ASEKO POOL TECHNOLOGY
I Váš bazén může mít
dokonale čistou vodu
Obsah
14
Chlorová dezinfekce
18
Profesionální
řešení
26
PŘÍSLUŠENSTVÍ ASEKO
34
ASIN Salt
řešení pro VŠECHNY
DOMÁCÍ bazény
Nejúčinější bezchlorová
dezinfekce
Vhodné pro všechny
domácí bazény
35
Komfortní řešení
16
10
Elektrolýza soli
ASIN Aqua
Sanosil
12
SANOSIL bezchlorová
dezinfekce
CHEMIE ASEKO
2
4
Jak docílit, aby voda v bazénu
byla křišťálově čirá?
Elektrolýza
soli
SANOSIL
bezchlorová
dezinfekce
Přehled řešení pro váš bazén
Profesionální
řešení
Chlorová
dezinfekce
ASIN Aqua
Profi
Jednoduché řešení
pro domácí bazény
OPTIMÁLNÍ řešení
pro domácí bazény
PŘESNÉ ŘEŠENÍ
ÚPRAVY BAZÉNOVÉ VODY
PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVY
VODY V DOMÁCÍCH A VEŘEJNÝCH
BAZÉNECH
Vhodné pro sezónní bazény
s dobou běhu filtrace do 4 hod.
Vhodné pro domácí bazény
s dobou běhu filtrace cca 6 hod.
Vhodné pro bazény s vyšším
nárokem na přesnost regulace
Vhodné pro luxusní domácí
a veřejné bazény
28
ASIN Aqua
24
ASIN Aqua
Redox
22
20
ASIN Aqua
Dose
3
Jak docílit, aby
voda v bazénu byla
křišťálově čirá?
Začneme tím nejdůležitějším. Co vlastně
vodu znečišťuje. Je toho opravdu hodně.
Voda jako základní předpoklad života
je bohužel díky této vlastnosti ideálním
prostředím pro množení se všeho živého.
Ve vodě tím pádem budeme bojovat s bakteriemi, viry, plísněmi, kvasinkami, řasami a houbami. Zní to hrůzostrašně, ale metody boje jsou dostatečně známé a účinné. Společnost ASEKO za
20 let své vývojové činnosti připravila hodně prostředků pro tento
boj. Abyste byli na boj připraveni, je nutné se seznámit s jeho základními principy.
Správná a účinná úprava bazénové vody tak, aby voda byla
nezávadná a na pohled jiskrná, musí zahrnovat dva základní chemické procesy dezinfekci a oxidaci. Dezinfekce navíc musí mít
takzvaný reziduální účinek. To znamená, že dezinfekční účinnost
musí přetrvávat v bazénové vodě po co nejdelší dobu. Jinými slovy. Při úpravě bazénové vody musíme zajistit její dezinfekci a to
okamžitou i dlouhotrvající. Dále musíme zabezpečit dostatečně
silný oxidační účinek, aby došlo k rozkladu všech organických
zbytků usmrcených bakterií, řas, plísní, kvasinek a virů. Základní
princip boje je tudíž pořád stejný. Usmrtit (dezinfikovat), spálit (oxidovat) a zamezit dalšímu množení (reziduální dezinfekce).
Proto se používají zařízení na úpravu bazénové vody, jako je filtrace a automaty na chemické ošetření vody. Navíc platí velmi přísná hygienická pravidla daná vyhláškou č. 135/2004Sb na fyzikální
a chemické požadavky na jakost vody v bazénech.
Ta předepisuje následující základní fyzikální
požadavky na jakost vody v bazénech:
0,3 – 0,5mg/l
vázaný chlor
0,5 – 0,8mg/l
24 – 26°C
pro teplotu
vody
0,7 – 1,0mg/l
nad 32°C
vázaný chlor
<0,3mg/l
zjistíme z rozdílu chloru celkového a volného
pH
6,5 – 7,6
doporučujeme 7,0
redox poten- > 750 ± 20
ciál mV
> 770 ± 20
průhlednost
4
do 32°C
pro pH 6,5 – 7,3
pro pH 7,3 – 7,6
nerušený pohled na celé dno
Aby voda ve vašem bazénu byla čirá a nezávadná a odpovídala
hygienickým požadavkům je nutné, aby byla filtrována a chemicky upravována. Následující postupy zajistí vodě ve vašem bazénu
nejvyšší kvalitu.
Filtrace:
Voda je nasávána čerpadlem ze dna bazénu jeho výpustí a z povrchu bazénu skimery nebo přepady přes oběhové čerpadlo do
filtru, kde se čistí a pak je vytlačována tryskami zpět do bazénu.
