jednakih mesečnih
rata (najmanje 3 rata) po instaliranju uređaja.
Cena opreme obuhvata sve elemente sadržane u obrascu uputstva i ovom obrascu kao i
troškove uvoza, transport F-co Naručilac i instalaciju opreme, obukom kadrova naručioca,
besplatnim servisiranjem iste u garantnom roku i validacijom opreme, ukoliko je potrebno,
nakon instaliranja. Cena obuhvata i ispitivanje stepena korisnog dejstva toplovodnog
kotla.Takođe, cena obuhvata i izradu projektne dokumentacije izvedenog stanja ugrađene
opreme.

Opcija ponuđene cene je vreme do izvršenja ugovorne obaveze.

Rok isporuke ____________od pismenog naloga naručioca (najduže 75 dana)

Odziv odnosno dolazak ovlašćenog servisera u periodu iz tačke 9. Uputstva mora da
bude u roku od najduže 48 sata od poziva naručioca.
31/50
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA: ZAHTEVANO (dokazuje se potpisanjem obrasca Ponude i
dostavljanjem dokaza red. br 10 Obrasca za ocenu ispunjenosti uslova)
ZAHTEVANO
PONUĐENO (PUN NAZIV UREĐAJA I PROIZVOĐAČ)
KOTAO
GORIONIK
DIMNJAK
1. OPŠTI ZAHTEVI ZA KOTAO:
Toplovodni kotao koji kao gorivo koristi prirodni gas i tečno gorivo
DA
NE
Neophodno je da kotao bude termoizolovan sa svim potrebnim priključcima, dimnim
nastavkom, prirubnicom i sa vodom hlađenom skretnom komorom i komandnom
tablom sa automatikom neophodnom za rad kombinovanog gorionika i kotla.
DA
NE
Transport i montaža kotla na postojeći betonski temelj sa povezivanjem armature i
cevovoda (ø219,1x 5,9 mm potis i povrat) do razdelnika i sabirnika tople vode.
DA
NE
Toplovodni kotao toplotne snage najmanje 2000 KW, radnog nadpritiska 6 bar, stemblok
konstrukcije, ležeći sa jednom plamenom cevi i dimnim cevima tropromajne
konstrukcije, čelični sa cilindričnim ložištem. Sadržaj vode u kotlu po jedinici termičkog
opterećenja, minimum2 lit/KW za veliku akumulaciju toplotne energije, rad sa
minimumom prekida i malim brojem startovanja gorionika. Kotao predvideti sa vodom
hlađenom skretnom komorom za konstrukciju rasterećenu od naprezanja i smanjenim
troškovima održavanja i rekonstrukcije usled nepostojanja „ozida“. Kotao treba da
poseduje revizione otvore, čime seomogućuje odgovarajući pristup razmenjivačkim
površinama t.j obezbeđuje se njihova vizuelna kontrola, inspekcijski pregled i
održavanje. Kotao treba da je namenjen za toplu vodu sa maksimalno dozvoljenom
temperaturom polazne tople vode 110 ºC na prirodni gas i lako lož ulje. Kotao treba da
bude izrađen od visoko kvalitetnih materijala koji se koriste za kotlove i to kotlovski lim
kvaliteta P265 GH (ili boljeg kvaliteta) i bešavne kotlovske cevi kvaliteta P235 GH (ili
boljeg kvaliteta).
DA
NE
Telo kotla treba da je toplotno izolovano mineralnom vunom debljine minimum 100 mm
sa oplatom od čeličnog pocinkovanog lima ili aluminijumskog lima. Sve ogrevne
površine kotla treba da su vodom hlađene tako da je obezbeđen visok stepen prenosa
toplote u kotlu. Pristup dimnim kotlovskim cevima i njihovo čišćenje treba da je bez
demontaže gorionika i gasne rampe (bez skidanja i zaokretanja gorionika ), a gorionik
se montira direktno na veznu prirubnicu plamene cevi.
