MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Katalog proizvoda 2012
Tehnika grejanja
50
miliona ljudi u svetu
Sa zadovoljstvom koristi
Danfoss proizvode
15-20%
prosečne uštede
Energije korišćenjem Danfoss proizvoda
i sistema za energetsku efikasnost
www.grejanje.danfoss.com
Za odgovore na vaša pitanja u vezi Danfoss grejne tehnike na raspolaganju je:
Danfoss d.o.o.
Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: 011 209 8550
Fax: 011 209 8551
Tehnička podrška: 011 209 8559
Logistika: 011 209 8558
Web: www.grejanje.danfoss.com
Za pravilnu primenu, puštanje u rad, upotrebu i servisiranje Danfoss regulacione opreme na usluzi vam stoje naši
ovlašćeni SERVISNI PARTNERI:
El-tec Mulej - za regulacionu opremu
Knjaževačka 5, Niš
Telefon: 018 4293 555
Telefax: 018 4293 554
NS Koncept - za regulacionu opremu
Pavleka Miškine 35, Novi Sad
Telefon: 021 4790 356
Telefax: 021 4790 358
Sagax - za regulacionu opremu (samo za Beograd)
Radoja Domanovića 16
Telefon: 011 380 8327
Telefax: 011 380 8337
Traco - za razmenjivače toplote i toplotne podstanice
Ljube Davidovića 55/6, Beograd
Telefon: 011 3047 732
Telefax: 011 2832 898
Tebel - za kalorimetre
Vele Nigrinove1, Beograd
Telefon/fax: 011 283 5275
Mob: 064 148 0 533
Vukas Mering - za kalorimetre
Dalmatinskih brigada 40, Beograd
Telefon/fax: 011 8482 334
Mob: 060 1901 037
Za ponovno baždarenje merila utroška energije toplote, obratite se ovlašćenim laboratorijama:
JKP Beogradske elektrane
Filipa Višnjića 31, Zemun
Telefon: 011 3714 852
Telefax: 011 3714 924
Vukas Mering - za kalorimetre
Dalmatinskih brigada 40, Beograd
Telefon/fax: 011 8482 334
Mob: 060 1901 037
Navedeni servisni centri vam pomažu kod:
Puštanja regulacionih sistema u pogon
Odziva na poziv zbog reklamacije nefunkcionalnosti u roku od 24 sata od dostave prijave reklamacije
našem servisnom centru i istovremeni početak postupka njegovog rešavanja. Reklamacija se najčešće
rešava na samom objektu, ukoliko je puštanje u pogon izvršeno po preporukama proizvođača.
Redovnog servisiranja naših proizvoda na terenu i u servisima
Stručno podešavanje zahtevanih parametara u svemu prema projektu.
Servisna procedura:
Uslove Garancije možete naći na pretposlednjoj stranici ovog cenovnika.
U slucaju reklamacije, kupac se obraća serviserima koji imaju Ugovor o servisiranju sa firmom Danfoss. Spisak servisera se
nalazi na internet stranici:
http://grejanje.danfoss.com/Content/96ba9611-ac84-4652-9b06-5218d05c3452_MNU17463613_SIT172.html
Kupac serviseru šalje popunjen Zahtev za servisni izlazak i tehničku ekspertizu čiji sastavni deo je i Cenovnik servisnih
usluga na osnovu koga će Danfoss servisni partner ispostaviti, a podnosilac zahteva je saglasan da će platiti račun ukoliko
proizvod nije u garantnom roku ili je kvar Danfoss opreme posledica neadekvatne ugradnje, rukovanja, održavanja i
eksploatacionih uslova.
Oba dokumenta se nalaze na internet stranici:
http://grejanje.danfoss.com/Content/AF99B4D8-08A9-4C5C-B40A-7543B6912D62_MNU17463613_SIT172.html
Na osnovu popunjenog i poslatog Zahteva za servisni izlazak i tehnicku ekspertizu, serviser stupa u kontakt sa kupcem i
dogovara se o servisnoj aktivnosti.
Nakon servisne aktivnosti, serviser popunjava Reklamacioni zapisnik koji potpisuju i serviser i potpisnik Zahteva.
Na osnovu Reklamacionog zapisnika se vrši izdavanje servisnog računa koji plaća:
- Danfoss, ukoliko je reklamirani proizvod u garantnom roku i neispravan
- Potpisnik Zahteva za servisni izlazak i tehnicku ekspertizu, ukoliko proizvod nije u garantnom roku ili je kvar Danfoss
opreme posledica neadekvatne ugradnje, rukovanja, održavanja i eksploatacionih uslova.
Katalog DANFOSS Tehnike Grejanja za 2012. godinu
Poštovani poslovni Partneru,
Pred Vama je novi Danfoss katalog Tehnike Grejanja važeći od 01.01.2012.
Obraćamo Vam pažnju na nove proizvode koji se nalaze u ovom Cenovniku:
- Danfoss Link™ je inteligentna i bežična komunikacijska tehnologija namenjena regulaciji
radijatorskog i/ili podnog grejanja stambenih i poslovnih prostora kao i regulaciji u smislu
koncepta "pametna kuća"
- AB-PM Kombinovani automatski limiter protoka i regulacioni ventil za sisteme dvocevnog
radijatorskog grejanja AB-PM.
- AFQM PN16 – Dobro poznata i široko primenjivana serija kombi ventila za daljinsko grejanje od
sada postoji i u opciji PN16 i sa dimenzijama do DN250.
- DSA 1 Mini – kompaktne toplopredajne podstanice daljinskog grejanja kapaciteta 15 - 80kW
- XGC – rastavljivi razmenjivači toplote koji posebnu primenu nalaze u sistemima hlađenja i
klimatizacije jer imaju izuzetnu efikasnost za male temperaturske razlike.
Više o ovim i ostalim proizvodima, kao što su:
-Pločasti razmenjivači toplote,
-Prolazni ventili za daljinsko grejanje (VS2, VM2, VB2, VGS),
-Elektromagnetni ventili i transmiteri pritiska,
-Komponente za uljne gorionike,
-Leptirice, hvatači, loptaste slavine…
možete pronaći na Internet stranici naše prezentacije www.grejanje.danfoss.com
Koristimo ovu priliku da najavimo nove proizvode čija realizacija se očekuje u toku 2012. godine:
- ECL Web Portal – novo i celovito SCADA rešenje za regulatore ECL Comfort 310 koje uključuje
web i aplikaciju za iPhone. Daje mogućnost pristupa i promene parametara kontrolera putem
interneta.
- Rotacioni ventili – nova i unapređena serija poboljšanih tehničkih karakteristika.
- Razmenjivači toplote – rastavljivi razmenjivači toplote sa priključcima DN100 i DN125
Takođe, pozivamo Vas da nam se javite i zakažete obuku kojom bi ste proširili znanja o Danfoss
proizvodima i njihovoj primeni u sistemima regulacije unutrašnjih instalacija grejanja i
klimatizacije kao i sistemima regulacije daljinskog grejanja. Seminare održavamo u Danfoss
kancelariji u Beogradu, a moguća je i sertifikacija učesnika nakon svakog seminara.
Prijateljski Vas pozdravljamo i želimo uspešnu saradnju i uspešnu poslovnu godinu!
U Beogradu, 01.02.2012.
Vaš Danfoss tim
Tehnika grejanja
Tehnika grejanja
KATALOG PROIZVODA 2012
Strana
Radijatorske termostatske glave
Radijatorski ventili
Dizajn ventili
Regulacija vodenog podnog grejanja
Električno podno grejanje
Living by Danfoss,
Sobni termostati
Prolazne i trokrake EM slavine
1-9
10-20
21
Ručni balansni ventili
Prestrujni ventili
Automatski balansni ventili
Regulacioni ventili nezavisni od promene pritiska ABQM
22-34
Regulatori pritiska i protoka bez pomoćne energije
35-60
Elektronski regulatori ECL Comfort
Senzori temperature
Sigurnosni termostati
61-63
HVAC prolazni i trokraki ventili i elektromotorni pogoni
64-70
Ultrazvučna merila energije toplote
71-72
Toplotne podstanice i razmenjivači toplote
73-76
Pregled proizvoda po kodnom broju
77-81
Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalim štampanim materijalima. Danfoss zadržava pravo izmene cena i karakteristika proizvoda bez
prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uslovom da te izmene ne menjaju već ugovorene specifikacije. Svi zaštitni znaci u ovom materijalu su
vlasništvo (istim redosledom) odgovarajućih preduzeća Danfoss. Danfoss oznake su zaštitni žigovi preduzeća Danfoss A/S. Sva prava zadržana.
Abecedni sadržaj proizvoda
Proizvod
Strana
Proizvod
Strana
Proizvod
Strana
ABNM
3
AVQM
55
RLV
6
ABNM
30
Danfoss Link™ CC
16
RLV-K
6
AB-PM
32
Danfoss Link™ FT
16
RLV-KD
6
AB-QM
29
Danfoss Link™ HC
17
RLV-KS
6
AB-QT
32
Danfoss Link™ RS
16
RTX Design set
AFA
42
DSA 1 MINI
73
RX
19
8
AFD
44
ECL 110
62
SAVA
45
AFP
40
ECL 210
62
SAVD
45
AFPA
38
ECL 310
62
Set EFST
14
AFPB
53
EFET/EFIT
15
SH-E01
19
AFPQ, AFPQ 4
51
EFSM 150
14
Sonometer 1100
71
AFQ
49
FH
13
Termix VX-W
73
AFQM
57
FHF
11
TP 5001
18
AFQM 6
57
FHF- F
11
TP 7000
18
AHQM
59
FHV-A
11
TS2
18
AMB 162, 182
70
FHV-R
11
TVM-H
10
AME 15QM
30
FH-WT, -WP,-WS
13
TWA-A
3
AME 55Q
30
FJVR
10
AME 85Q
30
FTC
10
TWA-A
TWA-K
11
3
AMI 140
30
HC 6000
20
TWA-Z
30
AMV(E) 10,13
56
HRB3/HFE3
70
VF2
66
AMV(E) 110NL
30
HRB4/HFE4
70
VF3
68
AMV(E) 20,23
56
LENOTM MSV-B
24
VFG 2
46
AMV(E) 30,33
56
LENOTM MSV-BD
24
VFG 21
46
AMV(E) 410, 413
58
living connect®
17
VFGS 2
47
AMV(E) 435
67
living eco®
17
VFQ 2
54
AMV(E) 435
69
MTCV
33
VFQ 21
54
AMV(E) 55,56
58
PFM 4000
25
VHS
5
AMV(E) 55,56
67
Pt 1000 senzori
63
VHX-DUO
9
AMV(E) 55,56
69
RA 2000
1
VHX-MONO
AMV(E) 610, 613, 633
58
RA 2000
2
VMTD-F-I
74
AMV(E) 85,86
58
RA 2920
1
VRB2
66
AMV(E) 85,86
67
RA 5060
2
VRB3
68
AMV(E) 85,86
69
RA/RTD
2
VRG2
66
AMZ 112
21
RA15/6
5
VRG3
68
AMZ 113
21
RA-C
4
XB
75
ASV-BD
27
RAE-K, RAE-H
2
XG
76
ASV-I
27
RA-FN + RAS-C2
4
XGC
76
ASV-M
27
RA-K/-KE/-FNE
5
ASV-P
26
RA-N
4
ASV-PV
26
RA-N
5
AVA
41
RAS-C2
1
AVD
43
RAV
3
AVDO
25
RAVL
3
AVDS
43
RAX Design set
AVP
39
RET B
18
AVPA
37
RET/RMT
18
AVPB
52
RET230 CO
20
AVPQ
50
RET230 HC
20
AVQ
48
RLV
8
6
9
Danfoss d.o.o.
Radijatorski termostati (termostatske glave)
Kodni broj
Tip
Područje Kapilara Pakov.
[°C]
[m]
kom
Opis
Radijatorski termostat tip RA 2000
Slika
RA 2000
punjeni gasom, sa zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavljene vrednosti temperature
za ventile serije RA (RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA 15/6, VHS, FHV-A), kao i za ventilske radijatore: Lipovica, Vogel & Noot….
013G2940
RA 2940
Ugrađeni senzor, zaštita od smrzavanja, mogućnost potpunog zatvaranja
do pozitivne nule
0...26
-
60
013G2992
RA 2992
Daljinski senzor - kapilara, montaža bez alata, zaštita od smrzavanja
5...26
0-2 m
45
Pribor za radijatorski termostat s klik-spojnicom
013G1231
013G5245
Odvijač za demontažu osigurača protiv krađe (cena za 1 komad)
Osigurač protiv krađe za RA 2990/92 (cena za 1 kom)
20
20
Podešavanje temperature na radijatorskom termostatu RA
Montaža i demontaža osigurača protiv krađe
Montaža osigurača
Demontaža osigurača
Nakon montaže
termostatskog senzora
utisnite osigurač protiv
krađe.
Postupak u tri koraka:
1. Odvijač uvijte u otvor osigurača protiv krađe
2. Povucite ka spolja
3. Odvijte alat iz osigurača
Radijatorski termostat tip RAS-C2
RAS-C2
punjen tečnošću, sa zaštitom od smrzavanja i f-jom zatvaranja do pozitivne nule
za ventile serije RA (RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA 15/6, VHS, FHV-A), kao i za ventilske radijatore: Lipovica, Vogel & Noot….
013G6040
RAS-C2
Ugrađeni senzor, zaštita od smrzavanja, mogućnost potpunog zatvaranja
do pozitivne nule
8...28
-
60
Podešavanje temperature na radijatorskom termostatu RAS-C2
Ugaoni adapteri za radijatorski termostat
013G1350
za radijatorski termostat sa klik-spojnicom
-
-
30
013G1360
za radijatorski termostat s navojem M30x1,5
-
-
30
Radijatorski termostat za javne prostore (dodatno ojačan) tip RA 2920
RA 2920
punjeni gasom, sa zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavljene vrednosti temperature
013G2920
RA 2920
Ugrađeni senzor, montaža imbus ključem
013G2922
RA 2922
Daljinski senzor - kapilara,
ključem 2 mm
5...26
montaža imbus
5...26
48
0-2,0
45
Pribor za ojačani radijatorski termostat, priključak s imbus ključem
013G1236
013G1232
013G1672
013G1237
Januar 2012
Imbus ključ 2 mm za montažu RA 2920/22 i navojni odvijač za blokadu RA 2920/22
Osigurač protiv krađe za RA 2920, RA 2922 (pakovanje 50 komada, cena po 1 kom)
Poklopac skale za model RA 2920, RA 2922 (pakovanje 20 komada, cena po 1 kom)
Graničnici hoda za glave RA 2920/22 (pakovanje i cena za 30 kom)
1
1
50
20
30
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Radijatorski termostat RA 2000, RAE
Kodni broj
Tip
Područje Kapilara Pakov.
kom
[°C]
[m]
Opis
Radijatorski termostat (za ventile drugih proizvođača) tip RAE-K RAE-H
Slika
RAE-K, RAE-H
mogućnost ograničavanja i fiksiranja postavljene vrednosti temperature, navojna spojnica (M30x1,5)
-za ventile proizvođača Heimeier, Oventrop i MNG, kao i ventilske radijatore proizvođača Stelrad, Kermi, Purmo, Dia Norm, Diatherm, Radson,
Biasi, Ferroli, Korado, ….
013G5034
RAE-K 5034
Ugrađeni senzor, zaštita od smrzavanja
5…28
-
60
013G5134
RAE-K 5134
Ugrađeni senzor, zaštita od smrzavanja, mogućnost potpunog zatvaranja
do pozitivne nule
0…28
-
-
013G5036
RAE-K 5036
Daljinski senzor - kapilara, zaštita od smrzavanja
5…28
0-2,0
30
-s mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavne vrednosti temperature, navojna spojnica (M28x1)
-za ventile proizvođača Herz, kao i za ventilske radijatore s ugrađenim ventilima Herz s fiksnom Kv-vrednošću.
013G5035
RAE-H 5035
Ugrađeni senzor
5…28
-
60
Pribor za radijatorski termostat drugih proizvođača
U standardnoj boji RAL 9016, moguća isporuka u svetlo sivoj RAL 7035, tamno sivoj RAL 7016 i crnoj RAL 9005 boji.
013G5389
Osigurač protiv krađe za senzore s navojnim priključkom M30x1,5, RAL 9016, pakovanje po 10 komada, cena je
za 1 komad
10
Podešavanje temperature na radijatorskom termostatu RAE-K
Radijatorski termostat s elementom za daljinsko podešavanje tip RA 5060
RA 5060
standardna boja RAL 9010, moguća isporuka i u drugim bojama: kadmijum-žuta, čelično siva, svetlo siva i crna,
punjeni gasom, sa zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavljene vrednosti temperature
013G5062
RA 5062
013G5065
RA 5065
013G5068
RA 5068
013G5190
ugaoni adapter za element za daljinsko podešavanje
013G5194
Adapter za element za daljinsko podešavanje za priključak M30x1,5
Radijatorski termostat s elementom za daljinsko podešavanje, pogonom za
montažu na ventile tip RA 2000, sa zaštitom od smrzavanja
8…28
2,0
24
8...28
5,0
24
8...28
8,0
24
Radijatorski termostati za prethodnu seriju ventila tipa RTD
RA/RTD
RA 2000 termostatski senzor sa navojnim spojem koji odgovara RTD radijatorskim ventilima.
013G2945
RA/RTD
RA/RTD termostatska glava
7…26
-
-
Ručice
RA 2000
za ventile serije RA (RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA 15/6), kao i za ventilske radijatore proizvođača: Lipovica, Vogel & Noot, De Longhi,
Buderus…….
013G5002
RA 5002
Ručica za RA ventile
18
013G3300
RA 3300
Mesingana ručnica za RA ventile za dif. pritisak do 10 bara
8
Januar 2012
2
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektrotermički pogoni
Kodni broj
Pakov.
kom
Opis
Tip
Slika
Elektrotermički pogoni - tip TWA-A
TWA-A
-za ventile serije RA (RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA 15/6), kao i za ventilske radijatore: Lipovica, Vogel&Noot, De Longhi, Buderus….
priključna snaga 2W, dužina priključnog kabla 1,2 m, zaštita IP 41, temperatura okoline 0-60°C
088H3112
TWA-A/NC
za RA2000, 230VAC,bez napona zatvoren
10
088H3113
TWA-A/NO
za RA2000, 230VAC, bez napona otvoren
60
088H3110
TWA-A/NC
za RA2000, 24V AC ili DC,bez napona zatvoren
10
088H3111
TWA-A/NO
za RA2000, 24V AC ili DC, bez napona otvoren
60
Elektrotermički pogoni - tip TWA-K
TWA-K
Za sve termostatske radijatorske ventile s priključnim navojem M30x1,5mm i radijatore s ugrađenim ventilom Biasi, Delta, DiaNorm, Ferroli,
Henrad, Kaimann, Kermi, Korado, Purmo, Radson, Apolo, Stelrad, Diatherm, Zehnder-Completto Fix…,
ON-OFF delovanje,
088H3142
TWA-K/NC
230VAC,bez napona zatvoren
10
088H3143
TWA-K/NO
230VAC, bez napona otvoren
60
088H3140
TWA-K/NC
24V AC ili DC,bez napona zatvoren
10
088H3141
TWA-K/NO
24V AC ili DC, bez napona otvoren
60
Elektrotermički pogon, kontinualni signal 0-10V - tip ABNM
ABNM
za sve Danfoss RA ventile i radijatore s ugrađenim ventilom: Lipovica, Vogel & Noot, De Longhi, Buderus, Ocean…,
modulirajuća regulacija, NC, dužina priključnog kabla 1m, zaštita IP40, maks. temperatura okoline 50°C
082F1091
ABNM
za RA2000, 24V AC, 1,5W, upravljački napon 0-10V DC
-
Radijatorski termostati za stare ventile tipa RAV i RAVL
Kodni broj
Tip
Područje Kapilara Pakov.
[m]
[°C]
kom
Opis
Radijatorski termostat za ventile tipa RAVL
Slika
RAVL
013G2950
RAVL 2950
Ugrađeni senzor sa zaštitom od smrzavanja, za ventile s prečnikom
nastavka 26 mm
5...26
-
60
013G2952
RAVL 2952
Daljinski senzor sa zaštitom od smrzavanja, za ventile s prečnikom
nastavka 26 mm
5...26
0-2 m
60
Radijatorski termostat za ventile tipa RAV
RAV
013G2960
RAV 2960
Ugrađeni senzor sa zaštitom od smrzavanja, za ventile s prečnikom
nastavka 34 mm
5...26
-
60
013G2962
RAV 2962
Daljinski senzor sa zaštitom od smrzavanja, za ventile s prečnikom
nastavka 34 mm
5...26
0-2 m
45
Rezervni delovi za stare ventile tipa RAV i RAVL
013U0070
Januar 2012
Igla za termostatske ventile RAV i RAVL (isporuka u pakovanju od 10 kom, cena za kom)
3
10
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Termostatski radijatorski ventili
Priključak
Kodni broj
Tip
Opis
radijator
sistem
kV
[m³/h]
Pak. kom
Slika
Ventili s predpodešavanjem protoka tip RA-N - unutrašnji navoj
RA-N
priključak prema sistemu je sa unutrašnjim navojem, nikovan, za dvocevne sisteme
013G0011
ugaoni
90
013G0012
Pravi
90
013G0151
RA-N 10
3/8" SN
ugaoni specijalni (UK varijanta)
3/8" UN
0,04-0,56
75
013G0231
Tro-osni desni
54
013G0232
Tro-osni levi
54
013G0013
ugaoni
75
013G0014
Pravi
75
013G0153
RA-N 15
1/2" SN
ugaoni specijalni (UK varijanta)
1/2" UN
0,04-0,73
Tro-osni desni
54
013G0234
Tro-osni levi
54
013G0015
ugaoni
RA-N 20
013G0155
013G0037
013G0038
3/4" SN
Pravi
3/4" UN
ugaoni specijalni (UK varijanta)
RA-N 25
0,1-1,04
0,16-0,8
ugaoni
1" SN
Pravi
1" UN
0,1-1,04
Pravi
75
013G0233
013G0016
ugaoni
ugaoni specijalni (UK)
36
36
56
Tro-osni
levi
Desni
30
30
Ventili s predpodešavanjem protoka za sisteme grejanja i hlađenja tip RA-C
RA-C
sa predpodešavanjem protoka, priključak prema instalaciji je saspoljašnjim navojem, niklovan
013G3094
RA-C 15
Pravi
3/4" SN
3/4" SN
0,3-0,9
75
013G3096
RA-C 20
Pravi
1" SN
1" SN
0,8-2,6
48
Pribor i rezervni delovi za termostatske ventile
013G0290
Igla za RA ventile (isporuka samo u pakovanjima od po 10 kom.)
10
013G3100
Koleno 90° - 1/2"
10
013G0294
Osigurač predpodešenja protoka
25
003L0152
Slavina za punjenje i pražnjenje
5
013G3085
Alat za izmenu gornjeg dela ventila bez pražnjenja sistema
1
Set radijatorskog ventila RA-FN i termostatske glave RAS-C2
RA-FN + RAS-C2
Radijatorski ventil bez predpodešavanja, niklovan, za dvocevne sisteme radijatorskog grejanja
Termostatska glava punjena tečnošću, sa zaštitom od smrzavanja i f-jom zatvaranja do pozitivne nule
013G5143
013G5142
Januar 2012
RA-FN + RASC2
ugaoni
14,45
1/2" SN
Pravi
1/2" UN
14,45
4
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Termostatski radijatorski ventili
Priključak
Tip
Kodni broj
Opis
radijator
kV
[m³/h]
sistem
Slika
Pak. kom
Ventili s uronskom cevi tip RA 15/6
RA15/6
za jednocevne sisteme, by-pass ugrađen u kućište, udeo protoka kroz radijator w=30%, razmak priklj. 40mm
013G3220
013G3218
013G3270
013G3268
RA 15/6T
Razdelnik - podni priključak
RA 15/6T
Razdelnik - bočni priključak
1/2" SN
1/2" SN
1/2" SN
1/2" SN
1/2" UN
3/4" SN
1/2" UN
3/4" SN
2,5
2,5
2,5
2,5
-
1/2" SN
1/2" SN
1/2" UN
1/2" UN
0,82
0,82
-
za dvocevne sisteme
013G3210
013G3215
RA 15/6TB
Razdelnik - podni priključak
Razdelnik - bočni priključak
Ventili s usponskom cevi tip RA-K/-KE
RA-K/-KE/-FNE
za jednocevne sisteme s prinudnom cirkulacijom, bypass u kućištu ventila, s 35% udelom protoka kroz radijator
za komplet ventil potrebni su RA-FNE, RA-KE ili RA-KEW i spojna cev
013G3362
RA-FNE
Ventil s lukom, dpmax. = 0,6 bar i fiting za spojnu
cev
013G3366
RA-KE
Razdelnik - podni priključak i fiting za spojnu cev
013G3368
RA-KEW
Razdelnik - bočni priključak i fiting za spojnu cev
1/2" SN
3/4" SN
2,5
-
013G3341
Komplet RA-KE i RA-FNE za podni priključak
1/2" SN
3/4" SN
2,5
-
013G3343
Komplet RA-KE i RA-FNE za priključak na zidu
1/2" SN
3/4" SN
2,5
-
jednocevni dvocevni
ventil, luk i fiting
za dvocevne sisteme, za komplet ventil potrebni su RA-N, RA-K ili RA-KW i spojna cev
013G3363
RA-N
Ventil s lukom, s predregulacijom, dpmax. = 0,6
bar i fiting za spojnu cev
013G3367
RA-K
Razdelnik - podni priključak i fiting za spojnu cev
013G3369
RA-KW
Razdelnik - bočni priključak i fiting za spojnu cev
1/2" SN
3/4" SN
0,04-0,73
-
razdelnik-podni
-
013G3342
Komplet RA-K i RA-N za podni priključak
1/2" SN
3/4" SN
0,04-0,73
-
013G3344
Komplet RA-K i RA-N za priključak na zidu
1/2" SN
3/4" SN
0,04-0,73
-
razdelnik-bočni
Spojna cev
013G3378
Dužina 650 mm, unutrašnji prečnik 15mm, (isporuka u kompletu od 10 komada)
10
013G3377
Dužina 950 mm, unutrašnji prečnik 15mm, (isporuka u kompletu od 10 komada)
10
spojna cev
Višefunkcijski radijatorski ventili za kupatilske i univerzalne radijatore tip VHS
VHS
za jednocevne sisteme, udeo protoka kroz radijator cca. 40%, mogućnost zatvaranja i pražnjenja, razmak priključaka 50 mm.
013G4691
013G4692
013G4693
013G4694
jednocevni, ugaoni
jednocevni, pravi
jednocevni, ugaoni
jednocevni, pravi
VHS
VHS
1/2" SN
1/2" SN
3/4" UN
3/4" UN
3/4" SN
3/4" SN
3/4" SN
3/4" SN
1,2
1,2
1,2
1,2
24
24
-
za dvocevne sisteme, s predpodešenjem protoka, mogućnost zatvaranja i pražnjenja, razmak priklj. 50 mm.
013G4741
013G4742
013G4743
013G4744
ugaoni
pravi
ugaoni
pravi
VHS
VHS
1/2" SN
1/2" SN
3/4" UN
3/4" UN
3/4" SN
3/4" SN
3/4" SN
3/4" SN
0,02-0,48
0,02-0,48
0,02-0,48
0,02-0,48
24
24
24
24
Ugradni ventili s predpodešavanjem protoka
Kodni broj
Tip
RA-N UGRADNI
Priključak
radijator
Opis
kV
[m³/h]
Pak. kom
Slika
za ventilske radijatore proizvođača Vogel&Noot, udaljenost od spoljne ivice do zaptivke 47,8mm
013G7360
RA-N
sa standardnim k V
1/2" SN
0,14 - 0,87
40
za ventilske radijatore proizvođača Agis, Biasi (Concept), Buderus, Brotje, Burgman, DeLonghi (Radel),Ocean,
Schafre........udaljenost od spoljne ivice do zaptivke 41 mm, dimenzija O-prstena f12,42x1,78mm
013G7370
RA-N
sa standardnim k V
1/2" SN
0,14 - 0,87
40
Diatherm, HM-Galant, Arbonia, Ferroli IMA, Kaimann, Korado, Radson, Rettig (Purmo), Rettig Silesia, Dia-Norm,
Steirad …udaljenost od spoljne ivice do zaptivke 35,5mm, dimenzija O-prstena f8,5x2,5mm
013G7390
Januar 2012
RA-N
sa standardnim k V
1/2" SN
5
0,14 - 0,87
40
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Radijatorski navijci RLV
Kodni broj
Tip
Pakovanje
Priključak
Varijanta
kom.
Radijator
Slika
Sistem
Navijci tip RLV
RLV
zatvaranje, punjenje i pražnjenje
003L0141
003L0142
003L0143
003L0144
003L0145
003L0146
RLV 10
RLV 10
RLV 15
RLV 15
RLV 20
RLV 20
80
80
80
80
64
64
Ugaoni; kv=1,8
pravi; kv=1,8
Ugaoni; kv=2,5
pravi; kv=2,5
Ugaoni; kv=3,0
pravi; kv=3,0
3/8" SN
3/8" UN
1/2" SN
1/2" UN
3/4" SN
3/4" UN
Zaporni radijatorski ventil tip RLV s priključkom prema sistemu Euro-konus
RLV
zatvaranje, punjenje i pražnjenje, spoljni navoj 3/4"
003L0363
RLV 15
10
ugaoni; kv=0,1-2,5
003L0364
RLV 15
10
pravi; kv=0,1-2,5
1/2" SN
3/4" SN
1/2" SN
press fiting
15mm
Zaporni radijatorski ventil tip RLV sa press-fiting priključkom
zatvaranje, punjenje i pražnjenje, press-fiting
003L0225
RLV 15
10
ugaoni; kv=0,1-2,5
003L0224
RLV 15
10
pravi; kv=0,1-2,5
RLV-K
Navijci za ventilski radijator tip RLV-K
Mogućnost zatvaranja i pražnjenja, mogućnost prepravke rada u dvocevnom na rad u jednocevnom sistemu,
razmak simetrala 50 mm
003L0282
003L0280
003L0283
003L0281
RLV-K
RLV-K
40
Ugaoni
1/2" SN
3/4" SN
40
pravi
1/2" SN
3/4" SN
40
Ugaoni
3/4" UN
3/4" SN
40
pravi
3/4" UN
3/4" SN
Navijci za ventilski radijator tip RLV-KD
RLV-KD
Mogućnost zatvaranja i pražnjenja, za dvocevni sistem, razmak simetrala 50 mm
003L0242
003L0240
003L0243
003L0241
RLV-KD
RLV-KD
40
Ugaoni
1/2" SN
3/4" SN
40
pravi
1/2" SN
3/4" SN
40
Ugaoni
3/4" UN
3/4" SN
40
pravi
3/4" UN
3/4" SN
Navijci za ventilski radijator tip RLV-KS
RLV-KS
Mogućnost zatvaranja, za dvocevni sistem, razmak simetrala 50 mm
003L0222
003L0220
003L0223
003L0221
RLV-KS
RLV-KS
40
Ugaoni
1/2" SN
3/4" SN
40
pravi
1/2" SN
3/4" SN
40
Ugaoni
3/4" UN
3/4" SN
40
pravi
3/4" UN
3/4" SN
Pribor, rezervni delovi
003L0152
Slavina za punjenje i pražnjenje s nastavkom R 3/4
003L0294
Spojnica za VHS, RLV-K sa zaptivkom za ugradnju ventila sa priključkom 1/2'' SN na radijator sa
priključkom 3/4" SN (cena po komadu, min porudžbina 20 komada)
003L0295
Spojnica za VHS, RLV-K sa zaptivkom za ugradnju ventila sa priključkom 3/4'' UN na radijator sa
priključkom 1/2" UN (cena po komadu, min porudžbina 20 komada)
003L0296
Kuglica za sprečavanje neželjene cirkulacije (pri ugradnji RLV-K u jednocevni sistem)
003L0297
Spojnica za RLV-KS sa zaptivkom za ugradnju ventila sa priključkom 3/4'' UN na radijator sa
priključkom 1/2" UN (cena po komadu, min porudžbina 20 komada)
Januar 2012
6
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Kodni broj
Priključak prema
Varijanta / Opis
Tip
Sistemu
Slika
Ventilu
Stezne spojnice za čelične i bakarne cevi
013G4100
013G4102
013G4110
013G4112
013G4114
013G4115
013G4116
013G4120
013G4122
013G4124
013G4125
013G4126
013G4128
013U0134
013U0135
10
12
10
12
14
15
16
10
12
14
15
16
18
18
22
RA-N 10, RLV 10
RA-N 15, RLV 15, VHSFX, VHS-RX, RA-URX,
RLV-X, VHX MONO, VHX
DUO
Stezna spojnica i matica
RLV-K/KS, RA-KE,
RA-KEW, RA-K, RA-KW,
RA 15/6T, FHV, FJVR 15,
RA-C15, RA-N euro konus
RA-C 20
3/8" SN
1/2" SN
3/4" UN
1" UN
Stezne spojnice za VPE-plastične cevi (PEX)
013G4144
013G4147
013G4152
013G4154
013G4156
013G4162
013G4158
013G4160
013G4155
013G4159
013G4157
013G4163
013G4161
RA-N 15, RLV 15, VHSFX, VHS-RX, RA-URX,
RLV-X, VHX MONO, VHX
DUO
RLV-K/KS, RA-KE,
RA-KEW, RA-K, RA-KW,
RA 15/6T, FHV, FJVR 15,
RA-N euro konus
14 x 2,0
1/2" SN
15 x 2,5
Stezna spojnica, matica, potporni deo
12 x 2,0
14 x 2,0
16 x 2,0
17 x 2,0
18 x 2,0
20 x 2,0
15 x 2,5
18 x 2,5
16 x 1,5
16 x 2,2
20 x 2,5
3/4" UN
Stezne spojnice za Alupex-cevi
013G4174
013G4176
RA-N 15, RLV 15, VHSFX, VHS-RX, RA-URX,
RLV-X, VHX MONO, VHX
DUO
14 x 2,0
1/2" SN
16 x 2,0
013G4184
Stezna spojnica, matica, potporni
RLV-K/KS, RA-KE,
013G4186
podloška
013G4187 RA-KEW, RA-K, RA-KW,
013G4188 RA 15/6T, FHV, FJVR 15,
RA-N euro konus
013G4190
013G4191
Za stezne spojnice za višeslojne cevi molimo da se obratite kod dobavljača cevi.
Isporuke samo u kompletima od po 10 komada.
deo,
14 x 2,0
16 x 2,0
16 x 2,25
18 x 2,0
20 x 2,0
20 x 2,5
3/4" UN
Spojnice za radijatorske ventile
za RA, RAV, FJVR, RLV, AVDO
013G3181
013G3182
013G3183
013G3184
013G3185
013G3186
013G3187
013G3188
DN 10 spojnica
Matica za DN 10 spojnicu
DN 15 spojnica
Matica za DN 15 spojnicu
DN 20 spojnica
Matica za DN 20 spojnicu
DN 25 spojnica
Matica za DN 25 spojnicu
Navojne spojnice prema radijatoru
2,66
2,36
2,92
3,39
5,23
4,97
6,18
7,29
013L0463
013L0493
013L0466
013U0496
013L0469
013U0499
013U0486
013U0501
Spojnica 3/8"
Matica za spojnicu
Spojnica 1/2"
Matica za spojnicu
Spojnica 3/4"
Matica za spojnicu
Spojnica 1"
Matica za spojnicu
2,54
2,15
2,72
3,12
4,97
1,83
8,23
4,87
kratke spojnice
013L0443
013L0445
013L0447
013U0407
Spojnica 3/8" 6 mm skraćena, isporuka po 10 komada, cena za komad
Spojnica 1/2" 7 mm skraćena, isporuka po 10 komada, cena za komad
Spojnica 3/4" 4 mm skraćena, isporuka po 10 komada, cena za komad
Spojnica 1" 4 mm skraćena, isporuka po 10 komada, cena za komad
2,08
2,47
3,62
5,97
Isporuke samo u kompletima od po 10 komada, prikazane cene su za 1 komad.
Januar 2012
7
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Xtra kolekcija
Kodni broj
Slika
Tip, opis
Dizajn set sa RAX senzorom za dvocevni sistem
RAX Design set
Set se sastoji od ventila RA-URX, navijka RLV-X i senzora RAX. Radijatorski senzor je sa desne strane radijatora (sušača)
Desni hrom dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane, radijatorski
navijak u dovodu sa leve strane
RAL9016 beli desni dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane,
013G4007
radijatorski navijak u dovodu sa leve strane
Desni inox dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane, radijatorski navijak
013G4009
u dovodu sa leve strane
013G4003
Set se sastoji od ventila RA-URX, navijka RLV-X i senzora RAX. Radijatorski senzor je sa leve strane radijatora (sušača)
Levi hrom dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski navijak u
dovodu sa desne strane
RAL9016 beli levi dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski
013G4008
navijak u dovodu sa desne strane
Levi Inox dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski navijak u
013G4010
dovodu sa desne strane
013G4004
Dizajn set sa RTX senzorom (limiterom temp. protoka) za dvocevni sistem
RTX Design set
Set se sastoji od ventila RA-URX, navijka RLV-X i senzora RTX. Radijatorski senzor je sa desne strane radijatora (sušača)
Desni hrom dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane, radijatorski
navijak u dovodu sa leve strane
RAL9016 beli desni dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane,
013G4136
radijatorski navijak u dovodu sa leve strane
Desni inox dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane, radijatorski navijak
013G4138
u dovodu sa leve strane
013G4132
Set se sastoji od ventila RA-URX, navijka RLV-X i senzora RTX. Radijatorski senzor je sa leve strane radijatora (sušača)
Levi hrom dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski navijak u
dovodu sa desne strane
RAL9016 beli levi dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski
013G4137
navijak u dovodu sa desne strane
Levi Inox dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski navijak u
013G4139
dovodu sa desne strane
013G4133
Primer kombinacije - desni komplet
Iz radijatora
u radijator
povrat na desnoj strani
RA-URX desni
dovod na levu stranu
RLV-X levi
RAX termostatska glava ili
RTX Limiter temperature povrata
Podešavanje temperature za Xtra kolekciju
