KAMU İHALE YASA TASARISI
GENEL GEREKÇE
Şu anki durum itibarıyla kamuda yapılan ihale işleri 32/1983 sayılı Hazine Malları Yasası’nın
7(3) maddesi tahdında çıkartılan Devlet İhale Tüzüğü ile yürütülmektedir. Devlet işlerinde
önemli bir süreci düzenlemesi gereken ihale mevzuatının bir yasa altında çıkartılan tüzükle
yürütülmeyi çalışması uygulama esnasında sıkıntılar yarattığından Hükümet Programımızda
“Kamu İhale” başlığı altında şu hedeflere yer verilmiştir:
• Kamu ihalelerinin devlet bütçesinde süreklilik arz eden etkin bir tasarruf unsuru teşkil
etmesi ve ihale süreçlerinin öncesi ve sonrasında hesap verebilirliğin sağlanması için AB
ihale uygulamaları ile örtüşen çağdaş bir Kamu İhale Yasası yürürlüğe girecektir.
• Merkezi İhale Komisyonu’nun kurumsallaşması ve AB’ye uyumlu Kamu İhale Yasası’nın
siyasi erkten bağımsız bir yapılanmaya sahip bir ihale komisyonu tarafından uygulanması
amacıyla Merkezi İhale Komisyonu Yasası yürürlüğe konacaktır.”
Bu hedefler çerçevesinde uzun bir süreden beridir üzerinde çalışılan Kamu İhale Yasa Tasarısı
tamamlanmıştır. Yasa Tasarısı özet olarak hesap verilebilirliği, saydamlığı, rekabeti, eşit
muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında
karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı hedefleyen bir yapıdadır.
Yukarıda sunulan gerekçeler çerçevesinde Kamu İhale Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1.
Tasarının 1’inci maddesi ile; “Kısa İsim” olarak, tasarının ismi düzenlenmiştir.
KISIM I
GENEL KURALLAR
Madde 2.
Madde 3.
Madde 4.
Tasarının 2’nci maddesindeki “Tefsir” kısmı ile; çeşitli kavramlara açıklık getirilmesi ve
ihtiyaç duyulan tanımlamalar ve ifadelerin yerleştirilmesi amaçlanmıştır.
Tasarının 3’üncü maddesi ile; bu yasanın amacının kamunun denetimi altında bulunan
veya kamu kaynağı kullanan, kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde
uygulanacak esas ve usullerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Tasarının 4’üncü maddesi ile; Yasanın Kapsamının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 5.
Tasarının 5’inci maddesi ile; İhale Makamları Listesinin Hazırlanması amaçlanmıştır.
Madde 6.
Tasarının 6’ncı maddesi ile; İhale Değerlendirme Komisyonlarının oluşturulması ile ilgili
hususların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 7.
Tasarının 7’nci maddesi ile; Şeffaflık İlkesine uyulması amaçlanmıştır.
Madde 8.
Tasarının 8’inci maddesi ile; Gizlilik ilkelerine uyulması amaçlanmıştır.
Madde 9.
Tasarının 9’uncu maddesi ile; İhalelere Katılamayacak Olanlar ve İhalelerden Yasaklama
kriterlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 10.
Tasarının 10’uncu maddesi ile; Katılım için Uygunluk kriterlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 11.
Tasarının 11’inci maddesi ile; İhale belgelerinin hazırlanacağı Dilin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 12.
Tasarının 12’nci maddesi ile; İhalelerde kullanılacak
amaçlanmıştır.
Madde 13.
Tasarının 13’üncü maddesi ile; Savunmayla ilgili Alımlar ve Gizli Sözleşmelere ilişkin usüllerin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 14.
Tasarının 14’üncü maddesi ile; Yasa Kapsamı Dışında Olanların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 15.
Tasarının 15’inci maddesi ile; Yasa Kapsamıyla ilgili İstisnaların düzenlenmesi amaçlanmıştır.
II
Para Biriminin belirlenmesi
KISIM II
İHALENİN BÖLÜNMESİ, KAMU İHALELERİNİN DEĞERİ VE İHALE USULLERİ
Madde 16.
Tasarının 16’ncı maddesi ile; Parçalar Halinde İhale usüllerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 17.
Tasarının 17’nci maddesi ile; İhale Değerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 18.
Tasarının 18’inci maddesi ile; Kamu İhalelerinin Verilişini Belirlemeye Yönelik Usullerin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 19.
Tasarının 19’uncu maddesi ile; İhale Duyurusunun Önceden Yayınlanması ile Pazarlık Usulü
kriterlerinin düzenlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 20.
Tasarının 20’nci maddesi ile; Önceden Yayınlanan Bir İhale Duyurusu Olmaksızın Pazarlık
Usulünün Kullanılabileceği Hallerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 21.
Tasarının 21’inci maddesi ile; Doğrudan Anlaşmaların kriterlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 22.
Tasarının 22’nci maddesi ile; Çerçeve Anlaşmalarının kriterlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
KISIM III
İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI
Madde 23.
Tasarının 23’üncü maddesi ile; İhale Dokümanlarının İçeriği ile ilgili birlgilerin düzenlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 24.
Tasarının 24’üncü maddesi ile; İhale Dokümanlarının Temini ile ilgili bilgilerin düzenlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 25.
Tasarının 25’inci maddesi ile; Teknik Şartnamelerle ilgili bilgilerin düzenlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 26.
Tasarının 26’ncı maddesi ile; İhale Dokümanları ile ilgili Açıklamaların belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 27.
Tasarının 27’nci
amaçlanmıştır.
Madde 28.
Tasarının 28’inci maddesi ile; Geçici Teminat Mektubu kriterlerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 29.
Tasarının 29’uncu maddesi ile; Kesin Teminat Mektubu kriterlerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
maddesi
ile;
İhale Dokümanlarında Değişikliklerin düzenlenmesi
III
KISIM IV
İHALE SÜRECİNE KATILIM
Madde 30.
Tasarının 30’uncu maddesi ile; Rekabetçi Unsur ilkelerinin açıklanması amaçlanmıştır.
Madde 31.
Tasarının 31’inci maddesi ile; Ortak Teklif Verme ve İktisadi İşletme Gruplarına ilişkin
kuralların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 32.
Tasarının 32’nci maddesi ile; Katılımla ilgili Kısıtlama kurallarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 33.
Tasarının 33’üncü maddesi ile; Özellikle Katılımın Olmayacağı Hallerin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
KISIM V
DUYURULARIN YAYINLANMASI, BİLGİ İÇERİĞİ VE İLETİŞİMDE KULLANILACAK YÖNTEMLER, RAPORLAR
Madde 34.
Tasarının 34’üncü maddesi ile; Duyuru ve Formların içeriğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 35.
Tasarının 35’inci maddesi ile; İhalenin Konusunun Belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 36.
Tasarının 36’ncı maddesi ile; İhale Sürecinin Başlatılmasıyla İlgili Karar ile ilgili bilgilerin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 37.
Tasarının 37’nci maddesi ile; Ön Bilgi Duyurusu ile ilgili bilgilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 38.
Tasarının 38’inci maddesi ile; İhale Duyurusunun yayınlanması ile ilgili usullerin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 39.
Tasarının 39’uncu maddesi ile; İhalenin Kime Verildiğine Dair Duyurunun açıklanması
amaçlanmıştır.
Madde 40.
Tasarının 40’ıncı maddesi ile; Zorunlu Olmayan Duyuruların
Madde 41.
Tasarının 41’inci maddesi ile; İletişimle ilgili Kuralların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 42.
Tasarının 42’nci maddesi ile; İhale Kararının Duyurulması ile ilgili kuralların belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 43.
Tasarının 43’üncü maddesi ile; İhale Usulüyle İlgili Raporların düzenlenmesi amaçlanmıştır.
IV
KISIM VI
İHALE USÜL VE TEKLİFLERİNİN SUNULMASI İÇİN SÜRELER
Madde 44.
Tasarının 44’üncü maddesi ile; İhale Usülleri ve Süreler ile ilgili bilgilerin verilmesi
amaçlanmıştır.
Madde 45.
Tasarının 45’inci maddesi ile; Açık Usul ve Açık Usulde Süreler ile ilgili bilgilerin verilmesi
amaçlanmıştır.
Madde 46.
Tasarının 46’ncı maddesi ile; Kısıtlı Usul ve Kısıtlı Usulde Süreler ile ilgili bilgilerin verilmesi
amaçlanmıştır.
Madde 47.
Tasarının 47’nci maddesi ile; Önceden bir Duyuru Yayınlayarak Pazarlık Usulü Uygulamakla
ilgili Hükümlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 48.
Tasarının 48’inci maddesi ile; Önceden İhale Duyurusu Yayınlamadan Pazarlık Süreci
Yürütmeye ilişkin Hükümlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 49.
Tasarının 49’uncu maddesi ile; Doğrudan Anlaşma Yapmakla ilgili Hükümlerin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
KISIM VII
İKTİSADİ İŞLETMELERİN SEÇİLMESİ VE İHALELERİN İMZALANMASI
Madde 50.
Tasarının 50’nci maddesi ile; Uygunluğun Teyit Edilmesi, Katılımcıların Seçilmesi ve İhalelerin
İmzalanması kurallarının düzenlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 51.
Tasarının 51’inci maddesi ile; Seçme Kriterlerinin düzenlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 52.
Tasarının 52’nci maddesi ile; Aday veya İhale Katılımcısının Kişisel Durumu ile ilgili bilgilerin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 53.
Tasarının 53’üncü maddesi ile; Mesleki Faaliyette Bulunabilme ile Uygunluk ile ilgili bilgilerin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 54.
Tasarının 54’üncü maddesi ile; Vergi, İstihdam Güvencesi ve Çalışma Koşullarıyla ilgili
Yükümlülüklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 55.
Tasarının 55’inci maddesi ile; Ekonomik ve Mali Durum ile ilgili bilgilerin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 56.
Tasarının 56’ncı maddesi ile; Teknik ve Mesleki Beceri ile ilgili bilgilerin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 57.
Tasarının 57’nci maddesi ile; Kalite Güvence Standartlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 58.
Tasarının 58’inci maddesi ile; Çevre Yönetimi Standartlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 59.
Tasarının 59’uncu maddesi ile; Ek Belge ve Bilgilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
V
KISIM VIII
SÜRECİN YÜRÜTÜLMESİ
Madde 60.
Tasarının 60’ıncı maddesi ile; İhale Değerlendirme Komisyonunun Görevlerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 61.
Tasarının 61’inci maddesi ile; Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması ile ilgili kuralların
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 62.
Tasarının 62’nci maddesi ile; Tekliflerin Sunulma Süreleri ile ilgili bilgilerin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 63.
Tasarının 63’üncü maddesi ile; Tekliflerin Geçerlilik Süresinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 64.
Tasarının 64’üncü maddesi ile; Değişkenler ile ilgili kuralların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 65.
Tasarının 65’inci maddesi ile; Alt Yüklenicilik ile ilgili kuralların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 66.
Tasarının 66’ncı maddesi ile; Teklif Edilen Fiyat ile ilgili kriterlerin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 67.
Tasarının 67’nci maddesi ile; Tekliflerde Değişiklikler ile ilgili kuralların belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 68.
Tasarının 68’inci maddesi ile; Tekliflerin Açılması ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 69.
Tasarının 69’uncu maddesi ile; Tekliflerin Değerlendirilmesi ile ilgili kuralların düzenlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 70.
Tasarının 70’inci maddesi ile; Bilgiye Erişim ile ilgili kuralların belirlenmesi amaçlanmıştır.
VI
KISIM IX
KAMU İHALELERİNİN İMZALANMASI
Madde 71.
Tasarının 71’inci maddesi ile; İhalenin Verilmesine ilişkin Kriterlerin düzenlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 72.
Tasarının 72’nci maddesi ile; Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklif Kriteri ile ilgili bilgilerin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 73.
Tasarının 73’üncü maddesi ile; Aşırı Düşük Teklifler ile ilgili yapılacak işlemlerin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 74.
Tasarının 74’üncü maddesi ile; İhalenin Kime Verileceğinin Kararının Verilmesi, Bekleme
Süresi ve Sözleşmenin Uygulanması ile ilgili kuralların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 75.
Tasarının 75’inci maddesi ile; İhale Sürecinin İptal Edilmesi Kararı ile ilgili kuralların
belirlenmesi amaçlanmıştır.
KISIM X
ÇÖZÜM BULMA YOLLARI
Madde 76.
Tasarının 76’ncı maddesi ile; İtirazlar ile ilgili kuralların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 77.
Tasarının 77’nci maddesi ile; İtiraz Ücretinin belirlenmesi ve yatırılmasının bildirilmesi
amaçlanmıştır.
Madde 78.
Tasarının 78’inci maddesi ile; İtirazın Sunulması ile ilgili kuralların belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 79.
Tasarının 79’uncu maddesi ile; İtirazların Değerlendirilmesi ile ilgili kriterlerin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 80.
Tasarının 80’inci maddesi ile; İtirazlarla İlgili Karar ile ilgili bilgilerin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 81.
Tasarının 81’inci maddesi ile; Sözleşmenin Geçersiz Sayılması ile ilgili kuralların belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 82.
Tasarının 82’nci maddesi ile; Mahkeme Önünde Yapılacak İtirazlar ile ilgili kuralların
belirlenmesi amaçlanmıştır.
VII
KISIM XI
GEÇİCİ VE SON KURALLAR
Madde 83.
Tasarının 83’üncü maddesi ile; Genelge Yayımlama ve Tüzük Yapma Yetkisinin düzenlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 84.
Tasarının 84’üncü maddesi ile; Yürürlükten Kaldırma ile igili açıklamaların verilmesi
amaçlanmıştır.
Madde 85.
Tasarının 85’inci maddesi ile; Yürütme Yetkisinin düzenlenmesi amaçlanmıştır.
Madde 86.
Tasarının 86’ncı maddesi ile; Yürürlüğe Giriş tarihinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
VIII
KAMU İHALE YASA TASARISI
Kısa İsim ............................................................................................................................................................... 1
KISIM I ..................................................................................................................................................................... 1
GENEL KURALLAR ............................................................................................................................................... 1
Tefsir ..................................................................................................................................................................... 1
Amaç ..................................................................................................................................................................... 3
Kapsam ................................................................................................................................................................. 3
İhale Makamları Listesinin Hazırlanması ............................................................................................................. 3
İhale Değerlendirme Komisyonu .......................................................................................................................... 3
Şeffaflık İlkesi ........................................................................................................................................................ 4
Gizlilik ................................................................................................................................................................... 4
İhalelere Katılamayacak Olanlar ve İhalelerden Yasaklama ............................................................................... 4
Katılım için Uygunluk ........................................................................................................................................... 6
Dil ......................................................................................................................................................................... 6
Para Birimi ........................................................................................................................................................... 6
İhale İşlem Dosyası ............................................................................................................................................... 6
Savunmayla ilgili Alımlar ve Gizli Sözleşmeler .................................................................................................... 6
Yasa Kapsamıyla İlgili İstisnalar .......................................................................................................................... 7
KISIM II.................................................................................................................................................................... 7
İHALENİN BÖLÜNMESİ, KAMU İHALELERİNİN DEĞERİ VE İHALE USULLERİ...................................... 7
Parçalar Halinde İhale ......................................................................................................................................... 7
İhale Değerinin Belirlenmesi ................................................................................................................................ 7
Kamu İhale Usulleri .............................................................................................................................................. 9
İhale Duyurusu İçeren Pazarlık Usulü.................................................................................................................. 9
İhale Duyurusu İçermeyen Pazarlık Usulü. .......................................................................................................... 9
Doğrudan Alımlar ............................................................................................................................................... 11
Çerçeve Anlaşmaları ........................................................................................................................................... 11
KISIM III ................................................................................................................................................................ 11
İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI ............................................................................................... 11
İhale Dokümanlarının İçeriği ............................................................................................................................. 11
İhale Dokümanlarının Temini ............................................................................................................................. 12
Şartnameler ......................................................................................................................................................... 12
İhale Dokümanları ile ilgili Açıklamalar ............................................................................................................ 13
İhale Dokümanlarında Değişiklikler ................................................................................................................... 13
Geçici Teminat Mektubu ..................................................................................................................................... 14
Kesin Teminat Mektubu....................................................................................................................................... 14
KISIM IV ................................................................................................................................................................ 14
İHALE SÜRECİNE KATILIM .............................................................................................................................. 14
Rekabetçi Unsur .................................................................................................................................................. 14
IX
Ortak Teklif Verme ve İktisadi İşletme Grupları ................................................................................................. 14
Katılımla İlgili Kısıtlama .................................................................................................................................... 15
Özellikle Katılımın Olmayacağı Haller............................................................................................................... 15
KISIM V ................................................................................................................................................................. 15
DUYURULARIN YAYINLANMASI, BİLGİ İÇERİĞİ VE İLETİŞİMDE KULLANILACAK YÖNTEMLER,
RAPORLAR ........................................................................................................................................................... 15
Duyuru ve Form Çeşitleri ................................................................................................................................... 15
İhalenin Konusunun Belirlenmesi ....................................................................................................................... 15
İhale Sürecinin Başlatılmasıyla İlgili Karar ....................................................................................................... 15
Ön Bilgi Duyurusu .............................................................................................................................................. 16
İhale Duyurusu.................................................................................................................................................... 16
İhalenin Kime Verildiğine Dair Duyuru ............................................................................................................. 17
Zorunlu Olmayan Duyuru ................................................................................................................................... 17
İletişimle ilgili Kurallar ...................................................................................................................................... 17
İhale Kararının Duyurulması .............................................................................................................................. 17
İhale Raporu ....................................................................................................................................................... 17
KISIM VI ................................................................................................................................................................ 18
İHALE USÜL VE TEKLİFLERİNİN SUNULMASI İÇİN SÜRELER ................................................................ 18
İhale Usülleri ve Süreler ..................................................................................................................................... 18
Açık Usul ve Açık Usulde Süreler ....................................................................................................................... 18
Kısıtlı Usul ve Kısıtlı Usulde Süreler .................................................................................................................. 19
Önceden bir Duyuru Yayınlayarak Pazarlık Usulü Uygulamakla İlgili Hükümler............................................. 20
Önceden İhale Duyurusu Yayınlamadan Pazarlık Süreci Yürütmeye İlişkin Hükümler ..................................... 22
Doğrudan Anlaşma Yapmakla İlgili Hükümler ................................................................................................... 22
KISIM VII ............................................................................................................................................................... 24
İKTİSADİ İŞLETMELERİN SEÇİLMESİ VE SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI ........................................ 24
Uygunluğun Teyit Edilmesi, Katılımcıların Seçilmesi ve Sözleşmelerin İmzalanması ........................................ 24
Seçme Kriterleri .................................................................................................................................................. 24
Aday veya İhale Katılımcısının Kişisel Durumu ................................................................................................. 24
Mesleki Faaliyette Bulunabilme ile Uygunluk .................................................................................................... 25
Vergi, İstihdam Güvencesi ve Çalışma Koşullarıyla İlgili Yükümlülükler .......................................................... 25
Ekonomik ve Mali Durum ................................................................................................................................... 25
Teknik ve Mesleki Beceri ..................................................................................................................................... 26
Kalite Güvence Standartları ............................................................................................................................... 27
Çevre Yönetim Standartları................................................................................................................................. 28
Ek Belge ve Bilgiler............................................................................................................................................. 28
KISIM VIII ............................................................................................................................................................. 28
SÜRECİN YÜRÜTÜLMESİ .................................................................................................................................. 28
İhale Değerlendirme Komisyonunun Görevleri .................................................................................................. 28
Tekliflerin Sunulmasıyla İlgili Yasal Belgeler ve Diğer Gereklilikler................................................................. 29
Tekliflerın Sunulma Süreleri ............................................................................................................................... 29
X
Tekliflerin Geçerlilik Süresi ................................................................................................................................ 30
Değişkenler ......................................................................................................................................................... 30
Alt Yüklenicilik .................................................................................................................................................... 31
Teklif Edilen Fiyat ............................................................................................................................................... 31
Tekliflerde Değişiklik .......................................................................................................................................... 31
Tekliflerin Açılması ............................................................................................................................................. 31
Tekliflerin Değerlendirilmesi .............................................................................................................................. 32
Bilgiye Erişim ...................................................................................................................................................... 33
KISIM IX ................................................................................................................................................................ 33
KAMU SÖZLEŞMELERİNİN İMZALANMASI .................................................................................................. 33
İhalenin Verilmesine İlişkin Kriterler ................................................................................................................. 33
Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklif Kriteri ...................................................................................................... 33
Aşırı Düşük Teklifler ........................................................................................................................................... 34
İhalenin Kime Verileceğinin Kararının Verilmesi, Bekleme Süresi ve Sözleşmenin İmzalanması ...................... 34
İhale Sürecinin İptal Edilmesi Kararı ................................................................................................................. 35
KISIM X ................................................................................................................................................................. 36
ÇÖZÜM BULMA YOLLARI ................................................................................................................................ 36
İtirazlar ............................................................................................................................................................... 36
İtiraz Ücreti ......................................................................................................................................................... 36
İtirazların Sunulması ile ilgili kurallar ............................................................................................................... 36
İtirazların Değerlendirilmesi .............................................................................................................................. 37
İtirazlarla İlgili Karar ......................................................................................................................................... 37
Sözleşmenin Geçersiz Sayılması ......................................................................................................................... 38
Mahkeme Önünde Yapılacak İtirazlar ................................................................................................................ 39
KISIM XI ................................................................................................................................................................ 39
GEÇİCİ VE SON KURALLAR ............................................................................................................................. 39
Tüzük Yapma ve Genelge Yayımlama Yetkisi ...................................................................................................... 39
Yürürlükten Kaldırma ......................................................................................................................................... 40
Yürütme Yetkisi ................................................................................................................................................... 40
Yürürlüğe Giriş ................................................................................................................................................... 40
