Montaža – za instalatere
UPUTSTVO ZA UPOTREBU I MONTAŽU
za električni kotao za centralno grejanje sa elektronskim upravljanjem
ETH 13
ETH 15
ETH 18
ETH 21
ETH 24
SADRŽAJ
1. PRIMENA .........................................................................................................................................1
2. RASPORED ELEMENATA...............................................................................................................2
3. MONTAŽA........................................................................................................................................2
4. PUŠTANJE U RAD...........................................................................................................................3
5. NAČIN RADA ...................................................................................................................................4
6. SIGURNOSNA OPREMA .................................................................................................................4
6.1. SIGURNOSNI TERMOSTAT ZA ISKLJUČIVANJE GREJAČA U SLUČAJU
PREGREVANJA ...................................................................................................................................4
6.2. TERMOSTAT POVRATNOG VODA...............................................................................................4
6.3. NADZOR PRITISKA U SISTEMU...................................................................................................4
6.4. NADZOR CIRKULACIONE PUMPE ...............................................................................................5
6.5. ZAŠTITA OD SMRZAVANJA .........................................................................................................5
6.6. PRIORITETNA KONTROLA...........................................................................................................5
6.7. ZAŠTITA CIRKULACIONE PUMPE................................................................................................5
7. BLOK DIJAGRAM............................................................................................................................6
8. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ............................................................................................................6
9. UPUTSTVO ZA BEZBEDAN RAD....................................................................................................7
10. GARANCIJA, ZAŠTITA PRIRODNE OKOLINE I RECIKLAŽA.......................................................7
Napomena
Montaža (povezivanje grejnih i električnih vodova), puštanje u rad, održavanje i popravke na uređaju može
sprovoditi samo osoblje obučeno za montažu ili montažeri za podršku kupcima, uz poštovanje informacija
koje su date u ovom uputstvu za rad i montažu.
1. Primena
Električni kotao za centralno grejanje ETH je projektovan za otvorene i zatvorene sisteme grejanja. Može se
koristiti kao osnovni izvor grejanja ili kao dopuna u slučaju kada se grejemo uz pomoć peći ili kao ispomoć
solarnim termičkim sistemima. ETH se može koristiti u kombinaciji sa klasičnim radijatorima, podnim
grejanjem ili ventilacionim sistemom.
Ova serija omogućava pronalaženje kotla odgovarajuće snage za vašu kuću.
Standardne snage uređaja: 13 kW, 15 kW, 18 kW, 21 kW, 24 kW.
1
Montaža – za instalatere
.
Kontrola uređaja pomoću mikroprocesora, kao i korišćenje trijaka, garantuje tih i ugodan rad, sa parametrima
uređaja koji se regulišu u realnom vremenu u odnosu na trenutne uslove rada, čime se smanjuje potrošnja
energije.
2. Raspored elemenata
10 3
4
5
7
6
8
Glavne dimenzije
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bakarni uložak i grejač
Ventil za odzračivanje
Električni priključci
Kontaktor
Mikroprocesor
Prekidač koji reaguje na pritisak
Cirkulaciona pumpa
Ventil za odzračivanje pumpe
Priključci za cevi G 3/4
Otvor za uvođenje el. kabla
Električni priključci
250 mm
SP
N
SP
N
Kontrola prioriteta
Nula
Uzemljenje
L3
L2
L1
L1, L2, L3
Fazni priključci
100 mm
3. Montaža
Kotao za centralno grejanje ETH se montira na vertikalni zid. Sistem za grejanje trebalo bi povezati u skladu
sa standardom koji je u primeni za zatvorene sisteme grejanja. Kod zatvorenih sistema grejanja ugrađuje se
sigurnosni ventil od 3 bara kao i ekspanziona posuda sa membranom. Zapremina posude zavisi od
zapremine vode u sistemu grejanja. Kod otvorenih sistema grejanja, mora se koristiti prelivna posuda. Kotao
za centralno grejanje opremljen je cirkulacionom pumpom.
Filter za nečistoće se montira pre (uzvodno) cirkulacione pumpe da bi sprečio da nečistoće dospeju u
pumpu. Električno napajanje trebalo bi da poveže osoblje obučeno za montažu ili montažeri za podršku
kupcima u skladu sa važećim propisima.
Električni kabel provlači se kroz otvor sa zadnje strane i povezuje se sa električnim priključcima prema
dijagramu povezivanja.
Ispod kućišta mikroprocesora, blizu dna, nalaze se priključci „- R +“ za povezivanje kontrolera temperature
(termostata). Kada su priključci „+“ i „R“ spojeni, ETH može da radi bez kontrolera (termostata). U tom
slučaju, temperatura vode se podešava biračem temperature na mikroprocesoru.
