Štandardná technológia s neštandardnými detailami:
štandardné:
•ČOV s aktivovanou aeróbnou biomasou vo vznose,
•malé objemy, jednoduchá konštrukcia,
•nutný prísun potravy počas celého roka,
•intenzifikovateľná, nastavovateľná zákazníkom,
•jednoduchá obsluha avšak aspoň 2 x mesiac,
•možnosť dosahovať excelentné parametre pri odbornom vedení (test
na skušobni)
neštandardné detaily:
•odťah vyčistenej vody pomocou podhladinového odsávania,
•recirkulácia kalu pomocou špeciálnej zvonovej mamutky,
•novinka – prevzdušňovanie hrubou bublinou v primárnej
usadzovacej nádrži kvôli zabráneniu flotácie tukov.
Vyobrazenie základných častí čistiarne:
ČOV typ 5, 10
Dosadzovací priestor
Aktivačný
priestor
Usadzovací a
kalový priestor
vybavený
premiešavaním
kalová mamutka
odtoková mamutka
prečerpávacia mamutka
odtokový žľab
výtokové koleno
odtokovej mamutky
prívod vzduchu ku
kalovej mamutke
prívod vzduchu do kalovej časti
na prípadné premiešanie
usadeného kalu
prívod
odpadovej
vody
rozdeľovač vzduchu
prevzdušňovač
regulácia
odtokovej
mamutky
prívod
vzduchu od
dúchadla
prívod vzduchu
k prevzdušňovaciemu
elementu
Hladina v aktivačnom priestore pri správnej funkcií
prevzdušňovacieho elementu
Aeračný (prevzdušňovací) systém typ ASEKO A-109
inštalovaný je v ČOV AS-Variocomp 30,40,50
Aeračný (prevzdušňovací) systém typ Kubíček ATE 65 D
Nie je vybavený odvodňovacím ventilom (inštalovaný je v ČOV AS-Variocomp 5,10,15,20).
Umiestnenie ČOV AS-VARIOcomp do terénu
Zapojenie dúchadla a odvetranie ČOV
Tabuľka rozsahu a intervalov vykonávaných činností pre
AS-VARIOcomp
Druh činnosti
Interval činnosti
Kontrola funkcie dúchadla
Vizuálna kontrola ČOV
Čistenie vzduchového filtra
Kontrola množstva aktivovaného kalu
Odvodnenie prevzdušňovača ak je inštalovaný
Čistenie odtokových otvorov, pripojovacieho
potrubia
1 x denne
1 x týždenne
1 x mesačne
Podľa potreby minimálne 1 x za 2 týždne
1 x za 3 mesiace
Podľa potreby na základe vizuálnej kontroly
Odstránenie vyflotovaného kalu z dosadzovacieho
priestoru
Podľa potreby na základe vizuálnej kontroly
Meranie výšky kalu v usadzovacom a kalovom
priestore
1 x mesačne
Odstraňovanie kalu z usadzovacieho a kalového
priestoru
Podľa potreby min. 1 x za 6 mesiacov
Odber vzoriek a zaistenie rozboru vzoriek
Podľa potreby na základe rozhodnutia
vodohospodárskeho orgánu
Download

ČOV AS-VARIOcomp 5