Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
10.02.2015
06:54
www.pcpress.rs
http://pcpress.rs/telenor­banka­na­finovate­europe­konferenciji/
Jovana Milićević
Asseco SEE Srbija; Telenor banka
Telenor banka na Finovate Europe konferenciji
1479
Telenor banka, u saradnji sa kompanijom Aseko SEE, predstavila je dosadašnji rad i najavila buduće
inovacije na međunarodnoj konferenciji Finovate Europe.Predstavljena inovacija je primer potpuno
automatizovane i personalizovane onlajn ponude kredita za kupovinu pametnog uređaja, prilagođene
potrebama korisnika u realnom vremenu. Ova inovacija predstavljaće nadogradnju postojeće ponude
beskamatnih kredita za kupovinu uređaja iz Telenor ponude koju je banka uvela početkom decembra
2014. godine, navodi se u zvaničnom saopštenju.„Veliko je zadovoljstvo što je Telenor banka prepoznata
kao jedna od važnih inovacija u oblasti bankarstva i finansijskih servisa Evrope u 2015 godini. Inovacija
koja je predstavljena zasnovana je na prednostima tehnologije direktnog bankarstva i mogućnostima
koje ono pruža. Ovo je pravi primer da je domaće znanje, i idejom i realizacijom, konkurentno na
međunarodnom tržištu“, izjavio je Martin Navratil, predsednik UO u Telenor banci.Finovate Europe 2015
okupio je 70 kompanija, od kojih je svaka imala tačno 7 minuta da predstavi, najnovije i najnaprednije
inovacije na polju finansijskih usluga.„Svake godine vidimo puno zanimljivih inovacija u domenu
finansijskih transakcija, online bankarstva, te prodaje putem mobilnih uređaja. Veoma nam je drago što
smo ove godine izabrali Telenor banku i Aseko SEE koji su na ovoj konferenciji predstavili svoje najbolje
i najnovije inovacije”, izjavio je Erik Matson, generalni direktor Finovatea.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
10.02.2015
Beta
06:54
Beta
Asseco SEE Srbija; Telenor banka
Mobilna i onlajn banka po meri korisnika
2808
Telenor banka i Aseko SEE naprestižnoj Finovejt konferencijiTelenor banka, u saradnji sa kompanijom
Aseko SEE, predstavila jedosadašnji rad i najavila buduće inovacije na prestižnojmeđunarodnoj
konferenciji Finovate Europe. Predstavljena inovacijaomogućiće korisnicima Telenor banke da u
budućnosti dobijupersonalizovanu ponudu dve industrije na jednom mestu,telekomunikacione i
bankarske.Kompleksno IT rešenje, čiju demo verziju smo predstavili, primer jepotpuno automatizovane i
personalizovane onlajn ponude kredita zakupovinu pametnog uređaja, prilagođenu potrebama korisnika
u realnomvremenu. Ova inovacija predstavljaće nadogradnju postojeće ponudebeskamatnih kredita za
kupovinu uređaja iz Telenor ponude koju jebanka uvela početkom decembra 2014. godine."Veliko je
zadovoljstvo što je Telenor banka prepoznata kao jedna odvažnih inovacija u oblasti bankarstva i
finansijskih servisa Evrope u2015 godini. Inovacija koja je predstavljena zasnovana je naprednostima
tehnologije direktnog bankarstva i mogućnostima koje onopruža. Ovo je pravi primer da je domaće
znanje, i idejom irealizacijom, konkurentno na međunarodnom tržištu", izjavio jeMartin Navratil,
predsednik UO u Telenor banci.Publika na Finovejtu imala je priliku da oseti šta znači upotpunosti
mobilno bankarstvo, koje menja korisničko iskustvo ipreoblikuje finansijske proizvode i usluge tako da su
u celostiprilagođene korišćenju sa mobilnog telefona.Ponosni smo na činjenicu da smo obezbedili
celokupno IT rešenje zaprvi direktnu banku u regionu, od osnovnog (core) bankarskog sistemado svih
