Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“
Jaše Ignjatovića 6
Subotica
Na osnovu člana 61 Zakona o javnim nabavkama ( „Sl glasnik RS“ br 124/2012 ), Odluke o
pokretanju postupka mal vrednosti 01-1722 od 10.11.2014.godine broj 08/2014
Komisija za javne nabavke male vrednosti pripremila je
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Za javnu nabavku male vrednsoti
Redni broj: 08/2014
Nabavka radova – Rekonstrukcija toplotne podstanice
Poziv za podnošenje ponuda
1. Predmet javne nabavke je nabavka radova – Rekonstrukcija toplotne podstanice prema
specifikaciji koja čini sastavni deo konkursne dokumentacije.
2. Postupak se sprovodi kao otvoreni postupak javne nabavke male vrednosti.
3. Predmet javne nabavke je nabavka radova
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki
 425111110 Toplotne pumpe
4. Kriterijum za dodelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda.Elementi kriterijuma za
dodelu ugovra su cena 95 pondera i 5 pondera garantni rok.
5. Konkursna dokumentacija se može preuzeti u prostorijama Doma za decu ometenu u razvoju
„Kolevka“, Jaše Ignjatovića 6, Subotica ili se dostavlja putem interneta putem portala javnih
nabavi ili obraćanjem sa zahtevom za dostavljanje dokumentacije putem internet adrese
naručioca [email protected]
6. Ponude se sa pripadajućom dokumnatcijom dostavljaju u zatvorenoj zapečaćenoj koverti na
adresu naručioca Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Jaše Ignjatovića 6, Subotica sa
zalepljenim propratnim obrascem koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije.Rok za
podnošenje ponuda je 10 dana od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki odnosno,
20.11.2014.godine do 12:00 časova bez obzira na način dostave.
7. Dana 14.11.2014.godine svi zainteresovani ponuđači moći će u prostorijama Doma „Kolevka“,
Jaše Ignjatovića 6, Subotica da pogledaju objekat na kome će se vršiti radovi u periodu od
11:00 do 12:00 časova.
8. Javno otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Doma za decu ometenu u razvoju
„Kolevka“, Jaše Ignjatovića 6, Subotica dana 20.11.2014.godine u 12:30 časova uz prisustvo
ovlašćenih predstavnika ponuđača što dokazuju overenim ponumoćjem.
9. Prestavnici ponuđača mogu prisustvovati otvaranju ponuda podnošenjem overenih punomoćja
za učestvovanje u postupku.
10. Rok za donošenje odluke je 3 dana od dana otvaranja ponuda.
11. Lice
za
kontakt:
Lajčo
Čabić,
faks:
024/552-560,
e-mail:
[email protected] se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavlјanjem
poslova javnih nabavki odvija isklјučivo pisanim putem na adresu Jaše Ignjatovića 6, Subotica
putem pošte, elektronske pošte ili faksom.
1|56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1.1 Naziv i adresa naručioca
1.2 Vrsta postupka javne nabavke
1.3 Predmet javne nabavke
1.4 Naznaka da se postupak sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci
1.5 Lica za kontakt
1.6 Propratni obrazac
2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
2.1 Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki
3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
4. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM
NABAVKAMAI UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
4.1 Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona o
javnim nabavkama (dalje: Zakon)
4.2 dodatni uslovi iz člana 76. Zakona
4.3 Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz čl. 75
4.4 Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz čl. 76.
5. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
5.1 Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena
5.2 Posebni zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena
5.3 Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87. stav 6. Zakona
5.4 Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno
da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više
zajedničkih ponuda
5.5 Ponuda sa podizvođačem
5.6 Zajednička ponuda
5.7 Zahtevi u pogledu roka isporuke, garantnog roka, mesta izvršenja nabavke,
načina i uslova plaćanja
5.8 Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi
5.9 Podaci o sredstvima obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke i
ugovornih obaveza
5.10 Dodatne informacijeili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
5.11 Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača
posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog
podizvođača
5.12 Kriterijum i elementi kriterijuma za dodelu ugovora
5.13 Način i rok podnošenja zahtevaza zaštitu prava
5.14 Rok u kojem će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci
6. OBRAZAC PONUDE
7. MODEL UGOVORA
8. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
9. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
10. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
11. OBRAZAC IZJAVE O OBAVEZAMA PONUĐAČA NA OSNOVU ČLANA 75. STAV 2.
ZAKONA
12.OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJEOSTI USLOVA PO ČLANU 77. STAV 4. ZAKONA
2|56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
13.OBRAZAC O POTVRDI REALIZACIJE UGOVORA
1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1.1 Naziv i adresa stranica naručioca
Naziv naručioca: Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“
Adresa: Jaše Ignjatovića 6, Subotica
PIB: 100958662
Matični broj: 08009317
Broj računa: 840-109667-54 Uprava za javna plaćanja
Šifra delatnosti: 85313
1.2 Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku male vrednosti.
Poziv za podnošenje ponude objavljen je 10.11.2014. godine na Portalu javnih nabavki.
1.3 Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke je nabavka radova – 425111110 Toplotne pumpe
.
1.4 Naznaka da se postupak sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci
Predmetni postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Ugovor će biti zaključen sa
ponuđačem kojem naručilac odlukom dodeli ugovor.
1.5 Lica za kontakt
Lajčo Čabrić, [email protected], 024/554-974.
1.6 Propratni obrazac(popuniti i zalepiti na kovertu)
datum i sat podnošenja: _________________________
PONUDA - NE OTVARATI!
ZA JAVNU NABAVKU RADOVA U POSTUPKU MALE VREDNOST
REDNI BROJ 08/2014 Rekonstrukcija toplotne podstanice
NARUČILAC:
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“
Jaše Ignjatovića 6, Subotica
PONUĐAČ:_____________________________________________
naziv: _________________________________________________
adresa: ________________________________________________
broj telefona: ___________________________________________
broj telefaksa: __________________________________________
elektronska adresa: ______________________________________
ime i prezime lica za kontakt: ______________________________
3|56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
2.1 Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki
Predmet javne nabavke je nabavka radova – rekonstrukcija toplotne podstanice.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki

425111110 Toplotne pumpe
3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE – izvod iz projektne dokumentacije
4|56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
5|56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
6|56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
7|56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
8|56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
9|56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
10 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
11 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
12 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
13 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
14 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
15 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
16 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
17 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
18 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
19 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
20 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
21 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
22 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
23 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
24 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
25 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
26 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
27 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
28 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
29 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
30 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
31 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
4. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76.
ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE
DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
4.1 Obavezni uslovi za učešće po članu 75. ZJN
Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:
1. da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela
protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3. da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja
odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
4. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike
Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.
5. Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje
proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštitu životne
sredine, kao i garantuje da je imalac prava intelektualne svojine.
Dodatni uslov za učešće po članu 76. ZJN
1. Dokaz da je u poslednje 3 godine ostvario poslovni prihod, u minimalnom iznosu od
100.000.000,00 dinara.
2. Da u 2 godine, koji su predhodili objavi poziva za javnu nabavku, nije bio nelikvidan ni jedan
dan
3. Minimalno radno angažovan jedan radnika sa licencom 430
4. Zaposleno minimalno 6 KV radnika majjtora TA grejanja u stalnom radnom odnosu
5. Teretno vozilo – nosivosti minimum 1000 kg
6. Atest zavarivača – za postupak 311 – 2 izvršioca
za postupak 111 – 1 izvršioc
7. Da je u poseldnjih 5 godina od dana objavljivanja poziva, izveo radove na ugradnji Toplotnih
podstanica kapaciteta 400 kW najmanje 2 komada
4.3 Uputstvo kako da se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75 . ZJN
Ispunjenost uslova može da se dokazuje i potvrdom o prijavi na Portalu Agencije za privredne registre Srbije kao
registrovanom ponuđaču.
Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:
1. izvoda iz registra nadležnog organa
- za pravno lice: izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz registra nadležnog
Privrednog suda
- za preduzetnika: izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz odgovarajućeg
registra
2. potvrde nadležnog suda
- za pravno lice: izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležnog suda i nadležne policijske
uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da ono i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan na neko od
krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela
protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita,
krivično delo prevare
32 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
- za preduzetnika: izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležne policijske uprave
Ministarstva unutrašnjih poslova da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane
kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne
sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
3. potvrde nadležnog suda ili nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata
- za pravno lice: potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,
ili potvrde Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano da mu je kao privrednom
društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti
za preduzetnika: potvrde prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti ili potvrde
Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom subjektu izrečena
mera zabrane obavljanja delatnosti
4. potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde
nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije
- za pravno lice: uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i
doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih
javih prihoda
- za preduzetnika: uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele
poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu
izvornih lokalnih javih prihoda.
5. Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizilaze
iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštitu životne sredine, kao i
garantuje da je imalac prava intelektualne svojine.
- Potpisan i overen Obrazac izjave.Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača
i overena pečatom.
Dokaz - potvrde pod tačkama 2., 3., i 4. ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda. Dokaz potvrde pod tačkom 3. mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja
odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku
ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.
Ponuđač nije dužan da dostavlja izvod iz registra koji se vodi pri Agenciji za privredne registre obzirom da su
ovi podaci javno dostupni na internet stranici nadležnog organa, ali je obavezan da naručiocu dostavi tačne
podatke potrebne za pretraživanje elektronske baze podataka Agencije za privredne registre i to:
- Poslovno ime privrednog društva, preduzetnika ili drugog oblika organizovanja, upisanog u registar,
- Matični broj privrednog društva, preduzetnika ili drugog oblika organizovanja, upisanog u registar.
Po ustanovljavanju registra ponuđača, ponuđač upisan u registar ponuđača nije dužan da dokazuje ispunjenost
uslova za učešće u javnoj nabavci, ali je obavezan da naručiocu dostavi tačne podatke potrebne za pretraživanje
elektronske baze podataka registra ponuđača pri Agenciji za privredne registre i to:
- poslovno ime privrednog društva, preduzetnika ili drugog oblika organizovanja, upisanog u registar,
- matični broj privrednog društva, preduzetnika ili drugog oblika organizovanja, upisanog u registar,
- poreski identifikacioni broj (PIB),
- lično ime i jedinstveni matični lični broj (JMBG), odnosno broj pasoša i zemlja izdavanja
zakonskog zastupnika ponuđača ako je zakonski zastupnik fizičko lice i poslovno ime i matični broj
zakonskog zastupnika ponuđača ako je zastupnik pravno lice.
5.4 Uputstvo kako da se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 76 . ZJN
33 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
1. Dokaz da je u poslednje 3 godine ostvario poslovni prihod, u minimalnom iznosu od
100.000.000,00 dinara.
Dokaz -Fotokopija Bilansa uspeha za predhodne 3 godine ( 2011., 2012 i 2013 )
2. Da u 2 godine, koji su predhodili objavi poziva za javnu nabavku, nije bio nelikvidan ni jedan
dan
Dokaz -Izveštaj o binitetu – BON – JN Agencije za privredne registre.Registar finansijskih
izveštaja i podataka o binitetu pravnih lica i preduzetnika koji sadrži sažeti bilans stanja i
uspeha, pokazatelje za ocenu boniteta kao i poodatke o danima nelikvidnosti.
3. Minimalno radno angažovan jedan radnik sa licencom 430
Dokaz - kopija M obrasca o zaposlenju ili nekom drugom vidu radnog angažovanja i kopija
licence
4. Zaposleno minimalno 6 KV radnika majstora TA grejanja u stalnom radnom odnosu
Dokaz - kopija M obrasca kao potvrda o zaposlenju
5. Teretno vozilo – nosivosti minimum 1000 kg
Dokaz - popisna lista ili knjigovodstvene kartice osnovnih sredstava i kopija važeće
saobraćajne dozvole ili kopija očitanih podataka iz saobraćajne dozvole ili ugovor o zakupu ili
ugovor o lizingu ili ugovor o posluzi.
6. Atest zavarivača – za postupak 311 – 2 izvršioca
za postupak 111 – 1 izvršioc
Dokaz: kopija atesta varioca radno angažovanih lica
7. Da je u poseldnjih 5 godina od dana objavljivanja poziva, izveo radove na ugradnji Toplotnih
podstanica kapaciteta 400 kW najmanje 2 komada
Dokaz: popunjen i overen obrazac ( obrazac broj 12 strana 56 )
34 | 5 6
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
5. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
5.1 Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena
Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku. Ukoliko je određeni dokument na stranom jeziku, ponuđač je dužan
da pored dokumenta na stranom jeziku dostavi i prevod tog dokumenta na srpski jezik.