DA
NE
Toplovodni kotao mora da ima kompletnu mernu, regulacionu, sigurnosnu, zapornu
armaturu i instalaciju za zaštitu kotla u svim fazama rada kotla
DA
NE
Dodatna oprema: održavanje temperature povratnog voda sa regulatorom, trokrakim
ventilom i kotlovskom cirkulacionom pumpom
DA
NE
32/50
Kotao kao i proizvođač kotla treba da zadovolji standard EN 12953-3 ili odgovarajuće i
DA
NE
Toplotni snaga: najmanje 2000 KW (usklađeno sa ponuđenim kombinovanim gorionikom)
DA
NE
Temperaturski režim rada kotla: 110/70 0C (ako ponuđeni kotao ima drugi temperaturski
režim rada od navedenog za istu navedenu toplotnu snagu kotla; navesti ga u ponudi i
dati objašnjenje). Minimalno dopuštena temperatura vode na ulazu u kotao je 500C za
lako lož ulje i 550C za prirodni gas
DA
NE
Temperaturska razlika polazne i povratne vode u kotlu: max. 400C
DA
NE
Stepen korisnog dejstva kotla: navesti vrednost stepena korisnosti ponuđenog kotla na
DA
NE
Radni nadpritisak : 6 bar
DA
NE
Maksimalna širina: 1900 mm
DA
NE
Maksimalna dužina: 4500 mm
DA
NE
Maksimalna ukupna visina: 2250 mm
DA
NE
Priključak za dimne gasove: 470 mm
DA
NE
Maksimalna masa punog kotla: 8450 kg
DA
NE
DA
NE
Za toplotnu snagu kotla: minimum 2000 KW (u skladu sa ponuđenim kotlom)
DA
NE
trostepeni za lako lož ulje
DA
NE
modulisano dvostepeni na prirodni gas
DA
NE
Gorionik je neophodno isporučiti u kompletu sa elektro
DA
NE
sve standarde, norme i propise Republike Srbije i druga potrebena dokumenta o kvalitetu
proizvoda iz oblasti savremene kotlogradnje. Ponuđač je dužan da pruži dokaze o gore
navedenom.
100% opterećenja ( za koju vrstu goriva, pri kom temperaturskom režimu rada kotla i
kom procentnom udelu kiseonika )
2.
OPŠTI ZAHTEVI ZA GORIONIK
Kombinovani gorionik za prirodni gas i tečno gorivo proizvođačaWEISSHAUPT-ili odgovarajuće
33/50
komandnim ormarom, crevima i filterom za lako lož ulje.
Gorionik treba da bude usaglašen sa ponuđenim kotlom i omogući razvijanje pune bruto
snage sagorevanja i da savlada otpor ložišta ponuđenog kotla.
DA
NE
Gorionik treba da bude opremljen elektronskim programatorom za vođenje procesa
sagorevanja i odvojenim servomotorima za prirodni gas i vazduh potreban za
sagorevanje.
DA
NE
Automatika gorionika treba da ima mogućnost naknadnog priključenja frekventne
regulacije broja obrtaja elektro motora.
DA
NE
Gorionik po konstrukciji i sastavu treba da odgovara propisu
SRPS EN676 i EN276 ili odgovarajuće i evropskim propisima i direktivama:
2006/42/EEC, 97/23/EC, 2006/95/EC i 2004/108/EC ili odgovarajuće, da poseduje CE
znak i da poseduje domaći atest izdat od ovlašćene organizacije ili odgovarajuće
Pri radu sa prirodnim gasom gorionik mora da ima modulisanu regulaciju snage.
DA
NE
DA
NE
Gorionik treba da bude izveden u zaštiti IP54 ili odgovarajuće.
DA
NE
Gorionik treba da zadovolji važeću uredbu o graničnim
vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduhu pri radu kotla na prirodni zemni gas.
DA
NE
Gorionik treba da bude izrađen u kompaktnoj izvedbi i da se sastoji se od sledećih važnijih
delova: Kućišta gorionika zatvaranje levo i desno, zakretne prirubnice sa krajnjim
prekidačem, poklopca sa otvorom za gledanje, motora gorionika, kućišta za regulaciju
vazduha sa integrisanim prigušivačem buke, ventilatorskog kola, presostata za vazduh,
plamene glave, transformatora za palenje, kablova za palenje, elektroda za palenje,
priključnih stezaljki, zaptivača za prirubnicu, pričvrsnih vijaka. Armature za prirodni gas
sastavljene od: dvostrukog magnetnog ventila za gas sa manometrom 0-60 mbar i
armaturom za priključenje na magnetne ventile , jednog potpalnog magnetnog ventila za
gas, jednog presostata minimalnog pritiska gasa i spojnih elemenata za montažu.