Vlastní filtr obsahuje pískovou náplň, ve které se zachycují nerozpustné nečistoty obsažené ve vodě. Po určité době filtrování dojde
k zanesení písku, takže se stává pro vodu těžko prostupný. Písek
je proto nutné proprat. Propírání se provádí tak, že se voda přivádí do filtru v opačném směru než při filtračním procesu. Dochází
k zvíření písku a uvolňování nečistot, které písek zachytil. Tímto
způsobem se voda odvádí do odpadu. Maximálního filtračního
účinku můžeme dosáhnout výměnou běžné pískové náplně
za speciální náplň ZEOGRAIN, jejíž filtrační účinnost je v porovnání s pískem nedosažitelná.
Filtrační zařízení by mělo být v provozu tak dlouho, aby se celý
objem bazénu alespoň 3x celý profiltroval. Přitom je nutné dbát,
aby filtr byl osazen dostatečně výkonným čerpadlem. To by mělo
umožnit prohnat celý objem bazénu filtrem cca za 3 – 4 hodiny.
To znamená, že při objemu bazénu 30 m3 by měl být výkon čerpadla 10 m3 za hodinu. Filtrace bez správného chemického ošetření
však sama o sobě nezabezpečí požadované parametry vody. S filtrací úzce souvisí termín flokulace:
Čiření neboli flokulace:
zajistí, že i ty nejjemnější částečky nečistot způsobující nepatrný
zákal, se shluknou do větších tak, že je zachytí filtr vaší čističky.
Výsledkem je pak naprosto jiskrně čirá voda. Základem flokulantů jsou nejčastěji roztoky síranu hlinitého nebo modernější polyaluminiumchloridy. Používání flokulantů výrazně zlepšuje kvalitu
a průhlednost vody. Jejich používání však vyžaduje dobrou znalost
a kontrolu. Příliš velká dávka nebo příliš častá může způsobit zakalení. U domácích bazénů a whirlpoolů doporučujeme používání
kapaliny na snižování pH s flokulačním účinkem PURE WATER
nebo občasné např. 1x za týden nadávkování flokulantu. Poté
musí filtrační zařízení běžet minimálně 3 hodiny. Následně je nutné propláchnutí filtru.
Úprava pH (kyselosti):
je důležitá pro zajištění funkce dezinfekčních prostředků a zásadní měrou ovlivňuje šetrnost vody vůči vaší pokožce. Má vliv i na
korozní účinky. Hodnota pH vyjadřuje kyselost či zásaditost vody
a označuje se stupnicí 0 – 14. Hodnotu pH 0 – 7 vykazují látky kyselé a pH 7 – 14 látky zásadité. Bazénová voda by měla mít pH
6,5 – 7,6. Voda s touto hodnotou pH je šetrná k vaší pokožce
a zajišťuje dostatečnou účinnost dezinfekčních prostředků.
Nejčastěji se pH v bazénové vodě upravuje směrem dolů neboť
dávkování dezinfekce pH zvyšuje. Na úpravu se tak nejčastěji používají kapaliny s označením pH-. Jsou to většinou silné kyseliny.
Úprava pH směrem nahoru není tak častá a většinou se vyskytuje
u venkovních bazénů ošetřovaných kyslíkovou chemií nebo u bazénu ošetřovaných plynným chlorem. Používají se proto přípravky
s označením pH+. Přitom je pH vody ovlivňováno řadou faktorů
a jeho regulace na požadované hodnotě je bez použití automatických regulátorů téměř nemožná. Společnost ASEKO nabízí řadu
dávkovacích automatů pod označením ASIN Aqua. Ty automaticky regulují pH vody. Elektroda kontinuálně měří pH a regulátor vyhodnotí množství korekční kapaliny vstříknuté dávkovacím
čerpadlem do vody a tím udržuje hodnotu pH na přednastavené
hodnotě. Správná hodnota pH se ideálně pohybuje v rozmezí 6,5 –
7,6 v závislosti na použitém typu dezinfekčního prostředku.
Dezinfekce vody:
Nejdůležitější část celého procesu úpravy bazénové vody tvoří její dezinfekce. Dezinfekce zajišťuje, aby se ve vodě nemnožily
choroboplodné organizmy, jako bakterie, viry, plísně, kvasinky,
houby a řasy, na pohled byla jiskrná bez zákalu. Ideální dezinfekční
prostředek pro bazénovou vodu musí v sobě zahrnovat jak proces
biocidní (likvidace všech mikroorganizmů), tak oxidační (likvidace bílkovinných struktur a zákalů). Další důležitou podmínkou je i vlastnost reziduální (po nadávkování musí ochranná
koncentrace vydržet po určitou dobu v celém objemu bazénu). Přesná dávka dezinfekčních činidel zajistí nezávadnost a přitom voda zůstává bez pachů a agresivity vůči vašemu tělu.