kanala (mobilnog, internet bankarstva i ATM mreže) i što smouspeli zajedno sa Telenor bankom
realizujemo ovaj veliki projekat zasamo sedam meseci." izjavio je Piotr Jelenski, predsednik UO
AšecoSEE grupe i dodao "Danas smo videli kako kompleksna IT rešenjapružaju jednostavno korisničko
iskustvo prilagođeno potrebamaklijenta.Finovate Europe 2015 okupio je 70 kompanija, od kojih je svaka
imalatačno 7 minuta da predstavi, najnovije i najnaprednije inovacije napolju finansijskih usluga."Na
Finovejtu svake godine vidimo puno zanimljivih inovacija u domenufinansijskih transakcija, online
bankarstva, te prodaje putem mobilnihuređaja. Veoma nam je drago što smo ove godine izabrali
Telenorbanku i Aseko SEE koji su na ovoj konferenciji predstavili svojenajbolje i najnovije inovacije",
izjavio je Erik Matson, generalnidirektor Finovejta. "Veliko nam je zadovoljstvo što smo bili uprilici da
vidimo na koji način će sinergija telekomunikacionog ibankarskog sektora proširiti ponudu na tržištu
finansija kojeomogućavaju napredne bankarske tehnologije", dodao je Matson. Telenorbanka i Aseko SEE
nastaviće da rade na rešenjima koja izlaze ususret rastućim potrebama klijenata za jednostavnim, lako
dostupnim iinteraktivnim finansijskim servisima.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
10.02.2015
06:54
www.ekapija.com
http://www.ekapija.com/website/sr/page/1069866/Onlajn­ponuda­kredita­za­kupovinu­pametnog­ure%
Redakcija
Asseco SEE Srbija; Telenor banka
Onlajn ponuda kredita za kupovinu pametnog uređaja
1901
Telenor banka, u saradnji sa kompanijom "Aseco SEE", predstavila je dosadašnji rad i najavila buduće
inovacije na prestižnoj međunarodnoj konferenciji Finovate Europe. Predstavljena inovacija omogućiće
korisnicima Telenor banke da u budućnosti dobiju personalizovanu ponudu dve industrije na jednom
mestu, telekomunikacione i bankarske, saopštile su kompanije.
Kompleksno IT rešenje, čiju demo verziju smo predstavili, primer je potpuno automatizovane i
personalizovane onlajn ponude kredita za kupovinu pametnog uređaja, prilagođenu potrebama korisnika
u realnom vremenu. Ova inovacija predstavljaće nadogradnju postojeće ponude beskamatnih kredita za
kupovinu uređaja iz "Telenor" ponude koju je banka uvela početkom decembra 2014. godine.
­ Veliko je zadovoljstvo što je Telenor banka prepoznata kao jedna od važnih inovacija u oblasti
bankarstva i finansijskih servisa Evrope u 2015 godini. Inovacija koja je predstavljena zasnovana je na
prednostima tehnologije direktnog bankarstva i mogućnostima koje ono pruža. Ovo je pravi primer da je
domaće znanje, i idejom i realizacijom, konkurentno na međunarodnom tržištu ­ izjavio je Martin
Navratil, predsednik UO u Telenor banci.
Publika na Finovejtu imala je priliku da oseti šta znači u potpunosti mobilno bankarstvo, koje menja
korisničko iskustvo i preoblikuje finansijske proizvode i usluge tako da su u celosti prilagođene korišćenju
sa mobilnog telefona.
­ Ponosni smo na činjenicu da smo obezbedili celokupno IT rešenje za prvi direktnu banku u regionu, od
osnovnog (core) bankarskog sistema do svih kanala (mobilnog, internet bankarstva i ATM mreže) i što
smo uspeli zajedno sa Telenor bankom realizujemo ovaj veliki projekat za samo sedam meseci ­ izjavio
je Piotr Jelenski, predsednik UO "Asseco SEE grupe" i dodao "Danas smo videli kako kompleksna IT
rešenja pružaju jednostavno korisničko iskustvo prilagođeno potrebama klijenta."
