S.S.S. ?
e-Defter uygulamasında Gelir İdaresi Başkanlığının 15.01.2015 tarihinden önce,
http://forum.efatura.gov.tr/main_page.php adresinde forum sayfasına e-Defter ile ilgili yöneltilmiş soruları ve
yanıtlarını sunumuzda birleştirdik.
Sunuyu hazırlarken daha çok e-Defter oluştururken mükelleflerin dikkat etmesi gereken hususlara yönelik
sorulara yer verdik.
Sayfaların altında görülen linkten soru sayfasına ulaşabilirsiniz.
S.S.S. ?
Bir şirket birden çok e-Defter programını şube bazında kullanabilir mi ?
Bir şirket şubeleri için olsun ya da olmasın sadece bir tane uyumluluk onayı almış e-Defter yazılımı
kullanabilir.
Soru sayfası link: / http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=14474
S.S.S. ?
e-Fatura için almış olduğumuz mali mührü e -defter için de kullanabilecek miyiz? Yoksa e-Defter
içinde ayrıca mali mühür almamız gerekiyor mu?
e-Fatura için alınan Mali Mühür e-Defter için de kullanılabilir.
Soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=14464
S.S.S. ?
e-Defter
kılavuzlarında
belirtilen
DOCUMENTTYPE,
DOCUMENTTYPEDESCRIPTION,
DOCUMENTNUMBER, DOCUMENTDATE, PAYMENTMETHOD, DETAILCOMMENT alanlarının
doldurulması zorunlu mudur? Bu alanlara bilgi girişi olmadan e-Defter kullanılabilir mi?
Muhasebe kaydında bir belge varsa DOCUMENTTYPE alnının doldurulması zorunludur.
Var olan belge kılavuzlarda saydığımız fatura, çek, senet, müşteri sipariş belgesi, satıcı sipariş belgesi, navlun haricinde
bir belge ise documentType alanına "other" yazılması durumunda DOCUMENTTYPEDESCRIPTION alanının
doldurulması zorunludur.
Belge türü fatura, çek ve other olması durumda DOCUMENTNUMBER, DOCUMENTDATE alanlarının doldurulması
zorunludur.
Bir ödeme varsa PAYMENTMETHOD alanının doldurulması zorunludur.
DETAILCOMMENT alanı zorunlu değildir.
Soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=14588
S.S.S. ?
Şirketlerdeki personel masrafları tek bir yevmiye maddesinde girilebilir mi yoksa ayrı yevmiye
maddelerinde mi girilmelidir?
Doküman tipi "other" seçilip "Masraf Formu" adı altında şirket kaşe ve imzası ile fişlerin eklendiği bir
formun saklanması koşulu ile kayıt yapılabilir.
Soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=15617
S.S.S. ?
Önceki döneme ait defter bilgileri bir sonraki döneme devredilecek midir ?
e-Defter uygulamasında önceki aylara ait kağıt defterlerin devir bilgisinin yazıldığı bir alan
bulunmamaktadır. e-Defter uygulamasında her defter parçası kendi içinde tutar bilgisi bulunmakta olup bir
sonraki defter parçasına devir olarak aktarılmaz.
Soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=15567
S.S.S. ?
Zaman damgası ne işe yarar? nasıl temin edilir ve almak zorunlu mudur?
Zaman damgası kullanımı zorunlu değil. Ancak GİB sistemlerinde yaşanacak sorunlar nedeniyle berat
yükleme süresi içinde beratlarınızı sistemimize yükleyemiyorsanız bu durumda zaman damgası kullanılması
istenilmektedir. Eğer süresinde berat yüklenebiliyorsa zaman damgası kullanımı zorunlu değildir. Zaman
damgası TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezinden temin edilir.
Soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=15603
S.S.S. ?
01.07.2014 Tarihinden itibaren e-Defter kullanacağız.01.07.2014 tarihi öncesinde ki defterimizi
döktürüp, kapanış onayını yaptırdık .e-Defterdeki ilk yevmiye numaramız 1'mi olacak yoksa
30.06.2014 tarihindeki en son yevmiye numarasını takip mi edecek?
