Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom
AVQM (PN 16) – montaža u povrat i protok
Opis
Regulatori se koriste zajedno sa Danfoss
elektromotornim pogonima:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 sa
povratnom oprugom
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL sa
ograničenjem hoda
AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 se mogu kombinovati samo
sa DN 15 regulatorom.
1)
AVQM u kombinaciji sa AMV(E) 13, AMV(E) 23
(SL) ili AMV(E) 33 (SL) usklađen je sa standardom
DIN 32730.
AVQM je regulacioni ventil nezavisan od diferenci­
jalnog pritiska sa integrisanim limiterom protoka
razvijenim za korišćenje u sistemima za daljinsko
grejanje/hlađenje. Regulator ograničava
makismalno zadati protok. U kombinaciji sa
električnim pogonima AMV(E) i ECL elektronskim
regulatorima mogu se kontrolisati protok i
temperatura radi postizanja najveće uštede energije.
AVQM poseduje regulacioni ventil sa podesivim
limiterom protoka, vezu sa elektromotornim
pogonom i regulator diferencijalnog pritiska bez
pomoćne energije sa jednom regulacionom
membranom.
Naručivanje
Primer:
Regilator protoka sa integrisanim
regulacionim ventilom nezavisan od
promene dif. pritiska, DN 15; kVS 1,6;
PN 16; Diferencijalni pritisak preko
regulacionog ventila Δp 0,2 bar;
Tmax 150 °C; spolj. navoj
- 1× AVQM DN 15 regulator
Kodni broj: 003H6735
Opciono:
- 1× Priključci za zavarivanje
Kodni broj: 003H6908
Glavni podaci:
• DN 15-32
• kVS 0,4-10 m3/h
• Opseg protoka 0,015-6,0 m3/h
• PN 16
• Pad pritisak preko regulacionog ventila ΔpMCV:
0,2 bara
• Temperatura:
–Voda koja cirkuliše/mešavina vode i glikola
do 30 %: 2 … 150 °C
• Priključci:
– Spolj. navoj (priključci za zavarivanje, navoj i
prirubnički priključci)
AVQM regulator
Slika
DN
kVS
(mm)
(m3/h)
Spoj
Kodni broj
003H6733
0,4
003H6734
1,0
15
1,6
2,5
4,0
G¾A
003H6735
003H6736
Cilindr. spoljni navoj prema ISO 228/1
003H6737
20
6,3
G1A
003H6738
25
8,0
G 1¼ A
003H6739
32
10
G 1¾ A
003H6740
Regulator se isporučuje potpuno
sklopljen, uključujući impulsnu cev
između ventila i pogona. Elektro
pogon AMV(E) mora posebno da
se poruči.
DEN-SMT/SI
VD.DB.V4.45 © Danfoss 08/2014
1
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (PN16)
Naručivanje(nastavak)
Pribor
Slika
Opis tipa
DN
Spoj
Kodni broj
003H6908
15
20
Priključci za zavarivanje
003H6909
-
25
003H6910
003H6911
32
15
Spoljni navojni priključci
20
25
Konični spolj. navoj u skladu sa
EN 10226-1
32
R½
003H6902
R¾
003H6903
R1
003H6904
R 1¼
003H6905
003H6915
15
20
Prirubnički priključci
Prirubnice PN 25, u skladu sa EN 1092-2
003H6916
003H6917
25
Servisni delovi
Slika
Opis tipa
DN
kVS (m3/h)
Kodni broj
0,4
003H6861
1,0
003H6862
1,6
003H6863
2,5
003H6864
4,0
003H6865
20
6,3
003H6866
25
8,0
32
10
15
Umetak ventila
0,4
003H6886
1,0
003H6887
1,6
003H6888
2,5
003H6889
4,0
003H6890
20
6,3
003H6891
25
8,0
003H6892
32
10
003H6795
Δp opseg podešavanja (bar)
Kodni broj
0,2
003H6825
15
Umetak regulacionog ventila
Opis tipa
Pogon
2
VD.DB.V4.45 © Danfoss 08/2014
003H6867
DEN-SMT/SI
List sa podacima
Regulacioni ventil nezavisan od pritiska sa integrisanim limiterom protoka (PN16)
Tehnički podaci
Ventil
Nominalni dijametar
DN
kVS vrednost dp regulatora
Opseg
podešavanja
maks. protoka
Qmin
∆pMCV = 0,2 bar
m3/h
Qnom
Qmax 2)
Hod
20
25
0,4
1,0
1,6
15
2,5
4,0
6,3
8,0
10
0,015
0,02
0,03
0,07
0,07
0,16
0,2
0,16
0,18
0,4
0,86
1,4
2,2
3,0
3,5
5,5
-
-
0,9
1,6
2,4
3,5
4,5
6,0
mm
5
Autoritet regulacionog ventila
7
10
1 (100 %) u opsegu podešavanja protoka
Karakteristika
Logaritamska
Faktor kavitacije z
≥ 0,6
Curenje u skladu sa standardom IEC 534
PN
Min. diferencijalni pritisak
Maks. diferencijalni pritisak
≥ 0,55
≤ 0,02 % kVS
Nominalni pritisak
≤ 0,05
16
pogledajte primedbu 1)
bar
12
Medijum
Voda/mešavina vode i glikola do 30 %
pH vrednost medijuma
Min. 7, maks. 10
Temperatura medijuma
ºC
2 … 150
ventil
Priključci
32
Spoljni navoj
Priključci za zavarivanje i spoljni navoj
priključci
Prirubnica
-
Materijali
Telo ventila
Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Sedište ventila
Nerđajući čelik, mat. Br. 1.4571
Konus ventila
Legura bakra bez cinka CuZn36Pb2As
DP zaptivanje
EPDM
MCV zaptivanje
Sistem za
rasterećenje pritiska
Metal
Umetak regulacionog
ventila
-
Umetak ventila
Klip
Napomena:
DP – regulator diferencijalnog pritiska, MCV – regulacioni ventil
2


