TÜRKİYE TANIMINDA
TT YAPILARININ ÖZDEĞERLERİ
ve ANA HİZMET BAŞLIKLARI
Fazilet Vardar Sukan
27 Nisan 2014, USIMP Teknoloji Transfer Temelleri
Bilgi Üretimi, Aktarımı ve Ticarileştirme Ekosistemi
KAVRAMLAR
•
•
•
•
•
•
ARAŞTIRMA YÖNETİMİ
PROJE DESTEKLERİ
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ
FSMH YÖNETİMİ
LİSANSLAMA
ŞİRKETLEŞME
Yurt Dışında TT
Üniversiteler
Bilgi ve Teknoloji
Birikimi
Ar-Ge Personeli
Araştırma
Yatırımları
Ortak Bilgi Üretimi
Araştırma İşbirlikleri
Kontratlı Araştırmalar
Transfer
Lisanslama
Danışmanlık
Şirketleşme (spin-off)
Özel Sektör
İnsan Kaynakları
Sanayi
Toplum
Ekonomi
İşdünyası
YANLIŞ ARAÇLARLA BAŞARI,
ANCAK HAYALDİR…
HEDEF KİTLE ve HEDEFLER
Hedef Kitlenin Kültürel
Yaklaşımlarının Anlaşılması
(Akademi, sanayi, öğrenciler… anlayış ve
beklentilerdeki farklılıklar)
Hedef Kitlenin Gereksinimlerinin
Saptanması
(özgün farkların zenginliğe dönüştürülmesi)
Gerçekçi Hedefler Belirlenmesi
(yerel koşulları , güçlü ve zayıf yanları
tanıyarak net bir şekilde tanımlanmış
hedefler)
HEDEF KİTLENİN ZAYIF YÖNLERİ
SEKTÖR:
• Kısıtlı özkaynaklar
• Teknoloji farkındalığının eksikliği
• Uluslararası ortaklıklar oluşturmada
özgüven eksikliği
• Ar-Ge personeli yetersizliği
• Uzun vadeli planlama eksikliği
• Tutuculuk, değişikliğe direnç
• Akademi ile iletişim sorunları
• Devlete ve akademik sektöre güvensizlik
• Birbirlerine güvensizlik
• Başarıları taklit eğilimi /
Başarı öykülerine duyarlılık
HEDEF KİTLENİN ZAYIF YÖNLERİ
AKADEMİ
• Bilgiye / fon kaynaklarına ulaşımda güçlükler,
• Profesyonel kadrodan proje oluşturma /yürütme desteği
eksikliği,
• FMH, şirketleşme ve girişimcilik konularında bilgi ve
destek eksikliği,
• Sözleşme, gizlilik anlaşması konularında destek
yetersizliği,
• Sektör ile iletişim sorunları,
HEDEF KİTLENİN ZAYIF YÖNLERİ
ÖĞRENCİLER
• Farkındalık eksikliği,
• Topluluklar arası iletişim ve işbirliği eksikliği,
• Belirli oranda aktif ancak tekil etkinlikler yapan öğrenci
toplulukları,
• Bireysel girişimcilik fikir vegayretlerinin yönlendirilmesi
süreçlerinde eksiklikler,
HEDEF KİTLENİN GÜÇLÜ YÖNLERİ
SEKTÖR
• Dinamik iç pazar ve sektörler
• Kalite ve sürdürülebilir kalkınmaya artan toplumsal ilgi
• Uluslararası pazarlara açılma arzusu
AKADEMİ
• Kalifiye araştırmacı gücü
• Modern cihaz parkları
• Güçlü Devlet Ar-Ge Destekleri
ÖĞRENCİLER
• Heyecanlı ve istekli bir gençlik,
• İyi donanımlı eğitim-öğretim kurumları,
• Uluslararası örnekler ile yarışabilecek bireysel gayretler
EKSİK NE?
