___________________________________
IME I PREZIME
_________________________________
ADRESA
_________________________________
TELEFON
IZJAVA
Ja _____________________________ pod punom krivičnom, materijalnom i
moralnom odgovornošću izjavljujem da ću, ukoliko budem izabran na osnovu
Javnog poziva za odabir korisnika projekta“ Razvoj savremene proizvodnje
jagodičastog voća na području općine Visoko u cilju zapošljavanja stanovništva
u ruralnim područjima na području općine Visoko“, finansirati pedološku
analizu zemljišta kojom će se utvrditi pogodnost zemljišta za uzgoj određene
kulture jagodičastog voća.
_______________________________
Potpis
___________________________________
IME I PREZIME
_________________________________
ADRESA
_________________________________
TELEFON
IZJAVA
Ja _____________________________ pod punom krivičnom, materijalnom i
moralnom odgovornošću izjavljujem da ću po prispjeću roda maline / jagode u
periodu od 12 mjeseci ili 24 mjeseca (ovisno o vrsti odabrane kulture iz grupe
„jagodičasto voće“) izvršiti povrat beskamatnih kreditnih sredstava Nosiocu
projekta u količini ploda odabrane kulture čija protuvrijednost iznosi ukupno
3.000,00 KM.
_______________________________
Potpis
___________________________________
IME I PREZIME
_________________________________
ADRESA
_________________________________
TELEFON
SAGLASNOST
Ja _____________________________ pod punom krivičnom, materijalnom i
moralnom odgovornošću dajem saglasnost da suvlasnik parcele
_______________________
označene
kao
k.č.
broj
_____
u
KO______________________može izvršiti zasad
a) 2 dunuma maline
b) 1 dunum maline i 0,5 dunuma jagode
c) 1 dunum jagode
_______________________________
Potpis
Download

IZJAVA