i n .
ı .• .* • • î
T.C.
ANTALYA BİJYÜKŞEHÎR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- lO ö2-~ /T ft>
Konu: Manavgat 1544 ada 1 parsel, 2024 ada 1 parsel NİP.
EXPO?f IH
«N TALVA
O f./04/2015
BAŞKANLIK MAKAMINA
Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, 026B-24B nolu imar paftasında yer alan
Hisar Mahallesi 1544 ada 1 parsel ile 2024 ada 1 parsellerdeki depolama alanının ticaret
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek.
BELEDİY,
03.
BirSl EKİCİ
Genel Sekreter
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP.değ.
-Açıklama raporu
A dres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı içi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T el : 0 242 2 4 1 28 66
Fa* i 0 242 243 06 28
W eb : w w w .antalva.hcl.tr
E -posta:
plan lam atoanta Iva.bel,t r
MANAVGAT
(ANTALYA)
026-b-24-b
MANAVGAT (ANTALYA)
1. ETA P (M ERKEZ BÖ LGESİ)
SARILAR
(H İSA R M AH A LLESİ, 2024 ADA 1 P A R SE L V E 1544 ADA 1 PA R SEL)
İLAVE+REVİZYON NAZIM İMAR PLANI D EĞ İŞİK LİĞ İ
GÖSTERİM
PLA N D E Ğ İŞ İK L İĞ İ ONAM A S IN IR I
ÖLÇEK: 1/ 5000
T İC A R E T A L A N I
1-TİCARET ALANI (T)
1.1. BU ALANLARDA "PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞIMNDE"TİCARET ALANI"
TANIMINDA YER ALAN KULLANIMLAR YAPILABİLİR.
BU ALANDA YAPILAŞMA KOŞULU;
- EMSAL (E)= 2.00
- EN ÇOK BİNA YÜKSEKLİĞİ-Y ençok= 5 KAT
1.2.TİCARET ALANLARINDA KONUT KULLANIMLARI YER ALAMAZ.
1.3."DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK" İLE "AFET
BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK" HÜKÜMLERİNE UYULMASI
ZORUNLUDUR.
2-PLAN
VE PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU,
PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ DİĞER KANUN VE YÖNETMELİK
HÜKÜMLERİ İLE MANAVGAT (ANTALYA) 1. ETAP (MERKEZ BÖLGESİ) İLAVE+REVİZYON NAZI M
İMAR PLANI PLAN NOTLARI GEÇERLİDIR.
m
M
25
m
a
2. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ
B
Plan değişikliğine konu alan, içinde kaldığı Manavgat İlçesi merkez bölgesi ve yakın çevresine ilişkin
3>
yapılan tespit-araştırma-analiz çalışmaları sonucu elde edilen veriler ve sonuçlar ışığında
Jl
oluşturulan sentez, güçlü-zayıf yönler ve hedef ve stratejiler dikkate alınarak plan değişikliğine
31
3
3>
r»
3
p
ilişkin temel gerekçeler özetle şöyledir;
/
Manavgat İlçesinin sahip olduğu turizm olanakları ve potansiyelleri göz önüne alındığında, turizmin
lokomotif sektörü olan ticaretin de gelişmesi beklenmektedir. Ancak Manavgat yerleşmesinin
mevcut durumuna bakıldığında ticaret alanlarının merkez bölgesinde yoğunlaştığı ve hem kentte
yaşayanlar hem de turizm
amaçlı kente gelen turistlerin
ihtiyaçlarını beklenen ölçüde
karşılayamadığı görülmektedir.
Merkez bölgesi giderek daha sıkışık bir yapıya bürünmekte, açık alan-otopark vb. ihtiyaçlar giderek
çoğalmaktadır.
fr~
e
■»
Yerleşmenin nüfus büyüklüğü ve yapısı göz önüne alındığında uygun konum, nitelik ve büyüklükte,
içerisinde farklı kullanımlarında olabileceği daha fonksiyonel ticaret alanlarına ihtiyaç olduğu
görülmektedir.
Plan değişikliğine konu parseller Manavgat (Antalya) 1. Etap (Merkez Bölgesi) İlave+Revizyon İmar
Planı sınırları içerisinde kalmaktadır. Söz konusu imar planında değişikliğe konu parseller
"Depolama Alanı" olarak düzenlenmiştir.
Meri imar planlarında "Depolama Alanı" olarak düzenlenmiş alanda yer alan Antbirlik'e ait
depolama tesislerinin bu bölgeden kaldırılması, kentsel alan dışında başka bir bölgede yapılması
düşünülmektedir. Söz konusu depolama alanları zaman içerisinde yerleşmenin büyümesi ile
r#
O
*
#
D
ü*
-§>
C>
birlikte yerleşim alanlarının içinde kalmıştır. Bu depolama alanların kentsel yerleşme alanları dışına
taşınması söz konusu olup, bu nedenle bu alanlarda bir dönüşüm ihtiyacı da ortaya çıkacaktır.