Koordinasyonu gerçekleştirecek birimler
SEKTÖR
AKADEMİ
KAMU
ÖĞRENCİ
ARAYÜZ
SONUÇ
İHTİYAÇ
ARAYÜZ
Fikirden Ürüne Giden Süreç
FİKİR
ÜRÜN
PAZAR TALEPLERİ
FİKİR
OLUŞTURMA
ARAŞTIRMA
Farkındalık,
Eğitim,
Bilgilendirme
Teknoloji
Geliştirme
Proje Destek
Hizmetleri
Teknolojinin
Yeni Ürüne
Uygulanması
Ürün
Üretime
Geliştirme Hazırlama
Üniversite-Sanayi
İşbirlikleri
FSMH
Üretim
Ticarileştirme
EGE ÜNİVERSİTESİ
EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ - TTO
BAPBilimsel
Araştırma
Projeleri
Şube Md.
M1
TANITIM, FARKINDALIK, BİLGİLENDİRME, EĞİTİM
M3
M2
Proje Destek Birimi
Danışma
Kurulu
Sanayi Hizmetleri
Birimi
Ulusal ve Uluslararası Proje
Çağırılarının Duyurulması
PROJELENDİRME
Proje Oluşturma
Proje Hazırlık ve Başvuru
Firma-Araştırmacı Eşleşmesi
Doğru Gruba Yönlendirme
M5
Şirketleşme ve
Girişimcilik Birimi
PATENT ÖN ARAŞTIRMALARI
Araştırmacı ve Firma Ziyaretleri
Proje Pazarı ve Yarışması
Sektörel Toplantılar
EŞLEŞTİRME
M4
FSMH ve Lisanslama
Birimi
PROJELERİN BELİRLENMESİ
DUYURULARIN
YAPILMASI
FİRMA
KURMA/ŞİRKETLEŞME
Girişimciliğe Yönlendirme
Projelerin Değerlendirmesi
İş Planları Hazırlanması
Şirketleşme desteği
KURUMSAL FSMH
POLİTİKASI
İdari Mali
İşler D. Bşk.
Uzaktan
Eğitim
Komisyonu
Oluşturulması
Yürütülmesi
TEKNO-GİRİŞİM
YATIRIMLARI
FSMH YÖNETİMİ
PROJE YÜRÜTME VE
İZLEME
Proje Kabulü
Proje Yürütme
Proje İzleme
Persone
l D. Bşk.
ADEK
PROJELENDİRME
Kontratlı Proje Oluşturma
Hizmetleri
Uluslararası Ortaklıklar
Oluşturma
ÜNİV. İMKANLARINDAN
YARARLANDIRMA
Girişimcilik
ve
Yenilikçilik
Veri Birimi
Veri ve
İstatistik
Komisyonu
Test-Analiz ve Laboratuvar
İşbirliği Faaliyetleri
KOORDİNASYON
Teknik-İdari Hizmetler
Proje Yönetimi
Buluş Bildirimi
Buluş Patentlenebilirlik
Çalışmaları
Buluşların Ticari Potansiyelinin
Belirlenmesi
FSMH Başvuru Süreçleri
İŞ GELİŞTİRME
FSMH PORTFÖY YÖNETİMİ
FSMH Veri Tabanı
Oluşturulması
Patentlerin Bakımı
Patentlerin Ticari Değerinin
Belirlenmesi
Ticarileştirme Faaliyetleri
E.Ü.
Ticarileştirme
ve Yatırım
Birimi
KULUÇKALIK
Patent
Vekili
(Hizmet
Alımı)
Hukuk
Müşavirliği
KOSGEB
TEKMER
Üst yönetiminin TTO ile ilgili aldığı politika kararları
• TTO Modelinin Kabulüne Yönelik birimlerle 12 farklı
toplantı
• TTO Yönergesi
• Fikri Haklar Usul ve Esasları:
• Patent Başvuru Fonunun Oluşturulması
• Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kuluçkalık kurulması
• Girişimcilik Sertifika Programı
• Araştırma Ekosistemi Çalışmaları
• Destek Birimlerinin Kurgulanması
• Teknopark ve Kuluçkalık Çalışmaları
EGE ÜNİVERSİTESİ
Neler
Planladık?
Neler
Yaptık?
BAPBilimsel
Araştırma
Projeleri
Şube Md.
Danışma
Kurulu
Girişimcilik
ve
Yenilikçilik
Veri Bankası
E.Ü.
