Snímače koncentrace
GTE Ex a GTC Ex
1
Snímače koncentrace analogovým výstupem 4-20 mA v aktivní proudové smyčce slouží ke kontinuálnímu
měření koncentrace plynů a par na úrovni hygienických a bezpečnostních limitů v prostředí s nebezpečím
výbuchu (EEx d IIB a EEx d IIC). Měřicím prvkem je elektrochemický (GTE) nebo katalytický (GTC) senzor.
Výstupní proud 4-20 mA je lineárně úměrný koncentraci ve sledovaném prostředí.
Snímače lze použít samostatně nebo ve spojení s ústřednou ASIN G8 pro 1 až 8 snímačů, která snímače
napájí a převádí jejich proudový výstup na 1 až 8 reléových výstupů.
Technický popis
Senzor
elchem. / katal.
t90 (H2, CH4, n-C7)
50 ÷ 60 s
Výstup
4-20 mA
Klimatická odolnost
-10 až +40°C
Napájení
Příkon
Zatěžovací odpor
15 – 24 Vss
3 VA
1k
Doba náběhu po startu
max. 5 min.
Dlouhodobá nestabilita
5% / rok
Počet propojovacích vodičů
3
Průřez propoj. vodičů
1 mm2
Max. délka propojovacích vodičů
300 m
Doporučený typ kabelu
Prostředí
Teplotní nestabilita
5%
Krytí
Opakovatelnost
3%
Typ ochrany
JYTY 3x1
zóna 1
IP 30
EEx d IIB / EEx d IIC
Snímače se dodávají pro tyto plyny: CO, org. látky, H2, O2, H2S, Cl2, NH3, NO, NO2, jiné na vyžádání
Instalace a uvedení do provozu
Základová deska snímače se upevňuje na stěnu třemi šrouby o průměru 5 mm. Další postup je následující:
1. Uvolníme zajišťovací šroub a vyšroubujeme vrchní část snímače.
2. Pomocí šroubováku nebo podobného vhodného nástroje, který zasuneme do úchytu 9 (obr. 1), tahem
uvolníme elektronickou část z konektoru a vyjmeme ven.
3. Kabelovou vývodkou protáhneme třížilový kabel do spodního dílu snímače a vodiče kabelu upevníme do
pérových svorek svorkovnice takto:
1 – +15 ÷ 24 Vdc
2 – GND
3– i
4. Po zapojení spojené desky plošných spojů zatlačíme zpět do konektoru, zašroubujeme vrchní část
snímače a zajistíme zajišťovacím šroubem.
2
5. Pokud je pro napájení snímače a zpracování jeho signálu na reléový výstup použita ústředna
ASIN G8, provede se zapojení podle obr. 2.
1
2
3
4
5
6
Nástavec pro kabelovou vývodku
Zajišťovací šroub
Svorkovnice s konektorem
Filtr
Kabelová vývodka
Deska plošných spojů
7
8
9
10
11
Spojovací sloupek
Senzor
Úchyt pro rozpojení konektoru
Konektor
Základová deska
Obr. 1. Pouzdro pevného závěru
3
Provoz
Po zapnutí napájení poskytuje snímač výstupní proud v aktivní proudové smyčce 4-20 mA. Tento proud je
lineárně úměrný měřené koncentraci v rozsahu, nastaveném ve výrobě. Ustálení tohoto proudu po zapnutí
trvá nejdéle 5 minut.
Údržba
Snímače koncentrace GTE Ex a GTC Ex nevyžadují žádnou údržbu, pouze pravidelnou kalibraci jednou
ročně.
Postup při kalibraci snímačů je velmi jednoduchý a pro uživatele komfortní: Po objednání kalibrace
servisní středisko výrobce zašle čerstvě nakalibrovanou desku tištěných spojů se senzorem, kterou uživatel
vymění ve snímači za původní a tuto zašle servisnímu středisku zpět. Výměna je jednoduchá a byla
popsána v kapitole Montáž. Tímto způsobem je zaručeno, že uživatel dostane vždy funkční snímač a
neplatí případnou výměnu starého senzoru. Výměna desky tištěných spojů je velmi jednoduchá a byla
popsána v kapitole Instalace a uvedení do provozu.
Obr. 2. Zapojení snímače do svorkovnice ústředny ASIN G8
4
Download

GTE Ex a GTC Ex