Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom
(PN 16, 25, 40*)
AFQM, AFQM 6 - ugradnja u potis ili povrat
Opis
AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-125
AFQM(6) je regulator protoka bez pomoćne
energije sa integrisanim regulacionim ventilom
primarno namenjen upotrebi u sistemima daljinskog
grejanja. Regulator se zatvara kada se prekorači
podešeni maks. protok. U kombinaciji sa Danfoss
elektro pogonima AMV(E), može da se kontroliše
ECL elektronskim regulatorima.
Regulator ima regulacioni ventil sa podesivim
limiterom protoka, vrat za povezivanje sa elektro
pogonom i pogon bez pomoćne energije sa
jednom regulacionom membranom. Dalje,
regulacioni ventil može da bude:
- pritisno neuravnotežen (AFQM 6 DN 40-50) ili
- pritisno uravnotežen (AFQM DN 65-250).
Regulatori se koriste zajedno sa Danfoss
elektromotornim pogonima:
• AFQM 6 PN 16/25, AFQM PN25 DN 40-80
- AMV(E) 410 1)
ručni rad:
- AMV(E) 65x + adapter 065B3527
funkcija povratne opruge:
- AMV(E) 413 1)
- AMV(E) 658 SD 2) + adapter 065B3527
• AFQM PN 25 DN 65-125
- AMV(E) 610 1)
- AMV(E) 65x + adapter 065B3527
funkcija povratne opruge:
- AMV(E) 613 1)
funkcija povratne opruge i ručni rad:
DEN-SMT/SI
VD.LR.A5.45 © Danfoss 01/2014
AFQM DN 150-250
- AMV(E) 613 H 1)
- AMV(E) 658 SD 2) + adapter 065B3527
1)
2)
•
•
u procesu obustavljanja
nije odobrio DIN
AFQM PN 16 DN 65-125 sa
- AMV(E) 55, 56,
- AMV(E) 65x
AFQM PN 16 DN 150-250 sa
– AMV(E) 85, 86
AFQM 6 i AFQM PN 25 u kombinaciji sa AMV(E) 413
ili AMV(E) 613 su odobreni u skladu sa EN 14597.
Glavni podaci:
• DN 40-250
• kVS 20-400 m3/h
• Opseg protoka 2,2-420 m3/h
• PN 16, 25
* PN 40 po specijalnom zahtevu
• Limiter protoka ∆pb: 0,2 ili 0,5 bar
• Temperatura:
- Voda koja cirkuliše / mešavina vode i glikola
do 30 %:
2 … 150 °C za DN 40-125
2 … 140 °C za DN 150-250
• Priključci:
- Prirubnica
1
List sa podacima
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM(6) PN 16, 25, 40*
Naručivanje
AFQM 6 regulator
Primer:
Regulator protoka sa integrisanim
regulacionim ventilom, DN 65, kVS 50,
PN 16, limiter protoka Δpb 0,2 bara,
tmax 150 °C, prirubnica
- 1× AFQM DN 65 regulator
Kodni broj: 003G6056
Regulator se isporučuje potpuno
sklopljen, uključujući impulsne cevi
između ventila i pogona. Elektro
pogon AMV(E) mora posebno da
se poruči.
Slika
DN
kVS
m3/h
40
20
50
32
40
20
50
32
PN
Spoj
Kodni broj
003G1082
16
003G1083
Prirubnica EN 1092-1
003G1084
25
003G1085
AFQM regulator
Slika
DN
ku odnosu na
(m3/h)
PN
Kodni broj
Spoj
ΔPb=0,2 bar
ΔPb=0,5 bar
65
50
003G6056
003G6063
80
80
003G6057
003G6064
100
125
125
160
16
003G6058
003G6065
003G6059
003G6066
003G6060
003G6067
003G6061
003G6068
400
003G6062
003G6069
50
003G1088
150
280
200
320
250
65
80
80
100
125
125
160
Prirubnica EN 1092-1
003G1089
25
003G1090
—
003G1091
Servisni delovi
Slika
Opis tipa
Umetak ventila
Umetak regulacionog ventila
Opis tipa
Za regulator
AFQM 6
Pogon
2
VD.LR.A5.45 © Danfoss 01/2014
AFQM
DN
kVS (m3/h)
Kodni broj
65/80
50/80
065B2794
100/125
125/160
065B2795
65
50
065B2972
80
80
065B2973
Δpb (bar)
Kodni broj
0,2
0,5
003G1024
003G1026
003G1027
DEN-SMT/SI
List sa podacima
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM(6) PN 16, 25, 40*
Tehnički podaci
AFQM 6 ventil
Nominalni dijametar
DN
kVS vrednost
Opseg maks.
podešavanja
protoka
∆pb 1) = 0,2 bar
od
m3/h
do
Hod
mm
40
50
20
32
2,2
3,2
11
16
8
12
Regulacioni odnos
> 1:20
Karakteristika
Linearna
Faktor kavitacije z
0,55
Curenje u skladu sa standardom IEC 534 % kVS
Nominalni pritisak
PN
16, 25
Min. diferencijalni pritisak
Maksimalni diferencijalni pritisak PN 16
0,5
≤ 0,01
pogledajte primedbu 2)
bar
16
Maksimalni diferencijalni pritisak PN 25
20
Medijum
voda / mešavina vode i glikola 30%
pH vrednost medijuma
Min.7, maks.10
Temperatura medijuma
°C
2 … 150
Priključci
Prirubnica
Materijali
Telo ventila
PN 16
Sivo kovano gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
PN 25
Kovano gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3)
Sedište ventila DP, CV
Nerđajući čelik, mat. Br. 1.4021
Konus ventila DP, CV
Nerđajući čelik, mat. Br. 1.4404
DP zaptivanje
EPDM
CV zaptivanje
Sistem za rasterećenje
pritiska
Metal
Umetak regulacionog
ventila
Umetak ventila
Meh (Nerđajući čelik, mat. Br. 1.4571)
Napomena:
DP – regulator diferencijalnog pritiska, CV – regulacioni ventil
1)
2)
∆pb - diferencijalni pritisak preko limitera protoka

