Projenin Yapıldığı Kuruluş:
Projenin Başlığı:
AnadoluJet
Optimal Koltuk Atama ve Ücret Sınıflarının Belirlenmesinde
kullanılacak bir Karar Destek Sistemi oluĢturulması ile Gelir
Maksimizasyonun sağlanması
Akademik Danışmanlar:
AyĢegül ALTIN KAYHAN
Berrin AYTAÇ
Firma Danışmanı:
Batuhan F. PANAVUR
Ġsa TUNÇMAN
Proje Yılı:
2011
Proje Takımının Elemanları:
1.
Canan ÇAPA
2.
Fevziye SARIKAYA
3.
Hilal DAĞ
4.
Murat ARIBAġ
5.
Nilüfer DEMĠR
Son yıllarda hizmet sektöründeki yoğun rekabet, firma ve kuruluĢları gelirlerini artırıcı yeni yöntemler
bulmaya itmiĢtir. Hizmet sektöründe ''perishable asset (çabuk bozulan mal)'' satan sektörlerden biri
olan Havayolu TaĢımacılığı 1980'lerde sektöre getirilen fiyat ve düzenleme serbestliğinin yan etkisi
olan rekabet artıĢıyla Gelir Yönetimi (Revenue or Yield Management) yöntemlerini kullanarak baĢa
çıkmıĢtır. Bu çalıĢmaların ürünü ise, orta gelir düzeyine sahip insanların da havayollarını kullanmasını
amaçlayan DüĢük Ücret TaĢımacıları (Low Cost Carriers) olmuĢtur. Proje kapsamında, Türkiye
Havayolları TaĢımacılığında 2008'den beri faaliyet gösteren AnadoluJet firmasının gelir yönetimi
sistemi incelenmiĢ, kullanılan gelir yönetimi sistemine etki eden faktörler SWOT ve PEST analizleriyle
araĢtırılmıĢ, gelir yönetimi ve talep tahmini konusunda dünyada ve Türkiye’de bugüne kadar yapılan
çalıĢmalar taranmıĢ ve AnadoluJet'in gelir yönetim sistemine uygunlukları açısından irdelenmiĢtir.
Havayolları Gelir Yönetimi (ARM – Airline Revenue Management) sistemlerinde bir baĢlangıç noktası
olan talep tahmini çalıĢmasının girdi ve çıktıları ile kullanılan çözüm yöntemleri araĢtırılmıĢtır. Daha
sonra, talep tahminlerinin girdi olarak yer aldığı Optimal Koltuk Atama problemleri için çözüm yolları
araĢtırılmıĢtır. Çözüm yöntemleri arasından önerilen EM metodu ve EMSR metodu kullanılarak yapılan
pilot uygulamada, ücret sınıfları için rezervasyon limitleri önerilmiĢtir. Önerilen rezervasyon limit
değerleri, gerçekleĢen limitler ile gelir bakımından kıyaslanmıĢ, seçilen çözüm metodu ile gelir
artıĢlarının sağlandığı görülmüĢtür.
Download

ANADOLU JET