5.2 Posebni zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena
Obrasce i izjave tražene u konkursnoj dokumentaciji, odnosno podatke koji moraju biti njihov sastavni deo, ponuđač
popunjava čitko, a ovlašćeno lice ih potpisuje i pečatom overava.
5.3 Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87. stav 6. Zakona
Ponuđač može u bilo kom trenutku pre isteka roka za podnošenje ponuda da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu
na isti način na koji je podneo ponudu, sa oznakom: "Izmena ponude", "Dopuna ponude" ili "Opoziv ponude" za
javnu nabavku radova, redni broj 08/2014. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja, odnosno koja
dokumenta naknadno dostavlja. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da izmeni, dopuni ili opozove
svoju ponudu.
5.4 Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u
zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao
podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda. U Obrascu ponude ponuđač navodi na koji
način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa
podizvođačem.
5.5 Ponuda sa podizvođačem
Ponuđač koji ponudu podnosi sa podizvođačem dužan je da:
- u Obrascu ponude navede opšte podatke o podizvođaču, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti
podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača;
- za svakog od podizvođača dostavi dokaze o ispunjenosti uslova na način predviđen u delu 4. konkursne
dokumentacije.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem,
taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.
Ponuđač, odnosno dobavljač, u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke,
odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.
Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti
uslova.
5.6 Zajednička ponuda
Ponudu može podneti grupa ponuđača. Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe
međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:
- članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred
naručiocem;
- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor;
- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstva obezbeđenja;
- ponuđaču koji će izdati račun;
- računu na koji će biti vršena plaćanja;
35 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
- obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.
Nosilac posla dužan je da:
- u Obrascu ponude navede opšte podatke osvim ponuđačima iz grupe ponuđača;
- za svakog od ponuđača iz grupe ponuđača dostavi dokaze o ispunjenosti uslova način predviđen u delu 4. konkursne
dokumentacije.
Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
5.7 Zahtevi u pogledu roka isporuke, garantnog roka, mesta izvršenja nabavke, načina i uslova
plaćanja
Navesti odgovarajuće zahteve, u skladu sa predmetom javne nabavke:.
 Garantni rok ne može biti kraći od 2 godine
 Mesto izvršenja nabavke je Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Jaše Ignjatovića 6, Subotica
 Plaćanje se vrši po potpisivanju ugovora i avansno plaćnje maksimalno 60%
 Rok izvođenja radova najviše 15 radnih dana od dana uplate avansa na račun ponuđača
 Ugradnja i instalacija može se obaviti sa prekidom isporuke toplotne energije najduže 48 sati
5.8 Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi
Cena i sve ostale vrednosti u ponudi se iskazuju u dinarima.
Nakon zaključenja ugovora cena se ne može menjati.
5.9 Podaci o sredstvima obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke i ugovornih
obaveza
Izvođač se obavezuje da kao instrument obezbeđenja izvršenja ugovornih obaveza prilikom potpisivanja ovog
ugovora dostavi jednu blanko solo menicu, naplativu bez protesta, bezuslovno i po pozivu uz ovlašćenje za njenu
popunu. Izvođaču se vraća menica nakon izvršenja ugovora.
5.10 Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa
pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude zainteresovano lice će uputiti na
adresu naručioca: ul. Jaše Ignjatovića 6, Subotica, faksom 024/552-560 ili elektronsku adresu:
[email protected] ,sa naznakom: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne
dokumentacije za javnu nabavku, redni broj 08/2014.
Naručilac će zainteresovanom licu, u roku od tri dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili
pojašnjenjima, odgovor poslati u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki.
Komunikacija u vezi sa dodatnom informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se pisanim putem, odnosno putem
pošte, elektronske pošte ili faksom.
Ako naručilac odgovore pošalje elektronskim putem ili faksom, zahtevaće od zainteresovanog lica da na isti način
potvrdi prijem odgovora, što je zainteresovano lice dužno da učini.
5.11 Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle
otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača
Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i
upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.
36 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude
po okončanom postupku otvaranja ponuda.
5.12 Kriterijum i elementi kriterijuma za dodelu ugovora
Kriterijum za dodelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda. Elementi kriterijuma i broj pondera koji nose, kako
sledi:
R. br.
1.
3.
Element kriterijuma
Ponuđena cena
Garantni rok
Broj pondera
95
5
Ponuđena cena
Najveći mogući broj pondera kod ovog elementa kriterijuma je 95.
Ponuda sa najnižom ponuđenom cenom dobija maksimalan broj pondera predviđen za ovaj element kriterijuma.
Rangiranje ponuda će biti vršeno po sledećoj formuli:
Broj pondera = 95 x
najniža ponuđena cena
cena ponude koja se rangira
Garantni rok
Najveći mogući broj pondera kod ovog elementa kriterijuma je 5.
Ponuda sa najvećim brojem mseci kao garantnog roka dobija maksimalan broj pondera predviđen za ovaj element
kriterijuma.
Rangiranje ponuda će biti vršeno po sledećoj formuli:
Broj pondera = 5x
Broj meseci koji se rangira
Najviši broj meseci
5.13 Način i rok podnošenja zahteva za zaštitu prava
Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, zainteresovano lice ili poslovno udruženje u njihovo ime.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, a predaje
naručiocu. Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava
u postupcima javnih nabavki.
Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka, protiv svake radnje naručioca, osim ako Zakonom
nije drugačije određeno.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su
podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a
podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.
Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne
dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre
isteka roka za podnošenje ponuda.
37 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora ili odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je
pet dana od dana prijema odluke.
Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da zahtev dostavi na način da ga Republička komisija za zaštitu prava i
naručilac prime u najkraćem mogućem roku. Ako se zahtev dostavlja neposredno, elektronskom poštom ili faksom,
podnosilac zahteva mora imati potvrdu prijema zahteva od strane naručioca, a ukoliko se dostavlja putem pošte mora
se poslati preporučeno sa povratnicom. Ako naručilac odbije prijem zahteva, smatra se da je zahtev dostavljen dana
kada je prijem odbijen.
Uz zahtev za zaštitu prava prilaže se potvrda o uplati takse.