Zavisi od protoka i ventila kVS; Za Qpostavite = Qmaks. -> ∆pmin. ≥ 0,5 bar; Za Qpostavite < Qmaks. -> p min   Q
k
 VS
2

  p b


AFQM 6 pogon
Tip
DN
Veličina pogona
cm2
Nominalni pritisak
Dif. pritisak limitera protoka ΔPb
bar
40
50
250
25
0,2
Materijali
Kućište
DEN-SMT/SI
Nerđajući čelik M. br. 1.0338
Membrana
EPDM (Obrtanje; ojačano vlaknima)
Cev impulsa
Cev od nerđajućeg čelika Ø10 × 0,8 mm
VD.LR.A5.45 © Danfoss 01/2014
3
List sa podacima
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM(6) PN 16, 25, 40*
Tehnički podaci (nastavak)
AFQM ventil
Nominalni dijametar
kVS vrednost
Opseg maks.
podešavanja
protoka
∆pb = 0,2 bar
1)
∆pb 1) = 0,5 bar
DN
65
80
100
125
150
200
250
m3/h
50
80
125
160
280
320
400
5,6
8,0
12,6
16
30
38
56
28
40
63
80
145
190
280
5,6
8,0
12,6
16
30
38
56
40
58
76
91
220
285
420
12
18
od
do
od
m /h
3
do
Hod
mm
Regulacioni odnos
> 1:20
20
25
27
> 1:25
Karakteristika
> 1:30
Linearna
Faktor kavitacije z
0,5
Curenje u skladu sa standardom IEC 534
Nominalni pritisak
0,4
0,35
% kVS
PN
0,3
0,2
16, 25
Min. diferencijalni pritisak
Maksimalni diferencijalni pritisak PN 16
0,3
0,2
≤ 0,01
16
pogledajte primedbu 2)
bar
Maksimalni diferencijalni pritisak PN 25
16
16
15
15
12
10
10
20
20
15
15
12
10
10
Medijum
Voda koja cirkuliše/mešavina vode i glikola 30 %
pH vrednost medijuma
Min.7, maks.10
Temperatura medijuma
°C
2 … 150
Priključci
2 … 140
Prirubnica
Materijali
PN 16
Telo ventila
PN 25
Sivo kovano gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Elastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT
(GGG-40,3)
Sedište ventila DP, CV
Nerđajući čelik M. br. 1.4021
Konus ventila DP, CV
Nerđajući čelik M. br. 1.4404
Zaptivanje DP, CV
Sistem za rasterećenje
pritiska
-
Nerđajući čelik, mat. Br. 1.4021
EPDM
Umetak regulacionog
ventila
Klip
Meh
(nerđajući čelik, mat. br. 1.4571)
Umetak ventila
Membrana (EPDM)
Napomena:
DP – regulator diferencijalnog pritiska, CV – regulacioni ventil
1)
2)
∆pb - diferencijalni pritisak preko limitera protoka