Hesap dönemi içinde geçişlerde ilk e-Defterin yevmiye madde numarası 1 den başlamalı. Önceki
dönemlerin (kağıt defterin) kapanış tasdiki yapıldığı için kapanışı yapılan defterin numarası devam etmez.
Soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=15566
S.S.S. ?
e-Defter beratının GİB e-Defter uygulamasına son yüklenme tarihi nedir ?
2 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde;
"a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar
kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.
b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap
döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar)
kendilerine ait mali mühür ile onaylar."
hükmü bulunmaktadır
Soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=15654
S.S.S. ?
Müşteriden 20 adet çek aldık diyelim. bunları bir çek giriş işlemi ile yapıyoruz. ve cari hesabına tek satır olarak
geçiyor. 20 adet çekin toplamı ve bu çeklerin ortalama vadesi ve çeki girdiğimiz bordro numarası ile. biz bu
belgenin numarasını bordro numarası olarak kullanabilir miyiz. ?
çek girdiğimiz bordronun numarasını veya hatta, çeki aldığımızda bir tahsilat makbuzu kesip veriyoruz
müşteriye , satıcıda bize aynı şekilde verdiğimiz çekler için, bu çek tahsilat makbuzunun numarasını yazdırsak
e-Deftere uygun mudur?
Birden fazla çekin ayrıntılı bilgilerini çek bordrosuna yazıp bu bordroyu firma imzalayıp kaşeleyip saklamak kaydıyla
belge türü "other" yazılarak belge açıklaması "Çek Bordrosu" yazılarak tarih ve numara yazarak kayıt edebilirsiniz.
Soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=14963
S.S.S. ?
Belge türü olan kayıtların ayrı yevmiye maddesinde girilmesi zorunluluğu hangi tebliğde
yazmaktadır ?
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından 19/12/2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞin 6. maddesinde "Her kaydın dayandığı belgelerin
türü ile varsa tarihleri ve sayıları" yazılmalıdır denilmektedir. Bu hükme göre muhasebe kaydına teşkil eden
bir belge varsa bu belge "belge türü" olarak yazılmalıdır. Bu durumda her bir belge bir yevmiye maddesine
kayıt edilmesi gerekiyor.
Soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=15115
S.S.S. ?
Kasa fişlerini detay bilgileri gösteren bir icmal hazırlayıp referans numarası vermek suretiyle bu
icmale ekleyerek tek satırda (örn:50 adet aynı güne ait fişi) tek yevmiye fişinde gerekli kayıt
işlemlerini yaptığımızda gerek mevzuat gerekse teknik açıdan sıkıntı yaşar mıyız?
Eğer siz düzenlediğiniz yazar kasa fişlerini kaydetmek istiyorsanız gün sonu alınan "Z Raporunu" belge türü
"other" yazılarak belge açıklaması alanına "Z Raporu" yazılarak bu raporun tarih ve numarasını yazarak
kayıt edebilirsiniz.
Size düzenlenen yazar kasa fişlerini ise bir icmal listesinde ayrıntıları gösterilmek şartı ile ve bu icmal
listesinin firma tarafından kaşeli imzalı saklanması şartı ile belge türü "other" yazılarak belge açıklaması
alanına "İcmal Listesi" yazılarak bu listenin tarih ve numarasını yazarak kayıt edebilirsiniz
Soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=14994
S.S.S. ?
Açılış kayıtlarının bulunduğu ocak ayı için e-Defter oluşturma işlemi yaparken, açılış belgelerine ait
kayıtların ilk başta olması, yani ilk yevmiye madde numaralarını alması gibi bir zorunluluk var
mıdır?
Açılış kayıtlarının bulunduğu ocak ayı için e-Defter oluşturma işlemi yaparken, açılış belgelerine ait
kayıtların ilk başta olması e-Defter uygulaması ile getirilen bir yenilik değildir. Kağıt defterde nasıl
yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ancak genelde açılış kayıtları açılış dönemi defterinde ilk başta yer
alması gerekiyor.
Soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=14726
S.S.S. ?
Eğer bir firmanın özel durumunda dolayı mali müşaviri yok ise muhasebeci bilgileri alanına hangi
bilgiyi girmelidir ?
Defter bilgilerinde muhasebeden sorumlu kim ise o kişinin bilgilerini yazabilirsiniz. Sözleşme bilgileri
alanını boş geçebilirsiniz.
Soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=14781
S.S.S. ?
İrsaliye ve devamında kesilen fatura senaryosunda irsaliye hareketi ile oluşan muhasebe belgelerinde
irsaliye matbu numaraları e-Defter’e gönderilecek mi? Virman, düzeltme, amortistman ve bu gibi
kayıtlarda belge tip tanımlaması ne olmalıdır?
İrsaliyenin kayıt edileceği ile ilgili e-Defter uygulamasında (teknik olarak) bir zorunluluk yok. Ama irsaliye
bilgilerini kayıt etmek istiyorsanız belge türü "other" seçerek belge açıklaması alanına "irsaliye" yazarak
tarih ve numara belirterek kayıt edebilirsiniz. Virman, düzeltme, amortistman gibi kayıtlar belgesi olmayan
kayıtlardır. Bu gibi kayıtlarda (belgesi olamayan işlemler) belge türü belirtilmeden kayıt yapılabilir.
Soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=15218
S.S.S. ?
invoice: Fatura -> müşteriye kestiğimiz fatura mı yoksa Satıcılarımızdan bize kesilen fatura mı?
yoksa her ikisi de mi?
order-customer: Müşteri Sipariş Belgesi -> müşteriye kestiğimiz faturalar mı?
order-vendor: Müşteri Sipariş Belgesi -> satıcılarımızın bize kestiği fatura mı?
shipment: Navlun -> ? satıcılarımızdan gelen navlun faturalar mı?
receipt: Makbuz -> müşterilerimizin ödeme belgeleri mi?
Bu belge türlerinin kullanımı konusunda sadece şu ek bilgiyi verebiliriz. Kullanımlarında alınan veya
verilen belge ayrımı yok. Yani belgeyi düzenleseniz de alsanız da belge türü olarak o belgeyi kaydetmek
zorundasınız.
Soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=14366
S.S.S. ?
Her bir çek, portföye alınırken ayrı yevmiye kaydı oluşturulacak. Aynı durum bu çeklerin örneğin
bankaya tahsilata verilmesi durumunda da geçerli midir? O çeki içeren her türlü işlem de çekin bir
belge numarası olduğu için ayrı bir yevmiye kaydı oluşturmamız gerekli midir? Bir diğer sorum da
örneğin bankadan ödeme dekontu geldi, bunu other tipinde mi gireceğiz sisteme?
Banka dekontunu belge türü other yazarak belge açıklaması dekont yazarak kayıt edebilirsiniz.
Çek işletmeye alınırken ve tahsilat yapılırken de ayrı yevmiye maddesinde kayıt edilmesi gerekir.
soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=15096
S.S.S. ?
Muhasebe ilkeleri arasında yer alan Belgelendirme kavramına göre "Muhasebede yapılan tüm
işlemlerin belgelendirilmesi ve kayıtların belgeye dayanması gerekir. "Bu yorumdan yola çıkarsak
belge türünün zorunlu alan olması gerekir. Biz yorumlardan yola çıkarak belge tipini boş geçersek
ileride bir usulsüzlük cezası ile karşılaşır mıyız ?
Belgeye dayanmayan kayıtlarda olabilir. Örneğin amortisman kaydı, virman gibi. Eğer yevmiye kaydı bir
belgeye dayanmıyorsa belge tipi alanı boş geçilebilir.
Soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=14781
S.S.S. ?
