Podgorica, 4. jul 2011.
Saopštenje: Zvanični početak projekta MONTESOL „Energija pod mojim krovom“
Potpisivanjem Sporazuma o saradnji Ministarstva ekonomije sa izabranim bankama - NLB i Hypo
Alpe Adrida, kao i uručivanjem sertifikata za autorizovane dilere/instalatere solarnih sistema
danas je zvanično počeo projekat MONTESOL u sklopu kojeg će domaćinstva putem
beskamatnih kredita na do sedam godina moći da kupe solarne sisteme za zagrijavanje vode
kojima će obezbijediti značajne uštede u potrošnji električne energije.
Ministarstvo ekonomije Crne Gore u saradnji sa Programom zaštite životne sredine pri
Ujedinjenim nacijama (UNEP) i italijanskim Ministarstvom životne sredine, kopna i mora (IMELS)
implementira projekat MONTESOL, koji ima za cilj uspostavljanje atraktivnog i održivog
finansijskog mehanizma za obezbjeđivanje kredita za domaćinstva za ugradnju solarnih
kolektora.
Dragica Sekulić, pomoćnik ministra ekonomije za energetsku efikasnost kao glavne operativne
partnere na projektu navodi komercijalne banke – NLB i Hypo Alpe Adria preko kojih će se
nuditi potrošački krediti za ugradnju solarnih sistema na privatnim objektima rezidencijalnog
sektora, kao i kvalifikovane crnogorske kompanije koje će nabavljati, ugrađivati i održavati
solarne sisteme za zagrijavanje vode.
„Ovaj projekat ima za cilj razvoj dinamičnog i održivog tržišnog sistema za obnovljive izvore
energije (OIE) u Crnoj Gori, a sve u cilju poboljšanja životnih standarda građana i smanjenja
negativnih efekata klimatskih promjena“ navela je Sekulić na zvaničnom otvaranju projekta od
izuzetnog značaja za domaćinstva u Crnoj Gori.
“Za potrebe MONTESOL projekta predviđena su sredstva u visini od 1 milion USD koja su
predviđena za implementaciju i subvencioniranje kamatne stope ” rekao je abasador Republike
Italije u Crnoj Gori Serđo Barbanti naglašavajući da ovaj projekat ima izuzetan značaj za
budućnost Crne Gore jer sublimira dvije važne komponente – čuvanje energije i razvoj novih
izvora energije.
I generalni direktor italijanskog Ministarstva za zaštitu kopna, mora i životne sredine Korad Klini
smatra da je projekat MONTESOL veoma značajan za Crnu Goru, prije svega jer promoviše
Rimski trg 46, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 482 163; 234 676; Fax: (+382) 20 234 027
Web: www.mek.gov.me
unutrašnje tržište sunčeve energije, poboljšava snabdijevanje potrošača a, kroz
subvencioniranje kamatne stope na kredite za ovu namjenu, redukuje i cijene za nabavku
opreme. Dakle, smatra Klini, projekat je važan kako sa ekonomskog tako i sa stanovišta zaštite
životne sredine.
Projekat MONTESOL koji se implementira pod sloganom “Energija pod mojim krovom” ima za
cilj da se domaćinstvima u Crnoj Gori ponudi prilika da ostvare ekonomsku i energetsku uštedu
korišćenjem solarnih kolektora za grijanje sanitarne vode, koji bi se kupili preko beskamantnog
potrošačkog kredita. MONTESOL projekat značajno doprinosi ukupnom smanjenju emisija
štetnih gasova ugradnjom solarnih kolektra.
Kako je istaknuto na današnjem zvaničnom običlježavanju početka projekta, povoljnosti koje
MONTESOL nudi su značajne. Prije svega, Ministartsvo ekonomije subvencionira kamatnu stopu
od nula odsto, čime se smanjuju finansijski troškovi ovih kredita i značajno rasterećuje budžet
građana. Pojedinačni krediti su na tri, pet i sedam godina u iznosima od 1350 eura, 1800 eura i
2250 eura i isplaćivaće se u mjesečnim, beskamatnim anuitetima od oko 20 eura na kredite od
sedam godina pa do maksimalnih 50 eura na kredite od tri godine.
Osim toga, veoma značajna komponenta je i to što je Ministarstvo ekonomije – Sektor za
energetsku efikasnost, putem javnog tendera izabralo banke koje nude najpovoljnije uslove za
potrošače, a to su NLB i Hypo Alpe Adria banka sa kojima je danas potpisan Sporazum o
saradnji.
To za krajnjeg potrošača, domaćinstva u Crnoj Gori, u praksi znači pojednostavljenje procedura i
administativnih kanala u cilju olakšanjavanja, efikasnosti i ubrzanja procedure odobravanja i
isplate kredita za solarne kolektore, uključujući i smanjenje naknada za obrade kredita.
Ministarstvo ekonomije je takođe, radi što efikasnije implementacije projekta, kvalifikovalo
distributere/instalatere opreme i to su AMG Eco Engineering, Dalir, Denikoo, Ening, ETG grupa,
Mikromont, SECG Bar, Sistem, Solaria Bar, Soleks, Tedeko Solar Energy I Termoinženjering. Ovi
kvalifikovani distributeri/instalateri obezbjeđuju sedam godina garantnog perioda (osim za
garancije od pet godina na rezervoar i deset godina na kolektor) za potpun ili djelimičan kvar
(osim ako su u pitanju neadekvatni uslovi za rad). Distributeri /instalateri su odgovorni za
pružanje usluga održavanja instaliranih sistema tokom I nakon perioda garancije.
Mehanizmi implementacije projekta MONTESOL podrazumijevaju da Ministarstvo ekonomije
deponuje unaprijed sredstva kod banaka za subvenciju kamate. Krajnji kupac se informiše kod
distributera i banaka o ponudama i sistemima, aplicira za kredit kod izabranih banaka i plaća
beskamatne mjesečne rate.
NLB I Hypo Alpe Adria odobravaju kredite krajnjem kupcu i uplaćuju sredstva kredita
distributeru/instalateru opreme na osnovu profakture.
Distrubuteri/instalater opreme radi procjenu sistema i definiše je u profakturi koju dostavlja
bavnci i na osnovu uplate od strane banke, instalira i održava sistem krajnjem kupcu.
O značaju projekta govori i činjenica da je udio potrošnje električne energije koja se troši radi
grijanja u domaćinstvima preko 60 odsto a prosječno domaćinstvo u Crnoj Gori koristi
električnu energiju u cilju pripremanja tople vode. Ukupna ušteda u potrošnji električne
enregije ugradnjom solarnih kolektora se procjenjuje na oko 2000kWh a uštede su još veće
kada je povećana potražnja za toplom vodom.
Gita Hanane iz Programa zaštite životne sredine pri Ujedinjenim nacijama (UNEP) navodi da su
slični projekti takođe u saradnji sa UNEP-om već zaživjeli u Egiptu, Maroku i Tunisu, dok
pomoćnik ministra ekonomije za energetsku efikasnost Dragica Sekulić smatra da će se projekat
MONTESOL dokazati kao jedan od primjera dobre prakse, koji će se pozitivno replicirati i u
regionu.
Sporazum o saradnji danas su potisali pomoćnik ministra ekonomije za energetsku efikasnost
Dragica Sekulić, Tarik Telaćević iz Hypo Alpe Adria kao i Dino Redžepagić iz NLB.
PR SLUŽBA
MINISTARSTVO EKONOMIJE
Download

ovdje - Energetska efikasnost