5
Chlorová dezinfekce
Nejúčinnější a zároveň nejběžnější
dezinfekční látkou používanou při úpravě
bazénové vody je chlor. Chlor se používá
pro dezinfekci vody již 100 let. Jeho
účinky a funkce jsou za tu dobu velmi
dobře známé. Jeho výhodou je, že v sobě
spojuje dezinfekční i oxidační účinek
s reziduálním charakterem.
 používání chloru splňuje požadavky současné legislativy
 chlorová chemie je cenově nejdostupnější
 analytické metody pro zjišťování chloru
jsou velmi propracované
 chování chloru ve vodě je výhodné
z hlediska regulačního mechanizmu
Co je to volný chlor:
Pojmem volný chlor označujeme sumární koncentraci následujících chlorových sloučenin: chlornanů,
kyseliny chlorné a molekulárního chloru. Nejvyšší
dezinfekční účinnost má však kyselina chlorná
HOCL a molekulární chlor. Obsah volného chloru
v bazénové vodě se musí pohybovat v rozsahu 0,3
– 1.5 mg / l podle teploty vody. Jižní státy mají povolené koncentrace do 3 mg/litr. S klesajícím pH se
zvyšuje dezinfekční účinnost, ale zároveň se zrychluje i rozklad chlornanu a tím se zvyšuje i spotřeba.
6
Co je to vázaný chlor:
Tímto pojmem se nazývají sloučeniny chloru vázané na organické
sloučeniny. Nejčastější formou vázaného chloru jsou tzv. chloraminy. Ty nejčastěji způsobují typický bazénový zápach. Většina
sloučenin vázaného chloru jsou jedovaté, dráždivé a proto je nutné množství vázaného chloru pečlivě sledovat. Hygienický limit
pro obsah vázaného chloru je 0,3 mg/litr. Nejjednodušším způsobem, jak se vázaného chloru zbavit, je pravidelná superchlorace
pomocí přípravku SUPERCHLOR. Jedná se o rychlerozpustnou
formu chlornanu vápenatého. Po jeho aplikaci dojde přechodně
k extrémnímu nárůstu koncentrace chloru ve vodě, ale zároveň
k úplnému odstranění chloru vázaného. Další možností jak omezit
vznik vázaného chloru je instalace podpůrných zařízení, jako jsou
ozonizace nebo UV lampy.
Ozonizace:
Použití ozonizace je nepřekonatelné pro její velmi silný oxidační i dezinfekční účinek. Ozon je pro vše žijící ve vodě opravdová
smrtící zbraň. Vše co se dostane do styku s ozonem zhyne a zároveň zoxiduje. Potíž ovšem nastane, pokud se budeme zajímat
o reziduální účinek tohoto způsobu ošetření vody. Ozon je tak
extrémně reaktivní, jeho trvající účinek je prakticky nulový. Tento
fakt znemožňuje samostatné použití ozonu jako dezinfekčního
prostředku. Proto se tento způsob dezinfekce
vždy používá v kombinaci s chlorem. Tato
kombinace přináší řadu výhod. Ozon svým
silným oxidačním účinkem likviduje organické nečistoty, ze kterých vzniká vázaný chlor,
a navíc rozkládá již vzniklý vázaný chlor!
Následně dávkovaný chlor již nemůže ve větší míře zreagovat na vázaný a je vlastně do
vody přidáván pouze pro jeho funkci trvající
dezinfekce. Vzhledem k tomu, že Vyhláška
č. 135/2004 Sb. uvádí limitní koncentraci ozo-
nu v bazénové vodě 0,05 mg/l, je nezbytné, aby za ozonizačním
stupněm byl v technologii úpravny bazénové vody zařazen filtr
s aktivním uhlím. Tento filtr plní dvě funkce: likviduje zbytkový
ozon, a také zachytává zbytky organických nečistot. Takže ozoninazace je super, ale bez chloru nepoužitelná.
UV lampy:
UV záření jimi produkované má spolehlivý dezinfekční účinek podobně jako ozon. Jen je potřeba ohlídat to, aby instalovaná lampa
měla dostatečný výkon vzhledem k protékajícímu množství vody
a aby byla správného typu. Nedostatek UV lamp však spočívá, stejně jako u ozonizace, v tom, že jejich dezinfekční účinek je pouze
místní. Vydezinfikují vodu v místě, kde přichází do kontaktu s jejich zářením, ale nezabrání další mikrobiologické kontaminaci
a následnému pomnožení mikroorganizmů. Vysoká energie záření
v místě aplikace spolehlivě usmrcuje mikroorganizmy a dokonce
i rozkládá organické sloučeniny a vázaný chlor. Takže aplikace UV
záření při úpravě bazénové vody v kombinaci s použitím chloru
omezuje nežádoucí efekty chlorace – zápach po chloru, dráždění
očí a sliznic. UV lampy je nutné pro jejich správnou funkci pravidelně čistit a vyměňovat, protože stárnutím velmi rychle ztrácejí
účinnost.
