CZ52 Etika v podnikání
letní semestr 2012/13
navazující magisterský studijní program
skupiny: P-C1E1, P-C1V1
Prezentace studentů
(k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 3 studenti)
Vyberte si jedno ze 45 témat.
Připravte si prezentaci zvoleného tématu na přibližně 10 minut u jednotlivce, 15 minut
veřejného projevu u dvojice a 20 minut u trojice. Dodržte termín své prezentace! Ke
zpracování můžete používat libovolné zdroje.
Vytištěnou prezentaci (v čitelné velikosti!) odevzdejte v den prezentace vyučujícímu.
V závěru prezentace nezapomeňte uvádět použité zdroje.
Prezentace je hodnocena maximálně 40b. Ty ale nebudou přiděleny v plném rozsahu, pokud
prezentace bude obsahovat tyto nedostatky:
 Nejsou uvedeny použité zdroje,
 špatně citované zdroje dle ČSN ISO 690 v závěru i v průběhu prezentace (tj. hlavně
grafy, údaje, tabulky aj.),
 prezentace jen „přepisem“ nějakého textu – nebude přijato vůbec!,
 chybí vlastní komentáře/hodnocení/názory/úvahy nad převzatými informacemi,
 rozsah nebude odpovídat 15minutovému projevu u dvojice, resp. 20 minutovému
projevu u trojice,
 celková estetická a formální úroveň prezentace bude špatná, tj. nedostatečná
odpovědnost při přípravě.
Obecná etická témata:
19. 2. 2013
Blok 1. Člověk a etika (5 témat)
- Etika a smysl života (+ různé koncepce, které se problematikou zabývají,
např. psychologické, filozofické, teologické aj.),
- psychologické aspekty etiky osobnosti (temperament, asertivita, empatie, prosociální
chování aj.),
- etika, rodina a výchova, aneb je to všechno jen výchovou….?
- svoboda versus pravidla, aneb mohu si dělat, co chci?
- etika v české společnosti a v zahraničí – co je shodné a rozdílné?
26. 2. 2013
Blok 2. Etika v mezilidských vztazích (5 témat)
- Etika výběru (životního) partnera, aneb je etika nutná?
- etika v osobních a partnerských vztazích (dynamika vztahu, perspektiva & rozchody aj.),
- etika konfliktů, prevence a jejich řešení,
- etika studia a studentů (poctivost v učení, plnění úkolů, zkoušky, studenti a taháky – věčné
dilema aj.),
- syndrom vyhoření, workoholismus, alkoholismus aj., aneb když etika selhává…
5. 3. 2013
Blok 3. Problém etiky v současnosti (5 témat)
- Etika a duševní hygiena v (uspěchaném) životním rytmu, aneb lze život důstojně přežít…?
- rozdílnost etiky u mužů a žen, aneb jak překonat genderové rozdíly?
- etika v mezilidské (i firemní) komunikaci, aneb jsou různé komunikační styly etické?
- etika a motivace (v učení, práci, životním odhodlání aj.),
- etika současnosti, aneb dneska je možné všechno…
12. 3. 2012
(5 témat)
- Globalizace a etické výzvy, aneb má etika v současnosti vůbec ještě místo…?
- environmentální a ekologická etika, udržitelný rozvoj, systém environmentálního
managementu,
- jsou peníze všechno? Je nejlepší etikou jen ekonomický zisk?
- antietika, pojďme a zrušme etiku, aneb co všechno by se stalo…
- (vybrané) praktické etické pojmy a jejich rozbor (např. sobci/dobráci, egoismus/altruismus,
majetnost/chudoba aj.).
2
Aplikovaná etická témata:
19. 3. 2012
Blok 4. Etika v podnikatelské sféře (4 témata)
- Etika (a psychologie) v obchodní činnosti, marketingu a osobním prodeji,
- socioprofesní etika v různých povoláních (etika lékařská, technická, vojenská, policejní,
novinářská, geodetická aj.),
- public relations firmy (PR), vztahy s veřejností,
- problémové oblasti v ekonomické dimenzi podniku (nekalá soutěž, reklama, ochrana
spotřebitele aj.).
26. 3. 2012
Blok 5. Etika pracovních vztahů ve firmě (4 témata)
- Etika ve vztazích na pracovišti,
- etika ve státní správě,
- image člověka (podnikatele, pracovníka) a firmy,
- teambuilding.
2. 4. 2013
(5 témat)
- Etika přijímání a výběru zaměstnanců (interview, reference, výběrové metody, žádost
o zaměstnání, profesní životopis aj.),
- etika podnikání podle T. Bati, Baťův systém řízení,
- informační a počítačová etika,
- etika a média,
- etika reklamy a manipulace.
9. 4. 2012
(5 témat)
- Neetické projevy jednání uvnitř firmy – šikana, sexuální obtěžování, whistle-blowing aj.,
3
- problémové oblasti v personálně etické dimenzi firmy (diskriminace, mobbing, bossing aj.),
- styly řízení firmy a jejich souvislost s etikou,
- etika a psychologie práce,
- mravní kultura osobnosti současného podnikatele.
16. 4. 2013
Blok 6. Transformace etiky do podnikání (6 témat)
- Úroveň etiky v podnikání v ČR (veřejné, soukromé zakázky, podnikatelské prostředí aj.),
- sociální odpovědnost a etika v podnikání aneb jak je to s podnikatelskými participujícími
partnery (stakeholders)?
- etické kodexy firem a jejich rozbor (+ příklady),
- neetické projevy jednání navenek firmy – korupce, lobbování (+ příklady),
- etický audit firmy.
23. 4. 2013
(2 témata)
-Právní aspekty etiky v podnikání,
- rodinná firma.
+ 23. 4. 2012 (rezerva)
Pro prezentace, které ze závažných důvodů neodezní ve svém řádném termínu.
Další témata podle zájmu studentů po konzultaci obsahu a termínu s vyučujícím!
4
Download

CZ52 Etika v podnikání