Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:
Naslov:
12.03.2014
Politika
Beograd
Br.J.
Asseco SEE Srbija
Napomena:
Površina:60
Tiraž:0
Nove generacije studenata na praksi u kompaniji Aseko
Kovačić&Spaić
1/1
Strana: 16
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:
Naslov:
12.03.2014
Danas
Ekonomija
A.M.
Asseco SEE Srbija; ICT/IT
Napomena:
Površina:40
Tiraž:0
Najbolji IT studenti na praksi u kompaniji Aseko
Kovačić&Spaić
1/1
Strana: 10
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:
Naslov:
12.03.2014
Narodne novine ­ Niš
Bez naslova
Redakcija
ICT/IT
Napomena:
Površina:100
Tiraž:0
IT kompanija uz najbolje studente
Kovačić&Spaić
Strana: 15
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
10.03.2014
12:46
www.personalmag.rs
http://feedproxy.google.com/~r/PersonalMagazin/~3/ePVYo5RCYMM/
Redakcija
Asseco SEE Srbija
Protokol o saradnji između kompanije Asseco SEE i Fonda za mlade talente
864
Svečano potpisivanju četvorogodišnjeg Protokola o saradnji Fonda za mlade talente Ministarstva
omladine i sporta i jedne od najvećih IT kompanija u Jugoistočnoj Evropi, Aseko SEE (Asseco SEE),
posvećenom stručnom razvoju najboljih IT studenata, stipendista Fonda, njihovom usavršavanju kroz
praksu, održavanjem radionica i mogućnošću daljeg zapošljavanja održaće se u utorak, 11. marta 2014.
godine, s početkom u 12 časova u atrijumu Asseco zgrade, Bulevar Milutina Milankovića 19g, N
BeogradOvom prilikom, predstavnicima medija će se obratiti:Sporazumom je predviđeno da kompanija
Aseko, kao regionalni lider i deo jedne od najvećih ICT kompanija u Evropi, organizuje praksu i radionice
u cilju upoznavanja sa određenim funkcijama i poslovima u kompaniji, ali i sticanja praktičnog iskustva i
znanja, uz mogućnost zapošljavanja diplomiranih stipendista Fonda.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
11.03.2014
Fonet
08:12
FoNet
Asseco SEE Srbija
PRIORITET NOVE VLADE
871
Ministar omladine i sporta
Vanja Udovičić izjavio je danas da će zadatak nove Vlade
Srbije biti da reši problem nezaposlenosti mladih.
Cilj reformi je da se spreči odlazak najpametnijih i
najkvalitetnijih mladih kadrova Srbije u inostranstvo, a to
se može postići jedino ukoliko im se obezbedi da u Srbiji
imaju priliku za posao od kojeg mogu normalno da žive, rekao
je Udovičić, posle potpisivanja protokola o saradnji sa
kompanijom Aseko.
Protokolom se stipendistima Fonda za mlade talente,
najboljim studentima u Srbiji, omogućava prilika da stiču
praksu u jednoj od najuspešnijih IT kompanija.
Fond za mlade talente potpisao je četvorogodišnji Protokol o
saradnji sa kopmanijom Aseko SEE, navodi se u saopštenju.
Protokol je posvećen stručnom razvoju najboljih IT
studenata, stipendista Fonda, njihovom usavršavanju kroz
praksu, uz mogućnost daljeg zapošljavanja.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:
Naslov:
11.03.2014
TV Sky plus
Vesti Sky plus
Redakcija
Asseco SEE Srbija; ICT/IT; Softver
Početak
Emisija 11.03.2014 18:00:00
Prilog 11.03.2014 18:25:00
Kraj
11.03.2014 18:30:00
11.03.2014 18:26:28
Trajanje
30:00
1:28
Fond za mlade talente
1294
Spiker:
Fond za mlade talente Ministarstva omladine i sporta, potpisao je četvorogodišnji protokol o saradnji sa
jednom od najvećih IT kompanija u jugoistočnoj Evropi Asseco. Protokol je posvećen stručnom razvoju
najboljih IT studenata, stipendistima fonda, njihovom usavršavanju kroz praksu, uz mogućnost daljeg
zapošljavanja u kompaniji.
Reporter:
Kroz stalnu saradnju i kontakte sa studentima i diplomcima tehničkih fakulteta u Srbiji, Ministarstvo
omladine i sporta želi da pomogne ovim mladim ljudima u razvoju karijere, u sferi informaciono
komunikacionih tehnologija unutar naše zemlje, obzirom da je ova oblast izuzetno perspektivna za razvoj
i napredovanje mladih ljudi.
Vanja Udovičić ministar omladine i sorta:
Mislim da ovakav program u mnogome vodi brigu o mladima, gde omogućavamo najtalentovanijim,
najkvalitetnijim mladim ljudima, da stupe u kontakt, možda sa kompanijama, gde nisu mogli da dođu u
kontakt, da uđu u te kompanije, da upoznaju i zaposlene da steknu stručnu praksu, da dobiju jedno
saznanje koje im je preko potrebno za budućnost u koju oni sami veruju.