Metody chlorové dezinfekce:
Chlor se do vody může dostat několika způsoby. Nejčastější u malých bazénů je přímé dávkování chlorové dezinfekce obsahující
účinnou látku chlornan sodný. K jejímu dávkování se používají tzv.
dávkovací čerpadla. Ta jsou peristaltická (hadičková) – vhodná pro
menší bazény, nebo membránová pro dávkování většího množství
chloru. Stále častěji se začíná používat systém chlorové dezinfekce, kdy chlor získáváme elektrolýzou běžné soli (NaCl). Ta se nechá rozpustit v bazénové vodě. Stykem slané vody s elektrodami
elektrolyzéru pak dojde k uvolnění chloru do vody. Mnoho majitelů těchto zařízení se mylně domnívá, že tento způsob dezinfekce
nevyžaduje žádnou regulaci. Výsledek je pak stejný, jako bychom
do bazénu nalévali chlorovou dezinfekci jen tak podle oka. U velkých bazénů se pak nadále používá dávkování plynného chloru.
Je totiž ze všech zdrojů chloru nejlevnější.
Elektrolýza slané vody
Někteří dodavatelé těchto technologií
uvádějí, že se jedná o bezchlorovou
dezinfekci vody. To je však tvrzení klamné.
Většina z vás ví, že sůl se chemicky nazývá
chlorid sodný. Už z názvu je patrné, že
chlor je v soli přítomen!
A právě elektrolýzou soli, tj. chloridu sodného, vzniká ve vodě
chlornanový aniont, což je ve výsledku úplně stejný volný chlor,
jaký je ve vodě přítomen při dávkování kteréhokoliv chlorového
přípravku. Oproti dávkovaní chlorových přípravků má tato metoda chlorace zásadní výhodu. Průchodem vody kolem elektrod,
na kterých se chlor uvolňuje, dochází k likvidaci všech sloučenin vázaného chloru. A jak jsme si již řekli, ten je zodpovědný
za zápach a dráždění. To znamená, že tato metoda je téměř ideální. Funguje jako kombinace dávkování chlorových přípravků
a UV lampy. Dalším pozitivem této metody jsou příznivé účinky
slané vody na pokožku. Částečným problémem při použití této
technologie je fakt, že slaná voda má korozivní účinek. Ten lze však
eliminovat použitím materialů a zařízení odolných slané vodě.
7
Bezchlorová
dezinfekce SANOSIL
pitná voda ve vašem
bazénu
Nejúčinější bazénová dezinfekce na trhu.
Bez zápachu, bez dráždění.
SANOSIL využívá synergického efektu dvou základních komponent. Peroxidu vodíku, ten zajišťuje oxidační složku přípravku,
a koloidního stříbra, které zabezpečuje širokospektrální dezinfekci bazénové vody. Výsledek stojí za to. SANOSIL má široký
rozsah účinnosti proti bakteriím, virům, houbám, plísním.
Kombinovaný efekt oxidace a oligodynamiky stříbra vytvořil
dvoufázový produkt, který je na rozdíl od jiných dezinfekčních
prostředků schopný zničit biofilmy. Tento proces je velmi důležitý
při ničení virů a bakterií, které vytvářejí takzvané biofilmy. Jedná se
o přirozenou ochranu. Kyslík, oddělený z peroxidu vodíku, ničí biofilm, čímž umožní stříbru bez překážek zničit bakterie nebo viry.
KOLOIDNÍ STŘÍBRO je dokonalý, přírodní, netoxický, bezpečný prostředek proti bakteriím, virům, plísním a jednobuněčným
parazitům bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Koloidní stříbro likviduje pouze jednobuněčné organizmy, nikoli vícebuněčné parazity, i když ani k těm se nechová přátelsky. Naštěstí pro nás je
jednobuněčných mikrobů víc než 97 % všech druhů. Patří k nim
původci 670 klasifikovaných chorob podle seznamu Světové
8
zdravotnické organizace: z dlouhého seznamu jmenujeme za bakterie koky, enterokoky, mikrokoky, streptokoky, stafylokoky,
stomatokoky, pneumokoky, meningokoky, bakteriodae, neiserie, helicobacter pylori, klostritida, Escherichia coli a další
koliformy, salmonely, Bacilus aurelus a jiné bacily, za viry HIV,
herpetoviry, chřipkové viry a další, za houby a plísně kandidy,
giardie, trychomony apod.