Zavisi od protoka i ventila kVS ; Za Qpostavite = Qmax -> ∆pmin ≥ 0,5 bar; Za Qpostavite < Qmax -> p min   Q
k
 VS
2

  p b


AFQM pogon
Tip
DN
Veličina pogona
cm2
Nominalni pritisak
Dif. pritisak limitera protoka ∆pb
bar
65
80
100
125
150
200
250
250
16 ili 25
0,2 ili 0,5
Materijali
Kućište
4
Nerđajući čelik M. br. 1.0338
Membrana
EPDM (Obrtanje; ojačano vlaknima)
Cev impulsa
Cev od nerđajućeg čelika Ø10 × 0,8 mm
VD.LR.A5.45 © Danfoss 01/2014
DEN-SMT/SI
List sa podacima
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM(6) PN 16, 25, 40*
Principi primene
– Montaža u povrat
Direktno povezan sistem grejanja
Indirektno povezan sistem grejanja
Direktno povezan sistem grejanja
Indirektno povezan sistem grejanja
- Montaža u razvod
Položaji montaže
DN 40-80 Tmaks ≤ 120 °C
DN 40-80 Tmaks ≤ 120 °C
Regulatori mogu da se instaliraju sa priključkom
za elektro pogon okrenutim horizontalno ili
uspravno.
DN 40-80 Tmaks > 120 °C
DN 100-250
Regulatori mogu da se instaliraju sa priključkom
za elektro pogon okrenutim uspravno.
DN 40-80 Tmaks > 120 °C
DN 100-250
DEN-SMT/SI
VD.LR.A5.45 © Danfoss 01/2014
5
List sa podacima
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM(6) PN 16, 25, 40*
Dijagram temperature i pritiska
maksimalno
maksimalno
PN 25
PN 16
EN-GJL-250
(GG-25)
EN-GJS-400
(GGG-40.3)
radna oblast
radna oblast
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak kao funkcija temperature medijuma (u skladu sa EN 1092-2)
Dijagram protoka
Dijagram za izbor i podešavanje
Odnos između stvarnog protoka i broja obrtaja na limiteru protoka. Date vrednosti su približne.
hod
DN 250 kVS 400
DN 200 kVS 320
DN 150 kVS 280
DN 125 kVS 160
DN 100 kVS 125
DN 65 kVS 50
protok
protok
DN 80 kVS 80
DN 50 kVS 32
DN 40 kVS 20
rešenja
1 = 360º
Protok se može podesiti okretanjem zavrtnja limitera
protoka u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na
satu, kao što je prikazano na ovom dijagramu
6
VD.LR.A5.45 © Danfoss 01/2014
Protok vode prikazan pri diferencijalnom pritisku u
limiteru protoka od 0,2 bar (20 kPa) i u regulatoru od
0,5 bara (50 kPa) do maksimalnog diferencijalnog pritiska.
DEN-SMT/SI
List sa podacima
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM(6) PN 16, 25, 40*
Dijagram protoka
Dijagram za izbor i podešavanje
Odnos između stvarnog protoka i broja obrtaja na limiteru protoka. Date vrednosti su približne.
hod
DN 250 kVS 400
DN 200 kVS 320
DN 150 kVS 280
DN 125 kVS 160
DN 100 kVS 100
protok
DN 65 kVS 50
protok
DN 80 kVS 80
rešenja
1 = 360º
Protok se može podesiti okretanjem zavrtnja limitera
protoka u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na
satu, kao što je prikazano na ovom dijagramu
DEN-SMT/SI
VD.LR.A5.45 © Danfoss 01/2014
Protok vode prikazan pri diferencijalnom pritisku u
limiteru protoka od 0,5 bar (50 kPa) i u regulatoru od
0,5 bar (50 kPa) do maksimalnog diferencijalnog pritiska.
7
List sa podacima
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM(6) PN 16, 25, 40*
Izbor
Primer 1
EM regulacioni ventil (MCV) u krugu za mešanje
u direktno povezanim sistemima grejanja
zahteva diferencijalni pritisak od 0,2 bara (20 kPa)
i protok manji od 8000 l/h.
- Direktno povezani
sistem grejanja
Dati podaci:
Qmaks. = 8,0 m3/h (8000 l/h)
∆pmin. = 0,8 bar (80 kPa)
∆pkrug 1) = 0,1 bar (10 kPa)
∆pMCV = izabrano 0,2 bar (20 kPa)
* Primedba:
1)
∆pkrug odgovara zahtevanom pritisku pumpe u krugu grejanja i
ne treba se razmatrati pri dimenzionisanju AFQM-a.
Ukupan (raspoloživi) pad pritiska u regulatoru je:
∆pAFQM,A = ∆pmin.
∆pAFQM,A = 0,8 bar (80 kPa)
Mogući gubici pritiska u cevima, zapornoj
opremi, kalorimetrima itd. nisu uzeti u obzir.
Na 7. strani sa dijagrama protoka izaberite
regulator sa najmanjom mogućom k vs vrednošću
ako se uzmu u obzir dostupni opsezi protoka.
kVS = 20 m3/h
Min. zahtevani diferencijalni pritisak u izabranom
regulatoru izračunava se na osnovu formule:
2
2
 Q maks.
 8 ,0 
  pMCV 
 0 ,2


