OBSAH
strana
4.3.2. Odvodnenie komunikácie, chodníkov a malého parkoviska
1. ÚVODNÉ ÚDAJE
2. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA
3. ZEMNÉ PRÁCE
1. ÚVODNÉ ÚDAJE
Územie budúcej odvodňovanej cesty Hviezdoslavova ul.v katastrálnom území obce
Bernolákovo.... má zaasfaltovanú plochu o celkovej rozlohe 1400 m2, plocha
chodníkov má rozlohu 350 m2, plocha odstavnej plochy pre autá – parkoviska pre 7
áut má plochu 120 m2.
Projekt rieši územné odvodnenie ciest, chodníkov a parkovísk – o celkovej ploche
1870 m2 územia. Územie, z ktorého sa má likvidovať dažďová voda je rovinaté,
severným smerom mierne klesá.
V súčasnosti sa v blízkosti predmetného územia nenachádza verejná dažďová
kanalizácia, alebo vodný tok, kde by sa mohli zaústiť dažďové vody z ciest.
Z predmetnej plochy sa odvodnenie dažďových vôd bude riešiť vsakovaním na mieste
a to v množstve 175,3 l/s ( prietok pri 5 – ročnom daždi), prebytočné množstvá nad
tento bezozbytku riešený dážď sa bude riešiť jeho umiestnením na povrchu
(dvojstupňový vsak).
Ako kritický dážď vyšiel po stanovení vsakovacej krivky pre všetky doby trvania
dažďa 5 ročný 30 minútový dážď pre ktoré bude vsakovanie vôd z riešeného územia
dimenzované.
Podľa stanoviska Obvodného úradu životného prostredia Senec, po mechanickom
dočistení dažďovej vody sa povoľuje dažďové vody vsakovať do podložia z ciest a
chodníkov, a po dočistení na 0,2 mg NEL aj dažďových vôd z malých parkovísk.
Na základe zhodnotenia stanovísk hydrogeológa sa ako najvýhodnejšia javí varianta
likvidácie dažďových vôd vsakovaním priamo v predmetnom území a to pozdĺž
komunikácie.
Podľa inžinierskogeologického prieskumu č. 5760409 od Geodetickej kancelárie –
Mgr. Karel Kováč, Kováčska 4, Bratislava,r.2009 vykonaného v záujmovom území,
hĺbkovo sú najlepšie pomery pre vsakovanie v hĺbke od 2,3 m nižšie, kde vrchnú
vrstvu 0,0 až 2,3 m pod terénom tvorí piesčitý íl, ale od hĺbky 2,3m do 8,1m sa pod
terénom nachádza piesčitý štrk – žltohnedý, priemer valúnov 6 – 8 cm.
Hladina podzemnej vody je narazená v hĺbke 2,3m a ustálená v hĺbke 2,2m pod
terénom (132,7 m n.m.) . Vodná hladina je teda mierne napätá – po prekopaní
vystúpala do výšky 2,2 m pod terén.
Uskutočnené doplnkové vsakovacie a čerpacie skúšky v rámci doplnkového
geologického prieskumu na upresnenie súčiniteľa filtrácie kf zo dňa 29.mája 2012
uskutočnené firmou Mgr.Kováč ukázali, že priepustnosť podložia je dobrá,
s koeficient filtrácie kf = 3,6 . 10-4 m.s-1.
Skúšky taktiež zistili pri čerpacej skúške v zvodnenej vrstve prítok vody – čiže
súvrsvie podzemnej vody je prepojené.
2.
POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA
- Mechanicky prefiltrované dažďové vody z cesty a chodníkov budú po zbavení
mechanických nečistôt vsakované do podložia. Dažďové vody z malého parkoviska
pre 7 áuta nevyžadujú podľa stanoviska Obvodného úradu životného prostredia
Senec inštalovanie ORL – ale postačujetu filtrácia ľahkých ropných látok z parkovísk
pomocou lokálnych - cestných odlučovačov ropných látok typ RCF 150, určených pre
max. plochu 150 m2 parkovísk a pre max počet 10 zaparkovaných áut. Takéto
zariadenie dočisťuje vodu na 0,2 mg NEL.
Vzhľadom na pomerne vysokú napätú hladinu spodnej vody (-2,2 m) pod terénom
bude vsakovanie (vsakovacia špára) realizovaná 1,6 m pod terénom, pri použití 60
cm podsypu štrkom . Na vyrovnaný štrk bude položený vsakovací systém Drenblok
60 .
Obsyp VZ sa musí uskutočniť štrkom, horný zásyp systému sa musí kvôli
zaťažiteľnosti automobilmi realizovať min. 100 cm zásypom zeminy.