Srovnávací tabulka mezi účinkem SANOSILU a chloru
SANOSIL
CHLOR
Délka účinku
velmi dlouhá
krátká, závislá na
teplotě a intenzitě
slunečního záření
Citlivost na světlo
téměř nulová
střední
Citlivost na teplotu
téměř nulová
při zvýšené
teplotě nastává
silný rozklad
neutrální
zvyšuje pH
střední
krátká
nula
tvorba chloraminu
Vznik zápachu
ne
ano
Změna chuti
ne
ano
Nebezpečí
poškození při
předávkování
®
prakticky nulové
ano
Swiss Quality
Vliv na pH
Nutná doba styku
k zabití bakterií
Vliv čpavku –
močoviny do 5mg/l
Pro automatické dávkování dezinfekčního přípravku SANOSIL
vyrábí firma Aseko zařízení ASIN Aqua SANOSIL. Zařízení dávkuje
předem zvolené množství SANOSILU za hodinu. Pomocí testeru
jednou týdně zjistíme koncentraci SANOSILU ve vodě. Hodnotu
hodinové dávky pak zvýšíme nebo snížíme tak, aby koncentrace ve
vodě se pohybovala na úrovni cca 20 – 40 mg/litr. Předávkování
není zdravotně závadné. Účinek SANOSILU přetrvává dlouho
po ukončení dávkování. To je vlastnost, kterou lze s výhodou
využít zejména u domácích bazénů, kde provoz bývá často přerušovaný.
Vysoce kvalitní
švýcarský přípravek
vhodný pro úpravu
bazénové nebo
pitné vody.
Řešení ASEKO:
automaty ASIN Aqua
a ASIN Aqua Profi
Všechny popsané kroky, spojené
s kontrolou kvality vody, pro vás zajistí
automaty na úpravu bazénové vody
ASIN Aqua od firmy ASEKO.
Vysoká kvalita
našich výrobků je
zaručena výběrem
kvalitních materiálů
a komponentů.
Ty umožňují automaticky kontrolovat a udržovat kvalitu
bazénové vody. Udržují automaticky správnou hodnotu pH,
koncentraci dezinfekčního prostředku. Optimalizují chod filtračního zařízení a ve správných časových intervalech dávkují
roztok pro čiření. Snižují spotřebu elektrické energie, výdaje za
doplňkové regulátory topení a náklady na provozní chemii.
ASIN Aqua umožňuje řídit kterýkoliv z dezinfekčních procesů
tj.: dávkování roztoku chlornanu, dávkování kyslíkové dezinfekce, dávkování plynného chloru a řízení elektrolyzéru
slané vody. Umožňují jednoduchou instalaci i do stávajících
technologií.
9
10
SANOSIL
bezchlorová
dezinfekce
Pitná voda
ve Vašem bazénu
11
ASIN Aqua
SANOSIL
Komfortní řešení úpravy
bazénové vody
®
Swiss Quality
Vysoce kvalitní
švýcarský přípravek
vhodný pro úpravu
bazénové nebo
pitné vody.
Vysoká kvalita
našich výrobků je
zaručena výběrem
kvalitních materiálů
a komponentů.
Sonda pH.
+již nikdy zelený bazén
+žádné podráždění kůže, očí nebo sliznic
ani karcinogenní, ani mutagenní
+dlouhotrvajicí účinek
+pH neutrální
+schválený pro úpravu pitné vody
+po koupeli žádný zápach na kůži nebo oděvu
+může být bez omezení použit ve slané vodě
Funkce
✔ udržuje pH
✔ dávkuje přednastavené množství SANOSILU
✔ zobrazuje naměřené hodnoty na displeji
Sonda pH.
Peristaltická čerpadla 60 ml/min vhodná
pro použití do tlaku v potrubí max 1 bar
a do velikosti bazénu až 300 m3.
12
Průtočná
jímka sondy.
ASIN Aqua Sanosil – schéma zapojení
AUTOMATICKÉ
DOPOUŠTĚNÍ MUSÍ
BÝT NAMONTOVÁNO
ZA PŘÍVODEM VODY
K SONDĚ.
MODE
MODE
SET
SET
ODVOD VODY OD
SONDY MŮŽE BÝT
PROVEDEN NA
POTRUBÍ PŘED
ČERPADLO
ASIN Aqua
ASEKO POOL TECHNOLOGY
Chlor
pH
2)
IN
OUT
Jinak by mohlo
docházet ke zkreslení
naměřených
výsledků.
1)
Přívod vody k sondě
musí být připojen ke
spodnímu přívodu
jímky1). Horní odvod2)
slouží k odvodu vody
od sondy.
Používejte originální
chemii ASEKO, jen
tak bude zaručeno
přesné dávkování.
SANOSIL SUPER
Kapalný vysoce účinný bezchlorový přípravek na
dezinfekci bazénové vody využívá synergického
efektu peroxidu vodíku a koloidního stříbra.
pH
13
14
ELEKTROLÝZA
mořské soli
kousek moře u vás doma
15
ASIN Salt
ASIN Aqua S
Automatický regulátor pro přesné
řízení elektrolýzy. Reguluje
pH a kontroluje koncentraci
volného chloru ve vodě spínáním
elektrolyzéru ASIN Salt.
