Pazarlama Kavramı, Pazarlamanın
Temelleri ve Pazarlama Anlayışında
Değişim
Pazarlama nedir?
Marketing
• iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele
sürecidir.
Marketing
• mübadele sürecinde insan istek ve ihtiyaçlarını tatmine yönelik insan
faaliyetleridir. (Kotler, 1986)
Marketing
• kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri
gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi,
fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve
uygulama sürecidir. (AMA, 1985)
Pazarlama Kavramı
2
Pazarlama İlkeleri
Pazarlama
bireylerin ve grupların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla bir değer içeren malların yaratılması, sunulması,
ve diğerleriyle (değer arz eden mal ve hizmetlerle)
mübadelesini kapsayan sosyal ve yönetsel bir süreçtir.
(Kotler, 1998)
“Pazarlama, müşteriler için değer yaratma, değeri
tanıtma ve sunmayı hedefleyen ve organizasyona ve onun
paydaşlarına fayda sağlama amacıyla müşteri ilişkilerini
yönetmeye yönelik bir süreçler dizisi ve örgütsel bir
fonksiyondur. (AMA, 2004)
“Pazarlama; müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve genel olarak
toplum için değer yaratma, haberdar etme, sunma ve
değişim için kurumsal düzenleme ve süreçleri içeren
faaliyetlerdir.(AMA,2007)
Pazarlama Kavramı
3
Pazarlama İlkeleri
Pazarlama
Pazarlama
•“pazarlama, taraflarına değer yaratan değişim ilişkileri ağlarını
oluşturma, sürdürme ve geliştirmeyi amaçlayan uygulamalı
bilimdir” (Erdoğan, 2009)
Pazarlama
•hedef pazardaki müşterilerine değer sunacak ürünlerin
geliştirilmesi ve pazara sunulmasını sağlamak amacıyla,
pazardan elde edilen bilgilerin şirket içinde paylaşılması, uzun
vadeli işletme hedeflerini sağlamak üzere müşteri ilişkilerinin
yönetilmesi ve bütün bunlarla birlikte toplumsal kaynakların
sürdürülebilirliği sağlanarak işletmenin paydaşlarını dikkate
alan değer temelli faaliyetler bütünüdür. (Torlak, 2008)
Pazarlama Kavramı
4
Pazarlama İlkeleri
Pazarlamanın amacı
müşteri tatmini sağlayan
mübadeleleri gerçekleştirmek
memnun müşteriler yaratmaktır
Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi
5
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Tanımlarında Yer Alan Önemli Noktalar
• Pazarlama bir mübadele /değişim sürecidir.
• İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetler bütünüdür.
• Etkinlik ve kârlılık esasına göre değerlendirilir.
• Ekonomik değerlerle (Mallar, hizmetler ve fikirlerle) ilgilidir.
• Üretim, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım faaliyetlerinden oluşur.
• Dinamik bir ortamda gerçekleşir.
• Yönetim süreci olup, sosyal bir ortamda gerçekleşir.
• Değer yaratma, değer değişimi ile ilgili süreçleri içerir
• Faaliyet alanı olarak kâr amaçlı işletmelerle sınırlı değildir.
• değişimi kolaylaştıran ve gerçekleştiren faaliyetleri kapsar
Pazarlama Kavramı
6
Pazarlama İlkeleri
Basit Bir Sistem Olarak Pazarlama
Değer ifade eden şey
(Para, kredi, emek, mal)
Değer ifade eden şey
(Mal, hizmet, fikir…)
SATICI
(İşletme)
ALICI
(Tüketici)
ORTAM (Pazar)
Pazarlama Kavramı
7
Pazarlama İlkeleri
Üretici
Toptancı
Mübadele
Pazarlama Kavramı
Perakendeci
Mübadele
8
Tüketici
Mübadele
Pazarlama İlkeleri
Pazarlamada temel kavramlar
İhtiyaçlar
İstekler
Talep
Ürünler
Müşteri
Sadakati
Pazarlama Kavramı
Müşteri
Tatmini
Değişim
9
Pazarlama İlkeleri
Pazarlamanın kapsamı
Mallar
Hizmetler
Fikirler
Kişiler (bireyler)
Şehirlerin veya bölgeler
Etkinlikler
Örgütler (Şirketler, kamu kuruluşları vs.)
Tüketim deneyimleri
İyilik amaçlı pazarlama
Pazarlama Kavramı
10
Pazarlama İlkeleri
Pazarlama Anlayışındaki Değişim
İlişkisel pazarlama
yaklaşımı
Pazarlama
yaklaşımı
Satış
yaklaşımı
Ürün yaklaşımı
Üretim yaklaşımı
1930
zaman
Pazarlama Kavramı
1950
1980
11
2000
Pazarlama İlkeleri
Değişen pazarlama yaklaşımları ve özellikleri
Odak
Noktası
Yaklaşım
Amaç ve Özellikleri
İmalat
Üretimin arttırılması
Maliyetlerin düşürülmesi ve kontrol edilmesi
Satış artışıyla kârın azamileştirilmesi
Ürün
Mamuller
Kalitenin ön plana çıkması
Kalite seviyesinin yükseltilmesi
Satış artışıyla kârın azamileştirilmesi
Satış
Üretilenin satılması
(Satıcının ihtiyaçları)
Promosyon ve satış faaliyetlerine ağırlık verilmesi
Satış devir hızının yükseltilmesi yoluyla kâr artışı
Üretim
Pazarlama
İlişkisel
Pazarlama
Pazarlama Kavramı
Bütünleşik pazarlama
Tüketici ne istiyor?
Üretimden önce ihtiyaçların belirlenmesi
(Tüketicinin ihtiyaçları)
Müşteri sadakati ve tatmini ile kâr artışı
Pazar odaklılık
Sadece ne sattığınız değil, nasıl sattığınız da önemlidir.
Müşterilerle daha uzun
Tüm tüketim sürecine odaklanarak müşteriyle birlikte
süreli ilişkileri nasıl
olmanın yollarını aramak
kurabilir ve sürdürebiliriz? MİY
Müşteri
tatmini ve müşteri değeri
12
Pazarlama İlkeleri
Toplumsal Pazarlama Anlayışının Öğeleri
İşletme
(Amacı: Kâr)
Toplum
(Amacı: Toplumun refahı)
Pazarlama Kavramı
Tüketici
(Amacı: İhtiyaçlarının tatmini)
13
Pazarlama İlkeleri
Ürün
Fiyat
4P
Tutundurma
Dağıtım
(Pazarlama iletişimi)
Pazarlama Kavramı
14
Pazarlama İlkeleri
Pazarlama karması
Ürün (product) 
fiyat (price)
4P
Pazarlama iletişimi (promotion) 
dağıtım (place) 

Pazarlama Kavramı
(customer value) tüketiciye sağlanan
değer
4C maliyeti
(cost to customers) tüketiciye
(communication) iletişim
(convenience) kolaylık
15
Pazarlama İlkeleri
Hizmetler için pazarlama karması
4p+3p= 7P
4P




3P
Ürün (product)
fiyat (price)
Pazarlama iletişimi (promotion)
dağıtım (place)
Pazarlama Kavramı
 insanlar (people),
 süreçler (processes)
 fiziksel öğeler (physical evidence)
16
Pazarlama İlkeleri
İktisat
Tarih
Sosyoloji
Pazarlama
Antropoloj
i
Psikoloji
Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi
17
Pazarlama Yönetimi
Teşekkürler…
Pazarlama Kavramı
18
Pazarlama İlkeleri
Download

Pazarlama