RO»NÕK 4, »ÕSLO 3
»ERVEN 1994
»ASOPIS »ESK…HO RADIOKLUBU
roËnÌk 4
Vydavatel a editor:
Karel Karmasin, OK2FD
VedoucÌ rubrik:
»RK
Miloö Prosteck˝, OK1MP
KV
Karel Karmasin, OK2FD
OK-DIG
ZdenÏk ÿÌha, OK1AR
OSCAR
Mirek Kasal, OK2AQK
PAKET
Sveta Majce, OK1VEY
QTC
Radek Zouhar, OK2ON
VKV
Frantiöek Loos, OK2QI
Adresa redakce:
AMA magazÌn
Gen.Svobody 636, 674 01T¯ebÌË
tel.: 0618 - 26584
fax: 0618 - 22831
P¯edplatnÈ:
pro Ëleny »RK:
zdarma
ČASOPIS ČESKÉHO RADIOKLUBU
ČERVEN
OBSAH :
»RK .................................... 3
OK4HOB/MM ................. 12
KV TCVR FT-840 ................ 4
DIPLOMY .......................... 13
Zpr·vy z »RK p¯in·öÌ Milan OK1UDN
a Mirek OK1FGV
Kr·tkÈ zhodnocenÌ vlastnostÌ
novÈho transceivru firmy Yaesu
podle QST 5/94
DOROTKA A KARLÕK ........ 5
Josef OK1MKD p¯in·öÌ report·û
s naöÌm mo¯eplavcem
Pro lovce diplom˘ spousta informacÌ
od Jirky OK2QX
VKV
Seri·l o inkurantech z pera
naöeho recenzenta B.
DIG
QTC .................................. 21
.............................. 7
V˝sledky z·vod˘ DIG 94,
Petr OK1FKV popisuje,
jak OL5DIG z·vodili na VKV
OSCAR
............................ 8
Mirek OK2AQK p¯in·öÌ rady
pro Oscarmany
V˝sledky dom·cÌch z·vod˘,
r˘znÈ informace pro zaËÌnajÌcÌ
KV .................................... 24
Kalend·¯ z·vod˘ na Ëervenec/srpen 94,
podmÌnky z·vod˘,
v˝sledky CQ WW WPX 93,
v˝sledky IARU HF 93
neËlenovÈ:
p¯edplatnÈ 150,- KË poötovnÌ
pouk·zkou na adresu redakce
PETER I. STORY ................
pro p¯edplatitele na Slovensku:
p¯edplatnÈ 190,- SK poötovnÌ
pouk·zkou na adresu:
HAM RADIO PRINT
Bakoöova 26
841 03 Bratislava
ZPRÁVY Z POSLEDNÍ MINUTY:
Sazba a litografie: R STUDIO v.o.s.
EliöËina 24,
674 01 T¯ebÌË
Tisk: DPP s.r.o., Jihlava
SnÌûenÈ v˝platnÈ povoleno JmÿS
Brno, dne 2.1.91, Ë.j. P/3 15005/91.
ohlÈdacÌ poöta T¯ebÌË 5.
Registrov·no MK »R pod ËÌs. 5315.
»Ìslo indexu 46 071
ZmÏny adres zasÌlejte na adresu redakce
.............................. 17
post¯ehy z p·sem,
v˝sledky I.subregion·lu 94,
v˝sledky PD ml·deûe 93
Peter ON6TT v p¯ekladu Michala
OM3ZJW v·s sezn·mÌ s podrobnostmi
o expedici roku 1994
9
IARU .................................. 27
O provoze v sÌtÌch a doporuËenÌch
IARU informuje Miloö OK1MP
☛ T›DENNÕ INTERN¡TNÕ KURZ éEN A ML¡DEéE po¯·d· z povϯenÌ rady »RK
Radioklub ZlÌn v termÌnu 20. aû 27.srpna 1994. Kurz je po¯·d·n pro Ëleny »RK. Kurz
bude ukonËen zkouökami p¯ed zkuöebnÌ komisÌ »T⁄ (v p·tek 26.8. od 8 hod.). N·stup
do kurzu je v sobotu 20.8. od 15 hod., ukonËenÌ v sobotu 27.8. ve 12 hodin. MÌsto
kursu je SOU stavebnÌ, T.Bati 1268, OTROKOVICE, naproti rekreaËnÌho jezera
"äTÃRK¡»", ubytov·nÌ ve 4-l˘ûkov˝ch pokojÌch se soc.za¯ÌzenÌm, stravov·nÌ zajiötÏno.
⁄ËastnÌci mladöÌ 18 let platÌ pouze ˙Ëastnick˝ poplatek 40,- KË a 100,- KË za zkouöky.
éeny nad 18 let si hradÌ navÌc stravnÈ ve v˝öi 665,- KË / t˝den, p¯ÌpadnÌ muûi nad 18
let si hradÌ jeötÏ navÌc i ubytov·nÌ cca 300,- KË / t˝den. ⁄ËastnÌci bez n·roku na ubytov·nÌ a stravov·nÌ platÌ totÈû co ml·deû do 18 let. N·klady na uspo¯·d·nÌ kurzu,
stravnÈ a ubytov·nÌ pro ml·deû a ubytov·nÌ pro ûeny hradÌ »RK. Program bude
zamϯen ke splnÏnÌ zkouöek "D" a "C", z·jemci o t¯Ìdu "C" musÌ mÌt z·kladnÌ znalosti
telegrafie! P¯ihl·öky s uvedenÌm z·kladnÌch osobnÌch ˙daj˘ vË. ËlenstvÌ v »RK zasÌlejte do 30.7.1994 na adresu: RK ZlÌn, P.Box 205, 760 01 ZlÌn. Kapacita kurzu je limitov·na, proto nev·hejte. Pozv·nku na kurz obdrûÌ vöichni ˙ËastnÌci, kte¯Ì se vejdou do
limitovanÈho poËtu, do 10.8.94 na svou adresu.
☛ BLAHOPÿ¡NÕ - dne 26.7. se doûÌv· vÏku 90-ti let pan Franta ProvaznÌk, ex OK1PB.
P¯ejeme mu vöichni do dalöÌch let hodnÏ zdravÌ, el·nu, aby se i nad·le tÏöil z "bastlenÌ"
a douf·me, ûe se opÏt objevÌ na p·smech!
☛ TISK QSL - tisk jednostrann˝ch Ëty¯barevn˝ch QSL na k¯ÌdovÈm pap̯e z Vaöich
vlastnÌch barevn˝ch fotografiÌ nebo diapozitiv˘ V·m provede R Studio v.o.s.., EliöËina
24, 674 01 T¯ebÌË. Minim·lnÌ n·klad je 1000 ks, cena p¯i 1000 a 2000 ks je 1,80
KË/kus, 3000 a 4000 ks 1,70 KË/ks, 5000 a 6000 ks 1,60 KË/ks, 7000 a 8000 ks 1,50
KË/ks, nad 8000 ks 1,40- KË/ks (ceny vËetnÏ danÏ). Doba dod·nÌ od zad·nÌ ¥4-6 t˝dn˘.
K titulnÌ stranÏ: .... tak vidÌ mo¯e z jachty LYRA II BÈda OK4HOB/MM
( Ël·nek na str.12 )
2
AMA MAGAZÍN
ČRK
Miloš Prostecký, OK1MP
1. Ëervna se v T¯ebÌËi seöel z·stupce »RK s vydavatelem magazinu AMA, aby si spolu zkontrolovali seznamy p¯edplatitel˘ a Ëlen˘ »RK. V˝sledek kontroly m·te v ruk·ch - kaûd˝, kdo kontrolou ˙spÏönÏ proöel, dostal dom˘ 3.ËÌslo Ëasopisu. A z Ëlen˘ »RK proöel kaûd˝, jehoû Ëlensk·
p¯ihl·öka byla vy¯Ìzena jeötÏ bÏhem kvÏtna t.r. a kaûd˝, kdo zaplatil p¯ÌspÏvky »RK na rok 1994.
Samoz¯ejmÏ proöli i vöichni ¯·dnÌ p¯edplatitelÈ AMA. Podle tohoto seznamu p¯evede vydavatel
p¯edplatnÈ, zaplacenÈ dosud Ëleny »RK, na ˙Ëet »RK jako jejich ËlenskÈ p¯ÌspÏvky. Ti z Ëlen˘,
kte¯Ì jiû zaplatili jak p¯ÌspÏvky, tak p¯edplatnÈ, majÌ tak p¯edplaceno i na dalöÌ obdobÌ.
Na sekretari·tu »RK je nÏkolik p¯ihl·öek, u nichû jednatel Ëek· na potvrzenÌ o zaplacenÌ
p¯ÌspÏvk˘, a dokonce nÏkolik hl·öenÌ o zaplacen˝ch p¯ÌspÏvcÌch, u nichû se Ëek· jen
na vyplnÏn˝ formul·¯ p¯ihl·öky. Kdo je nespokojen, ûe st·le jeötÏ nedostal Ëlensk˝ pr˘kaz
Ëi Ëasopis, p¯esvÏdËte se, zda jste vöe pot¯ebnÈ pro ¯·dnÈ ËlenstvÌ v »RK opravdu odeslali.
Tam, kde je v rodinÏ nÏkolik Ëlen˘ »RK, dost·v· tentokr·t jeötÏ kaûd˝ sv˘j Ëasopis m· na nÏj n·rok. M˘ûete jej pouûÌt pro reklamu a zÌsk·v·nÌ dalöÌch Ëlen˘ nebo p¯edplatitel˘
AMA. Pokud nad·le nechcete dost·vat vöechny Ëasopisy, sdÏlte laskavÏ korespondenËnÌm
lÌstkem p¯Ìmo vydavateli, na kterÈ jmÈno dalöÌ ËÌsla Ëasopisu posÌlat nem·. PosÌlat tuto û·dost
p¯es »RK je zdlouhavÈ.
Milan Mazanec, OK1UDN
RepublikovÈ mistrovstvÌ SoutÏûe dÏtÌ a ml·deûe v radioelektronice Opava 20. - 22.
kvÏtna 1994: SoutÏû vyhlaöuje kaûdoroËnÏ
MäMT spolu s »esk˝m radioklubem
a SpoleËnostÌ elektronik˘. PodÌl SpoleËnosti
elektronik˘ byl v letoönÌm roce miziv˝
a proto hlavnÌ tÌha organizace soutÏûe
a hlavnÏ mistrovstvÌ republiky z·visela
na radioamatÈrech. Do republikovÈho mistrovstvÌ postoupili ti nejlepöÌ p¯es okresnÌ
a krajsk· kola tÈto soutÏûe. OrganizacÌ byl
povϯen D˘m dÏtÌ a ml·deûe v OpavÏ a
radioamatȯi z Opavy. MistrovstvÌ zaËalo
v p·tek odpoledne prezentacÌ. Po jejÌm
skonËenÌ z·vodnÌci psali test z radiotechniky.
V p·tek veËer vöichni navötÌvili z·vod Opavia
a program soutÏûe pokraËoval v sobotu.
Dopoledne zhotovovali soutÏûÌcÌ soutÏûnÌ
v˝robek ze stavebnice a odpoledne kaûd˝
absoluvoval pohovor a obhajobu vlastnÌho
v˝robku. SouËet bod˘ z testu, bod˘ za
soutÏûnÌ v˝robek a za pohovor, dal k veËeru
po¯adÌ soutÏûÌcÌch. Porota, sloûen· z hlavnÌho rozhodËÌho Petra Matuöky OK2PCH
z Brna, Jaroslava Winklera OK1AOU z ».
BudÏjovic a z dalöÌch, mÏla plnÈ ruce pr·ce
spr·vnÏ rozhodnout kdo byl z dÏtÌ nejlepöÌ
ve stavbÏ a z·roveÚ mÏl nejlepöÌ znalosti.
Ve veËernÌch hodin·ch se potom vöichni
doËkali vyhodnocenÌ a ti nejlepöÌ i pÏkn˝ch
cen. NejlepöÌ bylo druûstvo ze SevernÌ
Moravy. DÌky po¯adatel˘m, kte¯Ì sehnali
celou ¯adu sponzor˘ nikdo neodch·zel
s pr·zdnou a vÌtÏzovÈ zÌskali velmi pÏknÈ
a hodnotnÈ ceny. SoutÏûÌcÌ prok·zali velmi
dobrÈ znalosti, coû je d˘kazem, ûe o radioamatÈrskou Ëinnost je mezi dÏtmi a ml·deûÌ
z·jem. Velkou pr·ci odvedli po¯adatelÈ
soutÏûe z Opavy, pod vedenÌm Frantiöka
LupaËe OK2BFL, kte¯Ì zajistili pro soutÏûÌcÌ
perfektnÌ stravu, ubytov·nÌ, program, ceny
pro vÌtÏze a dalöÌ n·leûitosti. Velk˝ dÌk pat¯Ì
tÈû rozhodËÌm, sponzor˘m a vöem dalöÌm
kdo se na republikovÈm mistrovstvÌ SoutÏûe
dÏtÌ a ml·deûe v radioelektronice podÌleli.
SoutÏû sv˝m zamϯenÌm p¯ispÌv· k v˝chovÏ
nov˝ch mlad˝ch radioamatÈr˘ a vöichni
vϯÌme, ûe se bude v dalöÌch letech jeötÏ vÌce
rozvÌjet.
Miroslav Ma¯Ìk, OK1FGV
ČERVEN 1994
QSL sluûba: VÏtöina zaËÌnajÌcÌch radioamatÈr˘, ale i radioamatȯi zkuöenÏjöÌ,
nar·ûejÌ na problÈm jak m· vypadat QSL
lÌstek, kde si je opat¯it, jak pracuje QSL
sluûba a podobnÏ.
QSL - lÌstky
RozmÏry QSL - lÌstku by mÏly b˝t 14cm
dÈlka a 9cm ö̯ka, vÏtöÌ lÌstky nejsou moûnÈ,
protoûe by se jich urËit˝ poËet neveöel do
ob·lek. LÌstek m· b˝t na tvrdöÌm pap̯e. MusÌ
obsahovat vlastnÌ znaËku, jmÈno, adresu a
˙daje o spojenÌ. Mezi ˙daje o spojenÌ pat¯Ì:
znaËka protistanice, datum a Ëas spojenÌ,
frekvence, RST, vlastnÌ Ëtvereca pod. D·le
m˘ûe obsahovat i popis za¯ÌzenÌ, po-zn·mku
a pod. Takto navrhnutÈ lÌstky v·m vyrobÌ
kaûd· tisk·rna a pokud nem·te û·dnou
v okolÌ, uv·dÌme jednu, kter· je na toto
p¯Ìmo specializov·na: Typo studio K, Box 10,
poöta 23, 323 00 PlzeÚ.
T¯ÌdÏnÌ QSL lÌstk˘
Protoûe je staniËnÌch lÌstk˘ velkÈ mnoûstvÌ
a pracovnice QSL sluûby majÌ mnoho pr·ce
s jejich t¯ÌdÏnÌm p¯ed rozesÌl·nÌm, je t¯eba
posÌlat lÌstky na QSL sluûbu jiû rozt¯ÌdÏnÈ,
aby se tato Ëinnost usnadnila a urychlila. QSL
lÌstky se¯aÔte podle abecedy takto:
A. lÌstky pro OK1 a OK2 se¯aÔte dohromady
do tÏchto skupin:
1. kluby - zvl·öù pÌsmena K, O, R
2. znaËky dvoupÌsmenovÈ - AA aû ZZ
3. znaËky t¯ÌpÌsmenovÈ - A.. aû Z..
B. lÌstky pro cizinu rovnejte takÈ abecednÏ:
A,B,....DJ,DL, ..... VyjÌmku tvo¯Ì QSL lÌstky
pro USA, krerÈ se t¯ÌdÌ podle ËÌsla bez ohledu
na prvnÌ pÌsmeno prefixu ( K,N,W ).
P¯i vÏtöÌm mnoûstvÌ lÌstk˘ je vhodnÈ jednotlivÈ skupiny oddÏlit vloûen˝mi papÌrky.
Dodrûov·nÌm tÏchto z·sad pom˘ûete QSL
sluûbÏ zvl·dnout st·le vÏtöÌ mnoûstvÌ
doch·zejÌcÌch lÌstk˘ QSL. LÌstky, kterÈ
je nutnÈ posÌlat p¯es manaûÈry rovnejte
rovnÏû do zvl·ötnÌ skupiny.
QSL - sluûba
Rozt¯ÌdÏnÈ staniËnÌ lÌstky se posÌlajÌ vûdy
po nÏjakÈ dobÏ na QSL sluûbu, kter· lÌstky
rozesÌl· do svÏta i naöim radioamatÈr˘m.
Adresa QSL sluûby: QSL sluûba, P.O.BOX
69, 113 27 PRAHA 1.
Poplatky
Jako kaûdou sluûbu je nutnÈ i v p¯ÌpadÏ
sluûby QSL danou Ëinnost zaplatit, protoûe
na nÌ provozovatel nedost·v· û·dnou dotaci.
NÏkterÈ organizace za svÈ Ëleny QSL sluûbu
platÌ a potom ËlenovÈ takovÈto organizace
majÌ posÌl·nÌ lÌstk˘ zdarma jako Ëlenskou
v˝hodu tÈto organizace. Jsou to »esk˝ radioklub a Svaz moravskoslezsk˝ch radioamatÈr˘,
ostatnÌ radioamatÈrskÈ organizace zatÌm
neprojevily z·jem platit za svÈ Ëleny QSL
sluûbu centr·lnÏ. Proto si neËlenovÈ »RK
a SMSR musÌ p¯edem vypoËÌtat cenu tak,
ûe lÌstky rozt¯ÌdÌ do t¯Ì cenov˝ch skupin
a zv·ûÌ si je a podle st·tu urËenÌ a v·hy
spoËÌtajÌ poplatek. Ten zaplatÌ poötovnÌ
pouk·zkou na konto QSL sluûby, kterÈ
m· ËÌslo 19-1004951-078 a je vedeno
u »eskÈ spo¯itelny a.s., Dukelsk˝ch hrdin˘
29 170 21 PRAHA 7 a jejÌ poslednÌ dÌl nebo
jeho kopii poslat s QSL lÌstky pro kontrolu.
Pokud takto neprovedou, budou jim lÌstky
vr·ceny. Cena se poËÌt· podle n·sledujÌcÌho
klÌËe, kter˝ je platn˝ od 1.4.1994:
QSL pro »R a SR - 110 KË/kg
pro p¯ilehlÈ st·ty + MaÔarsko a b˝v. st·ty
SSSR - 170 KË/kg
pro ostatnÌ st·ty - 230 KË/kg
OdesÌlanÈ QSL lÌstky m˘ûete rovnÏû p¯edat
osobnÏ a na mÌstÏ zaplatit i poplatky a vybrat
si i QSL lÌstky doölÈ na vaöÌ znaËku. To lze
ale pouze kaûdou st¯edu mezi 10.00 - 18.00
hodin a nebo po p¯edchozÌ domluvÏ na ËÌsle
02/876989. Adresa QSL sluûby je:
U Pergamenky 3, 170 00 PRAHA 7. Na tuto
adresu vöak poötou QSL lÌstky neposÌlejte !
QSL sluûba »RK je p¯Ìstupn· vöem radioamatÈr˘m z »R. »RK zabezpeËil, ûe QSL
lÌstky urËenÈ pro v·s (OK,OL,RP) V·m budou
zasÌl·ny zdarma, bez ohledu na to zda jste
Ëi nejste Ëleny nÏjakÈ radioamatÈrskÈ organizace. VϯÌme, ûe toto opat¯enÌ nenaruöÌ
potvrzov·nÌ spojenÌ od radioamatÈr˘ OK, OL
protistanicÌm.
QSL lÌstky lze samoz¯ejmÏ takÈ posÌlat
direct poötou, ale tato z·leûitost se p¯i vÏtöÌm
poËtu znaËnÏ prodraûÌ.
Pamatuj, ûe spr·vn˝ radioamatÈr povaûuje
spojenÌ za ukonËenÈ aû p o spr·vnÈm
a peËlivÈm vyplnÏnÌ staniËnÌho lÌstku a
odesl·nÌ na QSL sluûbu nebo amatÈrovi
se kter˝m mÏl spojenÌ!
Zpr·va z »TU pro klubovÈ stanice
1. NovÏ vznikajÌcÌ kluby posÌlajÌ na »T⁄
û·dost o povolenÌ klubovÈ amatÈrskÈ vysÌlacÌ
radiovÈ stanice, kter· musÌ obsahovat: N·zev
majitele povolenÌ, stanoviötÏ stanice, okres,
jmÈno a p¯ÌjmenÌ VO, vol.znaËka, RodnÈ
ËÌslo VO, adresa VO, Vyj·d¯enÌ majitele
objektu, ve kterÈm bude stanice umÌstÏna,
potvrzenÌ o registraci, datum, podpis ûadatele a VO a na druhÈ stranÏ û·dosti seznam
oper·tor˘.
2. KlubovÈ stanice, kterÈ dosud nepoû·daly
o v˝mÏnu koncese, majÌ moûnost toto uËinit
nejpozdÏji do konce Ëervence. Do û·dosti
o v˝mÏnu je nutnÈ, podobnÏ jako p¯i novÈ
û·dosti o povolenÌ, uvÈst tyto ˙daje: Majitele
povolenÌ, registraci klubovÈ stanice, ˙daje
o VO (R», adresa, volacÌ znak, st·vajÌcÌ
povolovacÌ listinu a doklad o zaplacenÌ
(˙st¯iûek sloûenky).
OK1FGV
3
KV TCVR YAESU FT-840
podle QST 5/94 zpracoval Karel Karmasin, OK2FD
KoupÏ novÈho transceiveru p¯edstavuje
vûdy n·kladnou poloûku. »Ìm niûöÌ b˝v·
cena, tÌm mÈnÏ funkcÌ, Ëi niûöÌ kvalita
p¯Ìstroje. V poslednÌ dobÏ ale i tcvry niûöÌ
cenovÈ kategorie dosahujÌ mnohdy ˙rovnÏ
sv˝ch draûöÌch "koleg˘". Kdyû ne ve vöem,
tedy alespoÚ v z·kladnÌm vybavenÌ a vlastnostech. To platÌ i pro nov˝ transceiver
firmy YAESU FT-840. V˝kon 100 W, vöechna amatÈrsk· p·sma vËetnÏ p¯ehledovÈho
p¯ijÌmaËe, dvÏ VFO, 100 pamÏtÌ, scanov·nÌ
- to vöe pat¯Ì mezi dnes obvykl˝ standard kv
tcvru a je samoz¯ejmÏ obsahem i FT-840.