Termostatska glava RAX - podešavanje temperature prostora
RAX
Limiter temperature povrata RTX - podešavanje temperature povratne vode, održavanje stalno toplog radijatora (sušač peškira)
RTX
Kod oba termostata pri postavci "0" ventil je potpuno zatvoren, zaštita od smrzavanja nije aktivna
Januar 2012
8
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Dizajn termostatski radijatorski ventili integrisani s termostatskom glavom
Priključak prema
Kodni broj
Tip, verzija
radijatoru
sistemu
Xtra kolekcija setova za spoj radijatora sa dva priključka
Slika
VHX-DUO
Za dvocevne sisteme, sa mogućnošću potpunog zatvaranja, razmak priključaka na radjiatoru i zidu 50mm. Povrat je kod termostatske
glave, dovod na suprotnoj strani. Mogućnost levog i desnog priključenja termostatske glave.
Mogućnost priključenja elektrogrejača.
Uključujući RAX design termostatsku glavu za regulaciju temperature prostora
013G4276 VHX-DUO, RAX, ravni, hrom
013G4278 VHX-DUO, RAX, ravni, RAL9016 bela
013G4279 VHX-DUO, RAX, ugaoni, hrom
013G4281 VHX-DUO, RAX, ugaoni, RAL9016 bela
1/2" SN
1/2" UN
1/2" SN
1/2" UN
Uključujući RTX limiter temperature povrata kako bi se postigao konstantno topao radijator (sušač peškira)
013G4376 VHX-DUO, RTX, ravni, hrom
013G4378 VHX-DUO, RTX, ravni, RAL9016 bela
013G4379 VHX-DUO, RTX, ugaoni, hrom
013G4381 VHX-DUO, RTX, ugaoni, RAL9016 bela
1/2" SN
1/2" UN
1/2" SN
1/2" UN
Pribor za VHX-D
013G4167
013G4168
013G4169
013G4170
013G4166
grejač 150W, 230VAC, uronski
grejač 300W, 230VAC, uronski
grejač 600W, 230VAC, uronski
grejač 900W, 230VAC, uronski
nosač grejača, 1/2"
Xtra kolekcija setova za spoj radijatora sa jednim priključkom, dvocevni sistem
VHX-MONO
Za dvocevne sisteme, sa mogućnošću potpunog zatvaranja, razmak priključaka na radjiatoru i zidu 50mm. Povrat je kod termostatske
glave, dovod na suprotnoj strani. Mogućnost levog i desnog priključenja termostatske glave.
Bez mogućnosti priključenja elektro grejača.
Uključujući RAX design termostatsku glavu za regulaciju temperature prostora
013G4282 VHX-MONO, RAX, ravni, hrom
013G4284 VHX-MONO, RAX, ravni, RAL9016 bela
013G4285 VHX-MONO, RAX, ugaoni, hrom
013G4287 VHX-MONO, RAX, ugaoni, RAL9016 bela
1/2" SN
1/2" UN
1/2" SN
1/2" UN
Uključujući RTX limiter temperature povrata kako bi se postigao konstantno topao radijator (sušač peškira)
013G4382 VHX-MONO, RTX, ravni, hrom
013G4384 VHX-MONO, RTX, ravni, RAL9016 bela
013G4385 VHX-MONO, RTX, ugaoni, hrom
013G4387 VHX-MONO, RTX, ugaoni, RAL9016 bela
1/2" SN
1/2" UN
1/2" SN
1/2" UN
Stezne spojnice za čelične i bakarne cevi
013G4192
013G4193
013G4194
013G4195
013G4196
10
12
14
15
16
1/2" SN
RA-N 15, RLV 15, VHS-FX, VHS-RX, RAURX, RLV-X, VHX MONO, VHX DUO
Stezna spojnica i matica
Stezne spojnice za plastične cevi VPE (PEX)
013G4198
16 x 2,0
013G4199
15 x 2,5
1/2" SN
RA-N 15, RLV 15, VHS-FX, VHS-RX, RAURX, RLV-X, VHX MONO, VHX DUO
Stezna spojnica, potporna čaura i
matica
RA-N 15, RLV 15, VHS-FX, VHS-RX, RA
URX, RLV-X, VHX MONO, VHX DUO
Stezna spojnica, potporna čaura,
zaptivka i matica
Stezne spojnice za Alupex cevi
013G4200
16 x 2,0
1/2" SN
Isporuka samo u kompletu od 10 komada
Januar 2012
9
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Vodeno podno grejanje - regulacija
Kodni broj
Tip
Temp. (°C)
Opis
Slika
Max. temp. okoline (°C)
FTC termostatski element
FTC
Termostatski element FTC sa nalegajućim senzorom za regulaciju manjih krugova mešanja na konstantnu temperaturu.
FTC element se instalira na ventile RA-N i RA-C
013G5080
FTC 35-70
Termostatski element sa nalegajućim
senzorom
35 - 70°C
65°C
013G5081
FTC 15-50
Termostatski element sa nalegajućim
senzorom
15 - 50°C
65°C
Prolazni ventili RA-N i RA-C
-za upotrebu s termostatskim elementom FTC, maks. temperatura 120°C, maks. dif. pritisak 0,6bar
-RA-N ventili s unutrašnjim / spoljnim navojem, s predpodešavanjem protoka
013G0014
RA-N 15
ravni
1/2" SN
1/2" UN
0,73
75
013G0016
RA-N 20
ravni
3/4" SN
3/4" UN
1,04
36
0,73
1,03
2,75
60
75
48
-RA-N ventili s unutrašnjim / spoljnim navojem, s predpodešavanjem protoka
013G4202
013G3094
013G3096
RA-N 15
RA-C 15
RA-C 20
ravni
ravni
ravni
1/2" SN
3/4" SN
1" SN
3/4" SN
3/4" SN
1" SN
TVM-H termostatski mešni ventil
TVM-H
Za postizanje konstantne temperature manjih krugova mešanja. Maks. temperatura vode 100°C, PN 10 maks. dif. pritisak 5 bar.
003Z1120
TVM-H DN20
Termostatski mešni ventil DN20
Priključak 1" SN
30…70°C
003Z1127
TVM-H DN25
Termostatski mešni ventil DN25
Priključak 1 1/4" SN
30…70°C
Dodaci i rezervni delovi za TVM-H
Maks. temperatura 95°C, PN10.
003Z1130
Nepovratni ventil TVM-H DN20
003Z1131
Nepovratni ventil TVM-H DN25
003Z1132
Term. uložak TVM-H DN 30-70
Ograničavač povratne temperature FJVR
Regulacioni ventil, PN10, Dpmax=1bar, poniklovan, maksimalna temperatura vode 120°C.
Kodni broj
Tip
Opis
Priključak
Kv-vrednost (m3/h)
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
0,27
0,27
0,73
0,73
FJVR
Slika
Kućište ventila
003L1009
003L1010
003L1013
003L1014
FJVR 10
FJVR 10
FJVR 15
FJVR 15
Ugaoni
Ravni
Ugaoni
Ravni
Termostatski senzor
003L1040
003L1070
Januar 2012
FJVR
FJVR
Podešavanje: 10-50°C
Podešavanje: 10-80°C
10
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Vodeno podno grejanje - regulacija
Zidni set za podno grejanje FHV-R - ograničenje temperature povrata
FHV-R
Sa okruglim zidnim kućištem i poklopcem, set uključuje regulacioni i odzračni ventil.
003L1000
003L1015
003L1040
FHV-R
FHV-R
FJVR
Okrugli beli poklopac
Okrugli beli poklopac, sa priključkom za punjenje i pražnjenje
Termostatski senzor za regulaciju temperature povratnog voda od 10-50°C
Zidni set za podno grejanje FHV-A - ograničenje temperature prostora
FHV-A
Sa okruglim zidnim kućištem i poklopcem, set uključuje regulacioni i odzračni ventil.
003L1001
FHV-A
Okrugli beli poklopac
Dodaci, rezervni delovi za FHV-R, FHV-A
Predložak za ugradnju FHV
Okrugli poklopac za FHV-A, FHV-R
Kvadratni poklopac za FHV-A, FHV-R
Produžetak 17,9mm, za preduboko ugrađene ventile RTD
Produžetak 17,9mm, za preduboko ugrađene ventile FJVR
003L1338
003L1050
003L1052
003L1035
003L1036
Razdelnik i sabirnik FHF, sa i bez indikatora protoka
FHF
Mogućnost podešavanja protoka u povratu za svaki krug posebno, PN 6, maks. temperatura vode 90°C, maks. diferencijalni pritisak
0,6 bar, mogućnost upotrebe elektrotermičkih pogona TWA-A, kao i daljinski upravljanih regulatora RA 5060 koji se montiraju na
povratni (donji) sabirnik.
FHF bez indikatora protoka
FHF
088U0502
FHF-2
Razdelnik i sabirnik za priključenje 2 kruga grejanja
088U0503
FHF-3
Razdelnik i sabirnik za priključenje 3 kruga grejanja
088U0504
FHF-4
Razdelnik i sabirnik za priključenje 4 kruga grejanja
088U0505
FHF-5
Razdelnik i sabirnik za priključenje 5 krugova grejanja
088U0506
FHF-6
Razdelnik i sabirnik za priključenje 6 krugova grejanja
088U0507
FHF-7
Razdelnik i sabirnik za priključenje 7 krugova grejanja
088U0508
FHF-8
Razdelnik i sabirnik za priključenje 8 krugova grejanja
FHF sa indikatorom protoka
FHF- F
088U0522
FHF-2F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 2 kruga grejanja
088U0523
FHF-3F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 3 kruga grejanja
088U0524
FHF-4F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 4 kruga grejanja
088U0525
FHF-5F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 5 krugova grejanja
088U0526
FHF-6F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 6 krugova grejanja
088U0527
FHF-7F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 7 krugova grejanja
088U0528
FHF-8F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 8 krugova grejanja
TWA-A
Elektrotermički pogoni tip TWA
Za ventile serije RA 2000, za razdelnike FHF
088H3112
TWA-A/NC
za RA2000, 230V AC, bez napona zatvoren
088H3110
TWA-A/NC
za RA2000, 24V AC ili DC, bez napona zatvoren
Dodaci razdelnicima i sabirnicima FHF
FHF-dodaci
088U0581
FHF-EM
Konusni čep sa ručnim odzračnim lončićem i ispusnom slavinom (1 komplet)
088U0580
FHF-EA
Konusni čep sa automatskim odzračnim lončićem i ispusnom slavinom (1 komplet)
088U0582
FHF-E
Konusni čep (2 kom.)
088U0583
FHF-C
Dvonavojni deo za spajanje FHF 1" (2 kom)
088U0584
FHF-R
Redukcija 1" x 3/4" - 2 kom
088U0585
FHF-MB
Konzola za pričvršćivanje FHF (2 kom)
088U0586
FHF-BV
Kuglasta slavina 1" FHD (2 kom)
088U0029
FHD-T
Termometar 0-60°C, 35mm (1 kom)
Za kompletan razdelnik potrebno je naručiti: FHD ili FHD-F, konzolu FHD-MB, Konusne čepove FHD-E; opcija FHD-MM ili FHD-MA,
spojnicu FHD-C, redukcije za priključak na cevovod, komplet kuglastih slavina FHD-BV i termometar FHD-T (termometar se lako
ugradi u FHD-MM ili FHD-MA)
Januar 2012
11
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Vodeno podno grejanje - regulacija
Šeme povezivanja
U slučajevima regulacije temperature dovoda, prema spoljnim uslovima, do 60°C
ili konstantne temperature dovoda do 45°C.
U slučajevima viših temperatura dovoda od gore navedenih
Ožičena regulacija podnog grejanja - regulacija temperature prostora
U slučaju vremenski vođene temperature razvoda do maksimalno 45°C ili konstantne temperature razvoda do 40°C.
FHD
TWA-A/NC
FHD-MA
Januar 2012
12
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Vodeno podno grejanje - regulacija
Ožičena regulacija grejanja prostora
Kodni broj
Opis, tehnički podaci
Tip
Slika
Glavna priključna kutija tipa FH - 24V
FH
Ožičena regulacija grejnih tela koja se napajaju iz razdelnog ormarića
Glavni razdelni ormarić sa transformatorom za vođenje 10 grejnih
krugova (NC)
088H0017
FH-WC
088H0018
FH-WC sa
satom
Izlazni signal
24 V ~
Napajanje
207 - 253 V ~
Opterećenje pojedinih izlaza
3 W, max 5W
Temperatura okoline
0 - 50 °C
Dužina napojnog kabla
200 cm
Stepen zaštite
IP 20
Relej pumpe
230 V~, maks. 2A
Glavni razdelni ormarić sa transformatorom za vođenje 10 grejnih krugova (NC), kao i
088H0017 sa satom za dva sedmična programa, svaki do 4 dnevna perioda komforne i
redukovane temperature.
Sobni termostati FH-WT, -WP, -WS
FH-WT, -WP,-WS
za regulaciju sobne temperature, povezuje se sa regulatorom FH-WC, temperaturski opseg 6...30°C, napajanje 24V~(5060Hz), zaštita IP20, 3 žilna veza sa priključnom kutijom FH-WC (u slučaju uklopnog sata 4 žilna)
088H0022
FH-WT
Sobni termostat FH-WT
088H0023
FH-WP
Sobni termostat FH-WP, ojačana verzija
088H0024
FH-WS
Sobni termostat FH-WS sa ručnim noćnim snižavanjem i opcionim temperaturnim
senzorom, ograničenje temperature poda u rasponu 20...45°C
Dodaci, rezervni delovi
088H0021
FH-WN
088H0026
FH-WR
088H0025
FH-WF
Uklopni sat za dva različita nedeljna programa , svaki do 4 dnevna perioda komforne i
redukovane temperature.
Relej pumpe, za isključenje iste kada nema potrebe za grejanjem ni u jednom prostoru
pokrivenim podnim grejanjem.
Senzor temperature poda (NTC 30k 20°C)
Sobni termostat za podno grejanje FH-WT - 230V
FH
Regulacija grejnih tela koja su kontrolisana elektrotermičkim pogonom
088H0127
FH-WT 230
Prostorski termostat FH-WT 230
za regulaciju sobne temperature
Temperaturski opseg
Napajanje
Stepen zaštite
6 - 30 °C
230 V ~ (50-60 HZ)
IP 20
Za regulaciju temperature razvoda podnog grejanja koriste se i
termostatski ventili ili elektronski regulatori ECL Comfort sa prolaznim
ili trokrakim elektromotornim ventilima.
Januar 2012
13
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Električno podno grejanje
Kodni broj
Tip
Površina Dimenzije
[m]
[m2]
Opis
Snaga
[W]
Slika
Električni setovi za podno grejanje - set (EFET 130 termostat)
Set EFST
Set se sastoji od jednoprovodničke grejne staze EFSM - 150, termostata EFET 130 sa kablovskim priključkom za senzor,
fleksibilne cevi za kablovski priključak i zakivaka
088L0651 EFST-150+130 1
088L0652 EFST-150+130 1,5
Jednoprovodnička samolepljiva grejna staza
088L0653 EFST-150+130 2
Napajanje
230V
150W/m 2
088L0654 EFST-150+130 2,5 Toplotna moć
Debljina
2,5mm
088L0655 EFST-150+130 3
Dužina kabla
2x4m
088L0656 EFST-150+130 3,5 Max. temperatura
120°C
Odobrenje
IEC
60335-2-96
/ SEMKO
088L0657 EFST-150+130 4
1
0,5 x 2
150
1,5
0,5 x 3
225
2
0,5 x 4
300
2,5
0,5 x 5
375
3
0,5 x 6
450
3,5
0,5 x 7
525
4
0,5 x 8
600
088L0658 EFST-150+130 5
5
0,5 x 10
750
088L0659 EFST-150+130 6
6
0,5 x 12
900
Električna grejna staza tip EFSM 150
EFSM 150
Grejna staza EFSM 150 odaje 150 W/m 2 energije toplote, namenjena je za ugradnju ispod keramičkih pločica
Za kompletnu instalaciju su vam neophodni: grejna staza, sobni termostat sa kablovskim priključkom i fleksibilna cev
088L0550
088L0551
088L0552
088L0553
088L0554
088L0555
088L0556
088L0557
088L0558
088L0559
088L0560
088L0561
088L0562
088L0563
EFSM 150 0,5
EFSM 150 1,0
EFSM 150 1,5
EFSM 150 2
EFSM 150 2,5
EFSM 150 3
EFSM 150 3,5
EFSM 150 4
EFSM 150 5
EFSM 150 6
EFSM 150 7
EFSM 150 8
EFSM 150 9
EFSM 150 10
Jednoprovodnička samolepljiva grejna staza
Napajanje
230V
Toplotna moć
150W/m2
Debljina
2,5mm
Dužina kabla
2x4m
Max. temperatura
120°C
Odobrenje IEC 60335-2-96 / SEMKO
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
75
150
225
300
375
450
525
600
750
900
1050
1200
1350
1500
Primer korišćenja
1 - spoljni omotač: PVDF (PVC)
2 - rešetka: 16 bakarnih žica (ozemljenje)
3 - izolacija provodnika: FEP (Teflon)
4- grejni provodnik: bakar, legura bakra
broj staza:
- do 2 grejne staze – spojiti direktno u termostat, za 3
i više
upotrebiti priključnu dozu.
- 2 i više staze spojiti paralelno
uzemljenje:
oplet/rešetka grejne staze i ozemljenje električne
instalacije
spaja se direktno u dozi.
Podni senzor se spaja direktno u termostat
Električne podne staze mogu se prilagoditi površini svakog prostora.
Grejna staza i termostat
snaga:
- maks. 3kW (20m² EFSM-150 ili 30m² EFSM-100)
- spaja se direktno u 15A/16A termostat
- preko 3kW - upotrebiti kontaktor
Januar 2012
14
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Električno podno grejanje
Kodni broj
Opis
Tip
Slika
Termostati
EFET/EFIT
Termostat EFET 130, elektronski termostat za instalaciju na zidu sa NTC podnim senzorom
088L0030 EFET 130
Regulator temperature poda 230V,
temperatuski opseg 5-35°C,
polarno bele boje
Termostat EFET 530, elektronski termostat za instalaciju u doznu sa NTC podnim senzorom i prekidačem
088L0033 EFET 530
Regulator temperature poda 230V,
temperatuski opseg 0-45°C,
polarno bele boje
Termostat EFET 535, elektronski programabilni termostat za instalaciju u doznu sa NTC podnim senzorom i senzorom
temperature prostora
088L0042 EFET 535
Regulator temperature poda i temperature prostora 230V,
temperaturski opseg 5-45°C,
polarno bele boje
Termostat EFIT 550, elektronski programabilni termostat za instalaciju u doznu sa NTC podnim senzorom i senzorom
temperature prostora. Ima funkciju samoodređenja vremena uzgrevanja.
088L0044 EFIT 550
Regulator temperature poda i temperature prostora 230V,
temperaturski opseg 5-35°C,
polarno bele boje
Opis
Kodni broj
Pribor, rezervni delovi
088L0004
088L0020
088L0022
088L0407
088L0410
Mesingana kapa senzora 6,7 mm
Zakivci 50 kom.
Fleksibilna cev 2,5m; 6,7 mm
Podni senzor, 3 m
Pribor za popravke - EFSM grejna staza
Pažnja!
Ako stavljate grejne staze ispod drvenih podova, sloj samonivelišuće mase ne sme biti tanji od 1cm iznad
kabla.
1. Fleksibilna cev
2. Podna obloga (pločice, drvo)
3. Grejna staza
4. Senzor temperature poda
5. Sloj lepka ili glazure
6. Termički izolovana glazura
Januar 2012
15
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Living by Danfoss
Kodni broj
Tip, opis, tehnički podaci
Bežična regulacija grejanja
Danfoss Link™
Danfoss Link™ je inteligentna i bežična komunikacijska tehnologija savremenog i lepog dizajna. Namenjen je regulaciji grejanja
stambenih i poslovnih prostora kao i regulaciji u smislu koncepta "pametna kuća".
Danfoss Link™ CC je osnovna jedinica, sa na dodir osetljivim ekranom, koji deluje na:
- regulaciju temperature poda kod električnog podnog grejanja sa Danfoss Link™ FT. Podni termostat FT ima senzor
temperature poda koji se ugrađuje u pod i povezuje sa grejnim elementima.
- regulaciju temperature prostora sa sobnim termostatom Danfoss Link™ RS za regulaciju vodenog ili električnog podnog
grejanja
- regulaciju temperature prostora sa Living Connect elektronskim termostatskim radijatorskim glavama
Skriveni relej Danfoss Link™ HR i plug-in relej Danfoss Link™ PR ukopčavaju pojedine uređaje (elektrotermički pogoni vodenog
podnog grejanja, svetla, roletne...) i funkcionišu kao repetitori bežičnog signala.
Osnovna jedinica Danfoss Link™
014G0150
Danfoss Link™ CC
Danfoss Link™ CC , 50 soba, napajanje iz el.dozne
Napajanje:
Ekran:
Frekvencija predajnika:
Opseg predajnika:
IP klasa:
15 V DC±10%
3,5" osetljiv na dodir
868,42 MHz
do 30 m
21
Dimenzije:
014G0151
125 x 107 x 25 mm
Danfoss Link™ CC , 50 soba, sa šuko utičnicom
isto kao gore
Podni termostat
Danfoss Link™ FT
Za regulaciju temperature poda u električnom podnom grejanju.
088L1908
Danfoss Link™ FT podni termostat, PWM, repetitor
Napajanje:
Ohmsko opterećenje:
Induktivno opterećenje:
IP klasa:
Podni senzor temperature:
Dimenzije:
180-250 V, 50/60 Hz
15A
cos=0,3, maks. 4A
31
NTC 15k pri 25°C
125 x 107 x 25 mm
Sobni termostat
Danfoss Link™ RS
Za regulaciju temperature prostora sa električnim podnim i/ili radijatorskim grejanjem kao i za vodeno grejanje/hlađenje.
014G0158
Danfoss Link™ RS senzor sobne temperature
Napajanje:
Ekran:
IP klasa:
Dimenzije:
2xAA alkalna bat., 1,5V
LED - zelen
21
81x 66 x 21 mm
Dodatna oprema
za Danfoss Link™ CC, FT, RS
014G0262
014G0270
014G0271
Januar 2012
Danfoss Link™ BSU baterijski komplet za instalatere
Danfoss Link™ PR plug-in relej, PWM ili repetitor uklop/isklop korisnika
Napajanje:
230 V, 50 Hz
Opterećenje:
2300W, 460VA 600W
IP klasa:
20
Dimenzije:
106 x 59 x 75 mm
Danfoss Link™ HR skriveni relej, repetitor uklop/isklop korisnika
Napajanje:
180-250 V, 50/60 Hz
Opterećenje:
2300W, 460VA 600W
IP klasa:
20
Dimenzije:
52 x 52 x 31 mm
16
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Living by Danfoss
Kodni broj
Tip, opis, tehnički podaci
living connect®
Elektronska daljinski upravljana radijatorska termostatska glava
living connect®
Za regulaciju temperature prostora sa radijatorskim grejanjem i za bežično povezivanje na osnovnu
jedinicu Danfoss Link™ CC, sa RA ili K priključkom na radijatorski ventil.
014G0003
living connect® elektronska termostatska glava
Napajanje:
Ekran:
IP klasa:
Opseg podešavanja:
2xAA alkalna bat., 1,5V
LED - siv
20
4 - 28 °C
living eco®
Elektronska samostalna radijatorska termostatska glava
living eco®
Za regulaciju temperature prostora sa radijatorskim grejanjem sa tri različita dnevna programa, PID
regulacijom, ograničenjem minimalne i maksimalne temperaturte, zaštitom od smrzavanja…
sa RA ili K priključkom na radijatorski ventil.
014G0052
living eco® elektronska termostatska glava
Napajanje:
Ekran:
IP klasa:
Opseg podešavanja:
2xAA alkalna bat., 1,5V
LED - siv
20
6 - 28 °C
Priključni ormarić, bežično upravljan od Danfoss Link™ CC
Danfoss Link™ HC
Za regulaciju krugova vodenog grejanja i/ili hlađenja, povezuje se na osnovnu jedinicu Danfoss
Link™ CC; sa šuko utikačem i prebacivanjem grejanje/hlađenje
014G0100
Danfoss Link™ HC priključni ormarić
Napajanje:
Izlazni signal:
Relej pumpe i relej gorionika:
Maksimalna udaljenost
Broj izlaza
Dimenzije:
230 VAC
24 V DC, 3W
230 VAC, 8 (2) A
30 m
10
325 x 79 x 51 mm
Dodatna oprema
za Danfoss Link™ HC
CF-RU
088U0230
088U0250
088U0255
Januar 2012
CF-EA
CF-EC
Pojačivač signala za produženje opsega
Danfoss Link™ CC i priključni ormarić Danfoss Link™ HC
opseg približno 30m, maksimalno 3 pojačivača
Spoljna antena za slučaj kada je HC ugrađen u ormarić, 3m kabl
Produžetak kabla spoljne antene, 5m
17
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Sobni termostati
Kodni broj
Opis, tehnički podaci
Tip
Slika
Elektronski sobni termostati RET, Elektromehanički sobni termostati RMT
RET/RMT
Sa preklopnim kontaktom, preklopna razlika <1K,
087N7006
RET 230L
Sobni termostat, napajanje 230 V, LED pokazivač statusa, opterećenje na kontaktima
3(1)A, područje podešavanja 5-30°C
087N1100
RMT-230
Sobni termostat, napajanje 230 V, opterećenje na kontaktima 10(4)A, područje
podešavanja 8-30°C
087N1125
RMT-230T
Sobni termostat, napajanje 230 V, termometar, noćni mod redukovanog grejanja 5K,
opterećenje na kontaktima 10(4)A, područje podešavanja 8-30°C
087N1196
RMT-24
El. priključak 24 V, opterećenje na kontaktima 10(4) A, područje podešavanja 8-30°C
087N1197
RMT-24T
Kao i prethodni + termometar i noćni mod redukovanog grejanja 5K
Elektronski sobni termostati RET B
RET B
Analogni, sa preklopnim kontaktom, LCD displejom, preklopna razlika <1K, područje podešavanja 5-30°C, za
grejanje ili hlađenje, ON-OFF ili vremensko proporcionalno delovanje, baterijsko napajanje, opterećenje na
kontaktima 3(1)A
087N7251
RET B
Sobni termostat - osnovna verzija
087N7255
RET B-LS
Kao i prethodni, s mogućnošću potpunog isključenja
Programabilni elektronski termostat za sisteme grejanja TP 5001
TP 5001
Sobni termostat sa preklopnim kontaktom, područje podešavanja 5-30°C
087N7910
TP 5001
Baterijsko napajanje, 5 / 2 -dnevni program, optimalizacija sa 6 vremenskih zona na dan,
kalendar, podesiva temp. zaštite od smrz., program za godišnji odmor, opterećenje na
kontaktima 6(2)A
087N7911
TP5001A
Kao i prethodni s odvojenim sobnim senzorom temperature
087N7917
TP 5001M
Napajanje 230 V, 5 / 2 -dnevni program, optimalizacija sa 6 vremenskih zona na dan,
kalendar, podesiva temp. zaštite od smrz., program za godišnji odmor, opterećenje na
kontaktima 6(2)A
087N7918
TP5001MA
Kao i prethodni s odvojenim sobnim senzorom temperature
Programabilni elektronski termostat za sisteme grejanja TP 7000
TP 7000
Sobni termostat sa preklopnim kontaktom, preklopna razlika <1K, područje podešavanja 5-30°C
087N7400
TP 7000
Baterijsko napajanje, 7-dnevni program sa 6 vremenskih i temperaturskih režima rada za
svaki dan, optimalizacija, program za godišnji odmor, opterećenje na kontaktima 3(1)A,
230 V
087N7401
TP7000A
Kao i prethodni s odvojenim sobnim senzorom temperature
087N7408
TP 7000 M
Napajanje 230 V, 7-dnevni program sa 6 vremenskih i temperaturskih režima rada za
svaki dan, optimalizacija, program za godišnji odmor, opterećenje na kontaktima 3(1)A,
230 V
087N7409
TP7000MA
Kao i prethodni s odvojenim sobnim senzorom temperature
Dodatni pribor za termostate sa odvojenim senzorom temperature
087N6811
Januar 2012
TS2
TS2
Odvojeni sobni senzor temperature za sve TP sa oznakom A
18
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Sobni termostati
Kodni broj
Tip
Opis, tehnički podaci
Programabilni elektronski termostati za bežično povezivanje
Slika
RET B RF, TP 5001 RF TP 7000 RF
Sobni termostat sa preklopnim kontaktom, preklopna razlika <1K, područje podešavanja 5-30°C
Za kompletnu instalaciju, pored termostata RF, potreban je i prijemnik signala RX.
087N7270
RET B RF
Sobni termostat sa LCD displejom, za grejanje ili hlađenje, ON-OFF ili vremensko
proporcionalno delovanje, baterijsko napajanje
087N7912
TP 5001 RF
Baterijsko napajanje, 5 / 2 -dnevni program, optimalizacija, program za godišnji odmor
087N7914
Sobni termostat za grejanje, baterijsko napajanje, u kompletu sa predprogramiranim
TP5001RF+ RX1 prijamnikom RX1, kalendar, podesiva temp. zaštite od zamrzavanja, 5/2-dnevni program
sa 6 vremenskih zona, servisni kalendar.
087N7410
TP 7000 RF
Baterijsko napajanje, 7-dnevni program sa 6 vremenskih i temperaturskih režima rada za
svaki dan, optimalizacija, program za godišnji odmor
Prijemnik signala za bežične elektronske termostate
RX
Preklopni / radni (NO) kontakt, frekvencija odašiljanja 433,92 MHz, domet 30 m
087N7476
RX 1
Prijemnik za jednu zonu, 230V, opterećenje na kontaktima 3(1) A, preklopni kontakt
087N7477
RX 2
Prijemnik za dve zone, 230V, opterećenje na kontaktima 3(1) A, preklopni kontakt za prvu
zonu, radni kontakt za drugu zonu
087N7478
RX 3
Prijemnik za tri zone, 230V, opterećenje na kontaktima 3(1) A, preklopni kontakt za prvu
zonu, radni kontakt za drugu i treću zonu
087N7479
RX 2C
Prijemnik za 2 zone, napajanje 230 V, SPDT kontakti, preklopni kontakt za 1. zonu i 2.
zonu
Termostat za solarno grejanje
Termostat za sistem solarnog grejanja tip SH-E01
Regulator solarnog grejanja s display-om:
prikaz temperature kolektora -9 do 150°C,
prikaz temperature kotla 0 do 150°C,
podesiva uklopna diferencija 5, 10, 15 ili 20K,
isklopna diferencija 2K, minimalna temperatura kolektora za startovanje sistema 15°C,
kada voda u kotlu dođe iznad 90°C startuje hlađenje (pumpa radi dok se temperatura ne spusti do 60°C).
088H2001
SH-E01
SH-E01
Regulator s 2 temperaturska senzora
Pribor, rezervni delovi
088H2050
017-437066
017-436766
017-436966
NTC
Temperaturskii senzor za termostat SH-E01
Čaura, mesing, 1/2" - 112mm
Čaura, mesing, 1/2" - 180mm
Čaura, nerđajući čelik, 1/2" - 112mm
Primer korišćenja
Januar 2012
19
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Sobni termostati
Kodni broj
Tip
Opis, tehnički podaci
Slika
Termostati za grejanje i hlađenje
Elektronski termostat, za 2-cevne sisteme za grejanje i hlađenje RET230 CO
RET230 CO
Sobni termostat, napajanje 230V, postavljanje temperature, za uključenje grejanja ili hlađenja (2-cevni ventilator konvektori) i
ventilatora, releji su jednopolni uklopni max 2(1)A, 230VAC, diferencije 1K, područje podešavanja 5-30°C, za korišćenje s NC
(normalno zatvorenim) pogonima
087N7022
RET230 CO2
Preklop grejanje/hlađenje i ventilator OFF/ON
087N7032
RET230 CO3
Preklop grejanje/OFF/hlađenje i ventilator 1/2/3 brzina
Elektronski termostat, za 2-cevne ili 4-cevne sisteme za grejanje i hlađenje
RET230 HC
Sobni termostat, napajanje 230V, LCD prikaz temperature prostora, postavljanje temperature, za uključenje grejanja ili hlađenja (2cevni ili 4-cevni ventilator konvektori) i ventilatora, releji su jednopolni uklopni max 3(1)A, 10-230VAC, diferencije 1K, područje
podešavanja 5-30°C, za korišćenje s NC (normalno zatvorenim) pogonima, trostepeni ručni izbor brzina, prekidač za
uključenje/isključenje termostata i stalni rad ventilatora.
087N7805
RET230 HC-3
Za četverocevne sisteme
087N7806
RET230 HCA-3
Za četverocevne sisteme, s odvojenim sobnim senzorom temperature
RET230 HCW-3
Za dvocevne sisteme, u kompletu sa cevnim senzorom za preklop grejanje/ hlađenje.
Preklop na grejanje pri temp. vode na iznad 30°C, preklop na hlađenje pri temp. vode
ispod 16°C.
Senzor se mora montirati na polazu pre ventila!
087N7808
Elektronski programabilni termostati za 4-cevne sisteme grejanje/hlađenje tip HC 6000
HC 6000
-s preklopnim kontaktom za grejanje i hlađenje (sekvencijalno), preklopna razlika <1K, područje podešavanja 5-30°C grejanje, 16-37°C
hlađenje
087N7053
HC 6110-3
Baterijsko napajanje, 5/2-dnevni program sa 4 vremenske zone, trostepeni preklopnik za
motor ventilatora, preklopni kontakt 2(1) A
087N7057
HC 6113-3
Napajanje 230V, 5/2-dnevni program sa 4 vremenskih zona, trostepeni preklopnik za
motor ventilatora, preklopni kontakt 2(1) A
087N7061
HCW 6110-3
Baterijsko napajanje, 5/2-dnevni program sa 4 vremenske zone, trostepeni preklopnik za
motor ventilatora, changeover sa temperaturskim senzorom vode
087N7066
HCW 6113-3
Napajanje 230V, 5/2-dnevni program sa 4 vremenskih zona, trostepeni preklopnik za
motor ventilatora, changeover sa temperaturskim senzorom vode
Januar 2012
20
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Zonske ON-OFF loptaste slavine s pogonom
Kodni broj
Tip
p [bar]
Priključak
maks.
kVS
[m³/h]
Brzina
[s/180°]
Slika
Zonske ON-OFF loptaste slavine s pogonom
Telo slavine od mesinga, niklovana, PN16, temp. opseg 0-130°C, IP44, unutrašnji navoj; zajedno sa elektromotornim pogonom. Pogon
ima mogućnost ručnog pokretanja.
Prolazna loptasta slavina s pogonom 220V
AMZ 112
230 V; Pogon ima izlazni relej 1A, koji je pod naponom, kada je slavina otvorena
082G5501
AMZ 112 DN15
1/2" unutr. navoj
17
082G5502
AMZ 112 DN20
3/4" unutr. navoj
41
082G5503
AMZ 112 DN25
1" unutr. navoj
082G5514
AMZ 112 DN32
1 1/4" unutr. navoj
123
082G5515
AMZ 112 DN40
1 1/2" unutr. navoj
198
082G5516
AMZ 112 DN50
2" unutr. navoj
290
6,0
30
68
32
Prolazna loptasta slavina s pogonom 24V
24 V; Pogon ima izlazni relej 1A, koji je pod naponom, kada je slavina otvorena
082G5520
AMZ 112 DN15
1/2" unutr. navoj
17
082G5521
AMZ 112 DN20
3/4" unutr. navoj
41
082G5522
AMZ 112 DN25
1" unutr. navoj
082G5523
AMZ 112 DN32
1 1/4" unutr. navoj
123
082G5524
AMZ 112 DN40
1 1/2" unutr. navoj
198
082G5525
AMZ 112 DN50
2" unutr. navoj
290
6,0
30
68
32
Trokraka razdelna loptasta slavina s pogonom 230V
AMZ 113
Pogon ima izlazni relej 1A, koji je pod naponom, kada je otvoren tok AB-B.
082G5511
AMZ 113 DN15
1/2" unutr. navoj
082G5512
AMZ 113 DN20
3/4" unutr. navoj
082G5513
AMZ 113 DN25
1" unutr. navoj
3,8
6,0
7,7
60
11,6
Trokraka razdelna loptasta slavina s pogonom 24V
Pogon ima izlazni relej 1A, koji je pod naponom, kada je otvoren tok AB-B.
082G5526
AMZ 113 DN15
1/2" unutr. navoj
082G5527
AMZ 113 DN20
3/4" unutr. navoj
082G5528
AMZ 113 DN25
1" unutr. navoj
Januar 2012
3,8
6,0
7,7
60
11,6
21
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Prestrujni ventili, regulatori protoka, ručni i automatski balansni ventili
Tip
AB-QM
AVDO
LENOTM
MSV-F2
AB-QT
Strana
29-31
25
24
25
32
Prestrujni ventil

