PAZARLAMAYA
GİRİŞ
Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
BU DERSİMİZDE…
Pazarlamanın tanımı ve önemi
Mübadele süreci olarak pazarlama
Pazarlama çevrimi
Pazarlama anlayışında değişim
Sosyal pazarlama
…
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
Aspirin
satabilmek için
ne gerekir?
Hangisini
satmak daha
kolaydır?
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
Bir fincan
Nescafe’yi 12
YTL’ye nasıl
satarsınız?
PAZARLAMA NEDİR?
Satış
Reklam
Dağıtım
İkna
etme
İnsanları kandırma becerisi
Satış kolaylaştırıcı faaliyetler
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
PAZARLAMANIN TANIMI
PAZARLAMA,
• iki veya daha fazla taraf arasında
gerçekleşen bir değişim/mübadele
sürecidir.
• mübadele sürecinde insan istek ve
ihtiyaçlarını tatmine yönelik insan
faaliyetleridir. (Kotler, 1986)
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
PAZARLAMANIN TANIMI …
PAZARLAMA,
kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı
sağlayabilecek mübadeleleri
gerçekleştirmek üzere malların,
hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi,
fiyatlandırılması, tutundurulması ve
dağıtılmasına ilişkin planlama ve
uygulama sürecidir. (AMA, 1985)
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
PAZARLAMA FAALİYETLERİNİ
NEDEN İZLEMELİYİZ?
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
“Pazarlama sadece pazarlama
bölümüne bırakılamayacak
kadar önemlidir.”
Hewlett-Packard
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
PAZARLAMA FAALİYETLERİNİ
NEDEN İZLEMELİYİZ? …
 Harcanan her bir YTL’nin yarısı
pazarlama içindir
 Daha bilgili tüketiciler
 Müşterinin tatmin olma isteği
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
PAZARLAMA NEDEN ÖNEMLİDİR?
Üreticilerle tüketiciler arasında
köprü görevi görür
Tüketiciler ve firma için değer
yaratır
Değişim ajanı olarak görev görür
Tüketim kalıplarını şekillendirir
Önemli istihdam imkanı sağlar
….
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
Bir Değişim Aracı Olarak Pazarlama
Değer ifade eden
şey
(Para, kredi,
emek, mal)
Değer ifade eden
şey
ALICI
(Mal, hizmet,
fikir)
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
SATICI
MÜBADELEDEN
BAHSEDEBİLMEK İÇİN
En az iki tarafın bulunması
Değer içeren unsurların olması
Mübadele için
Gerekli Şartlar
Tarafların birbirinden haberdar
olması
Kabul veya reddetme
serbestliğinin olması
Karşı tarafla ilişkiye istekli
olunması
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
PAZARLAMANIN AMACI
 tüketici
istek ve ihtiyaçlarını
belirlemek,
 bu isteklere uygun üretim yapmak ve
tüketicilerin tercihine sunmaktır.
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
PAZARLAMA ÇEVRİMİ VE ÖĞELERİ
İhtiyaçlar
İstekler
Talep
Ürünler
Müşteri
Sadakati
Müşteri
Tatmini
Değişim
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
PAZARLAMA TANIMINDA YER ALAN
ÖNEMLİ HUSUSLAR
Pazarlama bir mübadele sürecidir.
 İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
faaliyetlerdir.
 Faaliyetler bütünüdür.
 Mallar, hizmetler ve fikirlerle ilgilidir.
 Üretim, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım
faaliyetlerinden oluşur.
 Dinamik bir ortamda gerçekleşir.

Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
Pazarlama Tanımında Yer Alan
Önemli Hususlar …
Faaliyet alanı olarak kar amaçlı işletmelerle
sınırlı değildir.
 Sadece değişimi kolaylaştıran faaliyetleri
kapsar.
 Yönetim süreci olup, sosyal bir ortamda
gerçekleşir.
 Etkinlik ve karlılık esasına göre değerlendirilir.

Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
Pazarlamanın Kapsamı











Tüketici ürünleri pazarlaması
Endüstriyel pazarlama
Hizmet pazarlaması
Tele-pazarlama, vb.
Yerlerin pazarlanması
Turizm pazarlaması
Doğrudan pazarlama
Internette pazarlama
Fikirlerin pazarlanması
Kişilerin ve şöhretlerin pazarlanması Sosyal
pazarlama
Kar amaçlı olmayan işletmeler için pazarlama
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
PAZARLAMA ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM
Üretim Anlayışı
Ürün Anlayışı
Satış Anlayışı
Pazarlama Anlayışı
Sosyal Pazarlama
Anlayışı
İlişkisel Pazarlama
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
DEĞİŞEN PAZARLAMA
YAKLAŞIMLARI VE ÖZELLİKLERİ
Yaklaşım
Odak noktası
Üretim
İmalat
Ürün
Satış
Pazarlama
Amaç ve özellikleri
 Üretimi artır
 Maliyet düşürme ve kontrol
 Fazla satarak kâr etme
Mamuller
 Önemli olan şey kalitedir
 Kalite seviyesini yükselt
 Fazla satarak kâr etme
Üretilenin satılması
 Sıkı promosyon ve satış faaliyetleri
(Satıcının ihtiyaçları)  Hızlı satış devri ile karlılık
Tüketici ne istiyor
 Bütünleşik pazarlama
(Tüketici ihtiyaçları)  Üretimden önce ihtiyaçların belirlenmesi
 Müşteri sadakati ve tatmini ile kârlılık
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
SATIŞ ODAKLILIK VE PAZAR
ODAKLILIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI
Örgütsel
Amaç
Satış
Odaklılık
Içe
yönelik
Pazar
Odaklılık
Dışa
yönelik
Firmanın İşi
Ürün ve
hizmet
satışı
İhtiyaç ve
isteklerin
tatmini
Başlıca
kar hedefi
Kullanılan
Yöntem
Herkes
Max.
Satış
hacmi
Tutundurma
Belirli
müşteriler
Müşteri
Tatmini
Tüm
pazarlama
faaliyetlerinin
koordinasyonu
Hedef
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM
Üretim yaklaşımı
Ürün yaklaşımı
Satış yaklaşımı
Pazarlama yaklaşımı
Zaman
1930
1950
1980
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
2000
TOPLUMSAL PAZARLAMA
ANLAYIŞININ ÖĞELERİ
Toplum
(insanların refahı)
TOPLUMSAL
PAZARLAMA
Tüketiciler
(İhtiyaçların tatmini)
Firma
(Kârlar)
Kaynak: Kotler ve diğ. (1996), Principles of Marketing.
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
Teşekkürler.....
Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama
Download

pazarlama anlayışında değişim