Posluživačka jedinica gorionika treba da omogući prikaz trenutne faze rada gorionika i u
slučaju greške da prikaže kod greške, tj. razlog ispada.
DA
NE
DA
NE
Uz ponuđeni gorionik potrebno je isporučiti kompletnu gasnu rampu
gorionika za minimalnu navedenu snagu kotla 2000 KW,
odgovarajućeg nazivnog prečnika ( navesti izabrani nazivni prečnik),
koja se sastoji od: kuglaste slavine, filtera za gas, sa ugradjenim
manometrom (0-400) mbar sa slavinom i armaturom za priključenje,
regulatora pritiska za ulazni pritisak 100 mbar, manometra sa slavinom
(0-160)mbar za izlazni pritisak posle regulatora pritiska;
aksijalnog kompenzatora, kolena sa prirubnicama i nosačima gasne
rampe. Gasna rampa i automatika gorionika moraju da imaju
kontrolu nepropusnosti magnetnih ventila. Svi elementi gasne rampe
treba da budu isporučeni sa montažnim setovima.
DA
NE
Dimenzija gasne rampe(nazivni prečnik) može da varira u zavisnosti od ponuđenog
tipa gorionika, ali mora da zadovolji punu toplotnu snagu gorionika pri ulaznom
pritisku od 100 mbar.
DA
NE
Neophodno je da gorionik u punoj snazi ima emisiju buke ispod 80db.
DA
NE
34/50
Neophodno je uz ponudu dostaviti:
-prospektnu dokumentaciju sa opisom opreme i dijagramima
snage
3.
DA
NE
-dokaz o usaglašenosti sa svim traženim standardima izdat od proizvođača
opreme
-uverenje o kontrolisanju izdat od nadležne institucije kao dokaz o
usaglašenosti sa domaćim standardima
DA
NE
DA
NE
-izjava o postojanju bar 3 školovana i ovlašćena servisera za ovaj tip gorionika
na teritoriji Srbije, sa imenima i telefonima, koje je moguće angažovati.
DA
NE
DA
NE
Termoizolovan mineralnom vunom u oblozi od aluminijumskog
DA
NE
lima sa anker pločom i otvorom za čišćenje
Priključkom za dimnjaču (dimni priključak)
DA
NE
Dimnjača ø 470x3500mm sa kolenom i revizionim
DA
NE
Penjalica sa leđobranom
DA
NE
Transport i montaža dimnjaka sa aneksiranjem na postojeći
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
OPŠTI ZAHTEVI ZA DIMNJAK
Čelićni samostojeći dimnjak f 520x15000 mm(prečnik dimnjaka
puta visina dimnjaka), od crnog lima odgovarajućeg kvaliteta
otvorom, termoizolovana u oblozi i kapom na vrhu dimnjaka
betonski temelj
Povezivanje dimnjaka preko dimnjače sa dimovodnim
priključkom kotla
dva otvora za merenje emisije dimnih gasova pod uglom od 90°(prema
standardu SRPS ISO 9096:2010 ili odgovarajuće)
4.DODATNA OPREMA
- Bešavne cevi za povezivanje kotla
-
cev ø 219 x 5,9 mm…………………………..100 kg
cev ø 88,9 x 4,0 mm…………………………...34 kg
cev ø 48,3 x 2,6 mm…………………………….6 kg
Isporuka i povezivanje instalacije za dovod tečnog goriva, od
rezervoara tečnog goriva do gorionika (rampe gorionika) sa svim potrebnim elementima
za transport tečnog goriva.
35/50
ø 33,7 X 2,6 mm………………………………..20 m
odzračni sud ø273 x 350 mm……………………..2 kom
DA
NE
termometra 0-120ºC………………………………2 kom
DA
NE
manometar 6 bara………………………………..2 kom
DA
NE
spojni, zaptivni i sitan potrošni materijal (oksigen, disugas, žica za varenje, elektrode,
obujmice, vešalice, konzole za cevi, čvrste i
klizne tačke, čepovi, prirubice, reduciri,
lukovi, hilzne)
DA
NE
DA
NE
DA
NE
Prateći elektro radovi koji obuhvataju elektro komandni orman kotla i gorionika i
njegovo povezivanje sa elektro instalacijom kotlarnice kao i povezivanje svih novih
potrošača i njihovo puštanje u rad
DA
NE
Ispitivanje stepena korisnosti toplovodnog kotla dokazaće se garantnim ispitivanjima
(direktnom ili indirektnom metodom) u skladu sa važećim propisima, od strane
akreditovane organizacije za te poslove u toku rada toplovodnog kotla pri toplotnoj
snazi kotla od minimum 2000 KW o trošku ponuđača.