XI
KAMU İHALE YASA TASARISI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
Kısa İsim
1. Bu Yasa, “Kamu İhale Yasası” olarak isimlendirilir.
KISIM I
GENEL KURALLAR
Tefsir
2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Kamu İhalesi”, Bu Yasada yazılı usul ve şartlara bağlı olarak, devletin,
belediyelerin, köy idarelerinin ve köy idarelerinin kurdukları birliklerin, sosyal
güvenlik kurumları, fonlar, özel yasa ile kurulmuş olan kamu kurum ve
kuruluşlarının, kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden
oluşan kamu iktisadi teşebbüslerinin her türlü mal ve hizmet alımları ve
satımları, kiralama ve kiraya verme işlemleri ile onarım ve inşaat işleri, ihale
katılımcıları arasından seçilecek olanın üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale
makamının onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan bütün
işlemler ifade eder.
“İhale Makamı”, devlet, bölgesel veya yerel makamlar, kamu hukukuna tabi
kurumlar, bu tarz makamlardan biri veya birçoğunun oluşturdukları birlikler
veya kamu hukukuna tabi bu tarz bir veya birçok yapıyı ifade eder.
“Yapım İşleriyle İlgili Kamu İhale Sözleşmeleri” amaçları inşaat
faaliyetlerinin veya bir yapım işinin yapılması; yapım işinin tasarlanması ve
hayata geçirilmesi veya ihale makamının tüm ekonomik ve teknik şartlarını
karşılayan bir tesisin veya inşaat alanının tamamı üzerinde inşaat işinin
yapılmasını, yapım işinin tasarlanması ve hayata geçirilmesini, bakım, tamirat
ve restorasyon hizmetlerini veya ihale makamının tüm ekonomik ve teknik
şartlarını karşılayan bir tesisin veya inşaat alanının tamamı üzerinde inşaat
işinin yapılmasını ifade eder.
“Yapım İşi”, 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve
Denetim Yasası’nda yer alan Teknik İş ve Yapı İşi tanımlarını kapsar.
“Mal Alımına Yönelik Kamu İhale Sözleşmeleri, yapım işi veya hizmet
alımına yönelik kamu ihale sözleşmeleri dışında, malları satın alma seçeneği
içeren veya içermeyen, leasing, kiralama veya taksitle satın alma amacını
güden sözleşmeleri ve konusu mal alımı olan ve aynı zamanda, bunun sonucu
olarak, montaj ve e-kurulum faaliyetlerini de kapsayan sözleşmeleri ifade eder.
“Hizmet Alımına Yönelik Kamu İhale Sözleşmeleri”, yapım işi veya mal alımı
için yapılan sözleşmeler dışında, kara veya hava taşımacılık hizmetleri,
araştırma ve geliştirme hizmetleri, pazar araştırması ve kamuoyu araştırması,
temizlik hizmetleri, emlak yönetim hizmetleri, sigorta, bankacılık ve yatırım,
telekomünikasyon, bilişim teknolojisi, muhasebe, denetim, saymanlık,
danışmanlık, mimarlık, mühendislik, reklam, yayıncılık, matbaacılık ve halk
sağlığını koruma hizmetleri veya demiryolu ve deniz taşımacılık hizmetleri,
geçici istihdam hizmetleri, otel, catering, hukuk, araştırma, eğitim, sağlık,
sosyal, eğlence, kültürel spor ve burada açıkça belirtilmemiş diğer hizmetlerin
bir veya daha fazlasının temin edilmesini amaçlayan sözleşmeleri ve ana
konusu hizmet temin etmek olan kamu ihale sözleşmelerini ifade eder.
“Hem Mal hem de Hizmet Alımını Öngören Bir Kamu İhale Sözleşmesi”,
alınacak malların tahmini değeri alınacak hizmetlerin değerinden fazla olduğu
durumlarda ve alınacak hizmetlerin değeri alınacak malların tahmini
değerinden fazla olduğu durumlarda yapılan ihale sözleşmesini ifade eder.
“İhale Değerlendirme Komisyonu”, ihale makamları adına tekliflerin açılması
ve değerlendirilmesi için bu Yasanın 6’ncı maddesi uyarınca ihale
makamındaki sorumlu kişi tarafından atanan komisyonu ifade eder.
“İtiraz Makamı”, 36/2009 sayılı Rekabet Yasası uyarınca oluşturulan Rekabet
Kurulu’nu ifade eder.
“Yüklenici”, piyasada yapım işleri yapan ve/veya yapım işi yapan, mal veya
hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişiler veya kamu kuruluşu veya böyle
kişiler ve/veya kuruluşlardan oluşan grupları ifade eder.
“Altyüklenici”, yüklenici nam ve hesabına yapım işleri yapan veya mal veya
hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişileri veya kamu kuruluşu veya böyle
kişiler ve/veya kuruluşlardan oluşan grupları ifade eder.
“İktisadi İşletme” Bir menfaat elde etmek için, ekonomik bir faaliyeti
gerçekleştirmeyi amaçlayan gerçek veya tüzel kişileri veya bu kişilerin
oluşturdukları grupları ifade eder.
“İhale Katılımcısı veya aday” teklif sunmuş olan bir iktisadi işletmeyi veya
ifade eder.
“Açık Usul”, isteyen herhangi bir iktisadi işletmenin teklif sunabileceği usülü
ifade eder.
“Kısıtlı Usul”, herhangi bir iktisadi işletmenin katılmak için talepte
bulunabileceği ancak, yalnızca ihale makamı tarafından davet edilenlerin teklif
sunabilecekleri usülü ifade eder.
“Pazarlık Usulü”, ihale makamlarının kendi seçtikleri iktisadi işletmelerle
istişareye girerek bu işletmelerin biriyle veya daha fazlasıyla sözleşme
koşullarını belirlediği usulü ifade eder.
“Doğrudan Anlaşma”, bir ihale makamı ile bir iktisadi işletme arasında mal hizmet alımı ve yapım işiyle ilgili bir sözleşmenin doğrudan yapılmasını ifade
eder.
“Çerçeve Anlaşması”, amacı mal veya hizmet alımlarında özellikle fiyat ve
uygun olan hallerde miktar gibi sözleşme koşullarını öngörerek belli bir süre
zarfı içinde sonuçlandırılacak ihalelerin koşullarını belirleyen ve bir veya daha
fazla ihale makamı ile bir veya daha fazla işletme arasında yapılan anlaşmayı
ifade eder.
“Teknik Şartname”, ihale dokümanının bir parçası olan ve ihale konusu mal
veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerinin belirtildiği, tüm
teknik açıklamaları içeren ihale dokümanlarını ifade eder.
“Yazılı veya Yazı ile” terimleri, okunabilir, nüshası çıkarılabilir ve iletilebilir
veya elektronik araçlarla iletilebilen ve saklanan bilgilerin, herhangi bir
ifadenin kelimeler veya rakamlarla ifade edilmesini anlatır.
“Elektronik Araçlar”, kablo, telsiz, optik araçlarla veya elektromanyetik
araçlarla alınmış, aktarılmış ve iletilmiş dijital sıkıştırma da dahil verilerin
işlenmesini ve saklanması için kullanılan elektronik ekipmanı ifade eder.
“Elektronik İhale”, ihale davetiyesinde ve ilgili ihale dokümanlarında izin
verildiği takdirde bir ihale katılımcısı tarafından elektronik ortamda elektronik
ticaret esaslarına uygun olarak sunulan bir ihale teklifini veya bir ihale
teklifinin diğer unsurları ile bir bütünlük teşkil eden bilgileri ifade eder.
2
“İş Günü”, cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri hariç olmak üzere haftanın
geriye kalan tüm günlerini ifade eder.
Amaç
Kapsam
3. Bu Yasanın amacı, kamunun denetimi altında bulunan veya kamu kaynağı
kullanan, kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak
esas ve usulleri belirlemektir.
4. (1) 2’nci maddede sözü edilen ihale makamı:
(2)
(3)
İhale Makamları
Listesinin
Hazırlanması
5. (1)
(2)
İhale
Değerlendirme
Komisyonu
6. (1)
(2)
(3)
(4)
(A) KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Cumhuriyet Meclisi, KKTC
Başbakanlığı ve Başbakanlığa bağlı Daireler, Bakanlıklar,
Bakanlıklara bağlı Daireler ile bağımsız daire ve kuruluşları,
(B) Bakanlıklara bağlı döner sermayeli kuruluşları,
(C) 37/1975 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Yönetim, Denetim ve
Gözetim) Yasası kapsamındaki Kamu İktisadi Teşebbüsleri,
(Ç) Belediyeleri,
(D) Özel Üniversiteler dışındaki Üniversiteleri,
(E) Köy İdareleri ve kurdukları birlikleri
ifade eder.
Bu Yasa kapsamındaki ihale makamlarının mal ve hizmet alımları ve
satımları, kiralama ve kiraya verme işlemleri ile onarım ve inşaat işleri bu
Yasa hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.
Yukarıdaki (1)’inci fıkranın (A) ve (B) bendlerinde yer alan kuruluşlar
adına İhale Değerlendirme Komisyonu görevini, Merkezi İhale
Komisyonu yürütür.
Maliye işleri ile görevli bakanlığa bağlı Merkezi İhale Komisyonu, bu
Yasaya tabi olan ihale makamlarının bir listesini hazırlar ve yayınlar. Yasa
kapsamına giren makamların listesi MİK’in internet sitesinde yayınlanır ve
güncellenir.
Kamu İhale Yasası kapsamına giren taraflar, yukarıdaki (1)’inci fıkrada
bahsedilen listede olmasalar bile, bu yasayı uygulamak zorundadırlar.
İhale makamları, bu yasada belirtilen şekil ve koşullarda ihale usulleriyle
ilgili her türlü belgeyi sağlayarak Merkezi İhale Komisyonu ile işbirliği
yapar.
Bu Yasa’nın 4’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasına halel getirmeksizin, İhale
makamlarında yönetici pozisyonundaki kişi veya kişiler ihale tekliflerinin
sunulması veya ihaleye katılma taleblerinin yapılması için verilen sürenin
dolmasının ardından veya ihale makamlarınca ihale duyurusunda belirtilen
tekliflerin açılacağı tarih ve saatten önce İhale Değerlendirme Komisyonu’nu
oluşturur.
İhale katılımcıların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye
kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri ihale değerlendirme
komisyonlarında üye olamazlar ve hiçbir vasıf altında görev alamazlar.
İhale değerlendirme komisyonları, ihale sürecine katılanlardan bağımsız ve
sadece gerçek kişilerden ve üç ile beş arasında üyeden oluşur. İhale
değerlendirme komisyonu üyeleri karar alırken veya görüşlerini belirtirken
ihale makamından bağımsız hareket ederler.
İhale değerlendirme komisyonu üyeleri ihale konusunda uzmanlar veya ihale
süreci ile doğrudan ilişkili beceri ve yeterliğe sahip olan kişiler arasından
seçilir. İhale konusu iş ile ilgili özel bir profesyonel vasfın gerekli olması
3
Şeffaflık İlkesi
Gizlilik
İhalelere
Katılamayacak
Olanlar ve
İhalelerden
Yasaklama
halinde, ihale değerlendirme komisyonu üyelerinin en az üçte biri ilgili vasfa
veya dengi bir vasfa sahip olur.
7. İhale makamı ihale işlemlerini yerine getirirken ve ihalelerin kime verileceğine
karar verirken iktisadi işletmelere eşit, ayrımcılık gözetmeyecek şekilde ve
şeffaf bir biçimde davranır.
8. Bu yasanın hükümlerine halel getirmeksizin, özellikle verilen ihalelerin
duyurulmasıyla ve adaylar ile ihale katılımcılarına verilecek bilgilerle ilgili
yükümlülüklere ilişkin olarak ihale makamları işletmelerin kendilerine
verdikleri ve gizli olduğu belirtilen özellikle teknik veya ticari sır ve tekliflerin
gizli unsurlarını ve benzeri nitelikteki bilgileri açıklayamaz.
9. (1) Aşağıda belirtilenler kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz.
(A) İhale Komisyonu üyelerinin eş ve çocukları ve bunların ortak olduğu
kurum veya kuruluşlar,
(B) Aşağıdaki (3)’üncü fıkra uyarınca yasaklama kararı verilen kişi, kurum
ve kuruluşlar.
(2) Aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.
(A) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap,
rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat
karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
(B) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere
anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale
kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
(C) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara
teşebbüs etmek,
(Ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli
tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı
olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermek,
(D) Mesleğiyle ilgili bir suçtan nihai olarak kesinleşmiş bir mahkumiyeti
olmak veya ihale makamlarının gösterebileceği ve herhangi bir
şekilde kanıtlanmış ciddi bir mesleki suiistimal suç işlemek,
(E) 52’nci maddenin (1)’inci fıkrasına göre ihaleye katılamaktan men
edileceği belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(3) Yukarıdaki (2)’nci fıkrada belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları
tespit edilenler hakkında ve mukavelenin uygulanması sırasında aşağıda
sayılan davranışlarda bulunanlar, ilgili idarenin teklifi veya Merkezi İhale
Komisyonu Başkanlığının tespiti üzerine, Merkezi İhale Komisyonu
Başkanlığı tarafından, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan
az olmamak üzere iki yıla kadar, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine
katılmaktan yasaklama kararı verilir.
(A) Mukavele konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli
malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına
aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,
(B) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek veya bilgi ve
deneyimini idarenin zararına kullanmak,
(C) İhale kararları ile ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı beyan ve
açıklamalarda bulunmak,
(Ç) Mücbir sebepler ve İhale Komisyonu tarafından belirlenecek benzeri
haller dışında, ihale dökümanı ve mukavele kurallarına uygun olarak
4
(4)
(5)
(6)
(7)
taahhüdünü yerine getirmemek.
Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması
halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması
halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel
kişi ortaklar hakkında yasaklama kararıverilir.
İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları
tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi
yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından
yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.
İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir
durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili
veya bağlı bulunulan Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.
Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit
edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar
Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir
ve Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. Bu
kararlar İhale Komisyonunca izlenir ve kamu ihalelerine katılmaktan
yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.
5
Katılım için
Uygunluk
Dil
Para Birimi
İhale İşlem
Dosyası
Savunmayla ilgili
Alımlar ve Gizli
Sözleşmeler
10. (1) İhaleler, KKTC’de kurulu olan ve bu Yasada belirtilen koşulları karşılayan
tüm ulusal iktisadi işletmelere açıktır.
Ancak, Uluslararası iktisadi işletmelerin katılımı, her bir ihaleye ilişkin
Bakanlar Kurulunun alacağı özellikli karara tabidir.
(2) Yapım işleri ihalelerine katılacak olan kişi ve kurumların, 18/1998 sayılı
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahitleri Birliği Yasası ile 19/1998 sayılı Yapı
İnşaatı ve Teknik İşler Müteahitleri Kayıt ve Denetim Yasasındaki
nitelikleri taşıması ve sözkonusu bu Yasalardaki yükümlülüklerini yerine
getirmiş olmaları zorunludur.
(3) Yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esaslar, mali konularda Maliye
Bakanlığı'nın yazılı görüşü alınarak, bu Yasa tahtında Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan bir tüzükle belirlenir.
11. İhale belgelerinin resmi dili Türkçe’dir ve ihale makamınca alınacak olan
kararlar Türkçe alınır. İktisadi işletmeler ihale tekliflerini ihale belgeleriyle
aynı dilde sunar. Bu Yasanın 10’uncu maddesindeki koşullar uyarınca
uluslararası bir iktisadi işletmenin bir ihaleye katılımı kabul edildiğinde, ihale
makamları ihale belgelerini hem türkçe hem de İngilizce olarak hazırlar.
Belgelerin iki versiyonu arasında bir uyuşmazlığın olması halinde Türkçe
versiyonu temel alınır. Her durumda ihale teklifleri Türkçe olarak sunulur.
12. Teklif değerleri ile Sözleşme değerleri, İhale Makamları tarafından aksi
belirtilmediği sürece Türk Lirası (TL) cinsinden belirtilir.
13. İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale
yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli,
ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan
başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve
kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.
14. Bu Yasa, silah, mühimmat ve özellikle KKTC’nin savunması ile güvenliği için
ihtiyaç duyulan ve KKTC mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılması özel
kurallara tabi olan diğer yapım işi, mal ve hizmetlerin alımına yönelik kamu
ihale sözleşmeleri için geçerli değildir. Bakanlar Kurulu gerekli görürse, gizli
olduğunu belirttiği kamu ihale sözleşmelerini veya KKTC’deki yürürlükteki
mevzuat, düzenleme veya idari hükümler uyarınca yürütülmesi sırasında özel
güvenlik tedbirleri alınması gereken kamu ihale sözleşmelerini veya
Cumhuriyetin temel menfaatlerinin korunması için gerekli olan hallerde kamu
ihale sözleşmelerini bu Yasanın kapsamı dışında tutar.