2
Montaža – za instalatere
4. Puštanje u rad
Važno je da sistem pre puštanja u rad bude potpuno napunjen vodom i odzračen.
Pritisak u sistemu kod zatvorenog sistema grejanja trebao bi biti oko 1 do 1,5 bar kada je sistem hladan.
Informacije o trenutnom pritisku u sistemu dobijamo preko dve LED diode ispod natpisa „CIŚNIENIE“
(PRITISAK), pogledati tabelu 1.
Pomoću LED diode ispod oznake „SIEĆ“ (NAPAJANJE) dobijamo informaciju o postojanju napajanja el.
strujom i spremnosti kotla za rad. Posle svakog podešavanja pritiska vode, potrebno je obaviti dolivanje ili
ispuštanje vode i podešavanje maksimalne temperature vode, posle čega je kotao spreman za rad.
Temperatura vode se podešava pomoću birača temperature na kontrolnoj jedinici. Kada birač temperature
okrenete, dokle god može, suprotno smeru obrtanja kazaljke na satu (simbol ), ostaće aktivirana samo
zaštita od smrzavanja. Kontroler (termostat) za regulaciju temperature u sobi nije aktiviran.
Ovakav položaj birača preporučuje se prilikom prvog puštanja u rad, sve dok se sistem ne pregleda na
curenja i posle odzračivanja, a pritisak vode bude dobar.
Zbog lakšeg odzračivanja sistema, na primer za vreme prvog puštanja u rad, postoji dodatna funkcija, koja
omogućava da se cirkulaciona pumpa pusti u rad u bilo koje vreme. Pritiskom na dugme RESET, u trajanju
od 3 sekunde, cirkulaciona pumpa se gasi na 3 minuta. Posle isteka ovog vremena pumpa nastavlja da radi
u svom standardnom režimu rada. Tokom tri minuta rada pumpe, moguće je brzo isključiti pumpu samo
kratkim pritiskom na dugme RESET. Ova operacija se može ponavljati onoliko puta koliko vam je potrebno.
Pošto je ovo servisni režim rada, crvena LED dioda je ugašena dok cirkulaciona pumpa radi.
Preporučujemo da pumpa bude podešena na 2. stepen rada (pomoću okretnog birača na pumpi). Kod
manjih sistema za grejanje, potrebno je odabrati 1. stepen. Maksimalna brzina pumpe (3. stepen) je
predviđen za veoma velike sisteme za grejanje ili tamo gde postoji velika potreba za toplotnom energijom.
Provera pritiska vode u sistemu za grejanje
Leva LED dioda
UGAŠENA
Trepće
UPALJENA
UPALJENA
Desna LED dioda
UGAŠENA
UGAŠENA
UGAŠENA
UPALJENA
UGAŠENA
UGAŠENA
UPALJENA
Trepće
Pritisak vode u sistemu grejanja
Pritisak vode ispod 0,2 bar
Pritisak vode u opsegu od 0,2 – 0,5 bar
Pritisak vode u opsegu od 0,5 – 1,0 bar
Pritisak vode u opsegu od 1,0 – 1,5 bar
PREPORUČENO (za vruću vodu 1,0 – 2,0
bar)
Pritisak vode u opsegu od 2,0 – 2,5 bar
Pritisak vode u opsegu iznad 2,5 bar
Stanje
Nije u funkciji
U funkciji
U funkciji
U funkciji
U funkciji
Nije u funkciji
Tabela 1
1
1
2
3
2
4
Birač Temperature
LED diode (pritisak vode u
sistemu)
Dugme RESET
LED dioda svetli za vreme rada na
prikljucima za napajanje
3
4
3
Montaža – za instalatere
.
5. Način rada
Kotao za centralno grejanje je pogodan za rad sa ili bez sobnog kontrolera (termostata). Rad bez kontrolera
(termostata) je moguć kada su spojeni priključci između „+“ i „R“ (kao standardno rešenje). Temperatura koja
je podešena kontrolnoj jedinici tada se odnosi samo na toplu vodu. Temperatura prostorije se ne uzima u
obzir. Ovaj režim rada treba koristiti privremeno ili u slučajevima nužde.
Glavni režim rada je funkcionisanje sa kontrolerom (termostatom) PT – 01. Ovakav način rada daje najbolje
rezultate uz kotao za centralno grejanje, i obezbeđuje optimalnu udobnost prilikom rada. Kontroler
(termostat) u prostoriji omogućava kontrolu i podešavanje radnih parametara. Kontroler (termostat) ima
temperaturni program od 7 dana i pruža ekonomičan rad kroz konstantnu komunikaciju kotlom za centralno
grejanje. Režim grejanja kod kotla za centralno grejanje se uključuje povezivanjem kontakata „R“ i „+“ preko
kontrolera (termostata).