Taksa se plaća u iznosu od 40.000,00 dinara kako sledi:
Svrha plaćanja
Republička administrativna taksa za javnu nabavku, redni broj 06/2013
korisnik/primalac
Budžet Republike Srbije
šifra plaćanja
153
broj računa
840-742221843-57
broj modela
97
poziv na broj
50-016
5.14 Rok u kojem će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 3 dana od dana
proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.
Naručilac će, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona, pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava,
zaključiti ugovor o javnoj nabavci ako je podneta samo jedna ponuda.
Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaključi
ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.
38 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
6. OBRAZAC PONUDE
1) Ponuda broj __________ od __________ godine za javnu nabavku Nabaka radova – Rekosntrukcija toplotne
podstanice u postupku male vrednosti, redni broj 08/2014.
OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra APR
Adresa sedišta
Matični broj
PIB
Ime osobe za kontakt
Elektronska adresa
Broj telefona
Broj faksa
2) Ponudu dajem (zaokružiti):
a) samostalno
b) sa podizvođačem
v) kao zajedničku ponudu
OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČU
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra
APR
Adresa sedišta
Matični broj
PIB
Ime osobe za kontakt
Elektronska adresa
Broj telefona
Broj faksa
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će
izvršiti podizvođač
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač
OPŠTI PODACI O PONUĐAČU IZ GRUPE PONUĐAČA
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra
39 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
APR
Adresa sedišta
Matični broj
PIB
Ime osobe za kontakt
Elektronska adresa
Broj telefona
Broj faksa
3) Rok važenja ponude:
__________ (slovima: ____________________) dana od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 30 dana od dana
otvaranja ponuda).
4) Ponuđena cena:
____________________ bez PDV, odnosno
____________________ sa PDV.
5) Garantni rok:
__________ (slovima: ____________________) meseci od dana zvaršetka radova.
6) Rok izvođenja radova
__________ (slovima: ____________________) radnih dana.
datum:
____________________
mesto:
____________________
M.P.
potpis ovlašćenog lica
ponuđača/nosioca posla
____________________
40 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
7. MODEL UGOVORA
UGOVOR
Zaključen izmedju:
1/ DOMA ZA DECU OMETENU U RAZVOJU „KOLEVKA“
Subotica, Jaše Ignjatovića 6
mbr: 08009317
PIB: 100958662
koga u ovom ugovoru zastupa direktro – dipl.pravnik Nenad Kozomora
kao Naručioca posla sa jedne strane - u daljem tekstu – Naručilac
i
2/ _______________________________________
Adresa __________________________
mbr: __________________
PIB: __________________
koga u ovom ugovoru zastupa direktor – ___________________________kao
Izvodjača radova sa druge strane - u daljem tekstu - Izvođač
Ugovorne strane su saglasne u sledećem:
Ugovorne strane, po prethodno datim izjavama i proverom dokumentacije, konstatuju:
- da je Izvođač registrovan za obavljanje građevinskih radova, te da je je predmetni posao dobio nakon
sprovedenog postupka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama RS.
Član 1.
Predmet ugovora je: Javna nabavka dobara- Rekonstrukcija toplotne podstanice, prema Ponudi br.
_________ od _________________. Godine.
Član 2.
Ugovor se zaključuje nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti.
Član 3.
Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca obezbedi isporuku robe Fco Naručilac, odnosno na adresu
po zahtevu Naručioca.
Dobavljač će robu isporučiti u roku od 15 dana od dana uplate avansa na račun izvođača.
41 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
Član 4.
Vrednost ugovorenih radova
Vrednost ugovorenih radova iznosi _____________________ dinara, od toga ___________________je
osnovica, a _________________________PDV.
Član 5.
Jedinične cene u ukupna vrednost radova iz ponude Izvođača su fiksne i formirane su na osnovu važećih
parametara na tržištu.
Naručilac se obavezuje da Izvodjaču napred navedeni iznos vrednosti radova isplati na njegov bankarski
račun br. _______________koji se vodi kod ________________, a nakon prebacivanja sredstava od strane
Ministartsva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na račun naručioca.
Gore navedena isplata će se vršiti po sledećoj dinamici:
 _____________% avansa odnosno ________________ dinara
 Ostatak od _______________ nakon završetka radova.
Konačni obračun će se izvršiti nakon primpredaje radova od strane izvođača i overe nadzornog organa da su
sprоvedeni svi predviđeni radovi, te prilaganja dokumentacije o primopredaji nadležnom ministarstvu iz
člana 5.stav 2 ovog ugovora.
Izvođač se obavezuje da kao instrument obezbeđenja izvršenja ugovornih obaveza prilikom potpisivanja
ovog ugovora dostavi jednu blanko solo menicu, naplativu bez protesta, bezuslovno i po pozivu uz
ovlašćenje za njenu popunu kao garanciju za dobro izvršenje posla, u trenutku zaključenja ugovora kao
garanciju za dobro izvršenje posla, u trenutku zaključenja ugovora.Izvođaču se vraća menica nakon
izvršenja ugovora.
Član 6.
Garantni rok za svu robu iz ovog Ugovora iznosi ____ godine.
Dobavljač se obavezuje da dostavi Naručiocu jednu registrovanu blanko solo menicu sa meničnim
ovlašćenjem u visini od 10% od ugovorene vrednosti bez obračunatog PDV-a, kao garanciju za kvalitetno
izvršenje ugovornih obaveza u garantnom roku tj. za otklanjanje grešaka i kvarova u garantnom roku, u
trenutku zaključenja ugovora.
Član 7.
Za eventualne sporove nastale iz ovog Ugovora, ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog
Suda u Subotici.
Član 8.
Ovaj Ugovor je zaključen u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih Dobavljač zadržava 2 (dva), a Naručilac
4 (četiri) primerka.