Ticarileştirme
ve Yatırım
Komitesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Modelin Tanıtımı
TTO Yönergesi
Merkezi Duyuru sistemi
Şablon Sözleşmeler
Merkezi Yazılım Çalışması
FSMH Politikası
Patent Fonu
TTO Danışma Kurulu
TTO Destek Birimleri
Çözüm Ortakları
•
•
•
•
EBILTEM Yönetmelik
Değişikliği
Alt Birimlerle Toplantılar
Üniversite Toplantıları
Danışma Kurulunun
Toplanması
Destek Birimlerinin
Oluşturulması
Hizmet
Alımı
Personel D.
Bşk.
KULUÇKALIK
Hukuk
Müşavirliği
ADEK
İdari Mali
İşler D. Bşk.
Uzaktan
Eğitim
Komisyonu
KOSGEB
TEKMER
Üniversite içinde yürütülen faaliyetlere TTO’nun
entegrasyonu
• Merkezi Kurgu – Şablon sözleşmeler, Yol Haritaları
• Koordinasyon Çalışmaları
• EBİLTEM-TTO Yönetim Kurulunun Düzenlenmesi
• Birimlerle İşbirliği
• TTO Danışma Kurulu
• Performans Göstergeleri için Yazılım Çalışması
TTO stratejisi ve gelişim planına yönelik
faaliyetler
• Gelişip Genişleyen Hizmet Yelpazesi
• EBİLTEM Kurumsal Kimlik Çalışmaları
• İnsan Kaynakları
• Tanıtım Faaliyetleri
• Teknik ve Fiziksel Altyapı Güçlendirilmesi
• Yönetsel Kurgunun Güncellenmesi
• TTO Süreçlerinin Yönetsel Kurgusu
• İşbirlikleri
• Çözüm Ortaklıkları
EGE ÜNİVERSİTESİ
EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ - TTO
Neler
Planladık?
Neler
Yaptık?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kurumsal Kimlik Oluşturulması
Personel İstihdamı
18 iş paketi
iş tanımları ve sözleşmeler
Personel Eğitimleri
Web Sitesi
TTO Yönergesi
İş süreçleri
Organizasyon şeması
Proje yönetim sistemi
Raporlama sistemi
Mali şablonlar
•
•
•
•
•
•
•
Yönetmelik Değişikliği
Personel Eğitimleri
Merkezi Yazılım
Rektör Başkanlığında Rektörlük Alt
Birimleri ile Toplantılar
Akademik Gruplarla Toplantılar
İşbirlikleri Oluşturulması
Çözüm Ortaklıkları
İlkeler ve Özdeğerler
• İç ve dış paydaş değerlendirmeleri, etkinlik değerlendirmeleri,
personel değerlendirmeleri, özdeğerlendirme
• Diğer üniversite (18) ve TTO’larla bilgi paylaşımı - mentörlük ve
iyi niyet anlaşmaları
• Ulusal Ekosisteme katkı
• Personel Eğitimi – kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitmenlerle
2044 saat
• Doğru iletişim kanalları
• Sosyo-ekonomik katkı
EGE ÜNİVERSİTESİ
EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ - TTO
M1
M2
Proje Destek Birimi
DUYURULARIN
YAPILMASI
Ulusal ve Uluslararası Proje
Çağırılarının Duyurulması
PROJELENDİRME
Proje Oluşturma
Proje Hazırlık ve Başvuru
TANITIM, FARKINDALIK, BİLGİLENDİRME, EĞİTİM
M3
Sanayi Hizmetleri
Birimi
PROJELERİN BELİRLENMESİ
Araştırmacı ve Firma Ziyaretleri
Proje Pazarı ve Yarışması
Sektörel Toplantılar
EŞLEŞTİRME
Firma-Araştırmacı Eşleşmesi
Doğru Gruba Yönlendirme
M4
FSMH ve Lisanslama
Birimi
PATENT ÖN ARAŞTIRMALARI
KURUMSAL FSMH
POLİTİKASI
Oluşturulması
Yürütülmesi
FSMH YÖNETİMİ
PROJE YÜRÜTME VE
İZLEME
Proje Kabulü
Proje Yürütme
Proje İzleme
PROJELENDİRME
Kontratlı Proje Oluşturma
Hizmetleri
Uluslararası Ortaklıklar
Oluşturma
