PROF. DR. FULYA DÖKMECİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D.
“KÜR” TANIMINDA
12 ay sonunda” ÇOK YÖNLÜ ÇIKTI” DEĞERLENDİRMESİNDE
“TOMUS” ÇALIŞMASI
Objektif Ölçümler:
 Retrograt 300ml dolumda stres test (-)
TEDAVİ
BAŞARISINDA HANGİ ÖLÇÜTLER KULLANILMALI?
 24saatlik pet testi (-)
ANATOMİK DEĞİŞİKLİK
RMUS
TMUS
Tekrar tedavi gereksinimi olmamasI
HASTANIN SEMPTOMLARI/ YAŞAM KALİTESİ
KÜR
ORANLARI
KÜR ORANLARI
Subjektif
Ölçümler:
TEKRAR
TEDAVİ
OLMA GEREKSİNİMİ
OBJEKTİF-SUBJEKTİF
MESA anketinde
stresHASTANIN
test sorularına
(-)İNTİBASI
yanıt
İYİLEŞMESİ
İLE İLGİLİ
GENEL
“PGI-”I
OBJEKTİF-SUBJEKTİF
 3-günlük mesane günlüğünde idrar kaçırma olmaması
% 80.8-77.7
%
 Tekrar tedavi gereksinimi olmaması
62.2-55.8
ANTİİNKONTİNANS CERRAHİSİNDE
BAŞARISIZLIK NEDİR?
TEDAVİ
BAŞARISIZLIĞI
• Sebat
eden SÜİ KATEGORİLERİ
• Yeni oluşan, acil sıkışmayla idrar kaçırma
Düşük
kürsıkışma
oranı ve idrar kaçırmanın artması
• Acil
• Aşırı aktif mesane veya işeme bozukluğu
Postop. gelişen acil sıkışma
şikayetlerinin sonradan ortaya çıkması
Maksimum idrar akım oranında azalma
• İşeme
sonrası artık idrar kalması>/= 50-100ml
Artık
idrar >100ml
• SarkmaİYE
oluşması
Tekrarlayan
• Kanama,fistül,
enfeksiyon ve disparoni gibi
Yaşam
kalitesinde bozulma
komplikasyonlar
Postoperatif
İşeme bozukluğu (6hf içinde cerrahi düzeltme gerekliliği)
Sebat eden DAA
Nüks SÜİ
Rovner ES ve ark, Cin Obstet & Gynecol 1998
Bing MH ve ark. IUJ 2015; 26:175-185
Can Urol Assoc J 2012;6(5):S123-4
TOMUS ÇALIŞMASINDA
MUS CERRAHİ BASARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER :
GEÇİRİLMİŞ ÜRİNER İNKONTİNANS CERRAHİSİ
MAKS. Q-TİP <30 DERECE
MESA «URGE» SKORU >10
ARTMIŞ PET TESTİ AĞIRLIĞI
BAŞKA CERRAHİ İLE BİRLİKTELİK
İLERİ YAŞ
ANKETLERDE İNKONTİNANS SORULARINDA
YÜKSEK SKORLAMA
Richter H. Et al Obstet Gynecol 2011
NICE (THE NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CLINICAL
EXCELLENCE) URINARY INCONTINENCE.THE MANAGEMENT OF
URINARY INCONTINENCE IN WOMEN.
GUIDELINE
40.LONDON: NICE, 2006.
“İnkontinant kadının incelenmesi ve yönetiminde Ürodinami
yararlı bir tanı aracıdır”.