Za Dobavljača,
Za Naručioca,
D i r e k t o r,
42 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
8. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA
SE POPUNI
8.1 Obrazac strukture ponuđene cene
1
TOPLOTNA PODSTANICA
Poz
Naziv i opis
1
Nabavka i montaža rastavljivog pločastog izmenjivača
toplote u kompletu sa izolacijom, sa prirubničkim spojem
2
3
4
5
6
Proizvođač: ''LPM-Traco" ili ekvivalentno
Tip: LSL1-40
Broj ploča: 40
Temperaturni
režim:
primar 130/75°C, sekundar 90/70°C
Toplotni kapacitet: 382 kW +30% rezerve u površini
Pad pritiska primar/sekundar: 3/15 kPa
Maksimalna radna temperatura / pritisak : 130°C/ 16 bar
Materijal ploča izmenjivača: EN 1.4404 (AISI 316L)
Zaptivači: spoljna flat zaptivka
Nazivni pritisak: 16 / 6 bar
Priključci izmenjivača: prirubnički DN65
Demontaža i ponovna montaža atestiranog merila
potrošnje toplotne energije (kalorimetra) zajedno sa
prirubnicama, koji se sastoji od ultrazvučnog merila
protoka vode, dva senz. temperature vode sa čaurama,
računske jedinice i svih potrebnih kablova
Proizvođač: ''Kamstrup'' ili ekvivalentno
Merilo protoka: Ultraflow 65-S-CJAJ-XXX
DN40 PN16 (prirubnički spoj)
Potreban protok: 6.34 m³/h
Nominalni protok postojećeg merila: 10 m³/h
Elektronska jedinica:Multical tip 601
Merna jedinica 4
Napajanje 230 V
Maksimalna radna temperatura: 150°C
Nabavka i montaža M-Bus kartice za Multical 601
Proizvođač: ''Kamstrup'' ili ekvivalentno
Tip: m-bus out
Nabavka i montaža RTC (RealTimeClock) modula za
kalorimetar
Nabavka i montaža navarnog komada za smeštaj sonde
kalorimetra
DN15 (1/2")
Nabavka i montaža kombinovanog ventila za ograničenje
i regulaciju protoka sa motornim pogonom
Proizvođač: ''Danfoss'' ili ekvivalentno
Tip: AVQM DN40/16, PN16
Nabavka i montaža motornog pogona: AMV 20, 230V,
450N, t=15 s/mm
Jed.
Mere
Ko
l.
Kpl
1
Kpl
1
Kom
1
Kom
1
Kom
2
Jed.cena
mat.
rad
Iznos
mat.
rad
Ukupno
43 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
7
Koeficijent protoka: kvs=16 m³/h
Radni fluid: voda 150°C
Nabavka, montaža i puštanje u rad mikroprocesorske
upravljačke jedinice podstanice u kompletu sa senzorima,
kablovima i ormanom sa bravom distributera toplotne
energije
Proizvođač: ''Danfoss'' ili ekvivalentno
Tip: ECL Apex-10 sa programom, 230V
Broj regulacionih krugova: 1
M-Bus modul: ECA XM 210 A
Senzor spoljne temperature: tip. ESMT
Senzor temperature vode: tip. ESMU-100
Senzor pritiska vode tip. MBS 3000 (0-10V, 0-10bar)
Senor za ulazna vrata
Senzor pojave vode u prostoriji
Senzor pojave vode kod sigurnosnog ventila
GSM-GPRS modem: KiGPRS
(specijalna izvedba J.K.P. Subotička Toplana)
8
Kpl
1
Kom
1
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
1
1
3
3
1
1
1
Kom
Kpl
1
1
0
0
Implementacija akvizicionog sistema na postojeću SCADu J.K.P. Subotičke Toplane
pauš
1
9
10
11
12
13
Nabavka i montaža termoizolovane cirkulacione pumpe
sa integrisanom elektronskom regulacijom snage za
konstantni diferencijalni pritisak
Proizvođač: ''GRUNDFOS" ili ekvivalentno
Tip: MAGNA 65-120F
Potreban protok: 18,7m³/h
Potrebni napor: 8,0m
El.priključak: 230 V, 660 W
DN65 PN6
Nabavka i montaža zatvorene membranske ekspanzione
posude u kompletu sa kuglastom slavinom sa ispustom
Proizvođač: ''Elbi" ili ekvivalentno
Tip: ERE-ERC
Pritisak punjenja: 1.5 bar
Nazivni pritisak: 6 bar
Zapremina: V=80 lit
Nabavka i montaža opružnog ventila sigurnosti
Proizvođač: ''Oventrop" ili ekvivalentno
Radni pritisak u sekundarnom krugu: pr =3,9 – 4,6 bar
Baždareni pritisak otvaranja: pb =5,2 bar
Aktivaciona grupa: AG10
DN40 R6/4'' PN16
Nabavka i montaža atestiranog impulsnog vodomera
Proizvođač: ''B-Meters'' ili ekvivalentno
Radni fluid: voda 100°C
DN15 R1/2'' PN16
Nabavka i montaža elektromagnetnog ventila
Proizvođač: ''Danfoss'' ili ekvivalentno
Radni fluid: voda 100°C
Zaptivač: EPDM guma
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
44 |56
0
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
14
15
16
17
18
19
20.