ÜNİV. İMKANLARINDAN
YARARLANDIRMA
Test-Analiz ve Laboratuvar
İşbirliği Faaliyetleri
KOORDİNASYON
Teknik-İdari Hizmetler
Proje Yönetimi
Buluş Bildirimi
Buluş Patentlenebilirlik
Çalışmaları
Buluşların Ticari Potansiyelinin
Belirlenmesi
FSMH Başvuru Süreçleri
FSMH PORTFÖY YÖNETİMİ
FSMH Veri Tabanı
Oluşturulması
Patentlerin Bakımı
Patentlerin Ticari Değerinin
Belirlenmesi
Ticarileştirme Faaliyetleri
M5
Şirketleşme ve
Girişimcilik Birimi
FİRMA
KURMA/ŞİRKETLEŞME
Girişimciliğe Yönlendirme
Projelerin Değerlendirmesi
İş Planları Hazırlanması
Şirketleşme desteği
TEKNO-GİRİŞİM
YATIRIMLARI
İŞ GELİŞTİRME
EGE ÜNİVERSİTESİ
EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ - TTO
M1
TANITIM, FARKINDALIK, BİLGİLENDİRME, EĞİTİM
TANITIM ve FARKINDALIK
İnternet Sayfası
Basılı Materyaller
Tanıtım Promosyon
Materyalleri
Sosyal Medya
Görsel - Yazılı Basın
Basın Toplantısı
Stand ve Tanıtım
Masaları
BİLGİLENDİRME
EBİLTEM-TTO Duyuru
Sistemi
Mail Chimp Sistemi
Açık Günler
Aylık Bülten
Tanıtım toplantıları
Bilgi Günleri
EGE ÜNİVERSİTESİ
EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ - TTO
M2
PROJE DESTEKLERİ
PROJELENDİRME
BİLGİLENDİRME VE
DUYURU
Ulusal ve Uluslararası Proje
Çağırılarının Duyurulması
Bilgi Dokumanları
Yüz yüze Bilgilendirme
Proje Kimlik Numarası,
Proje Oluşturma, Hazırlık ve
Başvuru
Proje-Akademisyen
Eşleştirmesi
Ulusal Öncelikler-Birim
Uzmanlıkları
Proje Yazma Eğitimleri
PROJE YÜRÜTME VE İZLEME
EGE ÜNİVERSİTESİ
EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ - TTO
SANAYİ HİZMETLERİ
TALEP YARATMA
Araştırmacı ve Firma Ziyaretleri
İlk Adım Ofisleri
ARAŞTIRMACI YETKİNLİKLERİN
BELİRLENMESİ
Arama Toplantıları
Akademisyen Profilleri
FİRMA YETKİNLİKLERİN
BELİRLENMESİ
Firma Özel Hizmetleri
PROJE VE TEKNOLOJİ PORTFÖYÜ
Hedef Firma Belirleme Çalışması
Firma Araştırmacı Buluşma Günü
Proje Pazarları
Sektörel Toplantılar Firma-Araştırmacı
Eşleşmesi
Uluslararası İşbirlikleri
PROJELENDİRME
Proje Değerlendirmesi
Doğru Gruba Yönlendirme
Kontratlı Proje Oluşturma Hizmetleri
ÜNİVERSİTE İMKANLARINDAN YARARLANDIRMA
EBİLTEM’in Sanayiye Yönelik
Hizmetleri
• Doğru Akademik Gruba Yönlendirme
• Firma ve Araştırmacı Eşleştirilmesi
• Patent Ön Analizi, Yenilik Araştırması, Rakip Patent
Analizi
• Ulusal ve Uluslararası Fonlara Ulaşım
• Ortak Doktora Çalışmaları
• Proje Yürütme ve İzlemede Teknik Destek
• Staj Olanakları
• Test, Analiz, Laboratuvar İşbirlikleri
• Yabancı Uzman Desteği
• KOSGEB Gönüllü Danışman Programı
Avrupa İşletmeler Ağı
EBIC-EGE
54 ülke
600 merkez
20 Milyon’dan fazla firma,
üniversite ve araştırmacı
ile
dünyanın en büyük
Teknoloji, Ticari ve
Araştırma İşbirliği Ağı
Avrupa İşletmeler Ağı
EBIC-EGE
İstanbul-Trakya: IST-BUSSINOVA
EGE:EBIC-EGE
Uludağ: EMN
Anadolu: BSN-ANATOLIA
Akdeniz: BSN-MED
Karadeniz: BBISC
GAB: GAPSUN
EBIC-EGE
İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak, Afyon, Kütahya
EBIC-EGE FİRMAMA HANGİ
HİZMETLERİ VERİYOR?