Regulator protoka


Ručni (prigušni) ventil
Medij
Diferencijalni
pritisak
voda
promenljiv
maksimalni
bypass
Ugradnja u
dovod
povrat
unutrašnji navoj
Priključak
spoljni navoj
prirubnički
Nazivni prečnik
DN
PN 10
Nazivni pritisak
PN 16
PN 20
Maks. temperatura medija
mesing
Materijal kućišta
mesing otporan na
ventila
koroziju
GG-25
Sa dodatnim elektro pogonom
Tip






2,5 bar
2,0(1,5) bar
4 bar







0,05-0,5 bar
4 bar





10-150



15-25
15-50

15-400
10-32


120(200)°C
120°C


120°C
120°C



120°C




ASV-P
Strana


ASV-PV
ASV-M
ASV-PV +
26-28
Zaporna i funkcija merenja
ASV-I

Zaporna i funkcija merenja i regulacije

Regulator diferencijalnog pritiska


Medij


0,05-0,25
0,2-0,4
0,35-0,70
0,60-1,00


1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar








Diferencijalni
pritisak
voda
promenljiv
nepromenljiv
maksimalni
dovod
Ugradnja u
povrat
unutrašnji navoj
Priključak
spoljni navoj
prirubnica
Nazivni prečnik
DN
Nazivni pritisak
PN 16
Maks. temperatura medija
Materijal kućišta
ventila
Januar 2012
mesing
GG 25
0,1 bar
1,5 bar


na upit




15-100


120°C



22
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Izbor tipa ventila za hidrauličko uravnotežavanje
Sistem
Vrsta
instalacije
Hidrauličko uravnotežavanje
i regulacija protoka
Konstantan
protok
Promenljiv
protok
Priključci
Bez mernih
priključaka
AB-QM
DN10LF - DN32
Sa mernim
priključcima
AB-QM
sa mer.
priključcima
DN10LF - DN250
strana 29,30
strana 29,30
AB-QM
AB-QM sa mer. priklj.
ASV-PV
+ASV-I
DN15 - DN100
strana 26 - 28
Unutrašnji
navoj
Prirubnički
LENOTM
DN15 - DN50
MSV-F2
DN15 - DN400
strana 24
strana 25
ASV-PV
TWA-Z
ASV-I
Januar 2012
23
MSV-F2
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ručni navojni regulacioni ventili sa funkcijom zatvaranja LENOTM
LENOTM je ručni balansni ventil nove generacije koji objedinjuje dve funkcije:
-PREDREGULACIJU
-POTPUNO ZATVARANJE (LOPTASTA SLAVINA)
Karekteristike:
- Numerička skala predpodešavanja koja je vidljiva iz više uglova posmatranja
- Mogućnost skidanja ručice za predpodešavanje
- Jednostavno zaključavanje predpodešene vrednosti
- Materijal tela ventila: mesing otporan na koroziju
- Materijal kuglaste slavine je hromirani mesing
- maks. diferencijalni pritisak na ventilu 2,5 bar
- radna temperatura od -20°C do 120°C
- radni medijumi: voda i mešavina vode i glikola (max. 30%)
Ručni balansni ventil LENOTM MSV-B
Kodni broj
Tip
LENOTM MSV-B
DN
PN
Tmaks [°C]
maks. dif.
pritisak [bar]
KVS
[m3/h]
003Z4030 DN15 LF
15
1/2" UN
2,5
003Z4031 DN15
15
1/2" UN
3,0
003Z4032 DN20
20
3/4" UN
6,6
003Z4033 DN25
25
003Z4034 DN32
32
003Z4035 DN40
40
003Z4036 DN50
003Z4100 DN15 LF
003Z4101 DN15
1" UN
PN20
10
2,5
1 1/4" UN
18
1 1/2" UN
26
50
2" UN
40,0
15
1/2" SN
2,5
15
1/2" SN
3,0
Ručni balansni ventil LENOTM MSV-BD
Uz sve gorepobrojane, MSV-BD ima i dodatne karakteristike:
- 360° rotirajući merni priključci sa priključkom za punjenje i pražnjenje omogućavaju
jednostavno merenje i pražnjenje
- Ugrađena slavina za drenažu omogućuje selektivno pražnjenje razvodne ili povratne cevi
Kodni broj
Tip
DN
PN
Tmaks [°C]
maks. dif.
pritisak [bar]
KVS
[m3/h]
003Z4000 DN15 LF
15
1/2" UN
2,5
003Z4001 DN15
15
1/2" UN
3,0
003Z4002 DN20
20
3/4" UN
6,6
003Z4003 DN25
25
1" UN
10
003Z4004 DN32
32
1 1/4" UN
003Z4005 DN40
40
003Z4006 DN50
50
2" UN
40,0
003Z4100 DN15 LF
15
1/2" SN
2,5
003Z4101 DN15
15
1/2" SN
3,0
003Z4102 DN20
20
3/4" SN
7
PN20
2,5
1 1/2" UN
LENOTM MSV-BD
18
26
Dodaci za LENOTM
Kodni broj
Opis
003Z4662 Standardni merni priključci, 2 kom.
003Z4657 Produženi merni priključci, 60mm, 2 kom.
003Z4652 Ručka
003Z4096 Ispusna slavina 1/2'' za MSV-BD
003Z4097 Ispusna slavina 3/4'' za MSV-BD
003Z4660 Identifikaciona kartica sa trakom, 10 kom.
Januar 2012
24
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ručni prirubnički balansni ventil MSV-F2
za uravnoteženje protoka, sa indikatorom položaja, sa mernim priključcima, materijal EN-GJL 250, prirubnički
Kodni broj
Tip
DN
PN
Tmaks [°C]
maks. dif. opseg protoka
[m3/h]
pritisak [bar]
KVS
[m3/h]
003Z1085 MSV-F2 15
15
0,16 - 2,9
3,1
003Z1086 MSV-F2 20
20
0,23 - 5,3
6,3
003Z1087 MSV-F2 25
25
0,34 - 8,4
9,0
003Z1088 MSV-F2 32
32
0,52 - 14,6
15,5
003Z1089 MSV-F2 40
40
0,86 - 19,8
32,3
003Z1061 MSV-F2 50
50
1,86 - 31,8
53,8
003Z1062 MSV-F2 65
65
3,24 - 55,9
93,4
003Z1063 MSV-F2 80
80
4,24 - 77,0
122
003Z1064 MSV-F2 100
100
6,93 - 130
200
003Z1065 MSV-F2 125
125
10,5 - 196
304
003Z1066 MSV-F2 150
150
13,9 - 287
401
003Z1067 MSV-F2 200
200
23,7 - 486
686
003Z1068 MSV-F2 250
250
33,0 - 767
952
003Z1069 MSV-F2 300
300
47,8 - 1085
1380
003Z1090 MSV-F2 350
350
57,2 - 1304
2046
003Z1091 MSV-F2 400
400
82,5 - 1710
2585
PN16
1,5
130
Na raspolaganju su i ventili PN25.
003L8141 Slavina za ispuštanje
Ugradnja MSV-F2
Kako bi se izbegla turbulencija koja smanjuje tačnost merenja protoka, preporučuje se
ostavljanje pravih deonica ispred i iza balansnog ventila (vidi sliku!).
Merni instrument
PFM 4000
Merni instrument PFM 4000, konstruisan za merenje protoka, pritiska i temperature i uravnoteženje sistema grejanja,
hlađenja i pripreme PTV.
PFM 4000 se može koristiti za sve poznatije tipove ventila različitih proizvođača.
003L8200 Merni instrument PFM 4000, sa Bluetooth bežičnim prenosom, do 10 bar
003L8201 Merni instrument PFM 4000, sa Bluetooth bežičnim prenosom, do 20 bar
003L8202 Merni instrument PFM 4000, sa Radio prenosom, do 10 bar
003L8203 Merni instrument PFM 4000, sa Radio prenosom, do 20 bar
Prestrujni ventili
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
maks. dif.
pritisak [bar]
opseg dp [bar]
Prestrujni ventili tip AVDO
Otvara sa povećanjem diferencijalnog pritiska - impulsni vodovi nisu potrebni
Slika
AVDO
Sa unutrašnjim i spoljašnjim navojem, maks. temperatura vode 120°C, Materijal tela ventila: mesing.
Ugradnja u obilazni vod (by-pass)
003L6003 AVDO 15 ugaoni
15
1/2"
003L6008 AVDO 20 ugaoni
20
3/4"
003L6013 AVDO 25 ugaoni
25
003L6018 AVDO 15 ravni
15
003L6023 AVDO 20 ravni
20
3/4"
003L6028 AVDO 25 ravni
25
1"
Januar 2012
1"
PN 10
1/2"
25
0,5
0,05-0,5
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Automatski regulacioni ventili za sisteme sa promenljivim protokom
Automatski regulacioni ventili koriste se za održavanje konstantnog diferencijalnog pada pritiska na vertikalama ili horizontalnim ograncima. To predstavlja
rešenje koje je neophodno u sistemima sa promenljivim protokom. Principijelno, u povratni vod se postavlja regulator diferencijalnog pritiska (ASV-PV, ASVPV+, ASV-P) koji se kapilarom povezuje sa:
- zapornim (ASV-M) ili
- regulacionim (ASV-I) ili
- zapornim i regulacionim (ASV-BD)
- regulacionim MSV-F2 (za dimenzije preko DN50)
ventilom u razvodnom vodu.
Kodni broj
Opis
DN
PN
Priključak
opseg
protoka
[m3/h]
opseg dp [bar]
KVS
[m3/h]
Regulator diferencijalnog pritiska ASV-P
Slika
ASV-P
a montažu u povratni vod, uključuje impulsnu cev L=1,5m, slavinu za pražnjenje, sa mogućnošću zatvaranja polazne cevi, sa plavim točkićem
za podešavanje, sa unutrašnjim navojem, maks. diferencijalni pritisak na ventilu 1,5 bar, maks. temperatura vode 120°C, uključuje izolacioni
deo do 80°C.
003L7621 ASV-P 15, UN
15
1/2" UN
< 0,5
1,6
003L7622 ASV-P 20, UN
20
3/4" UN
0,04 - 0,8
2,5
003L7623 ASV-P 25, UN
25
1" UN
0,065 - 1,25
003L7624 ASV-P 32, UN
32
1 1/4" UN
0,1 - 2
6,3
003L7625 ASV-P 40, UN
40
1 1/2" UN
0,15 - 3,15
10
PN 16
0,1 bar fiksno
4,0
Podesivi regulator diferencijalnog pritiska ASV-PV
ASV-PV
Za montažu u povratni vod, uključuje impulsnu cev L=1,5m, slavinu za pražnjenje, sa mogućnošću zatvaranja polazne cevi, sa plavim
točkićem za podešavanje, sa unutrašnjim navojem, maks. diferencijalni pritisak na ventilu 1,5 bar, maks. temperatura vode 120°C, uključuje
izolacioni deo do 80°C.
003L7601 ASV-PV 15, UN
15
1/2" UN
< 0,5
1,6
003L7602 ASV-PV 20, UN
20
3/4" UN
0,04 - 0,8
2,5
003L7603 ASV-PV 25, UN
25
1" UN
0,065 - 1,25
003L7604 ASV-PV 32, UN
32
1 1/4" UN
0,1 - 2
6,3
003L7605 ASV-PV 40, UN
40
1 1/2" UN
0,15 - 3,15
10
003L7611 ASV-PV 15, UN
15
1/2" UN
< 0,5
1,6
003L7612 ASV-PV 20, UN
20
3/4" UN
0,04 - 0,8
2,5
003L7613 ASV-PV 25, UN
25
1" UN
0,065 - 1,25
003L7614 ASV-PV 32, UN
32
1 1/4" UN
0,1 - 2
6,3
003L7615 ASV-PV 40, UN
40
1 1/2" UN
0,15 - 3,15
10
003L7616 ASV-PV 32, UN
32
1 1/4" UN
0,1 - 2
003L7617 ASV-PV 40, UN
40
1 1/2" UN
0,15 - 3,15
PN16
0,05-0,25 bar
0,2-0,4 bar
0,35-0,75 bar
4,0
4,0
6,3
10
Za montažu u povratni vod, uključuje impulsnu cev L=1,5m, sa mogućnošću zatvaranja polazne cevi, sa plavim točkićem za podešavanje,
maks. diferencijalni pritisak na ventilu 2,5 bar, maks. temperatura vode 120°C, uključuje izolacioni deo do 80°C.
003Z0611 ASV-PV 50, SN
50
0,05-0,25 bar
20
003Z0621 ASV-PV 50, SN
50
0,2-0,4 bar
20
003Z0631 ASV-PV 50, SN
50
0,35-0,75 bar
20
003Z0641 ASV-PV 50, SN
50
0,6-1,00 bar
20
003Z0623 ASV-PV 65
65
0,5 - 9,4
003Z0624 ASV-PV 80
80
0,8 - 15
003Z0625 ASV-PV 100
100
1,2 - 24
76
003Z0633 ASV-PV 65
65
0,5 - 9,4
30
PN 16
PN 16
2 1/2" SN
Prirubnica
EN 1092-2
0,35 - 6,2
0,2-0,4 bar
0,35-0,75 bar
48
003Z0634 ASV-PV 80
80
003Z0635 ASV-PV 100
100
1,2 - 24
76
003Z0643 ASV-PV 65
65
0,5 - 9,4
30
003Z0644 ASV-PV 80
80
0,8 - 15
003Z0645 ASV-PV 100
100
1,2 - 24
Januar 2012
0,8 - 15
30
26
0,6-1,00 bar
48
48
76
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Automatski regulacioni ventili za sisteme sa promenljivim protokom
Zaporni i merni ventil ASV-M za regulatore diferencijalnog pritiska
ASV-M
Za montažu u polazni vod, sa priključnim delom za impulsnu cev, merni priključak je dodatna oprema, sa crvenim točkićem za podešavanje, maks.
diferencijalni pritisak 1,5 bar (2,5 bar za DN50), maks. temperatura vode 120°C, uključuje deo za izolaciju do 80°C.
003L7691 ASV-M 15, UN
15
1/2" UN
1,6
003L7692 ASV-M 20, UN
20
3/4" UN
2,5
003L7693 ASV-M 25, UN
25
003L7694 ASV-M 32, UN
32
003L7695 ASV-M 40, UN
40
1 1/2" UN
10
003L7702 ASV-M 50, SN
50
2 1/4" SN
16
PN 16
-
1" UN
-
1 1/4" UN
4,0
6,3
Zaporni, podesivi ventil i merni ventil ASV-I za regulatore diferencijalnog pritiska
ASV-I
Za montažu u polazni vod, sa priključnim delom za impulsnu cev, prekidač za podešavanje, uključuje dva merna priključka, sa crvenim točkićem za
podešavanje, maks. diferencijalni pritisak 1,5 bar (2,5 bar za DN50), maks. temperatura vode 120°C, uključuje izolacioni deo do 80°C.
003L7641 ASV-I 15, UN
15
1/2" UN
1,6
003L7642 ASV-I 20, UN
20
3/4" UN
2,5
003L7643 ASV-I 25, UN
25
003L7644 ASV-I 32, UN
32
003L7645 ASV-I 40, UN
003L7652 ASV-I 50, SN
PN 16
-
1" UN
4,0
1 1/4" UN
6,3
40
1 1/2" UN
10
50
2 1/4" SN
16
Zaporni, regulacioni i merni ventil ASV-BD za regulatore diferencijalnog pritiska
ASV-BD
ASV-BD je partner ventil za ASV-P(V) koji se montira na razvodni vod i kapilarnom cevi je povezan za ASV-P(V).
Karakteristike:
- Može biti unutar ili van regulacionog kruga (funkcionalnost i ASV-I i ASV-M)
- Visoke Kv vrednosti
- potpuna zaporna f-ja (radi i kao loptasta slavina)
- numerička skala za predpodešavanje
- mogućnost pražnjenja
003Z4041 ASV-BD 15, UN
15
1/2" UN
1,6
003Z4042 ASV-BD 20, UN
20
3/4" UN
2,5
003Z4043 ASV-BD 25, UN
25
003Z4044 ASV-BD 32, UN
32
003Z4045 ASV-BD 40, UN
003Z4046 ASV-BD 50, UN
Januar 2012
PN 20
-
1" UN
-
4,0
1 1/4" UN
6,3
40
1 1/2" UN
10
50
2" UN
16
27
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Automatski regulacioni ventili za sisteme sa promenljivim protokom
Dodaci i rezervni delovi za ASV-P, PV
003L8151
003L8152
003L8153
003L8141
003L8143
priključak 1/4" za spajanje impulsne cevi na druge ventile
Impulsna cev 1,5m
Impulsna cev 5m
Slavina za pražnjenje za ASV-P/PV
Merni priključak za priključenje na ispusnu slavinu
Dodaci i rezervni delovi za ASV-M, I
003L8145 2 merna priključka i priključak sa klik mehanizmom za ASV-M (za ASV-I već uključen)
003L8174 Zaporni čep 10 komada kada je upotrebljen ASV-M ili ASV-bez veze s ASV-P ili ASV-PV)
003L8175 O-zaptivka za impulsnu cev (komplet 10 komada)
Izolacija za ASV - P(PV)
sive boje, materijal EPP, maks. temperatura medija 120°C
003L8170
003L8171
003L8172
003L8173
003L8139
003L8138
Izolacija EPP
Izolacija EPP
Izolacija EPP
Izolacija EPP
Izolacija EPP
Izolacija EPP
Primeri instalacije
ASV - primena u podnom grejanju
Januar 2012
ASV - primena u sistemu ventilator konvektora
28
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Kombinovani automatski limiter protoka i regulacioni ventil
Kodni broj
Tip
DN
Priključak
Opseg protoka (l/h)
Hod
(mm)
Slika
Kombinovani automatski limiter protoka i regulacioni ventil AB-QM
AB-QM
Za ograničavanje protoka pojedinačnih grejnih / rashladnih tela ili za regulaciju zona - min. dif. pritisak 0,16 bar (0,2 bar za DN25 i DN32; 0,3bar za DN40DN150), 0,6bar za HF varijante; maks. dif. pritisak na ventilu 4 bar, temperatura vode -10 do 120°C, PN16, materijal kućišta mesing (do DN32) i GG25
(DN40-DN150).
Pogon može biti elektrotermički ON-OFF ili modulirajući i elektromotorni sa dvo- ili tri položajnim ili modulirajućim regulacionim signalom.
Ugradnja u razvod ili povrat
003Z1251 AB-QM 10 LF
10
G 1/2" A
30 - 150
003Z1252 AB-QM 15 LF
15
G 3/4" A
55 - 275
003Z1201 AB-QM 10
10
G 1/2" A
55 - 275
003Z1202 AB-QM 15
15
G 3/4" A
90 - 450
003Z1203 AB-QM 20
20
G 1" A
180 - 900
003Z1204 AB-QM 25
25
G 1 1/4" A
340 - 1700
003Z1205 AB-QM 32
32
G 1 1/2" A
640 - 3200
2,25
2,25
4,50
Ugradnja u razvod ili povrat, sa mernim priključcima
003Z1261 AB-QM 10 LF
10
G 1/2" A
30 - 150
003Z1262 AB-QM 15 LF
15
G 3/4" A
55 - 275
003Z1211 AB-QM 10
10
G 1/2" A
55 - 275
003Z1212 AB-QM 15
15
G 3/4" A
90 - 450
003Z1213 AB-QM 20
20
G 1" A
180 - 900
003Z1214 AB-QM 25
25
G 1 1/4" A
340 - 1700
003Z1215 AB-QM 32
32
G 1 1/2" A
640 - 3200
003Z0700 AB-QM 40
40
G2"A
1500 - 7500
003Z0710 AB-QM 50
50
G 2 1/2" A
5000 - 12500
003Z0711 AB-QM 50
50
prirubnica
5000 - 12500
003Z0702 AB-QM 65
65
prirubnica
8000-20000
003Z0703 AB-QM 80
80
prirubnica
11200-28000
003Z0704 AB-QM 100
100
prirubnica
15200-38000
003Z0705 AB-QM 125
125
prirubnica
36000-90000
003Z0715 AB-QM 125 HF
125
prirubnica
48000-120000
003Z0706 AB-QM 150
150
prirubnica
58000-145000
003Z0716 AB-QM 150 HF
150
prirubnica
91600-229000
003Z0707 AB-QM 200
200
prirubnica
76000-190000
003Z0717 AB-QM 200 HF
200
prirubnica
120000-300000
003Z0708 AB-QM 250
250
prirubnica
112000-280000
003Z0718 AB-QM 250 HF
250
prirubnica
176800-442000
2,25
2,25
4,50
10,00
10,00
15,00
25,00
27,00
Napomena: Ventile AB-QM bez mernih priključaka nije moguće nadograditi u ventile sa mernim priključkom
Navojni priključci
AB-QM
Komplet 1 priključak, 1 holender i 1 zaptivka. Za priključenje na obe strane AB-QM potrebno je naručiti dva kompleta.
Kodni broj
Tip
003Z0231
10
003Z0232
15
003Z0233
20
003Z0234
Priključak sa spoljnim navojem
Priključak prema
cevovodu
R 3/8" A
DN
25
R 1/2" A
konični
spoljni navoj,
EN 10266-1
ventilu
1/2" UN
3/4" UN
R 3/4" A
1" UN
R 1" A
1 1/4" UN
R 1 1/4" A
1 1/2" UN
003Z0235
32
003Z0279
40
R 1 1/2" A
2" UN
003Z0278
50
R 2" A
2 1/2" UN
Sistemi sa konstantnim protokom:
-ventilator konvektori
-jednocevno radijatorsko grejanje
Januar 2012
Slika
Sistemi sa varijabilnim protokom: klima komore, ventilator konvektori,
rashladne tavanice
29
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Pogoni za AB-QM
Kodni broj
Tip
Za ventile
Sila (N)
Elektromotorni pogoni
Hod
(mm)
Brzina (s/mm)
Slika
AMI 140, AMV(E) 110NL, AME 15QM, AME 55Q, AME 85Q
2-položajna regulacija, bez sigurnosne funkcije
082H8048 AMI 140, napajanje 24V
AB-QM DN10-DN32
200
12
5,5
082H8049 AMI 140, napajanje 230V
AB-QM DN10-DN32
200
12
5,5
130
24
5,0
130
24
5,0
3-položajna regulacija, bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082H8056 AMV 110NL
AB-QM DN10-DN32
Modularni regulacioni signal, bez sigurnosne funkcije, napajanje 24 V, izlazni signal 0-10V
082H8057 AME 110NL
AB-QM DN10-DN32
082H3075 AME 15QM
AB-QM DN40-DN100
500
11
15,0
082H3078 AME 55Q
AB-QM DN125-DN150
2000
8
25,0
082G1453 AME 85Q
AB-QM DN200-DN250
5000
8
27,0
Elektrotermički pogon, ON-OFF
TWA-Z, ABNM
Bez sigurnosne funkcije, napajanje 230 V
082F1266 TWA-Z, NC, 230V
AB-QM DN10 - DN321)
90
oko 60
2,80
Elektrotermički pogon, modulirajući regulacioni signal
Bez sigurnosne funkcije, napajanje 24 V, NC (bez napona zatvoren), regulacioni signal 0-10 V, kabl dužine 1m
082F1191 ABNM LOG
082F1193 ABNM LIN
AB-QM DN10 - DN321)
100
oko 30
4,00
1)
100
oko 30
4,00
-
-
AB-QM DN10 - DN32
082F1072 Adapter za stare AB-QM, M30x1,5mm
1) Pri korišćenju sa AB-QM DN25 i DN32 najveći protok je približno 60% nazivnog protoka
Dimenzionisanje AB-QM
Obzirom da je autoritet AB-QM uvek
1, protok je jedini parametar na
osnovu kog se vrši dimenzionisanje.
Ukoliko su brzine strujanja fluida u
cevovodu u skladu sa opštim
standardima dimenzionisanja, važi
pravilo da je dimenzija ventila
jednaka dimenziji cevi.
Januar 2012
30
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Primeri upotrebe AB-QM
Upotreba AB-QM - sistem ventilatorskih konvektora
Varijabilni protok kroz mrežu
Ugradnjom AB-QM 10 LF na kraju poslednjeg
usponskog voda u by-passu između polaza i
povrata, podešenog na protok 50l/h, obezbeđujete
kratko vreme odziva sistema.
Primer upotrebe AB-QM - grejač, dogrejač i hladnjak klima komore
Klasičan sistem
Karakteristike:
- Da bi se postigao autoritet regulacionih ventila, neophodna
je pumpa visokog napora;
- Pri manjem autoritetu regulacionih ventila i pri protocima
koji su manji od projektovanih (a to je većina vremena),
sposobnost regulacije se drastično smanjuje što uzrokuje
prevelike protoke, a samim tim i povećanu potrošnju energije
za pogon pumpe - energetski neefikasan sistem
- Puštanje u pogon nije jednostavno
- Velika mogućnost žalbi i reklamacija.
- Pri adaptacijama ili dogradnji sistema neophodno je izvršiti
novo hidrauličko balansiranje celog sistema.
Energetski efikasan sistem - ventili sa 100% autoriteta
Karakteristike:
- Autoritet regulacionih ventila je uvek 100%,
regulacija protoka je odlična što omogućava najveći
mogući komfor korisnika;
- Optimizacijom glavne cirkulacione pumpe postiže se
smanjenje snage pumpe na tehnički minimum za dati
hidraulički sistem;
- Nema prekomernih protoka čime se smanjuje
potrošnja energije za 20-30%;
- Postizanjem veće temperaturske razlike, rad čilera je sa
višim COP, a ukoliko je izvor grejanja kondezacioni gasni
kotao omogućena je kondezacija dimnih gasova.
ZA SVE DODATNE INFORMACIJE POSETITE NAŠU INTERNET
STRANICU
www.grejanje.danfoss.com
Januar 2012
31
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Kombinovani automatski ventil za jednocevno grejanje AB-QT
AB-QT
QT je termostatski pogon bez pomoćne energije koji se montira na AB-QM regulacioni i balansni ventil nezavisan od promene pritiska u sistemu.
Koristi se za regulaciju povratne temperature u sistemima jednocevnog radijatorskog grejanja.
ABQM sa QT pogonom je kompletno rešenje za jednocevne sisteme grejanja: AB-QT.
Kodni broj
Naziv
Opis
temperaturski
opseg
003Z0382
QT
AB-QM DN10 do DN20
45 - 60
003Z0383
QT
AB-QM DN25 i DN32
45 - 60
003Z0384
QT
AB-QM DN10 do DN20
35 - 50
003Z0385
QT
AB-QM DN25 i DN32
35 - 50
Slika
Prednosti:
Smanjenje stvarni protok kroz krug jednocevnog grejanja
Bolja regulacija temperature prostora
Smanjenje pregrevanja objekta
Manji troškovi grejanja
Kombinovani automatski ventil za dvocevno grejanje AB-PM
AB-PM
Kombinovani automatski limiter protoka i regulacioni ventil za sisteme dvocevnog radijatorskog grejanja AB-PM
Kodni broj
Naziv
Spoljni navoj
Hod [mm]
003Z0402
AB-PM DN15
3/4'' SN
2,25
003Z0403
AB-PM DN20
1'' SN
2,25
003Z0404
AB-PM DN25
1 1/4'' SN
4,5
082F1260
*TWA-Z/NO
Elektrotermički pogon 24 V, 50Hz, 2W
082F1264
*TWA-Z/NO
Elektrotermički pogon 230V, 50Hz, 2W
082F1262
*TWA-Z/NC
Elektrotermički pogon 24 V, 50Hz, 2W
082F1266
*TWA-Z/NC
Elektrotermički pogon 230V, 50Hz, 2W
Slika
*) Pri korišćenju sa AB-PM DN25 najveći protok je približno 60% nazivnog protoka
kodni broj 003L5042
Januar 2012
32
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Uravnoteženje sistema za pripremu PTV
Kodni broj
kVS [m³/h]
pri 20°C
Tip, verzija
Priključak
Modularni višefunkcioni termostatski cirkulacioni ventil MTCV
Slika
MTCV
PN10, maksimalna temperatura 100°C, sa unutrašnjim konusnim navojem.
Namenjen je termičkom balansiranju pojedinih grana cirkulacije potrošne tople vode. Ugradnja je nakon
zadnjeg potrošača PTV, a pre priključka na grane na zajednički cirkulacioni vod.
Osnovna verzija A
Karakteristike:
- opseg podešavanja temperature 40…60°C,
- zatvara pri porastu temperature za 5K iznad zadate temperature,
- materijal ventila: mesing, otporan na koroziju
- mogućnost nadgradnje u verziju B ili C bez prekida rada sistema pripreme PTV,
- mogućnost promene kalibrisanih termostatskih bez prekida rada sistema pripreme PTV
- mogućnost dogradnje termometra ili temperaturskog senzora
003Z0515
003Z0520
MTCV - A DN15
MTCV - A DN20
1,5
1,8
1/2" UN
3/4" UN
Verzija B - omogućava termičku dezinfekciju 70°C
Karakteristike:
- naručuje se pod samostalnim kodnim brojem ili u varijanti kombinacije osnovne verzije A i termostatskog
dezinfekcionog modula B (003Z1021).
- opseg podešavanja temperature 40…60°C,
- pri porastu temperature od 5K iznad podešene temperature Kvs se smanjuje na 0,15m3/h,
- pri porastu temperature iznad 65°C ponovo se otvara protok za potrebe termičke dezinfekcije,
- najveći dezinfekcijski Kvs pri 70°C, kVS(DN15)=0,5m3/h, kVS(DN20)=0,6m3/h,
- pri porastu temperature iznad 75°C protok potpuno prestaje,
- materijal ventila: mesing, otporan na koroziju
- mogućnost nadgradnje u verziju C bez prekida rada sistema pripreme PTV,
- mogućnost promene kalibrisanih termostatskih bez prekida rada sistema pripreme PTV
- mogućnost dogradnje termometra ili temperaturskog senzora
003Z0511
003Z0557
MTCV - B DN15
MTCV - B DN20
1,5
1,8
1/2" UN
3/4" UN
Verzija C - omogućava programski vođenu termičku dezifekciju
Karakteristike:
- opseg podešavanja temperature 40…60°C,
- zatvara pri porastu temperature od 5K iznad podešene temperature,
- regulator CCR sa elektrotermičkim pogonom otvara protok za dezinfekciju na osnovu dobijene informacije o
povišenju temperature u kotlu
- potrebno je dodatno postaviti senzor u kotao
- najveći dezinfekcioni Kvs=0,6m3/h
- regulator CCR po isteku odabranog vremena pri temperaturi dezinfekcije na odrećenom MTCV ventilu
potpuno zatvara protok
- nakon obavljene dezinfekcije na svim MTCV ventilima, CCR otvara jednog od njih
- materijal ventila: mesing, otporan na koroziju
- mogućnost promene kalibrisanih termostatskih bez prekida rada sistema pripreme PTV
Za MTCV - C je potrebno:
- za svaki cirkulacioni vod ventil MTCV - A DN15 ili DN20 sa adapterom za elektrotermički pogon TWA-A (kodni broj 003Z1022),
elektrotermičkim pogonom TWA-A/NC 24V ili 230V, adapterom za senzor temperature (kodni broj 003Z1024) i senzorom temperature sa kablom
ESMB-12 (kodni broj 087B1184)
- regulator CCR master za do 8 krugova dezinfekcije (kodni broj 003Z1025) sa Pt1000 senzorom u kotlu (npr. ESMB-12 ali ESMU-100),
- u slučaju više od 8 krugova cirkulacije moguće je regulator CCR master dograditi sa najviše jednim podređenim regulatorom CCR slave za
dodatnih 8 krugova (kodni broj 003Z1026).
Januar 2012
33
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Višefunkcionalni termostatski cirkulacioni ventil MTCV, Dodaci i rezervni delovi
Kodni broj
Tip
Opis, tehnički podaci
Slika
Dodaci, rezervni delovi
003Z1033
Termostatski osnovni regulacioni modul A
Dodaci, rezervni delovi - za verzije A i B
003Z1023
003Z1021
Termometar sa adapterom
Termostatski dezinfekcioni modul B
Dodaci i rezervni delovi za programski vođenu termičku dezifekciju vode - verzija C
003Z1022
088H3112
088H3110
003Z1026
087B1184
003Z1024
Adapter za elektrotermički pogon TWA-A
za RA2000, 230VAC, bez napona zatvoren
za RA2000, 24V AC ili DC, bez napona otvoren
Glavni regulator za vodenje 8 krugova cirkulacije (NC):
- napajanje 207-253 V AC,
CCR Master
- izlazni signal 230 V ali 24 V AC,
- mogućnost dogradnje slave regulatora
CCR Slave Podređeni regulator 230 V za priključenje dodatnih 8 NC pogona
ESMB-12
Termosenzor
Adapter za termosenzor
087N0011
ESMC
003Z1025
Kodni broj
TWA-A/NC
TWA-A/NC
Nalegajući senzor
Tip
Opis, tehnički podaci
Priključak
Spojnice i dodaci za MTCV 15
003Z1027
003Z1034
003Z1035
Navojni priključci 1/2"UN x 1/2"SN sa kuglastom slavinom
1/2" SN
Spojnice za bakarnu cev 15 mm - za lemljenje
Spojnice za bakarnu cev 18 mm - za lemljenje
Spojnice i dodaci za MTCV 20
003Z1028
003Z1039
003Z1040
003Z1043
Navojni priključci 3/4"NN x 3/4"ZN sa kuglastom slavinom
Spojnice za bakarnu cev 22 mm - za lemljenje
Spojnice za bakarnu cev 28 mm - za lemljenje
Spojnice za čelične cevi 20 mm
3/4" SN
Primer upotrebe MTCV / osnovni model A i model B sa automatskom termičkom dezinfekcijom
Januar 2012
34
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori pritiska bez pomoćne energije - pregled
AFPA/
VFG 2
AFPA/
VFG 21
Tip
AVDO
AVPA
Strana
25
37
38
0,05 - 2,0
0,15 - 5
Reg. dif. pritiska - područje pritisaka [bar] 0,05 - 0,5
Prestrujni regulator nadpritiska (bar)
Medij
voda
Ventil otvara pri porastu pritiska
odnosno diferencijalnog pritiska
Ugradnja u
bypass
navojni
Priključak
zavareni
sa prirubnicom
metalno
Zaptivanje sedišta
EPDM
Kombinacijski deo
PN 10
PN 16
Nominalni pritisak
PN 25
PN 40
Maks. temperatura medija
mesing
crvena bronza
Materijal kućišta
GG-25
ventila
GGG-40.3
GS-C 25
