6
Yasa Kapsamıyla
İlgili İstisnalar
15. Aşağıdaki hizmet alımı sözleşmeleri bu Yasa kapsamı dışındadır.
(1) Her ne şekilde olursa olsun edinim veya kira sözleşmesiyle aynı
zamanda, öncesinde veya sonrasında yapılmış olan finansal hizmet
sözleşmeleri hariç, arazi, mevcut bina veya gayrimenkullerin veya
bunlarla ilişkili hakların herhangi bir finansal yolla edinilmesi veya
kiralanması;
(2) Yayın kuruluşları tarafından yayın amaçlı program materyallerinin
edinilmesi, geliştirilmesi, prodüksiyonu veya müşterek prodüksiyonu ve
yayın süresiyle ilişkili alımlar;
(3) Tahkim ve uzlaştırma hizmetleri;
(4) Menkul kıymet ve diğer finansal araçların ihraç edilmesi, satılması,
alınması veya devredilmesiyle bağlantılı mali hizmetler, özellikle para
veya sermaye artırımı için idareler tarafından yapılan işlemler ve KKTC
Merkez Bankası’nın sağladığı hizmetler;
(5) İstihdam sözleşmeleri;
(6) Temin edilen hizmet karşılığının tamamen ihale makamı tarafından
karşılanması koşuluyla, kendi faaliyetlerini yürütmek üzere faydaları
münhasıran idareye ait olan hizmetler hariç olmak üzere verilen
araştırma ve geliştirme hizmetleri;
(7) Özelleştirme uygulamaları için 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası
çerçevesinde, farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen her
türlü satış, devir ve danışmanlık hizmeti alımları.
KISIM II
İHALENİN BÖLÜNMESİ, KAMU İHALELERİNİN DEĞERİ VE İHALE USULLERİ
Parçalar Halinde
İhale
İhale Değerinin
Belirlenmesi
16.
17.
(1) İhale makamları gerekli gördüğü hallerde ihaleyi parçalara bölebilir. Her
bir parça ayrı ihale edilebilir ve ihale katılımcısı bir veya daha fazla parça
için teklif sunabilir. Herhalükarda ihale bir parçanın tamamını içerir.
(2) İhale makamları, bu Yasanın uygulanmasından kaçınmak veya ihale
konusu işin değerini bu yasada belirlenen eşik değerlerin altına düşürmek
amacıyla ihaleyi kısım kısım bölemezler.
(1) Bir kamu ihalesinin tahmini değeri, ihale makamı tarafından hesaplanan
KDV hariç toplam tutardır. Bu toplam tutar, ihtiyati haklar ve ihalenin
yenilenmesi durumunda öngörülen maliyetlerin toplanmasıyla elde edilen
tahmini ihale değeridir. İhale makamının adaylara veya ihale
katılımcılarına ödül veya ödeme verdiği durumlarda, söz konusu ödül
veya ödeme tutarı tahmini ihale değerine eklenir.
(2) Çerçeve anlaşmalar için anlaşma değeri, çerçeve anlaşmasında
tamamlanması öngörülen işin KDV hariç tahmini toplam maliyet
değeridir. Tasarlanan yapım işi veya hizmet veya mal alımı ayrı ayrı
parçalar şeklinde ihale edilmişse ilgili parçaların tümünün toplam tahmini
değeri dikkate alınır.
(3) İhalenin belirlenen tahmini değeri, bu yasanın 38’inci maddesi uyarınca
ihale duyurusunun gönderildiği tarihte geçerli olur. Bir kamu ihalesinin
tahmini değeri ihale duyurularında yer almaz ve isteklilere veya ihale
süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamaz.
(4) İhale makamları hiçbir malın, hizmetin veya yapım işinin ihale sürecini
7
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
yapay olarak bölemez veya bu yasanın uygulanmasından kaçınmak
amacıyla tahmini ihale değerini hesaplarken düşük değer gösterecek
yöntemler uygulayamaz.
Yapım işlerinde tahmini değer hesaplanırken Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı tarafından yayınlanan inşaat türlerine göre m² birim fiyatları
ve/veya imalat çeşidine göre birim fiyatları ve/veya inşaat birim
fiyatlarına esas işçilik ve gereç rayiç cetveli kullanılarak hesaplanacaktır.
Tasarlanan bir yapım işinin veya hizmet alımının veya benzer türde
malzemelerin alımının ayrı parçalar halinde ve aynı anda ihale edildiği
durumda, ilgili tüm parçaların toplam tahmini değeri ihalenin toplam
tahmini değeridir. Söz konusu parçaların toplam tahmini değeri 21’inci
maddenin (1)’inci fıkrasında belirtilen değerlere eşit veya bu değerlerin
üzerindeyse, ihalenin her bir parçası ayrı ihale edilir.
Konusu malların leasing’i, kiraya verilmesi veya taksitlere bölerek mal
alınması olan kamu ihalelerinin tahmini değeri:
(A) Belirli süreli kamu ihaleleri için, ihale konusu işin öngörülen
tamalanma süresi çerçevesinde hesaplanan tahmini toplam
maliyettir;
(B) Belirli bir süresi olmayan veya süresi belirlenemeyen ihaleler için
aylık tahmini toplam maliyet tutarının 48 ile çarpılması suretiyle
ortaya çıkan rakamdır.
Konusu düzenli veya belirli süreler arasında yenilenen mal ve hizmet
alımı olan kamu ihalelerinin tahmini değeri:
(A) Geride bırakılan 12 aylık süre zarfında gerçekleştirilen ilgili alımın
toplam gerçek değeri veya ihale makamının aynı tür işler için son
yıllık bütçesinden ard arda yaptığı tüm alımların toplam gerçek
değeridir;
(B) İlk ihaleyi takiben 12 aylık süre içinde ortaya çıkacak miktar ve
maliyete dair diğer değişiklikler ihalenin tahmini değerine etki
edebilir.
(C) İlk teslimattan sonraki 12 aylık süre içinde veya ilk teslimatın
üzerinden 12 aydan uzun bir süre geçmişse, o mali yıl içinde ardarda
yapılan ihalelerin toplam tahmini değeri alınır.
Herhangi bir kamu ihalesinin tahmini değerini hesaplarken seçilecek
yöntem söz konusu ihaleyi bu yasa kapsamından çıkarma niyetiyle
seçilemez.
(A) Konusu aşağıdaki hizmet türleri olan kamu ihalelerinde tahmini
ihale değeri hizmetlere haiz ödenecek primleri, harçları,
komisyonları, faiz ve diğer ödeme türlerini de içerir:
(a) Sigorta hizmetleri;
(b) Bankacılık ve diğer finansal hizmetler;
(c) Tasarım ihaleleri.
(B) (A) bendinde açıklanan hizmet alımı ihalelerinde toplam hizmet
miktarının belirtilmediği durumlarda:
(a) Sabit süreli ihalelerde eğer söz konusu süre 48 aydan az veya 48
aya eşitse; tüm dönem için öngörülen toplam maliyet tahmini
ihale değeridir;
(b) Sabit süreli olmayan veya süresi 48 aydan fazla olan ihaleler
için aylık maliyet tutarının 48 ile çarpılması suretiyle elde edilen
8
Kamu İhale
Usulleri
rakam tahmini ihale değeridir.
18. İhale makamları mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleriyle ilgili kamu
ihalelerini veya çerçeve anlaşmalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki usulleri
uygular:
(1) Açık usul;
(2) Kısıtlı usul;
(3) İhale duyurusu içeren pazarlık usulü;
(4) İhale duyurusu içermeyen pazarlık usulü;
(5) Doğrudan Anlaşma;
(6) Çerçeve Anlaşmaları.
İhale Duyurusu
İçeren Pazarlık
Usulü
İhale Duyurusu
İçermeyen
Pazarlık Usulü.
(1) İhale makamları bu fıkranın (A), (B) ve (C) bendlerinde açıklanan
koşulların mevcut olması durumunda bir kamu ihalesini sonuçlandırmak
için İhale Duyurusu İçeren Pazarlık Usulü’nü uygular:
(A) Başlangıçta belirtilen ihale koşullarının değiştirilmemesi koşuluyla,
açık veya kısıtlı usulun uygulanmasıyla gerçekleştirilen bir ihale
sürecinde usulsüz bir teklif verildiğinin tespit edildiği veya bu
Yasanın 10, 31, 54, 64, 65’inci maddeleri ile bu Yasanın 50’nci ile
59’uncu maddeleri arasında belirtilen kriterlerin hiçbirini veya
bazılarını karşılamayan ihale tekliflerinin verildiği hallerde;
(B) Bu yasanın 50’nci ile 59’uncu maddeleri arasında belirtilen kriterleri
karşılayan ve önceden yapılmış açık veya kısıtlı usul ihaleye
tekliflerini sunmuş olan katılımcıların ihale makamlarınca İhale
Duyurusu İçeren Pazarlık Usulüne dahil edilmesi halinde;
(C) Hizmet alımlarında konu mimari ve mühendislik projeleri ise yine
bu Yasa tahtında, mali açıdan Maliye Bakanlığı'nın yazılı olarak
alınarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan
bir tüzükle işin nasıl alınacağı usul ve esasları belirlenir.
(2) İhale Duyurusu İçeren Pazarlık Usulü sürecinde ihale makamları sunulan
teklifleri ihale duyurusunda, ihale dokümanlarında ve varsa ek
dokümanlardaki gerekliliklere uygun hale getirebilmek amacıyla ihale
katılımcılarıyla pazarlık eder ve bu Yasanın 71’inci maddesi uyarınca en
iyi teklifi bulmaya çalışır.
(3) Söz konusu pazarlık esnasında ihale makamları tüm ihale katılımcılarına
karşı eşit muamele gözetir ve bazı ihale katılımcılarının diğerleri üzerinde
avantaj sağlamasına olanak tanıyabilecek türde ve ayrımcılık
sayılabilecek düzeyde herhangi bir bilgi sağlayamaz.
(4) İhale makamları ihale duyurusunda veya ihale belgelerinde belirtilmesi
koşuluyla pazarlığı yapılacak tekliflerin sayısını azaltmak amacıyla
ihalenin kime verileceğini belirlemeye yönelik kriterleri uygulayarak
pazarlık usulünü aşamalı olarak gerçekleştirebilir.
20. İhale makamları bu maddenin (1)’inci fıkrasının (A), (B), (C) ve (Ç)
bendlerinde, (2)’nci fıkrasının (A), (B) ve (C) bendlerinde ve (3)’üncü
fıkrasının (A), (B), (C) ve (Ç) bendlerinde açıklanan koşulların mevcut olması
durumunda bir kamu ihalesini sonuçlandırmak için İhale Duyurusu İçermeyen
Pazarlık Usulü’nü uygular:
(1) Konusu yapım işi, mal alımı ve hizmet alımıyla ilgili kamu ihalelerinde:
19.
(A) Başlangıçta belirtilen ihale koşullarının değiştirilmemesi koşuluyla
9
açık veya kısıtlı usulun uygulanmasıyla gerçekleştirilen bir kamu
ihalesine uygun teklif verilmemişse veya başvuru yapılmamışsa;
(B) İhale konusu işin niteliğine haiz bir sebepten veya sanatsal
gerekçelerle veya münhasır hakların korunmasıyla ilişkili
sebeplerden ötürü belli bir iktisadi işletme veya işletmeler tarafından
yapılması gerekiyorsa;
(C) Beklenmeyen doğal afet, yasal grev, genel salgın hastalık, kısmi ve
genel seferberlik ilanı ve ihale makamları tarafından açıklan benzeri
diğer mücbir sebeplerin söz konusu olduğu hallerde;
(Ç) Kesinlikle ihale makamıyla bir ilişkisinin olmaması koşuluyla
(1)’inci fıkranın (C) bendinde açıklanan türde mücbir sebeplerin
dışında ortaya çıkabilecek acil sebeplerden ötürü açık, kısıtlı veya
pazarlık usulü uygulanarak gerçekleştirilen bir kamu ihalesinde bu
Yasanın 19’uncu maddesi uyarınca ihale duyurusunun yayınlanması
için belirtilen süreye uyulamaması halinde;
(2) Konusu mal alımıyla ilgili kamu ihalelerinde:
(A) Ticari kar elde etmek veya araştırma ve geliştirme maliyetlerini
karşılamak için üretilen malların kapsam dışı tutulduğu göz önüne
alınarak, ihale konusu malın sadece araştırma, deney, çalışma veya
geliştirme amaçlı imal edildiği hallerde;
(B) Süresi üç yılı aşamayan mal alımı sözmeşleri kapsamındaki tedarik
veya teçhizatların kısmi olarak değiştirilmesi veya mevcut tedarik
veya teçhizatların genişletilmesi amacıyla tedarikçinin kendisi
tarafından yapılan ilave mal alımıyla ilgili bir ihale söz konusuysa
veya tedarikçi değişikliğinin ihale makamını kullanım ve bakım
açısından teknik zorluklar çıkarması muhtemel farklı teknik
özelliklere sahip malların alımına zorlaması halinde;
(C) Bir mal piyasasında kota edilip satın alınan mal türlerinin alımında;
(Ç) İlgili KKTC mevzuatına uygun olarak alacaklılarla varılan bir
anlaşma çerçevesinde faaliyetlerini tasfiye eden bir tedarikçiden,
kayyumdan veya tasfiye memurundan yapılan alımlar söz konusu
ise;
(3) Konusu hem yapım işi ve hem de hizmet alımıyla ilgili olan kamu
ihalelerinde:
(A) Bir işin başlangıcında verilen projede veya yapılan sözleşmede yer
almayan ancak öngörülmeyen koşullar nedeniyle ilgili yapım
işlerinin veya hizmetlerin ifası için gerekli hale gelen ve maliyeti
başta yapılan sözleşme değerinin %20 (Yüzde yirmi)’sinden fazla
olmayan ilave yapım işleri veya hizmetlerin gerçekleşmesi için
aşağıdaki koşullara bağlı kalınarak;
(a) İhalenin söz konusu yapım işlerini yürüten veya hizmetleri
veren iktisadi işletmeye verilmesi koşuluyla;
(b) İlave yapım işi veya hizmetler ihale makamına teknik veya
ekonomik aksilik çıkarmadan başlangıçtaki sözleşmeden
ayrılamazsa;
(c) İlave yapım işi veya hizmetler başlangıçtaki sözleşmeden
ayrılabilse de, başlangıçtaki projede öngörülen yapım işi veya
hizmet alımının eksiksiz tamamlanması için kesinlikle
gerekliyse;
10
(4)
Doğrudan
Alımlar
21.
(1)
(2)
Çerçeve
Anlaşmaları
22.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(B) Aynı ihale makamı tarafından başlangıçtaki ihalenin verildiği
iktisadi işletmeye, benzeri yapım işi veya hizmetlerin tekrarı
niteliğindeki yeni yapım işleri veya hizmetlerinin verildiği hallerde;
(a) Söz konusu yapım işleri veya hizmetlerin, açık ihale veya kısıtlı
ihale usulü ile sonuçlandırılmış olan başlangıçtaki ihalenin
temel aldığı ana proje ile uyumlu olması koşuluyla;
(b) Başlangıçtaki ihale duyurusunda, İhale Duyurusu İçermeyen
Pazarlık Usulünün kullanılma olasılığı belirtilerek ve bu
Yasanın 21’inci maddenin (1)’inci fıkrası uyarınca ihale
makamları müteakip yapım işleri ve hizmetlerin toplam
yaklaşık maliyetini dikkate alarak;
İhale Duyurusu İçermeyen Pazarlık Usulünün kullanılacağı durumlarda
en az 3 (üç) teklif alınması zorunludur.
Konusu mal veya hizmet alımı olan bir kamu ihalesinin toplam değeri
4(dört) aylık brüt asgari ücret tutarını aşmadığı ve konusu yapım işleri
olan bir kamu ihalesinin toplam değeri 6 (altı) aylık brüt asgari ücreti
aşmadığı hallerde, ihale makamları ve bu yasanın 4’üncü maddesinin
(1)’nci fıkrasında belirtilen kuruluşlar doğrudan alım yapabilir.
Ancak, sözkonusu işlem yapılmadan önce Merkezi İhale Komisyonu’na
yazılı olarak başvurulmak ve Merkezi İhale Komisyonu’nun yazılı onayı
ve yöntemi belirlemesinden sonra işlem gerçekleştirilebilir.
İhale makamları yaptıkları doğrudan anlaşmalarla ilgili yıllık bir raporu
her yıl en geç 31 Ocak tarihine kadar Merkezi İhale Komisyonu’na sunar.
İhale makamları çerçeve anlaşmalarının akdedilebilmesi için bu yasada
belirtilen usul ve kuralları uygular.
İhale makamları çerçeve anlaşması yapacakları adayı bu yasanın 71’inci
maddesinde belirtilen ihale sonuçlandırma kriterlerine göre seçer.
Olağandışı ve gerekçeleri olan durumlar dışında bir çerçeve anlaşmasının
süresi dört yılı aşamaz.
İhale makamları bu Yasada izin verilen hallerin dışında veya rekabeti
engelleyecek, kısıtlayacak veya bozacak şekilde bir çerçeve anlaşması
yapamaz.
Çerçeve anlaşmalarında uygulanacak esaslar, bu Yasa tahtında
çıkarılacak bir tüzükle belirlenir.
KISIM III
İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI
İhale
Dokümanlarının
İçeriği
23.
(1) İhale makamları sonuçlandırılacak bir ihaleyle ilgili tüm bilgileri ve ihale
katılımcılarının uyması gereken koşulları ihale dokümanları aracılığıyla
bildirir.
(2) İhale dokümanları asgari olarak aşağıda belirtilen bilgileri içerir:
(A) İhale makamının ismi veya unvanı ve ihale makamıyla ilgili genel
bilgi, adresi, telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi, temas
edilecek kişilerin bilgileri, iletişim yöntemleri, varsa internet sitesi;
(B) İhalede kullanılması gereken dille ilgili koşul;
(C) İhale miktarı, malların, hizmetlerin veya yapım işinin tanımı, kamu
ihalesinin konusu hakkında açıklama;
11
İhale
Dokümanlarının
Temini
Şartnameler
(Ç) Varsa ihalenin ayrılmış olduğu parçalar;
(D) İhale sürecine katılmak için gerekli olan koşullar ve ihale
katılımcılarının seçim kriterlerini karşıladıklarının belirlenmesine
yönelik sunmaları gereken belgeler;
(E) Zorunlu uyulacak zaman tahditleri hakkında talimatlar;
(F) Seçilen ihale sonuçlandırma usulünde çerçeve anlaşmasının
öngörülüp görülmediği;
(G) Denetim ve kalite kontrolün yapılış esasları, sözleşmenin
yürütülmesiyle ilgili zaman sınırı, nerede uygulanacağı veya
malların nereye teslim edileceği ve ihale konusuna göre varsa diğer
teknik özellikler;
(H) Varsa alt kriterler dahil ihale sonuçlandırma kriterleri;
(I) Taşeron kullanımıyla ilgili koşullar;
(İ) İhale anlaşmazlıklarına çözüm arama usulleri ile ilgili açıklama.
(3) İhale dokümanları, ihale konusuna göre teklifin hazırlanabilmesi için
gerekli başka unsurları da içerebilir.
(4) İhale makamları, ihale dökümanlarının her bir sayfasını sıra sayısıyla
numaralandırır ve ihale dokümanlarındaki toplam sayfa sayısını da
belirtir.
24. İhale katılımcıları bu madde fıkraları uyarınca ihale dokümanlarını temin eder:
(1) İhale dokümanları ihale makamlarının internet sitesi üzerinden temin
edilir;
(2) İhale makamları iktisadi işletmelerin veya teklif sunmak üzere davet
edilen adayların talebi üzerine ihale dokümanlarına doğrudan tam
erişimin sağlanması amacıyla bu yasanın 38’inci maddesi uyarınca
yayınlanan ihale duyurusunda belirtilen şekilde ihale dökümanlarının
kağıt nüshasını veya elektronik bir kopyasını temin eder.
(3) İhale makamları ihale dokümanlarının kağıt nüshasının basım maliyetini
ve ihale duyurularının yayın masrafını karşılayacak bir ücret
belirlenmişse, ihale katılımcıları bu ücreti yatırdıktan sonra ihale
dokümanlarını temin eder.