DneönÌ amatÈr se mnohdy zajÌm· i o
rozmÏry a v·hu za¯ÌzenÌ, kterÈ si Ëasto bere
sebou mimo st·lÈ QTH. A v tomto smÏru
ho FT-840 p¯Ìmo nadchne.
Ovl·d·cÌ prvky, vybavenÌ tcvru
HlavnÌ ovl·dacÌ prvky jsou samozûejmÏ
umÌstÏny na p¯ednÌm panelu. HlavnÌ ladÏnÌ
lze nastavit buÔ na 10 kHz nebo 5 kHz na
ot·Ëku. Displej je p¯ehledn˝ typu LCD s
odeËÌt·nÌm frekvence aû na 10 Hz, p¯iËemû
lze poslednÌ mÌsto vypnout. Na displeji jsou
i dalöÌ informace o zvolenÈm VFO, pamÏti,
mÛdu provozu, mf filtru ap. DoplÚujÌcÌ
informace poskytuje standardnÌ analogovÈ
mϯidlo pro indikaci v˝stupnÌho v˝konu a
S-metr. Vöechny prvky pro ovl·d·nÌ
frekvence jsou umÌstÏny vpravo od
hlavnÌho ladÏnÌ. KaûdÈ p·smo m· dvÏ
nez·visl· VFO - A a B, kter· mimo frekvenci uchov·vajÌ i informace o mÛdu a
zvolenÈm filtru. Vöech 100 pamÏtÌ m·
podobnou funkci, navÌc si pamatujÌ i nastavenÌ RITu a p¯ÌpadnÏ zda byl nastaven
mÛd split provozu. Kaûd· pamÏù ve
skuteËnosti obsahuje dvÏ frekvence - VFO
A i VFO B. TlaËÌtkem MEM lze pamÏti
sekvenËnÏ p¯epÌnat. Tcvr je vybaven takÈ
moûnostÌ IF shiftu, RIT je nastaviteln˝ buÔ v
rozsahu +- 2.5 kHz nebo +- 1.25 kHz. AVC
m· dvÏ polohy - pomalÈ nebo rychle, nelze
ale vypnout. P¯ijÌmaË je vybaven i klÌËovaËem poruch a pro spodnÌ p·sma velmi
uûiteËn˝m 12 dB atenu·torem.
PonÏvadû FT-840 nem· moûnost vestavÏnÌ antÈnnÌho tuneru, je vybaven
tlaËÌtkem MOX, kterÈ m˘ûete pouûÌt pro
zaklÌËov·nÌ vysÌlaËe a naladÏnÌ externÌho
tuneru. Koncov˝ stupeÚ tcvru je vybaven
ochrann˝m obvodem, kter˝ automaticky
snÌûÌ v˝stupnÌ v˝kon p¯i vysokÈm PSV asi
na ˙roveÚ 5 W. K tcvru lze p¯ipojit automatickÈ antÈnnÌ tunery typu YAESU FC-10
nebo FC-800. Pro propojenÌ s tÏmito tunery
jsou na zadnÌm panelu FT-840 vyvedeny
dva konektory. Na p¯ednÌm panelu je pak
tlaËÌtko START, kter˝m se automatick˝
tuner ladÌ, p¯iËemû na hlavnÌm displeji se
objevÌ slovo WAIT. NaladÏnÌ se provede
automaticky, nejpozdÏji do 30 sekund.
Vlevo od hlavnÌho ladÏnÌ se nach·zÌ vertik·lnÌ ¯ada tlaËÌtek pro volbu mÛdu
provozu - SSB, CW, AM a tcvr lze dovybav-
4
it i provozem FM. Provoz SSB a AM je
vybaven moûnostÌ pouûitÌ speech procesoru. Pro provoz CW lze tcvr dovybavit cw
filtrem 500 Hz. Tento filtr lze do tcvru nainstalovat velmi snadno - pouh˝m zasunutÌm
do konektoru po odklopenÌ hornÌho krytu.
ZadnÌ panel tcvru obsahuje obvyklÈ v˝stupy. Tcvr je takÈ vybaven nf v˝stupem o
konstantnÌ ˙rovni - nap¯. pro propojenÌ s
TNC Ëi RTTY konvertorem. Bohuûel nenÌ
vybaven konektorem pro nf vstup, takûe pro
RTTY Ëi paket je nutno pouûÌt mikrofonnÌ
konektor na p¯ednÌm panelu. Ze zadnÌho
panelu lze nastavit ˙rovnÏ odposlechu pro
CW, speech procesoru a voxu pro CW. Pro
ovl·d·nÌ koncovÈho stupnÏ je k dispozici
zvl·ötnÌ konektor - spÌnaË je schopen spÌnat
aû 1.5A a 150 V. Pro propojenÌ s poËÌtaËem
je tcvr vybaven konektorem, k nÏmuû se
p¯ipojuje speci·lnÌ interface (nap¯. YAESU
FIF-232).
Provoz
PrvnÌ vÏc, na kterou obvykle soust¯edÌme
p¯i testov·nÌ novÈho za¯ÌzenÌ pozornost, je
kvalita p¯ijÌmaËe. Zvl·ötÏ to platÌ u levnÏjöÌch transceivr˘. P¯i testov·nÌ FT-840 v
laborato¯i ARRL bylo zjiötÏno, ûe firma
YAESU vÏnovala p¯ijÌmacÌ Ë·sti FT-840
velkou pozornost. P¯ijÌmaË je velmi citliv˝ a
p¯itom odoln˝. Firma YAESU jej proto ani
nemusela vybavit obvykl˝m vypÌnateln˝m
p¯edzesilovaËem, jak je tomu u jin˝ch
transceivr˘. Poslech sign·l˘ je p¯Ìjemn˝, nf
dÌl obsahuje obvody pro omezenÌ
öumov˝ch sloûek vyööÌch nf frekvencÌ. P¯i
cw provozu je navÌc p¯ipÌn·n filtraËnÌ kondenz·tor na vstup nf zesilovaËe, coû ËinÌ
poslech jeötÏ lepöÌm. P¯i CW provozu lze
p¯epÌnat postrannÌ p·sma a takÈ nastavit
v˝öku tÛnu. CW filtr je urËen sice jen pro
provoz CW, ale p¯i vÏtöÌ kombinaci jej lze
vyuûÌt i pro digit·lnÌ mÛdy - na-stavenÌm
SPLIT provozu s pouûitÌm jednÈ frekvence p¯i jednom VFO na SSB (pro vysÌl·nÌ) a jednom na CW se zapnut˝m filtrem (pro p¯Ìjem) a nastavenÌm vhodnÈho posunu cw.
Speech procesor pro SSB provoz je dob¯e
zkonstruov·n, takûe poskytuje skuteËn˝
p¯Ìnos pro Ëitelnost vaöich sign·l˘. Tcvr ale
neobsahuje bÏûn˝ VOX pro SSB provoz,
takûe je nutno pouûÌvat PTT. Je to d·no z¯ejmÏ ˙myslem v˝robce propagovat tcvr pro
mobilnÌ provoz.
Provoz na digit·lnÌch mÛdech uk·zal, ûe
je moûno tcvr provozovat bez problÈm˘ i s
pln˝m v˝konem 100 W, i kdyû v˝robce
doporuËuje v˝kon snÌûit na 50 W. Rychlost
p¯epÌn·nÌ z p¯Ìjmu na vysÌl·nÌ je dostateËn·
i pro AMTOR a PACTOR (namϯeno 32
ms).
Cena tcvru v USA je 999 USD, filtr YF112C pro cw stojÌ 124USD, automatick˝
tuner FC-10 379 USD, FIF-232 109 USD,
747 FM jednotka 79 USD. Ve VÌdni jej
prod·v· firma POINT Elecronics a dalöÌ. ❒
Technick· specifikace FT-840
Zmϯeno v laborato¯i ARRL:
Frekv.rozsah: TX: amat.p·sma 1.8-28
MHz
RX: 100 kHz - 30 MHz
Druhy provozu: CW, SSB, AM (FM)
Nap·jenÌ: 13.8 V/15.7 A TX, 1.2 A RX
P¯ijÌmaË:
Minim·lnÌ rozliöiteln˝ sign·l:
s filtrem 500 Hz:
1.0 MHz
-133 dBm
3.5 MHz
-137 dBm
14 MHz
-138 dBm
Blok.dynam.rozsah:
s filtrem 500 Hz:
1.0 MHz
106 dBm
3.5 MHz
108 dBm
14 MHz
113 dBm
DvoutÛnov˝ dyn.rozsah:
s filtrem 500 Hz:
1.0 MHz
88 dB
3.5 MHz
90 dB
14 MHz
90 dB
IMD 3.¯·du:
1.0 MHz
-0.9 dBm
3.5 MHz
-1.9 dBm
14 MHz
-1.7 dBm
Citlivost S-metru: S9 na 14 MHz 28 µV
Citlivost squelche: 0.5 µV
Nf v˝kon: 2.4W p¯i 10% zkreslenÌ (p¯i 4
ohm.)
Nf frekv.rozsah: pro -6 db
SSB 255 - 2656 Hz
CW-W 250 - 1320 Hz
CW-N 446-1018 Hz
PotlaËenÌ zrcadel: 105 dB
VysÌlaË:
V˝kon: max.105 W, min. 3 W
PotlaËenÌ neû·d.sign·l˘: 50 dB
P¯echod TX/TX: S9 sign·l 32 ms
AMA MAGAZÍN
DOROTKA A KARLÍK
B.
V roce 1939 vyvinula a vyr·bÏla firma
LORENZ, v elektronk·rnÏ M¸hlhausen Th¸ringen /po v·lce VEB RFT Rˆhrenwerk
v b˝v. NDR/ ve velk˝ch sÈriÌch - mimo jinÈ
- elektronky pro zvl·ötnÌ ˙Ëely v novÈ ¯adÏ
miniaturnÌch bateriov˝ch elektronek.
Techno-logicky zvl·dnut˝mi problÈmy
/rozmÏry, elektrickÈ vlastnosti, z·tavy,
kr·tkÈ p¯Ìvody atd./ v˝roba v podstatÏ
nav·zala na v˝sledky v˝zkumu v oblasti
pouûitÌ kysliËnÌ-kov˝ch katod s wolframov˝m ûhavÌcÌm vl·knem s kataforetick˝m pokrytÌm emisnÌ vrstvy. Zrodily se
p¯ÌmoûhavenÈ elektronky, schopnÈ pracovat i na VKV: RL2, 4T1 /trioda o v˝konu
1,5 W/ a d·le pentody o v˝konu 1,5
W. Typy: RL1P2 a RL2, 4P2. Patice mÏly
stejnÈ jako zn·m· RV12P2000. Jejich
baÚka, systÈm a objÌmka byly podstatnÏ
menöÌ /baÚky o pr˘mÏru 15 mm tÈmϯ
subminiaturnÌch rozmÏr˘/. Tehdy p¯edstavovaly ˙spornÈ elektronky, spolehlivÈ
a s prodlouûenou ûivotnostÌ. éhavÌcÌ vl·kno ve tvaru W bylo ûhaveno do tÈmϯ
rudÈho û·ru, nebylo proh˝b·no teplem ani
mechanicky a hlavnÏ p¯i po-klepu na
baÚku tÈmϯ ìnezvoniloì. RL1P2 mÏla
vyveden˝ st¯ed ûhavenÌ a spojen˝ se t¯etÌ
m¯Ìûkou, takûe ve v˝konovÈm stupni
mohla obÏ vl·kna pracovat paralelnÏ.
Anodov· ztr·ta byla kolem 2 W! RL1P2 a
RL2, 4P2 mÏly - aû na ûhavenÌ - statickÈ
parametry
stejnÈ.
Jejich
vlastnosti
a rozmÏry je p¯edevöÌm urËovaly pro
p¯enosn· a mobilnÌ vojensk· za¯ÌzenÌ.
Bylo to v dobÏ, kdy vrcholem civilnÌ
vakuovÈ
techniky
byly
elektronky
s lamelov˝mi paticemi a zejmÈna s baÚkami nesrovnatelnÏ vÏtöÌch rozmÏr˘.
ZaË·tkem roku 1944 dod·vala holandsk·
firma PHILIPS EINDHOVEN pozoruhodn˝ a popul·rnÌ AM transceiver pod
oznaËenÌm ìK1FuSprìdì, zvan˝ ìDoretteì,
kter˝ mÏl domnÏle nahradit jiû d¯Ìve
/1942/ z USA spojenc˘m dod·van˝
AM transceiver ìWALKIE-TALKIEì /nebo
Origin·lnÌ schÈma z roku 1944
takÈ ìHANDIE-TALKIEì/. Ten v·ûil 3 kg,
pracoval v p·smu 3,5 aû 6 MHz, s jednÌm
krystalem ¯Ìzen˝m kan·lem. Jeho dosah
byl od 3 km do 10 km. MÏl pÏtielektronkov˝ p¯ijÌmaË-superhet s MF 455 kHz.
ZmaËknutÌm tlaËÌtka se zmÏnil ve dvoustupÚov˝ Ëty¯elektronkov˝ vysÌlaË. Byl
osazen miniaturnÌmi heptalov˝mi elektronkami. Zde je dob¯e poznamenat,
ûe koncem roku 1944 firma LORENZ vyvinula, ale hromadnÏ nevyr·bÏla, miniaturnÌ heptalovou elektronku, koncovou
pentodu DL15. Tato skuteËnost nenÌ p¯Ìliö
zn·ma. Vraùme se ale k ìdì. Jednalo
se o superreakËnÌ p¯ijÌmaË s hybridnÌm
spojenÌm dvou vojensk˝ch RL1P2 a jednÈ
civilnÌ DDD25, dvojitÈ triody, pr·vÏ
uv·dÏnÈ v omezenÈm poËtu na civilnÌ trh,
s paticÌ elektronky EF22. PojÌtko bylo
po v·lce naöimi amatÈry nazv·no - nezn·mo proË - ìKarlÌkì. My jsme KarlÌka sem
tam letmo vidÌvali v dobov˝ch filmov˝ch
t˝denÌcÌch. Sv˝mi rozmÏry 13x17x20 cm
a vahou /bez zdroj˘ 1,6 kg, se zdroji 3,1
kg/, byl urËen pro pÏöÌ bojovÈ ˙tvary a pro
spolupr·ci s dÏlost¯electvem. Baterie byly
Zjednoduöen˝ p¯ehled elektronek pro VKV pojÌtka
éhavenÌ
AnodovÈ
napÏtÌ
Anodov˝
proud
Strmost
Anodov·
ztr·ta
f max
Uû / Iû
Ua V
Ia mA
ma/V
Pa W
MHz
DC41w
1V
1,2 V/0,025
90
2
0,85
0,4
-
DDD25
1,2/0,1 A
90
2 x 4,3
2x1
2 x 0,4
-
DDD41w
1,2/0,1
90
2 x 4,3
2x1
2 x 0,8
-
RL1P2
1,2/0,3
130
11,5
2,2
1,5
300
RL2, 4P2
2,4/0,165
130
11,5
2,2
1,5
300
RL2, 4T1
2,4/0,165
130
9,2
1,4
0,4
600
Typ
ČERVEN 1994
ve zvl·ötnÌm pouzdru, mimo vlastnÌ
p¯Ìstroj. Anodov· baterie mÏla napÏtÌ 150
V a ûhavÌcÌ Ël·nek - baterie 1,4 V. Baterie
vydrûely p¯i 20% vysÌlacÌho Ëasu a p¯i
80% p¯ijÌmacÌho Ëasu, 25 hodin. K nap·jenÌ mohl b˝t pouûit i zdroj s vibraËnÌm
mÏniËem ìSEzì, nap·jen˝ z NiFe akumul·toru 2,4 V.
MnozÌ staröÌ amatȯi s jistou nostalgiÌ byli jsme tolik mladÌ - si p¯ipomenou nezapomenutelnÈ pokusy s KarlÌkem, po
öestiletÈ absenci bezdr·tovÈho VKV kouzla. KarlÌk byl pozdÏji bezproblÈmovÏ
upravov·n na tehdejöÌ 56 MHz amatÈrskÈ
p·smo. Po nÏkolik let se jeötÏ podobn·
koncepce, hlavnÏ u p¯enosn˝ch za¯ÌzenÌ
udrûela /s elektronkami RV2, 4P700, RL2,
4P2, RL2,4P3, RD2, 4Ta, RL2,4T1 a pod./.
PodÌvejme se na origin·lnÌ schÈma
z roku 1944: ihned n·s zaujme oznaËenÌ
elektronek Rˆ1 a Rˆ2 - RL1T2, kterÈ v˘bec
neexistovaly. Kresl̯ se dopustil neuvϯitelnÈ, neomluvitelnÈ a nep¯ÌjemnÈ chyby zvl·ötÏ pro laika - samoz¯ejmÏ to mÏly b˝t
RL1P2.
Origin·l pracoval v p·smu od 33,8 MHz,
t.j. na vlnovÈ dÈlce od 7,9 m do 9,4
m, v 21 kan·lech. Vf vyz·¯en˝ v˝kon byl
asi 0,2 aû 0,4 W. »tvrtvlnn· prutov· antÈna, z jednotliv˝ch ocelov˝ch dr·t˘ nebo
5
OK-DIG
Zdeněk Říha, OK1AR
Obsahem dneönÌ rubriky budou v˝sledky
letoönÌch jarnÌch z·vod˘, po¯·dan˝ch DIG.
DÏkuji vöem za ˙Ëast a hlavnÏ za vËasnÈ
zasl·nÌ denÌk˘.
V tÏchto dnech by ti, kte¯Ì projevili z·jem,
mÏli jiû mÌt novÈ DIG listiny a v od p¯ÌötÌho
ËÌsla zaËnu opÏt publikovat zmÏny
a dodatky k tÈto listinÏ.
73 a 77 ZdenÏk, OK1AR
DIG QSO Party 1994
KV SSB:
(Call, qso, body, zemÏ, dig, n·sob., celkem)
1. OL5DIG 279 1935 60 172 232 448.920
2. OL5PLZ 201 1587 42 144 186 295.182
3. OK1KZ 139 1153 30 105 135 155.655
4. OK1DOY 145 1052 30 97 127 133.604
5. OK1AUJ 109 890 27 83 110 97.900
6. OK1AYD 96 816 24 77 101 82.416
7. OK1BLC 80 746 22 66 88 65.648
8. OK1PFJ 79 616 20 60 80 49.280
9. OK1DKR 66 624 16 57 73 45.552
10. OK1AXB 66 588 13 56 69 40.572
11. OK1SZ 55 541 16 52 68 36.788
12. OK1DMS 55 450 27 43 70 31.500
13. OK1AOU 51 447 19 44 63 28.161
14. OK1AR 49 302 28 27 65 19.630
15. OK1DLA 40 355 6 35 41 14.555
16. OK1MNV 33 267 10 26 36 9.612
17. OK1FKV 27 26 19 25 34 8.874
18. OK2PFN 20 log pro kontrolu
KV CW:
1. OL5DIG 338 2344 78 166
2. OL5PLZ 3032013 82 139
3. OK1AUJ 219 1796 48 128
4. OK1BLC 1471299 39 98
5. OK1KZ 152 1092 40 88
6. OK1OH 133 1132 32 88
7. OK1DMS 149 940 43 87
8. OK1AOU 92 785 27 73
9. OK1MNV 91 767 31 67
10. OK1DKR 88 763 26 67
11. OK1DLA 77 697 19 67
12. OK1DWU 80 620 29 59
13. OK1HFP 80 638 96 2
14. OK1IAL 73 567 12 55
15. OK1FRR 65 515 15 47
16. OK1SZ 59 483 14 44
17. OK1DRU 64 496 9 48
18. OK1AR 44 332 23 31
19. OK1ANE 31 246 11 24
20. OK1FKV 25 205 12 19
21. OK1KMU 25 188 15 18
22. OK1AXB 15 132 7 14
23. OK1AEH 15 123 2 12
244 571.936
223 448.899
176 316.096
137 177.963
128 139.776
120 135.840
130 122.200
100 78.500
98 75.166
93 70.959
86 59.942
88 54.560
71 45.298
67 37.989
62 31.930
58 28.014
57 25.296
54 17.928
35 8.610
31 6.355
33 6.204
21 2.772
14 1.722
VKV MIX:
(Call, qso, body, n·sob., celkem)
1. OK1AR
132 20.616 52 1.072.032
2. OK5DIG 132 20.616 52 1.072.032
3. OK1UYL 131 19.989 52 1.039.428
4. OK1XFJ
97 21.220 45 954.900
5. OK1IAS
87 17.997 41 737.877
ČERVEN 1994
6. OK1FFV
84 16.415 36
7. OK1FNX 77 17.626 27
8. OK1XBF
34
5.707 22
9. OK1UGV 33
5.501 22
10. OK1DWU 39 5.005 14
11. OK1FDJ 30
3.686 15
12. OK1KZ
26
1.506 10
13. OK1FKV 24
1.264 9
14. OK1ALQ 16
1.258 7
15. OK1ICM 10
913 7
16. OK1DLA 6
658 4
17. OK1DRQ 9
655 4
18. OK1IBE
9
502 5
19. OK1HJZ 10
481 5
20. OK1XNF 8
449 5
21. OK5IPA
4
368 3
590.940
475.902
125.554
121.022
70.070
55.290
15.060
11.376
8.806
6.391
2.632
2.620
2.510
2.405
2.245
1.104
VKV CW:
1. OK1AR
2. OK1FFV
3. OK1IAS
4. OK1FKV
5. OK1ICM
6. OK1FDJ
183.000
102.924
43.872
4.338
3.932
42
28
18
10
7
6
432 MHz mix:
1. OK1UGB
2
7.320 25
5.718 18
3.656 12
723 6
983 4
908
340
2
680
OL5DIG vÌtÏzÌ v I.subregion·lu
Na p·t˝ pokus se dÏsivÏ naloûen· ökodovka
vyökr·bala rozbahnÏnou loukou ke kÛtÏ H·j
u Aöe - loc J060CF. Honza OK1XFJ sedÌ
za volantem.ée je ¯idiË, to je nads·zka. Jeho
v˘z je vycviËen˝ jako formansk· kobyla, trefÌ.