Yakın bölge içinde ağırlıklı olarak yerleşik konut yerleşme alanları bulunmaktadır. Bölgenin kentsel
merkeze göre konumu, özellikle kuzey kısımdaki alanların topoğrafik yapısı ve orman alanları
nedeniyle merkez bölgesi ile ulaşım bağlantılarının zayıflığı da dikkate alınarak, bir takım ticaret
fonksiyonlu kullanım ihtiyaçlarının karşılanması açısından bölge içinde bir alanın bu doğrultuda
düzenlenmesi faydalı olacaktır.
fl
1-
5*
■*
*
w
:
D
w
Yine merkez bölgesinde giderek yoğunlaşan ticaret kullanımlarının merkezden dışa doğru gerek
merkeze doğru uzanan yol güzergahlarında, gerekse konut bölgeleri içinde alt merkezler dahilinde
desantralize edilmesi ile hem belli bölgelerdeki yoğunlaşmalar azalabilecek hem de kentsel
ihtiyaçlara daha rahat ve düzenli bir şekilde ulaşılabilmesi imkanı olacaktır.
Yine alanda bulunan depolama tesisleri beraberinde kamyon vb. ağır tonajlı araçların kent içi
trafiğine girmesine neden olmaktadır. Bu durum da trafik güvenliği ve yoğunluğu açısından bazı
sıkıntılara da neden olmaktadır.
Yapılan araştırma-analiz ve değerlendirmeler ışığında, 2024 ada 1 parsel ve 1544 ada 1 parselde
imar planı değişikliği yapılarak, mer'i plan kararlarına göre depolama alanı olan işlevinin, Ticaret'e
dönüştürülmesi talebi, alanın kent içindeki konum, ulaşım bağlantıları, kentsel ihtiyaç ve talepler,
alandaki kullanımlarının buradan taşınması ile birlikte fonksiyon değişikliği ihtiyacı, büyüklüğü ve
mülkiyet yapısına bağlı bir durum olarak gelişmiştir.
Şehircilik ilkeleri ve kamu yararı bağlamında söz konusu alanların kente ve yakın bölgesine göre
konumu, mülkiyet yapısı, büyüklüğü ve ulaşım bağlantıları göz önünde bulundurulduğunda daha
fonksiyonel bir ticaret kullanımın daha uygun olacağı belirlenmiştir.
Bu nedenle bölgede yukarıda bahsedilen gerekçeler de göz önünde bulundurularak imar planı
değişikliğine konu alanda plan kararlarının yeniden irdelenerek yeni bir düzenleme ve değişikliğe
gidilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
_________4_____________________________________________
3. PLANLAMA KARARLARI
İmar planı değişikliğine konu alana ilişkin yapılan araştırma-analiz-değerlendirme çalışmaları
ışığında plan değişikliği önerisi hazırlanmıştır.
9
Ortaya çıkan ihtiyaç ve talepler ile yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda hazırlanan imar
m
9
planı değişikliği önerisinde meri imar planlarında "Depolama Alanı" şeklindeki kullanım kararı
bulunan 2024 adada yer alan yaklaşık 23.348m2 büyüklükteki 1 parsel ile 1544 adada yer alan ve
yaklaşık büyüklüğü 3046 m2 olan 1 parselin plan kullanım kararı "Ticaret Alanı" olarak
9
9
değiştirilmiştir.
9
Ticaret alanlarında "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde "Ticaret Alanı" tanımında yer alan
9
kullanımlar yapılabilecektir.
9
*§
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Ticaret Alanı şu şekilde tanımlanmaktadır;
m.
*9
W
43
1/1ERKB
"b) Ticaret alanı: İş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, kamu veya özel katlı otoparklar,
alışveriş merkezleri, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi
salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye
yönelik birimler, yönetim binaları, katlı otopark, banka, finans kurumlan, yurt, kurs, dershane, özel
eğitim ve özel sağlık tesisleri gibi ticaret ve hizmetler sektörüne ilişkin yapılar yapılabilen alanlardır.
/
Ancak bu alanlarda katlı otopark, özel eğitim veya özel sağlık tesisi yapılabilmesi için uygulama imar
planında bu amaçla değişiklik yapılması yapılarak ticaret kullanımından çıkarılması gerekir."