25. İhale şartnameleri, bu maddede belirtilen teknik özellikler ve kullanılan teknik
ifadeler uyarınca hazırlanır:
(1) Konusu yapım işi olan kamu ihaleleri için hazırlanan bir şartnamede;
çevre performans düzeyi, engelliler için giriş platformu dahil tüm
ihtiyaçlara göre tasarım ve uygunluk değerlendirmesi, performans
kriterleri, güvenlik unsurları, boyut, kalite güvence prosedürleri,
terminoloji, sembollerin test edilme yöntemleri, paketleme, işaretleme ve
etiketleme, üretim süreçleri ve uygulanan diğer yöntemler, tasarım,
maliyet belirleme, işin test edilmesi, denetim usulleri ve yapım işlerine
dair kabul koşulları, inşaat metotları veya teknikleri, ihale makamının
tamamlanmış işlerle ve kullanılan malzeme veya parçalarla ilgili genel ve
özel kurallar altında tanımlayabileceği tüm diğer teknik şartlar belirtilir.
(2) Konusu hizmet ve mal alımı olan kamu ihaleleri için hazırlanan bir
şartnamede; belli bir ürün veya hizmetin sahip olması gereken kalite
düzeyi, çevre performans düzeyi, engelliler için giriş platformu dahil tüm
ihtiyaçlara yönelik tasarım ve uygunluk değerlendirmesi, performansı,
ürün kullanımı ve güvenliğe dair unsurlar, boyut, ürünün satış ismi de
dahil ürünlerle ilgili gereklilikler, terminoloji, sembollerin test edilme
12
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
İhale
Dokümanları ile
ilgili
Açıklamalar
İhale
Dokümanlarında
Değişiklikler
26.
27.
(1)
yöntemleri, işin test edilmesi, paketleme, işaretleme ve etiketleme,
kullanıcı için talimatlar, üretim süreçleri ve metotları ile uygunluk
değerlendirme prosedürleri belirtilir.
Şartnameler ihale dokümanlarında veya ihale duyurusunda veya ek
belgelerde yer alır.
Gerekli görüldüğü hallerde şartnameler engellilerin erişimini sağlayan ve
bütün kullanıcılara hitap edebilen bir tasarım anlayışı dikkate alınarak
hazırlanır.
Şartnameler ihalelere eşit erişimi temin eder ve kamu ihale sürecinde
rekabeti bozucu engeller yaratamaz.
İhale şartnameleri bu maddenin (1)’inci ve (2)’inci fıkralarında belirtilen
teknik özelliklere ve teknik ifadelere açıklık getirecek şekilde hazırlanır
ve ihale katılımcılarının ihale konusunu belirleyebilmeleri ve ihale
makamlarının da ihaleleri sonuçlandırabilmelerini sağlayacak ölçüde açık
ifade edilir.
İhale katılımcılarının tedarik edilecek mallar, verilecek hizmetler ve yapı
işleri için üretici tarafından verilen bir teknik dosya veya yetkili bir
kurumdan temin edilen bir test raporu gibi uygun araçlar kullanarak
önerdiği çözümler (1)’inci ve (2)’inci fıkraları uyarınca teknik
şartnamede ihale makamlarınca talep edilen performans ve işlevsel
gerekliliklerin tamamını karşılar nitelikte olması halinde ihale makamları
ihale edilen mal veya hizmetleri veya yapı işini, ihale konusu şartnameye
uymadığı gerekçesiyle reddedemez.
İhalenin konusu gerektirmediği sürece teknik şartnameler, belli bir
işletme veya ürünü destekleyecek veya devreden çıkaracak şekilde, belirli
bir markaya veya kaynağa veya belirli bir sürece, ticari markalara,
patentlere, türlere veya belirli bir menşee veya üretime atıfta bulunmaz.
Bu türden bir atıfta bulunulmasına, yalnızca bu maddedeki hükümler
uyarınca ihale konusunun kesin ve anlaşılır bir şekilde tanımlanmasının
mümkün olmadığı istisna hallerde izin verilebilir. Söz konusu atıf
“muadili veya eşdeğeri” kelimelerini içerir.
İstekliler ihale dokümanlarıyla ilgili yazılı açıklama talep edebilir.
(2) İhale dokümanlarıyla ilgili açıklama talepleri ihale tekliflerinin sunulması
için tanınan sürenin bitiminden en geç 6 (altı) iş günü önce ihale
makamlarına yapılır.
(3) (1)’inci fıkra uyarınca yapılan talep çerçevesinde ihale makamları, ihale
katılımcılarına ihale tekliflerini hazırlamaya yetecek makul süre tanıyarak
ihale dokümanlarını almış olan tüm isteklilere açıklama yapar.
(4) Bu maddenin hükümleri uyarınca, ihale dokümanlarını talep etmiş olan
tüm iktisadi işletmelere gereken açıklamalar gönderilir ve bu bilgiler
İhale Makamı internet sitesinde de yayınlanır.
(1) Tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek
maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin ihale makamınca tespit
edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halleri dışında , ihale
dokümanında değişiklik yapılmaz.
(2) İhale makamları, ihale dokümanlarını alan tüm iktisadi işletmelere tüm
değişiklik ve düzeltmeleri ihale teklifi sunmak için tanınmış olan sürenin
tamamlanmasından en geç 6 (altı) iş günü öncesinde ücretsiz olarak
gönderir veya ihale makamı ihale dokümanlarını İhale Makamı internet
sitesinde yayınlamışsa, tüm değişiklik ve düzenlemeleri yine aynı internet
13
(3)
(4)
(5)
Geçici Teminat
Mektubu
28.
(1)
(2)
(3)
Kesin Teminat
Mektubu
sitesinde yayınlar.
Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye
ihtiyaç duyulması halinde, ihale makamı ihale tarihini bir defaya mahsus
olmak üzere en fazla 10 (on) iş günü süreyle erteleyebilir. Erteleme
süresince ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilir.
Değişiklik halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere
teklifini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınır.
İhale makamı ihale dokümanlarında önemli eksiklik veya hataların
olduğunu fark ederse, ihale sonuçlandırma usulünün tümünü iptal edebilir
veya tekrar edebilir.
İhale makamı ihale katılımcılarından süresi 45 (kırk beş) günden az
olmamak üzere, banka garantisi veya İhale Makamının göstereceği
hesaba yatırılacak çek veya para karşılığı alınan makbuzun ibraz edilmesi
yoluyla geçici teminat sağlamalarını ister.
Böyle bir teminatın isteneceği mutlaka ihale dokümanlarında veya ihale
duyurularında belirtilir.
Geçici teminatın orijinali ihale teklifiyle beraber sunulur.
(4) Geçici Teminat Mektuplarının şekil ve içeriği, teminat miktarının
hesaplanması ve diğer hususlar bu Yasa tahtında çıkarılacak bir tüzükle
belirlenir.
29. (1) İhale makamları, seçilen yükleniciden banka garantisi olarak bir kesin
teminat mektubu sunmasını isteyebilir.
(2) Kesin teminat mektubu kamu ihale sözleşmesi değerinin % 5 (Yüzde
beş)’inden az olamaz.
(3) Kesin teminat mektubu, kamu ihale sözleşmesinin süresi boyunca geçerli
olur.
(4) Kamu ihale sözleşmesinin uzatılması veya ihale değerinin yükseltilmesi
söz konusu olduğunda, ihale makamı yükleniciden kesin teminat
mektubunun uzatılmasını veya teminat değerinin artırılmasını isteyebilir.
(5) Kesin teminat mektubu sözleşme tamamen uygulandıktan sonra geçen 10
(on) iş günü içinde yükleniciye iade edilir.
KISIM IV
İHALE SÜRECİNE KATILIM
Rekabetçi Unsur
Ortak Teklif
Verme ve
İktisadi İşletme
Grupları
30. Bu Yasanın 10’uncu maddesindeki kurallara uymak koşulu ile her iktisadi işletme
bireysel olarak veya bu yasadaki 31’inci madde uyarınca kurulmuş olan bir
iktisadi işletmeler grubunun üyesi olarak herhangi bir ihale sürecine katılabilir.
31.
(1) Tüm iktisadi işletmeler ihale makamı karşısında sınırsız mesuliyete sahip
olmaları koşuluyla tek başına veya iktisadi işletmeler grubunun üyesi
olarak ihale teklifi sunabilir veya kendilerini aday gösterebilir.
(2) İhalelere teklif verebilmek veya katılmak üzere talepte bulunmak için
iktisadi işletme gruplarından ayrı bir tüzel kişilik oluşturmaları istenmez.
(3) Grup oluşturacak iktisadi işletmeler ihaleyi kazanmaları halinde
sözleşmenin yerine getirilmesinde her birinin üstleneceği ihale konusu
yükümlülüğü belirten yazılı bir beyanı imzalar ve ihale makamına sunar.
(4) İhale konusu işin niteliğine has bir durumdan ötürü söz konusu işin tatmin
edici bir şekilde yürütülmesi için gerek duyulması halinde, ihale
14
Katılımla İlgili
Kısıtlama
Özellikle
Katılımın
Olmayacağı
Haller
makamları ihaleyi kazanan iktisadi işletmeler grubundan hukuki bir
belgeyle bağlayıcı bir hukuki yapıya bürünmelerini isteyebilir. Bu hukuki
belge, ihalenin kapsamına atfen, ilgili sözleşmenin yürütülebilmesi
amacıyla sözleşme süresi boyunca her bir iktisadi işletmenin
gerçekleştireceği görevleri ve faaliyetleri belirtir.
(5) Gruptaki her bir iktisadi işletme, bu Yasanın 52, 53 ve 54’üncü
maddelerdeki hükümlere uyar. Yukarıdaki (1), (2), (3) ve (4)’üncü
fıkralarda belirtilmiş olan bu gerekliliklerden birinin yerine getirilmemesi
halinde tüm grup ihale sürecinden çıkarılır.
32.
(1) Her aday veya ihale katılımcısı aynı ihale sürecine katılmak veya teklif
vermek amacıyla tek bir katılım isteğinde bulunur.
(2) Tek başına veya başka diğer iktisadi işletmeler ile bir grup içinde ihaleye
katılımın söz konusu olduğu hallerde, grupta yer alan bir iktisadi işletme
alt yüklenici olarak gösterilen şirketin bir kısım hissesine sahipse söz
konusu iktisadi işletmenin veya grubunun ihaleye katılım talebi geri
çevrilir.
(3) Tek başına veya grup olarak yapılan ihale katılım talebi çerçevesinde veya
sunulan bir teklifte grubu oluşturan bir iktisadi işletme altyüklenici görevi
yapamaz.
(4) İhaleye katılmım talebi bulunmayan veya ihaleye teklif sunmayan
herhangi bir iktisadi işletme altyüklenici olarak birden fazla ihale teklifine
dahil olabilir.
33. İhaleyi düzenleyen ihale makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale
işlemlerinin hazırlanması, ihaleye katılım taleplerinin değerlendirilmesi veya
tekliflerin değerlendirilmesi sürecine dahil olan veya yardımcı olan kişiler ve
ihale makamında sorumlu pozisyonunda olan kişiler; aday, ihale katılımcısı,
altyüklenici veya ihale katılımcısı grubunun bir üyesi olamazlar.
KISIM V
DUYURULARIN YAYINLANMASI, BİLGİ İÇERİĞİ VE İLETİŞİMDE
KULLANILACAK YÖNTEMLER, RAPORLAR
Duyuru ve Form
Çeşitleri
İhalenin
Konusunun
Belirlenmesi
İhale Sürecinin
Başlatılmasıyla
İlgili Karar
34.
35.
36.
(1) İhale makamları kamu ihalelerinin kime verileceğine karar verirken veya
çerçeve anlaşmaları yaparken, bu Yasa uyarınca ön bilgi duyurularını,
ihale duyurularını, ihalenin kime verileceğinin belirlenmesinde
uygulanacak usulü, ihalenin kime verildiğine dair duyuruları ve herhangi
bir iptal kararını yayınlayarak şeffaflık temin ederler.
(2) Duyurular, Merkezi İhale Komisyonu’nun özel bir düzenlemede
belirteceği şekilde ve standart formlar çerçevesinde tüm asgari bilgileri ve
ihale makamının gerekli göreceği başka bilgileri de içerir.
(1) İhale makamları, bir ihale veya çerçeve anlaşmasının konusunun net
olarak belirlenmesi amacıyla bu yasa uyarınca yapılan duyurularda, Ortak
İhale Terminolojisi’nde açıklanan kod sistemini kullanır.
(2) Ortak İhale Terminolojisi Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir
yasal düzenlemeyle yürürlüğe girer.
(1) İhale makamlarının bir ihale sürecinin başlatılması ve yürütülmesi ilgili
ilgili aldığı yazılı karar aşağıdaki bilgileri içerir:
(A) İhale makamının ismi, adresi, Tel.-Faks numarası, ilgili kamu
ihalesinin referans numarası;
15
Ön Bilgi
Duyurusu
37.
(B) İhalenin konusu, ihale usulü ve alım usulünün hayata geçirilmesi için
gereken süre;
(C) İhalenin tahmini değeri;
(Ç) Kamu ihalesi için ayrılan fonların kaynağı ve sözleşme
yükümlülükleri için ödeme koşulları ve yöntemi;
(D) Söz konusu kamu ihalesinin ön bilgi duyurusuna dahil edildiğine dair
kanıt;
(E) İhale makamının seçilen ihale usulünün yürütülmesi için gerekli
gördüğü diğer bilgiler ve bu bilgilerle ilgili açıklamalar.
(2) Merkezi İhale Komisyonu tarafından sonuçlandırılacak ihalelerde bu
yasanın 4’üncü maddesinin (1)’nci fıkrasında belirtilen kuruluşlar,
yukarıdaki (1)’inci fıkrada sözü edilen kararın bir nüshasını Merkezi İhale
Komisyonu’na gönderir.
(1) İhale makamları internet sitelerinde yapacakları bir ön bilgi duyurusu ile
aşağıdaki bilgileri açıklar:
(2)
(3)
(4)
(5)
İhale Duyurusu
38.
(1)
(2)
(3)
(A) Gelecek 12 aylık süre zarfında ihale veya çerçeve anlaşması
yapılması yoluyla gerçekleştirilmesi öngörülen toplam tahmini değeri
600,000 (altı yüz bin) TL veya üzerinde olan ve ürün grubuna göre
kategorize edilmiş mal alımları;
(B) Gelecek 12 aylık süre zarfında ihale veya çerçeve anlaşması
yapılması yoluyla gerçekleştirilmesi öngörülen toplam tahmini değeri
600,000 (altı yüz bin) TL veya üzerinde olan hizmet alımları;
(C) Gelecek 12 aylık süre zarfında ihale veya çerçeve anlaşması
yapılması yoluyla gerçekleştirilmesi öngörülen yapım işleri ve varsa
bu yapım işlerinin teknik özellikleri;
Bu Yasanın 34’üncü maddesi uyarınca belirtilen forma göre tasarlanan ön
bilgi duyurusu, ihale makamlarının internet sitelerinde en kısa sürede
yayınlanır.
Merkezi İhale Komisyonu tarafından sonuçlandırılacak ihalelerde bu
Yasanın 4’üncü maddesinin (1)’nci fıkrasında belirtilen kuruluşlar,
yukarıdaki (2)’nci fıkrada sözü edilen formları yayınlanması için Merkezi
İhale Komisyonu’na gönderir.
Ön bilgi duyurusu yalnızca ihale makamının bu Yasanın VI. Kısmı
uyarınca ihale tekliflerinin alınması için tanınan süre zarfını kısaltma
hakkını kullandığı hallerde zorunlu olur.
Bu madde, bir ihale duyurusu önceden yayınlanmadan yapılan pazarlık
usulü için uygulanmaz.
İhale makamları açık, kısıtlı veya bu yasanın 19’uncu maddesindeki
koşullar çerçevesinde yapılan pazarlık usulü uyarınca ihale düzenlemek
veya çerçeve anlaşması yapmak istediklerini bir ihale duyurusuyla
bildirirler.
Yukarıda bahsedilen ihale usulleriyle ilgili ihale duyuruları veya bu
yasanın 34’üncü maddesi uyarınca belirtilmiş olan formlar eş zamanlı
olarak hem Merkezi İhale Komisyonu internet sitesi hem de yerel iki
gazetede yayınlanmak üzere gönderilir.
İhale duyurusu internette ve yerel iki gazetede yayınlanmak üzere eş
zamanlı olarak gönderilmemişse, tekliflerin verilmesi için konulan süre
ihale duyurusunun yerel iki gazetede yayınlandığı gün başlar.
16
İhalenin Kime
Verildiğine Dair
Duyuru
Zorunlu
Olmayan
Duyuru
İletişimle ilgili
Kurallar
İhale Kararının
Duyurulması
İhale Raporu
39. İhale makamları sonuçlanan ihaleleri 3 (üç) iş günü içerisinde en az 30 gün
süreyle internet sitesinde yayınlar.
40. Bu Yasa uyarınca duyuruların yayınlanmasının zorunlu olmadığı hallerde, ihale
makamları kamu ihaleleriyle ilgili duyuruları yayınlayıp yayınlamama konusunda
bir karar alma hakkına sahiptir.
41.
42.
43.
(1) Bu yasada bahsi geçen her türlü talep, bilgi, duyuru ve diğer dokümanlar
yazılı olarak iletilir.
(2) İhale makamının yapacağı seçim doğrultusunda bu yasada belirtilmiş olan
her türlü iletişim ve bilgi alışverişi posta, faks veya elektronik araçlarla
veya bu yöntemlerin bir arada kullanılmasıyla gerçekleştirilir.
(3) İhale makamları iktisadi işletmelerin ihale prosedürlerine erişimine engel
olmayan ve yaygın bulunan bir iletişim aracını seçer. İletişim ihale süreci
boyunca bilgi alışverişi, bilginin saklanması, verilerin bütünlüğü ve ihale
katılımcıları ile katılım taleplerinin korunacağı şekilde yapılır. İhale
makamları ihale tekliflerinin içeriğini ve katılım taleplerini tekliflerin
sunulması için tanınan süre dolduktan sonra inceler.
(4) Elektronik iletişim için kullanılacak araçlar ve bu araçların teknik
özellikleri ayrımcılık teşkil etmez ve kamunun genelinde mevcut olan
bilişim ve iletişim teknolojisi ürünleriyle uyumlu olanlar arasından seçilir.
İhale makamları, yasal olarak kanıtlanmasının gerekli olması halinde faks
aracılığıyla yapılacak katılım taleplerinin posta veya varsa elektronik
posta ile teyidinin yapılmasını isteyebilir. İhale makamı söz konusu
teyidin gerekçesini ve teyidinin yapılması için verilen süreyi ihale
duyurusunda belirtir.
(1) İhale makamları ihale kararının alınmasından sonra geçen 3 (üç) iş günü
içinde ihaleyi kazanan ihale katılımcısını veya adayını söz konusu kararın
gerekçesini belirterek yazılı olarak bilgilendirir.
(2) İhale makamları ihale kararının alınmasından sonra geçen 3 (üç) iş günü
içinde ihale dışı bırakılan ihale katılımcılarını veya adayları tekliflerinin
veya katılım taleplerinin reddedilme nedenleri hakkında yazılı olarak
bilgilendirir.
(3) İhale makamları, çerçeve anlaşması yapmama veya açılan bir ihaleyi
sonuçlandırmama veya sürecin yeniden başlatılmasına dair kararın
alınmasından sonra geçen 3 (üç) iş günü içinde ihale katılımcılarını veya
adayları söz konusu kararın gerekçesini belirterek yazılı olarak
bilgilendirir.