VZ má únosnosť SLW 60, čiže znáša zaťaženie 10 ton/m2, čo predstavuje záťaž
pojazdom kolesa nákladného auta na trávnatú plochu.
Systém bude obalený geotextíliou, ktorá zabraňuje vniknutie zeminy do zariadenia, a
zrovnomerňuje odvod vody do podložia.
Vsakovacie zariadenie sa bude skladať z 7 oddelených častí, navzájom ale
hydraulicky prepojených prepojovacím potrubím DN 200, čím sa v prípade
nerovnomerného vsakovania bude vyrovnávať vsakovanie ako celku.
Popis riešenia
Dažďové vody z komunikácie odpovedajúcej z čiastkovej plochy cesty /komunikácie
o ploche á 200 m2 budú k líniovému vsakovaciemu zariadeniu Drenblok privedené
vždy cez presadenú prvú sedimentačnú šachtu opatrenou vtokovou filtračnou mrežou
zaťažiteľnosti C , ktorá bude umiestnená v zelenej ploche – bývalej upravenej
a zvýšenej/ doplnenej priekope. V usadzovacej šachte bude dochádzať k prvotnej
sedimentácií hrubých splavenín z cesty – piesku, kamienkov ,pevného odpadu.. – tieto
splaveniny je nutné po sprevádzkovaní cesty pravidelne obcou čistiť.
Zo sedimentačnej šachty cez „potrubný sifón/prepad“ bude voda cez protitok
prepadať do druhého – jemnejšieho filtra.
V sitovom koši tohto filtra dôjde k najprv k filtráciíií plávajúcich častí a v jeho
spodnej sedimentačnej časti bude dochádzať k usadeniu jemných splavenín. Pre
čistenie je tento filter prístupný cez plný poklop triedy C umiestnený taktiež v zelenej
priekope.
Jednotlivé čiastkové vsaky bude osadené pozdĺžne vedľa komunikácie pod úzkym
zeleným pásom, a to tak, že budú tvoriť líniové vsakovacie zariadenie o rozmeroch
vsaku 9,2m x 0,6 m. a bloky budú uložené v jednej vrstve, pričom s vodonosnou
vrstvou štrkov musia byť prepojené dosypom štrku – najlepšie triedeným štrkom .
Takto riešený vsak z príslušnej plochy vždy zlikviduje 5 ročný 30 minutový kritický
dážď s príslušnej plochy bezo zbytku, len prebytok až do objemu 100 ročného dažďa
ostane na povrchu, pričom vyplní objem prícestnej zníženej priekopy – jej objem
musí byť upravený na objem 1,2 m3, pričom dno priekopy musí byť prepojené so
vsakovacím zariadením štrkom – aby mošlo dôjsť k preniknutiu vody z priekopy do
vyprázdňovaného VZ.
Podzemný vsakovací systém preto musí byť nad vsakovacím zariadením doplnený
doplnkovým akumulačným priestorom, v ktorom budú akumulované na povrchu
ďaľšie dažďové prebytkové vody pre prípad 100-ročného dažďa.
Pre tento účel bude na povrchu zriadená dodatková akumulačná povrchová mulda v
zelenej ploche s rozmermi:
šírka 1 m, hĺbka 0,12 m, dĺžka 10m.
Usadzovací filtračný filter CF 1000 umožňuje optickú kontrolu vnútra vsakovacieho
zariadenia a jeho prípadnú regeneráciu preplachom a prečistením spodnej geotextílie
vodným tryskovým zariadením.
Pred montážou dodávateľ diela uskutoční vo výkope ešte raz nálevový test a zistenú
hodnotu kf zapíše do stavebného denníka. V prípade, že sa hodnota kf bude výrazne
líšiť od hodnoty zistenej geologickým prieskumom, počet blokov sa po prepočte
podľa výpočtového programu EKODREN príslušne upraví.
Vsakovacie objekty budú s revíznymi šachtami/sedimentačnými filtrami CF 1000
prepojené rúrovými prepojkami DN 200, pričom z posledného VZ bude vyvedený
havarijný prepad do kanalizácie.
Pred malé 7 miestne parkovisko bude osadený rcestný ropný usadzovací filter typu
RCF 150 – ktorý má zachytávaciu mriežku, 2 mechanické usadzovacie zóny, filter
plávajúcich (ľahkých) nečistôt, T kus zachytávajúci ľahké látky a emulgačný ropný
filer . Tu vyčistené vody na úrovni 0,2 mg NEL budú z tadeto privádzané priamo do
vsakovacieho zariadenia malého parkoviska.
Podľa výpočtového programu EKODREN pri kf = 3,6 . 10-4 m/s, do vsakovacieho
priestoru dovedená voda vsiakne do 30 minút od ukončenia dažďa.