21
22
23
24
25
26
Tip: EV220A / NC
Koeficijent protoka: kvs=4.0 m³/h
DN15 PN16
Nabavka i montaža navojnog hvatača nečistoće
DN15 R1/2'' PN16
Nabavka i montaža nepovratnog ventila sa oprugom
DN15 R1/2'' PN16
Nabavka i montaža prirubničkog hvatača nečistoće sa
sitom od fine pletenice od nerđajućeg čelika
Proizvođač: ''Polix'' ili ekvivalentno
DN80 PN6
DN50 PN16
Nabavka i montaža prirubničke kuglaste slavine
Proizvođač: ''Polix" ili ekvivalentno
Maksimalna temperatura grejne vode: 150°C
Zaptivači: EPDM guma
DN50 PN16
DN25 PN16
DN65 PN6
DN80 PN6
Nabavka i montaža navojne kuglaste slavine sa ručkom
DN15 R1/2'' PN16
Nabavka i montaža rasteretne manometarske slavine
DN15 (R1/2")PN16
Nabavka i montaža navojne kuglaste slavine za ispuštanje
DN20 (R3/4")PN16
Nabavka i montaža manometra
Proizvođač: ''Wika" ili ekvivalentno
Veličina Ø100, klasa 1
Opseg merenja: 0 - 16 bar, glikolsko punjenje
Opseg merenja: 0 - 6 bar
Nabavka i montaža bimetalnog termometra sa čaurom
Proizvođač: ''Wika" ili ekvivalentno
Veličina Ø100, klasa 1
Opseg merenja: 0 - 130°C
Nabavka i montaža čeličnih atestiranih šavnih cevi prema
SRPS C.B5.122
Materijal: Č.1212
Ø 88,9x3,2 (DN80)
Ø 76,1x2,9 (DN65)
Ø 60,3x2,9 (DN50)
Ø 48,3x2,6 (DN40)
Ø 21,3x2,6 (DN15)
Pomoćni materijal za montažu čeličnih cevi (elektrode,
energija, gas)
30% od vrednosti cevi
Nabavka i montaža hamburskog luka 90°
Materijal: Č.1212
Ø 88,9x3,2 (DN80)
Ø 76,1x2,9 (DN65)
Ø 60,3x2,9 (DN50)
Ø 21,3x2,6 (DN15)
Nabavka i montaža koncentrične redukcije po DIN 2616
kom
2
kom
2
kom
2
kom
kom
1
1
kom
kom
kom
kom
4
2
6
2
kom
5
kom
12
kom
8
kom
kom
5
3
kom
4
m
m
m
m
m
6
6
12
2
6
pauš
1
kom
kom
kom
kom
1
4
4
16
45 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
Materijal: Č.1212
Ø 88,9/76,1 (DN80/65)
Ø 76,1/48,3 (DN65/40)
Ø 60,3/48,3 (DN50/40)
Nabavka i montaža prirubničkih kompleta (prirubnice sa
grlom vijci, navijci i zaptivač)
DN40 PN16
DN50 PN16
DN65 PN16
DN50 PN6
DN65 PN6
DN80 PN6
Izrada i montaža odzračnog suda sa ispusnim vodom
DN15 dužine cca 2m i kuglastom slavinom za ispust DN15
27
28
dimenzija odzračnog suda DN80*160mm
Čišćenje, temeljno i završno farbanje neizolovanih
cevovoda odgovarajućom bojom otpornom na povišenu
temperaturu
29
polazni vod: crveno
povratni vod: plavo
Čišćenje i temeljno farbanje čeličnih cevi pre postavljanja
termoizolacije bojom otpornom na povišenu temperaturu
30
kom
kom
kom
2
2
2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
4
10
2
8
8
2
kom
2
m²
5
m²
6,1
m²
12
31
Izolacija cevovoda oblaganjem slojem minaralne vune
debljine 50mm i oblaganje Al.limom debljine 0,5mm
32
Izrada, montaža
podstanice
kg
90
33
Izrada i montaža odzračno-odmuljne posude odzračnim
vodom i slavinom DN15, PN16
DN80, L=500mm
Izrada i montaža kolektora za odvod vode iz odzračnog
voda zajedno sa spajanjem na instalaciju kanalizacije
ispod umivaonika
kom
1
DN80, L=450mm
kom
1
34
i
antikorozivna
zaštita
postolja
UKUPNO:
NAPOMENA:
Definicija "ekvivalentno" se odnosi na određenu stavku predmera
u celini, a ne samo za proizvođača.
2
Po
z
1
PRIPREMNO-ZAVRSNI RADOVI
Naziv i opis
Je
d.
M
er
e
K
o
l.
Jed.cena
mat.
rad
Iznos
mat.
rad
Ukupno
Pražnjenje instalacije sistema centralnog grejanja po
potrebi
46 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
2
3
4
5
Pripremni radovi koji obuhvataju:
Upoznavanje sa postojećim stanjem instalacija na
gradilištu
Upoznavanje sa projektnom dokumentacijom
Usaglašavanje dokumentacije sa stvarnim stanjem
8
9
10
0
0
0
pa
uš
1
0
0
0
pa
uš
1
0
0
0
pa
uš
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
pa
uš
1
0
0
0
pa
uš
1
0
0
0
ko
m
1
0
0
0
pa
uš
1
0
0
0
pa
uš
1
0
0
UKUP
NO:
0
Čišćenje gradilišta pre puštanja u rad
Hladna proba izvedene instalacije u trajanju od 24 h
prema uslovima J.K.P. "Subotička Toplana". Ispitivanje
izvršiti istovremeno sa primarne i sekundarne strane
(istovremeno povećanje pritiska na 6Bar, zatim se
primar povećava na 16bar).
- ispitni pritisak sekundarne strane: 6 bar
7
1
Demontaža postojeće opreme podstanice, prevoz i
odlaganje na određeno mesto, koje određuje Investitor
- ispitni pritisak primarne strane: 16 bar
6
pa
uš
pa
uš
pa
uš
Topla proba instalacija sa regulisanjem svih projektnih
parametara uz izradu zapisnika koji se predaju
investitoru
Izrada i isporuka projekta izvedenog objekta u tri
primerka (ukoliko je potrebno) i atestno-tehničke
dokumentacije za tehnički pregled
Izrada i postavljanje uramljene hidrauličke šeme
toplotne podstanice zaštićene od nečistoća i prašine
Izrada uputstava za rukovanje i održavanje u tri
primerka
Učešće u tehničkom pregledu i otklanjanje primedbi
komisije
NAPOMENE:
U slučaju da postoje netačnosti u projektnoj dokumentaciji ili predmeru ili teškoće u realizaciji projekta Izvođač je
uočene probleme dužan odmah predočiti nadzornom organu i projektantu, jer će u suprotnom izmene pasti na njegov teret
Izvođač radova ima obavezu da prilikom izrade ponude stekne celokupan uvid u radove uvidom u projektnu
dokumentaciju, kako kasnije ne bi došlo do nepredviđenih naknadnih radova.
47 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
Izvođač radova je ima obavezu da uoči i ukaže na bilo kakve eventualne propuste u projektnoj dokumentaciji, kao i na
bilo kakve izmene koje na gradilištu nastanu u toku izvođenja radova, a koje stvaraju potrebu za određenim izmenama na
instalacijama.
Za svaku izmjenu projekta je potrebno obezbediti saglasnost projektanta.
3
PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
Poz
Naziv i opis
1
Jed.
Mere
Kol.
pauš
1
m²
117
pauš
1
Jed.cena
mat.
rad
Iznos
mat.
rad
Ukupno
Čišćenje prostorije podstanice od smeća
2
Nabavka materijala i krečenje zidova i plafona na belo sa
svim potrebnim predranjama i pomoćnim materijalom, a
bez gletovanja
3
Pripremno završni radovi i transport
UKUPNO
4
PRATEĆI ELEKTROINSTALATERSKIH I ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA
Poz
Naziv i opis
1
Demontaža postojeće elektro opreme u toplotnoj
podstnici:
1 kom razvodnog ormana
2 kom vodotesne svetiljke 1x60W
instalacionih provodnika tipa PP-Y 3,4,5x1,5 mm2
polaganih po zidu
razvezivanje postojećih cirkulacionih pumpi, ventila,
kalorimetara, senzora i sl.
