Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:
Naslov:
22.10.2014
Večernje novosti
Ekonomija
Redakcija
Asseco SEE Srbija
Napomena:
Površina:10
Tiraž:165227
Novi softver
Kovačić&Spaić
Strana: 6
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
22.10.2014
08:50
www.personalmag.rs
http://feedproxy.google.com/~r/PersonalMagazin/~3/LmoHCOcQQT8/
Redakcija
ICT/IT; Asseco SEE Srbija; Softver
Asseco SEE učestvovao na skupu o primeni ICT tehnologija u industriji osiguranja
1991
Predstavnici kompanije Aseko SEE (Asseco SEE), regionalnog lidera i jedne od najvećih ICT kompanija u
Evropi, predstavili su softversko rešenje koje omogućava automatizaciju...Predstavnici kompanije Aseko
SEE (Asseco SEE), regionalnog lidera i jedne od najvećih ICT kompanija u Evropi, predstavili su
softversko rešenje koje omogućava automatizaciju poslovnih procesa, kao i upravljanje dokumentacijom
u poslovnim procesima, na ovogodišnjem IBTF Insurance Business & Technology Forum 2014,
konferenciji koja je po drugi put održana od 17. do 19. oktobra u Aranđelovcu. Ovom prilikom kompanija
Aseko SEE prikazala je i na koji način implementacijom opreme i rešenja, na kojima rade inženjeri ove
kompanije, finansijske institucije mogu jednostavno da ispune standarde koje je propisala Narodna
banka Srbije.„U savremenom poslovanju osiguravajućih društava sve je veća potreba za rešenjima koja
će omogućiti modernizaciju i ujednačavanje informacionih sistema. Na ovaj način stvara se prostor za
uvođenje novih proizvoda u osiguranju na sve konkurentnijem tržištu, a automatizacijom poslovnih
procesa smanjuju se troškovi poslovanja,“ izjavio je Vladan Atanasijević, član UO Aseko SEE Srbija i
dodao „Informacione tehnologije postaju sve zastupljenije u industriji osiguranja kao element koji može
da bude odlučujući za uspešnost rada osiguravajućih društva. Savremeni vid poslovanja zahteva primenu
ICT rešenja koja obezbeđuju efikasnost poslovanja.“Približavanje potrebama klijenata, upravljanje
rizicima, optimizacija troškova i otvaranje novih kanala prodaje samo su neki od zahteva savremenog
poslovanja za koje je primena savremenih ICT rešenja od ključnog značaja.Konferencija IBTF Insurance
Business & Technology Forum 2014, u organizaciji ASIT­a pod pokroviteljstvom Udruženja osiguravača
Srbije, sa Asekom SEE kao oficijelnim partnerom događaja, okuplja predstavnike osiguravajućih
društava, nadležnih institucija i ICT kompanija koje nude rešenja za primenu u industriji osiguranja.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
22.10.2014
08:50
www.ekapija.com
http://www.ekapija.com/website/sr/page/1003080/Automatizacija­poslovnih­procesa­u­osiguravaju%
Redakcija
Asseco SEE Srbija; Softver
Automatizacija poslovnih procesa u osiguravajućim društvima ­"Asseco SEE" u Aranđelovcu predstavio n
1802
Predstavnici kompanije "Asseco SEE" predstavili su softversko rešenje koje omogućava automatizaciju
poslovnih procesa, kao i upravljanje dokumentacijom u poslovnim procesima, na ovogodišnjem "IBTF
Insurance Business & Technology Forum 2014", konferenciji koja je po drugi put održana od 17. do 19.
oktobra u Aranđelovcu.
"Asseco SEE" prikazao je i na koji način, implementacijom opreme i rešenja, na kojima rade inženjeri ove
kompanije, finansijske institucije mogu jednostavno da ispune standarde koje je propisala Narodna
banka Srbije.