Kontrolna jedinica uključuje cirkulacionu pumpu čim kontrolna jedinica ustanovi da je pritisak vode dovoljan.
Cirkulaciona pumpa radi tokom 30 sekundi, a za to vreme grejač nije uključen. Ovo omogućava odzračivanje
kruga za grejanje. Tada se proverava razlika temperatura između stvarne i zadate.
Ukoliko je zadata temperatura 4 ºC viša od stvarne temperature, grejač kotla počinje da radi sa 30% svoje
izlazne snage. Tada mikroprocesor odlučuje, u zavisnosti od brzine promene temperature, da li da pojača ili
smanji grejanje. Zadata temperatura se ne prekoračuje i stabilna je sa preciznošću od +/- 4 ºC (histerezisno).
Grejanje se opet prekida čim se otvore kontakti na sobnom kontroleru (termostatu). Tada je dostignuta
zadata temperatura prostorije.
Zbog stabilizacije temperature grejanja, cirkulaciona pumpa nastavlja da radi još 30 sekundi. Sledeći ciklus
zagrevanja je moguće obaviti kada istekne ovo vreme.
6. SIGURNOSNA OPREMA
U cilju zaštite kotla za centralno grejanje, sistema za grejanje i električne instalacije, u uređaj je ugrađena
sledeća sigurnosna oprema:
6.1 Sigurnosni termostat za isključivanje grejača u slučaju pregrevanja
U slučaju kvara na kontrolnoj jedinici, ukoliko temperatura počne da raste bez kontrole do otprilike 105 ºC u
bakarnom cilindru, sigurnosni termostat za isključivanje grejača se aktivira i isključuje grejač kada je
kontaktor otvoren. Tada LED dioda pored natpisa „SIEĆ“ (NAPAJANJE) konstantno žmiga. Kada se cilindar
cilindar ohladi a dugme RESET je pritisnuto, sigurnosni termostat se može isključiti. Ipak prvo je potrebno
pronaći i ispraviti uzrok ovoga.
6.2 Termostat povratnog voda
Efikasnost svih grejnih uređaja delom zavisi i od usklađenosti delova sistema za grejanje. Pouzdane
informacije dobijaju se na osnovu temperaturne razlike između razvodnog i povratnog voda (DT). Razlika
temperatura bi trebala da bude oko 20 ºC. Utvrđeno je da temperatura povratnog voda, pri maksimalnoj
temperaturi razvodnog voda od 85 ºC, ne bi trebala da prelazi 70 ºC.
Ukoliko se ovo dogodi, kontrolna jedinica će smanjiti snagu grejanja a može u slučaju potrebe i da potpuno
isključi grejač.
6.3 Nadzor pritiska u sistemu
Električni senzor pritiska u sistemu grejanja daje informacije mikroprocesoru o veličini pritiska vode u
sistemu. Ukoliko su zadate vrednosti prekoračene, na primer za pritiske ispod 0,2 bara i iznad 2,5 bara,
grejač kotla se gasi što pokazuju LED diode na kontrolnoj jedinici. U ovom slučaju bi pritisak hladne vode
trebalo bi tako podesiti da obe LED diode svetle. U tom slučaju pritisak vode trebalo bi da bude oko 1,5 bar
(srednja vrednost).
4
Montaža – za instalatere
6.4 Nadzor cirkulacione pumpe
Pri svakom uključenju proverava se funkcionisanje cirkulacione pumpe. Ukoliko nema protoka vode duže od
5 sekundi pošto je pumpa uključena, ona se gasi i ponovo se startuje nakon 5 sekundi. Posle 10 neuspešnih
startovanja, pokretanje pumpe sistema za grejanje je blokirano oko 15 minuta. Na ovo nam ukazuje i LED
dioda pored reči „SIEĆ“ (NAPAJANJE) koja tada kratko žmiga. Posle 15 minuta, sprodi se novih 10 pokušaja
startovanja.
Pritiskom na dugme RESET poništava se period čekanja između pokušaja startovanja pumpe.
Da bi se sprečilo blokiranje cirkulacione pumpe, pogotovu prilikom dužih perioda mirovanja, mikroprocesor
startuje cirkulacionu pumpu svaka 24 časa na 30 sekundi. Zbog toga, kotao ne bi trebalo ni leti isključivati.