Kompletno sa svim potrebnim radovima i predajom
demontirane opreme Investitoru.
KO-TP nalazi se u toplotnoj podstanici i montira na
mesto postojećeg ormana sa sledećom ugrađenom
opremom :
Kućište razvodnog ormana izrađeno je od čeličnog
lima zaštićenog anti korozivnom bojom. Kućušte je sa
vratima, bravom i klučem. U ormanu je predviđena
konstrukcija za nošenje opreme izrađena od od
perforiranih profila
Iznad opreme postavlja se zaštitna ploča. Kućište
ormana je vidno premošteno sa zaštitnom šinom
(uzemljenje) a vrata su premoštena bakarnom
pletenicom.
Orman je sličan tipu PRISMA dimenzija prema
ugrađenoj opremi.
Zaštita ormana od prodora vlage i stranih predmeta je
IP-65.
2
Jed.
Mere
Kol.
čas
2
Jed.cena
mat.
rad
Iznos
mat.
rad
Ukupno
48 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
Pozicijom je obuhvaćen sav potreban materijal, žice za
šemiranje, plastični kanali, kleme, šine za priključak
neutralnih vodova, sine za priključak zaštitnih vodova,
brojevi za obeležavanje i t.d.
1 kom. tropolni grebenasti prekidač (1-0), 32A.
1 kom. tropolni automatski osigurač C60N/25A, 10kA,
karakteristika "C".
4 kom. jednopolni automatski osigurač C60N/16A,
10kA, karakteristika "C".
2 kom. jednopolni automatski osigurač C60N/10A,
10kA, karakteristika "C".
4 kom. jednopolni automatski osigurač C60N/6A,
10kA, karakteristika "C".
3 kom. jednopolni automatski osigurač C60N/2A,
10kA, karakteristika "C".
1 kom. jednopolni grebenasti prekidač (1-0), 16A.
1 kom. tropolni kontaktora 10A, Ui=230V, 50Hz, sa 2
radna i 2 mirna pomoćna kontakta.
3 kom. Pomoćnih relea 10A, Ui=230V, 50Hz, sa 3
preklopna kontakta.
1 kom. Signalna sijalica zelene boje sa natpisom
"RAD", za 230V, AC. Montaža na vrata ormana.
1 kom. Signalna sijalica crvene boje sa naptisom
"KVAR", za 230V, AC. Montaža na vrata ormana.
3 kom. Signalna sijalica crvene boje sa naptisom
"ORMAN POD NAPONOM", za 230V, AC. Montaža na
vrata ormana.
1 kom. monofazna utičnica sa poklopcem montirana
na bočnoj strani ormana
1 kom. trofazna utičnica sa poklopcem montirana na
bočnoj strani ormana
1 kompl. Povezivanje i šemiranje, opreme za
upravljanje regulaciju i praćenje rada opreme u
toplotnoj
podstsnici,
(Regulator
temperature,
komunikaciona oprema daljinskog nadzora, MBus
moduli, davači pritiska i temperature, napojne
jedinice...) specificirane u
mašinskom projektu.
Šemiranje opreme i podešavanja izvesti prema
upustvu proizvođača navedene opreme a u skladu sa
zahtevima korisnika. Pozicija podrazumeva OPC
Server kompatibilan sa standardnim industriskim
SCADA postojećim sistemom (Wonderware) i
iimplementaciom prikaza toplotne podstanice na
postojeći centralni daljinski sistem nadzora i
upravljanja toplotnom podstanicom u Toplani.
0.5 m. bakarna, obojena sabirnica 30x5 mm (zaštitna
sabirnica)
ostali sitan nespecificiran materijal : bakarne
sabirnice, kablovske uvodnice i stopice, potporni
izolatori, zavrtnjevi, priključne stezaljke i sl.
3
Kompletno sa svim potrebnim radom i materijalom i
uvezivanjem ormana .
Standardni kablovski regali.
Metalni regali izrađeni od perforiranog čeličnog lima
naknadno toplo pocinkovanog.
kom
1
49 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
Regali se polažu zidu iznad ugrađene opreme
neposredno ispod plafona.
Pozicijom su obuhvaćeni regali, konzole, stubovi,
elementi za spajanje, ugaoni elementi, "T" elementi i
sav potreban sitni materijal.
4
5
6
7
8
10
Regali dužine 2m dimenzija 60x100mm
Spojnica
Plafonska konzola
L nastavak
Šrafovi sa maticom
Isporuka, transport i ugradnja dole navedenih
ojačanih gibljivih PVC cevi za zaštitu kablova od
potrošača do regala.
Plaća se po metru dužnom cevi:
Ф11mm
Ф13,5mm
Kablovi za napajanje motora pumpi,i sl., polažu se na
unapred postavljenim perforiranim kablovskim
regalima i uvučenim u zaštitne ojačane PVC cevi od
regala do uvoda u motor.
Kablovi su tipa i preseka kako sledi sa bakarnim
žilama i izolacijom od umreženog polietilena:
PP-Y 3x1.5mm2
Signalni kablovi za povezivanje elemenata automatike
u polju
Kablovi su tipa i preseka kako sledi sa bakarnim
žilama i izolacijom od umreženog polietilena:
PPJ 2x1mm2
PPJ 3x1mm2
PPJ 5x1mm2
LYCY 2x1mm
LYCY 3x1mm
Izjednačenje potencijala. Isporuka i montaža na zidu
toplotne podstanice pocinkovane trake Fe/Zn 25x4
mm, za povezivanje metalnih masa. Pozicija obuhvata
i vezu sa postojećim uzemljivačem.
Traka se postavlja na potporama za traku
JUS.N.B4.925-P oblika B za ugradnju u zid od betona.
Dužina potpore 100 mm. Spajanje krajeva trake
ostvariti ukrsnim komadom JUS N. B4. 936
Plaća se komplet po metru ugrađene trake.
Isporuka i postavljanje provodnika P/F 1x16mm2 za
povezivanje trake Fe/Zn 25x4mm na uzemljivač
razvodnog ormana objekta. Provodnik položiti u
instalacionu PVC kanalicu montiranu na zid.
Plaća se komplet po metru ugrađene trake.