­ U savremenom poslovanju osiguravajućih društava sve je veća potreba za rešenjima koja će omogućiti
modernizaciju i ujednačavanje informacionih sistema. Na ovaj način stvara se prostor za uvođenje novih
proizvoda u osiguranju na sve konkurentnijem tržištu, a automatizacijom poslovnih procesa smanjuju se
troškovi poslovanja ­ izjavio je Vladan Atanasijević, član Upravnog odbora "Asseco SEE" Srbija.
­ Informacione tehnologije postaju sve zastupljenije u industriji osiguranja kao element koji može da
bude odlučujući za uspešnost rada osiguravajućih društva. Savremeni vid poslovanja zahteva primenu
IKT rešenja koja obezbeđuju efikasnost poslovanja.
Približavanje potrebama klijenata, upravljanje rizicima, optimizacija troškova i otvaranje novih kanala
prodaje samo su neki od zahteva savremenog poslovanja za koje je primena savremenih ICT rešenja od
ključnog značaja.
Konferencija "IBTF Insurance Business & Technology Forum 2014", u organizaciji ASIT­a pod
pokroviteljstvom Udruženja osiguravača Srbije, sa kompanijom "Asseco SEE" kao oficijelnim partnerom
događaja, okuplja predstavnike osiguravajućih društava, nadležnih institucija i ICT kompanija koje nude
rešenja za primenu u industriji osiguranja, dodaje se u saopštenju kompanije "Asseco SEE".
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:
Naslov:
23.10.2014
Napomena:
Privredni pregled
Površina:180
Domaće firme
Tiraž:0
Lj.K.
Vladan Atanasijević; Asseco SEE Srbija; Softver; ICT/IT
Aseko SEE nudi rešenja za osiguravače kuće
Kovačić&Spaić
Strana: 11
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
23.10.2014
13:01
http://bif.rs
http://bif.rs/2014/10/automatizacija­poslovnih­procesa­u­osiguravajucim­drustvima/
Redakcija BIF
Asseco SEE Srbija
Automatizacija poslovnih procesa u osiguravajućim društvima
1818
Predstavnici kompanije "Asseco SEE" predstavili su softversko rešenje koje omogućava automatizaciju
poslovnih procesa, kao i upravljanje dokumentacijom u poslovnim procesima, na ovogodišnjem "IBTF
Insurance Business & Technology Forum 2014", konferenciji koja je po drugi put održana od 17. do 19.
oktobra u Aranđelovcu."Asseco SEE" prikazao je i na koji način, implementacijom opreme i rešenja, na
kojima rade inženjeri ove kompanije, finansijske institucije mogu jednostavno da ispune standarde koje
je propisala Narodna banka Srbije."U savremenom poslovanju osiguravajućih društava sve je veća
potreba za rešenjima koja će omogućiti modernizaciju i ujednačavanje informacionih sistema. Na ovaj
način stvara se prostor za uvođenje novih proizvoda u osiguranju na sve konkurentnijem tržištu, a
automatizacijom poslovnih procesa smanjuju se troškovi poslovanja", izjavio je Vladan Atanasijević, član
Upravnog odbora "Asseco SEE" Srbija. "Informacione tehnologije postaju sve zastupljenije u industriji
osiguranja kao element koji može da bude odlučujući za uspešnost rada osiguravajućih društva.
Savremeni vid poslovanja zahteva primenu IKT rešenja koja obezbeđuju efikasnost poslovanja."
Približavanje potrebama klijenata, upravljanje rizicima, optimizacija troškova i otvaranje novih kanala
prodaje samo su neki od zahteva savremenog poslovanja za koje je primena savremenih ICT rešenja od
ključnog značaja.Konferencija "IBTF Insurance Business & Technology Forum 2014", u organizaciji ASIT­
a pod pokroviteljstvom Udruženja osiguravača Srbije, sa kompanijom "Asseco SEE" kao oficijelnim
partnerom događaja, okuplja predstavnike osiguravajućih društava, nadležnih institucija i ICT kompanija
koje nude rešenja za primenu u industriji osiguranja, dodaje se u saopštenju kompanije "Asseco SEE".
Izvor: eKapija23/10/2014
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Download

Naslov: Novi softver Kovačić&Spaić 1/1