Protoûe Honza m· vÏtöinou v jednÈ ruce
mikrofon, v druhÈ ruce cigaretu. Na volant
uû ruka nezb˝v·. Vedle nÏj Zdenek OK1AR
m· nohy na taök·ch s proviantem a na klÌnÏ
opatruje hrnec s gul·öem. Vaöek OK1IAS
vedle mnÏ drûÌ kanystr s pitnou vodou
a j· na p˘lce p˘lky sedÌcÌ m·m za sebou, pod
sebou i na sobÏ zdroje, transÌvry, kabely,
anteny, spac·ky. O propanbutanov˝ch bomb·ch pod sebou jsem se dozvÏdÏl aû na
mÌstÏ.
ÑJe to domek na ku¯Ìch noûk·ch, vylezeö
po ûeb¯Ìku a jsi tamì ¯Ìkali mi kluci. Kdyû
jsem pohlÈdl k obloze, tak v nedohlednu
t¯iceti metr˘ jsem vytuöil boudiËku
posazenou na d¯evÏn˝ch sloupech, uprost¯ed
ûeb¯Ìky, nad kter˝mi by bezpeËnostnÌ technik
omdlel a ˙plnÏ naho¯e, dÌrou v podlaze öup
dovnit¯. Lano a kladka pomohly dopravit
nahoru vöechno to, co jsme si p¯ivezli. KlidnÈ
sluneËnÈ poËasÌ, kr·sn˝ v˝hled, uvnit¯ va¯iË,
pracovnÌ stoly, handrot·tor, palandy. Vöe
pot¯ebnÈ s jedinou v˝jimkou. Ale radÏji
se vyhnu popisu praxe p¯i v˝ konu nezbytn˝ch hygienick˝ch ˙kon˘. I tak jsme museli
alespoÚ jednou za den po ûeb¯ÌcÌch dol˘
a nahoru.
Teplomety a k·va s ÑchladiËemì dodaly
novou energii a tak hned zapoËala instalace
za¯ÌzenÌ, p¯ipojenÌ antÈn a ubytov·v·nÌ se. V
ËasnÈm podveËeru uû Zdeno zasedl k mikrofonu a poprvÈ se ozvalo CQ de OL5DIG
z tÈto kÛty. Vaöek zatÌm vym˝ölÌ vhodnou
technologii pouûitÌ klÌËe, kter˝ nejde p¯epÌnat
na obr·cenÈ klÌËov·nÌ. Nakonec to vy¯eöil
jeho otoËenÌm hlavou dol˘ a zatÌûenÌm pikslou cukru.
P·teËnÌ podveËernÌ pajlap na dvoumetrovÈm p·smu silnÏ p¯ipomÌnal z·vod. Natolik
silnÏ, aû poslÈze Zdeno v rozËilenÌ zaËal
volat ÑCQ contestì. Kdyû pominuly k¯eËe
smÌchu, provoz pokraËoval a kdykoliv se
ozvala stanice s ËlenstvÌm v DIG, vyhl·sil
Vaöek poplach pro dalöÌ,na paland·ch dlÌcÌ
oper·tory. Pro mnohÈ stanice bylo obsazenÌ
Ëty¯mi oper·tory zajÌmavÈ. NÏkterÈ protistanice si p¯·ly qso s tÏmi z n·s, se kter˝mi doposud nemÏli spojenÌ. Jeden z drav˝ch
DL si urputnÏ k mikrofonu û·dal ÑExrej
Franzkaì - jak p¯ezdil Honzu XFJ.
Po klidnÈ noci /palandy se nehoupou vÌce,
neû kajuta na oce·nu/, po bohatÈ snÌdani
7
jeötÏ chvÌli u za¯ÌzenÌ, pak kontrola funkcÌ,
p¯Ìprava denÌku, k obÏdu v˝born˝ gul·ö, kter˝
doma p¯ipravil Vaöek a cestou ochr·nil
Zdenek. Relaxace.
ÑCQ contestì doopravdy. Jenûe oouha.
Po euforii z kr·snÈho poslechu v p·teËnÌ noci
teÔ öumy, sk¯eky, kv·ky a hlavnÏ spleetry.
A hledat a hledat frekvenci a smÏry. Zdeno
tvrdÏ obsazuje kmitoËet a jede na v˝zvu,
zatÌmco j· pÌöu kontrolnÌ soupis a Vaöek
s mÌstnÌ znalostÌ
se snaûÌ vybrat nejlepöÌ
smÏrov·nÌ anteny. Asi po dvou hodin·ch
slyöÌm Zdenka volat, Ëi spÌöe sÌpÏt ÑCQ contchrrgrrhröö-pchlrosÌmtÏ nalej mlÌkoì. Teprve
teÔ jsem pochopil, proË si ho na z·vod vezl
pÏt litr˘. LÈk pomohl hlasivk·m, vyuzen˝m
dneönÌmi asi 70 cigaretami opÏt ke spr·vnÈ
funkci. P¯enosn˝ ventil·tor putuje st¯ÌdavÏ
na koncov˝ stupeÚ a na zdroj. Na ˙sta oper·torova uû nezbylo. St¯Ìd·nÌ smÏn, pak zase a
zase. Hrozn· Ë·st noci, kdy se povedlo
dokonce devÏt spojenÌ za hodinu. MezitÌm
Vaöek staËil koutkem oka sledovat erotick˝
program v TV. NÏkterÈ smÏry jsou zakletÈ,
nÏkterÈ ujdou, sledujeme, jak to jde
konkurenci. Splitry od dvou, t¯Ì nejmenovan˝ch stanic jdou dÏsivÏ na nervy. NÏkter·
spojenÌ je pot¯eba doslova uklohnit. N·ladu
n·m trochu vylepöily n·vötÏvy - Jirka OK1VJL,
ErvÌn OK1UEH se synem. P˘vodnÏ se mÏl
z˙Ëastnit i OK1MO, ale Jirkovi nebylo dob¯e
a tak pouze v sobotu p¯ed z·vodem n·s vyfotografoval a pak dole opravil a zajistil dve¯e
od WC. Sm˘la je, ûe pak neöly v˘bec otev¯Ìt.
Pomalu se blÌûÌ konec z·vodu. MlÈko je dopito. Z·soby jÌdla nespot¯ebov·ny, byly p¯edimenzov·ny o Ëty¯i metry toËenÈho sal·mu.
PoslednÌ hodiny se vleËou, poslednÌ minuta
a poslednÌ spojenÌ. KoneËnÏ konec.
Ale to nenÌ zdaleka konec.
TeÔ musÌme vöechno nacpat do vak˘
a taöek, spustit dol˘ a uklidit po sobÏ. Naloûit
do auta. ZatÌm se jdu dole v chatÏ p¯evlÈct
do kalhot, kterÈ jsem tam v p·tek svlÈkl. Ale
nejsou. ÑNem·m kalhoty, nem·m kalhotyì
vol·m zoufale. Nikdo mi nevϯÌ, ûe zmizely
ze zamËenÈ chaty. VyslovujÌ podez¯enÌ
v souvislosti s pracovnicemi z nedalekÈ E6.
DÌk za vyn·lez r·dia.Tak jsem pak zjistil,
ûe je Ji¯Ì OK1MO odvezl do Chebu v domnÏnÌ, ûe pat¯Ì nÏkomu jinÈmu. O hodinu
pozdÏji jsme v Chebu u Vaöka a zbyl˝ch
roötÏnek naposled kontrolovali Ëitelnost
denÌk˘. BÏhem z·vod˘ totiû vyölo najevo, ûe
Zdenek neumÌ ËÌst nÏkter· pÌsmenka
a nemohl by tedy zadat ˙koly poËÌtaËi.
Odjezd dom˘, koupel a Ëek·nÌ, jak jsme
vlastnÏ dopadli. To Ëek·nÌ n·m vöem, ale
hlavnÏ s·m sobÏ dal Zdenek po¯·dnÏ vychutnat. Kdyû to vöechno pracnÏ nas·zel do poËÌtaËe a uû se chystal od nÏho vyû·dat verdikt,
p¯estal s nÌm jeho poËÌtaË komunikovat. Kdyû
n·m to na …Ëku ¯Ìkal, slyöel jsem jak polyk·
slzy. Ale prohl·sil, ûe p¯ed odchodem k psychiatrovi zpracuje z·vod ruËnÏ. Nakonec ale
computer zafungoval a vypadlo z nÏj toto:
537 platn˝ch QSO
pr˘mÏr 233.88 km/QSO
DX= 9A2DG-JN59IN-709 km
126.531 bod˘.
SvÈ z·ûitky popsal Petr OK1FKV
8
OSCAR
Mirek Kasal, OK2AQK
(pokraËov·nÌ z minulÈho ËÌsla)
⁄roveÚ 3. Od tÈto ˙rovnÏ zaËÌn·te b˝t serioznÌmi druûicov˝mi oper·tory - experiment·tory. K pr·ci je jiû t¯eba vÌce speci·lnÌch
p¯Ìstroj˘ a antÈn. ZÌsk·v·te zkuöenosti jak
pracovat se slab˝mi sign·ly na vysok˝ch
frekvencÌch. Je to stupeÚ velmi zajÌmavÈho
uËenÌ a experimentov·nÌ. Soust¯eÔte se na
dosaûenÌ co nejlepöÌch parametr˘ p¯edevöÌm na p¯ijÌmacÌ stranÏ (downlink).
AO10, AO13 (MA 30-240) mÛd B FO20
mÛd JD
RX : 2m SSB
Rx antÈna : smÏrovka (s p¯epÌnateln˝mi
polarizacemi)
p¯edzes. : N.F. s 2dB u antÈny
RX : 70cm SSB
RX antÈna: J-pole, smÏrovka
p¯edzes. : doporuËuje se
TX : 70cm SSB
Tx antÈna : smÏrovka (s kruh. polarizacÌ)
EiRP : 750W SSB (30W do 14 dB antÈny)
rot·tor : azim., elev.
modem : (400 bps DEM PSK pro p¯Ìj. TLM)
poËÌtaË : v˝poËet polohy provoz : CW, SSB,
RTTY, SSTV
TX : 2m FM
Tx antÈna : min. J-pole, smÏrovka
EiRP : 400W digital (25W do 12 dB
150W CW antÈny)
modem : 1200 bps PSK a TNC2 nebo DSP
rot·tor : azim., elev.
poËÌtaË : v˝poËet polohy, termin·l
provoz : packet BBS
UO22, KO23, KO25 mÛd JD AO16, LO19,
WO18, IO26, AO27 mÛd JD
RX : 70cm FM (s ö̯kou kan·lu 15 - 20 kHz,
v˝stup z diskrimin·toru)
Rx antÈna : min. J-pole, smÏrovka
p¯edzes. : doporuËuje se
RX : 70cm SSB
Rx antÈna : min. J-pole, smÏrovka
p¯edzes. : doporuËuje se
TX : 2m FM (WO18 se pouze p¯ijÌm·)
Tx antÈna : min. J-pole, smÏrovka
EITP : 300W digital (20W do 12 dB antÈny)
rot·tor : azim., elev.
modem : 9600 bps FSK a TNC2 nebo DSP
poËÌtaË : v˝poËet polohy, PACSAT
Broadcast Protocol software software,
Weberware
provoz : packet BBS, CCD snÌmky (WO18)
TX : 2m FM (mod. sign·l p¯Ìmo na varikap)
Tx antÈna : min. J-pole, smÏrovka EiRP
EiRP : 300W digital (20W do 12 dB antÈny)
rot·tor : azim., elev.
modem : 1200 bps PSK a TNC2 nebo DSP
poËÌtaË : v˝poËet polohy, PACSAT
provoz : packet BBS, CCD snÌmky
⁄roveÚ 4. je pro pokroËilÈ experiment·tory.
Vyûaduje velmi specializovanÈ vybavenÌ
a znalosti.
AO13 mÛd S
RX : 13cm SSB
Rx antÈna : mal· parabola, soustava Yagi
antÈn
p¯edzes. : N.F. 1 dB u oza¯ovaËe
TX : 70 cm SSB
Tx antÈna : smÏrovka (s kruhovou polarizacÌ)
EiRP : 500W SSB (20W do 14 dB antÈny)
100W CW
rot·tor : azim., elev.
modem : (400 bps DEM PSK pro p¯Ìj. TLM)
poËÌtaË : v˝poËet polohy, dekÛdovacÌ program pro TLM.
KEPLERI¡NSK… PRVKY
NAME
EPOCH
INCL
AO-10
UO-11
RS-10/11
AO-13
FO-20
AO-21
RS-12/13
ARSENE
UO-14
AO-16
DO-17
WO-18
LO-19
UO-22
KO-23
AO-27
IO-26
KO-25
NOAA-9
NOAA-10
NOAA-11
MET-3/3
FY-1/2
MET-2/20
MET-3/4
NOAA-12
MET-3/5
MET-2/21
POSAT
MIR
HUBBLE
GRO
UARS
94142.44874
94134.04077
94134.60454
94136.30337
94133.90961
94136.51416
94133.21181
94124.94294
94144.22277
94132.73338
94136.25955
94134.76495
94134.18565
94134.22431
94134.65135
94134.73496
94134.22783
94144.19534
94135.11735
94132.97675
94136.20593
94136.86006
94136.55799
94132.58504
94133.58950
94136.46935
94134.01812
94132.77292
94133.19963
94139.87954
94137.15153
94132.78355
94132.90841
27.13
97.79
82.93
57.85
99.03
82.94
82.92
1.77
98.59
98.60
98.60
98.60
98.60
98.44
66.09
98.66
98.66
98.55
99.06
98.51
99.17
82.55
98.84
82.53
82.54
98.62
82.55
82.55
98.65
51.65
28.47
28.46
56.99
RAAN ECCY
326.37
150.36
353.67
252.43
292.22
166.15
37.39
101.45
229.32
219.19
222.98
221.51
221.18
209.40
350.20
210.88
210.41
217.78
185.22
143.05
124.34
291.64
157.70
174.31
194.05
164.94
140.88
234.49
209.41
327.92
75.33
117.88
300.44
0.6021
0.0013
0.0013
0.7208
0.0541
0.0035
0.0028
0.2922
0.0010
0.0011
0.0011
0.0011
0.0012
0.0009
0.0014
0.0009
0.0009
0.0010
0.0015
0.0014
0.0011
0.0007
0.0016
0.0014
0.0011
0.0013
0.0012
0.0022
0.0010
0.0001
0.0006
0.0004
0.0005
ARGP
MA
MM
DECY
REVN
180.24
24.29
112.12
341.69
57.09
169.43
203.84
180.08
263.87
301.24
288.29
292.66
294.71
36.36
297.55
313.77
317.79
247.72
316.38
72.10
221.31
17.99
95.26
141.25
273.46
334.10
291.97
329.52
304.58
325.97
124.34
168.22
94.22
179.18
335.89
248.13
2.04
308.11
190.76
156.15
180.19
96.13
58.77
71.71
67.34
65.29
323.82
62.41
46.28
42.26
112.29
43.62
288.17
138.72
342.15
265.05
218.96
86.52
25.95
68.01
30.46
55.45
34.12
235.78
191.85
265.94
2.05880
14.69206
13.72337
2.09724
12.83225
13.74539
13.74040
1.42202
14.29843
14.29895
14.30035
14.30010
14.30105
14.36913
12.86286
14.27622
14.27726
14.28054
14.13614
14.24883
14.12985
13.04408
14.01335
13.83581
13.16462
14.22405
13.16830
13.83006
14.28023
15.56155
14.90600
15.40772
14.96528
-5.5E-7
+2.0E-6
+4.3E-7
-1.5E-6
-4.2E-7
+9.4E-7
+2.3E-7
-5.1E-7
+2.5E-7
+2.3E-7
+4.2E-7
+2.6E-7
+3.4E-7
+5.8E-7
-3.7E-7
+3.3E-7
+1.0E-6
+4.5E-7
+1.1E-6
+3.2E-7
+1.1E-6
+4.4E-7
+4.2E-6
+4.9E-7
+5.0E-7
+1.6E-6
+5.1E-7
+5.6E-7
+4.4E-7
+2.8E-4
+4.8E-6
+2.4E-5
+2.8E-5
8225
54529
34530
4534
19973
16523
16384
58
22616
22453
22505
22484
22477
14820
8247
3291
3284
3427
48567
39759
29070
21881
18927
18283
14680
15602
13196
3519
3270
47163
2475
5147
14565
AMA MAGAZÍN
TypickÈ umÌstÏnÌ antÈn
tyËov· antÈna, mϯila 1,6 m. Pod keramick˝m polÈvan˝m izol·torem antÈnnÌ
zd̯ky, byla umÌstÏna prodluûovacÌ antÈnnÌ indukËnost L1. Proti vnik·nÌ vody byla
zd̯ka chr·nÏna obepÌnajÌcÌm lÌcem.
Dosah mezi dvÏma stejn˝mi p¯Ìstroji, p¯ÌpadnÏ mezi Tornem Fu d2, byl podle
povahy terÈnu 2 aû 4 km. S tankov˝m
vysÌlaËem 10WSc ìCÈzarì a tankov˝m p¯ijÌmaËem UkWEe ìEmilì, byl dosah za jÌzdy - takÈ dva aû Ëty¯i km. K p¯ÌsluöenstvÌ n·leûely: hrdelnÌ uhlÌkovÈ mikrofony,
sluch·tka, baterie, t¯i dr·tovÈ antÈny
a jedna tyËov· antÈna.
P¯i vysÌl·nÌ pracovala elektronka Rˆ2
/jeden systÈm DDD25/ jako t¯Ìbodov˝
oscil·tor-budiË, ladÏn˝ diferenci·lnÌm ladÌcÌm kondenz·torem uloûen˝m na keramice. Elektronka Rˆ1 byla zapojena jako
v˝konov˝ vf koncov˝ zesilovaË s ladÏnou
indukËnostÌ L2 a s m¯Ìûkovou modulacÌ.
Elektronka Rˆ3 byla mikrofonnÌ p¯edzesilovaË modul·toru - druhÈho systÈmu
dvojitÈ triody DDD25. VidÌme, ûe se jednalo o dvoustupÚov˝ vysÌlaË bÏûnÈ koncepce.
P¯i p¯Ìjmu pracovala elektronka Rˆ3 jako
vf zesilovaË, s laditelnou indukËnostÌ L2,
majÌcÌ takÈ zabr·nit vyza¯ov·nÌ oscil·toru
s elektronkou Rˆ2 /jeden systÈm DDD25/,
nf sign·l se vedl p¯es transform·tor T2 zpÏt
na elektronku Rˆ3 /reflexnÌ stupeÚ/
a z anodovÈho obvodu p¯es vf tlumivku
Dr na nf koncov˝ stupeÚ s druh˝m systÈmem DDD25 /Rˆ4/ se sluch·tky.
Elektronka Rˆ1 nepracovala, byla v klidu,
napÏtÌ jejÌ stÌnÌcÌ m¯Ìûky bylo odpojeno
vypÌnaËem S1. Elektronka Rˆ3 zcela nezabr·nila vyza¯ov·nÌ - oscil·tor s elektronkou
Rˆ2 ruöil blÌzkÈ okolÌ p¯ijÌmaËe.
V˝hoda pouûitÈho zp˘sobu zapojenÌ
spoËÌvala ve stejnÈm nastavenÌ vysÌlacÌho
a p¯ijÌmacÌho kmitoËtu st·le stejn˝m
oscil·torem, p˘vodnÌmi prost¯edky bez
dolaÔov·nÌ a upravov·nÌ. Nev˝hoda:
ruöÌcÌ vyza¯ov·nÌ p¯i p¯Ìjmu.
Kresba n·zornÏ ukazuje stavbu a pouûitÌ
jin˝ch a dokonalejöÌch systÈm˘ - neû s prutovou nebo tyËovou antÈnou - s antÈnami
n·sledujÌcÌch typ˘:
1. AntÈna s kruhov˝m vyza¯ovacÌm diagramem ve vodorovnÈ rovinÏ bez smÏrovÈho ˙Ëinku.
6
2. NejjednoduööÌ zp˘sob nap·jenÌ p˘lvlnnÈ antÈny kroucenou öÚ˘rou. U tÈto
smÏrovÈ antÈny bylo d˘leûitÈ nep¯ehodit
vodiËe A a G, t.j. z·¯iËe a protiv·hy.
3. AntÈna s ostr˝m smÏrov˝m oboustrann˝m ˙Ëinkem pro vÏtöÌ vzd·lenosti. P¯ijÌmacÌ antÈna m· b˝t stejnÈho provedenÌ.
4. VolnÏ poloûen˝ antÈnnÌ dr·t na zemi
m· malou ˙Ëinnost, malÈ smÏrovÈ ˙Ëinky
a dobrÈ zamaskov·nÌ. V p¯Ìpadech 1
aû 4 se jedn· o norm·lnÌ dipÛl r˘znÏ prostorovÏ situovan˝. NejmenöÌ p¯Ìpustn· vz·jemn· vzd·lenost stanic je jeden metr.
A - vlastnÌ antÈna-z·¯iË, p¯Ìvody byly
ze skroucenÈho ìtÏûkÈhoì polnÌho kabelu.
G - Protiv·ha. VÌme, ûe Ëtvrtvlnn· antÈna
vysÌlaËe vyûaduje protiv·hu. VodiË protiv·hy se p¯ipojil na p¯Ìsluönou svorku
tÏsnÏ umÌstÏnou u antÈnnÌ zd̯ky.
V zajÌmav˝ch pokynech najdeme nÏkolik
upozornÏnÌ na zvl·ötnosti provozu stanice.
P¯Ìstroj pracuje na rozhranÌ KV a VKV.
ä̯enÌ VKV je ovlivnÏno, p¯ÌpadnÏ zeslabeno nevhodn˝m prost¯edÌm a okolÌm
jako jsou kopce, terÈnnÌ vlny, lesy, kovovÈ
konstrukce a domy leûÌcÌ mezi stanicemi.