DA
NE
Priključenje gorionika na nisko-pritisnu gasnu instalaciju u kotlarnici sa bešavnim
cevima za gas. Ukoliko je potrebno po propisima za gasne instalacije, ugraditi gasnu
sondu iznad gorionika za detekciju curenja prirodnog gasa
DA
NE
Sitni građevinski radovi (prilagođavanje temelja kotla, eventualni otvori u zidovima,
iskop kanala za instalaciju za tečno gorivo i dovođenje u prvobitno stanje, izrada
gazeće rešetke preko kanala i dr.)
DA
NE
Svi neophodni radovi i oprema da bi se instalacija dovela u funkcionalno
stanje, pustila u probni rad i dobilo rešenje o upotrebnoj dozvoli
DA
NE
Puštanje u rad gorionika sa podešavanjem i dokazivanjem
DA
NE
Hladna proba instalacije sa potrebnim probnim vodenim
DA
NE
5.NEOPHODNI RADOVI
Čišćenje cevovoda od nečistoća i dvostruki premaz
antikorozivnom bojom….35 m²
Termoizolacija cevovoda mineralnom vunom debljine do 60mm u oblozi od
aluminijumskog lima…………………………….30 m²
(ø60,3 x 3,6 mm………………12 m)
pritiskom( prema propisima za ovu vrstu instalacije), ispiranje instalacije dva puta,
regulacija, izrada svih potrebnih zapisnika i izdavanje kompletne atestno tehničke
dokumentacije
36/50
Pripremno završni radovi, uputstvo za rad i drugo.
DA
NE
Projekat izvedenog stanja ugrađene opreme u kotlarnici.
DA
NE
(UPUTSTVO:
ČITKO POPUNITI PRAZNE RUBRIKE I ZAOKRUŽITI PONUĐENE ODGOVORE,
ISPRAVNOM SE SMATRA SAMO PONUDA KOJA IMA SVE ODGOVORE POD “DA”.
Ponude koje ne sadrže zahtevanu konfiguraciju, opreme koja je predmet javne nabavke Zavoda za javno
zdravlje Pančevo, SMATRAĆE SE NEISPRAVNIM i neće se uzeti u dalje razmatranje.
(*za sve tražene standarde ponuđač može da dostavi druge odgovarajuće standarde, sa dokazom da
poseduje te standarde i da su ti drugi ponuđeni standardi usaglašeni sa traženim)
►
Izjava o tehničkom kapacitetu i poslovnom prostoru
Izjavljujemo da raspolažemo dovoljnim tehničkim kapacitetom i poslovnim prostorom veličine
_____________m2 u vlasništu (zakupu) naše firme koji se nalazi u ____________________________
neophodnim za ugradnju i održavanje isporučene opreme .
/minimum 50m2 /
►
Kadrovski kapacitet
Kao dokaz o kadrovskom kapacitetu svojim potpisom i pečatom na ovom obrascu, potvrđujem da
ću u slučaju potrebe u roku od 48 sati obezbediti potrebno servisiranje-popravku od strane
ovlašćenog servisera za svu ponuđenu opremu.
(UPUTSTVO: UPISATI U PRAZNE RUBRIKE POTREBNE PODATKE)
DIREKTOR PONUĐAČA
m.p. _______________________
(otkucano ime i prezime )
_______________________
(potpis)
37/50
Obrazac br. 2
UGOVOR
Zaključen u Pančevu, dana ________2013.godine, između:
1. ____________________________ iz ______________, ulica _________________ broj
___, broj računa ______________, koji se vodi kod _______________, PIB
____________, matični broj firme __________, PDV registracioni broj ___________,
šifra delatnosti _____, koga zastupa _____________________ (u daljem tekstu:
PRODAVAC) i
(* u slučaju zajedničke ponude pod rednim brojem 1. upisuje se ovlašćeni učesnik, koji je u skladu sa tačkom 8. uputstva
ovlašćen od strane ostalih učesnika)
(* u slučaju da ponuđač nastupa sa jednim ili više podizvođača, svaki podizvođač dužan je da popuni redni broj 1.)