Reporter:
Sporazumom je predviđeno da kompanija Asseco kao regionalni lider i deo jedne od najvećih IT
Kompanija u Evropi, doprinese sticanju praktičnog iskustva najuspešnijim studentima iT usmerenja.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
11.03.2014
12:46
www.media1.rs
http://www.media1.rs/ekonomija/ekonomska_politika/1428128/2685717/
(RTS)
Asseco SEE Srbija
Saradnja Ministarstva omladine i "Aseka"
551
Ministarstvo omladine i sporta potpisalo je četvorogodišnji Protokol o saradnji sa IT kompanijom "Aseko"
koji će omogućiti stipendistima Fonda za mlade talente praksu u tom sektoru uz mogućnost
zapošljavanja. Kako se navodi u saopštenju kompanije "Aseko", sporazumom je predviđeno da firma,
kao regionalni lider i deo jedne od najvećih IT kompanija u Evropi, doprinese sticanju praktičnog znanja i
iskustva najuspešnijim studentima IT usmerenja. "Uspostavljanjem saradnje sa 'Asekom', stipendisti
Fonda za mlade talente Vlade Srbije dobiće mogućnost..
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
11.03.2014
12:46
www.ogledalo.rs
http://www.ogledalo.rs/news/news_srbija/7787.html
Redakcija
Vladan Atanasijević; Asseco SEE Srbija
Šansa za najbolje IT studente
2349
Fond za mlade talente Ministarstva omladine i sporta potpisao je četvorogodišnji Protokol o saradnji sa
jednom od najvećih IT kompanija u Jugoistočnoj Evropi, Aseko SEE (Asseco SEE). Protokol posvećen
stručnom razvoju najboljih IT studenata, stipendista Fonda, njihovom usavršavanju kroz praksu, uz
mogućnost daljeg zapošljavanja, potpisali su Ministar omladine i sporta i predsednik Fonda za mlade
talente Vanja Udovičić, član Upravnog odbora Aseko SEE Vladan Atanasijević i direktor ljudskih resursa
Aseko SEE, Slađana Milenković. Ovim sporazumom predviđeno je da kompanija Aseko, kao regionalni
lider i deo jedne od najvećih ICT kompanija u Evropi, doprinese sticanju praktičnog znanja i iskustva
najuspešnijim studentima IT usmerenja. „Uspostavljanjem saradnje sa Asekom, stipendisti Fonda za
mlade talente Vlade Republike Srbije dobiće mogućnost da ovde odrade svoju stručnu praksu, steknu
radno iskustvo koje je neophodno pri pronalaženju posla, a Aseko će imati priliku da ponudi posao onima
koji se najbolje pokažu,“ rekao je Vanja Udovičić, Ministar omladine i sporta i predsednik Fonda za mlade
talente i dodao da će „Iskustvo stečeno u jednoj od vodećih kompanija u definitivno vodećem sektoru, a
to su informaciono­komunikacione tehnologije, biti od velikog značaja za naše studente.“ „Kroz stalnu saradnju i kontakte sa studentima i diplomcima tehničkih fakulteta u Srbiji, želimo da
pomognemo ovim mladim ljudima u razvoju karijere u sferi informaciono­komunikacionih tehnologija
unutar naše zemlje, obzirom da je ova oblast izuzetno perspektivna za razvoj i napredovanje mladih
ljudi“, rekao je Vladan Atanasijević, član Upravnog odbora Aseko SEE i dodao da „Saradnja koju danas
uspostavljamo sa Fondom za mlade talente za Aseko je veoma značajna, jer ćemo se na taj način
povezati i sarađivati sa najboljim studentima.“
Protokol je potpisala i Slađana Milenković, HR menadžer Aseko SEE. „Ovo je samo još jedan od projekata
kompanije Aseko za pružanje podrške talentovanim studentima u cilju usavršavanja i usmeravanja
mladih kadrova. Kompanija Aseko SEE zagovara proaktivan pristup domaće privrede prema studentima
tehničkih fakulteta, kao profesijama za koje postoji veliko interesovanje i potražnja u inostranstvu. Stoga
je cilj ovog sporazuma, da mladim talentima obezbedi mogućnost za razvoj uspešne poslovne karijere u
Srbiji.“
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
11.03.2014
12:46
www.pcpress.rs
http://pcpress.rs/asseco­see­potpisao­sporazume­sa­fondom­za­mlade­talente/
Jovana Milićević
Vladan Atanasijević; Asseco SEE Srbija
Asseco SEE potpisao sporazum sa Fondom za mlade talente
1407
Fond za mlade talente Ministarstva omladine i sporta potpisao je četvorogodišnji Protokol o saradnji sa
kompanijom Asseco SEE.Protokol posvećen stručnom razvoju najboljih IT studenata, stipendista Fonda,
njihovom usavršavanju kroz praksu, uz mogućnost daljeg zapošljavanja, potpisali su Ministar omladine i
sporta i predsednik Fonda za mlade talente Vanja Udovičić, član Upravnog odbora Asseco SEE Vladan
Atanasijević i direktor ljudskih resursa Aseko SEE, Slađana Milenković.„Uspostavljanjem saradnje sa