Her ayın muhasebe kayıtları birbirinden bağımsız olarak mı gönderilecek? Örnek: 1.1.2015'de eDefter oluşturulmaya başlanırsa, muhasebe sisteminden alınacak 1.1.2015 - 31.1.2015 kayıtları ayrı,
1.2.2015 - 28.2.2015 kayıtları ayrı, 1.3.2015 - 31.3.2015 kayıtları ayrı mı gönderilecek? Diğer bir
sorum ise, gönderilen aya ait defter kayıtları için elektronik berat alındıktan sonra, mükellef olur da
(her ne kadar yasal 45 günlük kayıt süresi düzenlemesine aykırı olsa da) mükellef geriye dönük bir
kayıt yaparsa sistem bunu nasıl tespit edebilecek? Ya da böyle bir otokontrol mekanizması e-Defter
sisteminde var mı?
e-Defter uygulamasında her ayın muhasebe kayıtları birbirinden bağımsız olarak gönderilecek.
Berat GİB sistemine yüklendikten sonra e-Defter yazılımımız aynı aya ait başka bir beratın sisteme
yüklenmesine izin vermiyor. Yani yasal süre geçtikten sonra bir kayıt yapılması durumunda oluşturulacak
deftere ait beratı e-Defter sistemine yükleyemeyeceksiniz.
Soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=14562
S.S.S. ?
Elektronik berat kontrolü nasıl yapılacak? Mükellefin defter kayıtlarını süresinde e-Defter sistemine
yükleyerek e-berat aldığı nasıl kontrol edilebilecek? Bunun için mükelleften vergi incelemeleri
sırasında nasıl bir talepte bulunulacak?
Defter uygulamasında elektronik ortamda oluşturulan defterler (kayıtlar) hiçbir şekilde Gelir İdaresi
Başkanlığına gönderilmiyor. Başkanlığımıza sadece oluşturulan defterlerin beratları (kağıt defterlerde açılış
onayını gösteren ilk sayfa benzeri mükellefin bazı bilgilerini içeren dosya) alıyor. Yüklenilen beratlar eDefter yazılımı tarafından GİB imza değeri ile imzalanarak onaylı hale geliyor. Onaylı beratlar mükellef
tarafından sistem üzerinden indirilerek defterler ile birlikte saklanması gerekiyor. Burada Başkanlığımızın
sadece gönderilen beratın mükellefe ait olup olmadığı, uyumlu yazılım kullanılıp kullanılmadığı gibi
kontroller yapılıyor. Vergi incelemesi sırasında oluşturulan defterler ve GİB onaylı beratının xml hali
verilmesi yeterli olacaktır.
Soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=14563
S.S.S. ?
Daha önceden kendi yevmiye ve kebirlerini tutan ve sayıları birden fazla olan şubelerimizin e-Defter
uygulamasını kullanabilmesi için her bir şube için ayrı ayrı mı başvuru yapacağız?
Yasal mevzuatta şubeli defter oluşturma izniniz varsa şubeli defter oluşturabilirsiniz. Vergi kimlik
numaralarınız aynıysa şubeler için ayrıca başvuru yapmanıza gerek yoktur.
Soru sayfası link: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=14676
S.S.S. ?
Eğer e-Defter oluştururken hatalı bir yevmiye yüklediğimizi tespit edersek ve bu defterinde beratı
oluşup başkanlık sistemine yüklenmiş ise ne yapmamız gerekir ?
1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğin 7-a maddesinde yazan hükme göre durumunuzu
değerlendirip dilekçe ile GİB’e başvurmanız gerekmektedir. Başkanlığımızca yapılacak değerlendirmede
eğer uygun bulunursa gerekli işlem yapılır.
S.S.S. ?
e-Defter uygulamasında dönem içerisinde uyumlu yazılımımızı değiştirmek istersek ne yapmalıyız,
nasıl bir yol izlemeliyiz ?
Yeni anlaşacağınız program uyumlu program olmak şartı ile program değişikliği yapabilirsiniz. Bunun için
durumu anlatan bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı, Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı'na
başvurmanız gerekiyor.
Download

SSS