1)
Zavisi od protoka i ventila kVS; Za Qpostavite = Qmax -> ∆pmin ≥ 0,5 bar; Za Qpostavite < Qmax -> p min   Q   p MCV
 k VS 
2)
Viši maksimalan protok se postiže pri većem diferencijalnom pritisku preko AVQM regulatora i otvaranja >80 %. Uopšteno na Δp > 1-1,5 bar
Pogon
Tip
AVQM
39
Veličina pogona
cm2
Nominalni pritisak
PN
16
Diferencijalni pritisak preko MCV – motornog
regulacionog ventila
bar
0,2
Materijali
DEN-SMT/SI
Kućište
Membrana
Pocinovani hromatski čelik, DIN 1624, No. 1.0338
Cev impulsa
Bakarna cev Ø 6 × 1 mm
VD.DB.V4.45 © Danfoss 08/2014
EPDM
3
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (PN16)
Principi primene
– Montaža u povratni vod
Direktni sistem grejanja
Indirektni sistem grejanja
Direktni sistem grejanja
Indirektn sistem grejanja
- Montaža u razvodni vod
Položaji montaže
Temperatura medija 100 °C
Temperatura medija 130 °C
Temperatura medija 150 °C
Elektromotorni pogon
Napomena!
Položaji montaže za elektromotorne pogone AMV(E) se
takođe moraju uzeti u obzir. Pogledajte odgovarajući
tehnički katalog.
4
VD.DB.V4.45 © Danfoss 08/2014
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (PN16)
Dijagram temperature i
pritiska
maks
CuSn5ZnPb (Rg5) PN 16
radna oblast
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak kao funkcija temperature medijuma (u skladu sa EN 1092-3).
Dijagram protoka
Dijagram za izbor i podešavanje
Odnos između stvarnog protoka i broja obrtaja na limiteru protoka. Date vrednosti su približne.
DN 32 kVS 10,0
DN 25 kVS 8,0
DN 20 kVS 6,3
DN 15 kVS 4,0
DN 15 kVS 2,5
DN 15 kVS 1,6
DN 15 kVS 1,0
protok
protok
DN 15 kVS 0,4
obrtaji
1 = 120º
Protok se može podesiti okretanjem zavrtnja limitera
protoka u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu,
kao što je prikazano na ovom dijagramu
Protok vode prikazan pri diferencijalnom pritisku u MCV
0,2 bar (20 kPa) i u celom regulatoru od 0,5 bar (50 kPa)
do 12 bar (1200 kPa).
Napomena:
Za podešavanje maksimalnog protoka na regulatoru trebalo bi koristiti dijagrame iz uputstava.
DEN-SMT/SI
VD.DB.V4.45 © Danfoss 08/2014
5
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (PN16)
Izbor
Primer 1
EM regulacioni ventil (MCV) u krugu za mešanje
u direktno povezanim sistemima grejanja zahteva
protok od 700 l/h.
Na 4. strani sa dijagrama protoka izaberamo
regulator sa najmanjom mogućom kvs vrednošću
za koju je zadati protok unutra raspoloživog
opsega protoka.
Dati podaci:
Qmaks. = 0,7 m3/h (700 l/h)
∆pmin. = 0,8 bar (80 kPa)
∆pkrug 1) = 0,1 bar (10 kPa)
∆pMCV = 0,2 bar (20 kPa) podrazumevano na AVQM
kVS = 1,6 m3/h
- Direktno povezani sistem
grejanja
Primedba:
1)
∆pkrug odgovara zahtevanom pritisku pumpe u krugu grejanja i
ne treba se razmatrati pri dimenzionisanju AVQM-a.
Ukupan (raspoloživi) pad pritiska kroz regulator je:
∆pAVQM,A = ∆pmin
∆pAVQM,A = 0,8 bar (80 kPa)
Mogući gubici pritiska u cevima, zapornoj
armaturi, kalorimetrima itd. nisu uzeti u obzir.
Min. zahtevani diferencijalni pritisak u izabranom
regulatoru izračunava se na osnovu formule:
2
2
Q