Naopak vhodn· poloha les˘, strom˘
a terÈnnÌch vln m˘ûe ale zase zv˝öit dosah
spojenÌ a jeho kvalitu. Jedn·-li se o pevnÈ
stanoviötÏ, vhodnÈ mÌsto se vyhled· pokusnÏ. Ze zkuöenosti vÌme, ûe zmÏna polohy dipÛlu o nÏkolik dcm vzhledem k okolnÌm p¯edmÏt˘m znamen· v˝raznÈ
zlepöenÌ p¯Ìjmu. P¯Ìm· viditelnost z·sadnÏ
zvyöuje dosah a kvalitu spojenÌ. VlastnÌ
antÈna - z·¯iË - musÌ b˝t vûdy nad zemÌ
a pokud moûno ve volnÈm prostoru.
Stanice se nedoporuËuje pouûÌvat ve vÏtöÌ
mÏstskÈ z·stavbÏ, v hustÈm lese v deöti
nebo v pochodovÈm ˙tvaru. P¯i vzd·lenosti okolo 100 metr˘ od stanice je p¯Ìjem
jin˝ch stanic ruöen.
NÏkolik nezn·m˝ch zajÌmavostÌ: vyööÌ
kmi-toËty se v b˝valÈ nÏmeckÈ arm·dÏ
pouûÌvaly vyjÌmeËnÏ. Mezi 90 a 160 MHz
to byly jen t¯i typy pojÌtek-tornistr˘: Feld
Fu a, b, a c.
JednotlivÈ dÌly a souË·sti KarlÌka byly
v pov·leËn˝ch lÈtech levnÏ k m·nÌ v tehdy
zn·mÈm r·dioamatÈrskÈm obchodÏ firmy
FUSEK v Praze na V·clavskÈm n·mÏstÌ.
Znamen· to snad, ûe se KarlÌk montoval
v Praze?
Koncem roku 1944 dostala firma
LORENZ p¯Ìkaz k v˝voji malÈho transceiveru s fonick˝m a telegrafnÌm
provozem pro p·sma od 20 do 40 MHz,
s vyz·¯en˝m vf v˝konem asi 0,7
W. Jednalo se tedy o pojÌtko schopnÈ pracovat na vöech bÏûnÏ pouûÌvan˝ch
nÏmeck˝ch
vojensk˝ch
kmitoË-tech.
Vf obvody se mÏly ladit promÏnn˝mi
indukËnostmi - variometry. Sv˝mi rozmÏry
by p¯Ìstroj pat¯il mezi miniaturnÌ v˝robky:
7 x 18 x 12 cm ! ⁄dajnÏ se mÏl st·t dalöÌm
protÏjökem
spojeneckÈho
ìWALKIETALKIEì. S novÏ vyvinut˝mi elektronkami
firmy LORENZ, v˝hradnÏ vojensk˝mi,
bateriov˝mi superhetov˝mi typy ¯ady
D4lw /vËetnÏ dvojitÈ triody DDD41w/ s
lisovanou osmikolÌkovou paticÌ-tal̯kem,
vzhledovÏ i velikostÌ velice blÌzk˝mi decimetrov˝m elektronk·m RD12Ta, amatÈry
zvan˝mi ìsyreËkyì. éhavÌcÌ napÏtÌ bylo
1,2 V, ûhavÌcÌ proud podle typu od 0,025
do 0,14 A /u koncovÈ pentody DL41w/.
V˝voj pojÌtka byl ale hned v zaË·tku zastaven. P¯ipraven· sÈrie elektronek D41w
nebyla kompaktnÏ nikdy pouûita. Podle
kus˝ch a nepodloûen˝ch zpr·v mÏla vzniknout prototypov· menöÌ nult· sÈrie p¯ijÌmaˢ pro vojenskÈ ˙Ëely. Trioda DC41w
byla v malÈm poËtu osazena v meteorologick˝ch sond·ch vyr·bÏn˝ch u firmy
MODR› BOD v KolÌnÏ.
Na konec nezn·m˝ch zajÌmavostÌ jeötÏ
tabulka objemu v˝roby radiotechnickÈho
sektoru pr˘myslovÈ v˝roby v poËtech kus˘
vyroben˝ch bÏhem poslednÌch dvou v·leËn˝ch let. Zpracov·no podle ˙daj˘ v literatu¯e a dokumentu M1326 Geheime
Reichssache, leden 1945. SouËty dob¯e
ukazujÌ d˘leûitost radiotechnickÈho pr˘myslu pro v·leËnÈ operace. ❒
Literatura: 75 Jahre LORENZ
Tabulka objemu v˝roby radiotechnickÈho pr˘myslu za dva poslednÌ v·leËnÈ roky
Rok
1943
1944
Celkem ks
16,9 mil
17,8 mil
34,7 mil
10.300
13.500
23.800
PolnÌ p¯Ìstroje
26.000
18.900
44.900
Tornistry
25.400
38.500
63.900
Druh
Elektronky
LeteckÈ palubnÌ
p¯Ìstroje
x/
x/ p¯ev·ûnÏ nejnovÏjöÌ v˝sledky v˝voje a v˝zkumu
xx/ nejasnÈ rozdÏlenÌ
AMA MAGAZÍN
PETER I. STORY 3Y0PI
Z listu ON6TT volne preložil Michal Horecký, OM3ZJW
Hur············, som doma !
Bitka skonËila... Nie je æahkÈ zosumarizovaù t˝chto sedem t˝ûdÚov a povedaù o nich
niekoæko slov, ale pok˙sim sa o to. Najprv
jedna ot·zka. Je to pravda, ûe æudia sa kaûd˝
deÚ um˝vaj˙?
Mali by sme to tieû znova zaËaù robiù, lebo
poËas troch t˝ûdnov pobytu na ostrove sme
mali len dve starosti. Staraù sa o seba a meniù
si spodnÈ pr·dlo.
V tejto Ëasti sa budem zapodievaù len
najpodstatnejöÌmi vecami, aby ste si mohli
n·ö pobyt ûivo predstaviù.
SUMARIZ¡CIA SPOJENÕ
VP8BZL 5000 - 6000 QSOs
VP8BZL/MM 1000 QSOs - tu sme sa venovali viac monitorovaniu neû vysielaniu.
3Y0PI 62000 QSOs (nov˝ expediËn˝ svetov˝
rekord) Z toho 35% CW,65% SSB, 700 RTTY
a 50 satelitn˝ch QSOs.
4K1F, 4K1/XE1L, VP8CBE
(S.Shetlands)-1000QSOs
za jednu noc.
ZD8D 50 QSOs.
Z Akademika Fedorova za ötyri
dni Ëakania na lepöie poËasie
300 QSOs.
S˙Ëet vöetk˝ch spojenÌ - 70000
!
Zbytok osobn˝ch vecÌ, stany a zariadenia
boli prevezenÈ o deÚ neskÙr. Stany, za ktorÈ
sme zaplatili 18000 dol·rov sme predali
za 9000 dol·rov, k tomu sme priloûili
ÔalöÌch 9000 a k˙pili sme si letenky na let
Hercule-som do Punta Arenas. KvÙli öpatnÈmu poËasiu (zase,hi) bol let odloûen˝
aû do 27.2.94. T˝ch niekoæko dnÌ sme str·vili
na Bellinghau-sene. Do Punta Arenas sme
prileteli asi o polnoci 27.2.
ìVyrabovaliì sme miestnu ryb·rsku reötaur·ciu a takmer tri hodiny sme si pospali
v miestnom hoteli. (kæ˙Ëe od mojej izby
m·m eöte st·le vo vrecku, hi). 28.2.r·no
o 0600 sme prileteli do Santiaga a tam sme
sa rozl˙Ëili. Martin a ja sme priöli domov
veËer 1.3. po zast·vkach v Miami,
Washingtone a Chicagu. Bob, N4GCK n·m
ozn·mil, ûe je eöte st·le v Santiagu a pozer·
sa po nejakom snehu, ktor˝ by mohol
uh‡Úaù. (tomu sa hovorÌ ìsneho-uh‡ÚaËsk˝
CESTOVANIE
Prvou zast·vkou bol Lond˝n.
Odtiaæ vojensk˝m lietadlom
RAF
cez
Ascension
na Falklandy, kde sme
sa nalodili na rusk˝ æadoborec
ìKapitan Khlebnikovì. K ostrovu Petra I. sme pripl·vali
29.1.94 popoludnÌ. VÔaka perfektnÈmu
poËasiu dva vrtuænÌky MIL-2 previezli 18 ton
zariadenÌ, benzÌnu, stanov, æudÌ a ich osobn˝ch vecÌ na ostrov za 4 hodiny. T·bor bol
umiestnen˝ na se-vernej strane ostrova. œalöÌ
rusk˝ æadoborec ìAkademik Fedorovì priöiel
pre n·s 17.2.94 r·no. Veæk˝ vrtuænÌk MIL-8
zobral dvoch æudÌ a tri tony zariadenÌ. äpatnÈ
poËasie zaprÌËinilo, ûe naloÔovanie muselo
byù v ten deÚ preruöenÈ. Nulov· viditeænosù
bola sprev·dzan· hust˝m sneûenÌm. 18.2.94
sa neuskutoËnil ani jeden let. Kr·tke zlepöenie poËasia nastalo 19.2.94, kedy vrtuænÌk
zobral ÔalöÌch dvoch æudÌ a tri tony materi·lu. 20.2.94 hmla ust˙pila, prestalo sneûiù
a t·bor bol evakuovan˝ za ötyri hodiny. Na
ostrove zostali uû len naöe zbytky jedla. T˙to
ìæudsk˙ öpinuì nechcel pilot vrtuænÌka
zobraù. Povedali sme vöak ìkeÔ hovno
nepÙjde, ani my nepÙ-jdemeì. Hodili sme
10 saklov odpadu do vrtuænÌka a zavreli
dvere.
Na ostrov King George sme priöli 23.2.94.
Odtiaæ sme leteli vrtuænÌkom na Rusk˙ z·kladÚu Bellinghausen (4K1F). Preprava bola
op‰ù preruöen· k vÙli öpatnÈmu poËasiu.
ČERVEN 1994
n·kazliv˝ syndrÛmì). HB9AHL ozn·mil,
ûe je pr·ve nad Atlantikom a letuöka
spoloËnosti SWISS AIR sa ho m·rne snaûila
zobudiù. KeÔ Bob, KK6EK vloûil svoje veci
do pr·Ëky, vo Walnut Creek v Californii vyhl·sili n·rodn˙ katastrofu. Vöetky hlavnÈ
rieky v okolÌ s˙ teraz zamorenÈ, hi.
éIVOT V STANOVOM T¡BORE
Stany:
Mali sme dva stany asi 2,5x2,5m (jeden
CW a jeden SSB), kuchynsk˝ stan 2,5x4m
(poËas Ëakania na evaku·ciu sme
ho pouûÌvali na spanie) a stan na spanie
veæk˝ asi 4x8 metrov.
PouËenie: Ak niekedy pÙjdete do AntarktÌdy, nikdy, (opakujem nikdy) si nevyberte
svoju posteæ hneÔ pri vchode do stanu.
Spolub˝vaj˙ci bud˙ d·vaù n·dobu s æudsk˝mi v˝kalmi k tebe, zabudn˙ zapn˙ù plachtu,
eöte mesiac po n·vrate budeö poËuù ako
v‡zga zips a kaûd˝ pri vstupe do stanu
ti o t˙ posteæ zakopne. Tieû sa mÙûeö zobudiù
na to, ûe si zaviaty snehom, ktor˝ sa tam
dostal rÙznymi malink˝mi otvormi. Len Boh
vie kde sa tam vzali...
Eöte jedno doporuËenie. Najlepöie roztopÌte æad na zipse stanovej plachty pomocou tzv.ìzohrievaËa nÙhì. Je to mal˝ balÌËek
chemickej substancie, ktor· sa zohraje pri
kontakte so vzduchom. Za hodinu
sa dostaneö zo stanu. ºudia sa sùaûovali,
ûe striedanie oper·torov trv· tak dlho..Stany
boli vykurovanÈ propanom (6 fliaö kaûd·
100kg).
Veæmi sa osvedËila aj ìhome madeì
z·chodov· misa v samostatnom stane. KeÔ
si sa chcel na Úu posadiù, musel si z nej po
b˙rke najprv odstr·niù 1,5m snehu a nah·Úaù
papier, ktor˝ ti vietor odf˙kol. Aj toto bolo
prÌËinou dlhöej odmlky na p·sme, hi.
Gener·tory:
K dispozÌci sme mali dva 4 kW gener·tory
ONAN a dva 5 kW Hondy so 14 barelmi
nafty (v kaûdom 200 litrov).
PouËenie: Dajte pozor, aby
pos·dka lode nenaloûila gener·tory hore dnom, najm‰
ak je v nich eöte olej. Nikdy
neverte v˝robcom keÔ v·m
tvrdia, ûe olej je vypusten˝.
Ak sa nebudete podæa tohoto
riadiù, gener·tory tak æahko
nenaötartujete.
œalöie pouËenie: Gener·tory
mÙûete n·jsù aj po snehovej
b˙rke. MusÌte sa vöak pozeraù
po nejakej dierke v æade,
kadiaæ
vych·dza
dym
z v˝fuku. Ak dierku nevidÌte,
sledujte nap·jacie k·ble
ved˙ce zo stanu. Nemajte
obavy, keÔ gener·tor str·ca
rÙzne Ëasti, ako s˙ skrutky,
matice, odpad·va vypÌnaË,
prep·li sa v˝fuk. Pokiaæ st·le vibruje,
je
v
naprostom
poriadku...
Nikdy
nepovedzte pajlapu ìmusÌm doplniù gener·tor, za 5 min˙t som sp‰ùì. Bude to trvaù minim·lne 30 min˙t, neû ho vyhrabete
zo snehu!
AntÈny:
V‰Ëöina antÈn smerovala na sever
a severov˝chod. KaûdÈ pracovisko malo
svoje vlastnÈ antÈny. Pri SSB stane boli
: Cushcraft 20m yagi, 40m yagi, 10-15-20m
yagi, 15m vysok˝ vertik·l na 75-80-160m
ktor˝ pouûÌvali aj 9G1XA, R5 (10, 12, 15,
17, 20m). Pri CW stane boli Cushcraft 15m
yagi, WARC yagi 12/17/30, 10-15-20m yagi,
Battle Creek special na 40-80-160m a neskÙr
3 el. yagi na 160m poloûen· na snehu.
PouûÌvali sme tieû rÙzne dipÛly na skedy
a na komerËnÈ kmitoËty, 70cm a 2m smerovky na satelit.
PouËenie: Nez·leûÌ na tom, ak sa trojp·smov˝ beam po b˙rke rozhodne byù vertik·lne polarizovan˝. œalöia b˙rka ho aj tak
otoËÌ sp‰ù do horizont·lnej polohy.
Ak sa v·m n·hodou zlomÌ Battle Creek
9
na polovicu a aj po jeho oprave je PSV
hroznÈ, odpojte PSV-·k. KeÔ postavÌte vertik·l, hneÔ si spoËÌtajte radi·ly, lebo za p·r
hodÌn bud˙ zasypanÈ snehom. Po troch
t˝ûdÚoch bola na nich metrov· vrstva snehu.
24 ìËlovekohodÌnì n·m trvalo, neû sme
vyhrabali vertik·l aj s radi·lmi pri naöom
odchode z ostrova.
Zariadenia:
Mali sme k dispozÌcii 9 transceivrov KENWOOD. ätyri prestali pracovaù poËas prev·dzky. ätyri koncovÈ stupne ALPHA vöak
beûali ako hodinky. SatelitnÈ a RTTY zariadenie nefungovalo spoæahlivo, lebo pri vykladanÌ spadlo s asi 20m v˝öky. Preto sme
na t˝chto mÛdoch urobili tak m·lo spojenÌ.
Dve krabice o ktor˝ch sme si mysleli,
ûe obsahuj˙ dvojitÈ p·smovÈ filtre pre vöetky
p·sma vËÌtane WARC, obsahovali len
jednoduchÈ filtre pre 10-160m mimo
WARC.
PouËenie: Iste, mÙûete pajlapovaù aj keÔ
m·te interferenciu od ÔalöÌch troch stanÌc.
ºudia sa vöak bud˙ sùaûovaù, ûe ste nenorm·lne pomalÌ. ätatistika uk·zala, ûe v takom
prÌpade budete maù len 10 sek˙nd bez QRM
za min˙tu!
ALPHA bude spoæahlivo pracovaù aj keÔ
bude na nej 30 cm snehu.(To sme zistili
po jednej snehovej b˙rke, len sme nezistili
kade sa ten sneh tam dostal).
PoËÌtaËe:
Z rÙznych dÙvodov sme poËÌtaËe pouûÌvali
len pre RTTY a vedenie dennÌka. Po piatich
dÚoch odiöiel z jedinÈho eöte funguj˙ceho
poËÌtaËa nap·jacÌ zdroj. V‰Ëöina dennÌkov
je pÌsan· na papier. ºudia sa zase bud˙
sùaûovaù, ûe si nemÙûu skontrolovaù
Ëi s nami pracovali na 20m, atÔ...
PouËenie: RTTY mÙûete pajlapovaù
aj v tedy, keÔ s prÌjimu na vysielanie
prech·dzate tak, ûe musÌte resetovaù modem.
ºudia sa vöak bud˙ sùaûovaù, ûe obmedzujete
RTTY aktivitu...
PROBL…MY :
Cel· t·to cesta bola v znamenÌ s˙vislej
reùaze ìproblÈmovì.
Falklands:
Nadv·ha batoûÌn na vöetk˝ch leteck˝ch
link·ch. Neboli sme na zozname cestuj˙cich. Ja s·m som musel ubezpeËovaù person·l
vojenskÈho lietadla RAF, ûe moje meno
ìCasierì je totoûnÈ s menom Mr.Kafler
na zozname cestuj˙cich. Bolo to z·bavnÈ
cestovaù ako Mr.Kafler. Vöade odo mÚa
chceli aby som otvoril moje kufre, krabice
s koaxom, zariadenÌm, koncov˝m stupÚom,
no z·ûitok...
Kapitan Khlebnikov:
Piloti vrtuænÌkov p˝tali kaûd˝ po 1000
dol·rov za vylodenie. Kapit·n tieû ûiadal
predom nedohodnut˙ sumu. Po dlhej
diskusii od svojich poûiadaviek naöùastie
upustili.
Khlebnikov je æadoborec, ktor˝ nem· stabiliz·tory. Nakl·Úanie lode o 40o z boka
na bok je pri dobrom poËasÌ norm·lne. LoÔ
sa vöak mÙûe nakl·Úaù aj 80o. Martin spadol
s postele trikr·t. Bobova (N4GCK) posteæ
nebola pripevnen· k podlahe, takûe sa jednu
noc öm˝kal 3 metre hore dolu po kajute.
Peter I. :
Je ùaûkÈ opÌsaù vöetko Ëo sa n·m prihodilo
na ostrove. Teplota sa v‰Ëöinou pohybovala
od plus 11 do mÌnus 15 stupÚov Celsia.
Neskoröie, poËas Ëast˝ch b˙rok s r˝chlosùou
vetra vyöe 100km/hod klesala teplota
aû na mÌnus 50 stupÚov! Neust·le sme
museli odhadzovaù sneh z gener·torov (pri
b˙rkach kaûd˝ch 30 min˙t!), d·vaù pozor
na materi·l a pok˙siù sa ho n·jsù po jeho
ìzmiznutÌì v snehov˝ch b˙rkach. KeÔ sme
nevysielali, alebo nespali, tak sme uh‡Úali
4m z·veje okolo stanov. ätyri dni n·m trvalo, neû sme po vylodenÌ vöetko uloûili, ötyri
dni n·m trvalo balenie a tieû ötyri dni
op˙öùanie ostrova.
Cesta sp‰ù:
Ako som uû spomÌnal, za let Herculesom
do Punta Arenas sme zaplatili 18000 dol·rov
a ötyri dni sme museli Ëakaù na odlet. Z
Punta Arenas do Santiaga sme zaplatili
po 240 dol·rov a domov eöte kaûd˝ od 1000
do 1500 dol·rov.
PoÔakovanie:
œakujeme vöetk˝m æuÔom (r·dioamatÈrom
z oblasti Lond˝na, Falkland, Punta Arenas,
miestnym obyvateæom Falkland, antarktick˝ch z·kladnÌ a Juûnej Ameriky za ich
starostlivosù o n·s.
Mali sme to öùastie, ûe sme boli dobre
vybavenÌ (stany, obleËenie, doprava) a mali
sme dostatok n·hradn˝ch zariadenÌ. Mali
sme pilotnÈ stanice, ktorÈ urobili pre n·s
maximum. œakujem Johnovi, ON4UN
a Marcovi, ON4WW za ich vynikaj˙cu
pr·cu ako eurÛpski piloti. Boli s nami
v neust·lom kontakte a urobili vöetko preto,
aby sme sa v poriadku vr·tili domov.
œaæöie zaujÌmavosti:
PoËas uplynul˝ch siedmych t˝ûdÚov sme
pouûili nasledovnÈ dopravnÈ prostriedky: osobnÈ lietadlo, anglickÈ a uruguayskÈ
vojenskÈ lietadlo, dûÌp, otvoren˝ kamiÛn,
taxÌk, osobnÈ aut·, tanky, æadoborec, n·kladn˙ loÔ, zodiak, sane a dva typy vrtuænÌkov.
Vst˙pili sme na p‰ù kontinentov (Juûn·
a Severn· Amerika, Afrika, AntarktÌda
a EurÛpa). V·ha vöetkÈho zariadenia a osobn˝ch vecÌ bola 18 ton! CelkovÈ n·klady
na expedÌciu presiahli 300 000 USD.
Z·verom tejto Ëasti chcem vyhl·siù, ûe sme
naozaj hrdÌ na to, Ëo sme na tejto expedÌcii
dosiahli. A eöte nieËo sæubujem, ûe v
najbliûöÌch dÚoch sa zaËnem op‰ù
pravidelne um˝vaù,hi.
V
nasleduj˙cich
Ëastiach
opÌöem
amatÈrsku Ëinnosù, ktor· je o nieËo zaujÌmavejöia. T·to Ëasù je urËen· v˝hradne
EurÛpanom, je zameran· na prev·dzku
a budem sa snaûiù odpovedaù na rÙzne
ot·zky, ktorÈ som dost·val. Budem sa snaûiù,
aby to nevyzeralo ako v˝hovorky z naöej
strany.