pAFQM ,MIN  

 20 
 k VS 
∆pAFQM,MIN. = 0,36 bar (36 kPa)
∆pAFQM,A > ∆pAFQM,MIN.
0,8 bar > 0,36 bar
Rešenje:
U ovom primeru se bira AFQM 6 DN 40, kVS
vrednost 20, opseg podešavanja protoka
2,2-11 m3/h.
maks.
krug
maks.
krug
DEN-SMT/SI
VD.LR.A5.45 © Danfoss 01/2014
8
List sa podacima
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM(6) PN 16, 25, 40*
Dimenzionisanje (nastavak)
Primer 2
EM regulacioni ventil (MCV) za kontrolu
indirektno povezanog sistema grejanja zahteva
diferencijalni pritisak od 0,2 bara (20 kPa) i protok
manji od 22,000 l/h.
- Indirektno povezani
sistem grejanja
Dati podaci:
= 22 m3/h (22,000 l/h)
Qmaks. ∆pmin. = 0,8 bara (80 kPa)
∆pizmenjivač = 0,1 bar (10 kPa)
∆pMCV = izabrano 0,2 bar (20 kPa)
Ukupan (raspoloživi) pad pritiska u regulatoru je:
∆pAFQM,A = ∆pmin.−∆pizmenjivač = 0,8−0,1
∆pAFQM,A = 0,7 bar (70 kPa)
Mogući gubici pritiska u cevima, zapornoj
opremi, kalorimetrima itd. nisu uzeti u obzir.
Na 7. strani sa dijagrama protoka izaberite regulator
sa najmanjom mogućom k vs vrednošću ako se
uzmu u obzir dostupni opsezi protoka.
kVS = 50 m3/h
Min. zahtevani diferencijalni pritisak u izabranom
regulatoru izračunava se na osnovu formule:
2
2
Q