Bu alanda yapılaşma koşulu olarak parsellerin cephe aldığı kuzeyinden geçen yol güzergahında yer
alan imar adalarındaki getirilmiş yapılaşma koşulu da (A-5,emsal=taks (0.40)x5=2.00) dikkate
alınarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir,
o
Emsal (E)= 2.00
o
En çok bina yüksekliği -V ençok= 5 kat
Ticaret alanlarında konut kullanımları yer alamayacaktır.
Ticaret kullanımlı düzenlenen söz konusu parsellerde konut kullanımı yer almayacağından dolayı
bölgeye ilave bir nüfus yoğunluğu gelmeyecektir.'Yine ticaret fonksiyonu ile ortaya çıkacak olan
otopark ihtiyacı parseller içerisinde çözülecek ve böylece yerleşmeye içerisinde herhangi bir ilave
sosyal ve teknik altyapı alanı gereksinimi yaratmayacaktır.
Bunun yanı sıra Ticaret Alanı kullanımı dahilinde yapılabilecek sinema, tiyatro, müze, kütüphane,
sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler kentte ve bölgede yaşayanlara yönelik sosyal-donatı
alanlarında artış da sağlamış olacaktır.
Hazırlanan imar planı değişikliği ile mevcut durumda merkez bölgesinde yoğunlaşan ve ihtiyacı
karşılamada yetersiz kalan ticaret alanlarının desantralizasyonu sağlanmış olacak ve yerleşme
bütününde kentsel mekânın rasyonel kullanımı da sağlanmış olacaktır.
Yapılan düzenlemeden sonra meri imar planı ile öneri imar planı değişikliğinin arazi kullanım
tabloları aşağıdaki gibidir.
Tablo 8: Meri İmar Planı İle Öneri İmar Planı Karşılaştırması
Kullanım
Depolama Alanı
Ticaret Alanı
Toplam
,
Meri plan
26.394
0
26.394
Öneri plan
0
26.394
26.394
44
Yine meri imar planı ile öneri imar planı değişikliği karşılaştırmalı şekilde ekteki paftalarda
verilmiştir.
Harita 17: Öneri 1/5000 Ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği
,
Harita 18: Meri 1/5000 Ölçekli Öneri İlave+Revizyon Nazım İmar Planı İle Öneri 1/5000 Ölçekli
İlave+Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği Karşılaştırması
<
Plan değişikliği kapsamında aşağıda belirtilen plan hükümleri getirilmiştir;
" 1-TICARET ALANI (T)
1.1. Bu alanlarda "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetm eliğinde "Ticaret Alanı" tanımında yer alan
kullanımlar yapılabilir.
Bu alanda yapılaşma koşulu;
Emsal (E)= 2.00
En Çok Bina Yüksekliği - Y ençok= 5 Kat
C; v
1.2. Ticaret alanlarında konut kullanımları yer alamaz.
1.3. "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" ile "Afet Bölgelerinde Yapılacak
Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulması zorunludur.
*
2-Plan ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümleri ile Manavgat (Antalya) 1. Etap (Merkez
Bölgesi) İlave+Revizyon Nazım İmar Planı Plan Notları geçerlidir."
P lanevî Şehircilik
P la nla m a Ltd. Sti.
TM M 08 ŞEHİR P U NC f l fi R ODASI
B u t o r t ^c i l « o : 06 4 0 1 79
M e n m i ş s o k a k No: 72/1
0669(1
A.Ayrancı / A N K A R A
T el : (U31JI 4?6 83 23 . ,167 60 00
H iN t
S E Y D İH A N
ÇAM UR
Şehir Plancısı $ P O
590
O .D .T .Ü . 1 9 8 6 -2 3 0 0 4
xı n P*fcr/,cv,<S>P|3nevi.com.Cr
« M11 V D - ■ 730 004 2 218
T ı c a r e I S i c y u 0; 83 758
45
f. İ W
(RfllDSCSIIl îidlLeiiSSî,
R9Mfl&8=LE$G, [email protected]<€ m & i PAR81E» VB 1S44 m & D PAB8®1IL) ÛfLmaomVİEV©^ İMım PLİMİ DEâfifGüS&M
©NEKf 1/5000 Ğ L Ç m Ü İLAVE*REZİYOM
MÛZCK İMAR PLANE ©g&Sf İKÜĞC
<
m
m
i > 1 »1
■ i
■ '
•
,
v
w
-
V
»
^
~
*- •
î r *
'
<>k xz* 45? H
®
3 - I? .
' - fo s ^
• A 0 * «S. f >
V V -> *
"
m
B a e .^ w m :> .
Y
,
: a
A
,A
A.
<* ■ fctf
• 1
.4 ..„ ^ y
A
-
i *■
Kmfansym
-
S&YiMAj
K
g g g
DO
V
İS N M S A T 4
/
■tıtoid1
n
,
Download

w - Antalya Belediyesi