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
10.02.2015
Tanjug
06:54
Tanjug
Telenor banka; Asseco SEE Srbija
Onlajn ponuda kredita za kupovinu pametnog uređaja
2801
Telenor banka je u saradnji sa kompanijom Aseko SEE, predstavila međunarodnoj konferenciji Finovate
Europe, inovaciju ­IT rešenje za potpuno automatizovane i personalizovane onlajn ponude kredita za
kupovinu pametnog uređaja, prilagođenu potrebama korisnika u realnom vremenu.
Ta inovacija predstavljaće nadogradnju postojeće ponude beskamatnih kredita za kupovinu uređaja iz
Telenor ponude, koju je banka uvela početkom decembra 2014. godine.
Predsednik UO u Telenor banci Martin Navratil ističe da će inovacija omogućiti korisnicima da u
budućnosti dobiju personalizovanu ponudu dve industrije na jednom mestu, telekomunikacione i
bankarske.
"Ona je zasnovana na prednostima tehnologije direktnog bankarstva i mogućnostima koje ono pruža.
Ovo je pravi primer da je domaće znanje i idejom i realizacijom, konkurentno na međunarodnom tržištu",
kaže Navratil.
Publika je na Finovejtu imala je priliku da oseti šta znači u potpunosti mobilno bankarstvo, koje menja
korisničko iskustvo i preoblikuje finansijske proizvode i usluge tako da su u celosti prilagođene korišćenju
sa mobilnog telefona, dodao je on.
Predsednik UO Ašeco SEE grupe Piotr Jelenski istako da su ponosni što su obezbedili celokupno IT
rešenje za prvi direktnu banku u regionu, od osnovnog (core) bankarskog sistema do svih kanala
(mobilnog, internet bankarstva i ATM mreže) i što su zajedno sa Telenor bankom ceo veliki projekat
realizofvali za samo sedam meseci.
Finovate Europe je okupio 70 kompanija, od kojih je svaka imala samo sedam minuta da predstavi
najnovije i najnaprednije inovacije na polju finansijskih usluga.
„Veliko nam je zadovoljstvo što smo bili u prilici da vidimo na koji način će sinergija telekomunikacionog i
bankarskog sektora proširiti ponudu na tržištu finansija koje omogućavaju napredne bankarske
tehnologije", istakao je genralni direktor finovejta Erik Matson, doajući da mu je drago što su ove godine
izabrali Telenor banku.
Ašeco SEE je jedna od najvećih kompanija informacionih tehnologija koja se bavi proizvodnjom i
implementacijom sopstvenih softverskih rešenja i servisa u regionu jugoistočne Evrope i Turske.
Kompanija obezbeđuje rešenja informacionih tehnologija za različite industrijske oblasti, uključujući
finansijski sektor, platni sektor, javnu administraciju i telekomunikacije.
Telenor banka je deo Telenor grupe, jednog od najvećih svetskih mobilnih operatora, koja broji 179
miliona korisnika na 13 tržišta. Tokom 2013. godine Telenor je preuzeo 100 odsto akcija KBC banke sa
ciljem da građanima Srbije posredstvom Telenor banke ponudi savremene i inovativne mobilne i internet
finansijske usluge.