(4) İhale makamı yasanın uygulanmasını engelleyeceği, kamu çıkarının
aleyhine olacağı, kamu veya özel iktisadi işletmelerin ticari menfaatlerine
halel getireceği veya adil rekabete halel getireceği durumlarda ihalenin
sonuçlandırılması veya çerçeve anlaşmasının yapılmasıyla ilgili (1) ve
(2)’nci fıkralarda bahsi geçen bilgilerin bazılarını açıklamamaya karar
verebilir.
(1) İhale makamları sonuçlandırılan her bir ihale veya çerçeve anlaşması
hakkında bir rapor hazırlar ve aşağıdaki bilgileri içeren söz konusu
raporla ilgili belgeleri de kayıt altına alır ve arşivler:
(A) İhale makamının ismi, adresi, ihalenin konusu ve değeri, çerçeve
anlaşması nüshası;
(B) İhalenin usulüne ilişkin karar;
(C) Duyuru yayınlanmışsa ön bilgi duyurusu ve yayınlanmak üzere
17
gönderildiğine dair kanıt;
(Ç) İhale duyurusu ve yayınlandığına dair kanıtla birlikte ihale
dokümanları;
(D) Alınmış olan ihale teklifleri veya katılım talepleri;
(E) İhale makamı ile iktisadi işletmeler arasındaki yazışmalar;
(F) İhale Komisyonunun atanması ve çıkar çatışmasının olmadığında
dair beyan;
(G) İhale sürecinin tutanakları;
(H) Başarılı olan adayların veya ihale katılımcılarının isimleri ve seçilme
gerekçeleri;
(I) Reddedilen ihale katılımcılarının veya adayların isimleri ve
seçilmeme gerekçeleri;
(İ) Aşırı düşük ihale tekliflerinin reddedilmesine dair gerekçeler;
(J) Başarılı olan ihale katılımcısı ve teklifinin seçilme gerekçeleri ve
biliniyorsa, yüklenicinin üçüncü taraflara yaptırtmayı düşündüğü
ihale veya çerçeve anlaşmasının oranı;
(K) Pazarlık usulünde, 26 ve 27’nci maddelerde belirtilmiş olan koşullar;
(L) İhale makamının ihaleyi vermeme veya çerçeve anlaşmasını
yapmama kararının gerekçeleri;
(M) İhalenin kime verildiğine dair duyuru ve duyurunun yayınlandığına
dair kanıt;
(N) İlgili sözleşme veya çerçeve anlaşması.
(2) İhale makamları sonuçlanan ihale kararlarını 30 (otuz) gün içinde
Merkezi İhale Komisyonu’na gönderir ve ihale usulüyle ilgili bilgileri,
ilgili ihalenin tamamen tamamlanmasından sonra geçen en az 5 (beş)
yıllık süre boyunca muhafaza eder.
KISIM VI
İHALE USÜL VE TEKLİFLERİNİN SUNULMASI İÇİN SÜRELER
İhale Usülleri ve
Süreler
Açık Usul ve
Açık Usulde
Süreler
44. İhale makamları ihale katılım taleplerinin ve ihale tekliflerinin alınması için
gereken süreyi bu yasada açıklanan asgari zaman tahditlerine halel getirmeksizin
ve ihalenin türüne göre tekliferinin hazırlanması için gereken süreyi dikkate
alarak belirler.
45.
(1) Açık usül tek aşamada gerçekleştirilir.
(2) Konusu mal ve hizmet alımı olan kamu ihalelerinde ihalenin tahmini
değeri KDV hariç 200,000 TL’yi aştığı hallerde ve konusu yapım işi olan
kamu ihalelerinde ihalenin tahmini değeri KDV hariç 600,000 TL’yi
aştığı hallerde ihale tekliflerinin sunulma süresi bu yasanın 38’inci
maddesi uyarınca yapılan ihale duyurusunun yerel iki gazetede veya ihale
makamlarının internet sitesinde yayınlanmak üzere gönderilmesinden
itibaren en az 35 (otuz beş) iş günüdür.
(3) İhale makamları gerçekleştirilecek ihaleye dair bir ön bilgi duyurusu
yayınladığında, (2)’nci fıkra uyarınca ihale tekliflerinin alınması için
tanınacak asgari süre 15 (on beş) iş gününe indirilebilir.
(4) (3)’ncü fıkrada açıklanan kısaltılmış süre uygulamasına, bu yasanın
37’nci maddesi uyarınca ihale duyurusu için gerekli olan tüm bilgilerin ön
bilgi duyurusunda yer alması kaydıyla izin verilir. Kısaltılmış süre
18
(5)
(6)
(7)
Kısıtlı Usul ve
Kısıtlı Usulde
Süreler
46.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
uygulamasına başvurulabilmesi için bu yasa uyarıca gerekli tüm bilgilerin
duyurunun yayınlandığı tarihte hazır olması ve ön bilgi duyurusunun ihale
duyurusunun gönderildiği tarihten önceki en az 35 (otuz beş) iş günü ile
en fazla 225 (iki yüz yirmi beş) iş günü arasında gönderilmiş olması
gerekir.
İhale makamlarının bu yasa uyarınca ihale duyurusunun yayınlandığı
tarihten itibaren ihale belgelerine ve her türlü ek belgeye elektronik
yollarla sınırsız, tam ve doğrudan erişim tanıdığı durumlarda (2)’nci
fıkrada bahsedilen tekliflerin alınmasıyla ilgili süreler 15 (on beş) iş günü
kısaltılabilir. İhale makamları ihale duyurusunda ihale dokümanlarına
erişilebilecek internet adreslerini eksiksiz olarak belirtir.
Kamu ihalesinin KDV hariç tahmini değeri (2)’nci fıkrada belirtilmiş olan
eşik değerlerin altında ise, ihale tekliflerinin sunulması için tanınan süre,
ihale duyurusunun yerel iki gazetede ve ihale makamlarının internet
sitesinde yayınlanmak üzere gönderilmesinden sonra en az 10 (on) iş
günüdür.
(3)’üncü fıkradaki koşullar karşılandığında, (5)’inci fıkra uyarınca ihale
tekliflerinin alınması için asgari süre 10 (on) iş gününe kadar indirilebilir.
İhale makamları kısıtlı usülü aşağıda açıklanan iki aşamada yürütür:
(A) İhale makamları ihaleye katılım talebi olan adayları bu Yasa
uyarınca seçme kriterleri temelinde değerlendir ve bir kısa liste
oluşturur;
(B) İhale makamları kısa listeye kalan adaylar tarafından sunulan
teklifleri değerlendirir.
Konusu mal ve hizmet alımı olan kamu ihalelerinde ihalenin tahmini
değeri KDV hariç 200,000 TL’yi aştığı hallerde ve konusu yapım işi olan
kamu ihalelerinde ihalenin tahmini değeri KDV hariç 600,000 TL’yi
aştığı hallerde ihale tekliflerinin sunulma süresi bu yasanın 38’inci
maddesi uyarınca yapılan ihale duyurusunun yerel iki gazetede veya ihale
makamlarının internet sitesinde yayınlanmak üzere gönderilmesinden
itibaren 30 (otuz) iş gününden az olamaz.
(2)’nci fıkra kurallarına halel gelmeksizin, ihale konusu işin aciliyeti
nedeniyle (2)’nci fıkrada belirtilen sürenin uygulanamaz olduğu hallerde,
ihale makamları ihaleye katılım taleplerinin alınması için, bu yasanın
38’inci maddesi uyarınca ihale duyurusunun yerel iki gazetede ve ihale
makamlarının internet sitesinde yayınlanmak üzere gönderilmesinden
itibaren 10 (on) iş gününden az olmayacak bir süre belirleyebilir.
Kamu ihalesinin KDV hariç tahmini değeri (2)’nci fıkrada belirtilen eşik
değerlerin altında ise, ihaleye katılım taleplerinin alınması için verilen
süre, ihale duyurusunun yerel iki gazetede ve ihale makamlarının internet
sitesinde yayınlanmak üzere gönderilmesinden itibaren 15 (on beş) iş
gününden kısa olamaz.
Kısıtlı usülün ilk aşamasında, ilgi duyan tüm iktisadi işletmeler ihaleye
katılma talebinde bulunabilir. İhale makamları, ihale duyurusunda
seçilecek minimum aday sayısını ve gereken hallerde maksimum aday
sayısını, seçme kriterlerini ve seçilme ile ilgili kuralları belirtir.
Kısıtlı usülün ilk aşamasının ardından ihaleye katılmaya çağrılan aday
sayısı hiçbir koşulda, 5(beş)’ten az olamaz. Seçme kriterlerine ve seçme
kurallarına uyan aday sayısı bu Yasa uyarınca belirtilen sayının altında
olması halinde, ihale makamı kısıtlı usulü iptal eder veya sayıları gerçek
19
ve adil bir rekabeti sağlamaya yeterli ve seçme kriterlerine uyan adayları
ihaleye katılmaya çağırarak kısıtlı usulü devam ettirir.
(7) İhale makamları ihaleye katılmayı talep etmemiş diğer iktisadi işletmeleri
veya gereken kapasiteye sahip olmayan adayları sürece dahil edemez.
(8) İhale makamları seçilen tüm adaylardan eş zamanlı ve yazılı olarak ihale
konusuna dair vasıflarını gösteren ve ilk aşamada sunmuş oldukları
ifadeleri doğrulayan belgeleri talep eder ve aşağıdaki bilgilere yer veren
bir ihale katılım çağrısı gönderir :
(A) Şartnamelerin veya açıklayıcı belgenin bir kopyası ve diğer
destekleyici belgeler;
(B) Varsa (A) bendinde belirtilen belgelere elektronik erişim için bir
internet adresi;
(C) Yayınlanmış ihale duyurusu;
(Ç) İhaleye son katılım tarihi ve tekliflerin gönderilmesi gereken adres;
(D) İhalenin verilmesiyle ilgili kriterlerin ağırlıkları veya uygun olduğu
hallerde, bu kriterlerin en önemliden en düşük öneme sahip kritere
göre sıralaması.
Önceden bir
Duyuru
Yayınlayarak
Pazarlık Usulü
Uygulamakla
47.
(9) Kamu ihalesinin KDV hariç tahmini değeri (2)’nci fıkrada belirtilen eşik
değerlerin üstünde ise, ihaleye katılım için verilen süre ihale çağrısının
gönderildiği günden itibaren 30 (otuz) iş gününden az olamaz.
(10) İhale makamlarının ön bilgi duyurusu yayınlamış olduğu hallerde, ihaleye
katılım için belirtilen süre, genel bir kural olarak, 20 (yirmi) iş gününe
indirilebilir, ancak hiçbir koşulda 15 (on beş) iş gününden az olamaz.
(11) (10)’uncu fıkrada açıklanan kısaltılmış süre uygulamasına, bu yasanın
37’nci maddesi uyarınca ihale duyurusu için gerekli olan tüm bilgilerin
ön bilgi duyurusunda yer alması kaydıyla izin verilir. Kısaltılmış süre
uygulamasına başvurulabilmesi için bu yasa uyarıca gerekli tüm bilgilerin
duyurunun yayınlandığı tarihte hazır olması ve ön bilgi duyurusunun
ihale duyurusunun gönderildiği tarihten önceki en az 35 (otuz beş) iş
günü ile en fazla 225 (iki yüz yirmi beş) iş günü arasında gönderilmiş
olması gerekir.
(12) İhale makamlarının bu yasa uyarınca ihale duyurusunun yayınlandığı
tarihten itibaren ihale belgelerine ve her türlü ek belgeye elektronik
yollarla sınırsız, tam ve doğrudan erişim tanıdığı durumlarda (10)’uncu
fıkrada bahsedilen tekliflerin alınmasıyla ilgili süreler 5 (beş) iş günü
kısaltılabilir. İhale makamları ihale duyurusunda ihale dokümanlarına
erişilebilecek internet adreslerini eksiksiz olarak belirtir.
(13) Kamu ihalesinin KDV hariç tahmini değeri (2)’nci fıkrada belirtilen eşik
değerlerin altında ise, ihaleye katılım taleplerinin alınması için verilen
süre, ihale duyurusunun yerel iki gazetede ve ihale makamlarının internet
sitesinde yayınlanmak üzere gönderilmesinden itibaren 15 (on beş) iş
günden kısa olamaz.
(14) (12)’üncü fıkrada belirtilen koşulların yerine getirilmesi halinde,
(13)’üncü fıkra uyarınca tekliflerin gönderilmesi için verilen süre 5 (beş)
iş günü daha kısaltılabilir.
(1) Bu Yasanın 19’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (A) bendi uyarınca
belirtilen durumlar dışında, ilgilenen tüm iktisadi işletmeler ihale
duyurusunun önceden yayınlanmasıyla pazarlık sürecine katılabilir.
(2) Konusu mal ve hizmet alımı olan kamu ihalelerinde ihalenin tahmini
20
İlgili Hükümler
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
değeri KDV hariç 200,000 TL’yi aştığı hallerde ve konusu yapım işi olan
kamu ihalelerinde ihalenin tahmini değeri KDV hariç 600,000 TL’yi
aştığı hallerde ihale tekliflerinin sunulma süresi bu yasanın 38’inci
maddesi uyarınca yapılan ihale duyurusunun yerel iki gazetede veya ihale
makamlarının internet sitesinde yayınlanmak üzere gönderilmesinden
itibaren 30 (otuz) iş gününden az olamaz.
(2)’nci fıkra kurallarına halel gelmeksizin, ihale konusu işin aciliyeti
nedeniyle (2)’nci fıkrada belirtilen sürenin uygulanamaz olduğu hallerde,
ihale makamları ihaleye katılım taleplerinin alınması için, bu yasanın
38’inci maddesi uyarınca ihale duyurusunun yerel iki gazetede ve ihale
makamlarının internet sitesinde yayınlanmak üzere gönderilmesinden
itibaren 10 (on) iş gününden az olmayacak bir süre belirleyebilir.
Kamu ihalesinin KDV hariç tahmini değeri (2)’nci fıkrada belirtilen eşik
değerlerin altında ise, ihaleye katılım taleplerinin alınması için verilen
süre, ihale duyurusunun yerel iki gazetede ve ihale makamlarının internet
sitesinde yayınlanmak üzere gönderilmesinden itibaren 10 (on) iş
gününden kısa olamaz.
İhale makamları ihale duyurusunda, seçmeyi planladığı minimum aday
sayısı ve gerekirse maksimum aday sayısını, seçme kriterleri ve seçmeyle
ilgili kuralları belirtir. Pazarlığa başlamadan önce, ihale makamları
sadece ihale duyurusunda belirtilen seçme kriterlerine dayanarak, katılım
talebinde bulunmuş olan adaylar arasından bir ön seçim yapar. Hiçbir
koşulda, seçilecek aday sayısı 3 (üç)’ten az olamaz.
Seçilen aday sayısı, (5)’inci fıkra uyarınca, en az ihale duyurusunda
belirtilen minimum aday sayısına eşit olmalıdır. Seçme kriterlerine ve
seçme kurallarına uyan aday sayısı ihale duyurusunda belirtilenin altında
olması halinde, ihale makamı pazarlık sürecini iptal eder veya sayıları
gerçek ve adil bir rekabeti sağlamaya yeterli ve seçme kriterlerine uyan
adaylarla birlikte pazarlık usulünü devam ettirir.
İhale makamları pazarlık sürecine katılmayı talep etmemiş olan diğer
iktisadi işletmeleri veya gereken kapasiteye sahip olmayan adayları
sürece dahil edemez.
İhale makamları seçilen tüm adaylardan eş zamanlı ve yazılı olarak ihale
konusuna dair vasıflarını gösteren ve ilk aşamada sunmuş oldukları
ifadeleri doğrulayan belgeleri talep eder ve aşağıdaki bilgilere yer veren
bir ihale katılım çağrısı gönderir :
(A) Şartnamelerin veya açıklayıcı belgenin bir kopyası ve diğer
destekleyici belgeler;
(B) Varsa (A) bendinde belirtilen belgelere elektronik erişim için bir
internet adresi;
(C) Yayınlanmış ihale duyurusu;
(Ç) İhaleye son katılım tarihi ve tekliflerin gönderilmesi gereken adres;
(D) İhalenin verilmesiyle ilgili kriterlerin ağırlıkları veya uygun olduğu
hallerde, bu kriterlerin en önemliden en düşük öneme sahip kritere
göre sıralaması.
(9) Seçilen adaylar belirtilen süre içinde, ihale makamı ile yapılacak
pazarlığın temelini oluşturacak temsili bir teklif sunar. İhale makamları
seçilen her bir aday ile ayrı olarak pazarlık yürütür.
(10) İhale makamları sunulan teklifleri, ihale duyurusunda, şartnamelerde ve
varsa ek belgelerde belirlemiş oldukları gerekliliklere uyarlamak ve
21
Önceden İhale
Duyurusu
Yayınlamadan
Pazarlık Süreci
Yürütmeye
İlişkin Hükümler
Doğrudan
Anlaşma
Yapmakla İlgili
Hükümler
benimsenen ihale imzalama kriterlerine uygun olacak en iyi teklifi
bulmak amacıyla seçilen adayların sunduğu teklifler üzerinden pazarlık
yapar.
(11) İhale makamları, pazarlıklar sırasında ihaleye katılan tüm taraflara eşit
davranır. Özellikle, ihaleye katılan bazı taraflara diğerleri üzerinde
avantaj sağlayacak şekilde bilgi veremez.
(12) İhale makamı yapılan her bir pazarlık için, pazarlık eden aday tarafından
da imzalanmak üzere, anlaşılan konuları içeren tutanaklar tutar.
(13) İhale makamları, ihale duyurusu veya şartnamelerde önceden belirtilmesi
koşuluyla, pazarlık edilecek teklif sayısını azaltmak için ihale duyurusu
veya şartnamelerde belirtilen ihale imzalama kriterlerini uygulayarak
pazarlık sürecini aşamalı olarak yürütebilir.
(14) İhale makamları, en iyi teklifi veren adaydan belli bir süre içinde üzerinde
pazarlık edilen şartları doğrulamasını talep edebilir. Seçilen taraf son
teklifinde üzerinde anlaşılan şartlar ve koşullara bağlı kalır.
48.
(1) İhale makamları, Bu Yasanın 20’nci maddesindeki koşullara halel
getirmeksizin ve tüm ilgili gerekçeleri belirten bir karar alarak önceden
bir ihale duyurusu yayınlamadan pazarlık usulüne başvurabilir.
(2) İhale makamları önceden ihale duyurusu yayınlamadan pazarlık sürecine
dair ihale çağrısını eş zamanlı ve yazılı olarak en az 3 (üç) iktisadi
işletmeye gönderir.
(3) İhale makamları, önceden ihale duyurusu yayınlamaksızın pazarlık
usulüne başvurmaları durumunda, bu kararları ile ilgili detaylı gerekçeleri
ve sürecin nasıl yürütülmüş olduğuna dair detayları Merkezi İhale
Komisyonu’na sunar.
49. Bu Yasada belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen
isteklilerle, teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan anlaşma ile temin
edilebilir.
(1) İhale makamları bu Yasanın 21’inci maddesine halel getirmeksizin bir
ihale duyurusu yayınlamaksızın veya yayınlayarak, doğrudan anlaşma
yapabilir.
(2) Bir ihale duyurusunun yayınlanmamış olduğu durumlarda, ihale
makamları ihale çağrısını eş zamanlı ve yazılı olarak en az 3 (üç) iktisadi
işletmeye gönderir.
(3) Bir ihale duyurusunun yayınlanmış olduğu durumlarda, ihale makamları,
bu Yasanın 46’ncı maddesi uyarınca hazırlanmış olan ihale duyurusunu
ihale makamları internet sitelerinde yayınlar.