Isporuka i postavljanje provodnika P/F 1x10mm2 za
premoštenje spojeva na cevnim i kanalskim
instalacijama (mufova, ventila, fleksibilnih veza itd.),
kao i na kablovskim policama. Provodnik je na oba
kraja opremljen sa kablovskim stopicama. Spojeve
ostvariti zavrtnjevima sa maticama i kandžastim
podloškama.
Prosečna dužina po spoju je 0,5m.
Plaća se komplet po spoju.
kom
kom
kom
kom
kom
2
1
5
1
30
m
m
9
3
m
10
m
m
m
m
m
10
8
10
40
20
m
16
m
1,5
kom.
8
50 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
11
Isporuka i postavljanje pod jedan vijak i maticu
prirubničkog spoja zupčaste podloške za premoštenje
spoja. Spoj nakon montaže vidno obeležiti farbanjem
crvenom bojom.
12
Nakon završenog rada na izvođenju napred navedenih
instalacija izvođač radova je dužan izvršiti:
- krpljenje zidova na mestima prolaza instalacija
- otklanjanje eventualnih tehničkih estetskih grešaka
izvedenih instalacija u objektu
- čišćenje prostorija od šuta i odnošenje istog van
objekta.
Po završetku pregleda izvedenih radova izvršiti sva
potrebna propisima predvidjena ispitivanja kao:
- metenje otpora izolacije kablova, elektro opreme i
uređaja pojedinačne i celokupno izvedene instalacije
- ispitivanje funkcionalnosti pojedinih uređaja i
opreme kao i funkcionalnosti celokupne instalacije,
- ispitivanje zaštite od dodirnog napona u instalaciji,
- merenje padova napona na priključku potrošača
- merenje prelaznih otpora uzemljenja i slično.
Nakon izvršenih merenja izvođač će napraviti
protokol i dostaviti Investitoru sve potrebne ateste uz
overu dobijenih vrednosti.
Za sve izvedene radove i ugradjeni materijal koji je
sam nabavio za potrebe izvođenja ove instalacije
izvođač radova je obavezan dati pismenu garanciju u
skladu sa važećim propisima JUS-u i postojećim
ugovorenim obavezama.
Izdavanje svih potrebnih uputstava za kasnije
održavanje je takodje obaveza Izvodjača.
kom
40
pauš
1
UKUPNO:
NAPOMENE:
OPŠTE: Pozicije kablova obuhvataju isporuku,
transport, skladištenje na gradilištu, polaganje
kablova na unapred pripremljene kablovske regale,
izradu kablovskih završetaka i povezivanje,
ispitivanje, puštanje pod napon i garantni rok prema
Ugovoru sa Investitorom
Svetiljke se ugradjuju komplet sa sijaličnim grlima,
fluo cevima, starterima, predspojnim spravama,
upaljačima i ostalim priborom koji je neophodan za
kvalitetan rad svetiljki.
51 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
1.
2.
3.
4.
REKAPITULACIJA OD 1 DO 4
Toplotna podstanica
Pripremno završni radovi
Prateći građevinski radovi
Prateći elektroinstalaterski I
elektromontažmi radovi
UKUPNA CENA BEZ PDV
PDV
UKUPNA CENA SA PDV
datum:
____________________
mesto:
____________________
M.P.
potpis ovlašćenog lica
ponuđača/nosioca posla
____________________
52 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
9. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
9.1 Obrazac troškova pripreme ponude
za javnu nabavku Nabaka radova – Rekosntrukcija toplotne podstanice u postupku male vrednosti, redni broj
08/2014.
Vrsta troškova
Iznos troškova
Navesti vrstu troška na koji se ponuđač stavlja
postavljanjem uslova u konkursnoj dokumentaciji, npr.
pribavljanje sredstava obezbeđenja obaveza iz postupka i
ugovornih obaveza, izrada uzorka i modela i sl.
datum:
____________________
mesto:
____________________
M.P.
potpis ovlašćenog lica
ponuđača/nosioca posla
____________________
53 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
10. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
10.1 Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
za javnu nabavku Nabavku radova – Rekonstrukcija toplotne podstanice u postupku male vrednosti, redni broj
08/2014.
Na osnovu člana 26. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač ____________________, sa sedištem u
____________________, ul. ____________________, br. _____, daje sledeću izjavu
IZJAVA
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa
drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.
datum:
____________________
mesto:
____________________
M.P.
potpis ovlašćenog lica
ponuđača/nosioca posla
____________________
54 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
11. OBRAZAC IZJAVE O OBAVEZAMA PONUĐAČA NA OSNOVU ČLANA
75. STAV 2. ZAKONA
11.1 Obrazac izjave ponuđača na osnovu člana 75. stav 2. Zakona
za javnu nabavku male vrednosti Nabavka radova – Rekonstrukcija toplotne podstanice u postupku male vrednosti,
redni broj 08/2014.
Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač ____________________, sa sedištem u
____________________, ul. ____________________, br. _____, daje sledeću izjavu
IZJAVA
Izričito navodim da sam poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i
uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantujem da sam imalac autorskih prava intelektualne svojine.
datum:
____________________
mesto:
____________________
M.P.
potpis ovlašćenog lica
ponuđača/nosioca posla
____________________
55 |56
Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, Subotica
12. OBRAZAC O POTVRDI IZVRŠENJA RADOVA NA UGRADNJI
TOPLOTNIH PODSTANICA
______________________________________
Naziv naručioca
______________________________________
Adresa
Ovim potvrđujemo da je ponuđač
_________________________________________________________________________
Iz
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
( napisati oblik nastupanja: a) samostalno; b) član grupe; c) nosilac posla; d) podizvođač )
Za potrebe Naručioca
__________________________________________________________________________
Kvalitetno i u ugovorenom roku izveo radove
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
( navesti vrstu posla )
u vrednosti ukupno _____________________________ dinara bez PDV, odnosno u vrednosti od
ukupno __________________________ dinara sa PDV, a na osnovu ugovora broj _______________
od dana _____________________.
Ova potvrda se izdaje radi učešća na tenderu i u druge svrhe se ne može koristiti.
Kontakt osoba Naručioca __________________________
Telefon: ______________________
Datum
Potpis i pečat ovlašćenog lica naručioca
______________________
_____________________________
Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka.
56 |56
Download

konkursna dokumentacija radovi 08-2014