DN15-25




15-25




15-250
15-250
DN15-25



200°C



150°C
DN15-25



200°C



150°C
DN32-50






DN32-50






AFP/
VFG 2
AFP/
VFG 21
AVD
AFD/
VFG 2
AFD/
VFG 21
AVDS


150°C

150°C

DN15-25






DN15-25


44
43
1 - 12
0,05 - 16
1 - 12
0,05 - 16






















DN15-25



DN32-50








15-250
15-250
DN15-32



200°C



150°C






DN32-50



15-50
150°C
DN15-32







KF2
43
AFD/
VFGS 2
44


Pribor za više temperature
Januar 2012

15-50
Reducir ventil - opseg pritisaka [bar]
PN 16
PN 25
PN 40
Maks. temperatura medija
crvena bronza
Materijal kućišta
GG-25
ventila
GGG-40.3
GS-C 25

15-250
0,15 - 6
Nominalni pritisak

15-250
0,05 - 2,0
DN

15-50
40
Nominalni promer


39
Kombinacijski deo
0,15 - 16

Strana
voda
para
Ventil otvara pri porastu pritiska
odnosno diferencijalnog pritiska
dovod
Ugradnja u
povrat
navojni
Priključak
zavareni
sa prirubnicom
metalno
Zaptivanje sedišta
EPDM
1 - 11

AVP
Medij
42

Tip
Reg. dif. pritiska - opseg pritisaka [bar]
41

KF2
DN
AFA/
VFG 21

Pribor za više temperature
Nominalni promer
AFA/
VFG 2
AVA
35
15-50

150°C
DN15-25
DN32-50

15-250
15-250



200°C



150°C






15-25

200°C
15-250



350°C




www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori pritiska i protoka - pregled
Tip
AVQ
Strana
48
AFQ/
VFQ 2
49
AVPQ
50
Reg. dif.pritiska - opseg dp[bar]
i protoka - opseg protoka [m3/h]
Regulator protoka - opseg [m3/h]
Reg. temp - opseg temp. [°C]
Medij
voda
dif. pritiska
Prelazni ventil
protoka
zatvara pri porastu
temperature
dovod
Ugradnja u
povrat
navojni
Priključak
zavareni
sa prirubnicom
metalno
Zaptivanje sedišta
EPDM
Komb. deo
KF2
Pribor za više pritiske i temperature
Nominalni promer DN
0,06 - 12
0,1 - 1801)











15-50
Strana
Regulator protoka i regulacioni ventil opseg protoka [m3/h]
Reg. dif. pritiska - opseg dp [bar]
i limiter protoka - opseg prot. [m3/h]
Medij
voda
dif. pritiska
Prelazni ventil
52
Nominalni promer DN
PN 16
Nominalni pritisak PN 25
PN 40
Maks. temperatura medija
crveni liv
Materijal kućišta
GG-25
ventila
GGG-40.3
GS-C 25
Sa dodatnim elektromotornim pogonom
Januar 2012
AFPQ 4/
VFQ 21
0,1 - 1,5
0,1 - 180





















AVPB
dovod
povrat
navojni
Priključak
zavareni
sa prirubnicom
metalno
Zaptivanje sedišta
EPDM
Komb. deo
KF2
Pribor za više pritiske i temperature



Tip
Ugradnja u
AFPQ/ VFQ AFPQ 4/
21
VFQ 2
51
0,2 - 1,0
0,06 - 12
DN15-25
PN 16
Nominalni pritisak PN 25

PN 40
Maks. temperatura medija
150°C
DN15-32
crveni liv
Materijal kućišta
GG-25
ventila
DN32-50
GGG-40.3
GS-C 25
Sa dodatnim termostatskim pogonom
1)
pri padu pritiska 0,2 bar na limiteru protoka
zatvara pri porastu protoka
AFPQ/
VFQ 2



















15-250
15-50
15-250
15-250
15-250
15-250



200°C
DN15-32



200°C



150°C



200°C



150°C
DN32-50












AFP/
VFQ 21
AVQM
AFQM 6
AFQM
AHQM

150°C
DN15-32
AFP/
VFQ 2
53
0,05 - 2,0
0,06 - 121)
57
54,55
58
0,015-12
2,2-16
5,6-280
0,035-3,4
0,1 - 1,5
0,1 - 801)











































15-50
15-125
15-125
15-50
40-50
65-250
15-32
DN15-25



200°C



150°C
DN15-25



150°C


DN15-32
150°C
120°C
DN15-25







150°C
DN15-25
DN32-50

150°C
DN15-25
DN32-50

36







www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
maks. dif.
pritisak [bar]
podeš.
dif.pritiska
[bar]
KVS
[m3/h]
Slika
Prestrujni regulator (regulator diferencijalnog pritiska) AVPA
AVPA
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje diferencijalnog pritiska, otvara prilikom porasta diferencijalnog
pritiska, maks. temperatura vode 150°C.
Ugradnja u bajpas
003H6593
003H6594
003H6595
003H6596
003H6597
003H6602
003H6603
003H6604
003H6599
003H6600
003H6601
003H6608
003H6609
003H6610
003H6605
003H6606
003H6607
003H6611
003H6612
003H6613
AVPA 15/4,0 0,05-0,5
15
AVPA 20/6,3 0,05-0,5
AVPA 25/8 0,05-0,5
AVPA 15/4,0 0,2-1,0
AVPA 20/6,3 0,2-1,0
AVPA 15/4,0 0,2-1,0
20
25
15
20
15
AVPA 20/6,3 0,2-1,0
AVPA 25/8 0,2-1,0
AVPA 32/12,5 0,2-1,0
AVPA 40/16 0,2-1,0
AVPA 50/20 0,2-1,0
AVPA 32/12,5 0,2-1,0
AVPA 40/16 0,2-1,0
AVPA 50/20 0,2-1,0
AVPA 15/4,0 0,3-2,0
20
25
32
40
50
32
40
50
15
AVPA 20/6,3 0,3-2,0
AVPA 25/8 0,3-2,0
AVPA 32/12,5 0,3-2,0
AVPA 40/16 0,3-2,0
AVPA 50/20 0,3-2,0
20
25
32
40
50
PN 16
PN 25
3/4" SN
1" SN
1 1/4" SN
3/4" SN
1" SN
3/4" SN
1" SN
1 1/4" SN
3/4" SN
1" SN
1 1/4" SN
prirubnica
DIN 2501
3/4" SN
1" SN
1 1/4" SN
prirubnica
DIN 2501
12
4,0
0,05 - 0,5
12
0,2 - 1,0
20
16
0,2 - 1,0
16
20
16
0,3 - 2
6,3
8
4,0
6,3
4,0
6,3
8
12,5
16
20
12,5
16
20
4,0
6,3
8
12,5
16
20
Dodaci za priključenje na cevovod
Dimenzije
Kodni broj
Za tipove ventila
DN
ventila
prema
cevovodu
prema
ventilu
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
DN25 x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
R1/2"SN x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 40
R2"SN x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
003H6915
003H6916
003H6917
Priključak sa prirubničkim nastavkom
AV, VG
DN 15
AV, VG
DN 20
AV, VG
DN 25
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
Januar 2012
DN15 x 3/4"UN
DN20 x 1"UN
DN25 x 1 1/4" UN
37
Sadržaj
Slika
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska
Kodni broj
Tip
Pov. membrane
[cm2]
Maks.
radni
pritisak
Podešavanje pritiska [bar]
za DN
Slika
Prestrujni ventil (regulator dif. pritiska) AFPA + VFG 2/ VFG 21
AFPA
Otvara prilikom porasta dif. pritiska, maks. temperatura vode 150°C (sa loncima za hlađenje i ventilom VFG 2 do 200°C).
Ugradnja u bajpas
Hidraulički pogon
003G1019
003G1020
003G1021
003G1022
AFPA
AFPA
AFPA
AFPA
1-5
0,5 - 2,5
0,15 - 1,2
0,1 - 0,6
1-5
0,5 - 2,5
0,15 - 1,2
0,1 - 0,6
80
25
15-250
250
Napomena: za kompletan prestrujni ventil dif. pritiska AFPA/VFG pri temperaturama do 150°C potrebni su:
- ventil VFG 2 ili VFG 21(do 140°C) i
- dve impulsne cevi AF;
pri temperaturama većim od 150°C:
- ventil VFG 2,
- dve impulsne cevi AF i
- dva lonca za hlađenje
Ventil: vidi ventile VFG 2 ili VFG 21 na strani 46.
Kodni broj
Tip
Opis
Slika
Dodaci za AFA/ AFPA/ AFD/AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21
Za priključenje više pogona
003G1397 KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona
003G1398 KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1391 Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
003G1392 V1
lonac za hlađenje V=1l
003G1403 V2
lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm2
Nastavak vretena za temperature pare iznad 200 do 350°C (PN16 do 300°C)
003G1394 ZF4
Produžetak vretena za hlađenje za ventile DN15-125, za priključenje u slučaju
temperature dovoda preko 150°C do 350°C
Regulatori otvaraju sa porastom diferencijalnog
pritiska
Primeri ugradnje: Regulacija diferencijalnog pritiska
za pumpu u by-pass-u.
Izbor regulatora:
Qmax = 2.0 m3/h
Δp AVPA =1.2 bar
kv 
Q max
p AVPA

2 .0
1 .2
 1 .8
m3
h
Rešenje: AVPA PN25 DN15, Kvs 4,0, podešavanje
dif. pritiska 0,3-2,0 bar.
Januar 2012
38
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska
Regulator diferencijalnog pritiska AVP
AVP
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i podesivom glavom, zatvara prilikom porasta dif.pritiska, sa hidrauličkim priključkom sa
navojem 1/8" za priključenje hidraulične impulsne cevi, maks. temperatura 150°C.
Ugradnja u povratni vod
Kodni broj
003H6200
003H6201
003H6203
003H6204
003H6205
003H6206
003H6207
003H6208
003H6209
003H6210
Tip
AVP 15/1,6
AVP 15/2,5
AVP 20/6,3
AVP 25/8,0
AVP 32/10
AVP 15/1,6
AVP 15/2,5
AVP 15/4,0
AVP 20/6,3
AVP 25/8,0
DN
PN
Priključak
max. dif.
pritisak [bar]
podeš. dif.
pritiska [bar]
15
3/4" SN
20
25
1" SN
1 1/4" SN
1,6
2,5
6,3
8
10,0
1,6
2,5
4,0
6,3
8,0
15
3/4" SN
2,5
20
25
1" SN
1 1/4" SN
6,3
8,0
15
3/4" SN
2,5
20
25
1" SN
1 1/4" SN
15
3/4" SN
20
25
32
1" SN
1 1/4" SN
1 3/4" SN
PN 16
12
0,05-0,5
12
0,2-1,0
003H6283 AVP 15/1,6
003H6284 AVP 15/2,5
20
0,2-1,0
003H6293 AVP 15/1,6
003H6294 AVP 15/2,5
4,0
1,6
003H6295 AVP 15/4,0
003H6296 AVP 20/6,3
003H6297 AVP 25/8,0
Slika
1,6
003H6285 AVP 15/4,0
003H6286 AVP 20/6,3
003H6287 AVP 25/8,0
KVS
[m3/h]
20
003H6345 AVP 15/4,0
15
003H6346 AVP 20/6,3
20
003H6347 AVP 25/8,0
25
003H6348 AVP 32/12,5
32
003H6349 AVP 40/16
40
003H6350 AVP 50/20
50
003H6351 AVP 15/4,0
15
003H6352 AVP 20/6,3
20
003H6353 AVP 25/8,0
25
003H6354 AVP 32/12,5
32
003H6355 AVP 40/16
40
003H6356 AVP 50/20
50
0,3-2,0
4,0
6,3
8,0
4,0
PN 25
20
6,3
0,2-1,0
16
8,0
12,5
16
Prirubnica
PN25, EN
1092-2
20
4,0
20
6,3
0,3-2,0
16
8,0
12,5
16
20
Napomena: kod ugradnje regulatora diferencijalnog pritiska AVP u povrat potrebna je i jedna impulsna cev AV.
Isporučuju se i regulatori diferencijalnog pritiska za ugradnju u polazni vod.
Isporučuju se i regulatori diferencijalnog pritiska s rasponom podešavanja 0,8-1,6 bara (samo PN16 za ugradnju u povrat) ili s fiksno predpodešenom
vrednošću diferencijalnog pritiska 0,2bara, 0,3bara i 0,5bara (PN16) te 0,2bar i 0,5 (PN25).
Priključke za ugradnju na cevovod pogledajte na strani 37.
Dodaci za AVP, AVPB
003H6852 Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/8"
003H6853 Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R3/8"
003H6854 Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/2"
Januar 2012
39
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska
Kodni broj
Tip
površina membrane
[cm2]
maks. radni pritisak
[bar]
podešavanje dif. pritiska [bar]
Slika
Regulator diferencijalnog pritiska AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21
AFP
zatvara prilikom porasta dif. pritiska, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje i ventilom VFG 2 do 200°C).
Ugradnja u dovod ili povrat
Hidraulički pogon
003G1016 AFP 0,15 - 1,5
0,15 - 1,5
250
25
630
16 (25 opciono)
80
25
0,1 - 0,7
003G1017 AFP 0,1 - 0,7
003G1018 AFP 0,5 - 0,35
003G1014 AFP-9 1 - 6
0,5 - 0,35
1-6
0,5 - 3
003G1015 AFP-9 0,5 - 3
Napomena: za kompletan regulator diferencijalnog pritiska AFP/VFG pri temperaturama do 150°C potrebni su:
- ventil VFG 2 ili VFG 21 i
- dve impulsne cevi AF za ventile do DN150 odnosno 3 impulsne cevi za ventile iznad DN150;
pri temperaturama iznad 150°C:
- ventil VFG 2,
- dve impulsne cevi AF za ventile do DN150 odnosno 3 impulsne cevi za ventile iznad DN150 i
- lonac za hlađenje
Ventil: vidi ventile VFG 2 ili VFG 21 na strani 46.
Kodni broj
Tip
Slika
Opis
Dodaci za AFA/ AFPA/ AFD/AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21
Za priključenje više pogona
003G1397 KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona
003G1398 KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1391 Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
003G1392 V1
lonac za hlađenje V=1l
003G1403 V2
lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm2
Nastavak vretena za temperature pare iznad 200 do 350°C (PN16 do 300°C)
003G1394 ZF4
Produžetak vretena za hlađenje za ventile DN15-125, za priključenje u slučaju
temperature dovoda preko 150°C do 350°C
Regulatori zatvaraju sa porastom diferencijalnog
pritiska
Izbor regulatora:
Qmax = 0.8 m3/h (800 l/h)
Δpmin = 0.8 bar (80 kPa)
ΔpHEX = 0.05 bar (5 kPa)
ΔpMCV = 0.3 bar (30 kPa)
Podešena vrednost dif. pritiska je:
Δppodešeno = ΔpHEX + ΔpMCV = 0.05 + 0.3
Δppodešeno = 0.35 bar (35 kPa)
Totalni pad pritiska kroz regulator je:
ΔpAVP = Δpmin - ΔpHEX - ΔpMCV = 0.8 - 0.05 - 0.3
ΔpAVP = 0.45 bar (45 kPa)
kv 
Q max
 p AVP

0 .8
0 .45
 1 .2
m3
h
Rešenje: AVP PN15 DN15, Kvs 1,6, opseg
podešavanja dif. pritiska 0,05-,5 bar.
Januar 2012
40
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori pritiska (regulatori nadpritiska)
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
maks.dif.pritisa
k [bar]
podeš.
Pritiska [bar]
KVS
[m3/h]
Slika
Prestrujni regulator (regulator nadpritiska) AVA
AVA
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, otvara prilikom porasta pritiska ispred ventila, maks.
temperatura vode 150°C.
Ugradnja u bajpas
003H6614 AVA 15/4,0 1-4,5
15
3/4" SN
003H6615
20
1" SN
25
1 1/4" SN
003H6616
003H6626
003H6627
003H6628
AVA 20/6,3 1-4,5
AVA 25/8 1-4,5
AVA 32/12,5 1-4,5
AVA 40/16 1-4,5
AVA 50/20 1-4,5
32
40
20
1" SN
25
1 1/4" SN
003H6630
003H6631
AVA 40/16 3-11
AVA 50/20 3-11
16
PN 25
20
AVA 32/12,5 3-11
12,5
50
003H6621
003H6629
8
16
3/4" SN
AVA 25/8 3-11
6,3
Prirubnica
PN25, EN
1092-2
15
003H6622
4,0
1 - 4,5
003H6620 AVA 15/4,0 3-11
AVA 20/6,3 3-11
20
20
4,0
6,3
8
3 - 11
32
16
12,5
Prirubnica
PN25, EN
1092-2
40
16
50
20
Dodaci za priključenje na cevovod
Dimenzije
Kodni broj
Za tipove ventila
DN
ventila
prema
cevovodu
prema
ventilu
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
DN25 x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
R1/2"SN x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 40
R2"SN x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
003H6915
003H6916
003H6917
Priključak sa prirubničkim nastavkom
AV, VG
DN 15
AV, VG
DN 20
AV, VG
DN 25
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
Januar 2012
DN15 x 3/4"UN
DN20 x 1"UN
DN25 x 1 1/4" UN
41
Sadržaj
Slika
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori pritiska (regulatori nadpritiska)
Kodni broj
Tip
površina membrane
[cm2]
maks. rad.
pritisak
bar
za DN
podešavanje dif. pritiska [bar]
Slika
Prestrujni regulator (regulator apsolutnog pritiska) AFA + VFG 2/ VFG 21
AFA
Otvara prilikom porasta pritiska, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje i ventilom VFG 2 do 200°C).
ugradnja u bajpas
Hidraulički pogon
003G1007
003G1008
003G1009
003G1010
003G1011
003G1012
003G1013
AFA
AFA
AFA
AFA
AFA
AFA
AFA
10 - 16
3 - 11
1-5
0,5 - 2,5
0,15 - 1,2
0,1 - 0,6
0,05 - 0,35
32
80
25
15-250
250
630
10 - 16
3 - 11
1-5
0,5 - 2,5
0,15 - 1,2
0,1 - 0,6
0,05 - 0,35
15-125
16
Napomena: za kompletan regulator diferencijalnog pritiska AFA/VFG pri temperaturama do 150°C potrebni su:
- ventil VFG 2 ili VFG 21(do 140°C) i
- jedna impulsna cev AF
pri temperaturama iznad 150°C:
- ventil VFG 2,
- jedna impulsna cev AF
- lonac za hlađenje
Ventil: vidi ventile VFG 2 ili VFG 21 na strani 46.
Kodni broj
Tip
Opis
Slika
Dodaci za AFA/ AFPA/ AFD/AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21
Za priključenje više pogona
003G1397 KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona
003G1398 KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1391 Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
003G1392 V1
lonac za hlađenje V=1l
003G1403 V2
lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm2
Nastavak vretena za temperature pare iznad 200 do 350°C (PN16 do 300°C)
003G1394 ZF4
Produžetak vretena za hlađenje za ventile DN15-125, za priključenje u slučaju
temperature dovoda preko 150°C do 350°C
Regulatori otvaraju sa porastom pritiska ispred
ventila
Izbor regulatora:
Qmax = 1.9 m3/h
Δp min =1.3 bar
kv 
Q max
 p min

1 .9
1 .3
 1 .7
m3
h
Rešenje: AVA DN15, Kvs 4,0, podešavanje dif.
pritiska 1,0-4,5 bar.
Januar 2012
42
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Umanjivači pritiska (reducir ventili)
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
maks. dif.
pritisak [bar]
podeš.
pritiska [bar]
KVS
Slike
[m3/h]
Umanjivač pritiska (reducir ventil) AVD - za vodu
AVD
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, zatvara prilikom porasta pritiska iza ventila, maks.
temperatura vode 150°C.
Ugradnja u dovod
003H6644 AVD 15/4,0 1-5
003H6645
003H6646
003H6659
003H6660
003H6661
003H6652
003H6662
003H6663
003H6664
3/4" ZN
AVD 20/6,3 1-5
20
1" ZN
AVD 25/8 1-5
25
1 1/4" ZN
AVD 32/12,5 1-5
40
AVD 50/20 1-5
50
3/4" ZN
1" ZN
AVD 25/8 3-12
25
1 1/4" ZN
50
8
12,5
16
20
4,0
6,3
3 - 12
16
32
AVD 50/20 3-12
1-5
20
20
40
6,3
PN 25
15
AVD 40/16 3-12
4,0
prirubnica
DIN 2501
AVD 20/6,3 3-12
AVD 32/12,5 3-12
20
16
32
AVD 40/16 1-5
003H6650 AVD 15/4,0 3-12
003H6651
15
8
12,5
prirubnica
DIN 2501
16
20
Umanjivač pritiska (reducir ventili) AVDS - za paru
AVDS
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, zatvara prilikom porasta pritiska iza ventila, maks.
temperatura pare 200°C.
Ugradnja u dovod
003H6667 AVDS 15/3,2 1-5
003H6668
003H6669
AVDS 20/4,5 1-5
20
AVDS 25/6,3 1-5
25
003H6672 AVDS 15/3,2 3-12
003H6673
003H6674
15
15
3/4" ZN
10
1" ZN
PN 25
3,2
1-5
1 1/4" ZN
6,3
3/4" ZN
AVDS 20/4,5 3-12
20
1" ZN
AVDS 25/6,3 3-12
25
1 1/4" ZN
4,5
3,2
3 - 12
4,5
6,3
Napomena: za kompletan reducir ventil za paru AVDS potrebno je ugraditi i impulsnu cev AV i lonac za hlađenje.
Dodaci za AVDS
003H6852 Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/8"
003H6853 Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R3/8"
003H6854 Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/2"
003H0277 Lonac za hlađenje
V= 0.3 l,sa dva navojna priključka za cevi Ø6 x 1 mm
Priključke za ugradnju na cevovod pogledajte na strani 37.
Januar 2012
43
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Umanjivači pritiska (reducir ventili)
Kodni broj
Tip
površina membrane
[cm2]
maks. rad.
pritisak
bar
za DN
podešavanje dif. pritiska [bar]
Slika
Regulator umanjivača pritiska AFD + VFG 2/ VFG 21/ VFGS 2
AFD
Zatvara prilikom porasta pritiska iza ventila, maks. temperatura vode 150°C (sa loncima za hlađenje i ventilom VFG 2 do 200°C),
maks. temperatura pare 200°C (uvek je potrebno koristiti lonac za hlađenje), maks. temperatura pare 350°C
prilikom korišćenja lonca za hlađenje i produžetka za hlađenje vretena ZF4 (300°C za ventile DN16).
Ugradnja u dovod
Hidraulički pogon
8 - 16
003G1000 AFD 8 - 16
32
15-125
3 - 12
003G1001 AFD 3 - 12
1-6
003G1002 AFD 1 - 6
80
25
0,5 - 3
003G1003 AFD 0,5 - 3
15-250
0,1 - 0,7
003G1004 AFD 0,1 - 0,7
250
0,15 - 1,5
003G1005 AFD 0,15 - 1,5
0,05 - 0,35
630
003G1006 AFD 0,05 - 0,35
16
Napomena: kompletan reducir ventil AFD/VFG se sastoji, pored hidrauličnog pogona AFD, još i od:
- voda do 150°C: ventila VFG 2 ili VFG 21 i impulsne cevi AF;
- voda do 200°C: ventila VFG 2 i impulsne cevi AF;
- para do 200°C; ventila VFGS 2, impulsne cevi AF i lonca za hlađenje;
- para do 300°C - PN16 ili do 350°C - PN25,40: ventila VFGS 2, impulsne cevi AF, lonca za hlađenje i rashladnog nastavka vretena
ZF4.
Ventil: VFG 2, VFG 21 ili VFGS 2 na stranama 46 i 47.
Kodni broj
Tip
Opis
Slika
Dodaci za AFA/ AFPA/ AFD/AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21/VFGS 2
Za priključenje više pogona
003G1397 KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona
003G1398 KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1391 Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
003G1392 V1
lonac za hlađenje V=1l
003G1403 V2
lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm2
Nastavak vretena za temperature pare iznad 200 do 350°C (PN16 do 300°C)
003G1394 ZF4
Produžetak vretena za hlađenje za ventile DN15-125, za priključenje u slučaju
temperature dovoda preko 150°C do 350°C
Regulatori zatvara sa porastom pritiska posle ventila
Izbor regulatora:
Qmax = 2,0 m3/h
Δp1 min =7,5 bar
Δpsetovano =6,0 bar
Minimalni dif. pritisak kroz kontroler je:
ΔpAVD = p1 min - p setovano = 7.5 - 6.0 = ΔpAVD = 1.5
bar
kv 
Q max
 p AVD