VP8BZL - Falklandy
Len kr·tko pred naöim odchodom z domo-
10
va sme si uvedomili, ûe niektorÌ z n·s bud˙
na Falklandoch skÙr. Snaûili sme sa preto
n·jsù vhodnÈ antÈny a zariadenia, aby sme
mohli t˝ch niekoæko dnÌ Ëakania pracovaù
na spodn˝ch p·smach a WARC-och. Mali
sme vöak znaËnÈ problÈmy, pretoûe
vysokonap‰ùov˝ transform·tor sieùovÈho
nap‰tia umiestnen˝ za budovou v ktorej sme
mali vybudovanÈ CW pracovisko n·m spÙsoboval znaËnÈ ruöenie. Hlavnou n·plÚou
naöej pr·ce vöak bola kontrola z·sob
potravÌn a materi·lu ktorÈ sa nakladali
na loÔ na VP8, alebo tu boli zak˙penÈ.
Napriek
tomu
sme
pracovali
s EU na vöetk˝ch p·smach. VerÌm, ûe sme
v·m dali niekoæko nov˝ch p·smov˝ch alebo
mÛdov˝ch zemÌ.
3Y0PI - Peter I
Nechceli sme sa ozvaù na p·sme skÙr, neû
postavÌme vöetky antÈny a nainötalujeme
zariadenia. Zah·jiù prev·dzku so ötyrmi zariadeniami malo æudÌ uspokojiù a zabr·niù zbytoËnej nervozite.
PoËas pajlapu sme pravidelne d·vali naöu
znaËku a neprekraËovali sme pajlapovÈ
okno 10kHz na CW a 25kHz na SSB. V okne
sme ladili ako to zvyËajne b˝va hore alebo
dole. DobrÌ, sk˙senÌ oper·tori tak mali öancu
ìurobiùì n·s veæmi r˝chlo (pozn. ed.: nevÌm,
jak musel b˝t oper·tor zkuöen˝, ale p¯i
toËenÌ knoflÌkem n·hodnÏ po 5 kHz spÌöe
z·leûelo na ötÏstÌ a v˝konu, neû na
zkuöenostech! - mÏ se to poda¯ilo aû 3.noc).
Pracovali sme tak r˝chlo ako sa len dalo,
priËom sme kaûdÈ spojenie potvrdzovali
celou znaËkou a ukon-Ëili slovami ìthank
youì, ìupì alebo ìQRZì. KeÔ sme pobrali
nejak˙ znaËku, snaûili sme sa urobiù kompletnÈ spojenie. »asto sme kontrolovali TX
kmitoËty a ûiadali æudÌ aby pracovali SPLIT.
Kaûd˝ deÚ sme m·vali skedy s naöimi pilotn˝mi stanicami. Dost·vali sme od nich rozsiahle
predpovede
podmienok
öÌrenia
a na z·klade toho sme robili pracovn˝ pl·n
na nasleduj˙ci deÚ. Tento rozvrh bol
vyvesen˝ v kuchyni a obsahoval Ëas, p·smo,
meno oper·tora a oblasù na ktor˙ sa zameriame. Denne sme sa stret·vali a hodnotili
Ëo ölo dobre a Ëo nie.
Podmienky
PerfektnÈ podmienky boli poËas prv˝ch
dÚoch naöej prev·dzky. Prv˝ t˝ûdeÚ, keÔ bol
o n·s najv‰ËöÌ z·ujem vöak boli sign·ly
z EurÛpy pomerne slabÈ. Podmienky boli
nepredvÌdateænÈ. Niekedy sme mohli pracovaù s EU na 20m uû od 04:00Z, ale na druh˝
deÚ sme EU za celÈ r·no nepoËuli. Niekedy
bola zase 40-ka otvoren· na EU o 00:00Z,
inokedy aû o 06:00Z. PoËas druhÈho t˝ûdÚa
(vËÌtane vÌkendu) boli prich·dzaj˙ce sign·ly
z EU podstatne silnejöie, ale naopak, napriek
2kW a smerovk·m ktorÈ sme mali, n·s
v EU nebolo bohvie ako poËuù.
P·sma
30 metrovÈ p·smo bolo katastrof·lne. CelÈ
bolo pokrytÈ juhoamerick˝mi pir·tskymi
stanicami pracuj˙cimi SSB! Na 40-ke a 80ke sme mali problÈm vzbudiù pozornosù EU,
najm‰ na SSB. PoËuli sme super silnÈ sign·ly, ale na naöe CQ n·m nikto neodpovedal.
Museli sme preto zavolaù niekoho, kto volal
AMA MAGAZÍN
CQ DX (tieto stanice ani nechceli veriù, ûe
ich to vol·me my, hi) a poûiadaù ho, aby
sa pozrel po nejakom voænom kmitoËte,
na ktorom by sme mohli zaËaù pracovaù.
(Pozn.ed.: to platilo z¯ejmÏ pro stanice mimo
EU, protoûe s EU pracovali skoro v˝hradnÏ
na kmitoËtu 3800 a to jeötÏ po kr·tkou dobu
okolo v˝chodu Slunce). T·to prax sa n·m
osvedËila. Na 160-ke sme mali len jedno
dobrÈ otvorenie na EU.
John, ON4UN uû pred zaËiatkom expedÌcie uverejnil pribliûn˝ pl·n naöej prev·dzky
v z·vislosti na podmienkach, napriek tomu
ho uv·dzam op‰ù. Je z neho vidieù najlepöie
otvorenie p·siem pre EU.
10m : 11:45 - 13:45 a 15:00 - 17:00
12m : 11:00 - 17:00
15m : 13:00 - 16:00 a 17:00 - 18:00
17m : 09:00 - 12:00 a 17:00 - 21:00
20m : 07:00 - 11:00 a 19:00 - 01:00
30m : 21:00 - 01:00 sporadicky otvoren·
40m : 21:00 - 09:00
80m : 02:00 - 08:00
160m: najËastejöie 04:00 - 06:00
KeÔ si pozorne vöimnete uvedenÈ Ëasy
zistÌte, ûe r·no iöiel MUF hore, zaËÌnal okolo
08:00 na 80-ke a konËil na 10-ke okolo
11:45. Tam chvÌæu post·l, op‰ù iöiel dole
a konËil okolo 22:00 alebo o nieËo neskÙr
na 40-ke. V‰Ëöina EU stnÌc s nami pracovala
od 40m do 15m, ale samozrejme pracovali
sme s EU na vöetk˝ch p·smach aj mÛdoch
(aj na RTTY). Niekoæko hodÌn sme mali
v prev·dzke aj satelitnÈ zariadenie, ale
na AO-13 neboli podmienky, sk˙öali sme
teda aj AO-10, ale niekto n·s nepoËul.
ìPO»ULI SME ICH, ALE PRE»O NEPRACOVALI S EUR”POU ?ì
Uû pred odchodom sme predpokladali,
ûe podmienky umoûnia pracovaù s viacer˝mi
kontinentami s˙Ëasne. Mali sme preto
v ˙mysle urobiù vöetko preto, aby ûiaden
kontinent nebol zv˝hodÚovan˝, lebo PETER
I. bol na kaûdom z nich najûiadanejöou
zemou DXCC. Ale uû po prvom dni prev·dzky sme zistili, ûe sign·ly z USA prekryj˙
vöetk˝ch EurÛpanov, takûe sme preferovali
EU vûdy, keÔ sme ich poËuli (a verte mi,
ûe sme to pravidelne kontrolovali).
(Pozn.ed.: moûn· evropötÌ oper·to¯i ano,
ameriËtÌ ale d·vali jasnÏ p¯ednost "sv˝m" a
to klidnÏ v dobÏ, kdy byli t¯eba na 80 m v
EU S9). Snaûili sme sa robiù aj veæmi slabÈ
EU stanice a Ws museli Ëakaù napriek tomu,
ûe ich sign·ly boli 59+30dB. éiaden kontinent sme vöak nenechali prÌliö dlho Ëakaù,
ale verte mi, nebolo to æahkÈ. ºudia
z kaûdÈho kontinentu reagovali rovnako.
ìMy na kontinente X ich poËujeme veæmi
dobre, tak preËo pracuj˙ s kontinentom Y
?ì a podobne. Pam‰t·m si, ûe poËas prv˝ch
dnÌ boli sign·ly z EU na 40-ke pomerne
slabÈ, pracovali sme teda cel˙ noc s USA
a JA. Ale hneÔ v prv˙ noc keÔ sme mali
vynikaj˙ce otvorenie na EU, sme pracovali
s EU pokiaæ to podmienky umoûnili (aû
do 08:00). Aû potom sme zaËali pracovaù
s USA. Ale to sme uû od nich poË˙vali..ì
skoröie ste boli silnejöÌ, preËo ste cel˝ Ëas
pracovali len s EU?...? PresvedËili sme sa,
ûe keÔ s˙ dobrÈ podmienky, d· sa pracovaù
so vöetk˝mi kontinentami s˙Ëasne, ale keÔ
ČERVEN 1994
s˙ podmienky öpatnÈ, sign·ly z jednÈho kontinentu prekryj˙ in˝ kontinent. Podæa toho
bola orientovan· aj naöa prev·dzka.
KeÔ sme pracovali s EU na niektorom
p·sme, Ôalöia stanica kontrolovala vyööie
p·smo (r·no), alebo niûöie p·smo (veËer).
Preto sme nezmeökali ûiadne mimoriadne,
Ëo len kr·tkodobÈ otvorenie inÈho p·sma.
Pravdepodobne ste n·s Ëasto poËuli hovoriù
ìm·me od v·s dobrÈ sign·ly na 15m, Ôaæöia
stanica je na 24894 CW a kontroluje podmienky..ì.
Viedli sme si tieû ötatistiku s ktor˝m kontinentom sme pracovali na ktorom p·sme
a ak˝m mÛdom. Takûe kaûd˝ kontinent mal
rovnak˙ öancu, ûiaden nebol zv˝hodÚovan˝.
PRE»O STE STR¡CALI »AS NA WARCOCH, RTTY, SATELITE A ìçAéK›CHì
P¡SMACH?
Chcel by som pripomen˙ù, ûe z PETRA
I. eöte pred nami nikto nepracoval na WARC
p·smach ani cez satelit a predch·dzaj˙ca
DX expedÌcia mala problÈmy aj s RTTY
a spodn˝mi p·smami. (Ale aj tak urobili len
dvaja oper·tori vynikaj˙cu pr·cu). Bolo
naöou povinnosùou venovaù sa aj t˝mto p·smam a mÛdom, lebo mnoûstvo æudÌ sa teraz
zaujÌma len o WARCe, RTTY alebo satelit.
A museli sme im daù öancu! (bez koment·¯e)
Na druhej strane, hlavn˝m cieæom bolo daù
nov˙ zem Ëo najv‰Ëöiemu poËtu æudÌ aspoÚ
na jednom p·sme. Preto bolo minim·lne
jedno zariadenie na 20m nonstop (pozn.ed.:
smÏrem na EU musela b˝t asi ûelezn·
opona, protoûe r·no ani veËer nebylo po
vÏtöinu dnÌ po 3Y0PI ani vidu ani slechu).
PoËas hlavn˝ch otvorenÌ najm‰ na zaËiatku
prev·dzky boli minim·lne tri stanice na klasick˝ch
p·smach,
jedno
zariadenie
na WARC p·smach alebo na tzv. ìtaûöÌchì
p·smach (160, 80 a 10m). Takûe nezd·
sa mi, ûe by sme str·cali Ëas.
nemohli dodrûaù pÙvodne stanovenÈ split
okno (TX na 28475, RX 28510-515).
SkutoËne je to smieöna ot·zka a n˙ti k
zamysleniu. ºudia maj˙ zaalokovan˝ jeden
kmitoËet (ten ohl·sen˝), neust·le Ëumia
do DX clustra a vÙbec sa neobùaûuj˙ pozrieù
sa po n·s okolo tejto frekvencie. Pam‰t·te
sa eöte na Ëasy, keÔ neexistovali DX clustre
a keÔ DX expedÌcie neohlasovali dopredu
prev·dzkovÈ kmitoËty ?
ìPRE»O STE PRACOVALI TAK M¡LO
CW?ì
Nezab˙dajte, mali sme len troch
CW oper·torov a p‰ù SSB. Do poslednej
chvÌle sme hæadali viac CW oper·torov.
Obdivujem preto v˝kon naöich CW oper·torov K0IR, N4GCK a HB9AHL. Pracovali
ako Ëerti cel˝ Ëas s dvomi zariadeniami.
(pozn.ed.: nenÌ t¯eba p¯ipomÌnat vzhledem k
obsazenÌ oper·tor˘, kter˝m smÏrem). Tu je
teda odpoveÔ na ot·zku ìpreËo ste pracovali
viac SSB neû CW?ì...
ìPRÕLIä POMALYì
Ako som uû spomÌnal v prvej Ëasti, mali
sme len jednu sadu filtrov na 10-15-20-4080-160m, navyöe 20m filter n·m ìodiöielì
prÌliö skoro. Museli sme teda predpokladaù
vz·jomnÈ ruöenie medzi naöimi stanicami.
To bol urËuj˙ci faktor, ako r˝chlo mÙûeme
pracovaù. KaûdÈ spojenie mÙûe byù
ukonËenÈ v dvoch rel·ci·ch :
1. ..ì BB 59 ì
2. ..ì AA1BB, thank youì
Ale...ak æudia nepoË˙vali, alebo ak bola
naöa frekvencia zaruöen·, tak to iölo pomalöie.Kaûd˝ z n·s pracoval nepretrûite
niekoæko hodÌn, priËom robil 3-4 spojenia
za min˙tu, v öpiËk·ch 6-7 spojenÌ. Sk˙ste to,
je to poriadne r˝˝˝˝chlo !
DISCIPLÕNA, QRM, ìPOLICAJTIì, ATœ.
ìPO»ULI SME CE8 A 4K1F NA P¡SME
X, KDE STE BOLI V TOM »ASE ?ì
KeÔ sme pl·vali juûne od VP8, pozorovali
sme Ëoraz menöie a menöie otvorenia do EU.
P·sma sa otv·rali neskoröie a zatv·rali skorej. Z naöich 6000 spojenÌ, ktorÈ sme urobili
z VP8 sme si urobili tabuæku otvorenia
p·siem na jednotlivÈ kontinenty. Ale
je rozdiel, Ëi sa plavÌte juûne od VP8 alebo
na 3Y. Veæmi æutujem, ale nemÙûete predsa
pouûÌvaù sign·ly z VP8, 4K1F alebo z Juûnej
Ameriky ako maj·k z 3Y! Pozrite sa na mapu
a keÔ porovn·te zemepisnÈ s˙radnice medzi
VP8 a 3Y zistÌte, ûe je to pribliûne tak˝
rozdiel, ako medzi juûn˝m Talianskom
a stredn˝m ävÈdskom, a medzi 4K1F
a 3Y je tak˝ rozdiel ako medzi juûn˝m
Talianskom a severn˝m Nemeckom....
ìOHL¡SEN› KMITO»ET BOL 28.475,
PRE»O STE PRACOVALI NA 28.480?ì
Toto bola jedna z t˝ch z·bavnejöÌch ot·zok. OdpoveÔ je æahk·. Ak ohl·sen˝ kmitoËet bol obsaden˝ (v‰Ëöinou juhoamerick˝mi stanicami, ktorÈ boli severne od n·s)
nemohli sme zaËaù vysielaù priamo na niektorej z nich, keÔ sa nechcela preladiù.
To bolo aj prÌËinou, preËo sme z Ëasu na Ëas
Hmmmm, a sme pritom. Toto je ch˙lostiv·
kapitola. Som hlboko presvedËen˝, ûe naöa
prev·dzka bola tak·, ako sme ju sæubovali
pred odchodom. DostatoËne r˝chla, s potvrzovanÌm cel˝ch znaËiek, optim·lne sme
vyuûÌvali otvorenie p·siem a kaûd˝ mal rovnak˙ öancu pracovaù s nami. Najv‰Ëöie
ùaûkosti n·m vöak robila EurÛpa. Je to
najnedisciplinovanejöÌ kontinent. A keÔ hovorÌm EurÛpa, myslÌm t˝m CEL⁄ EurÛpu!!!
Mali sme rovnako veæa problÈmov s G, PA,
ON, OH stanicami-(samozrejm‰ aj ÔaæöÌmi)
ako s juûnou EurÛpou. T·to skutoËnosù
v˝razne ovplyvnila poËet spojeni s EU stanicami. Pre toto nepochopiteænÈ spr·vanie
nem·me ûiadne vysvetlenie. Robili sme
vöetko, Ëo bolo v naöich sil·ch, ale niË
nepom·halo. A znovu opakujem, ûe to
nebola len juûn· EurÛpa. Pr·ve naopak!
SpomÌnam si na jednu hodinu, keÔ sa otvorila 10-ka na z·padn˙ EU, najm‰ vöak
na Anglicko. KeÔ som zavolal ìG4L G4L
G4L 59ì, odpovedalo mi mnoûstvo rÙznych
G stanÌc. KeÔ som ûiadal ìQRX, everyone
stand byì trvalo aspoÚ 20 sek˙nd neû zostalo ticho. K Ëomu to je dobrÈ? Prip˙öùam,
ûe mohlo byù na naöom kmitoËte QRM, ale
nie cel˙ dobu! MnohÌ z v·s moûno neviete,
ako pracovaù v pajlape. Ralph, KK6EK pÌöe
11
knihu o naöej expedÌcii. Mala by byù vytlaËen· uû koncom aprÌla. Ralph v nej pÌöe
kapitolu ìAko pracovaù r˝chlo v pajlape
CWì a ja pÌöem SSB Ëasù, d˙faj˙c,
ûe sa to niektorÌ æudia nauËia. KeÔ pracujete
v r˝chlom pajlape, tak urobiù spojenie nie je
v‰Ëöinou ot·zka v˝konu, alebo öùastia ale
ot·zka dobrej prev·dzky a schopnostÌ oper·tora. (pozn.ed.: urËitÏ se to vöichni nauËÌ aû
se na druhÈ stranÏ odnauËÌ oper·to¯i
pouûÌvat skokovÈ ladÏnÌ po 5 kHz).
A »O QRP STANICE ?
Uzn·vam, ûe Ëlovek, ktor˝ m· 5W m·
veæmi mal˙ Ëancu pracovaù s niektorou veækou expedÌciou. Ak vöak m·te 100W a viac
a hoci obyËajn˙ antÈnu nemali by ste maù
s 3Y problÈmy. Ak to tak nebolo, musÌte sa
sp˝taù sami seba ako je to moûnÈ. Ak ste
mali skutoËne v·ûny z·ujem o spojenie
mohli ste si zobraù v priebehu t˝ûdÚa deÚ
voæna (pozn.ed.: nebo spÌöe sledovat expedici aspoÚ jeden t˝den kaûdou noc)
a nespoliehaù sa na to, ûe n·s urobÌte
v priebehu jedinej hodiny v sobotu. Poviem
v·m prÌklad : Mark, ON4WW sa presùahoval
zo svojho QTH a mohol pouûÌvaù len 100W
a vöep·smov˝ vertik·l Hygain. Dovolal
sa na ötyroch p·smach priËom volal v strede
pajlapu. éiadna pomoc, ûiadne ìöpeci·lneì
kmitoËty. Ako to dok·zal? No je to predovöetk˝m dobr˝ oper·tor. Vie kedy a kde
volaù. A m· vynikaj˙ce QTH, hi. Pozn.JW).
A Ëo povedaù t˝m 5 wattov˝m? Ned· sa
jednoducho povedaù ìa teraz len QRPì.
V tom momente bude QRP kaûd˝
ìkilovaù·kì. Bolo by to to istÈ, ako keby som
povedal ìa teraz ma vöetci Ëo nemÙûete
chodiù split volajte na mojom kmitoËteì.
A DX siete? To nie. Priemer spojenÌ v sieùach
je nÌzky. A aj keby sme to sk˙sili, nemohli
by sme uspokojiù kaûdÈho. A navyöe, jedna
sieù bude vykrikovaù..ìboli ste v XY sieti,
preËo ste nepriöli aj do mojej?ì a pod.
éARTY
Uzatvorme t˙to kapitolu niekoæk˝mi vtipmi, ktorÈ sme poËuli poËas pajlapu :
- ìZ akÈho öt·tu pracujete ?ì
- ìAkÈ je vaöe 10-10 ËÌslo ?ì
- ìKedy budete na RTTY?ì (priËom sme
pr·ve pracovali t˝mto mÛdom s jeho kontinentom)
- Pracovali sme po ËÌslach. Urobili sme
20 ìdvojekì a zaËali sme s ìtrojkamiì keÔ
niekto zakriËal : ìpreËo ste nerobili ûiadne
dvojky?ì
- ìPozdrav Johnnyhoì - ktorÈho Johnnyho ?
- ìMÙûete sa pozrieù, Ëi som v·s uû robil
na tomto p·sme?ì
Bolo ich vöak oveæa viacej. Predstavte
si n·s sedieù v stane, f˙ka vietor 100km/hod
a vonku pr·ve odhadzuj˙ sneh z gener·torov, keÔ prÌde jedna z tak˝chto ìhl·öokì.
Niekedy sme od smiechu padali na kolen·,
inokedy sme len pozerali po sebe a neverili
vlastn˝m uöiam, hi.
KONIEC
VerÌm, ûe t·to Ëasù v·m dala obraz o celej
expedÌcii. Napriek tomu sme presvedËenÌ
o veËnej pravde ìNIKDY NEMOéEä
USPOKOJIç VäETK›CHì a ìVäETKO
JE VéDY IN¡»ì. S touto m˙drosùou sme
expedÌciu zaËali aj skonËili.
12
OK4HOB/MM
OK 4 HOB/mm
opÏt na mo¯i!
SedÌm
s
Bed¯ichem
Sk·lou OK1HOB na palubÏ jachty Lyra II. Bed¯ich
se chyst· na dalöÌ svoji
plavbu. P¯i tÈto p¯Ìleûitosti
jsem mu poloûil nÏkolik
ot·zek, kterÈ budou jistÏ
zajÌmat naöe amatÈry.
