Kombinovani samodejstvujući regulator
diferencijalnog pritiska ili protoka
sa dodatkom električnog aktuatora
Aplikacija
Samodejstvujući regulator za kontrolu diferencijalnog pritiska i/ili protoka
u sistemima daljinskog grejanja. Kombinovan sa električnim aktuatorom
koji služi da primi kontrolni signal sa elektronskog kontrolera.
Veličina ventila DN15 do DN 50. Nominalni pritisak PN 16/25 za tečnosti do 150 °C.
Ventil zatvara kad poraste diferencijalni pritisak ili protok ili kad
primi odgovarajući signal sa elektronskog kontrolera.
Ovi kombinovani regulatori se sastoje od ventila, aktuatora
dijafragme i Tipa 5824 ili tipa 5825 električnog aktuatora (sa
sigurnosnom funkcijom) ili tipa 5857 ili tipa 5757 ekektričnog
aktuatora.
Specijalne osobine
•
•
•
•
Ne zahtevaju dodatnu energiju
Jednosedi ventil sa balannim zatvaračem
Pogodan za vodu i druge tečnosti, ne sadrži korozivne
materijale
Dostupan sa adapterom za povezivanje električnog
aktuatora i za podešavanje protoka
Verzije (sl. 1 do 3)
Telo ventila napravljeno od mesinga sa navojnim krajevima
DN15 do DN 50, DN32 do DN 50 takodje mogući sa prirubničkim
krajevima i telom od sferoidnog ugljeničnog čelika.
Tip 2488/5824(25) (sl. 3.1), Tip 2488/5857 ili Tip 2488/5757
regulatori protoka
sa električnim aktuatorima Tip 5824,Tip 5825, Tip 5857 ili Tip
5757. Aktuatori Tip 5857 ili Tip 5757 isključivo za DN15 do 32.
Tip 2489/582.. Regulator protoka ( Sl. 3.5)
sa aktuatorima Tip 5824 ili Tip5825 i dodatkom kontrolnog
termostata Tip 2430 K.
Tip 2491/582.. Regulatori protoka i diferencijalnog pritiska ili
regulatori pritiska (Sl. 3.3)
sa podesivim diferencijalnim pritiskom ili nivoom pritiska i sa
električnim aktuatorima Tip 5824 ili Tip 5825.
Tip 2494/582.. Regulatori protoka i diferencijalnog pritiska ili
regulatori pritiska (Sl. 3.4)
sa fiksnim diferencijalnim pritiskom ili zadatim pritiskom i
električnim aktuatorom Tip 5824 ili Tip 5825
Tip 2487/582.. Regulatori protoka i diferencijalnog pritiska
(Sl.3.2). Sa internim limiterom sile i zaštitom od preopterećenja
(limiter pritiska) u aktuatoru. Sa podesivim nivoom diferencijalnog
pritiska i električnim aktuatorom Tip 5824 ili Tip 5825.
Tip 2495/582.. Regulatori protoka i diferencijalnog pritiska
Sa dodatkom limitera interne sile i zaštitom od preopterećenja
(limiter pritiska) u aktuatoru. Sa fiksnim diferencijalnim pritiskom
ili nivoom pritiska i električnim aktuatorom Tip 5824 ili Tip 5825.
Mogućnost izdavanja atesta kontrolne opreme sa aktuatorom
Tipa 5824 prema DIN 32730.
1
Sl.1 – Tip 2488/5824 Regulator protoka sa
električnim aktuatorom (DN15 do 25 verzija)
Sl.2 – Tip 2487/5825 Regulator diferencijalnog
pritiska i protoka sa električnim aktuatorom
(DN32 do 50 verzija)
T 3135 EN
1.Telo ventila
1.1 Holender sa plombom i
krajevima za zavarivanje
1.2 Zartvarač za odredjivanje
nivoa protoka
2. Sedište ventila
3. Zatvarač
4. Osovina zatvarača
5. Poziciona opruga
6. Dijafragma aktuatora
(kućište)
6.1 Operativna dijafragma
6.3 Operativna dijafragma
8. Opruga za podešavanje
10. Električni aktuator
11. Kontrolna linija
12. Podešavač sa plombom
(DN32 do 50)
13. Zavrtanj za podešavanje
(DN15 do 25)
16. Interni sigurnosni ventil
(zaštita od propterećenja)
20. Kontrolni termostat
21. Opruga
22. Pred podešavanje
23. Rebrasti umetak sa
osovinom aktuatora
24. Kapilarna cev
25. Temperaturni senzor
Sl.3.1 – Tip 2488/5825, PN25
(regulator protoka)
Sl. 3.2 – Tip 2487/5825, PN25
(regulator protoka i dif. pritiska)
Sl.3.4- Tip2494/5825, PN25
(regulacija protoka i dif.
pritiska ili regulacija pritiska)
Sl.3.3 – Tip 2491/5825, PN25,
opseg podešavanja do 1 bar
(regulacija protoka i dif. pritiska ili
regulacija pritiska)
2
Sl.3.5- Tip 2489/5825, PN25
(regulator protoka sa termostatom)
T 3135 EN
Princip rada
Regulatori se sastoje od standardnih instrumenata za
kontrolu protoka i diferencijalnog pritiska. Princip rada je
opisan u ''Listi podataka'' i u ''Uputstvu za izbor''.