Assecom, stipendisti Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije dobiće mogućnost da ovde odrade
svoju stručnu praksu, steknu radno iskustvo koje je neophodno pri pronalaženju posla, a Aseko će imati
priliku da ponudi posao onima koji se najbolje pokažu,“ rekao je Vanja Udovičić, Ministar omladine i
sporta i predsednik Fonda za mlade talente.„Kroz stalnu saradnju i kontakte sa studentima i diplomcima
tehničkih fakulteta u Srbiji, želimo da pomognemo ovim mladim ljudima u razvoju karijere u sferi
informaciono­komunikacionih tehnologija unutar naše zemlje, obzirom da je ova oblast izuzetno
perspektivna za razvoj i napredovanje mladih ljudi“, rekao je Vladan Atanasijević, član Upravnog odbora
Asseco SEE.Slađana Milenković, HR menadžer Asseco SEE, koja je potpisala ovaj sporazume, rekla je da
on ima za cilj da mladim talentima obezbedi mogućnost za razvoj uspešne poslovne karijere u Srbiji.“
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
11.03.2014
12:46
www.rts.rs
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%
Redakcija
Vladan Atanasijević; Asseco SEE Srbija
Saradnja Ministarstva omladine i "Aseka"
1508
Praksu u IT sektoru uz mogućnost zapošljavanja stipendistima Fonda za mlade talente omogućiće
čevorogodišnji protkol o saradnji koji su potpisali resorno ministarstvo i kompanija "Aseko".Ministarstvo
omladine i sporta potpisalo je četvorogodišnji Protokol o saradnji sa IT kompanijom "Aseko" koji će
omogućiti stipendistima Fonda za mlade talente praksu u tom sektoru uz mogućnost zapošljavanja.Kako
se navodi u saopštenju kompanije "Aseko", sporazumom je predviđeno da firma, kao regionalni lider i
deo jedne od najvećih IT kompanija u Evropi, doprinese sticanju praktičnog znanja i iskustva
najuspešnijim studentima IT usmerenja."Uspostavljanjem saradnje sa 'Asekom', stipendisti Fonda za
mlade talente Vlade Srbije dobiće mogućnost da ovde odrade svoju stručnu praksu, steknu radno
iskustvo koje je neophodno pri pronalaženju posla, a 'Aseko' će imati priliku da ponudi posao onima koji
se najbolje pokažu", rekao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.Član Upravnog odbora komapnije
"Aseko" Vladan Atanasijević rekao je da kroz saradnju i kontakte sa studentima i diplomcima tehničkih
fakulteta u Srbiji, žele da pomognu mladim ljudima u razvoju karijere u sferi informaciono­
komunikacionih tehnologija."Aseko" u Srbiji je lider u oblasti IT čija softverska rešenja pokreću domaću
finansijsku industriju, od banaka, preko velikih preduzeća do državnih institucija.Kompanija zapošljava
više od 1.300 ljudi u 12 zemalja i članica je "Aseko" grupe koja se nalazi među najvećim IT kompanijama
u Evropi.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:
Naslov:
12.03.2014
12:46
www.personalmag.rs
http://feedproxy.google.com/~r/PersonalMagazin/~3/In6B­SFQ9lo/
Redakcija
Vladan Atanasijević; Asseco SEE Srbija
Stipendisti Fonda za mlade talente na praksi u kompaniji „Asseco“
1214
Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Vanja Udovičić i član Upravnog odbora kompanije
„Asseco SEE“ Vladan Atanasijević potpisali su danas Protokol...Ministar omladine i sporta u Vladi
Republike Srbije Vanja Udovičić i član Upravnog odbora kompanije „Asseco SEE“ Vladan Atanasijević
potpisali su danas Protokol o saradnji kojim je predviđeno da stipendisti Fonda za mlade talente ostvare
stručnu praksu u ovoj IT kompaniji, uz mogućnost zaposlenja u njoj.Udovičić je objasnio da će
uspostavljanjem četvorogodišnje saradnje sa tom kompanijom najbolji IT studenti dobiti priliku da obave
stručnu praksu i steknu radno iskustvo, a „Asseco“ mogućnost da ponudi posao onima koji se pokažu kao
najbolji.Ministar je ponovio da je zadatak države da se bavi rešavanjem problema mladih, među kojima
je najveći velika nezaposlenost.On je naglasio da je osnovni cilj reformi koje predstoje sprečavanje
odlaska najkvalitetnijih mladih kadrova u inostranstvo, a to se jedino može postići ukoliko im se u Srbiji
obezbedi posao od kojeg mogu normalno da žive.Prema njegovoj oceni, iskustvo u jednoj od
najuspešnijih kompanija u sektoru informaciono­komunikacionih tehnologija biće od velikog značaja za
naše studente.
Kovačić&Spaić
1/1
kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs
Download

Naslov: Nove generacije studenata na praksi u kompaniji