1
Sadržaj
Opis ........................................................................ 1
Primena .................................................................. 2
Tehnički podaci ...................................................... 2
Povezivanje konvertora .......................................... 3
Podešavanje konvertora ......................................... 4
Opis
GENIbus/M-Bus uređaj je konvertor protokola koji omogućava daljinsko
očitavanje do tri Grundfos cirkulacione pumpe preko M-Bus porta
Danfoss ECL APEX 10 kontrolera toplotne podstanice.
Poseduje LED indikaciju napajanja, prijema i predaje GENIbus i M-Bus
komunikacije. Terminacija za GENIbus liniju se uključuje pomoću DIP
prekidača. Podešavanje M-Bus adrese se vrši pomoću tri BCD
rotaciona prekidača. Svi portovi uređaja su međusobno galvanski
izolovani. Napaja se iz izvora jednosmernog napona čiji napon može
biti u opsegu od 8V do 32V. Uređaj se montira na 35mm DIN šinu.
Podešavanje Grundfos cirkulacione pumpe ........... 5
Podešavanje Danfoss ECL APEX kotntrolera ........ 6
GENIbus/M-Bus konvertor protokola
DECODE data communications,Bulevar Z.Đinđića 12G,11070 N.Beograd,Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.co.yu
2
Primena
Povezivanje konvertora
GENIbus/M-Bus uređaj je potpuno prilagođen i namenjen daljinskom
očitavanju Grundfos cirkulacionih pumpi u toplotnim podstanicama.
Omogućava očitavanje sledećih parametara pumpe:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
3
brzina - Pump speed [rpm]
status - Pump status [ON/OFF]
greška - Pump status error [alarm code]
protok - Pump flow - calculated [m3/h]
pritisak - Pump head – differential pressure [kPa]
snaga - Pump power [W]
radni sati - Pump working hours [h]
Na slici je prikazan raspored priključaka na GENIbus/M-Bus konvertoru.
Na konvertoru se nalazi pet LE dioda koje signaliziraju da je konvertor
uključen (ON) i da postoji prenos podataka na GENIbus strani (GTX i
GRX) kao i na M-Bus strani (MTx i MRx). U unutrašnjosti uređaja
nalaze se dve grupe prekidača za podešavanje. Na osnovnoj ploči
nalazi se dvostruki DIP prekidač za uključenje terminacije od 120Ω na
GENIbus liniji. Na bočnoj ploči nalaze se tri rotaciona prekidača za
podešavanje M-Bus adrese uređaja. Poklopac konvertora se skida
laganim pritiskanjem bočnih zareza.
Svi portovi konvertora se priključuju preko razdvojivih šraf klema. Za
povezivanje GENIbus linije koristiti dvožilni upredeni oklopljen kabl
poprečnog preseka 0.5mm2 - 0.8mm2, za M-Bus liniju dvožilni upredeni
kabl poprečnog preseka 0.5mm2 - 0.8mm2 i za napajanje dvožilni kabl
poprečnog preseka 0.5mm2 - 0.8mm2.
Tehnički podaci
Komunikacioni priključci
GENIbus (razdvojiva šraf klema, 3x2.5mm2);
M-Bus (razdvojiva šraf klema, 2x2.5mm2)
Brzina i format podataka
GENIbus 9600bps 8N1; M-Bus 300bps 8E1
Terminacija GENIbus linije
120Ω, uključenje/isključenje pomoću DIP prekidača
Podešavanje M-Bus adrese
pomoću 3 BCD rotaciona prekidača
2
LED indikatori
Galvanska izolacija
GENIbus [email protected]; kabl 3x0.8mm
M-Bus [email protected]; kabl 2x0.8mm2
ON, MTx, MRx, GTx, GRx
trostruka, 1.5kV DC
Napajanje
Priključci za napajanje
Montaža
Radna temperatura
izvor jednosmernog napona 8 - 32V, max 2.5W
razdvojiva šraf klema, 2x2.5mm2
na 35mm DIN šinu
-25 do 70°C
Maksimalno rastojanje
Izgled gornje strane konvertora i dimenzije kutije
DECODE data communications,Bulevar Z.Đinđića 12G,11070 N.Beograd,Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.co.yu
DECODE data communications,Bulevar Z.Đinđića 12G,11070 N.Beograd,Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.co.yu
4
5
Podešavanje konvertora
Podešavanje Grundfos cirkulacione pumpe
Pre uključenja napajanja konvertora potrebno je podesiti M-Bus adresu
i po potrebi uključiti terminaciju GENIbus linije. Potrebno je očitati MBus adrese svih uređaja čiji su komunikacioni priključci povezani na MBus port ECL APEX 10 kontrolera toplotne podstanice. Svi M-Bus
komunikacioni priključci se vezuju paralelno na M-Bus port ECL APEX
10 kontrolera toplotne podstanice, pri čemu polaritet nije bitan.