Električni aktuator je povezan na ventil preko adaptera za
spajanje. U zavisnosti od nominalne veličine, podešavanje
protoka (bez aktuatora) se vrši sa zavrtnjem (13) ili
podešavačem (12) koji se može plombirati. Aktuatori tip
5824, Tip 57571) i Tip58571) nemaju sigurnosnu funkciju.
Aktuator 5825 ima sigurnosnu funkciju. na pr. ventil zatvara
ukoliko je prekinuto el. napajanje.
Ovi aktuatori funkcionišu na osnovu signala iz elektronskog
regulatora. Kao rezultat, otvaranje se reguliše (1.2), čime se
kontroliše protok kroz ventil.
Tip 2489/582.. kombinacija opreme je opremljena sa
kontrolnim termostatom Tip 2430 K.
1)
Ovi termostati rade bez dodate energije i omogućavaju
dodatnu kontrolu temperaturne promene.
Funkcija limitiranja internog pritiska kao zaštita od
preopterećenja (16) u aktuatoru Tipa 2487/582.. i Tipa
2495/582.. štite sic i zatvarač ventila od preopterećenja u
mogućim ekstremnim slučajevima koji mogu dovesti do
oštećenja ventila ili toplane.
Tip 2488/5857 ili Tip 2488/5757: samo za DN 15 do 25
Uputstvo za izbor za Tip 24../5824, Tip24../5825, Tip2488/5857 ili Tip 2488/5757 kombinacije opreme.
U tabeli su prikazane različite verzije kombinovanih regulatora i njihov okvir moguće primene. Pogledati list sa podacima za
detaljan opis standardnih regulatora.
1)
2)
3
Dn15 do 32
DN40 do 50
T 3135 EN
Tipična aplikacija
Indirektan sistem grejanja sa
Tip 2488/5825 regulatorom protoka
Direktan sistem grejanja sa Tip 2495/5825
Diferencijalnim pritiskom i regulacijom protoka
Sl.4. – Tipična aplikacija
Tabela 1 – Tehnički podaci – Ventili - Svi pritisci su u barima
2)
2)
2)
Nominalna veličina DN
15/20/25
15
20
25
32
40
50
1)
1)
1)
sa navojnim završecima
1.4
1
2.5
4
6.3
8
12.5
16
20
Kvs koeficijent
sa prirubnicama
12.5
20
25
sa navojnim završecima
0.6
0.55
0.5
0.45
z veličina
sa prirubnicama
0.45
0.45
0.4
3)
Nominalni pritisak
PN16 / 25
PN 25
4)
Maksimalan stalni dif. pritisak Dp kroz ventil
10 / 20 bara
16 bara
Maksimalno dozvoljena temperatura
Za tečnosti 160 °C (PN16)- za vazduh i negoruće gasove 80 °C
3
Podešavanje opsega protoka za vodu u m /h
2 do
4 do
0.8 do
0.6 do
0.8 to
3 do
5)
5)
5)
5)
5.8
14.1
1.3
2.3
5)
5)
0.03 0.12
0.2
Podešavanje protoka / limitacija za
3.5
9.1
3
do
do
do
vodu sa gornjim diferencijalnim
m /h
0.6 do
0.8 do
2 do
4 do
0.8 do 5
3do 12.5
0.2
0.64
1.2
pritiskom od 0,2 bara
2.5
3.6
10
15
1)
2)
3)
4)
5)
Specijalna verzija
Dodatna verzija: Ventil sa prirubnicama, telo izradjeno od sferoidnog ugljeničnog čelika (EN-JS1049)
Ne za tipove 2489/... i 2491/...
Za verzije sa PN16
Kada se predje naznačeni protok, mora se očekivati da poraste i nivo šuma, čak i ako ne postoji kavitacija
Tabela 2 – Odredjivanje nivoa diferencijalnog pritiska
Tip
2487/...
Vrednost diferencijalnog pritiska Δp
fiksno
DN15 do 32
Stalno podesiv
DN40 do 50
4
0.1
0.1
0.5
0.2
0.2
0.5
do 0.5 bara
do 1.0 bara
do 2.0 bara
do 0.5 bara
do 1.0 bara
do 2.0 bara
2491/...
2494/...
2495/...