2 .0
1 .5
 1 .6
m3
h
Rešenje: AVD DN15, Kvs 4,0, podešavanje dif. pritiska
1,0-5,0 bar.
Januar 2012
44
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Sigurnosni regulatori pritiska
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
maks.dif.pritisa
k [bar]
podeš.
Pritiska [bar]
KVS
[m3/h]
Slika
Prestrujni regulator (regulator nadpritiska) SAVA sa dve membrane
SAVA
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, (sigurnosni - sa dve membrane) otvara prilikom porasta
pritiska, maks. temperatura vode 150°C.
Ugradnja u bajpas
003H6675
003H6676
003H6677
003H6687
003H6688
003H6689
003H6681
003H6682
003H6683
003H6690
003H6691
003H6692
SAVA 15/4,0 1-4,5
15
SAVA 20/6,3 1-4,5
SAVA 25/8 1-4,5
SAVA 32/12,5 1-4,5
SAVA 40/16 1-4,5
SAVA 50/20 1-4,5
SAVA 15/4,0 3-11
20
25
32
40
50
15
SAVA 20/6,3 3-11
SAVA 25/8 3-11
SAVA 32/12,5 3-11
SAVA 40/16 3-11
SAVA 50/20 3-11
20
25
32
40
50
3/4" ZN
1" ZN
1 1/4" ZN
prirubnica
DIN 2501
PN25
3/4" ZN
1" ZN
1 1/4" ZN
prirubnica
DIN 2501
20
16
4,0
1 - 4,5
20
16
3 - 11
6,3
8
12,5
16
20
4,0
6,3
8
12,5
16
20
Sigurnosni umanjivač pritiska (reducir ventil) SAVD sa dve membrane
SAVD
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, zatvara prilikom porasta pritiska, maks. temperatura vode
150°C.
Ugradnja u dovod
003H6693
003H6694
003H6695
003H6705
003H6706
003H6707
003H6699
003H6700
003H6701
003H6708
003H6709
003H6710
SAVD 15/4,0 1-5
15
SAVD 20/6,3 1-5
SAVD 25/8 1-5
SAVD 32/12,5 1-5
SAVD 40/16 1-5
SAVD 50/20 1-5
SAVD 15/4,0 3-12
20
25
32
40
50
15
SAVD 20/6,3 3-12
SAVD 25/8 3-12
SAVD 32/12,5 3-12
SAVD 40/16 3-12
SAVD 50/20 3-12
20
25
32
40
50
3/4" ZN
1" ZN
1 1/4" ZN
prirubnica
DIN 2501
PN25
3/4" ZN
1" ZN
1 1/4" ZN
prirubnica
DIN 2501
20
16
4,0
1-5
20
16
3 - 12
6,3
8
12,5
16
20
4,0
6,3
8
12,5
16
20
Dodaci za priključenje na cevovod
Dimenzije
Kodni broj
Za tipove ventila
DN
ventila
prema
cevovodu
prema
ventilu
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
DN25 x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
R1/2"SN x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 40
R2"SN x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
003H6915
003H6916
003H6917
Priključak sa prirubničkim nastavkom
AV, VG
DN 15
AV, VG
DN 20
AV, VG
DN 25
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
Januar 2012
DN15 x 3/4"UN
DN20 x 1"UN
DN25 x 1 1/4" UN
45
Sadržaj
Slika
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ventili za regulatore pritiska i diferencijalnog pritiska
Kodni broj
Tip
DN
PN
maks. dif.
pritisak
[bar]
Materijal tela ventila
Kvs
[m3/h]
Slika
Ventili VFG 2 - za vodu
VFG 2
Sa prirubnicom, neopterećeni pritiskom, prirubnica prema DIN 2501, sa metalnom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C (sa
loncem za hlađenje do 200°C).
Za pogone AFP, AFP-9, AFA, AFPA, AFD
065B2388 VFG 2 PN16 15/4
15
16
065B2389 VFG 2 PN16 20/6,3
20
16
065B2390 VFG 2 PN16 25/8
25
16
065B2391 VFG 2 PN16 32/16
32
16
065B2392 VFG 2 PN16 40/20
40
16
16
065B2393 VFG 2 PN16 50/32
50
16
065B2394 VFG 2 PN16 65/50
65
16
065B2395 VFG 2 PN16 80/80
80
16
065B2396 VFG 2 PN16 100/125
100
15
065B2397 VFG 2 PN16 125/160
125
15
065B2401 VFG 2 PN25 15/4
15
20
065B2402 VFG 2 PN25 20/6,3
20
20
065B2403 VFG 2 PN25 25/8
25
20
065B2404 VFG 2 PN25 32/16
32
20
065B2405 VFG 2 PN25 40/20
40
20
25
065B2406 VFG 2 PN25 50/32
50
20
065B2407 VFG 2 PN25 65/50
65
20
065B2408 VFG 2 PN25 80/80
80
20
065B2409 VFG 2 PN25 100/125
100
15
065B2410 VFG 2 PN25 125/160
125
15
Napomena: mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 i pritiska PN40.
EN-GJL-250
(GG-25)
EN-GJS-400
(GGG-40.3)
4
6,3
8
16
20
32
50
80
125
160
4
6,3
8
16
20
32
50
80
125
160
Ventili VFG 21 - za vodu
VFG 21
Sa prirubnicom, neopterećeni pritiskom, prirubnica prema DIN 2501, sa mekom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C.
Za pogone AFP, AFP-9, AFA, AFPA, AFD
065B2502 VFG 21 PN16 15/4
15
16
4
065B2503 VFG 21 PN16 20/6,3
20
16
6,3
065B2504 VFG 21 PN16 25/8
25
16
8
065B2505 VFG 21 PN16 32/16
32
16
16
065B2506 VFG 21 PN16 40/20
40
16
20
EN-GJL-250
16
(GG-25)
065B2507 VFG 21 PN16 50/32
50
16
32
065B2508 VFG 21 PN16 65/50
65
16
50
065B2509 VFG 21 PN16 80/80
80
16
80
065B2510 VFG 21 PN16 100/125
100
15
125
065B2511 VFG 21 PN16 125/160
125
15
160
065B2515 VFG 21 PN25 15/4
15
20
4
065B2516 VFG 21 PN25 20/6,3
20
20
6,3
065B2517 VFG 21 PN25 25/8
25
20
8
065B2518 VFG 21 PN25 32/16
32
20
16
065B2519 VFG 21 PN25 40/20
40
20
20
EN-GJS-400
25
(GGG-40.3)
065B2520 VFG 21 PN25 50/32
50
20
32
065B2521 VFG 21 PN25 65/50
65
20
50
065B2522 VFG 21 PN25 80/80
80
20
80
065B2523 VFG 21 PN25 100/125
100
15
125
065B2524 VFG 21 PN25 125/160
125
15
160
Napomena: mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 sa maks. temperaturom vode 140°C i ventili za pritisak PN40.
Januar 2012
46
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ventili za regulatore pritiska
Kodni broj
Tip
DN
PN
maks. dif.
pritisak
[bar]
Materijal tela ventila
KVS
[m3/h]
Ventili VFGS 2 - za paru
Slika
VFGS 2
Sa prirubnicom, neopterećeni pritiskom, prirubnica prema DIN 2501, sa metalnom zaptivkom, maks. temperatura pare 300°C za ventile
PN16 i 350°C za ventile PN25 i PN40.
Za pogone AFD
065B2430 VFGS 2 PN16 15/4
15
16
065B2431 VFGS 2 PN16 20/6,3
20
16
065B2432 VFGS 2 PN16 25/8
25
16
065B2433 VFGS 2 PN16 32/16
32
16
065B2434 VFGS 2 PN16 40/20
40
16
EN-GJL-250
16
(GG-25)
065B2435 VFGS 2 PN16 50/32
50
16
065B2436 VFGS 2 PN16 65/50
65
16
065B2437 VFGS 2 PN16 80/80
80
16
065B2438 VFGS 2 PN16 100/125
100
15
065B2439 VFGS 2 PN16 125/160
125
15
065B2443 VFGS 2 PN25 15/4
15
20
065B2444 VFGS 2 PN25 20/6,3
20
20
065B2445 VFGS 2 PN25 25/8
25
20
065B2446 VFGS 2 PN25 32/16
32
20
065B2447 VFGS 2 PN25 40/20
40
20
EN-GJS-400
25
(GGG-40.3)
065B2448 VFGS 2 PN25 50/32
50
20
065B2449 VFGS 2 PN25 65/50
65
20
065B2450 VFGS 2 PN25 80/80
80
20
065B2451 VFGS 2 PN25 100/125
100
15
065B2452 VFGS 2 PN25 125/160
125
15
065B2453 VFGS 2 PN40 15/4
15
20
065B2454 VFGS 2 PN40 20/6,3
20
20
065B2455 VFGS 2 PN40 25/8
25
20
065B2456 VFGS 2 PN40 32/16
32
20
065B2457 VFGS 2 PN40 40/20
40
20
GP240GH
40
(GS-C 25)
065B2458 VFGS 2 PN40 50/32
50
20
065B2459 VFGS 2 PN40 65/50
65
20
065B2460 VFGS 2 PN40 80/80
80
20
065B2461 VFGS 2 PN40 100/125
100
15
065B2462 VFGS 2 PN40 125/160
125
15
Napomena: mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 sa maks. temperaturom pare 300°C.
4,0/2,5*
6,3/4,0*
8,0/6,3*
16/10*
20/16*
32/25*
50/40*
80/63*
125/100*
160/125*
4,0/2,5*
6,3/4,0*
8,0/6,3*
16/10*
20/16*
32/25*
50/40*
80/63*
125/100*
160/125*
4,0/2,5*
6,3/4,0*
8,0/6,3*
16/10*
20/16*
32/25*
50/40*
80/63*
125/100*
160/125*
*) Kvs u slučaju ugrađenog distributora povećanog dotoka - strana 90. Na zahtev su dostupni i VFGS 2 ventili sa fabrički ugrađenim distributorima protoka.
Januar 2012
47
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori protoka
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
opseg
protoka
[m3/h]
maks. dif.
pritisak
[bar]
KVS
[m3/h]
Slika
Regulator protoka AVQ
AVQ
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i zavrtnjem za podešavanje protoka, zatvara prilikom porasta protoka, sa hidrauličkim
priključkom sa navojem 1/8" za priključenje hidrauličke impulsne cevi, maks. temperatura vode 150°C.
Pad pritiska na limiteru protoka je 0,2 bar.
Ugradnja u dovod ili povrat
003H6711
AVQ 15/1,6
003H6712
AVQ 15/2,5
003H6713
AVQ 15/4,0
003H6714
AVQ 20/6,3
20
1" SN
0,1-4,5
6,3
003H6715
AVQ 25/8,0
25
1 1/4" SN
0,1-6,0
8,0
003H6722
AVQ 15/1,6
0,03 - 0,86
1,6
003H6723
AVQ 15/2,5
0,07 - 1,4
2,5
003H6724
AVQ 15/4,0
003H6725
AVQ 20/6,3
20
1" SN
0,16 - 3
6,3
003H6726
AVQ 25/8,0
25
1 1/4" SN
0,2 - 3,5
8,0
003H6727
AVQ 32/12,5
15
3/4" SN
0,4 - 8
12,5
003H6728
AVQ 40/16
20
1" SN
0,8 - 10
003H6729
AVQ 50/20
25
1 1/4" SN
0,8 - 12
20
003H6730
AVQ 32/12,5
32
0,4 - 8
12,5
003H6731
AVQ 40/16
40
003H6732
AVQ 50/20
50
15
3/4" SN
PN 16
15
PN 25
PN 25
1,6
0,08-1,8
2,5
0,09-2,7
3/4" SN
PN 25
0,06-1,4
0,07 - 2,2
Prirubnica
PN25, EN
1092-2
0,8 - 10
12
20
16
16
0,8 - 12
4,0
4,0
16
16
20
Dodaci za priključenje na cevovod
Kodni broj
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
003H6915
003H6916
003H6917
Januar 2012
Za tipove ventila
Dimenzije
DN
prema
prema
ventila cevovo
ventilu
du
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25 DN25 x 1 1/4" UN
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
AV, VG, VS, VM
DN 15 R1/2"SN x 3/4"UN
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25 R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VM
DN 32 R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG
DN 40 R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 50 R2"SN x 2 1/2"UN
Priključak sa prirubničkim nastavkom
DN15 x 3/4"UN
AV, VG
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG
DN 20
AV, VG
DN 25 DN25 x 1 1/4" UN
48
Sadržaj
Slika
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori protoka
Regulator protoka AFQ + VFQ 2
AFQ
Zatvara sa porastom protoka, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje do 200°C), maks. rad. pritisak 25 bara.
Hidraulički pogon
Kodni broj
Tip
površina
membrane
[cm2]
dif. pritisak na limiteru protoka [bar]
250
0,2
0,5
Slika
Ugradnja u dovod ili povrat
003G1024
003G1025
AFQ 0,2
AFQ 0,5
Napomena: za kompletan regulator protoka AFQ/VFQ pri temperaturama do 150°C potrebni su:
- ventil VFQ 2 i
- komplet AFQ impulsnih cevi;
pri temperaturama medija iznad 150°C i ventilima do DN150:
- ventil VFQ 2,
- 2 impulsne cevi AF i
- 2 lonca za hlađenje;
pri temperaturama iznad 150°C i ventilima do DN250 :
- ventil VFQ 2,
- 3 impulsne cevi AF i
- 2 lonca za hlađenje;
Impulsne cevi
maks. temperatura vode 150°C.
Kodni broj
Tip
Za ventil DN
Izrada
AFQ
impulsne cevi
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
 10 x 0,8 mm ( 150°C )
003G1338
003G1340
003G1342
003G1343
003G1344
003G1346
003G1347
Slika
Ventil: vidi ventile VFQ 2 na strani 54.
Kodni broj
Tip
Opis
Slika
Dodaci za AFQ
Za priključenje više pogona
003G1397
KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih
pogona
003G1398
KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1391
Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
003G1392
V1
lonac za hlađenje V=1l
003G1403
V2
lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm2
Januar 2012
49
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska i protoka
Kodni broj
Tip
DN
Priključak
PN
opseg
protoka
[m3/h]
podeš.
dif.pritiska
[bar]
KVS
[m3/h]
Slika
Regulator diferencijalnog pritiska i protoka AVPQ
AVPQ
Regulator sa ventilom, hadrauličkim pogonom i glavom za podešavanje diferencijalnog pritiska i podesivom regulacijom protoka, zatvara
prilikom porasta dif. pritiska ili protoka, sa hidrauličkim priključkom sa navojem 1/8" za priključenje hidrauličke impulsne cevi, maks.
temperatura 150°C. Pad pritiska na limiteru protoka je 0,2 bar.
Ugradnja u povrat
003H6477
003H6478
003H6479
003H6480
003H6481
003H6482
003H6918
003H6919
003H6531
003H6532
003H6533
003H6534
AVPQ 15/1,6
AVPQ 15/2,5
AVPQ 15/4,0
AVPQ 20/6,3
AVPQ 25/8,0
AVPQ 32/10
AVPQ PN25 15/0,4 0,2-1,0
AVPQ PN25 15/1,0 0,2-1,0
AVPQ PN25 15/1,6 0,2-1,0
AVPQ PN25 15/2,5 0,2-1,0
AVPQ PN25 15/4,0 0,2-1,0
AVPQ PN25 20/6,3 0,2-1,0
20
1" SN
0,06-1,4
0,08-1,8
0,09-2,7
0,1-4,5
0,1-6,0
0,15-7,3
0,015 - 0,18
0,02 - 0,4
0,03 - 0,86
0,07 - 1,4
0,07 - 2,2
0,16 - 3
003H6535
AVPQ PN25 25/8,0 0,2-1,0
25
1 1/4" SN
0,2 - 3,5
003H6536
AVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0
32
1 3/4" SN
0,4 - 8
12,5
003H6537
AVPQ PN25 40/16 0,2-1,0
40
2" SN
0,8 - 10
16
003H6538
AVPQ PN25 50/20 0,2-1,0
50
003H6563
AVPQ 32/12,5 0,2-1,0
32
15
20
25
32
3/4" SN
PN 16
15
003H6564
AVPQ 40/16 0,2-1,0
40
003H6565
AVPQ 50/20 0,2-1,0
50
1" SN
1 1/4" SN
1 3/4" SN
3/4" SN
PN 25
2 1/2" SN
prirubnica
PN25, EN
1092-2
0,1-0,5
0,2-1,0
1,6
2,5
4,0
6,3
8,0
10,0
0,4
1,0
1,6
2,5
4,0
6,3
8,0
0,8 - 12
20
0,4 - 10
12,5
0,8 - 10
16
0,8 - 15
20
003H6566
AVPQ 32/12,5 0,3-2,0
32
003H6567
AVPQ 40/16 0,3-2,0
40
0,8 - 10
0,4 - 10
003H6568
AVPQ 50/20 0,3-2,0
50
0,8 - 15
12,5
0,3-2,0
16
20
Napomena: potrebna je jedna impulsna cev AV. Na raspolaganju je i izrada za ugradnju u dovod.
Dodaci za priključenje na cevovod
Kodni broj
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
003H6915
003H6916
003H6917
Za tipove ventila
Dimenzije
DN
prema
prema
ventila cevovo
ventilu
du
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25 DN25 x 1 1/4" UN
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
AV, VG, VS, VM
DN 15 R1/2"SN x 3/4"UN
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25 R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VM
DN 32 R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG
DN 40 R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 50 R2"SN x 2 1/2"UN
Priključak sa prirubničkim nastavkom
DN15 x 3/4"UN
AV, VG
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG
DN 20
AV, VG
DN 25 DN25 x 1 1/4" UN
Sadržaj
Slika
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
Dodaci za AVP, AVPB, AVPQ
003H6852
003H6853
003H6854
Januar 2012
Impulsna cev AV
Impulsna cev AV
Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/8"
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R3/8"
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/2"
50
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska i protoka
Regulator diferencijalnog pritiska i protoka AFPQ / AFPQ 4 + VFQ 2 / VFQ 21
AFPQ, AFPQ 4
zatvara prilikom porasta dif. pritiska ili protoka, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje i ventilom VFQ 2 do 200°C), maks.
rad. pritisak 40 bara.
Hidraulički pogon
Kodni broj
Tip
površina
membrane
[cm2]
dif. pritisak reduktora
[bar]
podeš. dif. pritiska [bar]
250
0,2
0,5
0,2
0,5
0,1 - 0,7
0,1 - 0,7
0,15 - 1,5
0,15 - 1,5
250
0,2
0,5
0,2
0,5
0,1 - 0,7
0,1 - 0,7
0,15 - 1,5
0,15 - 1,5
Slika
Ugradnja u povrat
003G1029
003G1030
003G1031
003G1032
AFPQ
AFPQ
AFPQ
AFPQ
0,1 - 0,7
0,1 - 0,7
0,15 - 1,5
0,15 - 1,5
Ugradnja u dovod
003G1033
003G1034
003G1035
003G1036
AFPQ 4
AFPQ 4
AFPQ 4
AFPQ 4
0,1 - 0,7
0,1 - 0,7
0,15 - 1,5
0,15 - 1,5
Napomena:
ugradnja u povrat: za temperature do 150°C, kompletan regulator sastoji se od regulatora AFPQ, ventila VFQ2/21 impulsne cevi za pogon AFPQ i jedne
impulsne cevi AF. Za temperature iznad 150°C, za kompletan regulator AFPQ/VFQ potrebno je dodati i kondezni lonac.
ugradnja u dovod: za temperature do 150°C, kompletan regulator sastoji se od regulatora AFPQ4, ventila VFQ2/21 impulsne cevi za pogon AFPQ4 i jedne
impulsne cevi AF. Za temperature iznad 150°C i dimenzije do DN150, za kompletan regulator AFPQ4/VFQ potrebne su tri impulsne cevi AF i dva kondezna
lonca. Za temperature iznad 150°C i dimenzije iznad DN150, za kompletan regulator AFPQ4/VFQ potrebne su tri impulsne cevi AF i tri kondezna lonca.
Ventil: vidi ventile VFQ 2 ili VFQ 21 na strani 54.
Impulsne cevi
maks. temperatura vode 150°C.
Kodni broj
003G1365
003G1367
003G1369
003G1370
003G1371
003G1373
003G1374
003G1378
003G1380
003G1382
003G1383
003G1384
003G1386
003G1387
Tip
AFPQ
impulsne cevi
Ugradnja u povrat
AFPQ 4
impulsne cevi
Ugradnja u dovod
Izrada
Za ventil DN
15 i 20
25 i 32
40
50
65 i 80
100
125
15 i 20
25 i 32
40
50
65 i 80
100
125
Slika
 10 x 0,8 mm ( 150°C )
 10 x 0,8 mm ( 150°C )
Dodaci za AFPQ i AFPQ4
003G1391
Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
Za priključenje više pogona
003G1397
KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih
pogona
003G1398
KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1392
Januar 2012
V1
lonac za hlađenje V=1l
51
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska i limiteri protoka
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
*opseg
protoka
[m3/h]
podeš. dif.
Pritiska
[bar]
KVS
[m3/h]
Slika
Regulator diferencijalnog pritiska sa ograničenjem protoka AVPB
AVPB
Regulator sa ventilom, pogonom i glavom za podešavanje diferencijalnog pritiska i ograničivačem protoka, zatvara prilikom porasta dif.
pritiska ili protoka, sa hidrauličkim priključkom sa navojem 1/8" za priključenje hidrauličke impulsne cevi, maks. temperatura 150°C.
Ugradnja u povrat
dpmax=12bar
003H6399
003H6400
003H6401
003H6402
003H6403
AVPB 15/1,6
AVPB 15/2,5
AVPB 15/4,0
AVPB 20/6,3
AVPB 25/8,0
3/4" UN
15
PN 16
20
25
1" UN
1 1/4" UN
15
3/4" UN
0,06-1,4
0,08-1,8
0,09-2,7
0,1-4,5
0,1-6,0
0,2-1,0
1,6
2,5
4,0
6,3
8,0
0,2-1,0
1,6
2,5
4,0
6,3
8,0
dpmax=20bar
003H6444
003H6445
003H6446
003H6447
003H6448
AVPB 15/1,6
AVPB 15/2,5
AVPB 15/4,0
AVPB 20/6,3
AVPB 25/8,0
PN 25
20
25
1" UN
1 1/4" UN
0,03 - 0,86
0,07 - 1,4
0,07 - 2,2
0,16 - 3
0,2 - 3,5
dpmax=16bar
003H6449
AVPB 32/12,5 0,2-1,0
32
1 3/4" SN
0,4 - 8*
003H6450
AVPB 40/16 0,2-1,0
40
2" SN
0,8 - 10*
003H6451
AVPB 50/20 0,2-1,0
50
2 1/2" SN
0,8 - 12*
20
003H6468
AVPB 32/12,5 0,2-1,0
32
0,4 - 8*
12,5
003H6469
AVPB 40/16 0,2-1,0
40
003H6470
AVPB 50/20 0,2-1,0
50
003H6471
AVPB 32/12,5 0,3-2,0
32
PN 25
0,8 - 10*
prirubnica
PN25, EN
1092-2
12,5
0,2-1,0
0,2-1,0
16
16
0,8 - 12*
20
0,4 - 8*
12,5
003H6472
AVPB 40/16 0,3-2,0
40
0,8 - 10*
003H6473
AVPB 50/20 0,3-2,0
50
0,8 - 12*
0,3-2,0
16
20
Napomena: potrebna je i jedna impulsna cev AV.
*) Pri padu pritiska od 0,2 bara na limiteru protoka.
Na raspolaganju su i regulatori sa fiksnim dif. pritiskom 0,5 bar (PN25) i 0,2bar, 0,3bar i 0,5bar (PN16).
Dodaci za priključenje na cevovod
Kodni broj
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
003H6915
003H6916
003H6917
Za tipove ventila
Dimenzije
DN
prema
prema
ventila cevovo
ventilu
du
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25 DN25 x 1 1/4" UN
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
AV, VG, VS, VM
DN 15 R1/2"SN x 3/4"UN
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25 R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VM
DN 32 R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG
DN 40 R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 50 R2"SN x 2 1/2"UN
Priključak sa prirubničkim nastavkom
DN15 x 3/4"UN
AV, VG
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG
DN 20
AV, VG
DN 25 DN25 x 1 1/4" UN
Sadržaj
Slika
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
Dodaci za AVP, AVPB, AVPQ
003H6852
003H6853
003H6854
Januar 2012
Impulsna cev AV
Impulsna cev AV
Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/8"
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R3/8"
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/2"
52
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska i limiteri protoka
Kodni broj
površina
membrane
[cm2]
Tip
Maks. radni pritisak
[bar]
podeš. dif. pritiska [bar]
Slika
Regulator diferencijalnog pritiska sa reg. protoka AFPB = AFP + AFPB cevi + VFQ 2/ 21
AFPB
zatvara prilikom porasta dif. pritiska i protoka, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje i ventilom VFQ 2 do 200°C), za ventile
DN15 do DN125.
Ugradnja u povrat
Hidraulički pogon
003G1016
003G1017
AFP 0,15 - 1,5
AFP 0,1 - 0,7
250
0,15 - 1,5
0,1 - 0,7
25
Napomena: za kompletan regulator AFPB pri temperaturama medija do 150°C potrebni su:
- ventil VFQ 2,
- komplet AFPB impulsnih cevi i
- jedna impulsna cev AF;
pri temperaturama medija iznad 150°C:
- ventil VFQ 2,
- komplet AFPB impulsnih cevi,
- jedna impulsna cev AF i
- jedan lonac za hlađenje.
Impulsne cevi
maks. temperatura vode 150°C.
Kodni broj
Tip
003G1355
003G1357
003G1359
003G1360
003G1361
003G1363
003G1364
Za ventil DN
Izrada
15 i 20
25 i 32
40
50
65 i 80
100
125
 10 x 0,8 mm ( 150°C )
AFPB
impulsne cevi
Ugradnja u povrat
Slika
Ventil: vidi ventile VFQ 2 ili VFQ 21 na strani 54.
Dodaci za AFPB
003G1391
Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
Za priključenje više pogona
003G1397
KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih
pogona
003G1398
KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1392
Januar 2012
V1
lonac za hlađenje V=1l
53
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ventili za regulatore diferencijalnog pritiska i protoka
Kodni broj
Tip
DN
PN
maks. dif.
pritisak
[bar]
Materijal
tela ventila
opseg
protoka
[m3/h]*
Kvs
[m3/h]
Ventili VFQ 2 - za vodu
Slika
VFQ 2
Sa prirubnicom, neopterećeni pritiskom, prirubnica prema DIN 2501, sa metalnom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za
hlađenje do 200°C).
Za pogone AFPB, AFPQ, AFPQ 4, AFQ
065B2654
VFQ 2 PN16 15/4
15
16
0,05 - 2
4
065B2655
VFQ 2 PN16 20/6,3
20
16
0,15 - 3
6,3
065B2656
VFQ 2 PN16 25/8
25
16
0,25 - 3,5
8
065B2657
VFQ 2 PN16 32/16
32
16
065B2658
VFQ 2 PN16 40/20
40
16
065B2659
VFQ 2 PN16 50/32
50
065B2660
VFQ 2 PN16 65/50
65
16
16
EN-GJL250
(GG-25)
16
0,4 - 7
16
0,6 - 11
20
0,9 - 16
32
2 - 28
50
065B2661
VFQ 2 PN16 80/80
80
16
3,5 - 40
80
065B2662
VFQ 2 PN16 100/125
100
15
6,5 - 63
125
065B2663
VFQ 2 PN16 125/160
125
15
11 - 80
160
065B2667
VFQ 2 PN25 15/4
15
20
0,05 - 2
4
065B2668
VFQ 2 PN25 20/6,3
20
20
0,15 - 3
6,3
065B2669
VFQ 2 PN25 25/8
25
20
0,25 - 3,5
8
065B2670
VFQ 2 PN25 32/16
32
20
065B2671
VFQ 2 PN25 40/20
40
20
065B2672
VFQ 2 PN25 50/32
50
065B2673
VFQ 2 PN25 65/50
65
25
20
20
EN-GJS400
(GGG40.3)
0,4 - 7
16
0,6 - 11
20
0,9 - 16
32
2 - 28
50
065B2674
VFQ 2 PN25 80/80
80
20
3,5 - 40
80
065B2675
VFQ 2 PN25 100/125
100
15
6,5 - 63
125
065B2676
VFQ 2 PN25 125/160
125
15
11 - 80
160
Napomena: za pogone AFPQ, AFPQ 4 i AFQ mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250
s maks. temperaturom 140°C kao i ventili PN40.
*) prilikom pada pritiska od 0,2 bara na prigušnici
Ventili VFQ 21 - za vodu
VFQ 21
Sa prirubnicom, neopterećeni pritiskom, prirubnica prema DIN 2501, sa mekom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C.
Za pogone AFPB, AFPQ, AFPQ 4
065B2690
VFQ 21 PN16 15/4
15
16
0,05 - 2
4
065B2691
VFQ 21 PN16 20/6,3
20
16
0,15 - 3
6,3
065B2692
VFQ 21 PN16 25/8
25
16
0,25 - 3,5
8
065B2693
VFQ 21 PN16 32/16
32
16
0,4 - 7
16
065B2694
VFQ 21 PN16 40/20
40
0,6 - 11
20
0,9 - 16
32
16
16
EN-GJL250
(GG-25)
065B2695
VFQ 21 PN16 50/32
50
16
065B2696
VFQ 21 PN16 65/50
65
16
2 - 28
50
065B2697
VFQ 21 PN16 80/80
80
16
3,5 - 40
80
065B2698
VFQ 21 PN16 100/125
100
15
6,5 - 63
125
065B2699
VFQ 21 PN16 125/160
125
15
11 - 80
160
Napomena: za pogone AFPQ 4 i AFQ mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250
sa maks. temperaturom 140°C
*) prilikom pada pritiska za 0,2 bara na prigušnici
Januar 2012
54
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Kombinovani regulatori protoka sa regulacionim ventilom - Kombi ventili
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
opseg
protoka
[m3/h]
Hod [mm]
KVS
[m3/h]
Slika
Regulator protoka sa regulacionim ventilom AVQM
AVQM
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom, pad pritiska na limiteru protoka 0,2 bara, maks. temperatura vode 150°C.
Ugradnja u dovod ili povrat
PN16, navojni, dpmax=12bar
003H6733
AVQM PN16 15/0,4
0,015-0,18
0,4
003H6734
AVQM PN16 15/1,0
0,02-0,4
1,0
003H6735
AVQM PN16 15/1,6
003H6736
AVQM PN16 15/2,5
003H6737
AVQM PN16 15/4,0
15
3/4" UN
PN 16
0,03-0,86
5
1,6
0,07-1,4
2,5
0,07-2,2
4,0
003H6738
AVQM PN16 20/6,3
20
1" UN
0,16-3
003H6739
AVQM PN16 25/8,0
25
1 1/4" UN
0,2-3,5
15
3/4" UN
7
6,3
8,0
PN25, navojni, dpmax=20bar
003H6749
AVQM PN25 15/2,5
003H6750
AVQM PN25 15/4,0
003H6751
AVQM PN25 20/6,3
20
003H6752
AVQM PN25 25/8,0
25
PN 25
0,07-1,4
0,07-2,2
1" UN
0,16-3
1 1/4" UN
0,2-3,5
5
7
2,5
4,0
6,3
8,0
PN25, navojni, dpmax=16bar
003H6753
AVQM PN25 32/12,5
32
003H6754
AVQM PN25 40/16
40
003H6755
AVQM PN25 50/20
50
PN 25
1 3/4" UN
0,4-8
2" UN
0,8-10
12,5
2 1/2" UN
0,8-12
20
0,4-8
12,5
10
16,0
PN25, prirubnicki, dpmax=16bar
003H6756
AVQM 32/12,5
32
003H6757
AVQM 40/16
40
003H6758
AVQM 50/20
50
PN 25
prirubnica
PN25, EN
1092-2
0,8-10
10
0,8-12
16
20
Dodaci za priključenje na cevovod
Dimenzije
Kodni broj
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
003H6915
003H6916
003H6917
Januar 2012
Za tipove ventila
Priključak sa krajevima za zavarivanje
AV, VG, VS, VM
AV, VG, VS, VM
AV, VG, VS, VM
AV, VG, VM
AV, VG
AV, VG
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
AV, VG, VS, VM
AV, VG, VS, VM
AV, VG, VS, VM
AV, VG, VM
AV, VG
AV, VG
Priključak sa prirubničkim nastavkom
AV, VG
AV, VG
AV, VG
DN
ventila
prema
cevovodu
prema
ventilu
Sadržaj
Slika
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN15 x 3/4"UN
DN20 x 1"UN
DN25 x 1 1/4" UN
DN32 x 1 3/4"UN
DN40 x 2" UN
DN50 x 2 1/2"UN
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
R1/2"SN x 3/4"UN
R3/4"SN x 1"UN
R1"SN x 1 1/4" UN
R5/4"SN x 1 3/4"UN
R11/2"SN x 2" UN
R2"SN x 2 1/2"UN
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
DN 15
DN 20
DN 25
DN15 x 3/4"UN
DN20 x 1"UN
DN25 x 1 1/4" UN
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
55
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektromotorni pogoni za kombinovane regulatore AVQM
Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal
AMV
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082G3001