P¯i poslednÌ plavbÏ jsi obeplul na jachtÏ
Lyra II za 7 a p˘l roku svÏt. Z tÈto cesty jsi
vysÌlal pod znaËkou OK4KOB/mm. VÌm, ûe
v kvÏtnu se chyst·ö na dalöÌ plavbu. Kam
a pod jakou znaËkou budeö vysÌlat?
Kam? - Co nejd·l, aby spojenÌ a radioamatÈrsk· Ëinnost byla pro naöe amatÈry
opravdu zajÌmav·. P¯esn˝ itiner·¯ nem·m,
ale v podstatÏ to bude st·le na z·pad, Ëili
za sluncem. VysÌlat budu z paluby Lyry
II pod znaËkou OK4HOB/mm a po dobu
2 mÏsÌc˘ tuto stanici bude obsluhovat jeötÏ
druh· oper·torka yl Adriana.
Kdy budeö na mo¯i a kdy s tebou budou
naöi amatȯi moci nav·zat prvnÌ spojenÌ?
Dostat se dnes k mo¯i je pr·vÏ tak tÏûkÈ,
moûn· i tÏûöÌ neûli za totality, jen problÈmy
jsou trochu jinÈ, r˘znÈ papÌry jen k pr˘jezdu
Slovenskem p¯ijdou bratru na 33 400,- Sk.
O ostatnÌm nemluvÏ. Nem·m û·dnou
z·ruku, ûe tato Ë·stka bude staËit /kÈû by byl
na hranici nÏjak˝ radioamatÈr/. Bude-li vöe
OK na mo¯e se dostaneme tak 10.5.94.
VysÌlat budeme v p·smu 3,5-14-21 MHz od
08-14 GMT. KmitoËty 14.320-21.320 +QRM. V p·smu 3,5 MHz v hornÌ Ë·sti SSB
p·sma.
ÿekni Ëten·¯˘m AMY nÏco o lodi Lyra
II a o za¯ÌzenÌ, kterÈ budeö na tÈto plavbÏ
pouûÌvat?
Lyra II? To je mal˝ z·zrak, kter˝ jiû
5x zdolal Atlantik, 3x St¯edozemnÌ mo¯e,
1x mo¯e SevernÌ, 1x Pacifik, 1x Indik.
Argonauta, kterÈho jsem pouûÌval na minulÈ
cestÏ nahradil ICOM 720A. AntÈny dipÛl
na 14 MHz a 21 MHz, d·le LW v dÈlce cca
18 m.
Jak· bude pos·dka pro prvnÌ Ë·st plavby
a kam povede prvnÌ trasa?
Jak jiû bylo naznaËeno, pro prvÈ dva
mÏsÌce bude na palubÏ p¯ekr·snÈ op·lenÈ
dÏvËe-redaktorka z Mostu, kter· spadla
p¯Ìmo z nebe, kdyû p¯ed Ëasem se mnou
dÏlala interviw. LoÔ i vysilaËky ji zaujaly
natolik, ûe se nem˘ûe doËkat spojenÌ s naöimi radioamatÈry.
Co vöechno p¯edch·zÌ tomu, aby ËlovÏk
ze Dvora Kr·lovÈ mohl na vlastnoruËnÏ
postavenÈ jachtÏ obeplout svÏt?
V prvnÌ ¯adÏ rozhodnutÌ co chce ËlovÏk
na tomto svÏtÏ dÏlat, uvÏdomit si, na co m·
a kdyû na to p¯ijde, tak to dÏlat po¯·dnÏ. Jen
tak se d· nÏkam dojÌt. Je to stejnÈ jako
u kaûdÈho jinÈho hobby.
Jak jsi ty zaËÌnal jako radioamatÈr, kde byly
tvoje zaË·tky radioamatÈra?
Jako mnozÌ z n·s jsem jako dÌtÏ ökolou
povinnÈ zaËÌnal zpÏtnou vazbou na st¯ednÌch vln·ch a vyslouûil jsem si tÌm p¯ezdÌvku
RUäI». Sousedi v okolÌ mÏ za to mÏli moc
r·di a vydrûelo jim to dodnes. Dnes ovöem
ruöÌm dokonaleji. SpokleËnÏ se tak tÏöÌm aû
vyjedu na mo¯e. Se skuteËnou amatÈrskou
pracÌ jsem zaËÌnal u DvorskÈ kolektivky
OK1KOB, kter· i p¯es zvl·ötnosti m˝ch
z·jm˘ p¯ich·zejÌcÌch do konfliktu.s minul˝m
reûimem nade mnou drûela ruku a tak jsem
majÌc zkouöky v Praze za sebou mohl vysÌlat
od roku 1980 pod jejich znaËkou
OK4KOB/mm! Je to na mÌstÏ vyj·d¯it obdiv
nad mechanismy, kterÈ v totalitnÌm reûimu
a podmÌnk·m dob¯e zn·m˝ch dok·zaly
nÏco takovÈho za¯Ìdit.
Jako p¯i minulÈ cestÏ budeme s Tebou
udrûovat st·lÈ spojenÌ a o Tvoje z·ûitky
se podÏlÌme se Ëten·¯i AMY. Co bys chtÏl na
zaË·tku cesty sdÏlit Ëten·¯˘m klubovÈho
Ëasopisu.
»ten·¯ musÌ na dod·nÌ Ëasopisu Ëekat delöÌ
dobu, amatÈr m· zpr·vy st·le ËerstvÈ.
Douf·m vöak, ûe se mi Ëas od Ëasu poda¯Ì
nÏjakÈ slanÈ radiovÈ vlny zanÈst na str·nky
klubovÈho Ëasopisu AMA.
»ten·¯e AMY zdravÌ BÈda
OK4HOB/MM
Na z·vÏr Ti dÏkuji za Ëten·¯e AMY
za poskytnut˝ rozhovor a p¯eji Ti dobr˝ vÌtr
do plachet a öùastn˝ n·vrat dom˘. »ten·¯e
AMY budeme pravidelnÏ informovat
o plavbÏ Lyry II a jejÌ pos·dky, tak jak
obdrûÌme od BÈdy zpr·vy. P¯ÌpadnÈ dotazy
zodpovÌ ËlenovÈ radioklubu OK1KOB
na amatÈrsk˝ch p·smech. Za Ëten·¯e AMY
se ptal Josef OK1MKD.
AMA MAGAZÍN
DIPLOMY
Jiří Peček, OK2QX
Diplomy ostrova AscensiÛn majÌ novÈho
manaûera. Je jÌm Steve Hodgson, G0LII.
6 Broughton Rd., West Ayton, Scarborough
YO13 9JW, North Yorkshire, England.
DIG klub m· od 1.7.93 tyto novÈ manaûery
pro svÈ diplomy (u d¯ÌvÏjöÌch zmÏna
smÏrovacÌch ËÌsel!):
W-DIG-M: DH1PAL Tilsiterstr. 16 D-53799
Euskirchen
EU-PX-A: DJ8VC Ernst-Hase-Weg 6 D48482 Emsdetten
WGLC: DK7ZT Weiterh‰userstr. 11 D35041 Marburg
IAPA, WDXS: DL8JS Postfach 19 25 D32219 B¸nde
TMA: DK4KW Oberforstbacher Str. 419 D52076 Aachen
Familia 77: DK4KW Oberforstbacher Str.
419 D-52076 Aachen
Germany Award: DL1YCA Br¸drstr. 52 D32584 Lˆhne
DIG Trophy: DL9XW Postfach 14 06 D48504 Nordhorn
Actio 40: DL6YBY Postfach 150 D-45713
Haltern
Zodiak 270: DF8BQ Alte Reihe 28 D27313 Dˆrverden
CEPT Diplom: DL9HC Weidenstr. 18 D68526 Ladenburg
DIG sekret·¯: DJ8OT, Postfach 10 12 44 D42512 Velbert
Rusk˝ ˙st¯ednÌ radioklub vyd·v· st·le
diplomy R-150-S, RAEM, COSMOS, R6K
a U-DX-C. Diplomy R-100-O, W-100-U, R15R, 5B W-100-U m˘ûete jeötÏ zÌskat, ale
jen za spojenÌ do 31.12.91, diplom R-10-R
se vyd·val za spojenÌ do konce roku 1983.
Diplomy kr·tkodobÈ platnosti:
Moûnost zÌskat kr·tkodob˝ diplom Potsdam
1000 se prodluûuje do konce roku 1994.
NovÈ smÏrovacÌ ËÌslo vydavatele je D14480 Potsdam.
OL DIPLOM - 17. Olympiske Vinterleker
Lillenhammer 1994. Norsk· radioamatÈrsk·
liga - NRRL vyd·v· koncesion·¯˘m i
posluchaˢm
p¯Ìleûitostn˝
diplom
u p¯Ìleûitosti zimnÌ olympi·dy. Pro diplom
platily spojenÌ Ëi poslechy v dobÏ od
1.10.1993 do 27.2.1994. Diplom se vyd·v·
ve t¯ech t¯Ìd·ch: 1. za 30 z˙ËastnÏn˝ch
zemÌ + 15 LA/LB/JW/JX stanic, z toho alespoÚ jedna musÌ b˝t s prefixem LI, 2. za
20 z˙ËastnÏn˝ch zemÌ + 10 LA/LB/JW/JX
stanic, z toho alespoÚ jedna musÌ b˝t s prefixem LI, 3. za 10 z˙ËastnÏn˝ch zemÌ
+ 5 LA/LB/JW/JX stanic, z toho alespoÚ
jedna musÌ b˝t s prefixem LI. Diplomy
se vyd·vajÌ za provoz MIX, CW, SSB, RTTY.
V pr˘bÏhu uvedenÈ doby budou v provozu
speci·lnÌ
stanice
LI1OWG
z Lillenhammeru, LI2OWG z Hamaru,
»ERVEN 1994
LI3OWG
z
Gjˆviku,
LI4OWG
z Gudbrandsdalenu. SpojenÌ s LI stanicÌ
navÌc (tzn. s druhou, t¯etÌ..) m˘ûe nahradit
chybÏjÌcÌ spojenÌ se z˙ËastnÏnou ze mÌ.
é·dosti se p¯ijÌmajÌ do 31.8.1995,
potvrzen˝ seznam QSL a 50 NOK nebo
ekvivalent se zasÌl· na: NRRL Awards
Manager, Erik Jahnsen, LA7AJ, Kaupang
Nordre, N-3261 Larvik, Norge.
EXPO 93 Award - za spojenÌ se speci·lnÌ
korejskou stanicÌ EXPO a s libovolnou dalöÌ
korejskou stanicÌ od 1.4.1991, IRC a GCR
na: Award Desk - Korean Amateur Radio
League - P.O.Box 162 - C.P.O. Seoul 162
C.P.O. Seoul 100-601, Korea
DNAT - 25 - Award vyd·v· VERON
u p¯Ìleûitosti 25. nÏmecko-holandsk˝ch
radioamatÈrsk˝ch dn˘. Mohou jej zÌskat jak
koncesovanÌ amatȯi, tak posluchaËi
na kr·tk˝ch vln·ch za spojenÌ (poslechy)
24 holandsk˝ch a 24 nÏmeck˝ch stanic
plus jednÈ nÏmeckÈ a jednÈ holandskÈ
klubovÈ stanice, na VKV staËÌ 12 nÏmeck˝ch a 12 holandsk˝ch stanic a po jednÈ
klubovÈ. Na druhu provozu a p·smech
jinak nez·leûÌ. V˝pis z denÌku a 5 DM nebo
3$ se zasÌl· na adresu: Bob Hendriks,
PA0CWS,
Botter
2212,
NL-8232
KW Leylstad, Holandsko.
800 Jahre Bayreuth vyd·v· odboËka DARC
v Bayreuthu (DOK B06) u p¯Ìleûitosti 800.
v˝roËÌ zaloûenÌ tohoto mÏsta. Diplom
mohou zÌskat koncesion·¯i i posluchaËi,
za nav·zan· Ëi odposlouchan· spojenÌ
bÏhem letoönÌho (1994) roku libovoln˝m
druhem provozu a na libovoln˝ch p·smech. EvropskÈ stanice musÌ zÌskat
40 bod˘, p¯itom spojenÌ se stanicÌ DA0BAY
se hodnotÌ deseti body zvl·öù na kaûdÈm
p·smu a kaûd˝m druhem provozu, klubovÈ
stanice DK0BT, BY, BTH, DL0BY, DLR,
EVO, RUD a DF0NDF pÏti body. Vöechny
ostatnÌ sta-nice z DOK B06 a partnerskÈho
mÏsta Rudolstadt (DOK X24) a z DOK Z42
se hodnotÌ p¯i spojenÌch na KV p·smech
pÏti body, na VKV FM provozem jednÌm
bodem, CW nebo SSB dvÏma body. é·dost
s po tvrzen˝m seznamem QSL a poplatkem
10 DM nebo 8 $ zaölete na adresu: Uwe
Scherf, DL9NDS, Postfach 110101 D95420 Bayreuth, NÏmecko. Diplom je vÌcebarevn˝, A4, obsahuje znak a pohled
na nÏkolik historick˝ch mÌst mÏsta.
Old Capital Award -vyd·v· se u p¯ÌleûitostÌ
dvou v˝roËÌ ve mÏstÏ Kyoto v roce 1994.
Jednak slavÌ v roce 1994 1200 let svÈ existence, navÌc se tam v z·vÏru roku 1993
konala
konference
ITU.
K
tÏmto
p¯Ìleûitostem vyd·vajÌ radioamatȯi v Kyoto
diplom, za spojenÌ v obdobÌ 1.6.1993
aû 31.12.1994 se stanicemi, jejichû nÏkter·
pÌsmena a ËÌslice volaËky sloûÌ dohromady
fr·zi ÑKYOTO 1200TH CELEBRATIONì.
KaûdÈ pÌsmeno musÌ b˝t reprezentov·no
jinou stanicÌ, bez ohledu na zemi odkud
vysÌl·. ⁄daje o spojenÌch a 10 IRC nebo
5 $ se zasÌl· na adresu: HEIAN-SENTO
1200 Celebration, P.O.Box 1, Kyoto-Nishi,
Kyoto 616 Japan.
Diplomy s trvalou platnostÌ
Na pamÏù 65. v˝roËÌ prvÈho spojenÌ mezi
tehdejöÌm SSSR a USA se vyd·v· pamÏtnÌ
medaile z keramiky jako diplom; k jejÌmu
zÌsk·nÌ je t¯eba nav·zat spojenÌ s 10 stanicemi z USA (ales poÚ jedno se st·tem
IOWA) a s 10 stanicemi b˝valÈho SSSR
(alespoÚ jedno s oblastÌ 065 (UB5U.. nebo
UR0UCH) bez ohledu na p·sma a druh
provozu.
Potvrzen˝
seznam
QSL
a 5 $ nebo 15 IRC se zasÌl· na: WI8R, Bill
Aspin, 188 N Mieliens Rd., Mun ger,
MI 48747, USA.
Bacau Award vyd·v· radioklub oblasti
Bacau za spojenÌ se stanicemi tohoto okresu od 1.1.1955. Kaûd· stanice se hodno tÌ
jednÌm bodem, stanice Ëlen˘ YO DX klubu
dvÏma body (YO8 AGZ, ATT, GF, KAN,
ME, QH, RL). Diplom se vyd·v· ve t¯Ìd·ch
za dosaûenÌ 3, 5 a 8 bod˘. é·dosti s potvrzen˝m seznamem QSL a 7 IRC se zasÌl· na:
Award Manager, Sicoe Nicoulae, P.O.Box
28, R-5500 Bacau 1, Romania.
Moldova Award m˘ûete zÌskat za spojenÌ
s okresy regionu Mol dova v Rumunsku:
BC (Bacau, YO8), BT (Botosani, YO8), GL
(Galati, YO4), IS (Iasi, YO8), NT (Neamt,
YO8), SV (Suceava, YO8), VN (Vrancea,
YO4), VS (Vaslui, YO8). PlatÌ spojenÌ od
1.1.1955, diplom se vyd·v· ve t¯Ìd·ch
za 3, 5 nebo 8 okres˘. Je nmoûnÈ poû·dat
o diplom za jednotlivÈ druhy provozu nebo
za spojenÌ na jednom p·smu. é·dosti s potvrzen˝m sezna mem QSL a 7 IRC se zasÌl·
na: Award Manager, Sicoe Nicoulae,
P.O.Box 28, R-5500 Bacau 1, Romania.
CCC (Cinco Continentes Comunicados) tento ofici·lnÌ diplom RCA mohou zÌskat
i posluchaËi, pokud majÌ ofici·lnÌ klubovÈ
ËÌslo a jsou Ëleny IARU za QSL lÌstky
ze vöech svÏtadÌl˘ na dvou p·smech (tzn.
10 QSL, SevernÌ a JiûnÌ Amerika se nerozliöuje). Pokud p¯edloûÌ QSL ze t¯Ì p·sem,
obdrûÌ vyööÌ t¯Ìdu diplomu, ÑDiploma
Laureadoì. Nez·leûÌ na tom z jak˝ch je to
p·sem, ale na kaûdÈm musÌ b˝t vöech pÏt
kontinent˘. Seznam QSL potvrzen˝ diplomov˝m mana-ûerem »RK, 5 $ nebo 10 IRC
se zasÌl· na: Radio Club Argentino, Award
Manager, Casilla de Correro 97, 1000
Buenos Aires, Rep. Argentina (Pozn.: vzhledem k podmÌnce ËlenstvÌ v IARU mohou
o diplom û·dat jen ËlenovÈ »RK nebo
p¯idruûen˝ch organizacÌ).
Brazilian Coast Award - za telegrafnÌ spojenÌ (pro posluchaËe poslechy) s osmi
volaËkami BrazÌlie, kterÈ pat¯Ì brazilskÈmu
pob¯eûÌ: PP1, PP5, PP6, PP7, PQ8, PR7,
PR8, PS7, PS8, PT7, PY1, PY2, PY3, PY5,
PY7, PY8, PY0F, PY0S, PY0T. Popla tek
za vyd·nÌ 5 IRC, û·dosti s potvrzen˝m se-
13
znamem QSL a poplatkem na: GPCW,
P.O.Box 556, 11001 Santos, SP, BrazilSouth America.
Diplome de la Zone 2 vyd·v· FER-HAM
klub v provincii Quebec a to jak koncesion·¯˘m tak posluchaˢm, za spojenÌ
nav·zan· (odposlouchan·) po 1.1.1980.
Je nezbytnÈ nav·zat spojenÌ se stanicemi,
jejichû prefixy jsou VE2, VO2 a VE8 a p¯itom leûÌ v zonÏ 2 pro diplom WAZ. U VE2
to znamen· stanici severnÏ od 50.
rovnobÏûky, stanici VE8 v˝chodnÏ od 102∞
z.d. a severnÏ od 50. rovnobÏûky (provincie
NWT), a d·le s libovolnou VO2 stanicÌ.
ZasÌl· se potvrzen˝ seznam QSL a 3 $ nebo
8 IRC na adresu: VE2GSO, P.O.Box 46,
Fermont, Quebec, G0G IJ0 Canada.
D·le uvedenÈ t¯i diplomy se vyd·vajÌ
ve 49. st·tÏ USA - Aljaöce, vöechny na z·kladÏ potvrzenÈho seznamu spojenÌ, û·dosti
kter· musÌ obsahovat jmÈno, plnou adresu
a volacÌ znaËku ûadatele a p¯iloûenÈho
poplatku za vyd·nÌ.
Alaskan DX Certificate se vyd·v· za spojenÌ s 10 r˘zn˝mi stanicemi v Aljaöce, p¯itom nejmÈnÏ po jednom spojenÌ musÌ b˝t
se stanicÌ
- v jihov˝chodnÌ Aljaöce (v˝chodnÏ
od 141∞),
- v severnÌ Aljaöce (oblast nad pol·rnÌm
kruhem),
- na Aleut·ch (vËetnÏ ostrova Kodiak),
- z ostrov˘ jiûnÏ od 58∞ s.ö.
- z centr·lnÌ Aljaöky (vËetnÏ Anchorage,
Fairbanks).
AlespoÚ Ëty¯i ze stanic kterÈ v û·dosti
uvedete musÌ b˝t Ëleny Anchorage ARC.
PlatÌ spojenÌ vöemi druhy provozu od
1.1.1955, diplom je zdarma !! PlatÌ
se pouze 1$ za zp·teËnÌ porto a û·dosti
se zasÌlajÌ na: Anchorage ARC KL7AA, Box
101987, Anchorage, Alaska 95510 U.S.A.
Alaska Forty-Niner Award za spojenÌ
se 13 r˘zn˝mi stanicemi z Aljaöky, p¯iËemû
je nezbytnÈ aby mezi nimi byly zastoupeny
vöechny 4 prefixy (AL7, KL7, NL7 a WL7).
é·dosti a poplatek 10 IRC nebo 4$ zaölete
na adresu: ADXA Secretary c/o P.O.Box
1614, Kodiak Island, Alaska 96615 U.S.A.
Work All Gang At Sitka - k zÌsk·nÌ tohoto
diplomu je t¯eba nav·zat spojenÌ alespoÚ
s pÏti Ëleny Sitka ARC, bez ohledu na data,
p·sma a druh provozu. Diplom je zdarma,
na zp·teËnÌ porto je t¯eba p¯iloûit 1$ nebo
2 IRC. Potvrzen˝n seznam QSL se zasÌl· na:
Marge Dangel, KL7BYA, 1324 Sawmill
Creek High way, Sitka, Alaska 98835
U.S.A.
SPASSK - tento diplom je moûnÈ zÌskat
za t¯i spojenÌ libo voln˝m druhem provozu
od 1.1.1990 s radioamatÈry mÏsta Spassk
Dalnyj a jeho okolÌ. PlatÌ i spojenÌ s jednou
stanicÌ, pokud jsou na r˘zn˝ch p·smech.
Poplatek za vyd·nÌ 10 IRC nebo
5 $, û·dosti se zasÌlajÌ na adresu: Dom detskogo tvorËestva, V.I.Chabi, a. jaöË. 76,
g. Spassk-Dalnyj, Primorskij kraj, 692210
Rossija. Z mÏsta jsou aktivnÌ stanice:
UZ0LXB, LXH, RA0LDM, UA0LT, LBD,
LCO, UW0LAE, LAO, LBH, LBO, LBP, LCT,
14
LDM, LDP, LED, LII, UV0LM, LQ, LAA.