____________________________ iz ______________, ulica _________________ broj ___,
broj računa ______________, koji se vodi kod _______________, PIB ____________, matični
broj firme __________, PDV registracioni broj ___________, šifra delatnosti _____, koga
zastupa _____________________ (u daljem tekstu: PRODAVAC) i
____________________________ iz ______________, ulica _________________ broj ___,
broj računa ______________, koji se vodi kod _______________, PIB ____________, matični
broj firme __________, PDV registracioni broj ___________, šifra delatnosti _____, koga
zastupa _____________________ (u daljem tekstu: PRODAVAC) i
____________________________ iz ______________, ulica _________________ broj ___,
broj računa ______________, koji se vodi kod _______________, PIB ____________, matični
broj firme __________, PDV registracioni broj ___________, šifra delatnosti _____, koga
zastupa _____________________ (u daljem tekstu: PRODAVAC) i
____________________________ iz ______________, ulica _________________ broj ___,
broj računa ______________, koji se vodi kod _______________, PIB ____________, matični
broj firme __________, PDV registracioni broj ___________, šifra delatnosti _____, koga
zastupa _____________________ (u daljem tekstu: PRODAVAC) i
2. Zavoda za javno zdravlje Pančevo, iz Pančeva, ulica Pasterova broj 2, broj podračuna kod
Uprave za trezor 840-395667-19, PIB 102002701, matični broj 08259330, PDV
registracioni broj 112859833, šifra delatnosti 8690 - ostala zdravstvena zaštita,
registracioni broj 8230045398, koga zastupa direktor prim dr Mica Sarić Tanasković (u
daljem tekstu: KUPAC).
38/50
PREDMET UGOVORA
Član 1.
PRODAVAC se obavezuje da, prema uslovima iz ovog Ugovora isporuči u postojeću kotlarnicu
koju odredi KUPAC, a KUPAC se obavezuje da preuzme i plati PRODAVCU sledeću opremu:
kotao _______________________________,gorionik ______________________,
dimnjak ________________________, kao i da svu navedenu opremu ugradi u skladu sa
traženim u konkursnoj dokumentaciji i pozitivinim propisima, odnosno da je učini
funkcionalnom i spremnom za rad i takvu preda naručiocu, sa svom potrebnom pratećom
dokumentacijom u skladu sa pozitivnim propisima.
KVALITET I GARANCIJA
Član 2.
PRODAVAC garantuje da će oprema iz člana 1. ovog Ugovora biti nova, neupotrebljavana, iz
tekuće proizvodnje, napravljena od kvalitetnog materijala i bez ikakvih grešaka, u izradi i
konstrukciji, biće ispitivana i primljena od kontrole kvaliteta proizvođača, koji će izdati
odgovarajući sertifikat.
Garancija za kvalitet opreme koja se isporučuje po ovom Ugovoru i njeno ispravno
funkcionisanje biće :
za
kotao______________________:
za
dimnjak
______________________;
za
gorionik____________________; za izvedene radove_____________od datuma puštanja u rad
opreme.
Ukoliko se na opremi koja je predmet ovog ugovora ustanovi bilo kakav nedostatak, zbog greške
u izradi kao i zbog lošeg kvaliteta materijala i ugradnje, kupac je dužan da dostavi pismenu
reklamaciju prodavcu. PRODAVAC je u obavezi da izvrši zamenu reklamirane opreme ili dela
opreme, odnosno potrebne popravke ako se reklamacija odnosi na izvedene radove, najkasnije u
roku od 15 dana od prijema takve reklamacije.
Ukoliko se pokaže da stepen korisnog dejstva kotla nije isti dejstvu navedenom u Ponudi,
Prodavac se obavezuje da plati ugovornu kaznu u iznosu od 10% ukupne vrednosti Ugovora.
39/50
Član 3.
Kvalitet isporučene nove upreme, mora u svemu da odgovara tehničkoj specifikaciji KUPCA,
dostavljenoj tehničko atestnoj dokumentaciji, dokazima o usaglašenosti sa svim traženim
standardima i drugim dokazima o kvalitetu.
MEĐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE
Član 4.
PRODAVAC se obavezuje:
-
da u roku od _____dana od pismenog naloga kupca isporuči i montira (ugradnja i
izvođenje svih potrebnih radova) u postojeću kotlarnicu o svom trošku opremu čija je
kupoprodaja predmet ovog Ugovora;
da dostavi KUPCU sve sertifikate i druge dokaze o kvalitetu, propisane dokumente i
računovodstvena dokumenta za opremu.
da za opremu koji je predmet ovog Ugovora obezbedi servisiranje i snabdevanje
originalnim rezervnim delovima i potrošnim materijalom _______________ od
isporuke.
da se u roku od 48 sata odazove na poziv naručioca u slučaju prijave kvara na opremi
i da opravku iste izvrši u najkraćem mogućem roku.
Da izradi projekat izvedenog stanja ugrađene opreme u kotlarnicu
Da organizuje i snosi troškove provere stepena korisnog dejstva kotla
Da izradi projekat izvedenog stanja ugrađene opreme u kotlarnicu.
KUPAC se obavezuje:
Da primi kupljenu opremu:_________________________________________________
zapisnički konstatuje eventualne nedostatke na istoj i o tome odmah obavesti
PRODAVCA;
-
Da plati kupoprodajnu cenu u roku i na način utvrđen ovim Ugovorom.
40/50
CENA I NAČIN PLAĆANJA
Član 5.
KUPAC se obavezuje da plati PRODAVCU ukupnu cenu za robu iz člana 1. ovog Ugovora u
iznosu od ___________________dinara bez PDV-a, PDV u iznosu od _______________dinara ,
ukupno sa PDV-om __________________dinara na sledeći način: avans u iznosu od
______________ dinara sa PDV-om, u roku od 3 dana od dana izdavanja pismenog naloga
kupca da vse oprema koja je predmet ovog Ugovora isporuči , ugradi i stavi u funkciju, a ostatak
u ________ mesečnih rata od po ______________ dinara, od dana instaliranja opreme.
Cena iz stava 1. ovog člana Ugovora je fiksna i ne podleže nikakvoj reviziji do izvršenja
ugovorne obaveze.
Cena opreme obuhvata sve elemente sadržane u obrascu uputstva ponuđačima i obrascu ponude
kao i troškove uvoza, transport F-co Naručilac i instalaciju opreme, obukom kadrova naručioca,
besplatnim servisiranjem iste u garantnom roku i validacijom opreme, ukoliko je potrebno,
nakon instaliranja. Cena obuhvata i izradu projekta izvedenog stanja, kao i organizaciju provere
stepena korisnog dejstva kotla.
OSTALE ODREDBE
Član 6.
Na odnose koje nisu uredile ovim Ugovorom, ugovorne strane su saglasne da će se primenjivati
Zakon o obligacionim odnosima i drugi propisi koji se odnose na predmet ovog Ugovora.
Član 7.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne međusobne sporove rešavaju mirnim putem, a
ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost Privrednog suda u Pančevu.
Član 8.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ovlašćenih organa ugovornih strana i dostavljanja
garancija iz ovog Ugovora KUPCU.
Član 9.
Ovaj Ugovor smatra se zaključenim kada ga potpišu ovlašćeni predstavnici ugovornih strana i
kada Prodavac dostavi Zavodu sve certificate i drugu dokumentaciju kako je ugovoreno.
41/50
Član 10.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) primerka za svaku ugovornu
stranu.
za PRODAVCA
za KUPCA
DIREKTOR
DIREKTOR
1._______________________________
____________________________
Prim Dr Mica Sarić Tanasković
2._______________________________
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO
3._______________________________
Broj: 01-410 /
4. ______________________________
Pančevo,._______.2013.god.
