Detektory plynů a par
GDS a GDE
příručka uživatele
.
Detektory řady GDE COS jsou dvoustupňové detektory koncentrace oxidu uhelnatého, užívané k jeho detekci
v podzemních garážích. Měřicím prvkem je elektrochemický senzor.
Detektory poskytují logický signál (kolektor spínacího tranzistoru NPN) ve dvou nastavených koncentračních
úrovních. V klidovém stavu je výstupní spínací tranzistor zavřený (proud neprochází), při překročení nastavených
úrovní výstupní tranzistor se otevře.
Detektor je osazen třemi LED, jejichž zbarvení odpovídá stavu, v němž se systém nachází (zelená - SENSOR OK,
žlutá - WARNING, červená – ALARM).
Detektory se dodávají do prostředí bez nebezpečí výbuchu.
Technická charakteristika
Senzor
Detekované úrovně
Doba náběhu po startu
Klimatická odolnost
Prostředí
Provedení do zóny 1
Životnost senzoru
Napájení
Počet propojovacích vodičů
Průřez propojovacích vodičů
Max. délka propojovacích vodičů
Doporučený typ kabelu
polovodičový/elektrochemický
2
max. 5 min.
-10 až +40 °C
BNV nebo zóna 1
II 2G Ex de IIB+H2 T6
polovodič min. 3 roky, elchem. 18 až 24 měsíců
lehké provedení 9-12, těžké a Ex 12- 15 Vss
lehké provedení 4, těžké a Ex 5
1,0 mm
300 m
JYTY 7x1
2
Montáž
Detektory se montují na stěnu, kam se zašroubovávají do speciální hmoždinky a s ústřednou se propojí kabelem
JYTY 4x1 přes konektor DIN 43650 (obr.1). Hmoždinka se osazuje do předvrtaného otvoru o průměru 8 mm a
hloubce min. 35 mm tak, že po vložení se vhodným nástrojem o průměru 3 - 4 mm (např. hřebíkem) zaklepne
vložka uvnitř hmoždinky.
Veškerá manipulace se provádí při odpojeném napájení.
Obr. 1. Zapojení konektoru
Zpracování signálu detektorů
Pro detektory GDE COS je určena ústředna ASIN GDU4GS, která detektory napájí a převádí jejich signál na
reléové výstupy. Na obr. 2 je schéma zapojení konektoru detektorů skupiny detektorů (1 až 8 detektorů) a této
ústředny.
aseko spol. s r.o.
Tel. +420 244 912 210
Vídeňská 340
Fax +420 244 910 800
CZ-252 42 Vestec u Prahy
www.aseko.cz
[email protected]
Obr. 2. Schéma zapojení skupiny detektorů GDS COS s ústřednou ASIN GDU4GS
Údržba
Detektory GD nevyžadují žádnou údržbu, pouze kontrolu funkce, kterou lze provést odpojením jednoho z
detektorů, na což musí ústředna zareagovat alarmovým stavem (porucha detektoru).
Jednou ročně předepisuje výrobce rekalibraci všech detektorů ve své servisní dílně. U detektorů v lehkém
provedení se uvolní upevňovací šroub konektoru, konektor se sejme a detektor se proti směru hodinových ručiček
vyšroubuje z hmoždinky. Detektory v provedení těžkém a Ex se uvolní tak, že se povolí dva zabezpečovací šrouby
na krytu a zatlačením a pootočením proti směru hodinových ručiček se vrchní část vyjme z bajonetového uzávěru.
Spodní část se nedodává ke kalibraci, zůstává zapojená na místě. Aby odpojení detektorů nevyvolávalo alarmový
stav, je třeba předem zapnout na ústředně funkci STOP RELE.
Zásady bezpečné manipulace
Detektory jsou napájeny malým napětím. Při veškeré manipulaci, vyžadující otevření detektoru a přístup ke
svorkovnici, je třeba odpojit napájení (vypnout ústřednu).
aseko spol. s r.o.
Tel. +420 244 912 210
Vídeňská 340
Fax +420 244 910 800
CZ-252 42 Vestec u Prahy
www.aseko.cz
[email protected]
Download

GDS a GDE