Za podešavanje adrese Grundfos cirkulacione pumpe potrebno je
upotrebiti daljinski upravljač R100.
Za Kamstrup MULTICAL kalorimetar M-Bus adresa se određuje
čitanjem poslednje tri cifre serijskog broja i ukoliko je taj broj iz opsega
od 0 od 250 onda je to M-Bus adresa, a ukoliko je taj broj veći od 250
onda se za M-Bus adresu uzimaju poslednje dve cifre serijskog broja.
Ukoliko postoji regulator diktir sistema, očitati i njegovu M-Bus adresu.
Pritisnuti OK na R100 daljinskom upravljaču. Kada se pojavi logo
Grundfos ponovo pritisnuti OK, usmeriti upravljač ka pumpi (IR
prijemnik na pumpi je pored tastera za podešavanje) i pritisnuti OK. U
toku komunikacije, na pumpi trepće crvena LE dioda. Na displeju
daljinskog upravljača pojaviće se oznaka pumpe. Pritiskanjem tastera
za kretanje u desno preći u meni pod brojem 3 (Installation, u donjem
delu displeja). Pritiskanjem tastera za kretanje na dole pronaći podmeni
Number (u gornjem levom delu displeja), potom pritisnuti OK i izabrati
1. Najpre uperiti daljinski upravljač ka pumpi pa potom pritisnuti OK.
Ovim je podešena adresa pumpe.
Pošto GENIbus/M-Bus konvertor očitava do tri Grundfos cirkulacione
pumpe to znači da zauzima i tri M-Bus adrese počev od M-Bus adrese
zadate sa tri rotaciona BCD prekidača. BCD prekidači su raspoređeni
tako da se adresa očitava sa leva u desno (stotine, desetice, jedinice).
Podesiti početnu M-Bus adresu GENIbus/M-Bus konvertora tako da se
sve tri adrese ne preklope sa postojećim M-Bus adresama priključenih
uređaja. Ukoliko se pomoću tri rotaciona BCD prekidača izabere adresa
veća od 250 onda će konvertor odgovarati na BROADCAST adresi 254.
Grundfos cirkulacione pumpe se na GENIbus/M-Bus konvertor
povezuju u tzv. multidrop konfiguraciji (videti sliku). Treba voditi računa
o polaritetu linije tj. povezati zajedno A priključke i B priključke. Ukoliko
je dužina kablova veća od 100m potrebno je uključiti terminaciju
GENIbus linije na konvertoru. Potrebno je izvršiti terminaciju i na
poslednjoj cirkulacionoj pumpi u lancu, dodavanjem otpornika od 120Ω
paralelno GENIbus priključcima (između A i B). Ostale pumpe povezati
na liniju bez terminacije.
Ukoliko postoji samo jedna cirkulaciona pumpa, adresu treba podesiti
na 1, a ukoliko postoje dve ili tri pumpe, adrese pumpi podesiti na 1,2 i
3, na dole opisani način.
Isti postupak ponoviti i za ostale pumpe, ukoliko postoje, ali im dodeliti
adrese 2 i 3.
