UŽIVATELSKÝ NÁVOD
G E N E R I , s.r.o.
Uni ovská 50
787 01 ŠUMPERK
tel.: 583 214 182, fax: 583 214 183
Strana: 1 ze 3
NEVÝBUŠNÉ REDUKCE A ZÁTKY - Typ „R“ a „Z“
N740061 - 3. vydání
I M2 Ex d I Mb / Ex e l Mb, II 2G Ex d llC Gb / Ex e llC Gb, II 2D Ex t IllC Db IP67
Platnost od: 1.9.2010
VŠEOBECN
Tento uživatelský návod je vypracován v souladu se :
Zákonem o technických požadavcích na výrobky . 22/1997 Sb., v platném zn ní
Na ízením vlády .23/2003Sb., kterým se stanoví technické požadavky na za ízení a ochranné systémy ur ené pro
použití v prost edí s nebezpe ím výbuchu
1. POUŽITÍ
Kabelové redukce a zátky typu „R“a „Z“ (závitové) jsou ur eny pro nevýbušná elektrická za ízení skupiny
I, II a III s klasifikací Ex d, Ex e , Ex t.
Redukce typu „R“ umož ují osazení nevýbušných záv r vývodkami s odlišným typem závitu (nap . p i výrazné
zm n pr m ru kabel po oprav i repasi za ízení apod.).
Zátky typu „Z“ jsou ur eny pro zaslepení nevyužitých (rezervních) otvor p i zachování daného typu nevýbušného
provedení a požadovaného stupn krytí (IP).
2.1 TECHNICKÉ ÚDAJE – Všeobecn
Typ redukce/zátky:
.R..e / .Z.e
.R..d / .Z.d
Nevýbušné provedení
Ex e l Mb, Ex e llC Gb, Ex t IIIC Db
I M2 Ex d I Mb, II 2G Ex d llC Gb, Ex t IIIC Db
Výrobek je ve shod s
SN EN 60 079-0; SN EN 60 079-7
SN EN 60 079-31
SN EN 60 079-0; SN EN 60 079-1,
SN EN 60 079-7, SN EN 60 079-31
Skupina a kategorie
I M2 / II 2G / II 2D
Stupe krytí
IP 67
Pracovní teplota
sk. I:
sk. II, III:
0°C až +85°C
-60°C až +85°C
Certifikát:
FTZÚ 05 ATEX 0097 + dodatek .1
2.2 Tabulky utahovacích moment redukcí a zátek typu „ R“ a „ Z“
POZN.: Uvedené hodnoty jsou maximální a nesmí být p ekro eny. U redukcí se ke stanovení max. utahovacího momentu uvažuje v tší z obou závit .
závit
M [Nm]
M16
40
M20 M25 M32
40
55
65
závit
M [Nm]
P9
40
závit
M [Nm]
G3/8
40
G1/2
45
G3/4
60
G1
65
G1-1/4
85
G1-1/2
95
závit
M [Nm]
R3/8
40
R1/2
45
R3/4
60
R1
65
R1-1/4
85
R1-1/2
95
závit
M [Nm]
NPT3/8
40
P11
40
P13,5
45
NPT1/2
45
M40
80
P16
50
P21
60
NPT3/4
60
M50
100
P29
75
NPT1
65
M63
115
P36
95
M75
140
M80 M90
160 180
P42
105
G2
110
R2
110
NPT1-1/4
85
M100
200
M110
220
P48
110
G2-1/2
140
R2-1/2
140
NPT1-1/2
95
G3
175
R3
175
NPT2
110
G3-1/2
200
G4
220
R4
220
NPT2-1/2
135
NPT3
175
NPT3-1/2
205
3. P ÍSLUŠENSTVÍ
Plochá t sn ní pro zajišt ní p edepsaného krytí IP67 u redukcí a zátek s vn jším válcovým závitem.
UŽIVATELSKÝ NÁVOD
G E N E R I , s.r.o.
Uni ovská 50
787 01 ŠUMPERK
tel.: 583 214 182, fax: 583 214 183
Strana: 2 ze 3
NEVÝBUŠNÉ REDUKCE A ZÁTKY - Typ „ R“ a „ Z“
N740061 - 3. vydání
I M2 Ex d I Mb / Ex e l Mb, II 2G Ex d llC Gb / Ex e llC Gb, II 2D Ex t IllC Db IP67
Platnost od: 1.9.2010
4. BEZPE NOSTNÍ POKYNY A NEVHODNÉ POUŽITÍ
•
V pevném záv ru smíte pro jednu vývodku použít pouze jednu závitovou redukci !!
•
V pevném záv ru nesmíte použít zátku ve spojení se závitovou redukcí !!