-
0.2/0.3 bara
0.4/0.5 bara
0.2/0.3 bara
0.4/0.5 bara
-
-
-
-
0.1 do 0.5 bara
0.1 do 1.0 bara
0.5 do 2.0 bara
0.2 do 0.5 bara
0.2 do 1.0 bara
0.5 do 2.0 bara
T 3135 EN
Tabela 3 – Tehnički podaci – Električni aktuator
Električni aktuator
Tip 5824-...
bez sigurnosne funkcije
10
11
20
7.5mm 7.5mm
12mm
45s
90s
70s
Tip 5825-...
sa sigurnosnom funkcijom
10
11
20
7.5mm
7.5mm
12mm
45s
90s
70s
Tip 5757
Tip 5857
bez sigurnosne funkcije
6mm
20s
Ventil DN15 do 25
Ventil DN32 do 50
Tranzitno vreme za odredjeni hod
Tranzitno vreme u slučaju aktiviranja
4s
5s
8s
sigurnosne funkcije
Nominalna sila
700 N
300 N
Nominalna sila povratne opruge
500 N
Napajanje
230 V, 50 Hz (na zahtev 24 V, 50 Hz)
230V/24V (±10%) 50 Hz
Potrošnja
Aproks. 3 VA
Aproks. 3 VA + 1 VA
Aproks. 3 VA
Mogučnost ručnog pomeranja
Ima
Mogućnost
Ima
Stalna temperatura ambijenta
0 do 50 ºC
Stalna temperatura na kontaktnoj osovini
0 do 110 ºC
Stepen zaštite po DIN IEC 529
IP 54
IP 42
IP 42
Ostali podaci na ’’Dokumentu Podataka’’
T5824 EN
T 5757 EN
T 5857 EN
1)
Moguće sa heksa. ključem i skinutim poklopcem motora. Ventil se uvek vraća u sigurnosnu poziciju posle aktiviranja sigurnosne
funkcije
Hod osovine
Tabela 4 – Tehnički podaci – Tip 2430 K Kontrolni termostat
Tip 2423 K Kontrolni termostat
Opseg podešavanja
Ambijentalna temperatura
Temperatura na senzoru
Pritisak na senzoru
Kapilarna cev
Konstantno podešavanje: 0 do 35 ºC, 25 do 70 ºC, 40 do 100 ºC, 50 do 120 ºC, 70 do 150 ºC
-20 do +80 ºC
Maksimalno 50 K preko podešene tačke
Maksimalno 40 bara
2 m (5 m specijalna verzija)
Tabela 5 – Materijali – numeracija prema DIN EN
Telo
Sedište
Mesing CC491K (G-CuSn5ZnPb, Rg 5) – Sferoidni ugljenični čelik EN-JS1049 (GGG-40.3)
Nerdjajući čelik 1.4305
Pn 25
Mesing, bez cinkovanja, sa EPDM mekim zaptivanjem
Zatvarač
Pn 16
Mesing, bez cinkovanja i plastika sa EPDM mekim zaptivanjem
1)
Pn 25
Mesing CC491K (G-CuSn5ZnPb, Rg 5) – Sferoidni ugljenični čelik EN-JS1049 (GGG-40.3)
Gornja sekcija
Pn 16
Nerdjajući čelik 1.4301
Opruga ventila
Nerdjajući čelik 1.4310
Restrikcija
Mesing, bez cinkovanja
2)
Operativna dijafragma
EPDM sa fabričkim ojačanjem
2)
Zaptivanje
EPDM
Tip 5824, Tip 5825, Tip 5857 i Ttip 5757 Električni aktuator
Kućište
Plastika (PPO ojačani fiberglas)
Navrtka spojnog elementa
Mesing
Tip 2430 Kontrolni termostat
Senzor i kapilarna cev
Bakar
Čaura
Bakar ili nerdjajući čelik 1.4571
1)
2)
5
1)
Dodatna verzija za DN 32, 40 i 50: Ventil sa prirubnicama izradjen od sferoidnog ugljeničnog čelika
Specijalna verzija za ulje (ASTM I, II, III): FPM (FKM)
T 3135 EN
Dimenzije i težine
Visina H1(H2)
Nominalna
veličina DN
Prečnik cevi d
Veličina navoja R
Širina navrtke
holendera SW
Dužina L
Visina H
Visina H3
Tip 2488/..
Tip 2494/..
Tip 2495/..
Tip 2487/..
20
25
32
21.3
G3/4
30
26.8
G1
36
32.7
G1 ¼
46
42
G1 ¾
59
65
70
155
122
85
122
108
75
100
Težina,
3)
aproks u kg
Tip 2487/..
Tip 2491/..
40
1)
48
G2
65
265 (200)
245
50
1)
60
G2 ½
82
110
216
163
105
140
125
265
(205)
285
(220)
265
248 (185)
Tip 2491/..
Tip 2489/..