Elektrolyzér mírně slané vody
řešení pro křišťálově čistou vodu
+nevzniká vázaný chlor a tím ani zápach po chloru
+nedráždí
+slaná voda má profilaktické vlastnosti
-vyšší nebezpečí koroze
-menší životnost foliových povrchů
Membránová
sonda na
volný chlor.
Vysoká kvalita
našich výrobků je
zaručena výběrem
kvalitních materiálů
a komponentů.
Sonda pH.
Průtočná
jímka sondy.
Funkce
✔ dezinfekce mírně slané vody 3 – 7g na m3
(10× menší obsah soli než v moři)
✔ z obrazuje výkon elektrolyzéru
✔u
možňuje připojení k automatům ASIN Aqua S
pro přesné řízení koncentrace volného chloru a pH
✔b
ezpečné napájení přes 7V zdroj s dvojitou izolací
Peristaltická čerpadla 60 ml/
min vhodná pro použití do tlaku
v potrubí max 1 bar a do velikosti
bazénu až 300 m3.
Titanové elektrody s rutheniovým povrchem zaručují
dlouhou životnost a vysoký výkon.
ASIN Salt
elektrolyzér mírně slané vody.
16
AUTOMATICKÉ DOPOUŠTĚNÍ MUSÍ BÝT
NAMONTOVÁNO ZA PŘÍVODEM VODY K SONDÁM.
ASIN Salt – schéma zapojení
Jinak by mohlo docházet ke zkreslení
naměřených výsledků.
2)
MODE
MODE
SET
SET
ASIN Aqua
ASEKO POOL TECHNOLOGY
Chlor
pH
IN
OUT
Propojení ASIN Salt
a ASIN Aqua S
1)
Flow control
MOŘSKÁ SŮL
Overpower
100 % Power
Přívod vody k sondám
musí být připojen ke
spodnímu přívodu
jímky1). Horní odvod2)
slouží k propojení jímek
sond a odvodu vody
od sond.
ASIN Salt
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Potravinářská sůl pochází ze
Středozemního moře.
ODVOD VODY OD
SOND MUSÍ BÝT
PROVEDEN DO
BEZTLAKU – NEJLÉPE
DO SKIMMERU,
ODPADU, NEBO
DO AKUMULAČNÍ
NÁDRŽE
Chlorination ON
Power ON
ASEKO POOL TECHNOLOGY
PURE
WATER
Používejte originální
chemii ASEKO, jen
tak bude zaručeno
přesné dávkování.
17
18
chlorová
dezinfekce
stoprocentní jistota
pro Váš bazén
19
ASIN Aqua
DOSE
Jednoduché řešení
pro domácí bazény
Vysoká kvalita
našich výrobků je
zaručena výběrem
kvalitních materiálů
a komponentů.
Sonda pH.
+velmi snadná instalace
+bezúdržbová obsluha
+nízké náklady na údržbu
-kolísání koncentrace dezinfekčního prostředku
Funkce
✔ udržuje pH
✔ dávkuje dezinfekční prostředek
✔ zobrazuje hodnotu pH a hodinovou dávku
Sonda pH.
Peristaltická čerpadla 60 ml/min vhodná
pro použití do tlaku v potrubí max 1 bar
a do velikosti bazénu až 300 m3.
20
Průtočná
jímka sondy.
ASIN Dose – schéma zapojení
ODVOD VODY OD
SONDY MŮŽE BÝT
PROVEDEN NA
POTRUBÍ PŘED
ČERPADLO
MODE
MODE
SET
SET
ASIN Aqua
ASEKO POOL TECHNOLOGY
pH
2)
IN
OUT
1)
Přívod vody k sondě
musí být připojen ke
spodnímu přívodu
jímky1). Horní odvod2)
slouží k odvodu vody
od sondy.
Používejte originální
chemii ASEKO, jen
tak bude zaručeno
přesné dávkování.
ORIGINÁLNÍ CHEMIE ASEKO
Používáním originální chemie ASEKO zajistíte
optimální dávkování a tím i dokonale čistou vodu
ve vašem bazénu.
CHLOR
PURE
PURE
WATER
21
ASIN Aqua
REDOX
Vysoká kvalita
našich výrobků je
zaručena výběrem
kvalitních materiálů
a komponentů.
Optimální řešení
pro domácí bazény
Sonda REDOX
+velmi snadná instalace
+bezúdržbová obsluha
+nízké náklady na údržbu
+zabrání předávkování chloru
-neměří obsah chloru ale dezinfekční úroveň pomocí
Sonda pH.
Průtočná
jímka sondy.
REDOX potenciálu
Funkce
✔ udržuje pH a koncentraci chloru
✔ měří a udržuje dezinfekční úroveň pomocí REDOX potenciálu
✔ zobrazuje hodnotu pH a REDOX potenciálu
✔ SW umožňuje automatické přizpůsobení i velmi kolísavému
využívání bazénu
Sonda REDOX.