Slavutich Award - ¯eka DnÏpr se staroslovansky naz˝vala Slavutich a to je n·zev
diplomu, kter˝ se vyd·v· za spojenÌ se
vöemi oblastmi od 1.1.1976, kter˝mi tato
¯eka protÈk·. Jsou to v BÏlorusku Vitebsk·.
Mogilevsk· a Gomelsk· oblast (UC-W,S,O),
v Rusku oblast Smolensk· (UA3L)
a na UkrajinÏ oblasti »ernigovsk·, obÏ
KijevskÈ (186, 065), »erkassk·, Poltavsk·,
Kirovogradsk·, DnÏpropetrovsk·, Z·poroûsk· a Chersonsk· (R, U, C, H, V, E, Q, G).
Celkem je t¯eba zÌs kat 12 oblastÌ
a 3 repub-liky, tedy nav·zat 12 spojenÌ;
potvrzen˝ seznam QSL a 10 IRC se zasÌl·
na:
Award
Commitee,
P.O.Box334,
Dniepropetrovsk 320027 Ukraine.
PACW - vyd·v· PACW Group, Box 96,
66001 Belem, PA, Brasil za spojenÌ alespoÚ
s jednÌm sv˝m Ëlenem CW provozem od
1.1.1980. Diplom je i pro posluchaËe,
zasÌl· se QSL i vlast nÌ QSL a 10 IRC.
5P Diploma vyd·v· stejn· skupina radioamatÈr˘, za oboustrann· CW spojenÌ
od 1.3.1986 s oblastmi PY8 (Para), PR7
(Parai ba), PS8 (Piaui), PY7 (Pernambuco)
a PY5 (Parana). Stanice z PY8 musÌ b˝t Ëlenem PA CW Group. Potvrzen˝ seznam QSL
a 10 IRC na adresu uvedenou u p¯edchozÌho diplomu.
»lenovÈ PA CW : PY8 ATL, AWA, AZ, BI,
DP, EL, HI, FI, RR.
Diplome de Corse za spojenÌ s pÏti stanicemi z ostrova Korsika, platn· jsou pouze
spojenÌ se stanicemi, kterÈ pouûÌva jÌ prefix
TK a nelze pouûÌt spojenÌ se stanicÌ pracujÌcÌ /p Ëi /m. Se û·dostÌ je t¯eba zaslat kopie
QSL lÌstk˘, 60 FF nebo 12 $ p¯Ìp. 16 platn˝ch IRC, na adresu: GÈrard Antonioli
(TK5CW), 8 Avenue Kennedy, F-20090
Ajaccio, Kosika, France.
Worked All Swift Current Award vyd·v·
Southwest Amateur Ra dio Club s klubovou
stanicÌ VE5SCR, za spojenÌ se t¯emi sv˝mi
Ëleny bez ohledu na druh provozu, p·sma
ap. Pouze v˝pis z denÌku potvrzen˝ mÌstnÌm radioklubem a 3 USA $ se zasÌlajÌ na:
SWRC, P.O.Box 6, Swift Current,
Saskatchewan, Canada S9H 3V5.
Diploma Sweden vyd·v· z povϯenÌ SSA
radioklub v Nykˆpingu. Diplom se vyd·v·
i pro posluchaËe a jsou platn· vöechna spojenÌ Ëi poslechy od 15.6.1978. ävÈdsko
je rozdÏleno na vÌce jak 2500 oblastÌ (podle
origin·lu farnostÌ); d·le na t¯i regiony a to:
Norrland (SM2, SM3 - celkem 270 oblastÌ),
Svealand (SM4, SM5 a SM0 - celkem 767
oblastÌ) a Gˆtaland (SM1, SM6, SM7 celkem 1513 oblastÌ). Z·kladnÌ diplom
se vyd·v· za sto oblastÌ bez ohledu
na regiony, d·le pak n·lepky a plakety
za kaûd˝ch 500 aû do ÑALLì. Komu
se poda¯Ì spojenÌ se vöemi, zÌsk·v· zdarma
vlajku ÑDiploma Swedenì. Ke spojenÌm
je moûnÈ pouûÌt vöechna p·sma a mÛdy,
stanice pracujÌcÌ ze st·l˝ch QTH, portable
i mobile. NenÌ t¯eba QSL, vydavatel si vöak
vyhrazuje pr·vo kontroly zaslanÈho v˝pisu
z denÌku. Poplatek za vyd·nÌ z·kladnÌho
diplomu (form·t A4, karton se zlat˝m podkladem) je 5 $ nebo 10 IRC. Record Book,
zvl·ötnÌ knihu obsahujÌcÌ i registraËnÌ ËÌslo
a p¯ehled vöech oblastÌ ve ävÈdsku
je moûnÈ obdrûet na adrese (adresa platÌ
i pro û·dosti o diplomy): NSA Diploma
Manager, Box 25, S-611 22 Nykˆping,
Sweden, za 85 SEK (13 $ nebo 18 IRC).
StaËÌ vöak p¯edloûit jen seznam stanic se
kter˝mi jste pracovali a n·zev oblasti odkud
tyto vysÌlaly. ÿada stanic m· vytiötÏnu
zkratku a ËÌslo oblasti na svÈm QSL (SMFG). Vydavatel (SM5BDY) vöak pom˘ûe
kaûdÈmu, kdo zaöle p¯ehled volaËek
a 2 IRC Ëi 1 $ bez ohledu na to, zda si jiû
zaplatil Record Book. Speci·lnÌ ÑCW cenuì
obdrûÌ stanice, kter· nav·ûe oboustrann·
CW spojenÌ alespoÚ s 50 oblastmi
Norrlandu, 100 Svealandu a 200
Gˆtalandu. K dispozici jsou t¯Ìstr·nkovÈ
˙plnÈ podmÌnky, obsahujÌcÌ r˘znÈ dalöÌ
varianty diplomu; p¯ÌleûitostnÏ budou
zve¯ejnÏny.
Province
Turoszow
Award
vyd·v·
se za spojenÌ se Ëleny klubovÈ stanice
SP6PCM v provincii Turoszow od 1.1.1991.
Za spojenÌ s klubovou stanicÌ je 15 bod˘,
s ostatnÌmi stanicemi 5 bod˘. ZÌskat je t¯eba
nejmÈnÏ 15 bod˘ a platnÈ jsou i QSL od
posluchaˢ. Poplatek za vyd·nÌ 5 IRC nebo
3 $, û·dosti se zasÌlajÌ na: Radio Club
SP6PCM, P.O.Box 6, 59-920 Bogatynia,
Polsko. »lenovÈ klubu: SP6 APV, CFH,
CPF, EVX, EWR, FZA, FZQ, GPJ, TRO,
VGE, SP 0013JG, 0049JG, 0113JG, 0177JG,
0141JG, 142JG, 0260JG, 0268JG, 0303JG,
0304JG, 0306JG, 0309JG.
Ten American Districts Award je moûnÈ
zÌskat s n·lepkou Ñsateliteì - k zÌsk·nÌ
je t¯eba nav·zat spojenÌ se vöemi ËÌseln˝mi
oblastmi U.S.A. od 1 do 0. Vydavateli
se zasÌl· pouze seznam spojenÌ s jejich
bliûöÌmi ˙daji potvrzen˝ dvÏma jin˝mi
radioamatÈry a 2 $ na adresu: Lockheed
ERC ARC, QTH W6LS, 2814 Empire Ave.,
Burbank, Ca 91504 U.S.A.
ARRL vyd·v· za spojenÌ p¯es satelity takÈ
svÈ popul·rnÌ diplomy WAS, DXCC a WAC
-hlavnÏ ten poslednÌ je relativnÏ snadno
dosaûiteln˝ nap¯. prost¯ednictvÌm druûice
OSCAR 13.
Satelite DX Achievement Award DX 1000
vyd·v· rovnÏû ARRL, za dosaûenÌ 1000
bod˘. P¯itom za kaûd˝ kontinent se poËÌt·
250 bod˘, za kaûdou zemi 50 bod˘
a za kaûdou novou stanici 10 bod˘.
To znamen·, ûe pokud nav·ûete prvÈ spojenÌ, m·te jiû 310 bod˘! Zaölete zp·teËnÌ
ob·lku a 2 IRC na ARRL, 225 Main Street,
Newington CT 06111 USA a zÌsk·te ˙plnÈ
podmÌnky.
AMSAT takÈ sponsoruje vyd·v·nÌ diplom˘.
AMSAT Oscar Award, AMSAT Sexagesimal
Award a Oscar Century Award za 20, 60
resp. 100 spojenÌ nav·zan˝ch p¯es satelity
s r˘zn˝mi zemÏmi, americk˝mi st·ty
a kanadsk˝mi provinciemi v libovolnÈ
kombi naci. Je nezbytnÈ spolu se û·dostÌ
zaslat QSL lÌstky a 3.50 $ jste-li Ëlenem
AMDSAT, 5 $ pokud nejste Ëlenem AMSAT
AMA MAGAZÕN
na adresu: AMSAT SCCC Manager,
P.O.Box 27, Washington DC, 20044 USA.
Mimoto vyd·v· pravdÏpodobnÏ nejjednoduööÌ diplom pro ty, kdo se pracÌ p¯es
satelity zab˝vajÌ: Satelite Communicators
Club Certificate, za jedno jedinÈ spojenÌ
prost¯ednictvÌm
satelitu.
Poplatek
za vyd·nÌ tohoto je 2 $, ale takÈ si musÌte
zaslat mimo informace o spojenÌ ob·lku
se zp·teËnÌ adresou.
Rotterdam Award vyd·v· mÌstnÌ sekce
organizace VERON v Rot terdamu
za zÌsk·nÌ 5 bod˘, kaûdÈ spojenÌ se stanicÌ
v Rotterdamu se hodnotÌ jednÌm bodem,
se stanicemi klub˘ PI4RTD, PI4RTZ
a PI4VNW t¯emi body. VÏtöina stanic, platn˝ch do to hoto diplomu m· na QSL
vytiötenu pozn·mku ÑTHIS QSL-CARD IS
VALID FOR THE VERON ROTTERDAM
CERTIFICATEì. Potvrzen˝ seznam QSL
a 10 IRC nebo 5 hol. gulden˘ se zasÌl·
na adresu: Certi fic. Manager, P.O.Box
55242 3008 EE Rotterdam, Holland.
JA5 Award vyd·v· JA5 DX klub za spojenÌ
se stanicemi s pre fixem JA5, ve t¯ech
t¯Ìd·ch: za 5, 55 nebo 555 stanic. PlatÌ
vöechna spojenÌ bez ohledu na p·sma
a druh provozu. Potvrze n˝ seznam QSL
a 8 IRC se zasÌl· na adresu: JA5MG, Akira
Ina ge, 571-1 Okadashimo, Ayauta,
Kagawa Pref. 761-24 Japan.
MF-DX Award je diplom, zd˘razÚujÌcÌ
vazbu jihoamerickÈho a evropskÈho kontinentu, kudy vedla star· lodnÌ cesta. Je t¯eba
v termÌnu od 1.1.1987 nav·zat spojenÌ
se stanicÌ DL0MFH, t¯emi DL stanicemi Ëleny MF klubu a po jednonm spojenÌ
s PA, ON, CX, LU a PY. MÌsto jednÈ stanice
CX, LU nebo PY je moûnÈ p¯edloûit takÈ
QSL z EA8. V˝pis z denÌku podepsan˝
dvÏma jin˝mi radioamatÈry a 20 DM nebo
14 IRC na: Helmut Gerasch DL8JE,
Johannestr. 14, D-25358 Horst.
Saar Lorraine DX Club Award se vyd·v·
za spojenÌ od 1.1.1992 a to ve t¯ech
t¯Ìd·ch: bronzov˝ za spojenÌ se öesti kontinenty + jednÌm Ëlenem klubu, st¯Ìbrn˝
za 50 zemÌ DXCC + 3 Ëleny klubu a zlat˝
za 150 zemÌ DXCC + 5 Ëlen˘ klubu.
Manaûerem diplomu je F5OCN, BP911 F57607 Forbach Cedex, na kterÈho se zasÌl·
û·dost spolu s potvrzen˝m seznamem QSL
a 10 $. Zvl·ötnÌ diplomy jsou za jednotlivÈ
druhy provozu a za jednotliv· p·sma. Vûdy
1. sobotu v z·¯Ì po¯·d· klub z·vod,
ve kterÈm je snadnÈ nav·zat pot¯ebn· spojenÌ se Ëleny klubu.
Diploma Zona 12 - ûadatelÈ o tento diplom
musÌ nav·zat spojenÌ nejmÈnÏ se 12 zÛnami CQ a jednou stanicÌ zÛny 12 z Chile.
Seznam spojenÌ potvrzen˝ na z·kladÏ QSL
lÌstk˘
n·rodnÌm
radioklubem
a 10 $ se zasÌl· na adresu: Radioclub de
Chile, Casilla Postal 13630, Santiago
de Chile, Chile
Worked all Italian Regions via Satelite WAIRS - ûadatelÈ o tento diplom musÌ
nav·zat spojenÌ p¯es sate lity alespoÚ
s deseti regiony Italie a s jednou stanicÌ -
»ERVEN 1994
Ëlenem sekce ARI Macerata, kter· diplom
vyd·v·, a to od roku 1985 vËetnÏ. N·lepky
za 15, 20 region˘. Provoz CW, SSB,
smÌöen˝. Poplatek za vyd·nÌ z·kladnÌho
diplomu je 10 IRC ne bo 10 $, za n·lepky
1 $ nebo 2 IRC. Fotokopie QSL, v˝pis z
denÌku a p¯Ìsluön˝ poplatek se zasÌl·
na adresu: Award Ma nager, Massimo
Campanini, Sezione ARI Macerata, P.O.Box
66, 62.100 Macerata, Italia. Diplom
se vyd·v· i posluchaˢm.
Worked all European Zonas via Satelite WAEZS - obdobnÏ jako p¯edchozÌ za jednu stanici - Ëlena sekce Macerata
a 3 stanice z r˘zn˝ch evropsk˝ch zÛn (14,
15, 16, 20, 40). N·lepky za 4, 5 zÛn.
Manaûerem je Mario di Iorio, adresa stejn·
jako u p¯edchozÌho diplomu, stejnÏ jako
poplatky.
Shamrock Award vyd·v· irsk· sekce klubu
IPARC (policejnÌ radioamatÈrsk· asociace)
i pro posluchaËe za spojenÌ s patn·cti
Ëleny, seznam je moûnÈ zÌskat za 2 IRC
u mana-ûera. PlatÌ vöechna spojenÌ, bez
ohledu na p·sma a druh provozu.
Potvrzen˝ seznam QSL a 3$ nebo 5 IRC
se zasÌl· na: Award Manager, Michael
O'Sullivan EI6ER, 14 Pleasant Drive, Mount
Pleasant, Waterford, Ireland.
Slovak National Uprising Award. Pro tento
diplom se poËÌtajÌ spojenÌ od 1.1.1993
a je t¯eba zÌskat 50 bod˘. KaûdÈ spojenÌ
s OM stanicÌ se hodnotÌ jednÌm bodem,
spojenÌ s OM stanicÌ se suffixem SNP pÏti
body. S kaûdou stanicÌ platÌ jedno spojenÌ
na kaûdÈm p·smu a kaû d˝m mÛdem
a to vËetnÏ WARC p·sem. Pokud stanice
splnÌ podmÌnky na jednom p·smu nebo
jednÌm druhem provozu, bude vyd· na
speci·lnÌ n·lepka. Speci·lnÌ pamÏtnÌ
medaile za dosaûenÌ 300 bod˘. Diplom
se vyd·v· i pro poslucchaËe za stejn˝ch
podmÌnek. Poplatek 25 Sk (pro OM) nebo
8 IRC, za medaili dvojn·sobek. é·dosti
spolu s v˝pisem z denÌku podepsan˝ dvÏma
jin˝mi radioamatÈry se zasÌl· na adresu:
F
r
i
d
r
i
c
h
Ber·nek OM3TCJ, Orenbursk· 13, 974
01 Bansk· Bystrica, Slovensko.
Takatsuki Club Award vyd·v· se za spojenÌ
se stanicemi öesti prefektur distriktu JA3:
Kyoto, Shiga, Nara, Osaka, Wakayama a
Hyogo. Diplom se vyd·v· ve t¯ech t¯Ìd·ch:
zlat˝ - za 200 r˘zn˝ch stanic z kaûdÈ
prefektury, vËetnÏ 100 stanic z mÏsta
Takatsuki,
st¯Ìbrn˝ - za 20 r˘zn˝ch stanic z kaûdÈ
prefektury, vËetnÏ
10 stanic z mÏsta
Takatsuki,
bronzov˝ - za 2 stanice z kaûdÈ prefektury,
a 2 stanice z mÏsta Takatsuki.
é·dosti spolu s potvrzen˝m seznamem spojenÌ a 5 IRC se zasÌ lajÌ na Award Manager,
Takatsuki ARC, Box 6, Takatsuki, Osaka
569, Japan.
Seto Ohashi Award vyd·v· Setouchi
DX Club i pro posluchaËe, za spojenÌ nebo
poslech klubovÈ stanice JH4ZUM a d·le
s ja- ponsk˝mi stanicemi, jejichû poslednÌ
pÌsmeno suffixu d· n·zev SETO OHASHI.
7 IRC a potvrzen˝ seznam QSL spolu
se û·dostÌ se zasÌl· na: JE4LPH, Keishi
Murakami, 7-18-13 Ima, Okayama city
700, Japan.
WARC 500 Award je n·zev novÈho, velmi
atraktivnÌho
(i
cenou)
diplomu,
k povzbuzenÌ aktivity v nov˝ch ÑWARCì
p·smech 10, 18 a 24 MHz. Z·kladnÌ
diplom bude vyd·n za spojenÌ s 500 zemÏmi (souËet zemÌ ze t¯Ì p·sem), n·lepky jsou
za kaûd˝ch dalöÌch 100 zemÌ. SpojenÌ
mohou b˝t CW i FONE. Poplatek za vyd·nÌ
50 $ nebo 100 IRC (!), podrobnÈ informace
obdrûÌ z·jemci u vydavatele za 2 $ nebo
4 IRC vËetnÏ seznamu platn˝ch zemÌ
a fotografie diplomu (jedn· se o reprezentativnÌ gravÌrovanou plaketu na d¯evÏnÈm
podkladÏ). Adresa vydavatele: James
E. Mackey, K3FN, P.O.Box 270569, West
Hartford, CT 06127-0569 USA.
(pozn. z¯ejmÏ se nejedn· o DXCC zemÏ)
Diplome de Lanzarote vyd·v· sekce URE
na ostrovÏ Lanzarote (EA8 - Kan·rskÈ ostrovy) koncesovan˝m radioamatÈr˘m za spojenÌ od 1.1.1979, bez ohledu na p·sma
nebo druh provozu. Celkem je t¯eba zÌskat
potvrzenÌ o 15 spojenÌch s r˘zn˝mi stanicemi na tomto ostrovÏ. Uzn·vajÌ se fotokopie
QSL, kterÈ je t¯eba zaslat spolu se 7 IRC
nebo 4 $ na adresu: Delegacion URE,
Apartado 208, Arrecife De Lanzarote - Islas
Canarias - Spain äpanÏlsko.
Memory of Russian Pioneers Award diplom vyd·v· Ermak klub za spojenÌ
se stanicemi severoz·padnÌ Sibi¯e. Celkem
je t¯eba nav·zat 12 spojenÌ (diplom
je za stejn˝ch podmÌnek i pro posluchaËe!)
se stani-cemi z d·le uveden˝ch oblastÌ:
1. UA0Q obl. 098 7. UA0I/K obl. 138/139
2. UA0B 106 8. UA1Z 143
3. UA0L 107 9. UA9K 163
4. UA0C 110 10. spojenÌ s oblastÌ Sev. pÛlu
5. UA1O/P 113/114 11. spojenÌ s expediËnÌ
stanicÌ
6. UA0Z/K 128/129 klubu Ermak
12. spojenÌ s Antartidou, Aljaökou nebo
driftujÌcÌmi stanicemi v ArktidÏ.
Diplom je moûno zÌskat v˝hradnÏ
za CW nebo SSB provoz, p¯Ìp. bez ohledu
na druh provozu. Potvrzen˝ seznam QSL
a 10 IRC se zasÌl· na: Ermak Club, P.O.Box
1, Surgut 14, 626400 Rusko.
Berlin Award je velmi atraktivnÌ a vyd·v·
jej berlÌnsk· odboËka DARC. PlatÌ spojenÌ
s radioamatÈry vysÌlajÌcÌmi z ˙zemÌ BerlÌna
od 3.10.1990 a o diplom mohou û·dat
nejen koncesion·¯i, ale i posluchaËi.
EvropskÈ stanice pot¯ebujÌ zÌskat 100 bod˘,
DX stanice 50 bod˘. D·le je nezbytnÈ pracovat alespoÚ s 20 lokalitami BerlÌna (r˘znÈ
DOKy Ëi VFDB). KaûdÈ spojenÌ se hodnotÌ
jednÌm bodem, pokud je to spojenÌ
s klubovou stanicÌ, dvÏma body. Pozor!
Stanice z jin˝ch mÏst s n·zvem Berlin
poËÌt·me jako ûolÌky a hodnotÌ se t¯emi
body. Kaûd· stanice m˘ûe b˝t v û·dosti
uvedena jen jednou. OmezenÌ v p·smech
Ëi druzÌch provozu nenÌ. Diplom je tiötÏn
oboustrannÏ a na jednÈ stranÏ je zobrazena
Branden-bursk·
br·na
v
noci
a m· nÏmeck˝ text, na druhÈ stranÏ jsou
15
heraldickÈ znaky jednotliv˝ch berlÌnsk˝ch
ËtvrtÌ a anglick˝ text. é·dosti spolu s
potvrzen˝m seznamem QSL a poplatek
10 DM (8 IRC nebo 6 $) se zasÌl· na:
Michael
Barth,
DL7ZR,
An
Den
Achterhofen 19, W-1000 Berlin 47, D12349 BRD.