FinovateEurope je konferencija koja dopušta samo demo prezentacije, kreirana posebno za inovativne
nove i postojeće kompanije na polju bankarskih i finansijskih tehnologija.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:
Naslov:
11.02.2015
Večernje novosti
Ekonomija
D.I.Krasić
Asseco SEE Srbija; Telenor banka
Napomena:
Površina:200
Tiraž:165227
Naša banka među 70 odabaranih kompanija
Kovačić&Spaić
Strana: 6
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
11.02.2015
13:34
www.bizlife.rs
http://www.bizlife.rs/vesti/76237­telenor­banka­i­asseco­na­konferenciji­u­londonu
*Izvor: BIZLife
Asseco SEE Srbija
Telenor banka i Asseco na konferenciji u Londonu
2613
Telenor banka, u saradnji sa kompanijom Aseko SEE, predstavila je dosadašnji rad i najavila buduće
inovacije na prestižnoj međunarodnoj konferenciji Finovate Europe.Predstavljena inovacija omogućiće
korisnicima Telenor banke da u budućnosti dobiju personalizovanu ponudu dve industrije na jednom
mestu, telekomunikacione i bankarske.Kompleksno IT rešenje, čiju demo verziju smo predstavili, primer
je potpuno automatizovane i personalizovane onlajn ponude kredita za kupovinu pametnog uređaja,
prilagođenu potrebama korisnika u realnom vremenu. Ova inovacija predstavljaće nadogradnju postojeće
ponude beskamatnih kredita za kupovinu uređaja iz Telenor ponude koju je banka uvela početkom
decembra 2014. godine.„Veliko je zadovoljstvo što je Telenor banka prepoznata kao jedna od važnih
inovacija u oblasti bankarstva i finansijskih servisa Evrope u 2015 godini. Inovacija koja je predstavljena
zasnovana je na prednostima tehnologije direktnog bankarstva i mogućnostima koje ono pruža. Ovo je
pravi primer da je domaće znanje, i idejom i realizacijom, konkurentno na međunarodnom tržištu“,
izjavio je Martin Navratil, predsednik UO u Telenor banci.Publika na Finovateu imala je priliku da oseti šta
znači u potpunosti mobilno bankarstvo, koje menja korisničko iskustvo i preoblikuje finansijske proizvode
i usluge tako da su u celosti prilagođene korišćenju sa mobilnog telefona.Ponosni smo na činjenicu da
smo obezbedili celokupno IT rešenje za prvi direktnu banku u regionu, od osnovnog (core) bankarskog
sistema do svih kanala (mobilnog, internet bankarstva i ATM mreže) i što smo uspeli zajedno sa Telenor
bankom realizujemo ovaj veliki projekat za samo sedam meseci.“ izjavio je Piotr Jelenski, predsednik UO
Asseco SEE grupe i dodao „Danas smo videli kako kompleksna IT rešenja pružaju jednostavno korisničko
iskustvo prilagođeno potrebama klijenta.Finovate Europe 2015 okupio je 70 kompanija, od kojih je svaka
imala tačno 7 minuta da predstavi, najnovije i najnaprednije inovacije na polju finansijskih usluga.“Na
Finovejtu svake godine vidimo puno zanimljivih inovacija u domenu finansijskih transakcija, online
bankarstva, te prodaje putem mobilnih uređaja. Veoma nam je drago što smo ove godine izabrali Telenor
banku i Aseko SEE koji su na ovoj konferenciji predstavili svoje najbolje i najnovije inovacije”, izjavio je
Erik Matson, generalni direktor Finovejta. “Veliko nam je zadovoljstvo što smo bili u prilici da vidimo na
koji način će sinergija telekomunikacionog i bankarskog sektora proširiti ponudu na tržištu finansija koje
omogućavaju napredne bankarske tehnologije”, dodao je Matson.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:
Naslov:
12.02.2015
RTS1
Dnevnik 3
Zoran Stanojević
Asseco SEE Srbija; Telenor banka
Početak
Emisija 12.02.2015 23:15:00
Prilog 12.02.2015 23:33:00
Kraj
12.02.2015 23:45:00
12.02.2015 23:35:08
Trajanje
30:00
2:08
Domaća inovacija na svetskoj konferenciji
1992
Spiker:
Ubuduće da biste podigli kredit nećete morati da idete u banku, a da biste platili račun nećete morati da
podižete novac sa bankomata. Biće vam dovoljan mobilni telefon s kojeg ćete moći da kupujete sve, od
igle do lokomotive, naravno pod uslovom da imate novca za lokomotivu. Bankarstvo se ubrzano
digitalizuje, a u kom pravcu ide saznaćemo od Zorana Stanojevića. Zoran je bio u Londonu na
konferenciji na kojoj su predstavljene nove finansijske aplikacije.