Sonda pH.
Peristaltická čerpadla 60 ml/min vhodná
pro použití do tlaku v potrubí max 1 bar
a do velikosti bazénu až 300 m3.
22
ASIN Redox – schéma zapojení
2)
MODE
MODE
SET
SET
ODVOD VODY OD
SOND MŮŽE BÝT
PROVEDEN NA
POTRUBÍ PŘED
ČERPADLO
ASIN Aqua
ASEKO POOL TECHNOLOGY
Redox
pH
IN
OUT
1)
Přívod vody k sondám
musí být připojen ke
spodnímu přívodu
jímky1). Horní odvod2)
slouží k propojení jímek
sond a odvodu vody
od sond.
Používejte originální
chemii ASEKO, jen
tak bude zaručeno
přesné dávkování.
ORIGINÁLNÍ CHEMIE ASEKO
Používáním originální chemie ASEKO zajistíte
optimální dávkování a tím i dokonale čistou vodu
ve vašem bazénu.
CHLOR
PURE
PURE
WATER
23
ASIN Aqua
přesné řešení úpravy
bazénové vody
Vysoká kvalita
našich výrobků je
zaručena výběrem
kvalitních materiálů
a komponentů.
+vysoká přesnost řízení obsahu volného chloru
-vyšší nároky na údržbu zařízení
-vyšší nároky na instalaci
Membránová
sonda na
volný chlor.
Funkce
Sonda pH.
Průtočná
jímka sondy.
✔ udržuje pH a koncentraci dezinfekčního prostředku
✔ měří koncentraci volného chloru s vysokou přesností
✔ zobrazuje měřené hodnoty na displeji
✔ detekuje vyprázdnění nádob s činidly, chybu sondy
a nedostatečný průtok vody k sondám
Membránová sonda na volný chlor.
Sonda pH.
Peristaltická čerpadla 60 ml/min vhodná
pro použití do tlaku v potrubí max 1 bar
a do velikosti bazénu až 300 m3.
24
ASIN Aqua – schéma zapojení
2)
AUTOMATICKÉ
DOPOUŠTĚNÍ MUSÍ
BÝT NAMONTOVÁNO
ZA PŘÍVODEM VODY
K SONDÁM.
Jinak by mohlo
docházet ke zkreslení
naměřených
výsledků.
MODE
MODE
SET
SET
ASIN Aqua
ASEKO POOL TECHNOLOGY
Chlor
pH
IN
OUT
1)
ODVOD VODY OD
SOND MUSÍ BÝT
PROVEDEN DO
BEZTLAKU – NEJLÉPE
DO SKIMMERU,
ODPADU, NEBO
DO AKUMULAČNÍ
NÁDRŽE
Přívod vody k sondám
musí být připojen ke
spodnímu přívodu
jímky1). Horní odvod2)
slouží k propojení jímek
sond a odvodu vody
od sond.
ORIGINÁLNÍ CHEMIE ASEKO
Používáním originální chemie ASEKO zajistíte
optimální dávkování a tím i dokonale čistou vodu
ve vašem bazénu.
CHLOR
PURE
WATER
Používejte originální
chemii ASEKO, jen
tak bude zaručeno
přesné dávkování.
25
26
chlorová
dezinfekce
profesionální řešení
úpravy bazénové vody
27
ASIN Aqua
PROFI
Vysoká kvalita
našich výrobků je
zaručena výběrem
kvalitních materiálů
a komponentů.
Ultrazvukový
hladinoměr.
Profesionální řešení
pro úpravu vody v domácích
a veřejných bazénech
Externí displej.
K automatu je možno připojit:
Membránová sonda na volný chlor.
✔ dávkování plynného chloru
+vysoká přesnost řízení obsahu volného chloru
+možnost připojení externího info displeje
-vyšší nároky na údržbu zařízení
-vyšší nároky na instalaci
Sonda Redox.
✔ výkonná membránová čerpadla
Sonda pH.
✔ dávkuje automaticky flokulant
✔ řídí spínání chodu filtračního zařízení
✔ měří redox potencial
✔ měří koncentraci volného chloru (lze připojit další
sondu na celkový chlor)
✔ kontroluje průtok vody k sondám
✔ zaznamenává naměřené hodnoty do paměti
28
✔ elektrolyzér na slanou vodu
✔ externí informační displej
Funkce
✔ udržuje pH a koncentraci dezinfekčního prostředku
✔ peristaltická čerpadla
Doplňkové funkce
✔ komunikuje s PC (je možné několik automatů propojit
do sítě LAN a kontrolovat jejich funkci z centrálního PC
přes internet)
✔ reguluje teplotu vody v bazénu
✔ udržuje hladinu vody v akumulační nádrži
✔ měří průtok cirkulační vody
✔ zobrazuje měřené hodnoty na displeji
✔ detekuje vyprázdnění nádob s činidly, chybu sondy,
nedostatečný průtok vody k sondám
Bezpečnostní funkce
✔ omezení hodinové dávky
ASIN Aqua PROFI
Přehledný
víceřádkový
displej.