AMV 10/14/230V
082G3007
AMV 20/15/230V
082G3011
AVQM 15
300
5
AVQM 15 - 50
450
10
14
15
AMV 30/3/230V
3
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G3002
AMV 10/14/24V
082G3008
AMV 20/15/24V
082G3012
AMV(E) 10, 11
AVQM 15
300
5
AVQM 15 - 50
450
10
14
15
AMV 30/3/24V
3
sa sigurnosnom funkcijom - pri nestanku napajanja zatvara ventil, napajanje 230V
082G3003
AMV 13/14/230V
082G3009
AMV 23/15/230V
082G3013
AVQM 15
300
5
AVQM 15 - 50
450
10
14
AMV(E) 20/30
15
AMV 33/3/230V
3
sa sigurnosnom funkcijom - pri nestanku napajanja zatvara ventil, napajanje 24V
082G3004
AMV 13/14/24V
082G3010
AMV 23/15/24V
082G3014
AVQM 15
300
5
AVQM 15 - 50
450
10
14
15
AMV 33/3/24V
AMV(E) 13, 13SU
3
Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal
AME
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G3005
AME 10/14/24V
082G3015
AME 20/15/24V
082G3017
AVQM 15
300
5
AVQM 15 - 50
450
10
14
15
AME 30/3/24V
3
sa sigurnosnom funkcijom - pri nestanku napajanja zatvara ventil, napajanje 24V
082G3006
AME 13/14/24V
082G3016
AME 23/15/24V
082G3018
AVQM 15
300
5
AVQM 15 - 50
450
10
AMV(E) 23/33
15
AME 33/3/24V
Kodni broj
14
3
Naziv
Slika
Dodaci za elektromotorne pogone AMV 20/23, 30/33
082G3201
Dodatak 2S, za AMV 20, 23, 30, 33
082G3202
Dodatak 2S + potenciometar 10 k (0-10mm), za AMV 20, 23, 30, 33
082G3203
Dodatak 2S + potenciometar 1 k (0-10mm), za AMV 20, 23, 30, 33
Januar 2012
56
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Kombinovani regulatori protoka sa regulacionim ventilom - Kombi ventili
Kodni broj
Tip
DN
PN
maks. dif.
pritisak
ventila
[bar]
maks.
protok
[m3/h]
Hod [mm]
KVS
[m3/h]
Kombi ventil - Regulator protoka sa regulacionim ventilom AFQM 6
Slika
AFQM 6
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom, maks. temperatura vode 150°C; pH radnog fluida 7-10
Ugradnja u dovod ili povrat
003G1082
AFQM 6 PN16, 40/20
40
003G1083
AFQM 6 PN16, 50/32
50
003G1084
AFQM 6 PN25, 40/20
40
003G1085
AFQM 6 PN25, 50/32
50
003G1086
AFQM 6 PN40, 40/20
40
003G1087
AFQM 6 PN40, 50/32
50
16
16
25
20
40
2,2-11
8
20
3,2-16
12
32
2,2-11
8
20
3,2-16
12
32
2,2-11
8
20
3,2-16
12
32
Kombi ventil AFQM sa padom pritiska na limiteru 0,2bar
AFQM
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom; pad pritiska na limiteru protoka je 0,2bar, maks. temperatura
vode 150°C, priključak - prirubnica EN 1092-2; pH radnog fluida 7-10
Ugradnja u dovod ili povrat
003G6056
AFQM 65/50
65
003G6057
AFQM 80/80
80
003G6058
AFQM 100/125
100
003G6059
AFQM 125/160
125
003G6060
AFQM 150/280
150
003G6061
AFQM 200/320
200
003G6062
AFQM 250/400
250
003G1088
AFQM 65/50
65
003G1089
AFQM 80/80
80
003G1090
AFQM 100/125
100
003G1091
AFQM 125/160
125
16
16
15
12
10
20
25
15
5,6-28
12
50
8,0-40
18
80
12,6-63
20
125
16-80
20
160
30-145
25
280
38-190
27
320
56-280
27
400
5,6-28
12
50
8,0-40
18
80
12,6-63
20
125
16-80
20
160
Kombi ventil AFQM sa padom pritiska na limiteru 0,5bar
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom; pad pritiska na limiteru protoka je 0,5bar, maks. temperatura
vode 150°C, priključak - prirubnica EN 1092-2; pH radnog fluida 7-10
Ugradnja u dovod ili povrat
003G6063
AFQM 65/50
65
5,6-28
12
50
8,0-40
18
80
12,6-63
20
125
16-80
20
160
30-145
25
280
38-190
27
320
56-280
27
400
16
003G6064
AFQM 80/80
80
003G6065
AFQM 100/125
100
15
003G6066
AFQM 125/160
125
003G6067
AFQM 150/280
150
003G6068
AFQM 200/320
200
16
12
10
003G6069
Januar 2012
AFQM 250/400
250
57
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektromotorni pogoni za AFQM 6 i AFQM PN25
Kodni broj
AMV, AME
Za regulatore
Tip
Sila [N]
Krajnji
prekidači
Brzina
[s/mm]
Slika
Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal, za regulatore AFQM 6, AFQM PN25
Za regulatore AFQM 6 i AFQM PN25 DN65 i DN80
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082G0608
082G0609
AMV 410 230VAC
AMV 410 230VAC
AFQM 6, AFQM PN25
DN65 i DN80
1000
2
15
15
AFQM 6, AFQM PN25
DN65 i DN80
800
2
15
15
2
15
sa sigurnosnom funkcijom, napajanje 230V
082G0611
082G0612
AMV 413 230VAC
AMV 413 230VAC
Elektromotorni pogoni AME, za kontinualni regulacioni signal, za AFQM 6 i AFQM
Za regulatore AFQM 6 i AFQM PN25 DN65 i DN80
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G0610
AFQM 6, AFQM PN25
DN65 i DN80
AME 410 24VAC
1000
sa sigurnosnom funkcijom, napajanje 24V
082G0613
AMV(E) 410, 413
AFQM 6, AFQM PN25
DN65 i DN80
AME 413 24VAC
800
2
15
Elektrohidraulični pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal, za AFQM 6 i AFQM
Za regulatore AFQM 6 i AFQM PN25
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082G0614
AMV 610 230VAC
AFQM 6 i AFQM PN25
1200
2
15
AFQM 6 i AFQM PN25
1200
2
2
15
4
1200
2
15
1200
2
2
15
4
sa sigurnosnom funkcijom, napajanje 230V
082G0616
082G0618
AMV 613 230VAC
AMV 633 230VAC
Elektrohidraulični pogoni AME, za kontinualni regulacioni signal, za AFQM 6 i AFQM
Za regulatore AFQM 6 i AFQM
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082G0615
AME 610 230VAC
AFQM 6 i AFQM PN25
sa sigurnosnom funkcijom, napajanje 230V
082G0619
082G0620
AME 613 230VAC
AME 633 230VAC
AMV(E) 610, 613, 633
AFQM 6 i AFQM PN25
Elektromotorni pogoni za AFQM PN16
AMV, AME
Za ventile
Kodni broj
Sila [N]
Hod [mm]
Tip
Brzina
[s/mm]
Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal
Slika
AMV
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082H3021
082H3024
082G1451
082G1461
AMV 55/8/230V
AMV 56/4/230V
AMV 85/8/230V
AMV 86/3/230V
AFQM PN16 DN65 DN125
AFQM PN16 DN150 DN250
2000
1500
5000
40
2000
1500
5000
40
2000
1500
5000
40
52
8
4
8
3
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082H3020
082H3023
082G1450
082G1460
AMV 55/8/24V
AMV 56/4/24V
AMV 85/8/24V
AMV 86/3/24V
AFQM PN16 DN65 DN125
AFQM PN16 DN150 DN250
52
8
4
8
3
Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082H3022
082H3025
082G1452
082G1462
Januar 2012
AME 55/8/24V
AME 56/4/24V
AME 85/8/24V
AME 86/3/24V
AFQM PN16 DN65 DN125
AFQM PN16 DN150 DN250
58
52
8
4
8
3
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Kombinovani regulatori protoka sa regulacionim ventilom
Tip
Kodni broj
DN
PN
Kvs
Priključak
Opseg
protoka (l/h)
Hod
(mm)
Slika
Kombinovani automatski limiter protoka i regulacioni ventil AHQM
AHQM
Regulacioni ventil bez pomoćne energije sa integrisanim regulacionim ventilom i funkcijom ograničenja protoka. Min. dif. pritisak na restriktoru je
0,12 bar (0,14 bar za DN25 i DN32) maks. dif. pritisak na ventilu 4 bar, temperatura vode od 2 do 120°C, PN16, materijal kućišta mesing .
Ugradnja u razvod ili povrat
003L3592 AHQM 15
15
1.0
G 3/4" SN
35-430
003L3593 AHQM 15
15
1.25
G 3/4" SN
110-700
003L3594 AHQM 15
15
1.6
G 3/4" SN
200-1000
5.5
PN16
003L3595 AHQM 20
20
2.5
G 1" SN
250-1200
003L3596 AHQM 25
25
4.0
G 1 1/4" SN
430-2200
003L3597 AHQM 32
32
6.3
G 1 3/4" SN
650-3400
Sila [N]
Hod [mm]
5.0
Elektromotorni pogoni za kombinovane regulatore AHQM
Tip
Kodni broj
Brzina
[s/mm]
Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal
Slika
AMV
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082G3001 AMV 10/14/230V
300
082H8037
082H8039
082H8041
082H8043
AMV 130/230V
AMV 140/230V
AMV 130H/230V
AMV 140H/230V
082G3090 AMV 150/24/230V
5
200
5,5
200
5,5
250
5
300
5
14
24
12
24
12
24
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G3002 AMV 10/14/24V
082H8036
082H8038
082H8040
082H8042
AMV 130/24V
AMV 140/24V
AMV 130H/24V
AMV 140H/24V
200
5,5
200
5,5
14
24
12
24
12
sa sigurnosnom funkcijom - pri nestanku napajanja zatvara ventil
082G3003 AMV 13/14/230V
300
5
14
082G3004 AMV 13/14/24V
300
5
14
Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal
AME
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G3005 AME 10/14/24V
082H8044
082H8045
082H8046
082H8047
300
AME 130
AME 140
AME 130H
AME 140H
5
200
5,5
200
5,5
300
5
14
24
12
24
12
sa sigurnosnom funkcijom - pri nestanku napajanja zatvara ventil, napajanje 24V
082G3006 AME 13/14/24V
Januar 2012
59
14
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Dodaci za priključenje na cevovod
Dimenzije
Kodni broj
003H6908
003H6909
003H6910
003H6914
003H6902
003H6903
003H6904
003H6906
003H6915
003H6916
003H6917
Za tipove ventila
DN
ventila
Priključak sa krajevima za zavarivanje
AHQM
DN 15
AHQM
DN 20
AHQM
DN 25
AHQM
DN 32
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
AHQM
DN 15
AHQM
DN 20
AHQM
DN 25
AHQM
DN 32
Priključak sa prirubničkim nastavkom
AHQM
DN 15
AHQM
DN 20
AHQM
DN 25
prema cevovodu
prema
ventilu
Sadržaj
Slika
DN15 x 3/4"UN
DN20 x 1"UN
DN25 x 1 1/4" UN
DN32 x 1 3/4"UN
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
R1/2"SN x 3/4"UN
R3/4"SN x 1"UN
R1"SN x 1 1/4" UN
R5/4"SN x 1 3/4"UN
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
DN15 x 3/4"UN
DN20 x 1"UN
DN25 x 1 1/4" UN
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
Brzi izbor AHQM
Za izbor AHQM ventila dovoljno je da
znate projektni protok:
DN
15
15
15
20
25
32
Kvs
1,0
1,25
1,6
2,5
4,0
6,3
Min.
0,035
0,11
0,2
0,25
0,43
0,65
Max
0,43
0,7
1,0
1,2
2,2
3,4
Primer upotrebe AHQM - mala podstanica za indirektno grejanje
Januar 2012
60
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektronski regulatori ECL Comfort
ECL Comfort 210
ECL Comfort 310
Osnovni zahtevi, visoke performance u daljinskim
sistemima grejanja.
Za visoke zahteve – sa komunikacionim i opcijama za
proširenje
• regulacija do 2 1/2 regulaciona kruga
• Inteligentni ECL aplikacioni ključevi serije A2xx
• Okreni/stisni navigaciono dugme
• Veliki grafički ekran sa pozadinskim svetlom, meni na srpskom jeziku
• Više mesta za kablove
• Kutija za kablove i korisnički interfejs su razdvojivi
• Dva izlaza za 3-tačkastu regulaciju optimizovana za elektromotorne pogone
• 8 ulaza: 6 Pt 1000, 2 koja mogu biti konfigurisana
• 4 relejna izlaza
• Očitavanje zapamćenih podataka na ekranu ili putem USB interfejsa
• USB port za servis
• Modbus RS485 za kratke kablove
• Master/slave opcija
• Optimizovan za podstanice i rad sistema uz korišćenje Danfoss pogona, regulacionih
ventila, Pt 1000 senzora i pretvarača pritiska.
Januar 2012
61
Kao dodatak karakteristikama ECL Comfort 210,
ECL Comfort 310 Vam pruža:
• do 3 1/2 regulaciona kruga
• Integrisane komunikacione interfejse:
o USB interfejs za servis
o Modbus RS485 za veću udaljenost i umrežavanje
o M-bus master namenjen merilima utroška toplote
o Modbus TCP
• 10 ulaza: 6 Pt 1000, 4 mogu biti konfigurisana
• Tri izlaza sa 3-tačkastom regulacijom optimizovana za EM pogone
• 6 relejnih izlaza
• Očitavanje zapamćenih podataka na ekranu ili putem
komunikacionog interfejsa
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektronski regulatori ECL Comfort
Kodni broj
Tip
Opis, tehnički podaci
Slika
Elektronski regulatori
ECL 110
Univerzalni elektronski regulator za regulaciju jednog kruga:
- grejanja (kompenzacija prema spoljnoj temperaturi) ili
- pripreme PTV
Primenjuje se u sistemima gde je izvor toplote sistem daljinskog grejanja ili toplovodni kotao.
087B1251
ECL 110
24 V a.c.
087B1252
ECL 110
24 V a.c., sa tajmerom
087B1261
ECL 110
230 V a.c.
087B1262
ECL 110
230 V a.c., sa tajmerom
Elektronski regulatori
ECL 210
Regulator bez podnožja, aplikacionog ključa i senzora
087H3020
ECL 210
Univerzalni hardver – 230 V a.c.
Nije uključeno podnožje za montažu.
087H3024
ECL 210
Univerzalni hardver – 24 V a.c.
Nije uključeno podnožje za montažu.
087H3030
ECL 210B
Univerzalni hardver – 230 V a.c. Bez ekrana i točkića. Potrebna jedinica za daljinsko upravljanje.
Nije uključeno podnožje za montažu.
087H3034
ECL 210B
Univerzalni hardver – 24 V a.c. Bez ekrana i točkića. Potrebna jedinica za daljinsko upravljanje.
Nije uključeno podnožje za montažu.
Za kompletan regulator ECL Comfort 210 potrebni su vam još podnožje za montažu, senzori temperature i ECL aplikacioni ključ
Elektronski regulatori
ECL 310
Regulator bez podnožja, aplikacionog ključa i senzora
087H3040
ECL 310
Univerzalni hardver – 230 V a.c.
Nije uključeno podnožje za montažu.
087H3044
ECL 310
Univerzalni hardver – 24 V a.c.
Nije uključeno podnožje za montažu.
087H3050
ECL 310B
Univerzalni hardver – 230 V a.c. Bez ekrana i točkića. Potrebna jedinica za daljinsko upravljanje.
Nije uključeno podnožje za montažu.
087H3054
ECL 310B
Univerzalni hardver – 24 V a.c. Bez ekrana i točkića. Potrebna jedinica za daljinsko upravljanje.
Nije uključeno podnožje za montažu.
Za kompletan regulator ECL Comfort 310 potrebni su vam još podnožje za montažu, senzori temperature i ECL aplikacioni ključ
Aplikacioni ključevi za ECL Comfort 210/310
Regulacija temperature polaza u skladu sa spoljnim vremenskim uslovima
087H3802
A230
... ili kontrola konstantne temperature polaza sistema za grejanje sa kliznim ograničenjem temperature
povratnog voda i sa/bez kompenzacije uticaja vetra.
087H3805
A231
... sa kontrolom dvostruke pumpe za cirkulaciju i održavanje pritiska.
087H3801
A260
... sa kliznim ograničenjem temperature povratnog voda za dva nezavisna kruga grejanja.
087H3800
A266
... sa kliznim ograničenjem temperature povratnog voda. Kontrola konstantne temperature PTV kruga.
Dodatne funkcije: regulacija prekida protoka (flow switch).
087H3804
A361
... sa kliznim ograničenjem temperature povratnog voda za dva nezavisna grejna kruga sa kontrolom
dvostruke pumpe za cirkulaciju i održavanje pritiska.
087H3803
A368
... sa kliznim ograničenjem temperature povratnog voda, kontrolom dvostruke pumpe za cirkulaciju i
održavanje pritiska, takođe sa dvostrukom pumpom. Kontrola konstantne temperature PTV kruga i
kontrolom dvostruke pumpe.
Januar 2012
62
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Dodaci i senzori za regulatore ECL Comfort, termostati
Kodni broj
Tip
Slika
Opis, tehnički podaci
087H3220
Podnožje za montažu ECL Comfort 210, za montažu na zid i DIN šinu (35 mm).
087H3230
Podnožje za montažu ECL Comfort 310, za montažu na zid i DIN šinu (35 mm).
087H3200
ECA 30
Jedinica za daljinsko upravljanje sa integrisanim senzorom temperature i mogućnošću za povezivanje
sa spoljašnjim senzorom temperature Pt 1000.
Uključeno je postolje za montažu na zid.
087H3201
ECA 31
Jedinica za daljinsko upravljanje sa integrisanim senzorom temperature
i senzorom vlage. Mogućnost za povezivanje sa spoljašnjim senzorom
temperature Pt 1000. Uključeno je postolje za montažu na zid.
ECA 30/31 pribor za montažu na panel. Format 144 × 96 mm, stvarni otvor 139 × 93 mm.
087H3236
087H3202
ECA 32
Interni U/I modul
Senzori Pt1000 za ECL Comfort regulatore
087B1164
ESM-10
087B1165
ESM-11
087B1180
ESMU 100
087B1181
ESMU 250
087B1182
ESMU 100
087B1183
ESMU 250
087B1184
ESMB-12
084N1012
ESMT
Pt 1000 senzori
Spoljašnji i sobni senzor ESM-10
Temperaturni opseg
Nalegajući senzor
Temperaturni opseg
Za montažu na cev
Uronjeni senzor
Temperaturni opseg
Materijal
Priključci
Uronjeni senzor
Temperaturni opseg
Materijal
Priključci
Uronjeni senzor
Temperaturni opseg
Materijal
Priključci
Uronjeni senzor
Temperaturni opseg
Materijal
Priključci
kablovski senzor
Temperaturni opseg
-30 ... +50 °C
0 ... 100 °C
DN 15 ... 65
0 ... 140 °C
bakar
R = 1/2", I = 100 mm
0 ... 140 °C
bakar
R = 1/2", I = 250 mm
0 ... 140 °C
nerđajući čelik
R = 1/2", I = 100 mm
0 ... 140 °C
nerđajući čelik
R = 1/2", I = 250 mm
0 ... 100 °C
d = 6 mm, I = 2,5 m
-30 ... +50 °C
Spoljašnji i sobni senzor ESMT
Termostat i bezbednosni reduktor
087N1050
ST 1
TR 30-120 °C ; STW 100-120 °C; dužina pipka 120mm, priključak 1/2'' SN
087N1051
ST 2
TR 25-95 °C; STB 95 °C; dužina pipka 120mm, priključak 1/2'' SN
Čaure za senzore Pt1000
087B1190
087B1191
Čaura za ESMU 100, nerđajući čelik
Čaura za ESMU 250, nerđajući čelik
R = 1/2", I = 100 mm
R = 1/2", I = 250 mm
U našoj ponudi komponenti elektronske regulacije nalaze se i ECL APEX 20 - konfigurabilni
PLC kontroler sa integrisanim WEB serverom
Za sve informacije obratite se na Danfoss d.o.o. ili posetite našu internet stranicu
www.grejanje.danfoss.com
Januar 2012
63
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Oznake pogona :
* ukazuju na pravac opruge
Za daljinsko grejanje
Za grejanje i klimatizaciju
ABV NO
ABV NC
TWA-Z
ABNM-Z
ON/OFF
0-10V
AMV(E) 110-120
AMV(E) 130-140
AMI 140
AME 15QM
AME 55QM
AME 85QM
H = sa prekidačem
ON/OFF
0-10V
0-10V
0-10V
AMI 140
AME 15QM
AME 55QM
AME 85QM
AMV 150
AMV(E) 10/13
AMV(E) 20-33
AMV(E) 435
AMV(E) 25/35
AMV(E) 55/56
AMV(E) 85/86
AMV(E) 410/413
AMV(E) 610/613
AME 410
AME 413
AMV 410
AMV 413
AME 610 (230V)
AME 613 (230V)
AMV 610
AMV 613
za servis
SU = Opruga nagore
SD= Opruga nadole
supply
24
24
24
24
230
230
potentiometer
switch
3- position
modulating
safety function
2...120
2...120
16
ABNM
ABV NO ABV NC
(ABV NO) (ABV NC)
16
25
16
16
2...150
2...150
2...150 2…200
25
2...150
25
-10…120°C
25
Tip ventila
DN
mm
10(8)
15/2(8)
20/2(8)
25/2(8)
VMV
15
20
25
32
40
VS2
15
20
25
VM2
15
20
25
32
40
50
VB2
15
20
25
32
40
50
VGU
15
20
25
32
40
VGUF
50
VGS
15
20
25
AVQM
15
20
25
15
20
25
32
40
50
ABQM
10 LF
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
VZL2,VZL3,VZL4
RAV
2...120
25
2...150
16
2...130
10
NO&NC
AMV 110
AMV 120
AMV 130
AMV 140
AME 110
AME 120
AME 130
AME 140
AMV 130
AMV 140
AMI 140
AMV 150
TWA-Z
speed
(s/mm)
brzina
(s/mm)
F (N) F (N)
hod
(mm)(mm)
stroke
PN Tmax
bar °C
sa RAV priključkom
(ABV NO) (ABV NC)
Januar 2012
15
20
kvs
m3/h
(1.2)
2.8; (1.5)
5; (2.3)
8; (3.1)
2,5
4
6,3
10
12
0.25;0.4;0.63;1;1.6
2.5
4
0.25;0.4;0.63;1;1.6;2.5;4
4
6.3
10
16
25
0.25;0.4;0.63;1;1.6;2.5;4
6,3
10
16
25
40
4
6,3
8
12,5
16
20
1; 1,6; 3,2
4,5
6,3
0,4; 1; 1,6; 2,5; 4
6,3
8
0,4; 1; 1,6; 2,5; 4
6,3
8
12,5
16
20
30-150l/h
55-275 l/h
90-450 l/h
180-900 l/h
340-1700 l/h
640-3200 l/h
1500-7500l/h
5000-12500 l/h
8000-20000 l/h
11200-28000 l/h
15200-38000 l/h
36000-90000 l/h
58000-145000 l/h
76000-190000 l/h
112000-280000 l/h
0.25; 0.4; 0.63;
1;1,6
2.5; 3,5
hod
mm
2
2,1
2,6
3,1
3,3
4
AMV 150
TWA-Z
AMV 20
AMV 23
AME 20
AME 23
AMV 20
AMV 23
AMV 30
AMV 33
AME 30
AME 33
AMV 30
AMV 33
AMV 435
AMV 25
AMV 35
AMV 55
AMV 56
AMV 85
AMV 86
AME 435
AME 25
AME 35
AME 55
AME 56
AME 85
AME 86
AMV 435
AMV 25
AMV 35
AMV 55
AMV 56
AMV 85
AMV 86
14
300
5,5
15
450
10
3
450
10
7,5 & 15
600
20
11
1000
15
3
600
15
8
2000
40
4
1500
40
8
5000
52
3
5000
52
15
1000/800
20
15
1200
25
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
10
10
10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
16
16
16
10
10
10
12
12
12
20
20
20
16
16
16
10
10
10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
16
16
16
10
10
10
12
12
12
20
20
20
16
16
16
AMV 10
AMV 13 SU&SD
AMV 10
AME 13 SU&SD
AMV 10
AMV 13 SU&SD
1P ili
1S
app. 60
100
app. 3
app. 60
100
app. 3
app. 60
100
app. 3
app. 30
100
app. 3,5
24
150
5,5
12
150
5,5
24
200
5,5
12
200
5,5
12
200
5,5
11
500
15
8
2000
25
8
5000
27
sa AS
24
250
5,5
p zatv.
bar
(0.8)
0,2 (0,8)
0,2 (0,8)
0,2 (0,8)
0,6
0,5
0,3
0,2
0,2
p zatv.
bar
(0.8)
0,2 (0,8)
0,2 (0,8)
0,2 (0,8)
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
10
0,6
0,5
0,3
0,2
0,2
10
10
10
16
16
16
5
5
5
10
16
16
5
7
10
5
7
10
5
7
5
12
7
20
5
7
10
20
2,25
4
4
4
4
4
4,5
10
4
15
25
4
27
3
4
2,5
2
1
2,5
2
1
2,5
2
1
64
www.grejanje.danfoss.com
Jani
Danfoss d.o.o.
Oznake pogona :
* ukazuju na pravac opruge
Za daljinsko grejanje
Za grejanje i klimatizaciju
ABV NO
ABV NC
TWA-Z
ABNM-Z
ON/OFF
0-10V
AMV(E) 110-120
AMV(E) 130-140
AMI 140
AME 15QM
AME 55QM
AME 85QM
H = sa prekidačem
ON/OFF
0-10V
0-10V
0-10V
AMI 140
AME 15QM
AME 55QM
AME 85QM
AMV 150
AMV(E) 10/13
AMV(E) 20-33
AMV(E) 435
AMV(E) 25/35
AMV(E) 55/56
AMV(E) 85/86
AMV(E) 410/413
AMV(E) 610/613
AME 410
AME 413
AMV 410
AMV 413
AME 610 (230V)
AME 613 (230V)
AMV 610
AMV 613
za servis
SU = Opruga nagore
SD= Opruga nadole
supply
24
24
24
24
230
230
potentiometer
switch
3- position
modulating
safety function
NO&NC
AMV 110
AMV 120
AMV 130
AMV 140
AME 110
AME 120
AME 130
AME 140
AMV 130
AMV 140
AMI 140
AMV 150
TWA-Z
ABNM
ABV NO ABV NC
(ABV NO) (ABV NC)
speed
(s/mm)
brzina
(s/mm)
F (N) F (N)
hod
(mm)(mm)
stroke
PN Tmax
bar °C
sa RAV priključkom
(ABV NO) (ABV NC)
Tip ventila
DN
mm
kvs
m3/h
hod
mm
15
0.25; 0.4; 0.63; 1;
1.6; 2.5
2.5; 4
5,5
20
15
20
25
32
40
50
15
20
25
32
40
50
15
20
25
32
40
50
65
80
15
20
25
32
40
50
65
80
0.63; 1; 1.6; 2.5; 4
6,3
10
16
25
40
0.63; 1; 1.6; 2.5; 4
6,3
10
16
25
40
0.63; 1; 1.6; 2.5; 4
6,3
10
16
25
40
63
100
0.63; 1; 1.6; 2.5; 4
6,3
10
16
25
40
63
100
40
20
8
50
32
12
65
80
100
125
65
80
100
125
150
200
250
15
20
25
32
40
50
15
20
25
50
80
125
160
50
80
125
160
280
320
400
17
41
68
123
198
290
3,8
7,7
11,6
12
18
25
32/40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
40
62
79
174
275
496
883
1212
2500
3948
5635
AMV 150
TWA-Z
app. 60
100
app. 3
app. 60
100
app. 3
app. 60
100
app. 3
app. 30
100
app. 3,5
24
150
5,5
12
150
5,5
24
200
5,5
12
200
5,5
12
200
5,5
11
500
15
8
2000
25
8
5000
27
sa AS
24
250
5,5
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
3,5
3,5
2,5
2,5
AMV 20
AMV 23
AME 20
AME 23
AMV 20
AMV 23
AMV 30
AMV 33
AME 30
AME 33
AMV 30
AMV 33
AMV 435
AMV 25
AMV 35
AMV 55
AMV 56
AMV 85
AMV 86
AME 435
AME 25
AME 35
AME 55
AME 56
AME 85
AME 86
AMV 435
AMV 25
AMV 35
AMV 55
AMV 56
AMV 85
AMV 86
14
300
5,5
15
450
10
3
450
10
7,5 & 15
600
20
11
1000
15
3
600
15
8
2000
40
4
1500
40
8
5000
52
3
5000
52
15
1000/800
20
15
1200
25
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
PN 16=16
PN 25&40=20
PN 16=16
PN 25&40=21
20
20
20
20
15
15
AMV 10
AMV 13 SU&SD
AMV 10
AME 13 SU&SD
AMV 10
AMV 13 SU&SD
1P ili
1S
-10...130
VRG
16
6
-10...120
VL2
16
-10...130
VL3
VF2
VF3
16
25
40
AFQM 6
2...150°C
AFQM
25
16
16
2...130°C
AMZ 112
AMZ 113
VFY-WA
16
-10…120°C
10
Januar 2012
10
4
15
10
4
15
10
4
15
2,5
20
10
4
15
2,5
20
20
12
18
20
20
25
27
27
16
16
15
15
16
16
15
15
12
10
10
12
10
10
rotation 90°
-10...130
VRB
16
rotation 90°
16
2...120
VZ2; VZ3; VZ4
65
www.grejanje.danfoss.com
Jani
Danfoss d.o.o.
Prolazni ventili - sistemi grejanja i klimatizacije
AMV(E) 85, 86
AMV(E) 56
AMV(E) 55
Hod
[mm]
AMV 423, 523
Priključak
AMV(E) 438 SU
Tip
AMV(E) 435
Kodni broj
AMV(E) 335
maksimalni diferencijalni pritisak [bar]
KVS
[m3/h]
Prolazni ventil VRG2
Slika
VRG2
PN16, temperatura 2-120°C, za temperature (-10)-2°C koristite grejač vretena, priključak spoljni navoj
065Z0131
VRG2 15/0,63
1" SN
4
4
4
0,63
065Z0132
VRG2 15/1,0
1" SN
4
4
4
1,0
065Z0133
VRG2 15/1,6
1" SN
4
4
4
1,6
065Z0134
VRG2 15/2,5
1" SN
4
4
4
2,5
065Z0135
VRG2 15/4,0
1" SN
4
4
4
4,0
065Z0136
VRG2 20/6,3
1 1/4" SN
4
4
4
6,3
065Z0137
VRG2 25/10
1 1/2" SN
4
4
4
10,0
065Z0138
VRG2 32/16
2" SN
4
4
4
16
065Z0139
VRG2 40/25
2 1/4" SN
4
4
4
25
065Z0140
VRG2 50/40
2 3/4" SN
4
4
4
40
10
15
Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.
Moguće je koristiti i pogone AMV(E) 15, 25, 35, 323 ,423, 523 uz upotrebu posebnog adaptera.
Prolazni ventil VRB2
VRB2
PN16, temperatura 2-120°C, za temperature (-10)-2°C koristite grejač vretena, priključak spoljni navoj
065Z0171
VRB2 15/0,63
1" SN
4
4
4
0,63
065Z0172
VRB2 15/1,0
1" SN
4
4
4
1,0
065Z0173
VRB2 15/1,6
1" SN
4
4
4
1,6
065Z0174
VRB2 15/2,5
1" SN
4
4
4
2,5
065Z0175
VRB2 15/4,0
1" SN
4
4
4
4,0
065Z0176
VRB2 20/6,3
1 1/4" SN
4
4
4
6,3
065Z0177
VRB2 25/10
1 1/2" SN
4
4
4
10,0
065Z0178
VRB2 32/16
2" SN
4
4
4
16
065Z0179
VRB2 40/25
2 1/4" SN
4
4
4
25
065Z0180
VRB2 50/40
2 3/4" SN
4
4
4
40
10
15
Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.
Moguće je koristiti i pogone AMV(E) 15, 25, 35, 323 ,423, 523 uz upotrebu posebnog adaptera.
Prolazni ventil VF2
VF2
Telo ventila do DN100 od GG 25, PN16, maks. temperatura 130°C, priključak prirubnica,
Telo ventila iSNad DN100 od GGG 40.3, PN16, maks. temperatura 200°C, priključak prirubnica.
065Z0271
VF2 15/0,63
DN 15
4
4
4
0,63
065Z0272
VF2 15/1,0
DN 15
4
4
4
1,0
065Z0273
VF2 15/1,6
DN 15
4
4
4
1,6
065Z0274
VF2 15/2,5
DN 15
4
4
4
2,5
065Z0275
VF2 15/4,0
DN 15
4
4
4
4,0
065Z0276
VF2 20/6,3
DN 20
4
4
4
6,3
065Z0277
VF2 25/10
DN 25
4
4
4
10
065Z0278
VF2 32/16
DN 32
4
4
4
16
065Z0279
VF2 40/25
DN 40
4
4
4
25
065Z0280
VF2 50/40
DN 50
4
4
4
065Z0281
VF2 65/63
DN 65
2,5
2,5
065Z0282
VF2 80/100
DN 80
2,5
2,5
065B3205
VF2 100/145
DN 100
065B3230
VF2 125/220
DN 125
065B3255
VF2 150/320
DN 150
10
15
20
30
40
63
100
1
40
1,5
1
145
0,5
1
0,5
3
220
0,2
0,5
0,2
1,5
320
Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.
Moguće je koristiti i pogone AMV(E) 15, 25, 35, 323 ,423, 523, 55, 56 uz upotrebu posebnih adaptera.
Za PN6 prolazne prirubničke ventile (model VL2), kontaktirajte Danfoss!
Januar 2012
66
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektromotorni pogoni za ventile VRG2, VRB2, VF2
Kodni broj
Za ventile
Tip
Sila [N]
Hod [mm]
Brzina
[s/mm]
Slika
AMV
Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
VRB2, VRG2, VF2 DN15 - DN80
400
VF2 DN15 - DN100
1200
AMV 55/8/230V
VF2 DN65 - DN150
2000
AMV 56/4/230V
VF2 DN65 - DN125
1500
082H0163
AMV 435/230V
082G3421
AMV 423/3/230V
082G3521
AMV 523/11/230V
082H3021
082H3024
082G1451
AMV 85/8/230V