(4) İhale tekliflerinin alınması için verilen süre, ihale duyurusunun ihale
makamlarının internet sitesinde yayınlandığı tarihten veya ihale çağrısının
iktisadi işletmelere gönderildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş gününden kısa
olamaz.
(5) Doğrudan anlaşma usulünde ihale makamları herhangi bir ücret talep
etmeden ihalenin konusuyla ilgili teknik şartnameleri, ihalelerin
hazırlanma sürecine dair bilgileri ve başvuru süresini içeren ihale
belgelerini hazırlar.
(6) İhale makamları ihale duyurusunda veya ihale çağrısında ilgili belgelere
nasıl erişileceğini belirtir.
(7) İhale makamları bu Yasanın 52, 53 ve 54’üncü maddeleri uyarınca,
seçilen iktisadi işletmeden kişisel durumunun ve vasıflarının
22
doğrulanmasına yönelik belgeleri sunmalarını ister.
(8) Seçilen iktisadi işletme kişisel durumunu ve vasıflarını kanıtlayan
belgeleri 3(üç) iş günü zarfında ihale makamlarına gönderir.
(9) İktisadi işletmelerin kişisel durumlarını ve vasıflarını kanıtlayan belgeler
ihale duyurusunun yayınlandığı tarihten veya ihale çağrısının gönderildiği
tarihten başlayarak 3 (üç) aydan eski olamaz.
(10) İhale makamları, seçilen iktisadi işletmenin kişisel durum ve vasıflarına
dair bilgilerin eksik olduğu veya bu belgelerin 3 (üç) iş günü içinde
sunulmadığı veya ilgili belgelerin geçersiz veya vasıflarını göstermek
açısından uygun olmadığı durumlarda, ihale sonuçlandırma sürecinde bir
alt sıradaki iktisadi işletmeyi ihale sürecine katılmaya çağırır veya ihale
sürecini iptal eder.
23
KISIM VII
İKTİSADİ İŞLETMELERİN SEÇİLMESİ VE SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI
Uygunluğun
Teyit Edilmesi,
Katılımcıların
Seçilmesi ve
Sözleşmelerin
İmzalanması
Seçme Kriterleri
50. İhale makamları, bu Yasanın 52, 53 ve 54’üncü maddeleri uyarınca kamu
ihalelerine katılmalarına izin verilen ve bu Yasanın 55, 56, 57 ve 58’inci
maddeleri uyarınca ekonomik ve mali durum, mesleki ve teknik bilgi veya beceri
kriterlerine uyan iktisadi işletmeler ile sözleşme imzalar.
51.
(1) İhale makamları kamu ihalelerinin sonuçlandırılması amacıyla iktisadi
işletmeleri seçeken aşağıdaki seçme kriterlerlerini gözetir:
(A)
(B)
(C)
(Ç)
(D)
(E)
Aday veya İhale
Katılımcısının
Kişisel Durumu
52.
Aday veya ihale katılımcısının kişisel durumu;
Mesleki faaliyet yürütmeye uygunluk;
Ekonomik ve mali durum;
Teknik veya mesleki beceri;
Kalite güvence standartları;
Çevresel yönetim standartları.
(2) İhale makamları ihale duyurusunda belirtilmesi koşuluyla, bu Yasanın 55
ve 56’ncı maddeleri uyarınca, adaylardan veya ihale katılımcılarından
ihaleler için gerekli olan minimum kapasite düzeylerine uymalarını talep
edebilir. Bu Yasanın 55 ve 56’ncı maddelerinde ifade edilen minimum
kapasite düzeyleri ihalenin konusuyla orantılı olacak şekilde belirlenir.
(1) KKTC Yasaları veya kendi devletinin yasaları altında, aşağıda açıklanan
bir veya daha fazla sebepten ötürü ihale makamının bilgisi dahilindeki
nihai bir kararla mahkum edilmiş adaylar veya ihale katılımcıları ihale
sürecine katılmaktan men edilir:
(A) Yasadışı bir örgüte dahil olmak;
(B) Bu Yasa ve diğer yasalardaki hükümler uyarınca geçici veya sürekli
olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olup, rüşvet verme,
yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından dolayı hükümlü
bulunmak;
(C) İflas etmiş veya tasfiye edilmiş, işleri Mahkeme tarafından yürütülen
veya iş faaliyetleri askıya alınmış olan veya ulusal yasa ve tüzükler
altında benzeri bir durumda olmak;
(Ç) Ulusal yasalar ve tüzükler altında iflas ilan etme işlemleri, zorunlu
tasfiye veya mahkeme tarafından idare veya benzeri bir uygulama
için işlemlerin sürmekte olması;
(D) KKTC yasaları uyarınca Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı
primlerinin veya hukuken yükümlü olduğu ülkenin yasaları uyarınca
ilgili sosyal güvenlik katkılarının ödenmesiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmak;
(E) KKTC yasaları veya hukuken yükümlü olduğu devletin yasaları
uyarınca vergi ödenmesiyle ilgili yükümlülüklerini yerine
getirmemiş olmak.
(2) İhale makamları adaylar veya ihale katılımcılarından (1)’inci fıkrada
belirtilen suçlardan hüküm giymediklerine dair bir yazılı beyanda
bulunmalarını talep eder.
24
Mesleki
Faaliyette
Bulunabilme ile
Uygunluk
Vergi, İstihdam
Güvencesi ve
Çalışma
Koşullarıyla İlgili
Yükümlülükler
Ekonomik ve
Mali Durum
(3) İhale makamları (2)’inci fıkra uyarınca beyanda bulunan adayların veya
ihale katılımcılarının kişisel durumlarından şüphe duyması halinde söz
konusu adaylar veya ihale katılımcılarının kişisel durumlarıyla ilgili
gerekli gördükleri herhangi bir bilginin temin edilmesi amacıyla yetkili
mercilere başvurabilir.
(4) İhale makamları (2)’inci fıkrada bahsi geçen bilginin KKTC dışında bir
devlette kurulu bir aday veya ihale katılımcısı hakkında olması halinde,
ilgili devletteki yetkili mercilerle işbirliği yapmayı talep edebilir.
(5) İhale makamları KKTC dışında bir devlette kurulu adayların veya ihaleye
katılımcılarının ilgili yasaları uyarınca başka devletlerden talep ederek
sağladığı bilgileri, uygun olduğu hallerde, şirket direktörleri ve temsiliyet,
karar verme veya kontrol yetkisi olan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel
kişilerle ilişkilendirilerek değerlendirir.
(6) İhale makamları, (1)’inci fıkranın adaylara veya ihale katılımcılarına
uygulanmaması için aşağıdakileri yeterli kanıt olarak kabul eder:
(A) (1)’inci fıkranın (B), (C) ve (Ç) bentleri ile ilgili olarak, bir adli sicil
belgesi veya KKTC’deki, menşe ülkesindeki veya adayın veya ihale
katılımcısının kurulu olduğu devletteki yetkili adli veya idari makam
tarafından verilecek, ilgili gerekliliklerin yerine getirilmiş olduğunu
gösteren dengi bir belge;
(B) (1)’inci fıkranın (D) ve (E) bentleri ile ilgili olarak, KKTC’de veya
ilgili devlette yetkili bir makam tarafından verilen bir belge.
(7) İhale makamları, adayın veya ihale katılımcısının kurulu olduğu devletin
bu tür belgeler veya sertifikalar vermediği veya verilen sertifikaların
(1)’inci fıkranın (A), (B), (C) ve (Ç) bentlerinin belirtilen konuları
kapsamadığı durumlarda, yeminli bir beyan talep edebilir veya yeminli
beyanla ilgili herhangi bir yasal düzenlemenin olmadığı devletlerde,
menşe ülkesinde veya adayın veya ihale katılımcısının kurulu olduğu
devlette yetkili bir hukuki veya idari makam, bir noter veya yetkili meslek
kuruluşu önünde ilgili kişinin vereceği resmi bir yemine karşılık verilen
bir belgeyi kabul edilebilir.
(8) (1)’inci fıkrada belirtilen belgeler orijinal veya iktisadi işletme tarafından
tasdiklenmiş kopyalar olarak sunulur ve 3 (üç) aydan eski olamaz.
53.
(1) İktisadi işletmeler, ihale sürecine katılmak için ve ihale konusu
faaliyetleri yürütebilmek adına KKTC’deki ilgili meslek veya ticaret
örgütüne kayıtlı olduklarını yetkili kuruluşlardan temin edilen bir belge
ile kanıtlar.
(2) Başka devletlerden olan iktisadi işletmeler, ihale sürecine katılmak için ve
ihale konusu faaliyetleri yürütebilmek adına kurulu oldukları devletin
yasaları uyarınca, gerçek veya tüzel kişi sıfatıyla benzeri meslek
örgütlerine kayıtlı olduklarını yetkili bir hukuki veya idari makam, bir
noter veya yetkili meslek kuruluşu önünde yeminli beyana karşılık temin
edilen bir belge ile kanıtlar.
54. İhale makamları, ihale katılımcılarından veya adaylardan vergi yükümlülüklerini
yerine getirmiş olduklarını ve verilen teklifin KKTC’de veya kurulu oldukları
devletteki istihdam güvencesi ve çalışma koşullarıyla ilgili mevzuat uyarınca
hazırlandığını kanıtlamalarını talep eder.
55.
(1) İhale makamları ihale dosyasında açıkça belirtilmesi koşuluyla iktisadi
işletmelerden uygun belgeleri temin ederek ekonomik ve mali
durumlarını kanıtlamalarını talep edebilir.
25
(2) İhale makamları (1)’inci fıkra uyarınca, iktisadi işletmelerin ekonomik ve
mali durumlarının resmi bir beyanı sayılan aşağıdaki belgelerden birini
veya birden fazlasını talep edebilir:
(A) Banka Teminat Mektubu;
(3)
(4)
(5)
(6)
Teknik ve
Mesleki Beceri
56.
(1)
(2)
(B) İktisadi işletmenin kurulu olduğu devletteki mevzuatın gerektirmesi
halinde yayınlanması gereken bilançolar veya bilançolardan alıntılar;
(C) Cirolarla ilgili bilgilerin mevcut olması halinde, işletmenin toplam
cirosunu gösteren bir belge ve uygun olduğunda, iktisadi işletmenin
kuruluş tarihine veya ticarete başlama tarihine bağlı olarak, ihale
konusu alanındaki maksimum son üç mali yılın cirosunu gösteren bir
belge;
İktisadi işletmeler, uygun olduğu hallerde ve belirli bir sözleşme için,
aralarındaki bağın yasal yapısına bakılmaksızın başka işletmelerin
kapasitelerine güvenebilir. Böyle bir durumda, söz konusu işletmenin
ihale makamına, gerekli kaynakları bulunduracağını ve kendisini
destekleyen işletmenin kendi olanaklarını kullanımına sunma niyetinde
olduğuna dair geçeli bir kanıt sunar. Aynı koşullar altında bir grup
iktisadi işletme bu Yasanın 31’inci maddesi hükümleri uyarınca gruptaki
diğer katılımcılar veya diğer işletmelerin olanaklarına güvenebilir.
Destekleyici işletme her koşulda bu Yasanın 52, 53 ve 54’üncü maddeleri
kurallarına uymak zorundadır.
İhale makamları ihale duyurusu veya ihale şartnamelerinde belirtilmesi
koşuluyla iktisadi işletmelerden (2)’nci fıkrada belirtilen referanslardan
birini veya birden fazlasını talep edebilir ve varsa başka türde
referansların sunulması gerektiğini açıkça belirtir.
İktisadi işletmelerin geçerli bir sebep göstererek ihale makamlarının
(2)’inci fıkrada talep ettiği referansları sunamadığı hallerde, ihale
makamları uygun gördükleri başka belgeleri söz konusu iktisadi
işletmelerin mali durumunu gerçekçi olarak yansıtması koşuluyla,
ekonomik ve mali durumun kanıtı olarak kabul edebilir.
Bakanlar Kurulu alacağı bir kararla, bu maddede belirtilen bilgi ve
belgelere yenilerini ekleyebilir veya mevcut olan bilgi ve belgelere belirli
bir süre için kısıtlamalar getirebilir.
İhale makamları iktisadi işletmelerden teknik ve mesleki becerilerini
kanıtlamalarını isteyebilir. İhale makamları bu amaçla ihale duyurusunda
veya ihale şartnamelerinde (2)’nci fıkra altında belirtilen referanslar
arasından talep edilenleri belirtir.
İktisadi işletmeler (1)’inci fıkra uyarınca talep edilen teknik ve mesleki
becerilerini ihale konusu işin, mal alımının veya hizmet alımının miktarı
veya önemi ve kullanımına bağlı olarak aşağıdaki türde referans
belgelerden birinin veya daha fazlasını sunarak kanıtlar:
(A) Son üç yıl içinde iktisadi işletmelerin yaptığı işlerin tarihlerini,
bedelini, işlerin şartnamelerde belirtilen teknik kurallara uygun
yapıldığını ve ihale makamlarını tatmin eden şekilde tamamlandığını
gösteren belgeler;
(B) Son üç yıl içinde ikisadi işletmelerin kamuya veya özel sektöre
gerçekleştirdiği önemli teslimatları veya hizmetleri gösteren, yetkili
makam veya özel alıcılar tarafından hazırlanmış veya iktisadi
işletmenin yeminle beyan ettiği teslimatlar ve hizmetlerin tarihlerini,
26
(3)
(4)
(5)
(6)
Kalite Güvence
Standartları
57.
(1)
(2)
bedellerini ve alıcıların isim listesini içeren belgeler;
(C) İktisadi işletmelere bağlı veya bağımsız görev yapan teknik ekibi
veya sunulan teknik hizmetleri, kalite kontrol sorumlularını ve yapım
işlerinde hazır bulunan mimar ve mühendisleri belirten belgeler;
(Ç) İktisadi işletmelerin üstlendikleri işlerde kalite sağlanmasına yönelik
kullandıkları teknik olanakları, aldıkları önlemleri, araştırma ve
inceleme olanaklarını belirten belgeler;
(D) İktisadi işletmelerin veya hizmet sağlayıcıların yönetici düzeyindeki
personelinin ve ihale konusu işin gerçekleştirilmesi sürecini
yönetecek kişi veya kişilerin akademik ve mesleki vasıflarını belirten
belgeler;
(E) Yapım işi ve hizmet alımı ihaleleri için ve sadece uygun olduğu
hallerde, iktisadi işletmenin ihalenin gerekliliklerini yerine getirirken
uygulayacağı çevresel yönetim önlemlerini belirten belgeler;
(F) Hizmet sağlayıcı veya iktisadi işletmenin yıllık ortalama çalışan
sayısını ve son 3 (üç) yılda yönetici düzeyindeki personel sayısını
belirten belgeler;
(G) Hizmet sağlayıcı veya iktisadi işletmenin ihale konusu işi yerine
getirmek için hazır bulunduracağı makine, tesisat ve teknik
ekipmanlara ilişkin belgeler;
(H) İhale makamının talep etmesi durumunda, tedarik edilecek ürünlerin
orijinalliğinin kanıtlanması amacıyla iktisadi işletmelerin sunacağı
numuneler, açıklamalar ve fotoğraflar;
(I) İlgili şartname veya standartlara uygun olarak tanımlanan ürünlerin
uygunluğunu gösteren resmi enstitüler veya yetkin resmi kalite
kontrol hizmetleri tarafından verilen sertifikalar.
İhale makamları veya iktisadi işletmelerin kurulu olduğu ülkelerdeki
yetkili makamlar, ihale konusu mal alımı veya hizmetlerin istisnai özel
bir sebepten dolayı gerekli olması halinde ilgili iktisadi işletmelerin de
onayının olması koşuluyla, iktisadi işletmelerin üretim kapasitesi veya
teknik becerileri, araştırma ve inceleme olanakları ve uygulanacak olan
kalite kontrol önlemleri alanında bir denetim yapabilir;
İktisadi işletmeler, uygun olduğu hallerde ve belirli bir sözleşme uyarınca
başka işletmelerin kapasitelerini kullandıkları koşullarda ihale makamına,
ihale konusu işin gerçekleştirilmesi süresince gerekli tüm kaynakları
bulunduracaklarını ve destekleyen işletmelerin de olanaklarını kullanıma
sunacağını gösteren geçeli bir kanıt sunar.
İktisadi işletme grupları bu Yasanın 31’inci maddesi uyarınca gruptaki
diğer iktisadi işletmelerin olanaklarına güvenebilir. Destekleyici iktisadi
işletmeler her koşulda bu Yasanın 52, 53 ve 54’üncü maddelerine uyar.
İhale makamları konusu saha oluşturma veya kurulum gerektiren malların
alınması, hizmet sunumu ve yapım işleri olan ihaleleri sonuçlandırılırken,
iktisadi işletmelerin ilgili hizmeti sunma veya kurulumu gerçekleştirme
veya iş yapma becerisini, yeterliliğini, etkinliğini, deneyimlerini ve
güvenilirliğini değerlendirir.
İhale makamları iktisadi işletmelerden belirli kalite güvence standartlarını
uyguladıklarını gösteren ve konusuyla ilgili bağımsız kurumlarca
onaylanmış sertifikaları talep edebilir.
İhale makamları başka devletlerde kurulu mercilerin verdiği denk
sertifikaları tanır ve iktisadi işletmelerin sunduğu kalite güvence
27
Çevre Yönetim
Standartları
Ek Belge ve
Bilgiler
önlemlerini gösteren denk belgeleri kabul eder.
58.
(1) İhale makamları iktisadi işletmelerden belirli çevre yönetim standartlarına
uyduklarını gösteren ve yürürlükteki çevre koruma mevzuatı ile
uluslararası çevre koruma standartları temelinde sertifika veren veya
sertifika vermek amacıyla akredite olmuş akreditasyon veya sertifikasyon
kurumlarınca verilen belgeleri talep edebilir.
(2) İhale makamları başka devletlerde kurulu mercilerin verdiği denk
sertifikaları tanır ve iktisadi işletmelerin sunduğu çevre yönetim
önlemlerini gösteren denk belgeleri kabul eder.
59. İhale makamları, ancak ihale konusu bir işin niteliğinin gerektirmesi halinde
iktisadi işletmelerden bu yasada belirtilenlerden başka türde sertifikalar veya ek
belgeler sunmalarını veya yazılı açıklama yapmalarını talep edebilir.
KISIM VIII
SÜRECİN YÜRÜTÜLMESİ
İhale
Değerlendirme
Komisyonunun
Görevleri
60. (1) İhale değerlendirme komisyonu, uygulanan ihale usulüne göre, aşağıdaki
görevleri yerine getirir:
(A) İhale tekliflerinin açılması;
(B) İhale belgelerinde belirtilen gereklilikler doğrultusunda iktisadi
işletmeleri seçme kriterlerinin belirlenmesi;
(C) İhaleye katılanların, teknik şartnameler veya açıklayıcı belgelerde
belirtilen koşullar ve gereklilikler çerçevesinde sunulan teknik
önerilerin değerlendirilmesi;
(Ç) İhaleye katılanların ihale belgesinde belirtilen, maliyet ve diğer
hesap hususlarıyla ilgili mali önerilerinin kontrol edilmesi ve
değerlendirilmesi;
(D) Kabul edilmeyecek ihale tekliflerin ve reddedilme nedenlerinin
belirlenmesi;
(E) Kabul edilebilir ihale tekliflerinin belirlenmesi;
(F) İhalenin verilmesine ilişkin kriterlere uygun olarak en iyi teklifin
seçilmesi;
(G) Yasanın öngördüğü diğer görevlerin yerine getirilmesi.