Antiinkontinans cerrahisi planlanan olgularda
 Detrusor aşırı aktivitesi şüphesi
 Geçirilmiş antiinkontinans cerrahi öyküsü
 Anterior prolapsus’un eşlik etmesi
 İşeme disfonksiyonu varsa ürodinami önerilmektedir
“Saf SÜİ semptomu olan olgularda ürodinami yapılmayabilir”
3428 KADIN / 308 SAF SUİ SEMP (+)
(24-81 YAŞ)
%8.9
TEKRAR MUS CERRAHİSİ SONRASI BAŞARISIZLIK
İLK MUS CERRAHİSİ SONRASINA GÖRE
ORTALAMA
2 KAT ARTAR (OR 1.7,95% CI 1.1-2.8)
= >53 yaş
İnkontinans
cerrahisi ( +)
=/>29 yaş
Nokturi ( +)
=/>36 yaş
N=381 komplike olmayan SUI şikayeti baskın olan
İşeme güçlüğü ve/veya artık idrar>150ml olmayan nörolojik bulguları (-) olgularda;
Preoperatif Ürodinami Bulguları
ile Postoperatif Durumu Öngörme
 DAA mesane dolumunda uretra kapanma basıncını
azaltıcı etkisi gösterilmiştir*
 Antikolinerjik tedavi sonrası AAM semptomları sebat
edenlerde, Postop. şikayetlerin artması olasıdır**
 Ürodinamik Miks Üİ olgularında Postop. AAM
riski artar (%19-53)**
 DAA (-) olgular da bile Postop. AAM gelişme riski
vardır***
* Chaliha C ve ark. Am J Obstet Gynecol, 2005
**Duckett JR ve ark. BJOG, 2006
***Novara G ve ark. Eur Urol, 2007
İNTRİNSİK SFİNKTER YETMEZLİĞİ(İSY)
MÜKB AZALDIKÇA MÜS BAŞARISI AZALIR
ÜRETRAL HİPERMOBİLİTE
HAREKETSİZ ÜRETRA
OLGULARI
TVT’nin BAŞARISIZLIK RİSKİ
%57-66
ZAYIF ÜRETRAL MOBİLİTE
STRES ÜRETRAL AKS SAPMASI </=22
DÜŞÜK MÜKB’ I OLAN SÜİ
OLGULARININ %53
DÜŞÜK SIZMA NOKTASI BASINCI
OLAN SÜİ OLGULARININ %40
Muller M ve ark. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2007
TVT BAŞARISINI ETKİLEYEN
RİSK FAKTÖRLERİ
Ikınma Üretral Açısı </= 20 derece
MÜKB </= 15cm H2O
RİSK FAKTÖRLERİNDEN
HERHANGİ BİRİNİN + OLMASI
TVT BAŞARISI %50-60
HER İKİ RİSK FAKTÖRÜ +
TVT BAŞARISI%17
Clemans JL ve ark. Int Urogynecol Pelvic Floor Dysfunct 2007
ÜRETRAL HİPERMOBİLİTE +
SÜİ OLGULARINDA CERRAHİ BAŞARI
MUKB Düşük Olgular
x Normal Üretral Basınç Olguları*
%86
%77
VLPP </= 60 cm H20 Olan Olgularda**
TOT
%68
TVT
%76
P= 0.70
P=0.528
*Meschia M ve ark. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005
**Costantini E ve ark. Int Braz J Urol 2008
The Research On Stress incontinence Etiology (ROSE) study
SÜİ tanısı alan ve İdrar kaçırması olmayan kadınlarda
üretra desteği ve üretra fonksiyonu araştırıldığında
GEÇİRİLMİŞ İNKONTİNANS CERRAHİSİ
DÜŞÜK MÜKB
TOT
MİKS ÜRİNER İNKONTİNANS
SÜİ + DETRUSOR AŞIRI AKTİVİTESİ
TVT
Ürodinamide; şiddetli DAA ve
İşeme bozukluğu varlığında MUS
uygulanmayabilir
MUS başarısı; korunmuş işeme
fonksiyonunu da gerektirir
Serbest üroflovda; Qmaks/Qort
Artık idrar
Basınç akım incelemesi azalmış
akım ve artmış işeme basıncı
gösterirse MUS sonrası işeme
bozukluğu gelişebilir, MUS tekniği
modifiye edilebilir
MUKBveya Sızma basıncı
azalmışsa MUS sonrası kür
azalabilir
Daha obstrüktif yöntemler seçilebilir
Download

Slayt 1