Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly
P¯eËtÏte si tento n·vod k obsluze a dodrûujte v nÏm uvedenÈ rady a pokyny.
V mnoha p¯Ìpadech si budete moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami a
tudÌû vyhnout se zbyteËn˝m vol·nÌm do servisu.
UjistÏte se, ûe m˘ûete sdÏlit modela seriovÈ ËÌslo spot¯ebiËe. Tyto informace
naleznete na datovÈm ötÌtku p¯Ìstroje.
Origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly lze koupit od autorizovan˝ch st¯edisek servisu
AEG.
N·stÏnn˝ infraz·¯iË
IWQ 120,
IWQ 180
PodmÌnky z·ruky
V˝robce poskytuje z·ruku 24 mÏsÌc˘ od data zakoupenÌ v˝robku v p¯ÌpadÏ
v˝robnÌ vady spot¯ebiËe nebo vadnÈho materi·lu. Bezplatn· garance bude
uzn·na za p¯edpokladu, ûe:
- spot¯ebiË byl spr·vnÏ instalov·n a pouûÌv·n pouze na napÏtÌ uvedenÈ
na ötÌtku jmenovit˝ch hodnot
- spot¯ebiË byl pouûÌv·n pouze pro norm·lnÌ dom·cÌ ˙Ëely a v souladu s
pokyny v˝robce pro provoz a ˙drûbu
- na spot¯ebiËi neprov·dÏla servis, ˙drûbu ani opravu jin· neû n·mi
autorizovan· osoba
- vöechny servisnÌ pr·ce podle tÈto z·ruky musÌ prov·dÏt centr·lnÌ servis
nebo jÌm autorizovanÈ st¯edisko
- kaûd˝ vymÏnÏn˝ spot¯ebiË nebo vymÏnÏn· vadn· souË·st se stanou
naöÌm vlastnictvÌm
- tato z·ruka platÌ vedle vaöich z·konn˝ch nebo jinak pr·vnÏ podloûen˝ch
pr·v
N·vod k mont·ûi
a pouûitÌ
BezpeËnost
P¯eËtÏte si tento n·vod a varovn· upozornÏnÌ na zaË·tku tohoto
n·vodu. V˝robce nezodpovÌd· za vady zp˘sobenÈ nespr·vnÏ
pouûÌvan˝m v˝robkem nebo v˝robkem pouûÌvan˝m pro jinÈ ˙Ëely
neû jsou ˙Ëely specifikovanÈ v tomto n·vodu.
AUS ERFAHRUNG GUT
Model ............................................................................
SeriovÈ ËÌslo ................................................................
tahov˝ zapÌnaË/vypÌnaË
okÈnko
obsluûn· Ë·st
pl·öù
E quarzovÈ topnÈ tyËe
F reflektor
G m¯Ìûka
Mont·ûnÌ n·vod
Instalace, elektrickÈ p¯ipojenÌ a prvnÌ uvedenÌ do provozu
smÌ b˝t provedeno jen kvalifikovan˝m odbornÌkem.
V˝jimky - tato z·ruka se nevztahuje na:
- poökozenÌ nebo poûadavky vzniklÈ v d˘sledku p¯epravy, nespr·vnÈho
pouûitÌ nebo nedbalosti, v˝mÏny û·rovek a snÌma-teln˝ch Ë·stÌ ze skla
nebo plastick˝ch hmot
- n·klady spojenÈ s poûadavky na odstranÏnÌ z·vad spot¯ebiËe, kter˝ je
nespr·vnÏ instalov·n
- spot¯ebiËe, kterÈ jsou pouûÌv·ny v komerËnÌm prost¯edÌ vËetnÏ
pronajÌman˝ch
- zemÏ EvropskÈho spoleËenstvÌ.
»Ìslo v˝robku ..............................................................
A
B
C
D
Centr·lnÌ servis STE
pro p¯Ìstroje AEG Home Comfort
U Slovanky 1989/8
182 00 Praha
Tel.: 283 882 866
603 426 649
UpozornÏnÌ p¯i mont·ûi
Dodrûte minim·lnÌ odstupy od
stropu a podlahy a rovnÏû do stran.
Infraz·¯iË je urËen jen pro
vodorovnou mont·û. P¯Ìstroj nesmÌ
b˝t montov·n na ho¯lav˝ materi·l
jako je d¯evo, umÏl· hmota atd.
Ho¯lavÈ materi·ly musÌ b˝t ve
vzd·lenosti nejmÈnÏ 70 cm od ËelnÌ
strany. To je takÈ vzd·lenost, kterou dopuruËujeme lidem
jako p¯Ìjemnou. Je t¯eba db·t na to, aby p¯Ìstroj nebyl v
dosahu dÏtÌ. P¯i pouûitÌ v koupelnÏ je t¯eba infraz·¯iË
instalovat tak, aby nebyl k dosaûenÌ z vany nebo sprchovÈho
koutu. Je t¯eba dodrûet p¯edepsanou smÏrnici VDE 0100
pop¯. p¯edpisy platnÈ v danÈ zemi. Nemontujte p¯Ìstroj pod
z·strËku.
-2-
Mont·û
SejmÏte zakrytÌ obsluûnÈho dÌlu
(C) vyöroubov·nÌm obou k¯Ìûov˝ch
öroub˘.