(2) İhale değerlendirme komisyonu ihale konusunun gerektirmesi halinde, söz
konusu ihalenin sonuçlandırılması yönünde teknik, mali ve diğer unsurların
değerlendirilmesine yardımcı olması için komisyon dışı uzmanlardan katkı
talep edebilir. Söz konusu uzmanların ihale değerlendirme komisyonu adına
karar verme yetkisi yoktur.
(3) İhale değerlendirme komisyonu toplantı tutanakları vasıtası ile yaptığı
değerlendirmeleri, yürüttüğü faaliyetleri, talepleri doğrultusunda elde ettiği
bilgileri ve alınan kararı detaylı bir şekilde açıklar.
(4) İhale değerlendirme komisyonu üyeleri ve varsa ihale değerlendirme
sürecine katılan uzmanlar, ihale sürecinin başlangıcından bitişine kadar,
tekliflerin içeriğini ve ihaleye katılanlar veya adaylar tarafından sunulan
tüm diğer bilgileri gizli tutar.
28
Tekliflerin
Sunulmasıyla
İlgili Yasal
Belgeler ve Diğer
Gereklilikler
Tekliflerın
Sunulma Süreleri
61. (1) İhale makamları ve iktisadi işletmeler ihale tekliflerinin sunulması
aşamasında aşağıdaki yöntemleri uygular:
(A) Bu yasa uyarınca ihaleye katılım için talep edilen bütün belgeler
teklif mektubu ve geçici teminat ile birlikte bir zarfa konur ve
kapatılan zarfın yapıştırılan yeri ihale katılımcısı tarafından
imzalanır ve mühürlenir;
(B) Zarfın üzerine ihale katılımcısının adı, soyadı veya ticari unvanı,
tebligata esas açık adresi, teklifin sunulduğu ihalenin adı ve ihaleyi
yapan ihale makamının açık adresi yazılır.
(2) İhale makamları ihaleye katılımcılarından veya iktisadi işletmelerden ihale
teklifleriyle birlikte aşağıda belirtilen belgeleri sunmalarını ister:
(A) İhale Katılım Beyannamesi;
(B) Teklif Mektubu;
(C) Geçici Teminat Belgesi;
(Ç) İhale teklifi sunan kişinin veya iktidadi işletmenin teklif vermeye
yetkili olduğunu gösteren beyanname ve imza örneği;
(D) İhale Makamı tarafından onaylı ve İhale Katılımcısı tarafından
imzalı Şartnameler;
(E) Şartname Alındı Makbuzu;
(F) Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Tescil Belgesi;
(G) İlgili mevzuat uyarınca kayıtlı olduğu Meslek Odası Belgesi;
(H) Çalışma Dairesi’nden alınan İhale Katılım Belgesi;
(I) İhale teklifi sunan kişinin veya iktidadi işletmenin iş ortaklığı olması
halinde, iş ortaklığı beyannamesi;
(İ) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait
öneriler ve işlerin listesi;
(J) Vergi Güvenlik Belgesi;
(K) Sosyal Sigortalar Dairesi Onay Belgesi;
(L) İhtiyat Sandığı Yazısı;
(M) İlgili mevzuat uyarınca Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu
ve gerekli olan işler için ÇED olumlu belgesi;
(3) Teklif edilen bedellerin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça
yazılır ve bu belgelerin üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunamaz.
(4) Teklifler ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce
imzalanır ve resmi mühürle mühürlenir.
(5) Teklifin tüm kısımları, bu Yasanın 63’üncü maddesi uyarınca ihale
makamının belirlediği geçerlilik süresinin tamamı boyunca bağlayıcılığını
korur.
(6) Teklifler ihale ilanında belirtilen son teklif verme gün ve saatine kadar ihale
makamının belirleyeceği yere teslim edilir. Son teklif verme süresinden
sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.
62. (1) İhale makamları ihale belgelerinde tekliflerin sunulması için bir son
başvuru tarihi ve saati belirler.
(2) Zamanında sunulan teklifler, ihale makamlarının adresine ihale
duyurusunda ve ihale belgelerinde belirtilen en geç tarih ve saatte ulaşan
tekliflerdir. Tekliflerin alınmasının ardından ihale makamları, teklifin
alındığı tarih, saat ve dakikayı belirtir ve bir alındı belgesi hazırlar. Teklif
29
(3)
(4)
Tekliflerin
Geçerlilik Süresi
63. (1)
(2)
(3)
Değişkenler
64. (1)
(2)
(3)
(4)
sunma süresinin dolmasının ardından alınan teklif, doğru zamanda
sunulmadığından dolayı reddedilir ve açılmadan göndericisine geri
gönderilir.
Tekliflerin sunma süresinin ilk günü, ihale duyurusunun yerel iki gazetede
veya ihale makamlarının internet sitesinde yayınlanmak üzere
gönderilmesinden sonraki gün olarak veya kısıtlı usulün ikinci aşamasında
ve ihale ön duyurusu yapılmayan pazarlık usulünde de ihale çağrısının
yapıldığı günden sonraki gün olarak kabul edilir. Cumartesi, Pazar günleri
ve resmi tatiller sürelerin başlaması, devam etmesi ve sona ermesine engel
teşkil etmez. Sürenin başlangıç ve bitiş gününün Cumartesi, Pazar veya
resmi tatil veya ihale makamının çalışmadığı bir güne denk gelmesi
halinde, süre bir sonraki iş gününün sonunda başlar veya son bulur. Mücbir
sebep dahil, tekliflerin sunulmasıyla ilgili riskler sadece ihaleye katılacak
olanlara aittir.
Tekliflerin hazırlanması için bir arazi ziyaretinin yapılması gerektiği veya
ihale makamlarının ihale belgelerini hazırlayamadığı veya iktisadi
işletmelerin talep ettiği açıklamaları bu Yasanın öngördüğü süreler içinde
sunamadığı hallerde, ihale makamları, tekliflerin sunulması için verilen
süreyi uzatabilir. Böyle bir durumda, ihale makamları teklif sunmak için
olan süreyi ilgilenen tüm iktisadi işletmelere teklifin hazırlanması için
gereken eksiksiz ve ilgili bilgiyi elde edecek zamanı tanıyacak şekilde
uzatır ve onları bu konuda yazılı olarak bilgilendirir.
Teklifin geçerlilik süresi ihale makamları tarafından ihale belgelerinde
belirlenir. Teklif geçerlilik süresi ihale çağrısı ve ihale belgelerinde
belirtilen süreden daha kısa olamaz ve hiçbir şekilde tekliflerin açılacağı
tarihten itibaren 30 (otuz) iş gününden daha az olamaz.
İhale geçerlilik süresi içinde ihale makamları ihale katılımcısından yazılı
olarak teklif geçerlilik süresinin belirli bir süre için uzatılmasını talep
edebilir. İhale katılımcısının ihale geçerlilik süresini uzatmayı reddetmesi,
ihale geçerlilik süresini uzatmaması veya mali teminatların geçerlilik
süresini uzatmaması halinde, ihale katılımcısı ihale makamından gelen
talebi reddetmiş ve ihaleden çekilmiş kabul edilir.
İhale geçerlilik süresini uzatmayı kabul eden ve bunu yazılı olarak ihale
makamına bildiren katılımcılar, tekliflerinde değişiklik veya düzeltme
yapamaksızın ihale teminatının geçerlilik süresini uzatır.
İhalenin kime verileceğine dair kriterin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
olması halinde, ihale makamları ihaleye katılanların tekliflerinde
değişkenler sunmasını isteyebilir.
İhale makamları ihale duyurusunda değişkenlere izin verdiklerini belirtirler.
İhale duyurusunda belirtilmediği takdirde değişkenlere izin verilmez.
Değişkenlere izin veren ihale makamları, ihale belgelerinde uyulması
gereken minimum gereklilikleri ve nasıl sunulacaklarını belirtir.
Sadece, ihale makamları tarafından belirlenen minimum gerekliliklere uyan
değişkenler dikkate alınır.
Kamu mal alımı veya hizmet ihalelerinin verilmesine ilişkin usullerde, (1),
(2) ve (3)’üncü fıkralar uyarınca değişken sunulmasına izin veren ihale
makamları, değişkenin kabul edilmesi halinde bir hizmet ihalesinden çok
bir mal alımı ihalesine veya tam tersine yol açacağı gerekçesiyle bir
değişkeni reddedemez.
30
Alt Yüklenicilik
Teklif Edilen
Fiyat
Tekliflerde
Değişiklik
Tekliflerin
Açılması
65. (1) İhale makamları ihale belgelerinde, ihale katılımcısından teklifinde ihalenin
herhangi bir kısmını bir üçüncü tarafa verme niyeti olup olmadığını,
önereceği alt yüklenicilerin kimler olduğunu ve ihalede alt yükleniciye
vermek istediği her bir faaliyeti belirtmesini isteyebilir.
(2) Katılımcının, teklifinde ihalenin bir kısmını alt yükleniciye vermeyi
düşündüğünü belirtmesi halinde, alt yüklenicinin adı ve verilerini belirtir ve
ihale makamı ve teklifi veren arasında sözleşenin imzalanması halinde de
alt yüklenicinin adı sözleşmede belirtilir.
(3) İhale katılımcısı, alt yüklenicinin bu Yasanın 52, 53 ve 54’üncü
maddelerinde belirtilen ihale sürecine katılım için zorunlu olan koşullara
uygun olduğuna dair kanıtlar sunar.
(4) Bu madde hükümleri uyarınca, ihale katılımcıları, alt yüklenici sayısına
bakılmaksızın ihale makamları karşısında kamu ihalesinin düzgün bir
şekilde yürütülmesinden sorumludur.
66. İhale katılımcıları tekliflerini KDV hariç olarak verirler. Teklif edilen fiyat hem
rakam hem de yazı ile belirtilir ve bu ikisi arasında bir uyuşmazlık olması
halinde yazı ile belirtilen fiyat geçerli olur. Teklif edilen fiyat kamu ihalesinin
bütünü için verilir veya bır kamu ihale sürecinin her bir kısmı için verilir. Teklif
edilen fiyat tüm harcamaları ve toplam teklif edilen fiyat üzerinden yapılan
indirimleri de içerir.
67.
68.
(1) İhale katılımcıları, tekliflerin sunulması için öngörülen süre içinde
sundukları tekliflerini, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir
sebeple değiştiremez.
(2) Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, ihale makamları
ve ihale katılmcılarının süreye tabi veya ilk teklif verme tarihine bağlı
tüm hak ve yükümlülükleri yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine
ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
(3) İhaleden çekilmenin söz konusu olması halinde, ihale makamları teklifi
açılmamış bir şekilde göndericisine iade eder.
(1) Açık usulde ve kısıtlı usulün ikinci aşamasında verilen teklifler, tekliflerin
sunulması için verilen sürenin dolmasının ardından halka açık bir
toplantıda açılır.
(2) Teklifler, ihale belgelerinde belirtilen yerde ve zamanda açılır. Geç
sunulmuş olanlar hariç, hiçbir teklif, tekliflerin açıldığı halka açık
toplantıda reddedilmez.
(3) İhale katılımcılarının yetkili temsilcileri tekliflerin açıldığı toplantıya
katılabilirler.
(4) İhale Değerlendirme Komisyonu, tekliflerin alınış sırasına göre kaç teklif
alındığını belirler, ihale katılımcılarının temsilcilerinin yetkilerini inceler,
tekliflerdeki değişiklikleri belirler ve bunların zamanında alınmış
olduğunu kontrol eder ve eksiksiz olduğunu teyit eder.
(5) İhale belgelerinin ve tekliflerin ayrı zarflarda sunulmasının gerektiği
hallerde, İhale Değerlendirme Komisyonu öncelikle ihale katılımcısının
uygunluğuyla ilgili belgelerin olduğu zarfı, daha sonra teklifin teknik ve
mali kısımlarının olduğu zarfları açar.
(6) Teklifin mali kısmını içeren zarf, teklifin diğer kısımlarının
değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra açılır.
(7) İhale Komisyonu, tekliflerin açıldığı halka açık toplantıda, aşağıdaki ihale
unsurlarını okur:
31
(A) İhale duyurusunun referans numarası;
(B) İhale katılımcısının adı;
(C) Teklifin alındığı zaman;
(Ç) Teklifi verenlerin uygunluğuna ilişkin verilen belgelerin, sayısı,
tarihi ve belgelerin içeriğiyle ilgili bilgiler;
(D) Teklif edilen fiyat;
(E) Olası indirimler;
(F) Var olan teminatlar.
Tekliflerin
Değerlendirilmes
i
(8) İhale makamı ihale belgelerinin başka kısımlarının da halka açık teklif
açma toplantısında okunmasına karar verebilir.
(9) İhale katılımcılarının temsilcileri, tekliflerin açıldığı toplantıda itiraz ve
önerilerde bulunabilir.
(10) Tekliflerin açıldığı toplantının tutanakları İhale Değerlendirme
Komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.
69. (1) Tekliflerin değerlendirilmesi ve kıyaslanması İhale Değerlendirme
Komisyonu tarafından kapalı toplantılarda yapılır.
(2) Halka açık teklif açma toplantısında açılmamış olan bir teklif, kapalı
toplantılarda inceleme, değerlendirme ve kıyaslamaya tabi tutulamaz.
(3) Teklifler sadece ihale belgeleri ve ihale duyurusunda yayınlanmış olan
kriterler uygulanarak değerlendirilir.
(4) İhale makamı, belgelerle ilgili talep edilen açıklama veya eklemeleri
kullanarak belirli iktisadi işletmeler lehinde avantajlar yaratamaz.
(5) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olan teklifler
veya geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen tekliflerin
değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
(6) İhale Duyuru veya Şartnamelerine göre sunulması gereken belgeler ve bu
belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden
herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve
ekleri tamamlatılmaz. Ancak; geçici teminat ve teklifler ile ilgili zorunlu
hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını
değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde
İhale Değerlendirme Komisyonu ihale katılımcılarına bu tür bilgi
eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin tamamlanması için 3 (üç)
iş günü süre verebilir. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin
olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden
sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi
itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul
edilecektir.
(7) İhale Değerlendirme Komisyonu ihale belgeleri ve ekleri eksiksiz ve
geçici teminatı usulüne uygun olan teklifleri tespit ettikten sonra ihale
sonucuna yönelik değerlendirilmesine başlar.
(8) İhale Değerlendirme Komisyonu ihale katılımcılarının ihale konusu işi
yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale
dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler ve bu yasa
uyarınca uygun olmadığı belirlenen teklifleri değerlendirme dışı bırakır.
(9) Tekliflerde aritmetik hata bulunması halinde, teklifte teklif sunulan birim
fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar İhale Değerlendirme
32
Komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan düzeltme sonucu bulunan
teklif değeri, ihale katılımcısının esas teklifi olarak kabul edilir ve bu
durum en kısa süre zarfında ilgili ihale katılımcısına yazı ile bildirilir.
(10) İhale katılımcıları düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini
izleyen 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak İhale Değerlendirme
Komisyonu’na bildirir. İhale katılımcısının düzeltilmiş teklifi kabul
etmediğini 3 (üç) iş günü süresinde bildirmemesi veya bu süre içinde
herhangi bir cevap vermemesi halinde söz konusu teklif değerlendirme
dışı bırakılır ve ihale katılımcısının geçici teminatı İhale Makamı
tarafından gelir olarak kaydedilir.
(11) Tekliflerin değerlendirmesiyle hemfikir olmayan İhale Değerlendirme
Komisyonu üyeleri, görüşlerini yazılı olarak belirtirler ve söz konusu
görüşler teklif inceleme, değerlendirme ve kıyaslama tutanaklarına
eklenir.
Bilgiye Erişim
(12) İhale Değerlendirme Komisyonu teklif inceleme, değerlendirme ve
kıyaslama tutanakları temelinde, kamu ihalesi süreci ile ilgili bir rapor
hazırlar ve en uygun teklifin seçilmesi önerisiyle sorumlu kişiye veya
ihale makamının yetkili birimine verir. İhalenin kime verildiğini gösteren
duyurunun yayınlanmasına kadar, teklif inceleme, değerlendirme ve
kıyaslama süreci gizli tutulur.
70. İdari belgelere erişimle ilgili ulusal mevzuat uyarınca teklifler, tutanaklar ve
tekliflerin incelenmesi, açıklanması, değerlendirilmesi, kıyaslanması ve
seçilmesi ile ilgili veriler ihale kararı ile ilgili duyurunun yayınlanmasından
itibaren ihale kararına yönelik itirazların kabul edilmesi için verilen sürenin
dolmasına kadar, yazılı talep sunmaları halinde ihale katılımcılarının erişimine
açık olur.
KISIM IX
KAMU SÖZLEŞMELERİNİN İMZALANMASI
İhalenin
Verilmesine
İlişkin Kriterler
71. (1) İhale makamları ihale kararı alınması sürecinde ihalenin verilmesine
ilişkin aşağıdaki kriterleri gözetir:
(A) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif;
(B) En düşük fiyat.
Ekonomik
Açıdan en
Avantajlı Teklif
Kriteri
(2) İhale makamları bir kamu ihalesinin verilmesine yönelik seçilen kriteri
sebepleri ile birlikte şartnamede ve ihale duyurusunda belirtir. Her bir
ihale süreci için seçilen kriter bir kez belirlendikten sonra ihalenin
verilmesi sürecinde değiştirilemez.
72. (1) İhalenin ihale makamının görüşü uyarınca ekonomik açıdan en avantajlı
teklife verileceği hallerde, ihale kararı söz konusu kamu ihalesinin
konusuyla bağlantılı çeşitli kriterler temelinde verilir. Söz konusu
kriterlerin, ihale konusuyla özel olarak ne kadar ilgili olduklarına göre
belirlenen farklı ağırlıkları olabilir.
(2) (1)’inci fıkrada belirtilen ihale konusuyla ilgili kriterler fiyat; kalite
düzeyi; teknik beceri; teslim tarihi veya hizmetin veya yapım işinin
tamamlanma süresi; cari masraflar; etkin maliyetlilik; teknik ve
teknolojik avantajlar; çevresel özellikler; satış sonrası hizmet ve teknik
yardım; garanti sonrası bakım; estetik ve fonksiyonel özellikler veya
33
Aşırı Düşük
Teklifler
ihale konusuyla ilgili diğer önemli unsurları kapsar.
(3) İhale makamları, ihale duyurusunda veya ihale belgelerinde ihale
konusuyla ilgili olan kriterleri ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi
belirlemek üzere kullanılacak her bir kritere vereceği ağırlığı belirtir. Söz
konusu ağırlıklar uygun maksimum ve minimum bir aralık değer
arasında verilerek de ifade edilebilir. Seçilen teklif, ihale makamının
ihale duyurusu veya ihale belgelerinde belirttiği kriterler ve ağırlıklar
uygulandığı zaman en iyi puanı alan teklif olur. Verilebilecek en yüksek
puan 100’dür ve puan paylaşımı ihalenin ekonomik ve teknik kriterleri
arasında dengeli olarak yapılır.
(4) İhale makamının görüşü uyarınca, açıklanabilir nedenlerden dolayı
ağırlıkların belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, ihale makamı,
ihale duyurusu veya ihale belgelerinde kriterleri en önemliden daha az
önemliye göre sıralar.
73. (1) Bir kamu ihalesi için sunulan bir teklifin söz konusu ihalenin konusuna
göre aşırı düşük olduğunun değerlendirilmesi halinde, ihale makamları,
söz konusu teklifi reddetmeden önce yazılı olarak teklifin uygun bulunan
kısımlarıyla ilgili önemli unsurların detaylandırılmasını talep edebilir. Bu
detaylar aşağıdaki hususlar ile ilgili olur:
(A) Önerilen inşaat yöntemi, imalat süreci veya sunulan hizmetlerin
ekonomisi;
(B) Sunulan teknik çözümler ve/veya mal alımı veya hizmetlerin temin
edilmesi veya yapım işlerinin yürütülmesi için ihale katılımcısı
açısından elverişli koşullar;
(C) İhale katılımcısının önerdiği, işin, malların veya hizmetin
orijinalliği;
(Ç) İhalenin yürütüleceği yerde yürürlükte olan istihdam güvencesi ve
çalışma koşullarıyla ilgili hükümlere uyum;
(D) İhale katılımcısının bir devlet yardımı alma olasılığı.