 0 ,7 
pAVQM ,MIN   maks.   pMCV 

  0 ,2
k
 1,6 
vs


∆pAVQM,MIN = 0,39 bar (39 kPa)
∆pAVQM,A > ∆pAVQM,MIN
0,8 bar > 0,39 bar
Rešenje:
U ovom primeru se bira AVQM DN 15; kVS vrednost
1,6; opseg podešavanja protoka 0,03-0,9 m3/h.
krug
krug
6
VD.DB.V4.45 © Danfoss 08/2014
DEN-SMT/SI
List sa podacima
Regulacioni ventil nezavisan od pritiska sa integrisanim limiterom protoka (PN16)
Dimenzionisanje (nastavak)
Primer 2
EM regulacioni ventil (MCV) za indirektno povezani
sistem grejanja zahteva protok od 1200 l/h.
Na 4. strani sa dijagrama protoka izaberite regulator
sa najmanjom mogućom kvs vrednošću ako se
uzmu u obzir dostupni opsezi protoka.
Dati podaci:
Qmaks. = 1,2 m3/h (1200 l/h)
∆pmin. = 0,8 bara (80 kPa)
∆pizmenjivač = 0,1 bar (10 kPa)
∆pMCV = 0,2 bar (20 kPa)
Ukupan (raspoloživi) pad pritiska u regulatoru je:
∆pAVQM,A = ∆pmin − ∆pizmenjivač = 0,8 − 0,1
∆pAVQM,A = 0,7 bar (70 kPa)
kVS = 2,5 m3/h
- Indirektno povezani sistem
grejanja
Mogući gubici pritiska u cevima, zapornoj
opremi, kalorimetrima itd. nisu uzeti u obzir.
Min. zahtevani diferencijalni pritisak u izabranom
regulatoru izračunava se na osnovu formule:
2
2
Q