Dužina L1 sa
krajevima za zavar.
Tip 2488/..
Tip 2494/..
Tip 2495/..
Tip 2489/..
1)
15
130
140
192
175
415
425
295
210
234
244
268
294
330
3.0
3.1
3.2
4.4
6.9
7.4
3.6
3.7
3.8
4.9
7.6
8.1
3.9
4.0
4.1
5.2
7.9
8.4
4.0
4.1
4.2
5.4
13.4
13.9
Tip 2494/5824(5825)
Tip 2495/5824(5825)
- Dimenzije u zagradi se odnose na DN40 i DN50! -
Težina,
3)
aproks. u kg
Specijalne verzije
sa krajevima sa navojem
Dužina L2
129
144
159
180
196
228
Spoljni navoj A
G½
G¾
G1
G1 ¼
G1 ½
G2
Težina
Pogledaj verziju sa krajevima na zavarivanje
Visina H4
196
Visina H5
105
140
Dužina L3
130
150
160
180
200
230
Tip 2488/..
4.4
5.1
5.7
7.6
10.9
12.4
Tip 2494/..
5.0
5.7
6.3
8.1
11.6
13.1
Tip 2495/..
1)
2)
3)
6
Tip 2489/..
5.3
6.0
6.6
8.4
11.9
13.4
Tip 2487/..
Tip 2491/..
5.4
6.1
6.7
8.6
17.4
18.9
Dodatna verzija: ventil sa prirubnicama
Prirubnice su već montirane na ventile DN40 i 50
Tip 2489/582...: Težina za verziju sa uranjajućim senzorom i čaurom.
Minus 0.2 kg za verziju sa čaurom
Tip 2487/5824(5825)
Tip 2491/5824(5825)
0.1 do 0.5 bara ili
0.1 do 1.0 bara
T 3135 EN
sa krajevima za zavarivanje
sa krajevima za zavarivanje
sa prirubnicama
DN32 do DN50
- Dimenzije u zagradi se odnose na DN40 i DN50 -
Temp. senzor
sa čaurom
Temp. senzor
sa niplom
Tip 2489/5824(5825)
sa krajevima za zavarivanje
sa navojnim krajevima
sa prirubnicama
DN32 do DN50
7
T 3135 EN
Instalacija
Instalisati SAMSON hvatač nečistoće (na pr.Tip1N ili 2N) ispred regulatora
DN15 do 25: 0.5 mm veličina otvora mreže
DN32 do 50: 0.75 mm veličina otvora mreže
Regulatori se ugradjuju samo na horizontalne cevi. Regulatori nominalne veličine DN15 do 25 mogu se instalisati i
na vertikalnu cev.
Protok medijuma mora biti u pravcu označenom
na telu ventila
Pre sklapanja aktuatora i ventila: povući osovinu aktuatora
Električni aktuator mora uvek biti iznad tela ventila.
Kada je ventil izoliran, koristiti izolacioni medju-komad. Limit izolacije je u tom slučaju oko 25mm iznad vrha tela
ventila. Ne izolirati aktuator kao ni navrtku za spajanje sa ventilom.
Voditi računa o maksimalnoj temperaturi ambijenta
Verzija sa kontrolnim termostatom
Temperaturni senzor se može postaviti u bilo kom položaju. Njegova cela dužina mora biti uronjena u medijum.
Trebalo bi ga postaviti na lokaciju gde nema pojava pregrevanja ili prihvatljivih praznina.
Kapilarna cev se ne postavlja na mesta gde je raspon ambijentalne temperature viši od kapilarne, gde se mogu
pojaviti devijantne temperature i gde može doći do oštećenja kapilare. Najmanji dozvoljen radius savijanja cevi
kapilare je 50mm.
Tekst poručivanja
Regulator protoka
Tip 2488/5824(5825); Tip 2488/5857;
Tip 2488/5757; Tip 2489/5824 (5825)
Regulator protoka i diferencijalnog pritiska ili regulator pritiska
Tip 2491/5824 (5825); Tip 2494/5824 (5825);
Tip 2487/5824 (5825);
Regulator protoka i diferencijalnog pritiska
Tip 2495/5824 (5825)
Sa ventilom DN..., PN...,
stalne temperature ... °C, Kvs...
Sa krajevima za zavarivanje / navojnim krajevima / prirubnicama
sa telom sa prirubnicama
Postavljena vrednost diferencijalnog pritiska ... bara
Gornji diferencijalni pritisak na restriktoru ... bara
Sa električnim aktuatorom Tip 5824-.../Tip5825-.../
Tip 5857/Tip 5757
Sa kontrolnim termostatom Tip 2430 K
Setovan opseg ... °C
Opciono, oprema,,,/ specijalna verzija...
8
T 3135 EN
Download

Regulator protoka 2488-5824...5825-SR.pdf