 22 
pAFQM ,MIN   maks.   pMCV 
   0 ,2
 50 
 k VS 
∆pAFQM,MIN. = 0,39 bar (39 kPa)
∆pAFQM,A > ∆pAFQM,MIN.
0,7 bar > 0,39 bar
Rešenje:
U ovom primeru se bira AFQM DN 65,
kVS vrednost 50, opseg podešavanja protoka
5.6-28 m3/h.
maks.
izmenjivač
maks.
izmenjivač
DEN-SMT/SI
VD.LR.A5.45 © Danfoss 01/2014
9
List sa podacima
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM(6) PN 16, 25, 40*
Konstrukcija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Telo ventila
Umetak regulacionog ventila
Podesivi limiter protoka
Vreteno regulacionog ventila
Sedište ventila
Pogon
Regulaciona membrana za
regulaciju protoka
8. Ugrađena opruga za kontrolu
protoka
9. Sigurnosni ventil
10. Umetak ventila
11. Pritisno rasterećen konus
ventila
12. Vreteno ventila
13. Meh za rasterećenje pritiska
konusa ventila
14. Membrana za rasterećenje
pritiska konusa ventila
15. Cev impulsa
16. Spojna navrtka
17. Gornje kućište membrane
18. Donje kućište membrane
19. Poklopac
20. Meh za rasterećenje pritiska
konusa regulacionog ventila
4
4
2
3
2
PN 25
20
1
3
1
5
11


13
12
10
15
19
16
17
8
10
13
PN 16
19
15
5
11
15
17
6
12
15
16
8
6
9
7
7
18
18
AFQM DN 65-125
AFQM 6 DN 40, 50

AFQM DN 150-250
Funkcija
DEN-SMT/SI
Protok fluida uzrokuje pad pritiska preko podesivog
limitera protoka. Pritisci se prenose kroz impulsne
cevi do komora i rezultanta deluje na regulacionu
membranu za regulaciju protoka. Dif. pritisak
limitera protoka reguliše se i limitira putem
ugrađene opruge za regulaciju protoka. Regulacioni
ventil se zatvara pri rastu diferencijalnog pritiska
i otvara se pri padu diferencijalnog pritiska kako
bi regulisao maks. protok.
VD.LR.A5.45 © Danfoss 01/2014
Postavljanjem elektromotornog pogona, protok
će se regulisati od nule do maksimalno podešenog
protoka, a zavisno od trenutnog opterećenja.
Regulator AFQM opremljen je sigurnosnim ventilom
za preveliki pritisak koji štiti regulacionu membranu
za regulaciju protoka od previsokog diferencijalnog
pritiska.
10
List sa podacima
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM(6) PN 16, 25, 40*
Podešavanja
Podešavanje protoka
Podešavanje protoka se izvršava podešavanjem
položaja limitera protoka. Podešavanje se može
izvršiti na osnovu dijagrama protoka (pogledajte
relevantna uputstva) i/ili putem kalorimetra.
H2
H2
H2
H3
H1
H4
Dimenzije
L
L
AMV(E) 410/AFQM 6
DN 40, 50
DN
DEN-SMT/SI
L
AMV(E) 413/AFQM 6
DN 40, 50
L
H1
H2
AMV(E) 65X/AFQM 6 +
adapter 065B3527
H3
H4
mm
Težina ventila
(kg)
40
200
538
390
588
716
17
50
230
538
390
588
716
22
VD.LR.A5.45 © Danfoss 01/2014
11
List sa podacima
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM(6) PN 16, 25, 40*
L
AMV(E) 413/AFQM
DN 65-80, PN 25
L
L
AMV(E) 61X/AFQM
DN 65-125, PN 25
AMV(E) 55, 56/AFQM
DN 65-125, PN 16
DN
L
H2
H1
L
H3
L
AMV(E) 65X/AFQM
DN 65-125, PN 16
H4
H5
H6
H7
mm
AMV(E) 65X/AFQM
DN 65-125, PN 25
+ adapter 065B3527
Težina ventila (kg)
PN 16
PN 25
65
290
600
425
650
685
650
775
819
52
58,5
80
310
610
425
660
695
670
785
829
61
60,5
100
350
-
530
-
715
680
805
849
93,6
96
125
400
-
530
-
740
710
830
874
117,2
139
H2
H1
H2
H2
H2
H2
L
AMV(E) 410/AFQM
DN 65-80, PN 25
H7
H6
H5
H4
H2
H2
H3
H1
Dimenzije (nastavak)
DN
L
AMV(E) 85, 86/AFQM DN 150-250, PN 16
12
VD.LR.A5.45
L
H1
H2
mm
Težina ventila
(kg)
150
480
576
455
200
600
652
483
219
250
730
656
533
342
142
Produced by Danfoss A/S © 01/2014
Download

Regulator protoka sa integrisanim regulacionim