 1,2 
pAVQM ,MIN   maks.   pMCV 

  0 ,2
 2,5 
 k vs 
∆pAVQM,MIN = 0,43 bar (43 kPa)
∆pAVQM,A > ∆pAVQM,MIN
0,7 bar > 0,43 bar
Rešenje:
U ovom primeru se bira AVQM DN 15; kVS vrednost
2,5; opseg podešavanja protoka 0,07-2,4 m3/h.
izmenjivač
izmenjivač
DEN-SMT/SI
VD.DB.V4.45 © Danfoss 08/2014
7
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (PN16)
Konstrukcija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Umetak regulacionog ventila
Podesivi limiter protoka
Telo ventila
Umetak ventila
Pritisno rasterećen konus ventila
Vreteno ventila
Ugrađena opruga za kontrolu
protoka
8. Upravljački vod
9. Pogon
10. Regulaciona membrana
11. Spojna navrtka
12. Cev impulsa
13. Kompresiona spojnica za
impulsnu cev
14. Sigurnosni ventil
Funkcija
Protok fluida uzrokuje pad pritiska preko
podesivog limitera protoka. Pritisci se prenose
kroz impulsne cevi i/ili regulacioni vod u vretenu
pogona do komora i rezultanta deluje
na regulacionu membranu za regulaciju protoka.
Dif. pritisak limitera protoka reguliše se i limitira
putem ugrađene opruge za regulaciju protoka.
Regulacioni ventil se zatvara pri povećanju
diferencijalnog pritiska i otvara pri smanjenju
diferencijalnog pritiska da bi se kontrolisao
Podešavanja
Podešavanje protoka
Podešavanje protoka se izvršava podešavanjem
položaja limitera protoka. Podešavanje se može
izvršiti na osnovu dijagrama protoka (pogledajte
relevantna uputstva) i/ili putem kalorimetra.
8
VD.DB.V4.45 © Danfoss 08/2014
maksimalan protok. Postavljanjem elektromotornog
pogona, protok će se regulisati od nule do
maksimalno podešenog protoka, u zavisnosti od
trenutnog opterećenja.
Regulator AVQM opremljen je sigurnosnim
ventilom za preveliki pritisak koji štiti regulacionu
membranu za regulaciju protoka od previsokog
diferencijalnog pritiska.
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventil (PN16)
Dimenzije
155
H
H2
H1
L
AMV(E) 2./ 3. +
AVQM (DN 15-25)
Ø 106
L
DN
H
H2
mm
Masa
H1
DN
(kg)
(mm)
15
65
97
73
1,9
15
290
20
70
97
73
1,9
20
290
25
75
97
76
2,0
25
293
32
100
97
77
2,5
32
294
121
280
278
92
277
121
AMV(E) 10 +
AVQM (DN 15)
AMV 150 +
AVQM (DN 15)
AMV(E) 13 +
AVQM (DN 15)
L2
L3
d2
L1
d
R
k
n
SW
DN
R 1)
SW
SW
d
L1 2)
SW
L2
L3
k
d2
mm
n
15
1/2
32 (G 3/4A)
21
130
131
139
65
14
4
20
3/4
41 (G 1A)
26
150
144
154
75
14
4
25
1
50 (G 11/4A)
33
160
160
159
85
14
4
32
11/4
63 (G 1³/4A)
42
-
177
184
100
18
4
Konični spolj. navoj u skladu sa EN 10226-1
2)
Prirubnice PN 25, u skladu sa EN 1092-2
1)
DEN-SMT/SI
VD.DB.V4.45 © Danfoss 08/2014
9
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (PN16)
10
VD.DB.V4.45 © Danfoss 08/2014
DEN-SMT/SI
List sa podacima
Regulacioni ventil nezavisan od pritiska sa integrisanim limiterom protoka (PN16)
DEN-SMT/SI
VD.DB.V4.45 © Danfoss 08/2014
11
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (PN16)
Danfoss d.o.o.
Đorđa Stanojevića 14
11070 Novi Beograd
Tlf: +381 11 2098 550
Fax: +381 11 2098 551
E-mail: [email protected]
www.danfoss.co.rs
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss ne prihvata nikakvu odgovornost za moguće greške u katalozima, brošurama i drugim štampanim materijalima. Danfoss zadržava pravo na izmene na svojim proizvodima bez prethodnog
upozorenja. Ovo pravo se odnosi i na već naručene proizvode, pod uslovom da te izmene ne menjaju već ugovorene specifikacije. Svi registarski zaštitni znaci u ovom materijalu su vlasništvo
(respektivno) odgovarajućih preduzeća Danfoss. Ime Danfoss i Danfoss logotip su registarski zaštitni znak preduzeća Danfoss A/S. Sva prava zadržana.
12
VD.DB.V4.45
Produced by Danfoss A/S © 08/2014
Download

AVQM (PN 16) - Danfoss.com