082G1461
AMV 86/3/230V
20
7,5 ili 15
3
11
40
VF2 DN125, DN150
5000
52
20
8
4
8
3
AMV(E) 435
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082H0162
AMV 435/24V
VRB2, VRG2, VF2 DN15 - DN80
400
082G3420
AMV 423/3/24V
082G3520
AMV 523/11/24V
VRB2, VRG2 DN15 - DN50
VF2 DN15 - DN100
1200
082H3020
AMV 55/8/24V
VF2 DN65 - DN150
2000
082H3023
AMV 56/4/24V
VF2 DN65 - DN125
1500
082G1450
AMV 85/8/24V
082G1460
AMV 86/3/24V
VF2 DN125, DN150
7,5 ili 15
3
11
40
5000
52
8
4
8
3
AMV(E) 55,56
AME
Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082H0161
AME 435/24V
VRB2, VRG2, VF2 DN15 - DN80
400
082H3022
AME 55/8/24V
VF2 DN65 - DN150
2000
082H3025
AME 56/4/24V
VF2 DN65 - DN125
1500
082G1452
AME 85/8/24V
082G1462
AME 86/3/24V
DN ventila
R1/2"SN x 1"UN
R3/4"SN x 1 1/4"UN
DN 15
065Z0292
065Z0293
R1"SN x 1 1/2"UN
DN 25
R1 1/4"SN x 2"UN
DN 32
R1 1/2"SN x 2 1/4"UN
R2"SN x 2 3/4"UN
DN 40
Tip
40
5000
VF2 DN125, DN150
Dimenzije
Kodni broj
20
52
7,5 ili 15
8
4
8
3
Sastav
AMV(E) 435
Slika
Dodaci za VRG2, VRB2 ventile
065Z0291
065Z0294
Navojni priključak
065Z0295
065Z0296
DN 20
Set od 1 navojnog priključka sa zaptivkom i navrtkom
DN 50
Dodaci za elektromotorne pogone AMV, grejači vretena
Kodni broj
Opis
Tip
Dodaci za elektromotorne pogone AMV 55, 56
Odjednom je moguće ugraditi samo jedan od dodataka.
082H7035
Dodatak P 10 k/30mm za AMV 55, 56
082H7036
Dodatak P 10 k/40mm za AMV 55, 56
082H7038
Dodatak P 1 k /30mm za AMV 55, 56
082H7039
Dodatak P 1 k/40mm za AMV 55, 56
082H7037
Dodatak 2S za AMV 55, 56
082H7050
Dodatak 2S za AMV 86/3/24
082H7051
Dodatak 2S za AMV 86/3/230
082H7072
Dodatak 2S za AMV 85/8/24
082H7071
Dodatak 2S za AMV 85/8/230
082H7081
Dodatak 2S + P 10 k za AMV 86/3/24
082H7080
Dodatak 2S + P 10 k za AMV 86/3/230
082H7083
Dodatak 2S + P 1 k za AMV 85/3/24
082H7082
Dodatak 2S + P 1 k za AMV 85/8/230
065Z7022
Grejač vretena za pogone AMV/AME 55, 56, napajanje 24V
065Z7021
Grejač vretena za pogone AMV/AME 85, 86, napajanje 24V
Januar 2012
67
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Trokraki ventili
AMV(E) 85, 86
AMV(E) 56
AMV(E) 55
Hod
[mm]
AMV 423, 523
Priključak
AMV(E) 438 SU
Tip
AMV(E) 435
Kodni broj
AMV(E) 335
maksimalni diferencijalni pritisak [bar]
KVS
[m3/h]
Trokraki ventil VRG3
Slika
VRG3
PN16, temperatura 2-120°C, za temperature (-10)-2°C koristite grejač vretena, priključak spoljni navoj
065Z0111
VRG3 15/0,63
1" SN
4
4
4
0,63
065Z0112
VRG3 15/1,0
1" SN
4
4
4
1,0
065Z0113
VRG3 15/1,6
1" SN
4
4
4
1,6
065Z0114
VRG3 15/2,5
1" SN
4
4
4
2,5
065Z0115
VRG3 15/4,0
1" SN
4
4
4
4,0
065Z0116
VRG3 20/6,3
1 1/4" SN
4
4
4
6,3
065Z0117
VRG3 25/10
1 1/2" SN
4
4
4
10,0
065Z0118
VRG3 32/16
2" SN
4
4
4
16
065Z0119
VRG3 40/25
2 1/4" SN
4
4
4
25
065Z0120
VRG3 50/40
2 3/4" SN
4
4
4
40
10
15
Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.
Moguće je koristiti i pogone AMV(E) 15, 25, 35, 323 ,423, 523 uz upotrebu posebnog adaptera.
Trokraki ventil VRB3
VRB3
PN16, temperatura 2-120°C, za temperature (-10)-2°C koristite grejač vretena, priključak spoljni navoj
065Z0151
VRB3 15/0,63
1" SN
4
4
4
0,63
065Z0152
VRB3 15/1,0
1" SN
4
4
4
1,0
065Z0153
VRB3 15/1,6
1" SN
4
4
4
1,6
065Z0154
VRB3 15/2,5
1" SN
4
4
4
2,5
065Z0155
VRB3 15/4,0
1" SN
4
4
4
4,0
065Z0156
VRB3 20/6,3
1 1/4" SN
4
4
4
6,3
065Z0157
VRB3 25/10
1 1/2" SN
4
4
4
10,0
065Z0158
VRB3 32/16
2" SN
4
4
4
16
065Z0159
VRB3 40/25
2 1/4" SN
4
4
4
25
065Z0160
VRB3 50/40
2 3/4" SN
4
4
4
40
10
15
Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.
Moguće je koristiti i pogone AMV(E) 15, 25, 35, 323 ,423, 523 uz upotrebu posebnog adaptera.
Trokraki ventil VF3
VF3
Telo ventila do DN100 od GG 25, PN16, maks. temperatura 130°C, priključak prirubnica,
Telo ventila iSNad DN100 od GGG 40.3, PN16, maks. temperatura 200°C, priključak prirubnica.
065Z0251
VF3 15/0,63
DN 15
4
4
4
0,63
065Z0252
VF3 15/1,0
DN 15
4
4
4
1,0
065Z0253
VF3 15/1,6
DN 15
4
4
4
1,6
065Z0254
VF3 15/2,5
DN 15
4
4
4
2,5
065Z0255
VF3 15/4,0
DN 15
4
4
4
4,0
065Z0256
VF3 20/6,3
DN 20
4
4
4
6,3
065Z0257
VF3 25/10
DN 25
4
4
4
10
065Z0258
VF3 32/16
DN 32
4
4
4
16
065Z0259
VF3 40/25
DN 40
4
4
4
25
065Z0260
VF3 50/40
DN 50
4
4
4
065Z0261
VF3 65/63
DN 65
2,5
2,5
065Z0262
VF3 80/100
DN 80
2,5
2,5
065B1685
VF3 100/145
DN 100
065B3125
VF3 125/220
DN 125
065B3150
VF3 150/320
DN 150
10
15
20
40
63
100
30
1
40
1,5
1
145
0,5
1
0,5
3
220
0,2
0,5
0,2
1,5
320
Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.
Moguće je koristiti i pogone AMV(E) 15, 25, 35, 323 ,423, 523, 55, 56 uz upotrebu posebnih adaptera.
Za PN6 trokrake prirubničke ventile (model VL3), kontaktirajte Danfoss!
Januar 2012
68
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektromotorni pogoni za ventile VRG3, VRB3, VF3
Kodni broj
Za ventile
Tip
Sila [N]
Hod [mm]
Brzina
[s/mm]
Slika
AMV
Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN80
400
VF3 DN15 - DN100
1200
AMV 55/8/230V
VF3 DN65 - DN150
2000
AMV 56/4/230V
VF3 DN65 - DN125
1500
082H0163
AMV 435/230V
082G3421
AMV 423/3/230V
082G3521
AMV 523/11/230V
082H3021
082H3024
082G1451
AMV 85/8/230V
082G1461
AMV 86/3/230V
20
7,5 ili 15
3
11
40
VF3 DN125, DN150
5000
52
20
8
4
8
3
AMV(E) 435
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082H0162
AMV 435/24V
VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN80
400
082G3420
AMV 423/3/24V
082G3520
AMV 523/11/24V
VRB3, VRG3 DN15 - DN50
VF3 DN15 - DN100
1200
082H3020
AMV 55/8/24V
VF3 DN65 - DN150
2000
082H3023
AMV 56/4/24V
VF3 DN65 - DN125
1500
082G1450
AMV 85/8/24V
082G1460
AMV 86/3/24V
3
11
40
5000
VF3 DN125, DN150
7,5 ili 15
52
8
4
8
3
AMV(E) 55,56
AME
Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082H0161
AME 435/24V
VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN80
400
082H3022
AME 55/8/24V
VF3 DN65 - DN150
2000
082H3025
AME 56/4/24V
VF3 DN65 - DN125
1500
082G1452
AME 85/8/24V
082G1462
AME 86/3/24V
Kodni broj
Tip
DN ventila
R1/2"SN x 1"UN
R3/4"SN x 1 1/4"UN
DN 15
065Z0292
065Z0293
R1"SN x 1 1/2"UN
DN 25
R1 1/4"SN x 2"UN
DN 32
R1 1/2"SN x 2 1/4"UN
R2"SN x 2 3/4"UN
DN 40
40
5000
VF3 DN125, DN150
Dimenzije
20
52
7,5 ili 15
8
4
8
3
AMV(E) 435
Slika
Sastav
Dodaci za VRG3, VRB3 ventile
065Z0291
065Z0294
Navojni priključak
065Z0295
065Z0296
DN 20
Set od 1 navojnog priključka sa zaptivkom i navrtkom
DN 50
Dodaci za elektromotorne pogone AMV, grejači vretena
Kodni broj
Opis
Tip
Dodaci za elektromotorne pogone AMV 55, 56
Odjednom je moguće ugraditi samo jedan od dodataka.
082H7035
Dodatak P 10 k/30mm za AMV 55, 56
082H7036
Dodatak P 10 k/40mm za AMV 55, 56
082H7038
Dodatak P 1 k /30mm za AMV 55, 56
082H7039
Dodatak P 1 k/40mm za AMV 55, 56
082H7037
Dodatak 2S za AMV 55, 56
082H7050
Dodatak 2S za AMV 86/3/24
082H7051
Dodatak 2S za AMV 86/3/230
082H7072
Dodatak 2S za AMV 85/8/24
082H7071
Dodatak 2S za AMV 85/8/230
082H7081
Dodatak 2S + P 10 k za AMV 86/3/24
082H7080
Dodatak 2S + P 10 k za AMV 86/3/230
082H7083
Dodatak 2S + P 1 k za AMV 85/3/24
082H7082
Dodatak 2S + P 1 k za AMV 85/8/230
065Z7022
Grejač vretena za pogone AMV/AME 55, 56, napajanje 24V
065Z7021
Grejač vretena za pogone AMV/AME 85, 86, napajanje 24V
Januar 2012
69
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulacione slavine i pogoni
Kodni broj
Tip
PN
DN
Priključak
KVS
[m3/h]
Pripadajući
pogon
Trokrake regulacione slavine HRB3/ HFE3
Slika
HRB3/HFE3
bez navojnih priključaka ili kontraprirubnica, maks. temperatura vode 2-110°C.
065B2223
HRB 3-15
15
1/2" UN
2,5
065B2225
HRB 3-20
20
3/4" UN
6,3
065B2227
HRB 3-25
25
1" UN
10
065B2228
HRB 3-32
32
5/4" UN
16
065B2229
HRB 3-40
40
1 1/2" UN
25
065B2230
HRB 3-50
50
2" UN
065B5150
HFE 3-50
50
065B5165
HFE 3-65
65
90
065B5180
HFE 3-80
80
150
065B5200
HFE 3-100
100
065B5225
HFE 3-125
125
280
065B5250
HFE 3-150
150
400
PN 10
AMB 162
40
60
PN 6
prirubnica
225
AMB 182
Četverokrake regulacione slavine HRB4/ HFE4
HRB4/HFE4
bez navojnih priključaka ili kontraprirubnica, maks. temperatura vode 2-110°C.
065B2240
HRB 3-15
15
1/2" UN
2,5
065B2242
HRB 4-20
20
3/4" UN
6,3
065B2243
HRB 4-25
25
1" UN
10
065B2244
HRB 4-32
32
5/4" UN
16
065B2245
HRB 4-40
40
1 1/2" UN
25
065B2246
HRB 4-50
50
2" UN
065B6150
HFE 4-50
50
065B6165
HFE 4-65
65
90
065B6180
HFE 4-80
80
150
065B6200
HFE 4-100
100
065B6225
HFE 4-125
125
280
065B6250
HFE 4-150
150
400
PN 10
AMB 162
40
60
PN 6
prirubnica
225
AMB 182
Elektromotorni pogoni za regulacione slavine HRB, HFE
Kodni broj
Tip
Moment
[Nm]
Za slavine
Hod
[°]
Brzina
[s/90°]
Elektromotorni pogoni za regulacione slavine, za 3-stepeni regulacioni signal
Slika
AMB 162, 182
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082G4034
AMB 162/230V
HRB
5
082G4069
AMB 182/230V
HFE DN 50 - DN150
15
90
140
280
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G4030
AMB 162/24V
HRB
5
082G4064
AMB 182/24V
HFE DN 50 - DN150
15
90
140
280
Elektromotorni pogoni za regulacione slavine, za modularni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G4050
AMB 162/24V
HRB
5
082G4056
AMB 182/24V
HFE DN 50 - DN150
15
90
140
280
Dodaci, rezervni delovi za regulacione slavine HRE, HFE i pogone AMB
Kodni broj
Tip
Opis
065B0003
Komplet za zaptivanje HFE DN20 - DN40
065B0004
Komplet za zaptivanjeHFE DN50 - DN150
Januar 2012
70
Slika
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ultrazvučna merila energije toplote - Kalorimetri
Tip
Nazivni protok QN
PN
Priključak
Ugradnja temp. senzora
Build up number
Ultrazvučno kompaktno merilo energije toplote
Sonometer 1100
Kompaktno ultrazvučno merilo utroška energije toplote, za grejanje, montaža u vod niže temperature, dužina kabla između računske jedinice i vodomernog dela
1,5m, senzori temperature Pt500 f5,2mm, dužina kablova temperaturskih senzora 2 metra
- Opcija 1- baterijsko napajanje 3,6 V DC (A-Cell), bez komunikacionih modula (xy =10, z = 0)
- Opcija 2- baterijsko napajanje 3,6 V DC (D-Cell), sa M-Bus komunikacionim modulom (xy =2D, z = 0)
- Opcija 3- baterijsko napajanje 3,6 V DC (D-Cell), sa integrisanim radio komunikacionim modulom (Radio 868 MHz OMS) (xy =20, z = 3)
0,6 m³/h
DN15, 3/4"SN
1,5 m³/h
2,5 m³/h
3,5 m³/h
DN20, 1"SN
PN16
DN25, 5/4"SN
6 m³/h
Sonometer
1100
jedan senzor je ugrađen u
telo kalorimetra, drugi je
direktan i montira se u cev
preko adaptera R1/2'' x
M10x1
1HE1A-CALxy0z-AN1U1-CS1
1HE1G-CALxy0z-AN1U1-CS1
1HE1J-CALxy0z-AN1U2-CS1
mesingane čaure 35 mm
1HE1L-CALxy0z-AN4F3-CS1
mesingane čaure 35 mm
1HE1M-CALxy0z-AN4F3-CS1
10 m³/h
DN40, 2"SN
mesingane čaure 52 mm
1HE1N-CALxy0z-CN4G4-CS1
3,5 m³/h
DN25 prirubnica
mesingane čaure 35 mm
1HE2E-DALxy0z-AN4F0-CS1
6 m³/h
DN25 prirubnica
mesingane čaure 35 mm
1HE2G-DALxy0z-AN4F0-CS1
3,5 m³/h
DN32 prirubnica
mesingane čaure 35 mm
1HE2F-DALxy0z-AN4F0-CS1
6 m³/h
DN32 prirubnica
mesingane čaure 35 mm
1HE2H-DALxy0z-AN4F0-CS1
10 m³/h
DN40 prirubnica
mesingane čaure 52 mm
1HE2I-DALxy0z-CN4G0-CS1
15 m³/h
DN50 prirubnica
mesingane čaure 52 mm
1HE2J-DALxy0z-CN4G0-CS1
25 m³/h
DN65 prirubnica
mesingane čaure 52 mm
1HE2K-DALxy0z-CN4G0-CS1
40 m³/h
DN80 prirubnica
mesingane čaure 85 mm
1HE2L-DALxy0z-CN4H0-CS1
60 m³/h
DN100 prirubnica
mesingane čaure 85 mm
1HE2M-DALxy0z-CN4H0-CS1
PN25
U cenu je takođe uključen i prvi obavezni pregled od strane Direkcije za mere i dragocene metale.
Za informacije o specifičnim mogućnostima isporuke merila (različite dužina kablova i senzora, komunikacija i prenošenje podataka na elektronski regulator,
očitavanje u različitim jedinicama energije, merenje energije hlađenja...) pogledajte opcije na sledećoj strani.
Moduli
087G6027
M-Bus modul
087G6034
Analogni izlazni modul 4-20mA
087G6029
RS-232 modul
087G6039
Modul za 2 dodatna pulsna izlaza, energija i protok
087G6031
RS-232 modul sa kablom
087G6037
Modul za 2 dodatna pulsna ulaza, npr. iz vodomera
087G6032
RS-485 modul
087G6041
Modul za 2 dodatna pulsna ulaza + 1 pulsni izlaz
087G6035
L-Bus modul
Napajanje
Temperaturski senzori
087G6024
Napajanje 230V AC
087G6046
Par senzora f5,2mm sa 3m kablom, Pt500, MID
087G6025
Napajanje 24V AC
087G6047
Par senzora f5,2mm sa 5m kablom, Pt500, MID
087G6020
Baterija 3,6 V DC (A-Cell)
087G6048
Par senzora f5,2mm sa 10m kablom, Pt500, MID
087G6022
Baterija 3,6 V DC (D-Cell)
Čaure i adapteri za ugradnju senzora
Holenderski nastavci
087G6075
Adapter za montažu direktnog senz. R1/2'', M10x1
087G6071
Holenderski set za kalorimetre R1/2 x G3/4 (DN 15)
087G6053
Mesingana čaura f5,2 mm, 35mm, MID - 1 komad
087G6072
Holenderski set za kalorimetre R3/4 x G1 (DN 20)
087G6054
Mesingana čaura f5,2 mm, 52mm, MID - 1 komad
087G6073
Holenderski set za kalorimetre R1 x G5/4 (DN 25)
Sonometer 2100 - rastavljivo ultrazvučno merilo utroška
toplotne energije
M-CAL - mehaničko merilo utroška toplotne energije
Nominalni protok: 0.6, 1.5, 2.5 m3/h
Temperatura do 90°C
Dimenzije: DN15 i DN20, navojni
Januar 2012
Nominalni protok: 0.6 - 60 m3/h
Temperatura do 130°C
Dimenzije: DN15 - DN100
71
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
SONOMETER TM1100
build up number AAA BB - C
D
E
F
G
H
P - I
J
K
L
M - NN O
087G6011
AAA - aplikacija
kalorimetar za grejanje
kalorimetar za hlađenje
kalorimetar za grejanje / hlađenje
O - verifikacija
1HE
1CO
1HC
0
1
4
BB - senzor protoka
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
1
0.6 m³/h / 110mm navoj / DN 15 / G¾B
0.6 m³/h / 130mm navoj / DN 20 / G1B
0.6 m³/h / 190mm navoj / DN 20 / G1B
1.0 m³/h / 110mm navoj / DN 15 / G¾B
1.0 m³/h / 130mm navoj / DN 20 / G1B
1.0 m³/h / 190mm navoj / DN 20 / G1B
1.5 m³/h / 110mm navoj / DN 15 / G¾B
1.5 m³/h / 130mm navoj / DN 20 / G1B
1.5 m³/h / 190mm navoj / DN 20 / G1B
2.5 m³/h / 130mm navoj / DN 20 / G1B
2.5 m³/h / 190mm navoj / DN 20 / G1B
3.5 m³/h / 260mm navoj / DN 25 / G1¼B
6 m³/h / 260mm navoj / DN 25 / G1¼B
10 m³/h / 300mm navoj / DN 40 / G2B
0.6 m³/h / 190mm prirubnički DN 20 1
1.0 m³/h / 190mm prirubnički DN 20 1
1.5 m³/h / 190mm prirubnički DN 20 1
2.5 m³/h / 190mm prirubnički DN 20 1
1
3.5 m³/h / 260mm prirubnički DN 25
3.5 m³/h / 260mm prirubnički DN 32 1
1
6 m³/h / 260mm prirubnički DN 25
1
6 m³/h / 260mm prirubnički DN 32
1
10 m³/h / 300mm prirubnički DN 40
15 m³/h / 270mm prirubnički DN 50 1
25 m³/h / 300mm prirubnički DN 65 1
40 m³/h / 300mm prirubnički DN 80 1
60 m³/h / 360mm prirubnički DN 100 1
1
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H
1I
1J
1K
1L
1M
1N
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2I
2J
2K
2L
2M
00
AT
BA
BG
CN
DK
CZ
DE
GB
HR
IE
IT
KZ
LV
MD
PL
RO
RU
CS
SK
SI
TR
UA
1
0
1
2
3
4
C
D
L
D - kabl između senzora protoka i računske jedinice
2
bez
navojni
navojni
navojni
navojni
set
set
set
set
R½" x G ¾ B
R¾" x G 1 B
R1" x G 5/4 B
R1½ x G 2 B
Prirubnički su uvek PN25!
1.5m
3m
5m 1
0,2 m
1
Neutralni kod
Austria
Bosnia
Bulgaria
China
Denmark
Czech Republic
Germany
United Kingdom
Croatia
Ireland
Italy
Kazakhstan
Latvia
Moldova
Poland
Romania
Russia
Srbija
Slovak Republic
Slovenia
Turkey
Ukraine
M - holenderski priključci (setovi)
Prirubnički su uvek PN25!
1
izveštaj o testiranju na poseban zahtev
NN - Kod za državu
C - nominalni pritisak
PN16
PN25
bez odobrenja. bez izveštaja o
testiranju
u skladu sa nacionalnom regulacijom
K 7.2 za hlađenje
u skladu sa MID. sa pismom o
1
saobraznosti
2
0
A
B
C
D
F
G
H
I
3
4
5
6
Nije moguće za qp 3,5 m3/h i 6,0m3/h verzije
Samo za qp 0,6-2,5 m3/h; max. do 90°C
E - montaža
vod niže temperature
vod više temperature
L
H
- Dodaci / čaure
bez
1
za ø 5.2 mm temperaturske senzore (par )
mesing-čaure, 35 mm, MID 2
DN15 - 32
mesing-čaure, 52 mm, MID
DN40 - 65
mesing-čaure, 85 mm, MID
DN80 - 125
mesing-čaure, 120 mm, MID
DN150 -200
nerđajući čelik-čaure, 85mm MID
DN80 - 125
nerđajući čelik-čaure, 120mm MID
DN150 -200
nerđajući čelik-čaure, 155mm MID
DN200 - 250
nerđajući čelik-čaure, 210mm MID
DN 300
1
verzije sa jednom čaurom - na upit
2
max temperatura: 105°C
F - napajanje
baterija 3.6V DC (A-cell)
1
baterija 3.6V DC (D-cell)
mrežno napajanje 230V AC
mrežno napajanje 24V AC
1
1
2
3
4
Neophodno za varijante sa integrisanim radiom
GH - interfejs (komunikacioni) moduli
moduli slot 1
bez modula na slotu 1
Analogni modul (4-20mA) 1
Kombinovani modul (2 pulsna ulaza / 1 pulsni izlaz)
Pulsni ulazni modul (2 ulaza)
M-Bus modul
L-BUS modul (eksterni radio)
RS-232 modul
RS485 modul
moduli slot 2
bez modula na slotu 2
2
Pulsni izlazni modul
Kombinovani modul (2 pulsna ulaza / 1 pulsni izlaz) 2
Pulsni ulazni modul (2 ulaza)2
M-Bus modul 2
L-BUS modul (eksterni radio) 2
RS-232 modul 2
RS485 modul 2
1
2
0
A
B
C
D
E
F
G
za ø 6 mm temperaturske senzore (par)
mesing-čaure, 40 mm MID
DN25 - 65
mesing-čaure, 85 mm MID
DN80 - 125
mesing-čaure, 120 mm MID
DN150 - 200
nerđajući čelik-čaure, 85 mm MID
DN80 - 125
nerđajući čelik-čaure, 120 mm MID
DN150 - 200
nerđajući čelik-čaure, 155 mm MID
DN 200 - 250
nerđajući čelik-čaure, 210 mm MID
DN 300
R
S
T
U
dodaci (1 komad) 3
loptasta slavina DN15 - ½" za direktan senzor
loptasta slavina DN20 - ¾" za direktan senzor
loptasta slavina DN25 - 1" za direktan senzor
adapter za montažu direktnog senzora R½" M10x1
3
nije moguće za  6mm senzore
K - montaža temperaturskih senzora
0
A
B
C
D
E
F
G
Direktno montirani (qp 0,6 - qp 2,5) 1
Direktno montirani (qp 3,5 - qp 15) 1
Montaža preko čaura (2 slobodna senzora) (qp 0,6 - qp 2,5)
Montaža preko čaura (2 slobodna senzora) (qp 3,5 - qp 60)
1
2
3
4
1
2
jedan senzor montiran u telu senzora protoka
2
2 slobodna temp. senzora
J - temperaturski senzori (par)
N
O
P
Q
T
U
V
W
Samo jedan modul moguć
Integrisani radio nije moguć
P - Integrisani radio modul
bez integrisanog radio modula
Radio 868 MHz Real data (standard)
Radio 434 MHz Real data
Radio 868 MHz Open Metering (OMS)
Radio 434 MHz Open Metering (OMS)
V
W
X
Y
Z
1
2
0
1
2
3
4
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
500
500
500
500
500
500
500
500
/
/
/
/
/
/
/
/
f
f
f
f
f
f
f
f
5.2mm
5.2mm
5.2mm
5.2mm
6.0mm
6.0mm
6.0mm
6.0mm
/
/
/
/
/
/
/
/
2m kabla, MID i 22.77/08.04
3m kabla, MID i 22.77/08.04
5m kabla, MID i 22.77/08.04
10m kabla, MID i 22.77/08.04
2m kabla MID 2
3m kabla MID 2
5m kabla MID 2
10m kabla MID1 2
1
2
1
dostupno samo kao dodatna oprema
nije moguće za hlađenje i hlađenje/grejanje
I - jedinica energije
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Januar 2012
72
kWh (bez cifara iza zareza)
MWh (1 cifra iza zareza)
MWh (2 cifre iza zareza)
MWh (3 cifre iza zareza)
GJ (1 cifra iza zareza)
GJ (2 cifre iza zareza)
GJ (3 cifre iza zareza)
Gcal (1 cifra iza zareza)1
Gcal (2 cifre iza zareza)1
1
Gcal (3 cifre iza zareza)
MBtu (1 cifra iza zareza)1
MBtu (2 cifre iza zareza)1
MBtu (3 cifre iza zareza)1
1
nije primenjiv za MID odobrena merila
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Toplotne podstanice
Podstanica za jednu ili više stambenih jedinica
Termix VX-W
Indirektan priključak grejanja, priključne cevi za PTV rezervoar
-Indirektno grejanje i opcioni priključci za rezervoar PTV
- elektronski regulator sa spoljnim senzorom temperature
- regulator protoka - kombi ventil
- razmenjivač toplote od nerđajućeg čelika
- merno regulaciona armatura
-zavareni spojevi na primarnoj strani
- do PN25
- napojna temperatura Tmax=150°C
- masa (sa kućištem) 35-60kg
- Napajanje 230Vac
- kapacitet grejanja 15kW -130kW (zavisno od temperaturskog režima)
- priključci DN20-DN25
Toplotna podstanica indirektnog grejanja
DSA 1 MINI
Podstanica za indirektno priključenje na mikro i makro mreže daljinskog sistema grejanja
DSA 1 MINI je projektovana za upotrebu u sistemima daljinskog grejanja.
DSA 1 MINI je savršena za upotrebu u mikro i makro mrežama, kao i u
niskotemperaturnom (LT) i visokotemperaturnom (HT) opsegu.
DSA 1 MINI je pored toga dostupna u verziji visokog pritiska (PN25) i
niskog pritiska (PN16).
Kompaktna podstanica se lako montira na zid.
Ugrađene komponente su precizno povezane mesinganim cevnim
priključcima i pokrivene odgovarajućom EPP-izolacionom strukturom
koja pokriva kompletnu podstanicu.
Kapacitet podstanice je od 15-80kW, zavisno od temperaturskog režima.
Za više informacija o prikazanim kao i ostalim toplotnim podstanicama i sistemima
pripreme PTV obratite se Danfoss d.o.o.
Informacije su takođe dostupne i putem interneta na www.grejanje.danfoss.com
Januar 2012
73
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Individualne spratne stanice (ISS)
VMTD-F-I
Opšte karakteristike:
• Za jedan stan ili porodičnu kuću
• Hidraulički i prostorno kompaktne jedinice – sadrže svu potrebnu armaturu,
mernu i regulacionu opremu, razmenjivač toplote
• Razmenjivač toplote za trenutnu pripremu PTV – nema potrebe za akumulacijom
• Veliki broj tipova stanica za različite primene i različite kapacitete
• Radijatorsko grejanje, podno grejanje, priprema PTV.
• Mogućnost uzidne/nadzidne ugradnje u hodniku ispred stana ili u samom stanu
Spratne stanice su prefabrikovan i kompaktan proizvod koji treba da obezbedi:
 - Direktno grejanje
- Trenutnu pripremu potrošne tople vode (PTV)
Izvor energije toplote kojom se napaja spratna stanica može biti:
-  Kotlarnica
- Toplotna podstanica
Parametri tople vode na izlazu iz kotlarnice ili toplotne podstanice prilagođeni su
potrebnim parametrima radijatorskog grejanja (dijagram klizanja temperature
razvodne vode u funkciji spoljnih uslova).
Trenutna priprema PTV obavlja se indirektno preko lemljenog razmenjivača toplote
čime se izbegava upotreba akumulacionog suda i mogućnost pojave bakterije
legionella.
Za razliku od klasičnog rešenja koje podrazumeva 5 usponskih cevi (2x grejanje, 2x
PTV i hladna voda), Danfoss rešenje ima 3 cevi u cevnom razvodu (2x grejanje i
PTV i 1x hladna voda) i omogućava obračun stvarno potrošene ukupne energije za
grejanje i pripremu potrošne tople vode svakog potrošača posebno.
Radom sistema pripreme PTV upravlja prioritet ventil.
VMTD-F-I
Individualna spratna stanica
Direktno grejanje, indirektna priprema PTV
Termix VMTD-F-I spratna stanica je kompletno rešenje sa razmenjivačem za
trenutnu pripremu potrošne tople vode i sistemom grejanja sa regulacijom
diferencijalnog pritiska.
Januar 2012
74
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Razmenjivači toplote - lemljeni
XB
Lemljeni razmenjivači toplote (oznaka XB) su napravljeni od presovanih i međusobno zalemljenih ploča između kojih se stvaraju protočni kanali.
Suprotnosmerni tok i visoka turbulencija omogućavaju efikasan prenos toplote sa primarne na sekundarnu stranu, indirektno bez mešanja dve
struje fluida. Namenjeni su sistemima daljinskog grejanja, klimatizacije, grejanja i pripreme PTV.
Odobrenja:
• Pressure Equipment Directive(PED) 97/23/EC
Napredna Micro Plate profilisanost ploče (modeli 04, 06, 37, 59, 61 i
66) povećava realnu površinu razmene toplote i omogućava
efikasniji prenos toplote uz manji pad pritiska u odnosu na prethodne
modele.
Izbor razmenjivača toplote je određen željenom količinom razmenjene toplote, zahtevanim temperaturama primarne i sekundarne
strane i dozvoljenim padovima pritiska. Danfoss program za dimenzionisanje razmenjivača toplote možete preuzeti sa
www.grejanje.danfoss.com.
Januar 2012
75
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Razmenjivači toplote - rastavljivi
XG
Rastavljivi razmenjivači toplote (oznake XG) namenjeni su sistemima daljinskog grejanja i hlađenja. Razmenjivači toplote su napravljeni od
profilisanih grejnih ploča između kojih su napravljeni protočni kanali. Zaptivači između ploča odvajaju kanale jedan od drugog tako da ne dolazi do
mešanja prilikom tokova medijuma. Jake turbulencije i princip protivsmernog strujanja omogućuju efikasan transfer toplote. Zadatak razmenjivača
toplote je da vrši transfer toplote sa primarnog na sekundarni medijum kroz ploče razmenjivača, sprečavajući tako međusobno mešanje..
Osnovni podaci:
- Min. temperatura -10°C
- Max. temperatura +150°C
- Max. radni pritisak 16bar (25bar)
- Voda/ mešavina voda/glikol do 50%
- Dimenzija priključka DN (navojni ili prirubnički) 25…125
Odobrenja:
• Pressure Equipment Directive(PED) 97/23/EC
Rastavljivi razmenjivač toplote se može rasklopitii zbog čišćenja i
zamene zaptivača i ploča. Podešavanje toplotnog kapaciteta se
može menjati promenom broja ploča. Izbor izmenjivača toplote je
određen željen im toplotnim kapacitetom, zahtevanim tempe
raturama i dozvoljenim padovima pritiska.
Razmenjivači toplote - rastavljivi
XGC
Rastavljivi razmenjivači toplote (oznake XGC) namenjeni su sistemima HVAC i daljinskog grejanja.
Posebnu primenu nalaze u sistemima hlađenja i klimatizacije jer imaju izuzetnu efikasnost za male temperaturske razlike.
Protok:
10-4000 m3/h
Radni pritisak:
10-25 bar
Priključci:
DN32 - DN500
Temperature:
-20° - 180°C
Materijal ploča:
AISI 304 / EN
1.4301
AISI 316 / EN
1.4401
Titanium Grade 1
254 SMO
C-276
Titanium Grade 11
Nikl 200/201
Zaptivači:
Nitril (NBR)
EPDM
FKM
Odobrenje:
PED 97/23/EC
Za dimenzionisanje i izbor razmenjivača toplote XGC, obratite se ovlašćenim Danfoss partnerima ili direktno Danfoss d.o.o.