6.5 Zaštita od smrzavanja
Kotao centralnog grejanja i sistem za grejanje su zaštićeni od smrzavanja. U slučaju kvara na kontroleru
(termostatu) sobne temperature ili kablu koji povezuje kontroler (termostat) i kotla centralnog grejanja, sistem
za grejanje nije zaštićen od smrzavanja.
Pri temperaturama ispod oko 7 ºC, kod uređaja, sistem za grejanje se uključuje a gasi se na oko 20 ºC.
Zaštita od smrzavanja se može i ručno uključiti tako ćete birač temperature okrenuti, dokle god može,
suprotno smeru kazaljke na satu do simbola . U ovom slučaju signali sa kontrolera (termostata) će biti
zanemareni.
6.6 Prioritetna kontrola
Da se izbeglo preopterećenje električnog napajanja, na kotlu za centralno grejanje sprovodi se prioritetna
kontrola. Prioritetna kontrola se sprovodi dovođenjem napona od 230 V naizmenične struje na priključke
„SP“.
6.7 Zaštita cirkulacione pumpe
U slučaju kvara na cirkulacionoj pumpi (na primer kratkog spoja), kontrolna jedinica je zaštićena osiguračem
od 2,5 A. Osigurač se nalazi ispod prednjeg poklopca kontrolne jedinice. Osigurač bi trebalo menjati samo
kada je isključeno električno napajanje.
Postupak prilikom zamene osigurača:
·
·
·
Isključiti električno napajanje
Blago pritisnuti ležište osigurača sa ravnim šrafcigerom
Zameniti pregoreli osigurač, blago ga pritisnuti u ležište i okrenuti suprotno smeru kazaljke na satu
5
Montaža – za instalatere
.
7. Blok dijagram
8. Specifikacija
Tip
Kataloški broj dela
Snaga grejanja na 380 V
Snaga grejanja na 400 V
Faza
Napon
Frekvencija (učestanost)
Električni osigurač
Kabel za povezivanje PP
(YDY)
Dozvoljeni radni pritisak
Radni
pritisak
kod
zatvorenog sistema
Radni pritisak kod otvorenog
sistema (prelivna posuda,
minimalno 2m iznad uređaja)
Opseg
podešavanja
razvodnog voda
Maks.
temperatura
razvodnog voda
Priljučci (razvodni/povratni)
Visina
Širina
Dubina
Težina (prazan)
6
kW
kW
V
Hz
A
2
mm
EHT 13
229 056
11,7
13
3/N/PE~
380 / 400
50
25
EHT 15
229 067
13,5
15
3/N/PE~
380 / 400
50
25
EHT 18
229 057
16
18
3/N/PE~
380 / 400
50
25
EHT 21
229 360
18
21
3/N/PE~
380 / 400
50
40
EHT 24
229 361
21
24
3/N/PE~
380 / 400
50
40
5 x 2,5
5 x 2,5
5x4
5x6
5x6
bar
3
3
3
3
3
bar
1 – 1,5
1 – 1,5
1 – 1,5
1 – 1,5
1 – 1,5
bar
≥ 0,2
≥ 0,2
≥ 0,2
≥ 0,2
≥ 0,2
ºC
25 - 85
25 - 85
25 - 85
25 - 85
25 - 85
ºC
100
100
100
100
100
mm
mm
mm
kg
G 3/4 A
390
250
215
8,5
G 3/4 A
390
250
215
8,5
G 3/4 A
390
250
215
8,5
G 3/4 A
390
250
215
8,5
G 3/4 A
390
250
215
8,5
Montaža – za instalatere
Dijagram povezivanja
9. Uputstvo za bezbedan rad
U slučajevima gde je deci ili osobama sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima
omogućeno da upravljaju ovim uređajem, treba obezbediti da to bude pod nadzorom ili posle odgovarajućeg
objašnjenja od strane osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost.
Nadgledajte decu da se ne bi igrala sa uređajem.
10. Garancija, zaštita prirodne okoline i reciklaža
Garancija
Molimo vas pogledajte uslove garancije koji važe za vašu državu.
Kvalifikovano osoblje bi trebalo da montira, poveže sa električnom mrežom i obavi prvo
puštanje u rad.
Proizvođač ne priznaje odgovornost za kvarove na bilo kojem uređaju koji nije montiran i sa
kojim se nije rukovalo u skladu sa uputstvima proizvođača.
Zaštita prirodne okoline i reciklaža
Reciklaža starih uređaja
Uređaji sa ovom nalepnicom se ne smeju odlagati na đubrišta sa ostalim otpadom. Oni se moraju
posebno sakupljati i odlagati u skladu sa lokalnim zakonima.
Prevod i obrada: Haj-Tek Prevodi
064/131-68-71
021/452-422
7
Download

Preuzmi