Reporter Zoran Stanojević:
Da je vreme novac najbolje ćete shvatiti kada vam daju 7 minuta da predstavite projekat na kome ste
radili mesecima ili godinama. Dobrodošli na Finovate Europe, najveću evropsku konferenciju finansijskih
inovacija. Ovde nam objašnjavaju kako ćemo sutra trošiti novac. Ove godine pozvana je jedna banka iz
Srbije da predstavi svoje rešenje. A to je kredit na klik, bez odlaženja u banku ili čekanja na odgovor.
Martin Navratil, Telenor banka:
Nudimo potpuno automatizovani kredit za kupovinu telefona. Sa samo nekoliko klikova birate aparat,
ugovor i kredit, u jednom paketu. Potpuno komforno, iz fotelje, u vašoj kući.
Reporter Zoran Stanojević:
Projekat su napravile Telenor banka i kompanija Asseco. Trebalo bi da bude na tržištu do kraja godine,
čim budu usklađeni propisi. To je sasvim u skladu sa svetskim trendom da se sve novčane transakcije
obavljaju tabletom, mobilnim telefonom ili pametnim satom. Nema odlaska u banku, popunjavanja
formulara i prikupljanja papira. Papirni i metalni novac nestaje, digitalnim kešom plaćaćemo i na pijaci i
na trafici.
Pjotr Jelenski, Asseco:
Već danas na nekim tržištima primećujemo da ima klijenata koji ne posete filijalu banke po tri godine.
Koriste isključivo internet sa kućnog kompjutera ili mobilnog uređaja.
Reporter Zoran Stanojević:
Sve kompanije takmiče se da vam pruže najudobniji način da kupujete i trgujete, ako je moguće ­ sa
samo jednim klikom. Koliko klikova je potebno da zaradite to što ćete trošiti, to je već neka druga priča.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
12.02.2015
06:11
www.rts.rs
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/5/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%
Asseco SEE Srbija
Kredit na klik, od igle do lokomotive
1700
Ubuduće, da biste podigli kredit nećete morati da idete u banku, a da biste platili račun nećete morati da
podižete novac sa bankomata. Dovoljan će vam biti mobilni telefon, s kojeg ćete moći da kupujete sve,
od igle do lokomotive.Bankarstvo se ubrzano digitalizuje. Da je vreme novac najbolje ćete shvatiti kada
vam daju sedam minuta da predstavite projekat na kojem ste radili mesecima ili godinama.Na najvećoj
evropskoj konferenciji o finansijskim inovacijama, Finovejt Jurop, pokazuju kako ćemo sutra trošiti
novac. Ove godine pozvali su i jednu banku iz Srbije da predstavi svoje rešenje.A to je kredit na klik. Bez
odlaženja u banku ili čekanja na odgovor."Nudimo potpuno automatizovani kredit za kupovinu telefona.
Sa samo nekoliko klikova birate aparat, ugovor i kredit. U jednom pakatu, potupno komforno od svoje
kuće", rekao je Martin Navratil iz Telenor banke.Projekat su napravile Telenor Banka i kompanija
"Aseko". Trebalo bi da bude na tržišti do kraja godine, čim budu usklađeni propisi. To je sasvim u skladu
sa svetskim trendom da se sve novčane transakcije obavljaju tabletom, mobilnim telefonom ili pametnim
satom.Nema odlaska u banku, popunjavanja formulara i prikupljanja papira. Papirni i metalni novac
nestaje. Digitalnim kešom plaćaćemo i na pijaci i na trafici."Već danas na nekim tržištima primećujemo
da ima klijenata koji ne posete filijalu banke po tri godine. Koriste isključivo internet. Sa kućnog
kompjutera ili mobilnog uređaja", kaže Pjotr Jelenski iz "Aseka".Sve kompanije takmiče se da vam pruže
najudobniji način da kupujete i trgujete. Ako je moguće sa samo jednim klikom. Koliko klikova je
potrebno da zaradite to što ćete potrošiti, to je već neka druga priča.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Download

Telenor banka, u saradnji sa kompanijom Aseko SEE