Pritiskom na taster za kretanje u levo preći u meni pd brojem 2 (Status,
u donjem delu displeja). Pritiskanjem tastera za kretanje na dole i gore
mogu se pregledati trenutne vrednosti parametara pumpe. Ovo su
vrednosti koje su pročitane prilikom komunikacije daljinskog upravljača i
pumpe, a pri očitavanju tipa pumpe. Ukoliko treba osvežiti podatke,
vratiti se u početni meni pritiskanjem tastera za kretanje u levo (Return
to start, u gornjem levom delu displeja), pritisnuti OK, usmeriti upravljač
ka pumpi i pritisnuti OK. Ponovo pronaći meni Status i pregledati
trenutne vrednosti parametara pumpe.
Za isključenje daljinskog upravljača istovremeno pritisnuti tastere za
kretanje u levo i desno. Daljinski upravljač se automatski isključuje
nakon 5 minuta ukoliko se ne pritisne nijedan taster.
DECODE data communications,Bulevar Z.Đinđića 12G,11070 N.Beograd,Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.co.yu
DECODE data communications,Bulevar Z.Đinđića 12G,11070 N.Beograd,Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.co.yu
6
Podešavanje Danfoss ECL APEX kontrolera
Pokrenuti Danfoss Service Tool software i izabrati modemski ili direktan
pristup. U slučaju modemskog pristupa priključiti GSM Terminal na
serijski port računara (COM1, 9600bps) i kliknuti na Change.
Podesiti parametre na sledeći način:
Plant Name: ime postrojenja
Plant Place: lokacija postrojenja
Plant Type: tip postrojenja
Modem Type: tip modema
Phone number: broj SIM kartice u GSM modemu koji se poziva
Local Name: Danfoss
Com Port: COM1
Baud: 9600
At1 Command: ATE1S0=2&D2&C1V1
At2 Command:
LinkPassword: 123
7
Podesiti merne jedinice za sve tri M-Bus adrese koje zauzima
GENIbus/M-Bus konvertor na sledeći način:
Flow unit: m3/h
Acc. flow unit: m3
Energy unit: W
Acc. energy unit: Wh
Kliknuti na Setup, Lock/unlock configuration, Configuration lock –
Locked, Main switch – START. Potom ponovo kliknuti na Setup, I/O
status and manual, kliknuti na – u gornjem desnom uglu menija i očitati
parametre svih M-Bus uređaja.
Nakon podešavanja parametara modemskog pristupa kliknuti na Dial i
sačekati da se izvrši konekcija. Dalji postupak podešavanja je isti kao
da je kontroler priključen na serijski port računara i izabran direktan
pristup.
Za User Name izabrati SUPV, za Access Code otkucati 123 i kliknuti
OK. Kliknuti na Lock/unlock configuration, Main switch – STOP,
Configuration lock – Unlocked. Kliknuti na Setup, Input and output
setup, M-Bus input setup, M-Bus command – Scan. Sačekati nekoliko
minuta da se završi skeniranje svih M-Bus uređaja i da kontroler pređe
u režim prikupljanja podataka (Data collection).
Očitavanje parametara cirkulacione pumpe
Prikazani podaci odgovaraju sledećim parametrima Grundfos pumpe:
Proveriti da li su pronađene sve M-Bus adrese priključenih uređaja. Za
svaki od pronađenih uređaja podesiti vreme skeniranja u minutima
(Scan rate). Brzina komunikacije (Baud rate) treba da bude podešena
na 300baud. Klikom na + ili – u gornjem desnom uglu menija preći na
podmeni Heat meter inputs. Dodeliti pronađene M-Bus adrese
raspoloživim Heat meter-ima.
Flow Temp
Return temp.
Diff. temp.
Flow – protok
Acc. flow
Energy
Acc energy
–
–
–
–
–
–
–
brzina - Pump speed [rpm]
status - Pump status [ON/OFF]
greška - Pump status error [alarm code]
Pump flow - calculated [m3/h]
pritisak - Pump head–differential pressure [kPa]
snaga - Pump power [W]
radni sati - Pump working hours [h]
DECODE data communications,Bulevar Z.Đinđića 12G,11070 N.Beograd,Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.co.yu
DECODE data communications,Bulevar Z.Đinđića 12G,11070 N.Beograd,Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.co.yu
Download

NetX GENIbus to M-Bus - uputstvo