Síťový adaptér pro
zapojení do sítě
LAN.
USB konektor pro
spojení s PC.
Kontrolní
průtokoměr.
Sonda pH.
Sonda REDOX.
Membránová
sonda na celkový
chlor.
Membránová
sonda na volný
chlor.
29
POOLiNET – kontrola provozu přes internet
http://pool.aseko.cz
pH
redox
chlor
SERVER
POOL.ASEKO.CZ
pH
redox
TCP server,
šifrování AES
chlor
internet
internet
PC
NOTEBOOK
PDA
IPHONE
MĚJTE DOKONALÝ PŘEHLED
O PROVOZU VAŠICH BAZÉNŮ
30
Přehledný dotykový display ovládá všechny funkce zařízení
ASIN Aqua PROFI – schéma
pH
AUTOMATICKÉ
DOPOUŠTĚNÍ MUSÍ
BÝT NAMONTOVÁNO
ZA PŘÍVODEM VODY
K SONDÁM.
redox
chlor
1)
Jinak by mohlo
docházet ke zkreslení
naměřených
výsledků.
pH
chlor
flok
2)
ODVOD VODY OD
SOND MUSÍ BÝT
PROVEDEN DO
BEZTLAKU – NEJLÉPE
DO SKIMMERU,
ODPADU, NEBO
DO AKUMULAČNÍ
NÁDRŽE
Přívod vody k sondám1).
Horní odvod2) slouží k
propojení jímek sond
a odvodu vody od sond.
ORIGINÁLNÍ CHEMIE ASEKO
Používáním originální chemie ASEKO zajistíte
optimální dávkování a tím i dokonale čistou vodu
ve vašem bazénu.
chlor
pH-
CHLOR
FLOKU
LANT
31
Spojovací systém SPEEDFIT
32
Filtrační medium ZEOGRAIN
ZEOGRAIN vyřeší Vaše problémy s nedokonalou filtrací bazénové vody
Funkce
✔ použití se stávajícím filtračním zařízením
✔ dokonale čistá, průzračná voda
✔ žádný zápach a pálení očí
✔ snížená potřeba superchlorace
✔ až dvojnásobný čas filtrace mezi proplachy
filtru
✔ úspora vody a energie, ochrana životního
prostředí
33
Příslušenství
Membránové čerpadlo určené pro
velké bazény.
Tester na měření pH,
volného a celkového chloru.
Měřák
obsahu soli.
Membránová sonda na
celkový chlor.
Ultrazvukový
hladinoměr.
Elektronický
teploměr.
Kontrolní
průtokoměr.
Peristaltické
čerpadlo
Nástřikový ventil
pro dávkování.
EXTERNÍ INFORMAČNÍ DISPLEJ
Externí informační displej připojitelný k ASIN Aqua Ext a ASIN Aqua PROFI
provedení sklo nerez.
Na displeji jsou zobrazovány aktuální hodnoty o stavu vody
a vzduchu v prostoru bazénu.
V horní části dipleje je zobrazována teplota a vlhkost vzduchu.
Ve spodní části se zobrazuje obsah volného chloru, hodnota pH
a teplota vody.
34
Originální chemie ASEKO
SANOSIL
Bezchlorová dezinfekce na bázi
peroxydu vodíku a koloidního
stříbra.
KOMPLETNÍ SYSTÉM chemických prostředků
PRO ÚPRAVU BAZÉNOVÉ VODY
CHLORPURE
KAPALINA pH-
Chlorová dezinfekce na
bázi chlornanu sodného
se sníženým obsahem
chloristanů a bromičnanů.
Kapalina na snižování
pH v bazénové vodě pro
použití s dávkovacími
automaty ASIN Aqua.
FLOKULANT
PURE WATER
SUPERCHLOR
Kapalina pro čiření vody
pro použití s dávkovacími
automaty ASIN AQUA.
Kapalina na snižování
pH v bazénové vodě se
zjasňovacím účinkem.
Extra rychle rozpustný
přípravek slouží
k superchloraci bazénové
vody. Šokově zlikviduje
všechny mikroorganizmy
a sníží obsah celkového
chloru (ten způsobuje
zápach) zoxiduje nečistoty
a vodu v bazénu projasní.
®
Swiss Quality
Vysoce kvalitní
švýcarský přípravek
vhodný pro úpravu
bazénové nebo
pitné vody.
35
www.aseko.cz
www.cistybazen.cz
Download

I Váš bazén může mít - Bazénová chemie Čistý Bazén