Infraz·¯iË je moûnÈ namontovat
tak, aby obsluûn˝ dÌl byl buÔ
vpravo nebo vlevo. P¯Ìstroj se
dod·v· tak, aby se obsluûn˝ dÌl
nach·zel vpravo.
ElektrickÈ p¯ipojenÌ
P¯Ìstroj smÌ b˝t p¯ipojen jen na sÌù 1/N/PE~230 V, 50 Hz
pomocÌ t¯ÌûilovÈho p¯ÌvodnÌho kabelu (f·ze, nulov˝ vodiË,
ochrann˝ vodiË).
Dbejte na bezpeËnostnÌ opat¯enÌ platnÈ v danÈ zemi a na
p¯edpisy p¯ÌsluönÈho elektrorozvodnÈho z·vodu. P¯Ìstroj je
p¯ipojen seriovÏ na vöepolov˝ spÌnaË vybaven˝ vzd·lenostÌ
rozetnut˝ch kontakt˘ stejnou nebo vÏtöÌ neû 3 mm.
ElektrickÈ p¯ipojenÌ: f·zov˝ vodiË na symbol "L", nulov˝
vodiË na symbol "N" a ochrann˝ vodiË na symbol .
VÌko obsluûnÈho dÌlu (C) s
okÈnkem (B) nasaÔte p¯es ËervenÈ
spÌnacÌ koleËko a upevnÏte obÏma
örouby.
M·-li obsluûn˝ dÌl b˝t na levÈ stranÏ, je t¯eba spÌnaË opatrnÏ
öroubov·kem vyzdvihnout otoËenÌm o 180∞ z drûÌcÌch svorek
a vsadit do obou voln˝ch svorek. D·vat p¯itom pozor na
to, aby spÌnaË dob¯e zapadl.
ElektrickÈ p¯ipojenÌ proveÔte zezadu kruhov˝m otvorem
obsluûnÈho dÌlu a oznaËte t¯i p¯ipevÚovacÌ otvory.
DÌry vyvrtejte a p¯Ìstroj upevnÏte
na zeÔ p¯iloûen˝mi hmoûdinkami
a örouby.
-3-
Po instalaci p¯Ìstroje p¯edejte prosÌm uûivateli.
N·vod k pouûitÌ
D˘leûit· bezpeËnostnÌ upozornÏnÌ
ï Ho¯lavÈ materi·ly musÌ b˝t ve vzd·lenosti 70 cm od ËelnÌ
desky. P¯Ìstroj nezakr˝vejte ani ani ho nevyuûÌvejte pro
suöenÌ p¯edmÏt˘.
ï V mÌstnostech, ve kter˝ch mohou vystupovat v˝buönÈ
plyny nebo p¯i pouûitÌ ho¯lav˝ch l·tek, jako nap¯. p¯i
pokl·d·nÌ parket a lepenÌ podlah z PVC, se nesmÌ p¯Ìstroj
pouûÌvat.
ï BÏhem provozu dosahuje p¯Ìstroj na m¯Ìûce teploty kolem
80∞C. Nedot˝kejte se prosÌm ani m¯Ìûky ani pl·ötÏ z·¯iËe.
Drûte dÏti z dosahu p¯Ìstroje.
ï DÏti neznajÌ nebezpeËÌ, kterÈ spoËÌv· v nespr·vnÈm
zach·zenÌ s p¯Ìstrojem. Dbejte proto bezpeËnostnÌch
p¯edpis˘ a podejte dÏtem pat¯iËn˝ v˝klad.
ï P¯ed uvedenÌm do provozu odstraÚte umÏlÈ hmoty, kterÈ
jsou p¯iloûeny jako transportnÌ ochrana pro quarzov·
tÏlesa.
Tento p¯Ìstroj odpovÌd· poûadavk˘m na odruöenÌ smÏrnice
EG 87/308/EWG, EN 55014/DIN VDE 0875 dÌl 1 a normÏ
vztahujÌcÌ se na ovlivnÏnÌ sÌtÏ EN 60555 dÌl 1-3/ DIN VDE
0838 dÌl 1-3.
-4-
Obsluha
StaûenÌm spÌnaËe (A) m˘ûete zapnout 2. nebo 3. stupeÚ
topenÌ. »Ìsla ukazujÌcÌ se v okÈnku (B) p¯itom znamenajÌ:
StupeÚ
topenÌ
0
1
2
3
IWQ 120
vypnuto
600 W
1200 W
-
IWQ 180
vypnuto
600 W
1200 W
1800 W
Podle individuelnÌ tepelnÈ citlivosti a vzd·lenosti
k reflektoru (F)mohou b˝t zvoleny odpovÌdajÌcÌ tepelnÈ
stupnÏ. Pro optimalizaci ˙Ëinku z·¯enÌ m˘ûe b˝t pl·öù (D)
p¯Ìstroje asi o 45∞C natoËen. SpÌnaË by v tomto p¯ÌpadÏ
mÏl b˝t v pozici "0". Pozor! Ochrann· m¯Ìûka (G) a pl·öù
(D) mohou mÌt teplotu aû 80∞C! Nedot˝kejte se se proto
prosÌm ani m¯Ìûky ani pl·ötÏ. Pro pootoËenÌ p¯Ìstroj nejprve
ochlaÔte pop¯. se opatrnÏ dot˝kejte plastov˝ch Ë·stÌ
pl·ötÏ (D).
-5-
Download

IWQ 120, IWQ 180