Januar 2012
76
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
003G1000
44
003G1361
53
003G6058
57
003H6450
52
003H6628
41
003H6727
48
003G1001
44
003G1363
53
003G6059
57
003H6451
52
003H6629
41
003H6728
48
003G1002
44
003G1364
53
003G6060
57
003H6468
52
003H6630
41
003H6729
48
003G1003
44
003G1365
51
003G6061
57
003H6469
52
003H6631
41
003H6730
48
003G1004
44
003G1367
51
003G6062
57
003H6470
52
003H6644
43
003H6731
48
003G1005
44
003G1369
51
003G6063
57
003H6471
52
003H6645
43
003H6732
48
003G1006
44
003G1370
51
003G6064
57
003H6472
52
003H6646
43
003H6733
55
003G1007
42
003G1371
51
003G6065
57
003H6473
52
003H6650
43
003H6734
55
003G1008
42
003G1373
51
003G6066
57
003H6477
50
003H6651
43
003H6735
55
003G1009
42
003G1374
51
003G6067
57
003H6478
50
003H6652
43
003H6736
55
003G1010
42
003G1378
51
003G6068
57
003H6479
50
003H6659
43
003H6737
55
003G1011
42
003G1380
51
003G6069
57
003H6480
50
003H6660
43
003H6738
55
003G1012
42
003G1382
51
003H0277
43
003H6481
50
003H6661
43
003H6739
55
003G1013
42
003G1383
51
003H6200
39
003H6482
50
003H6662
43
003H6749
55
003G1014
40
003G1384
51
003H6201
39
003H6531
50
003H6663
43
003H6750
55
003G1015
40
003G1386
51
003H6203
39
003H6532
50
003H6664
43
003H6751
55
003G1016
40
003G1387
51
003H6204
39
003H6533
50
003H6667
43
003H6752
55
53
003G1391
38
003H6205
39
003H6534
50
003H6668
43
003H6753
55
40
40
003H6206
39
003H6535
50
003H6669
43
003H6754
55
53
42
003H6207
39
003H6536
50
003H6672
43
003H6755
55
003G1018
40
44
003H6208
39
003H6537
50
003H6673
43
003H6756
55
003G1019
38
49
003H6209
39
003H6538
50
003H6674
43
003H6757
55
003G1020
38
51
003H6210
39
003H6563
50
003H6675
45
003H6758
55
003G1021
38
003H6852
39
003G1022
38
003G1024
003G1017
53
003H6283
39
003H6564
50
003H6676
45
38
003H6284
39
003H6565
50
003H6677
45
43
49
40
003H6285
39
003H6566
50
003H6681
45
50
003G1025
49
42
003H6286
39
003H6567
50
003H6682
45
003G1029
51
44
003H6287
39
003H6568
50
003H6683
45
003G1030
51
49
003H6293
39
003H6593
37
003H6687
45
43
003G1031
51
51
003H6294
39
003H6594
37
003H6688
45
50
003G1032
51
53
003H6295
39
003H6595
37
003H6689
45
003G1033
51
38
003H6296
39
003H6596
37
003H6690
45
003G1034
51
40
003H6297
39
003H6597
37
003H6691
45
43
003G1035
51
42
003H6345
39
003H6599
37
003H6692
45
50
003G1036
51
003G1082
57
003G1083
003G1084
003G1392
003G1394
52
003H6853
39
52
003H6854
39
44
003H6346
39
003H6600
37
003H6693
45
38
003H6347
39
003H6601
37
003H6694
45
57
40
003H6348
39
003H6602
37
003H6695
45
41
57
42
003H6349
39
003H6603
37
003H6699
45
45
003G1085
57
44
003H6350
39
003H6604
37
003H6700
45
48
003G1086
57
49
003H6351
39
003H6605
37
003H6701
45
50
003G1087
57
51
003H6352
39
003H6606
37
003H6705
45
52
003G1088
57
53
003H6353
39
003H6607
37
003H6706
45
55
003G1089
57
38
003H6354
39
003H6608
37
003H6707
45
003G1090
57
40
003H6355
39
003H6609
37
003H6708
45
003G1091
57
42
003H6356
39
003H6610
37
003H6709
45
41
003G1338
49
44
003H6399
52
003H6611
37
003H6710
45
45
003G1340
49
49
003H6400
52
003H6612
37
003H6711
48
48
003G1342
49
51
003H6401
52
003H6613
37
003H6712
48
50
003G1343
49
53
003H6402
52
003H6614
41
003H6713
48
52
003G1344
49
38
003H6403
52
003H6615
41
003H6714
48
55
003G1346
49
40
003H6444
52
003H6616
41
003H6715
48
60
003G1347
49
42
003H6445
52
003H6620
41
003H6722
48
003G1355
53
44
003H6446
52
003H6621
41
003H6723
48
003G1357
53
49
003H6447
52
003H6622
41
003H6724
48
003G1359
53
003G6056
57
003H6448
52
003H6626
41
003H6725
48
003G1360
53
003G6057
57
003H6449
52
003H6627
41
003H6726
48
Januar 2012
003G1397
003G1398
003G1403
77
52
003H6902
37
60
003H6903
37
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
003H6904
003H6905
37
45
003L1000
11
003L8138
28
003Z0707
29
003Z1262
29
41
48
003L1001
11
003L8139
28
003Z0708
29
003Z4000
24
45
50
003L1009
10
003L8141
25
003Z0710
29
003Z4001
24
48
52
003L1010
10
28
003Z0711
29
003Z4002
24
50
55
003L1013
10
003L8143
28
003Z0715
29
003Z4003
24
52
003H6914
60
003L1014
10
003L8145
28
003Z0716
29
003Z4004
24
55
003H6915
37
003L1015
11
003L8151
28
003Z0717
29
003Z4005
24
60
41
003L1035
11
003L8152
28
003Z0718
29
003Z4006
24
37
45
003L1036
11
003L8153
28
003Z1021
34
003Z4030
24
41
48
003L1040
10
003L8170
28
003Z1022
34
003Z4031
24
45
50
11
003L8171
28
003Z1023
34
003Z4032
24
48
52
003L1050
11
003L8172
28
003Z1024
34
003Z4033
24
50
55
003L1052
11
003L8173
28
003Z1025
34
003Z4034
24
52
60
003L1070
10
003L8174
28
003Z1026
34
003Z4035
24
37
003L1338
11
003L8175
28
003Z1027
34
003Z4036
24
55
003H6916
003H6906
60
41
003L3592
59
003L8200
25
003Z1028
34
003Z4041
27
003H6908
37
45
003L3593
59
003L8201
25
003Z1033
34
003Z4042
27
41
48
003L3594
59
003L8202
25
003Z1034
34
003Z4043
27
45
50
003L3595
59
003L8203
25
003Z1035
34
003Z4044
27
48
52
003L3596
59
003Z0231
29
003Z1039
34
003Z4045
27
50
55
003L3597
59
003Z0232
29
003Z1040
34
003Z4046
27
52
60
003L6003
25
003Z0233
29
003Z1043
34
003Z4096
24
37
003L6008
25
003Z0234
29
003Z1061
25
003Z4097
24
55
003H6909
003H6910
003H6917
60
41
003L6013
25
003Z0235
29
003Z1062
25
003Z4100
24
37
45
003L6018
25
003Z0278
29
003Z1063
25
003Z4101
24
41
48
003L6023
25
003Z0279
29
003Z1064
25
003Z4102
24
45
50
003L6028
25
003Z0382
32
003Z1065
25
003Z4652
24
48
52
003L7601
26
003Z0383
32
003Z1066
25
003Z4657
24
50
55
003L7602
26
003Z0384
32
003Z1067
25
003Z4660
24
52
60
003L7603
26
003Z0385
32
003Z1068
25
003Z4662
24
55
003H6918
50
003L7604
26
003Z0402
32
003Z1069
25
013G0011
4
60
003H6919
50
003L7605
26
003Z0403
32
003Z1085
25
013G0012
4
37
003L0141
6
003L7611
26
003Z0404
32
003Z1086
25
013G0013
4
41
003L0142
6
003L7612
26
003Z0511
33
003Z1087
25
013G0014
4
45
003L0143
6
003L7613
26
003Z0515
33
003Z1088
25
48
003L0144
6
003L7614
26
003Z0520
33
003Z1089
25
013G0015
50
003L0145
6
003L7615
26
003Z0557
33
003Z1090
25
013G0016
52
003L0146
6
003L7616
26
003Z0611
26
003Z1091
25
55
003L0152
4
003L7617
26
003Z0621
26
003Z1120
10
013G0037
4
6
003L7621
26
003Z0623
26
003Z1127
10
013G0038
4
37
003L0220
6
003L7622
26
003Z0624
26
003Z1130
10
013G0151
4
41
003L0221
6
003L7623
26
003Z0625
26
003Z1131
10
013G0153
4
45
003L0222
6
003L7624
26
003Z0631
26
003Z1132
10
013G0155
4
48
003L0223
6
003L7625
26
003Z0633
26
003Z1201
29
013G0231
4
50
003L0240
6
003L7641
27
003Z0634
26
003Z1202
29
013G0232
4
52
003L0241
6
003L7642
27
003Z0635
26
003Z1203
29
013G0233
4
55
003L0242
6
003L7643
27
003Z0641
26
003Z1204
29
013G0234
4
37
003L0243
6
003L7644
27
003Z0643
26
003Z1205
29
013G0290
4
41
003L0280
6
003L7645
27
003Z0644
26
003Z1211
29
013G0294
4
45
003L0281
6
003L7652
27
003Z0645
26
003Z1212
29
013G1231
1
48
003L0282
6
003L7691
27
003Z0700
29
003Z1213
29
013G1232
1
50
003L0283
6
003L7692
27
003Z0702
29
003Z1214
29
013G1236
1
52
003L0294
6
003L7693
27
003Z0703
29
003Z1215
29
013G1237
1
55
003L0295
6
003L7694
27
003Z0704
29
003Z1251
29
013G1350
1
37
003L0296
6
003L7695
27
003Z0705
29
003Z1252
29
013G1360
1
41
003L0297
6
003L7702
27
003Z0706
29
003Z1261
29
013G1672
1
60
003H6911
003H6912
003H6913
Januar 2012
78
10
4
4
10
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
013G2920
1
013G4125
7
013G4384
9
065B2228
70
065B2460
47
065B3230
66
013G2922
1
013G4126
7
013G4385
9
065B2229
70
065B2461
47
065B3255
66
013G2940
1
013G4128
7
013G4387
9
065B2230
70
065B2462
47
065B5150
70
013G2945
2
013G4132
8
013G4691
5
065B2240
70
065B2502
46
065B5165
70
013G2950
3
013G4133
8
013G4692
5
065B2242
70
065B2503
46
065B5180
70
013G2952
3
013G4136
8
013G4693
5
065B2243
70
065B2504
46
065B5200
70
013G2960
3
013G4137
8
013G4694
5
065B2244
70
065B2505
46
065B5225
70
013G2962
3
013G4138
8
013G4741
5
065B2245
70
065B2506
46
065B5250
70
013G2992
1
013G4139
8
013G4742
5
065B2246
70
065B2507
46
065B6150
70
013G3085
4
013G4144
7
013G4743
5
065B2388
46
065B2508
46
065B6165
70
013G3094
4
013G4147
7
013G4744
5
065B2389
46
065B2509
46
065B6180
70
013G3096
4
013G4152
7
013G5002
2
065B2390
46
065B2510
46
065B6200
70
013G3100
4
013G4154
7
013G5034
2
065B2391
46
065B2511
46
065B6225
70
013G3181
7
013G4155
7
013G5035
2
065B2392
46
065B2515
46
065B6250
70
013G3182
7
013G4156
7
013G5036
2
065B2393
46
065B2516
46
065F6061
013G3183
7
013G4157
7
013G5062
2
065B2394
46
065B2517
46
41
013G3184
7
013G4158
7
013G5065
2
065B2395
46
065B2518
46
45
013G3185
7
013G4159
7
013G5068
2
065B2396
46
065B2519
46
48
013G3186
7
013G4160
7
013G5080
10
065B2397
46
065B2520
46
50
013G3187
7
013G4161
7
013G5081
10
065B2401
46
065B2521
46
52
013G3188
7
013G4162
7
013G5134
2
065B2402
46
065B2522
46
013G3210
5
013G4163
7
013G5142
4
065B2403
46
065B2523
46
013G3215
5
013G4166
9
013G5143
4
065B2404
46
065B2524
46
41
013G3218
5
013G4167
9
013G5190
2
065B2405
46
065B2654
54
45
013G3220
5
013G4168
9
013G5194
2
065B2406
46
065B2655
54
48
013G3268
5
013G4169
9
013G5245
1
065B2407
46
065B2656
54
50
013G3270
5
013G4170
9
013G5389
2
065B2408
46
065B2657
54
52
013G3300
2
013G4174
7
013G6040
1
065B2409
46
065B2658
54
55
013G3341
5
013G4176
7
013G7360
5
065B2410
46
065B2659
54
065Z0111
68
013G3342
5
013G4184
7
013G7370
5
065B2430
47
065B2660
54
065Z0112
68
013G3343
5
013G4186
7
013G7390
5
065B2431
47
065B2661
54
065Z0113
68
013G3344
5
013G4187
7
013L0443
7
065B2432
47
065B2662
54
065Z0114
68
013G3362
5
013G4188
7
013L0445
7
065B2433
47
065B2663
54
065Z0115
68
013G3363
5
013G4190
7
013L0447
7
065B2434
47
065B2667
54
065Z0116
68
013G3366
5
013G4191
7
013U0070
3
065B2435
47
065B2668
54
065Z0117
68
013G3367
5
013G4192
9
013U0134
7
065B2436
47
065B2669
54
065Z0118
68
013G3368
5
013G4193
9
013U0135
7
065B2437
47
065B2670
54
065Z0119
68
013G3369
5
013G4194
9
013U0407
7
065B2438
47
065B2671
54
065Z0120
68
013G3377
5
013G4195
9
014G0003
17
065B2439
47
065B2672
54
065Z0131
66
013G3378
5
013G4196
9
014G0052
17
065B2443
47
065B2673
54
065Z0132
66
013G4003
8
013G4198
9
014G0100
17
065B2444
47
065B2674
54
065Z0133
66
013G4004
8
013G4199
9
014G0150
16
065B2445
47
065B2675
54
065Z0134
66
013G4007
8
013G4200
9
014G0151
16
065B2446
47
065B2676
54
065Z0135
66
013G4008
8
013G4276
9
014G0158
16
065B2447
47
065B2690
54
065Z0136
66
013G4009
8
013G4278
9
014G0262
16
065B2448
47
065B2691
54
065Z0137
66
013G4010
8
013G4279
9
014G0270
16
065B2449
47
065B2692
54
065Z0138
66
013G4100
7
013G4281
9
16
065B2450
47
065B2693
54
065Z0139
66
013G4102
7
013G4282
9
19
065B2451
47
065B2694
54
065Z0140
66
013G4110
7
013G4284
9
065B2452
47
065B2695
54
065Z0151
68
013G4112
7
013G4285
9
065B2453
47
065B2696
54
065Z0152
68
19
37
55
065F6062
37
013G4114
7
013G4287
9
014G0271
017436766
017436966
017437066
065B2454
47
065B2697
54
065Z0153
68
013G4115
7
013G4376
9
065B0003
70
065B2455
47
065B2698
54
065Z0154
68
013G4116
7
013G4378
9
065B0004
70
065B2456
47
065B2699
54
065Z0155
68
013G4120
7
013G4379
9
065B1685
68
065B2457
47
065B3125
68
065Z0156
68
013G4122
7
013G4381
9
065B2223
70
065B2458
47
065B3150
68
065Z0157
68
9
065B2225
70
065B2459
47
065B3205
66
065Z0158
68
065B2227
70
013G4124
Januar 2012
7
013G4382
19
79
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
065Z0159
68
082F1260
32
082G3015
56
67
087B1181
63
087N1100
18
065Z0160
68
082F1262
32
082G3016
56
69
087B1182
63
087N1125
18
065Z0171
66
082F1264
32
082G3017
56
58
087B1183
63
087N1196
18
065Z0172
66
082F1266
30
082G3018
56
67
087B1184
34
087N1197
18
065Z0173
66
32
082G3090
59
69
63
087N6811
18
065Z0174
66
082G0608
58
082G3201
56
065Z0175
66
082G0609
58
082G3202
56
065Z0176
66
082G0610
58
082G3203
56
065Z0177
66
082G0611
58
082G3420
67
082H3075
065Z0178
66
082G0612
58
69
082H3078
065Z0179
66
082G0613
58
67
082H7035
065Z0180
66
082G0614
58
065Z0251
68
082G0615
58
065Z0252
68
082G0616
58
065Z0253
68
082G0618
58
065Z0254
68
082G0619
58
065Z0255
68
082G0620
58
082G4030
70
065Z0256
68
082G1450
58
082G4034
70
065Z0257
68
67
082G4050
70
065Z0258
68
69
082G4056
70
065Z0259
68
58
082G4064
70
065Z0260
68
67
082G4069
70
065Z0261
68
69
082G5501
21
065Z0262
68
58
082G5502
21
065Z0271
66
67
082G5503
21
065Z0272
66
69
082G5511
21
065Z0273
66
082G1453
30
082G5512
21
065Z0274
66
082G1460
58
082G5513
21
065Z0275
66
67
082G5514
21
065Z0276
66
69
082G5515
21
065Z0277
66
58
082G5516
21
065Z0278
66
67
082G5520
21
065Z0279
66
69
082G5521
21
065Z0280
66
58
082G5522
21
065Z0281
66
67
082G5523
21
065Z0282
66
69
082G5524
21
065Z0291
67
56
082G5525
21
59
082G5526
082G3002
56
082G3003
082G1451
082G1452
082G1461
082G1462
082G3001
69
065Z0292
67
69
065Z0293
67
065Z0294
67
082G3004
67
082G3005
67
082G3006
69
065Z7021
63
087N7006
18
67
087B1191
63
087N7022
20
69
087B1251
62
087N7032
20
30
087B1252
62
087N7053
20
30
087B1261
62
087N7057
20
67
087B1262
62
087N7061
20
69
087G6020
71
087N7066
20
67
087G6022
71
087N7251
18
69
087G6024
71
087N7255
18
67
087G6025
71
087N7270
19
69
087G6027
71
087N7400
18
67
087G6029
71
087N7401
18
69
087G6031
71
087N7408
18
67
087G6032
71
087N7409
18
69
087G6034
71
087N7410
19
67
087G6035
71
087N7476
19
69
087G6037
71
087N7477
19
082H7051
67
087G6039
71
087N7478
19
69
087G6041
71
087N7479
19
082H7071
67
087G6046
71
087N7805
20
69
087G6047
71
087N7806
20
67
087G6048
71
087N7808
20
69
087G6053
71
087N7910
18
67
087G6054
71
087N7911
18
69
087G6071
71
087N7912
19
67
087G6072
71
087N7914
19
69
087G6073
71
087N7917
18
67
087G6075
71
087N7918
18
69
087H3020
62
088H0017
13
67
087H3024
62
088H0018
13
69
087H3030
62
088H0021
13
082H8036
59
087H3034
62
088H0022
13
21
082H8037
59
087H3040
62
088H0023
13
082G5527
21
082H8038
59
087H3044
62
088H0024
13
59
082G5528
21
082H8039
59
087H3050
62
088H0025
13
56
082H0161
67
082H8040
59
087H3054
62
088H0026
13
69
082H8041
59
087H3200
63
088H0127
13
67
082H8042
59
087H3201
63
088H2001
19
69
082H8043
59
087H3202
63
088H2050
19
67
082H8044
59
087H3220
63
088H3110
69
082H8045
59
087H3230
63
082G3421
56
56
082H3025
69
082G3520
082H7036
67
69
082G3521
082H7037
67
69
082H0162
082H0163
59
69
065Z0296
087B1190
59
69
065Z0295
58
59
69
082H3024
082H7038
082H7039
082H7050
082H7072
082H7080
082H7081
082H7082
082H7083
58
082H8046
59
087H3236
63
59
67
082H8047
59
087H3800
62
088H3111
69
082H8048
30
087H3801
62
088H3112
58
082H8049
30
087H3802
62
56
67
082G3007
56
69
082G3008
56
082H3020
082H3021
3
11
34
3
3
11
67
082G3009
56
67
082H8056
30
087H3803
62
69
082G3010
56
69
082H8057
30
087H3804
62
088H3113
3
082F1072
30
082G3011
56
58
084N1012
63
087H3805
62
088H3140
3
082F1091
3
082G3012
56
67
087B1164
63
087N0011
34
088H3141
3
082F1191
30
082G3013
56
69
087B1165
63
087N1050
63
088H3142
3
082F1193
30
082G3014
56
58
087B1180
63
087N1051
63
088H3143
3
065Z7022
Januar 2012
082H3022
082H3023
80
34
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Pregled proizvoda po kodnim brojevima
088L0004
15
088U0585
11
088L0020
15
088U0586
11
088L0022
15
088L0030
15
088L0033
15
088L0042
15
088L0044
15
088L0407
15
088L0410
15
088L0550
14
088L0551
14
088L0552
14
088L0553
14
088L0554
14
088L0555
14
088L0556
14
088L0557
14
088L0558
14
088L0559
14
088L0560
14
088L0561
14
088L0562
14
088L0563
14
088L0651
14
088L0652
14
088L0653
14
088L0654
14
088L0655
14
088L0656
14
088L0657
14
088L0658
14
088L0659
14
088L1908
16
088U0029
11
088U0230
17
088U0250
17
088U0255
17
088U0502
11
088U0503
11
088U0504
11
088U0505
11
088U0506
11
088U0507
11
088U0508
11
088U0522
11
088U0523
11
088U0524
11
088U0525
11
088U0526
11
088U0527
11
088U0528
11
088U0580
11
088U0581
11
088U0582
11
088U0583
11
088U0584
11
Januar 2012
81
www.grejanje.danfoss.com
Beleške
Beleške
OPŠTI USLOVI ISPORUKE I GARANCIJE
preduzeća Danfoss doo (u daljem tekstu “prodavac“)
Svi ugovori i ponude podležu Opštim uslovima isporuke i garancije prodavca. Uslovi kupca koji se razlikuju od
ovih Opštih uslova ne obavezuju prodavca i u slučaju kada nisu izričito odbijeni od strane prodavca
Ponuda
Ponuda, predračun i slične jednostrane izjave ne obavezuju
prodavca na naknadu štete.
Cena
Troškove prevoza do mesta isporuke snosi prodavac. Kupcu se
zaračunavaju dodatni troškovi: na porudžbine male vrednosti; za
ekspres pošiljke u iznosu stvarnih troškova; za povraćaj robe na
zahtev kupca u iznosu od 15% vrednosti ako je u originalnom
pakovanju, bez lokalnih oznaka i bez oznake „C“, ne starija od 3
meseca; kao i troškovi rukovanja robom u transportu u iznosu do
2% od vrednosti robe Isporuke su osigurane osim u posebnim
slučajevima kada je prodavac ovlašćen da zaračuna troškove
osiguranja kupcu. Ambalaža za isporuku u jednom smeru je
uračunata u cenu a u slučaju povraćaja njena vrednost se ne
nadoknadjuje. Izuzetno višenamenska pakovanja se samo daju
na zajam. Porez na dodatu vrednost nije uračunat u cenu i
obračunava se dodatno u visini važećoj u vreme isporuke.
U slučaju povećanja cene materijala, rada, značajne promene
kursa dinara ili nastupanja sličnih okolnosti na koje nema uticaja
prodavac zadržava pravo na prilagodjavanje već ugovorenih
cena uzimajući u obzir interese kupca
Plaćanje, pravo zadržavanje robe i poravnanje
Plaćanje se vrši po prethodnom dogovoru. Kupac nema pravo na
zadržavanje plaćanja, na realizaciju prava na odbijanje plaćanja,
na poravnanje sa mogućim spornim protivzahtevima, niti na
smanjenje kupovne cene.
Zadržavanje prava vlasništva do potpune isplate kupovne
cene i ostalih potraživanja
Isporučena roba ostaje u vlasništvu prodavca sve do potpune
isplate kupovne cene ili namirenja svih prethodnih ili budućih
potraživanja koja prodavac ima ili stiče na osnovu poslovnog
odnosa sa kupcem.
Ukoliko dodje do zaplene od strane trećih lica o tome odmah
obavestiti prodavca.
Danfoss zadržava pravo na vlasništvo posebno u slučajevima
kada iz sopstvenog interesa prihvati obostranu odgovornost i to
sve do trenutka potpune isplate isporučene robe. Kada se radi o
obavezama prodavca prema svojim isporučiocima ovo
zadržavanje prava može služiti kao garancija za sopstvene
obaveze. Ukoliko kupac koristi robu za dalju preradu, Danfoss
postaje samostalni vlasnik tog novog proizvoda.
U slučaju sklapanja sa drugom robom koja ne pripada prodavcu,
Danfoss stiče pravo suvlasništva nad novim proizvodom, i to u
odnosu vrednosti robe koju je on isporučio prema vrednosti
druge isporučene robe u trenutku sklapanja ugovora. Svoja
potraživanja iz dalje prodaje neisplaćene robe tj. ugradnje takve
robe kao osnovnog sastavnog dela u posed nekog trećeg lica, kao
i pravo na eksploataciju kupac ustupa Danfoss-u u visini
vrednosti neisplaćene robe. Danfoss je neopozivo ovlašćen na
naplatu svih potraživanja iz dalje prodaje kao i na realizaciju
prava na eksploataciju koje mu pripada. Na poseban zahtev
kupac mora imenovati dužnike ovih nerealizovanih potraživanja,
njih obavestiti o ovom ustupanju prava i to proknjižiti u svojim
knjigama.
Uslovi i rokovi plaćanja
U slučaju da se roba ne isplati u ugovorenom roku uprkos
opomeni i davanju konačnog roka, ili u slučaju da prodavac
nakon sklapanja ugovora sazna za neke okolnosti koje dovode do
smanjenja kredibiliteta kupca, sva potraživanja prodavca odmah
dospevaju na naplatu, bez obzira na rok koji je naveden na
računima, menicama, nalozima za plaćanje i ostalim
dokumentima. Prodavac je dalje ovlašćen da u tim slučajevima
izvrši preostale isporuke tek po uplati celokupnog dugovanog
iznosa ili da nakon primerenog roka odustane od posla.
Osim toga prodavac može zabraniti dalju prodaju robe koja je
još uvek u njegovom vlasništvu i zahtevati povraćaj odnosno
prenos vlasništva na kupca kao i opozvati ovlašćenje kupca na
naplatu.
Rok isporuke
Rok isporuke se utvrdjuje u najkraćem mogućem roku, prema
trenutnim mogućnostima. Prodavac ne preuzima odgovornost za
zadocnelu isporuku usled dejstva više sile, kao i ostalih okolnosti
na koje prodavac nema uticaja kao npr: izolacija, obustava rada,
vanredne mere vlade, onemogućavanje transporta usled
vremenskih nepogoda ili saobraćajnih nesreća, zadocnelih
isporuka blagovremeno naručenog materijala od svojih
snabdevača, prekida dotoka električne energije. Požara ili
nesreće u fabrici ili kod snabdevača.
Odgovornost za tehničke predloge
Sve tehničke nacrte, projekte i u predlozima sadržane navode i
tehničke podatke koji se nalaze u katalozima, prospektima ili
drugim pismenim dokumentima kupac pre preuzimanja i
primene treba da proveri. Isto važi i za usmene predloge i savete,
kao i za dodatne usluge kupcu.
Kupac na osnovu dokumentacije i dodatnih usluga nema nikakva
prava prema prodavcu ni prema njegovim saradnicima, sem
ukoliko se kod prodavca nije radilo o očiglednoj nameri ili
gruboj nepažnji.
Izmene
Prodavac zadržava pravo da bez prethodne najave izvrši izmene
na svojim proizvodima, čak i na onima prethodno naručenim.
Garancija
Garantni rok iznosi 18 meseci od dana proizvodnje. Ukoliko dan
proizvodnje nije naročito naznačen garantni rok se računa od
dana prodaje.
U garantnom roku prodavac vrši popravku ili zamenu robe koju
je isporučio ako se nakon provere utvrde nedostaci na robi. U
tom slučaju kupac nema pravo na povraćaj uplaćenog iznosa ili
na smanjenje cene.
Ukoliko prodavac u garantnom roku izvrši zamenu robe koji je
deklarisan kao neispravan, to ne znači da je prodavac time
priznao nedostatke na robi ili sopstvenu odgovornost. Zamena je
izvršena samo u ime dobre poslovne saradnje. Ukoliko se utvrdi
da ne postoji odgovornost prodavca za nedostatke, kupac snosi
troškove kontrole i popravke.
Za isporuku i zamenjenog ili popravljenog dela prodavac
odgovara u istom obimu kao i za prvobitni predmet isporuke.
Ukoliko se komponenta ili sistem koji prodavac isporuči
promene ili popravljaju bez saglasnosti prodavca, instaliraju,
puštaju u rad ili koriste u druge svrhe ili u suprotnosti sa
uputstvima i propisima prodavca, ili ako se u hermetičkim
kompresorkim sistemima koristi sredstvo protiv zamrzavanja,
garancija se gasi.
Pri isporuci robe drugih proizvodjača čiju robu prodavac
isporučuje odobrava se garantni rok koji je prodavac sam primio
od drugih proizvodjača, ali ne duže od trajanja garantnog roka
koji odobrava prodavac.
Popravke van garantnog roka
Ukoliko vrši popravku van garantnog roka, prodavac odobrava
garanciju za popravljen ili zamenjen deo u istom obimu kao
prvobitni predmet isporuke.
Prijave nedostataka na robi
Ukoliko kupac želi da reklamira robu, očigledni i prepoznatljivi
nedostaci se reklamiraju odmah ili najkasnije 7 dana od isporuke
robe.
Pravo na naknadu štete
Isključuje se pravo na naknadu štete nastale usled nemogućnosti
ispunjenja, relizacije, docnje, povrede vanugovorne obaveze
savesnog poslovanja, sem ako to nije prouzrokovano namerom
ili grubom nepažnjom prodavca. U slučaju dokazane
odgovornosti zbog grube nepažnje i u slučaju kada je iz
zakonskih razloga oslobadjanje od obaveze zbog grube nepažnje
stavljeno van snage, prihvata se odgovornost za učinjenu štetu
ali u ograničenoj visini tj. naknada štete ne može po svojoj visini
nastalog gubitka i izgubljene dobiti prevazići iznos koji prodavac
mogao predvideti u vreme zaključenja ugovora.
Mesto izvršenja, nadležnost suda
Mesto plaćanja je Beograd.
Za sve sporove iz ovog ugovora nadležan je sud u Beogradu.
Prodavac zadržava pravo da pokrene spor i kod suda nadležnosti
kupca.
Ukoliko je neka od odredbi ugovora ništavna to ne utiče na
ugovor u celini . Umesto nevažeće odredbe ugovoriće se druga
koja najbliže odgovara poslovnoj svrsi ništavne odredbe.
Posetite www.grejanje.danfoss.com
Najbrži i najjednostavniji način da dođete do pravih informacija o pravim
proizvodima
Proizvodi
Potpun pregled proizvodnog
programa, mogućnosti
kombinovanja različitih proizvoda,
detaljne informacije o svakom
proizvodu, pregled tehničkih
kataloga, uputstava za rukovanje,
kodnih brojeva za naručivanje.
Alatke i softver
Ovde možete naći korisne alate i
softver za proračun cevne
mreže, crtanje šeme usponskih
vodova, proračun razmenjivača
toplote, dimenzionisanje
paketnih podstanica, selektor
regulacionih ventila.
Vesti
Novosti vezane za događaje, nove
proizvode i usluge. Ukoliko želite,
možete se prijaviti na našu mailing
listu i dobijati najnovije informacije
vezane za Danfoss.
Servis i podrška
Garantni uslovi, lista servisnih
partnera i procedura za usluge
servisa u garantnom i
vangarantnom roku.
Literatura
Ukoliko ste već upoznati sa našim
proizvodnim programom, a potrebna
Vam je tehnička dokumentacija
tačno određenog proizvoda. Moguća
je pretraga po grupi i tipu proizvoda
i ključnim rečima.
Kontakt
Kontakt sa nama možete ostvariti
telefonski ili putem elektronske
pošte. Biće nam drago da Vam
pomognemo u izboru najboljih
rešenja za Vaše aplikacije.
Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalim štampanim materijalima. Danfoss zadržava pravo izmene
cena i karakteristika proizvoda bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uslovom da te izmene ne menjaju
već ugovorene specifikacije. Svi zaštitni znaci u ovom materijalu su vlasništvo (istim redosledom) odgovarajućih preduzeća Danfoss. Danfoss oznake
su zaštitni žigovi preduzeća Danfoss A/S. Sva prava zadržana.
Download

Katalog proizvoda 2012