•
Skladování, p epravu, montáž, revizi, preventivní údržbu, opravy a servis zátek a redukcí
provád jte dle dále uvedených pokyn !!
•
U redukcí a zátek používejte pouze výrobcem dodávaná originální t sn ní
•
Závitová díra pro redukci nebo zátku musí být vždy kolmá k dosedací ploše redukce nebo
zátky
5. POUŽITÍ NEVÝBUŠNÝCH ZÁTEK A REDUKCÍ
Rozhodnutí o použití nevýbušných zátek a redukcí typu „ Z“ a „ R“ v nevýbušném el. za ízení musí být ve
shod s výše uvedenými technickými údaji (viz.body 2.1 a 2.2), s p íslušným certifikátem, konstruk ními
normami, vyhláškou BÚ . 75/2002 Sb. (sk. I), SN EN 60 079-14 (sk. II), SN EN 61 241-14 a dalšími platnými
p edpisy.
6. REVIZE A PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA
Výchozí a pravidelné revize, prohlídky a preventivní údržba nevýbušných zátek a redukcí osazených
v elektrických za ízeních sk. I, jsou dány p edevším vyhláškou BÚ . 75/2002 Sb., p ípadn dalšími návaznými
p edpisy. U za ízení sk. II a III se revize, prohlídky a údržba ídí zejména SN EN 60 079-17 (pokud nap . vyhláška,
místní p edpisy apod. nestanoví jinak).
7. OPRAVY A GENERÁLNÍ PROHLÍDKY, SERVIS
Opravy a generální prohlídky nevýbušných elektrických za ízení sk. I by m ly být p ednostn sv ovány výrobci
nebo jím pov ené organizaci, která má k této innosti platné oprávn ní dle vyhlášky BÚ .74/2002 Sb.
U nevýbušných elektrických za ízení sk. II a III jsou opravy, generální prohlídky a servis dány SN EN 60 079-19.
Zátky a redukce v etn plochého t sn ní jsou považovány za neopravitelné ásti a musí být p i poškození
vym n ny.
8. SKLADOVÁNÍ, BALENÍ A P EPRAVA SAMOSTATNÝCH NEVÝBUŠNÝCH ZÁTEK A
REDUKCÍ
Nevýbušné zátky a redukce se skladují p i teplot okolí +5°C až +40°C, v neagresivních vnit ních prostorách bez UV
zá ení a pov trnostních vliv , ve kterých nedojde ke zhoršení jakosti (klimatické podmínky 1K2, biologické podmínky
1B1, chemické aktivní látky 1C2, mechanicky aktivní látky 1S1, a mechanické podmínky 1M2 dle SN EN 60 721-31).
Nevýbušné zátky a redukce se balí do ochranné fólie a expedují v kartónových krabicích.
Doprava je standardn zajiš ována expresní službou do 24 hodin, p ípadn dle p ání zákazníka. Zasílá se i na
dobírku. Podmínky p epravy jsou 2K2, 2B1, 2C2, 2S1, 2M2 dle SN EN 60 721-3-2.
9. DODACÍ PODMÍNKY, ZÁRUKA
Cena zboží, dodací lh ty, zp sob platby, zp sob p epravy je uveden v kupní smlouv , kterou zasílá obchodní
odd lení po obdržení objednávky. Pokud není v kupní smlouv uvedeno jinak, je poskytována záruka na zboží
standardn po dobu 12 m síc .
10. LIKVIDACE VÝROBKU
Nepot ebné výrobky likvidujte v souladu s platnými p edpisy !!!
Všechny elektrické komponenty a sou ásti mohou p i spalování uvol ovat škodlivé výpary !!!
UŽIVATELSKÝ NÁVOD
G E N E R I , s.r.o.
Uni ovská 50
787 01 ŠUMPERK
tel.: 583 214 182, fax: 583 214 183
Strana: 3 ze 3
NEVÝBUŠNÉ REDUKCE A ZÁTKY - Typ „ R“ a „ Z“
N740061 - 3. vydání
I M2 Ex d I Mb / Ex e l Mb, II 2G Ex d llC Gb / Ex e llC Gb, II 2D Ex t IllC Db IP67
Platnost od: 1.9.2010
11. DOKUMENTACE DODÁVANÁ S VÝROBKEM
•
ES prohlášení o shod
•
Dodací list
•
Uživatelský návod N7400061
Certifikát dle bodu 2.1 je k dispozici na www.generi.cz nebo na CD GENERI, s.r.o. (nepovinná dodávka
dokumentace)
P EJEME VÁM MAXIMÁLNÍ
SPOKOJENOST S NAŠIMI
VÝROBKY A SLUŽBAMI
ISO 9001
Download

UŽIVATELSKÝ NÁVOD