Všetky predsadené filtračno – usadzovacie šachty budú prekryté mrežovanými
liatinovými mrežami s únosnosťou min. triedy C.
Zachytené a usadené nečistoty v usadzovacích– filtračných šachtách budú musieť byť
budúcim prevádzkovateľom pravidelne čistené, podľa prevádzkového poriadku
odovzdaného po ukončení montáží dodávateľom diela, ktorý ich pri kolaudácií
odovzdá prevádzkovateľovi stavby.
Vsakovacie zariadenie bude odvzdušnené cez dierované poklopy usadzovacích
filtrov, ktoré budú vyvedené do doplnkovej akumulačnej muldy 5 cm nad jej povrch.
Cez výstup z odvzdušnenia – bezpečnostný prepad bude odchádzať vodou vytláčaný
vzduch z akumulačno – vsakovacieho priestoru.
Zariadenia na čistenie vôd vrátane vrátane košov na filtráciu splavenín
v kanalizačných vpustoch musia byť pravidelne čistené, čo sa musí dostať do
prevádzkových poriadkov vypracovaných dodávateľom pre budúcich správcov ciest.
Okrem uvedených opatrení na likvidáciu dažďových vôd sú v ďalších častiach PD
zohľadnené nasledujúce opatrenia:
1. Cesty je potrebné kvôli zamedzeniu zanášaniu pieskom pri daždi potrebné
budovať nad úrovňou okolitého terénu – trávnika prícestnej priekopy a iných
trávnatých plôch, aby voda nestekala z trávnika na cesty či chodníky, ale naopak.
To isté platí pre trávnaté a záhradné terény pri chodníkoch, parkoviskách
a manipulačných plochách.
2. Trávnaté úpravy treba naprojektovať a zrealizovať takým spôsobom, aby terén
umožňoval zdržovať vodu na pozemku – čiže s dnom múld-priekop
vytvarovaným vodorovne, aby nevznikala erózia s následným odnosom blata
a zeminy do usadzovacích filtrov.
3. Objem pre 100 ročný neumiestnený dážď do VZ treba zriadiť tak, aby ju bolo
možné plynulo kosiť motorovými kosačkami. Prícestná priekopa bude široká 1
m, ale plytká iba max 15 cm - musí mať preto mierne šikmé nábehy.
3.
ZEMNÉ PRÁCE
Všetky zemné práce musia byť vykonávané podľa STN 73 3050 Zemné práce.
Zemné práce budú v prípade hĺbkového vsakovania uvažované v zemine.3.triedy
ťažiteľnosti, so šikmými stenami..
Príprava podložia pre vsakovanie
Po výkope až na vrstvu piesčitého štrku sa dosype vrstva triedeného štrku na
požadovanú kótu.. Povrch, na ktorý sa majú vsakovacie bloky EKODREN položiť
musí byť rovný, bez skál, ostrých kameňov, koreňov a úlomkov. Povrch musí
zabezpečovať možnosť vodorovnej pokládky EKODREN vsakovacích blokov. Dno
stavebnej jamy sa preto pred odovzdaním na montáž výškovo vyrovná latou
s presnosťou 1 cm na štvormetrovú latu. Iná úprava podložia nie je nutná – zvlášť
zhutnenie podložia je nevhodné - mohlo by zhoršiť kf podložia, čiže vsakovacie
schopnosti podložia.
Boky stavebnej jamy musia byť zošikmené, aby nedochádzalo k zosúvaniu zeminy do
stavebnej jamy, zvlášť na už rozprestretú geotextíliu.
Výkop pre budúci vsak musí byť na každú stranu väčší ako rozmery vsaku na každej
strane kvôli montáži na každú stranu o cca 0,5m.
Zásyp
Výkop až po hornú hranu blokov sa zahrnie štrkom. Výkop nad blokmi sa môže zasýpať
vyťaženou zeminou. Zasýpa sa po 20 cm vrstvách. Každú 20cm vrstvu treba zhutniť
samostatne (prvých cca 20 cm zhutňovať ľahkým mechanizmom).
Dočasné úpravy
- príjazdovú komunikáciu pre dovoz materiálu –vsakovacích blokov je treba
zabezpečiť čo najbližšie k stavebnej jame, bez väčších výškových rozdielov, aby
bola vhodná pre príjazd kamiónu
- zabezpečiť manipulačnú plochu pre vidlicový nakladač - pre vykládku paliet z
kamióna
- pozdĺž stavebnej jamy je vhodne pripraviť voľnú plochu o šírke min 1,20 m na
krátkodobé zloženie paliet s montážnym materiálom.
Vypracoval dňa: 4.2.2013
Download

Technicka správa vsakovanie - DRENLOk