(2) İhale makamları ihale katılımcısıyla danışarak ve sunulan belgeleri
dikkate alarak, bu önemli unsurları teyit eder. İhale makamının teklifin,
teklif sahibinin devlet yardımı almasından dolayı aşırı düşük olduğunu
tespit etmesi ve teklif sahibinin ihale makamının vereceği yeterli süre
içinde söz konusu yardımı yasal olarak aldığını kanıtlayamaması halinde,
teklif sadece bu gerekçe ile reddedilir.
İhalenin Kime
Verileceğinin
Kararının
Verilmesi,
Bekleme Süresi
ve Sözleşmenin
İmzalanması
74. (1) İhale makamları, bu Yasanın 71 ve 72’nci maddelerinde ve ihale
duyurusu veya ihale belgelerinde belirtilen ihalenin verilmesi kriterleri
temelinde, resmi bir karar üreterek seçme kriterlerine uyan teklifler
arasından en iyisini seçer.
(2) Bu Yasanın 42’nci maddesi hükümleri uyarınca ihale makamları ihale
katılımcılarını ihalenin kime verileceğine dair kararıyla ilgili
bilgilendirir.
(3) Bu Yasa kapsamına giren bir konuda ihalenin kime verildiğini gösteren
kararın tüm ihale katılılımcılarına gönderilmesinden itibaren en az 10
(on) iş günü bekleme süresi dolmadan hiçbir ihale sözleşmesi
imzalanamaz. Bu süreninin bitiminden sonra herhangi bir itiraz yoksa en
geç 3 (üç) iş günü içerisinde ihaleyi kazanan taraf bir mektupla sözleşme
imzalamaya davet edilir ve 3 (üç) iş günü içerisinde sözleşme imzalanır.
34
İhale Sürecinin
İptal Edilmesi
Kararı
(4) İhaleye katılımcıları kesin bir şekilde ihale sürecinden dışlanmadıkları
sürece ihaleye taraf olarak kabul edilirler. Bir ihale katılımcısına bu
Yasanın 42’nci maddesi uyarınca bildirim yapıldığı takdirde süreçten
dışlanır ve yeniden değerlendirme sürecine tabi tutulmaz.
(5) (3)’üncü fıkrada öngörülen bekleme süresi tamamlanmadan imzalanmış
olan sözleşmeler, bu Yasanın 81’inci maddesinde öngörülen koşullarda
geçersiz kabul edilir.
(6) (3)’üncü fıkrada belirtilen bekleme süresi aşağıdaki hallerde
uygulanmaz:
(A) Bu Yasa uyarınca ihale duyurusunun yerel iki gazetede ve ihale
makamlarının
internet
sitesinde
önceden
yayınlanmasını
gerektirmediği bir halde;
(B) (3)’üncü fıkrada ifade edildiği şekliyle ilgili tek ihale katılımcısının
ihaleyi alan olup ihaleye taraf başka hiçbir adayın bulunmadığı bir
halde;
(C) Bir çerçeve anlaşmaya dayanan bir kamu ihalesinin söz konusu
olduğu bir halde.
(7) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşme ile bağlanır. Sözleşmeler ihale
makamları tarafından hazırlanır ve ihale makamı yetkilisi ve ihaleyi
kazanan taraf arasında imzalanır. İhaleyi kazanan iktisadi işletmenin bir
ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları
tarafından imzalanır.
(8) Sözleşmelerin şekil ve içeriği bu Yasa tahtında çıkarılacak bir tüzükle
belirlenir.
75. (1) İhale makamları aşağıdaki hallerde bir ihale sürecini iptal edebilir:
(A) Tekliflerin sunulması için verilen sürenin bitiminden önce:
i. İhale belgelerinde değişiklik yapılmasına gerek duyulması
halinde;
ii. İhale makamının bütçesinde beklenmeyen değişikliklerin
olması halinde;
iii. Kamu ihalesi konusundaki ihtiyacın önceden belirlenemeyecek
ve objektif koşullar nedeniyle son bulması halinde ve kamu
ihalesinin söz konusu bütçe yılı veya mali yılda
tekrarlanmayacağı hallerde.
(B) Tekliflerin sunulması için verilen sürenin sona ermesinden ve teklif
zarflarının açılmasından sonra:
i. Hiçbir teklifin sunulmadığı ve/veya kabul edilebilir bir teklifin
sunulmadığı halinde;
ii. Aday sayısının bu Yasa uyarınca ihalenin verilmesine ilişkin
usullerde belirlenen minimum sayıdan az olması halinde;
iii. Teklif edilen tüm fiyatların, ilgili kamu ihalesi konusunda
planlanan veya ayrılan kaynakları aşması halinde.
(2) Bu Yasanın 42’nci maddesi uyarınca, ihale makamları sürecin iptal
edilmesi kararını gerekçeleriyle birlikte söz konusu kararın alınmasından
itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ihale katılımcılarına yazılı olarak
bildirir.
(3) Yukarıdaki (1)’inci fıkranın (A) bendi kapsamında iptal edilen ihalelerde,
şartname ve ihale dökümanları için ödenen meblağ, gerekli evrakların
35
ibraz etmesi halinde ihale katılımcılarına geri iade edilir.
(4) İhale sürecinin iptal edilmesi kararıyla birlikte katılımcıların teklif
sunmuş olmaktan kaynaklanan tüm yükümlülükleri ortandan kalkar ve
ihale makamları, ihale katılımcılarının sunduğu teminatları en kısa sürede
serbest bırakır. İhale makamları, bu bilgiyi internet sitelerinde yayınlar.
KISIM X
ÇÖZÜM BULMA YOLLARI
İtirazlar
İtiraz Ücreti
İtirazların
Sunulması ile
ilgili kurallar
76. İhale makamlarının bu Yasaya aykırı almış olduğu bütün kararlar veya ihale
katılımcıları veya ihale süreci taraflarını zarara uğratan ihale kararları İtiraz
Makamına bildirilebilir.
77. (1) İtirazların işlenebilmesi için, itirazda bulunan ihale katılımcıları, bu
Yasanın 17’nci maddesi uyarınca belirlenen şekilde, itiraz edilen ihale
bedelinin %0.5 (binde beş)’ine denk bir itiraz ücretini KKTC Gelir ve
Vergi Dairesi’ne yatırır.
(2) İtiraz sahibi, itiraz sürecinin yürütülebilmesi için itiraz ücretini
yatırıldığını belgeler. İtiraz Makamı’nın kararı sonucunda itiraz sahibinin
haklı olması halinde, söz konusu itiraz ücreti itiraz sahibine geri ödenir.
78. (1) Bu Yasa uyarınca ihale sürecinin yürütülmesi aşamasında ihale
makamının ürettiği bir karardan ötürü haklarının ihlal edildiğini iddia
eden ve iptal edilen bir ihlaleden dolayı zarara uğrama riski olan ihale
katılımcıları veya ihale sürecine taraf olanlar itiraz dosyalayabilirler.
İtirazın konusu ihale duyuruları, ihale belgeleri veya bu Yasada belirtilen
ve ihale sürecinde onaylanmış olsun veya olmasın ihale makamlarınca
alınan kararlarla ilgili olabilir.
(2) İtirazlar, ihale makamının kararının bu Yasanın 42’nci maddesi uyarınca
ihale katılımcılarına gönderildiği günden itibaren 10 (on) iş günü
(bekleme süresi) içinde yapar. Bu Yasanın 42’nci maddesi uyarınca
belirli bir duyuruya tabi olmayan kararlarla ilgili, yeniden gözden
geçirme talep eden itirazların olması durumunda, bu süre ilgili kararın
yayınlanmasının ardından en az 10 (on) iş günüdür.
(3) İtirazlar, İtiraz Makamı ve ihaleye taraf olan ihale makamına eş zamanlı
olarak yapılır. İtiraz Makamı her koşulda, ilgili ihale makamını, itirazın
yapılmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde itiraz ile ilgili bilgilendirir
ve itirazın ihaleyi kazanan taraf ile ilgili olması halinde söz konusu ihale
katılımcısını da bilgilendirir.
(4) İtirazlar yazılı olarak yapılır ve aşağıdaki bilgileri içerir:
(A) İtiraz sahibinin adı, adresi ve diğer detaylar;
(B) İhale makamının adı, adresi ve diğer detaylar;
(C) İtiraz edilen ihale duyurusu, ihale belgeleri veya kararın içeriği ve
itirazda bulunan ihale katılımcısının bu Yasa uyarınca ihale kararının
bir hak ihlali veya çıkarlarına gelecek bir zarar olarak
değerlendirmesinin gerekçeleri;
(Ç) İtirazda bulunan ihale katılımcısı tarafından açık bir şekilde ifade
edilen ara önlem talepleri;
(D) İtiraz ücretinin ödenmiş olduğunu gösteren bir belge;
36
(5) İtirazın (4)’üncü fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerin bazılarını
içermemesi halinde, İtiraz Makamı itiraz eden tarafın itirazını 3 (üç) iş
gününden uzun olmayacak bir süre içinde tamamlamasını talep eder.
(6) İtiraz sahibinin (5)’inci fıkrada belirtilen talep üzerine gerekeni
yapmaması halinde, itiraz eksik olduğu gerekçesiyle reddedilir.
İtirazların
Değerlendirilmesi
İtirazlarla İlgili
Karar
79. (1) Hakkında itiraz olan ihale makamı İtiraz Makamı’nın kendisine yaptığı
bildirim tarihinden başlayan 3 (üç) iş günü içinde, İtiraz Makamına söz
konusu itirazın değerlendirilmesi için gerekli olan tüm belgeleri sunar.
(2) İtiraz Makamı, ihale makamından daha fazla bilgi ve belge isteme
hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, ihale makamı İtiraz Makamından
ilgili talebi almasının ardından gerekli belge ve bilgileri 2 (iki) iş günü
içinde sunar.
(3) İtiraz Makamının, itirazın İtiraz Makamına iletilmesinin ardından veya
uygun olduğunda, (2)’nci fıkra uyarınca ihale makamından ek bilgi ve
belgeleri almasının ardından 10 (on) iş günü içinde itirazı değerlendirir.
(4) Yukarıdaki (3)’üncü fıkrada belirtilen süre, özel olarak gerekliliği
doğrulanabilen durumlarda, 5 (beş) iş gününden fazla olmayacak şekilde
uzatılabilir ve itiraz sahibi ve ihale makamı bununla ilgili bilgilendirilir.
(5) Bir itirazın dosyalandığı durumlarda, İtiraz Makamı en erken fırsatta,
ilgili çıkarların daha fazla zarar görmesini engellemek üzere, ihale
makamı tarafından alınan herhangi bir kararın askıya alınması veya
uygulanması önlemleri dahil, ara önlemler alır.
(6) İtiraz Makamı alınma gerekçeleri ortadan kalkar kalkmaz aldığı ara
önlemleri iptal eder; aksi takdirde bu Yasanın 80’inci maddesi uyarınca
itirazla ilgili kararın alındığı tarihte ara önlemler geçerliliğini kaybeder.
İtiraz Makamı, önlemlerin zarar görebilecek tüm çıkarlar ve kamu
çıkarları üzerindeki olası sonuçlarını göz önünde bulundurduktan sonra,
önlemlerin olumsuz etkilerinin faydalarını aşacağı hallerde ara önlemler
almama kararı alabilir.
(7) Bir ara emrinin alınmış olduğu ve ihale makamının ihale sürecini devam
ettirdiği hallerde, aynı ihale sürecinde devam ettirilen tüm faaliyetler
geçersiz sayılır.
(8) Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca, itirazın, ihale makamının ihalenin
verilmesi kararı ile ilgili olması halinde, bu Yasanın 78’inci maddesinin
(3)’üncü fıkrası uyarınca ihale makamının itiraz bildirimi, bu Yasanın
74’üncü maddesindeki süre dolmamışsa bile, kamu ihale sözleşmesinin
imzalanmasını ve bu Yasanın 80’inci maddesi uyarınca nihai karar
alınıncaya kadar uygulanmasını otomatik olarak askıya alır. Bu hükme
aykırı olarak imzalanan kamu ihaleleri, bu Yasanın 81’inci maddesinde
belirtilen koşullar altında geçersiz sayılır. İtiraz Makamı, her koşulda,
zarar görebilecek çıkarlar ve söz konusu kamu çıkarları üzerindeki olası
sonuçlarını göz önünde bulundurarak, olumsuz etkilerinin faydalarını
aşabileceği durumlarda ihaleyi imzalamaya karar verebilir.
80. (1) İtiraz Makamı bir itirazı aşağıda açıklanan hallerde reddeder:
(A) İtirazın bu Yasanın 78’inci maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca
belirlenen süre içinde sunulmadığı halde;
(B) İtirazın bu yasanın 76’ncı maddesine uygun olarak, yetkisi olmayan
37
bir iktisadi işletme tarafından yapılması halinde;
(C) İtirazın bir ihale duyurusu, ihale belgeleri veya bu Yasanın 78’inci
maddesinin (1)’inci fıkrasında belirtildiği gibi bir karar aleyhinde
olmaması halinde;
(Ç) İtirazın bu Yasanın 78’inci maddesinin (4)’üncü ve (5)’inci
fıkralarında belirtilen gerekliliklere uymaması halinde;
(D) İlgili ihale makamının, itiraz makamının talebi üzerine almış olduğu
kararını gözden geçirmesi haline.
(2) İtiraz Makamı itiraz sahibinden itirazından vazgeçme isteğini bildiren
yazılı bir bildirim alması halinde süreci durdurabilir.
(3) İtiraz Makamı alacağı bir karar yoluyla:
(A) Yersiz olan itirazları reddedebilir;
(B) İtirazı yerinde bulup ihale sürecini ve alınan kararları kısmen veya
tamamen iptal edebilir, ihale makamını bulunan usulsüzlüklerle ilgili
bilgilendirir ve söz konusu ihale makamına yeni bir ihale süreci
başlatılmasını veya yeni bir karar almasını veya gerçekleşen
usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekenin yapılmasını talep
edebilir;
(C) yukarıdaki (B) bendi uyarınca alınan bir kararı takiben bu Yasaya
uygun olmayan bir karardan ötürü zarara uğrayan iktisadi
işletmelerin zararının ödenmesine karar verebilir.
(4) İtiraz Makamı ihale makamının yukarıda sözü geçen kararlarla ilgili
yaptığı uygulama konusunda bir rapor hazırlamasını talep edebilir. İtiraz
Makamı, ihale makamının, alınan kararı öngörülen süre içinde
uygulamadığını tespit ederse, Bakanlar Kurulu’na bilgi verir ve
sorumlusu için işlem başlatılmasını önerir.
Sözleşmenin
Geçersiz
Sayılması
81. (1) Bir kamu ihalesi bu Yasa uyarınca aşağıdaki hallerde geçersiz sayılır:
(A) İhale makamının, bu Yasa uyarınca izin verilmediği sürece yerel iki
gazetede ve MİK internet sitesinde ihale duyurusu yayınlanmadan
bir ihale vermesi halinde;
(B) Bu Yasanın 74’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrası ve 79’uncu
maddesinin (6)’ncı ve (7)’nci fıkralarında öngördüğü hallerde, bu tip
ihlallerin itiraz eden ihale katılımcısını bir çözüm arama olanağından
mahrum bırakması ve ihaleyi almak için bir yeniden değerlendirme
talep etme şansını etkilemesi halinde.
(2) Bu maddenin (1)’inci fıkrasnın (B) bendi uyarınca iptal edilen bir
ihaleden kaynaklanan sözleşme yükümlülüklerinin geriye dönük iptali
veya alternatif olarak hala yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin
iptal edilmesi kapsamını sınırlandırmak amacıyla, söz konusu kamu
ihalesinin geçersiz olduğu İtiraz Makamı tarafından duyurulur.
(3) İhalenin tüm ilgili boyutları değerlendirdikten sonra, İtiraz Makamı, bu
Yasanın 80’inci maddesinin (3)’üncü fıkrasının (C) bendi ile uyumlu
olacak şekilde itiraz sahibinin zararlarının tazmin edilmesine halel
gelmeksizin karar verebilir.
(4) İtiraz Makamı karar alırken ihlalin ciddiyeti, ihale makamının tutumu ve
ihalenin yürürlükte kalacağı zaman dahil, tüm ilgili etkenleri göz önünde
bulundurur.
38
Mahkeme
Önünde
Yapılacak
İtirazlar
82. Anlaşmazlığa taraf olanlar, İtiraz Makamının aldığı herhangi bir karar
aleyhinde, kararın alınmasının ardından 75 (yetmiş beş) gün içinde, Mahkeme
önünde itiraz dosyalayabilirler.
KISIM XI
GEÇİCİ VE SON KURALLAR
Tüzük Yapma ve
Genelge
Yayımlama
Yetkisi
83. (1) Bakanlar Kurulunun, mali konularda Maliye Bakanlığı tarafından yazılı
görüşünün alınarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından
hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylayacak aşağıda belirtilen konularda
Tüzük yapamaya yetkisi vardır.
”
A) Bu Yasanın 17’ inci maddesinin(5)’inci fıkrası uyarınca Yapım
işleri ihalelerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlenmesi.
B) Bu Yasanın 19’ uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca hizmet
alımlarında mimari ve mühendislik projelerinde işin nasıl alınacağı
esas ve usullerin belirlenmesi.
(2) Bakanlar Kurulunun, Merkezi İhale Komisyonu tarafından hazırlanıp,
Bakanlar Kurulunca onaylanacak aşağıda belirtilen konularda Tüzük
yapmaya yetkisi vardır.
(A) Yasanın uygulanmasında kullanılması gerekli veya yararlı olacak
forumların hazırlanması, başvuru şekli ve başvuruda verilmesi gereken
bilgilerin saptanması,
(B) Bu Yasanın 22’nci maddesinin (5)’inci fıkrası uyarınca Çerçeve
Anlaşmaları ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesi,
(C) Bu Yasanın 28’inci maddesinin (4)’üncü fıkrası uyarınca Geçici
Teminat Mektupları ile ilgili hususların belirlenmesi;
(Ç) Bu Yasanın 35’inci maddesinin (2)’nci fıkrasında belirtilen Ortak
İhale Terminolojisi;
(D) Bu Yasanın 74’üncü maddesinin (7)’nci fıkrasına göre imzalanacak
sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usullerin
belirlenmesi.
(3) Merkezi İhale Komisyonu ihale usul ve yöntemlerinin, kamu kurum
ve kuruluşları ile diğer ihale makamları tarafından daha iyi anlaşılmasına
yönelik genelge yayımlayabilir.
(4) Bu Yasanın, yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç altı ay içinde
Tüzükler hazırlanıp yürürlüğe konur.
39
Yürürlükten
Kaldırma
R.G. EK IV
07.03.1986
A.E. 110
84. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, değiştirilmiş şekli ile
“Devlet İhale Tüzüğü”; onun altında yapılmış veya yapılacak olan işlemlere
halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır.
Yürütme Yetkisi
85. Bu Yasayı Bakanlar Kurulu adına Maliye işleriyle görevli Bakanlık yürütür.
Yürürlüğe Giriş
86. Bu Yasa Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
40
Download

Kamu İhale Yasa Tasarısı (Genel Gerekçe)