Türkiye ile Diğer Ülkeler Arasında
 Teknolojik işbirlikleri ve ortaklıklar,
 Ticari işbirlikleri ve ticari ortaklıklar,
 AB proje ortaklıkları ve fonlar ulaşım.
LABORATUVAR ALTYAPISI
İstenilen
Analiz/Cihaz/LA
B sorgulama
avantajı
Sanayi Deneyim Sertifika
Programı
 Lisans programlarını başarıyla yürüten
öğrencilerin kendi dallarının uygulama
alanlarından birinde “uygulamalı
deneyim” kazanmalarını sağlamaktır.
 Eğitim süresince toplam 2000 saat staj
süresini tamamlama koşulu vardır.
 Pilot olarak şu anda sadece
Mühendislik Fakültesinde
uygulanmaktadır.
EGE ÜNİVERSİTESİ
EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ - TTO
M4
FİKRİ HAKLAR VE LİSANSLAMA
FMH FARKINDALIK VE
BİLGİLENDİRME
Süreç Diyagramları ve Kitapçıklar
Tematik Seminer, Eğitim ve
Çalıştaylar
Lisansüstü Öğrenciler için
Oryantasyon Programı
Firma Uygulamalı Patent Eğitimi
PATENT ÖN ARAŞTIRMALARI
FMH POLİTİKASI YÜRÜTÜLMESİ
Buluş Bildirimi
Buluş Patentlenebilirlik Çalışmaları
Ticari Potansiyel Validasyonu
FSMH Başvuru Süreçleri
FSMH PORTFÖY YÖNETİMİ
E.Ü. Patent Portföyü Oluşturulması
Patentlerin Bakımı
Patentlerin Ticari Değerinin
Belirlenmesi
Lisanslama
EGE ÜNİVERSİTESİ
EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ - TTO
M5
GİRİŞİMCİLİK VE ŞİRKETLEŞME
SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOSİSTEM
Girişimcilik Elçileri Programı
PMI-TR Profesyonel Gelişim
Aktiviteleri
UYGULAMA & FİKİR
TİCARİLEŞTİRME
Startup Weekend – İzmir
Hackdays: Microsoft işbirliği
Girişimci&Yatırımcı Buluşmaları, BIC
Angels
Genç Beyinler Yeni Fikirler
EĞİTİM
1512 Girişimcilik Programı Eğitimi
BİREYSEL VERİLEN HİZMETLER
Projelendirme Hizmetleri
Spin-Off Firma kurma
Tekno-Girişim Yatırımları
Şirketleşme desteği
Türk Telekom
Bilgi Günü Planlana
n (15-17 Kasım)
• Startup Weekend
• Uluslararası Proje Yönetim
GünüEğitimleri
( 7 Kasım)
Girişimlik
• PMI- TR ( Her ayın son haftası)
• Hackdays – Microsoft, Cisco, Netsis, Vestel
MeristemEGE
• KOSGEB Girişimcilik Programı
TÜBİTAK
• TÜBİTAK
Girişimcilik Sertifika Programı,
Girişimcilik
Başvurusu
Sertifika Programı
• Akademisyen Girişimciliği Teşvikleri
Hackdays:
Microsoft
PMI-TR,
PGA
1512 Eğitimi
Türk Telekom
Bilgi Günü
GEP Toplantıları
E.Ü. EBİLTEM TTO
http://ebiltem.ege.edu.tr
E.Ü. EBİLTEM TTO Projeler Birimi
http://pdo.ege.edu.tr/
TEŞEKKÜRLER
Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan
Download

TÜRKİYE TANIMINDA TT YAPILARININ ÖZDEĞERLERİ ve ANA