(* pod red. br. 1. potpisuju ovlašćeni predstavnik
ponuđača za samostalnu i ponudu sa podizvođačem,
ovlašćeni predstavnik ponuđača za zaključenje
ugovora u zajedničkoj ponudi, a
pod red.br. 2, 3. i 4. podizvođači)
42/50
Obrazac br. 3
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
/pun naziv i sedište ponuđača, telefon,, fax, e-mail/
OBRAZAC STRUKTURE CENE
sa uputstvom kako da se popuni
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO
26000 Pančevo, Pasterova 2
Komisiji za V javnu nabavku velike vrednosti za 2013. godinu
DOBRAKUPOVINA I UGRADNJA U POSTOJEĆU KOTLARNICU-44620000 - KOTLA ZA
GREJANJE, GORIONIKA, DIMNJAKA I DODATNE OPREME
BROJ: V-V/2013
______________________________________
/mesto i datum/
Naziv opreme, usluga i radova
Cena bez
PDV-a
PDV
Ukupna cena sa
PDV-om
KUPOVINA I
UGRADNJA U
POSTOJEĆU
KOTLARNICUKOTLA
ZA
GREJANJE,
GORIONIKA,
DIMNJAKA
I
DODATNE OPREME
Uputstvo: Cena opreme obuhvata sve elemente sadržane u uputstvu i obrascu ponude
(toplovodni kotao, gorionik, dimnjak, neophodne radove) kao i troškove uvoza, transport F-co
Naručilac-bolnička kotlarnica i instalaciju opreme, obuku kadrova naručioca, besplatno
servisiranje iste u garantnom roku i validaciju opreme, ukoliko je potrebno, nakon instaliranjaugradnje-montiranja. Cena obuhvata i ispitivanje stepena korisnog dejstva toplovodnog kotla.
Takođe, cena obuhvata i izradu projektne dokumentacije izvedenog stanja ugrađene opreme. Za
svu ponuđenu opremu, usluge i radove dati ukupnu (ne jedinične) cenu.
DIREKTOR
43/50
m.p.
______________________
Obrazac br. 4
(naziv i sedište ponuđača)
I Z J A V A
Saglasno članu 61 stav 4 tačka 8 Zakona o javnim nabavkama i člana 19 Pavilnika o obaveznim
elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja
ispunjenosti uslova, ovim putem dostavljam troškove pripreme ponude u javnoj nabavci VV/2013.
1. Troškovi izrade uzorka ili modela iznose _________ dinara..
2. Troškovi pribavljanja sredstava obezbeđenja iznose __________dinara.
3. Ukupni troškovim pripreme ponude iznose ___________ dinara.
DIREKTOR
m.p.
______________________
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđača dostaviti NARUČIOCU uz Ponudu).
44/50
Obrazac br. 5
(naziv i sedište ponuđača)
I Z J A V A
Saglasno članu 61 stav 4 tačka 9 Zakona o javnim nabavkama i člana 20 Pavilnika o obaveznim
elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja
ispunjenosti uslova, ovim putem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću
potvrđujem da je ponuda podneta nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili
zainteresovanim licima.
DIREKTOR
m.p.
______________________
45/50
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđača dostaviti NARUČIOCU uz Ponudu).
Obrazac br. 6
(naziv i sedište ponuđača)
I Z J A V A
da smo pri sastavljanju ponude poštovali obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na
radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantujemo da smo imaoci
prava intelektualne svojine, shodno čl.75 st.2 Zakona o javnim nabavkama.
DIREKTOR
m.p. ______________________
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđača dostaviti NARUČIOCU uz Ponudu).
46/50
Obrazac br. 7
(naziv i sedište ponuđača)
I Z J A V A
Da ćemo, ukoliko naša firma bude izabrana za najpovoljnijeg ponuđača, najkasnije do isporuke
opreme, dostaviti o svom trošku naručiocu na srpski jezik prevedenu propisanu dokumentaciju iz
čl.24 stav 1. tačka 1. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.
DIREKTOR
m.p. ______________________
47/50
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđača dostaviti NARUČIOCU uz Ponudu).
Obrazac br. 8
(naziv i sedište ponuđača)
I Z J A V A
kojom prihvatamo sve uslove sadržane u konkursnoj dokumentaciji za V javnu nabavku
velike vrednosti za 2013.godinu za KOTAO ZA GREJANJE u otvorenom postupku br. V-V/2013.
DIREKTOR
m.p. ______________________
48/50
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđača dostaviti NARUČIOCU uz Ponudu).
Obrazac br. 9
I Z J A V A
kojom pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da smo razvrstani u
_____________________ pravno lice.
DIREKTOR
m.p. ______________________
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđača dostaviti NARUČIOCU uz Ponudu).
49/50
50/50
Download

detaljno