DOKy BerlÌna:
D01 Charlottenburg D02 Kreuzberg
D03 Neukˆlln D04 Reinickendorf
D05 Schˆneberg D06 Spandau
D07 Steglitz D08 Tempelhof
D09 Tiergarten D10 Wedding
D11 Wilmersdorf D12 Zehlendorf
D13 M‰rkisches Viertel D14 Lichtenrade
D15 Prenzlauer Berg 1 D16 Pankow
D17 Mitte D18 Prenzlauer Berg 2
D19 Friedrichshein D21 Kˆpenick
D25 Treptow D26 Lichtenberg
D27 Marzahn Z20 VFDB
(mezi 3.-31.10.1991 jeötÏ D22, 23,
24 a 28).
WSPHCM Award - tento diplom mohou
zÌskat jak koncesion·¯i tak posluchaËi
za spojenÌ se Ëleny SPHC od 1.10.1959 bez
jakÈhokoliv omezenÌ. JednotlivÈ t¯Ìdy jsou
pro evropskÈ amatÈry za 10, 20 a 40 spojenÌ, pro DX stanice za poloviËnÌ poËty spojenÌ. K z·kladnÌmu diplomu se za vyööÌ
t¯Ìdy d·vajÌ n·lepky. é·dosti spolu
s potvrzen˝m seznamem QSL a 10 IRC (5
$) ev. n·lepka za 2 IRC se zasÌlajÌ na:
Ciereszko Mikolaj, SP5CJQ, P.O.Box 13,
05-100 Nowy Dwor Maz, Polsko.
Platn· jsou spojenÌ se stanicemi (platÌ i QSL
od po sluchaˢ): SP1ADM, DPA, IXG, LOP,
NQT; SP2BKF, FAP, IW, MDK, OFK, ZFJ,
ZT; SP3AKA, AUZ, BGD, BYZ, CMX, KB,
SUN, ZAH; SP4CUF, GFG; SP5AWV, CJQ,
FLA, GTC, JXK, KVW, LKL, MBA, NE, XD;
SP6AGD, BFK, BSB, CJZ, CXH, DVP, EGC,
FER, FXX, PAZ, PWT; SP7AW, AWA, CKF,
ENU, GV, IVW, IXT, JWR, KTE, LZD, MJL,
PAD, PBC, XK, XX; SP8DYY, EV, HR, KEA,
PFI, SR; SP9ADU, AQY, DH, EEE, HTD,
HWN, KOU, PRO; SP2-7354, SP-0047GO, SP-0402-KL, SP-0059-KN, SP0005-KL,
SP-1151-PO SP-0100-OL, SP4-208, SP0094-WA, SP-010305-OS, SP-060-JG, SP0048-JG, SP-3003-LG, SP7-1230/P-LD, SP0062-ZA, SP9-1573-KA, SP9-3010-KA,
SP9-3110-KA, SP9-3354-KA.
Algoa Bay Novice CW Award vyd·v·
odboËka SARL v Port Elizabeth a to jen
radioamatÈr˘m se zaË·teËnickou licencÌ. K
jeho zÌsk·nÌ je t¯eba nav·zat v termÌnu
od 1.1.1991 50 telegrafnÌch spojenÌ
s r˘zn˝mi stanicemi. K zÌsk·nÌ staËÌ pouze
v˝pis z denÌku potvrzen˝ dvÏma jin˝mi
radioamatÈry, kter˝ se zaöle na : Awards
Manager, Port Elizabeth Branch, SA Radio
League, P.O.Box 10402, Port Elizabeth
6015, Republic of South Africa.
Algoa Bay CW Merit Award mohou zÌskat
vöichni radioamatȯi za telegrafnÌ spojenÌ
od 1.1.1979, ve t¯ech t¯Ìd·ch. Z·kladnÌ
t¯Ìda za 250 spojenÌ, vËetnÏ nejmÈnÏ pÏti
r˘zn˝ch ZS stanic, vyööÌ za 500 spojenÌ
a nejmÈnÏ 10 ZS stanic, nejvyööÌ t¯Ìda
za 1000 spojenÌ vËetnÏ 20 ZS stanic. V˝pis
z logu potvrzen˝ dvÏma jin˝mi radioa-
16
matÈry a 5 $ nebo 10 IRC se zasÌl·
na adresu stejnou jako u p¯edchozÌho
diplomu.
W 28 Z ITU Award vyd·v· bulharsk˝
radio-klub pro koncesion·¯e i posluchaËe,
za spojenÌ od 1.1.1979 se stanicemi v ITU
zÛnÏ 28. PlatÌ spojenÌ s tÏmito zemÏmi: DL,
TK, HA, HB9, HV, I, IS0, LZ, T7, OE, OK,
OM, SP, SV, SV5, SV9, SY, S5, T9, YO, YU,
ZA, 4U1ITU, 9A. (pozn. Makedonie
Z3 nenÌ uvedena). Pro prvou t¯Ìdu
je pot¯ebnÈ nav·zat 28 spojenÌ s r˘zn˝ mi
stanicemi ve 20 zemÌch, pro druhou t¯Ìdu
28 spojenÌ se 16 zemÏmi a pro t¯etÌ t¯Ìdu
28 spojenÌ s 10 r˘zn˝mi zemÏmi. Pro
kaûdou t¯Ìdu je t¯eba mÌt spojenÌ alespoÚ
s pÏti r˘zn˝mi LZ stanicemi. Potvrzen˝ seznam QSL od dvou jin˝ch radioamatÈr˘
nebo od ofici·lnÌho radioklubu a 10 IRC
se zasÌl· na: Bulgarian Federation of Radio
Amateurs, P.O.Box 830, Sofia 1000,
Bulgaria.
W 100 LZ Award za 100 r˘zn˝ch LZ stanic
v pr˘bÏhu jed noho kalend·¯nÌho roku.
Serie diplom˘ TTT d·le uveden˝ch
se vyd·v· pouze za telegrafnÌ nebo RTTY
spojenÌ od 1.1.1982. Se û·dostÌ je t¯eba
zaslat potvrzen˝ seznam QSL s ˙daji o spojenÌch (volaËka, datum, Ëas, druh provozu,
report) a 10 IRC na adresu: TTT - P.O.Box
132, VitÛria, ES, Brasil 29001.
TTTA Award m˘ûete zÌskat za spojenÌ s pÏti
brazilsk˝mi st·ty a alespoÚ jedno spojenÌ
musÌ b˝t s prefixem PP1.
TTTB Award podobnÏ, ale za spojenÌ
se vöemi brazilsk˝mi st·ty a jednÌm ostrovem.
TTTC Award za spojenÌ s deseti brazilsk˝mi
st·ty a vöemi kontinenty, alespoÚ jedna
brazilsk· stanice musÌ mÌt prefix PP1.
TTTSA Award za spojenÌ se vöemi jihoamerick˝mi st·ty, brazilsk· stanice musÌ mÌt
prefix PP1.
Constantin
Brancusi
Award
hezk˝
t¯Ìbarevn˝ diplom vyd·v· radioklub
YO7KFX za spojenÌ s radioamatÈry - Ëleny
tohoto region·lnÌho (GORJ, GJ) radioklubu
bez ohledu na druh provozu. Vyd·v· se
ve t¯ech t¯Ìd·ch:
3 - za spojenÌ s jednÌm Ëlenem a jednou
dalöÌ YO 7 stanicÌ
2 - jako t¯Ìda 3 + spojenÌ s libovolnou F stanicÌ
1 - jako t¯Ìda 2 + spojenÌ s libovolnou
W stanicÌ.
Potvrzen˝ seznam QSL + 7 IRC nebo
5 $ se zasÌl· na adresu YO7KFX (adresa
neuvedena ani na QSL).
INFORMACE O DOSUD VYDAN›CH DIPLOMECH * T F C * KLUBU
Diplom LETIäTÃ »ESK… REPUBLIKY ke dni
31.5.1994:
kategorie VKV : OK1VJH
KV pouze CW : OK1OH, OK1UBR,
OK1HCG, OK1VYF, OK2OQ, OK1UGF,
OK1MNV, OK1HJ, OK1MYA, OK1XGC,
OM3EK - QRP, OK1SVS, OK1DVX - QRP,
OK1IAS, OK1AUJ, OK1SVS, OM3FON,
OK2AGY - QRP
kategorie KV pouze SSB :
OK1DCE, OK2BKP, OK2KYC, OK2UED,
OK2BGI, OK1AYC, OK2BME, OK2BUF,
OK1-34279,
OK1DSP,
OK1FBS-QRP,
OK1AFY, OK1FIR, OK1DPL, OK1SVS,
OM3ID, OK2BAR, OK2PGV, WA9AXA,
OK1-34220, OK1-33168, OK1FUU-QRP,
OK1DMM, OK2BGE, OK2BMS, OK1YT,
OK1JVS, OK1AQ, OK1AWQ, OK2VVN
kategorie KV mix :
OK1FR, OK1DRQ, OK1DBF, OKL-30,
OK2BAQ, OK2PJD, OK2TB, OK2PFN,
OK1BY,
OK1DQP,
OM3ZAR-QRP,
OK2BKE, OM3AAS, OK1KOU, OK2BYL,
OK1PEG, OK1JLC, OK1MJL, OM3CAZ,
OK1AUC
Diplom OK-CW ke dni 31.5.1994 :
III.t¯Ìda : OK1FR
II t¯Ìda: OK1FR
I.t¯Ìda:
OK1FR,
OK1DVX,
OK2QI,
OK1AEH,
OK2BXR, OK2PJD, OK2BYL
Diplom SUPER OK-CW ke dni 31.5.1994:
VKV : OK1FOI
KV : OK1AYC, OK1FED, OK1DCE,
OK1FRR, OK2PJD, OK1FOI, OK2BYL,
OK1FR, OK1AUJ, OK1-23367
ZMÃNY V CEN¡CH DIPLOMŸ VYD¡VAN›CH * T F C * KLUBEM
Diplom LETIäTÃ ».R.
Od 1.9.1994 se mÏnÌ cena za vyd·nÌ diplomu pro OK/OM stanice na 50,- KË, doplÚovacÌ zn·mka za dalöÌch 25 mÌst je za 10,KË. NELZE posÌlat ˙hradu ve zn·mk·ch !!
Pro ûadatele z Evropy je cena 5 USD, ostatnÌ pak 7 USD. Pro tyto stanice se doplÚovacÌ zn·mka nevyd·v· !!
Diplom OK-CW
Od 1.9.1994 pokud ûadatel poû·d·
o 1 diplom, je cena vËetnÏ poötovnÈho
40 KË pro OK/OM amatÈry, za dva 60,
za t¯i 80 KË - pokud je o diplomy û·d·no
najednou a sleva zde platÌ pouze pro jednotlivÈ ûadatele, nelze ji slouËit pro vÌce
ûadatel˘ v jednÈ z·silce !! NELZE posÌlat
˙hradu ve zn·mk·ch !! Cena pro ostatnÌ
ûadatele je 5 USD za kaûd˝ diplom.
Diplom SUPER OK-CW
Od 1.9.1994 cena vËetnÏ poötovnÈho pro
OK/OM amatÈry 60 KË, zn·mka za 20 KË,
NELZE posÌlat ˙hradu ve zn·mk·ch !! Cena
pro ostatnÌ ûadatele je 5 USD za kaûd˝
diplom, zn·mka stojÌ 2 USD.
Pro Ëleny TFC je cena diplomu poloviËnÌ
(30KË/2USD), cena zn·mek pro nÏ z˘st·v·
stejn· (20KË/2USD) !
P¯i korespondenci nezapomÌnejte na SASE !
OK1DCE
AMA MAGAZÕN
VKV
František Loos OK2QI
⁄vodem podÏkov·nÌ Honzovi Zikovi
OK1MAC a jeho manûelce Jaruöce
OK1DAC, jmÈnem vöech ˙ËastnÌk˘ ProvoznÌho aktivu VHF a ProvoznÌho aktivu
UHF/SHF za jeho dlouhodobÈ vedenÌ
a vyhodnocov·nÌ, za vËasnÈ dod·v·nÌ
v˝sledkov˝ch listin do OK1CRA a OK3KAB
i do VKV rubriky AMA. JeötÏ jednou TNX.
OK2QI
V˝zva ˙ËastnÌk˘m 46.roËnÌku PolnÌho dne,
kter˝ probÏhne 2.-3.7: Zaölete prosÌm
fotografie a info o pr˘bÏhu PD. OK2FD rezervuje poslednÌ stranu AMA pro barevnÈ
fotografie PD 1994. Je nadÏje, ûe kdyû
se toto poda¯Ì, zÌsk·me tuto barevnou
str·nku jako obËasnou souË·st rubriky
k propagaci VKV.
II.subregion·lnÌ VKV z·vod 1994
Informace o pr˘bÏhu z·vodu, dosaûenÈ
v˝sledky, ODX, za¯ÌzenÌ stanic, v˝öka kÛty:
OK1OEA JO80FG QTH Koruna: PoËasÌ
na kÛtÏ ide·lnÌ, sluneËno, vÌtr jen v nedÏli
dopoledne. Na 145 MHz podmÌnky ö̯enÌ
öpatnÈ,
nepochopitelnÏ
mÈnÏ
stanic
v porovn·nÌ s I.subregion·lnÌm VKV z·vodem. Z b˝valÈ YU 30 spojenÌ. Celkem
na 2m 432 spojenÌ a 107000 bod˘, 64LOC,
ODX 15BNQ-802 km. RIG: R2CW
+ PA 170 W, ANT 7 el.QUAD, jako z·loha
TR 751.Na 432 MHz 118 spojenÌ, 37 LOC,
ODX IK4DC - 755 km. Celkem 30.000
bod˘.
Pr˘mÏr
na
spojenÌ
250
km je o 8 km lepöÌ neû na 145 MHz. RIG:
TR 851 - 25 W, ANT 32 el. DJ9BV. Pracovali
Pavel OK1FEA, Sl·vek OK1DCH a Miloö
OK1FPR.
OK1DFC/p JO60RN QTH Lesensk· pl·Ú:
ZdenÏk se soust¯edil na p·smo 1296 MHz.
PodmÌnky hodnotÌ jako pr˘mÏrnÈ. P¯esto
se poda¯ilo nav·zat ¯adu pÏkn˝ch spojenÌ
do DL, PA, OE. Celkem 72 spojenÌ a 16,455
bod˘. ODX PA3BPC/p - 668 km p¯iöel
v 11,58 UTC. DalöÌ spojenÌ s PA0ANW
nav·z·no ve 12,37 UTC.RIG: TRX Kenwood
TS 790E - 10 W z·kladnÌho v˝konu, PA
2xYD1040 - 150 W v˝konu, 320
W input.Preampl MGF 1302 cca 0,2
dB öumu, 18 dB zisk, koaxi·l 15 m Aircom
50 ohm, ˙tlum 1,5 dB na 1296 MHz. ANT
4xSBF OK2JI popsan· v AMA 5/93.Na 432
MHz pracoval s DL, PA, OE, OM, 9A2, S53.
Nav·z·no 69 QSO a 14236 bod˘.
OK2KQQ/p JN99FN Lys· hora v Beskydech:
PodmÌnky ö̯enÌ pr˘mÏrnÈ. Na 145 MHz
363 spojenÌ a 98 tisÌc bod˘. ODX I1MXI/1 893 km, 30 x YU, 1 x HB, 9 x I, 29 x OE,
27 x DL, 19 x HG. RIG: FT 767 GX + tov·rnÌ
tranzistorov˝ PA 160 W, ANT PA0MS
s p¯edzesilovaËem BF 988. Na 70 cm 97
spojenÌ, bodov˝ v˝sledek v dobÏ psanÌ
p¯ÌspÏvku jeötÏ neseËten, ODX IK4DCX 762 km. QSO 3 x DL, 7 x OE, 6 x HG,
8 x YU. RIG: TS130V + transvertor H.M.
+ PA 50 W. ANT 19 el. Yagi DL6WU.
17
Na 23 cm nav·z·no 33 spojenÌ, ODX
OK1DFC/p - 374 km, QSO 7 x OE, 2 x HG,
1 x YU, ale jen 5 x OK1. RIG: FT 225
RD + transvertor H.M. PA HT 323 - 20 W.
P¯edzesilovaË s BFG 65, ANT parabola 1,8
m. Na 13 cm nav·z·no 5 spojenÌ, ODX
SP9FG - 115 km, 3 x OK, 2 x SP.
OK2WDC JN89 QTH Olomouc: Na 432
MHz nav·zal 57 spojenÌ s v˝sledkem 10.199
bod˘. ODX - 717 km IK4DCX.äkoda,
ûe nebyly lepöÌ podmÌnky smÏrem z·padnÌm.
OK2QI/p JO80OC QTH PradÏd: Na 432
MHz nav·z·no 75 spojenÌ. ODX DK0OG 390 km. RIG: TRX OK1OA + transvertor
H.M. 5 W. ANT F9FT. Na 1296 MHz
nav·z·no 22 spojenÌ, ODX OE1XTU/3 - 315
km. RIG: R2CW + TRCVR H.M.PA BFQ 68,
3 W, ANT 23 el. Loop Yagi.
OK2VDV/p JO80NE QTH äer·k 1351
m n.m.: Na 145 MHz. Pouze 5 hodin
provozu v z·vodÏ, nemoduloval TRX.
Nav·z·no 105 spojenÌ, ODX SP2MKO/A
JO93. RIG: SnÏûka 10 W. ANT 9 el.Yagi.
OK1KQW/p JO80OB QTH Vysok· hole
u PradÏda 1464 m n.m.: Na kÛtu jsme
dorazili v p·tek. Po obtÌûnÈm v˝stupu
hlubok˝m rozb¯edl˝m snÏhem jsme na kÛtÏ
postavili 13 metr˘ vysok˝ stoû·r, spoleËn˝
pro antÈny 70, 23 a 13 cm. PoËasÌ bÏhem
z·vodu
sluneËnÈ,
podmÌnky
ö̯enÌ
pr˘mÏrnÈ. LepöÌ podmÌnky byly dvÏ hodiny
p¯ed koncem z·vodu, kdy byly slyöet stanice
z DL a PA. Bohuûel, v˝kon naöeho za¯ÌzenÌ
na spojenÌ nestaËil. V˝sledky z·vodu: na 432
MHz 106 spojenÌ a 20019 bod˘, ODX
IK4DCX - 759 km. RIG: TX 35 W, ANT
2 x 19 el.Yagi. Na 1296 MHz 26 spojenÌ
a 3945 bod˘. ODX OE1XTU/3 - 310 km.
RIG: TX 10 W, ANT 4 x SBF, na 2320 MHz
nav·z·no 5 spojenÌ a 761 bod˘. ODX
OE3EFS/3 - 253 km. RIG: TX 1 W, ANT
25 el.Loop Yagi. Pracovali OK1UOW,
OK1DTU a OK1UGP.
OK1KCR/p JN79VS QTH Vestec 668
m n.m.: PodmÌnky ö̯enÌ mÌrnÏ nadpr˘mÏrnÈ. Na 145 MHz nav·z·no 345 spojenÌ a 79861 bod˘.Pr˘mÏr 241 km/QSO.
P¯es 500 km 18 QSO, p¯es 600 km 7 QSO,
p¯es 700 km 5 QSO. ODX I1AXE - 862
km v 02,55 UTC. Ve 13,55 UTC F5KCR
JN36IX - 738 km. RIG: R2CW + PA 110
W. ANT F9FT. Na 432 MHz 62 QSO
a 12.198 bod˘. Pr˘mÏr 196 km/QSO. ODX
IK4DCX - 685 km v 08,46 UTC. RIG:
FT225RD + TRCVR H.M. PA 20
W. Pracovali OK1FCR, OK1FRG, OK1FRD,
OK1FQB.
OK1AIY/p JO70 QTH éaly 1025 m n.m. byl
QRV na 6 cm, 3cm a 1,25cm. N·dhernÈ
poËasÌ a jiû jen nÏkolik centimetr˘ snÏhu
na cestÏ, dovolilo vyjet se za¯ÌzenÌm
aû do v˝öe 1025 m. V neb˝valÈ pohodÏ bylo
moûno experimentovat i s tÏmi nejvyööÌmi
kmitoËty. SpojenÌ na 10 GHz s OK1KIR bylo
moûno nav·zat bez domluvy a bez antÈny.
SpojenÌ s OK1VAM, kter˝ pouûÌval jen nÏko-
lik mW ze st·lÈho QTH ölo perfektnÏ dÌky
p¯esnÈmu
smÏrov·nÌ
antÈn.
SpojenÌ
s OK1UWA/p na kÛtÏ KarmazÌn JN89DN se
poda¯ilo uskuteËnit na 6 cm a na 3 cm i p¯es
p¯ev˝öenÌ Ë·sti ËeskomoravskÈ vysoËiny
a ZviËÌny. Josef OK1UWA/p poslouchal
maj·k OK0EA na 6 cm z »ernÈ Hory i kdyû
tÌmto smÏrem je betonov· konstrukce vÏûe.
S OK1AIK/p na 3 cm na odvr·cenÈm ˙boËÌ
»ernÈ Hory, bylo nav·z·no spojenÌ odrazem
od kÛty T·bor, nebo od nÏjakÈho panel·ku
za
JilemnicÌ.
SpojenÌ
s
OK1KKH
i OK1KKD/p takÈ na 3 cm, p¯ipomÌnalo
doslova telefon. Byl to dobr˝ zaË·tek a zase
mal˝ krok dop¯edu.
50 MHz
K otev¯enÌ p·sma, byù jen na t¯i dny, doölo
15. kvÏtna. V 16,30 UTC jsem v bruËiv˝ch
z·znÏjÌch TV objevil kultivovan˝ a jemn˝
sign·l OH1SIX KP11QU RST 579 na 50,025
MHz. Za patn·ct minut se objevil OH9SIX
KP36OI RST 559 - 579. Stanice na p·smu
jsem neslyöel. V 17,15 UTC se prvnÌ
ES ztratila a p·smo se zav¯elo. Druh˝ den
ve 13,00 UTC opÏt nejd¯Ìve OH1SIX RST
599, souËasnÏ OH9SIX. Ve 13,15 UTC
PA3AYM JO22, ve 13,20 UTC GB3BUX,
GB3LER RST 579, ve 13,45 jeötÏ GB3IOJ
RST 579. Ve 14,30 p¯ibyl ES6SIX KO37MT,
GB3RMK. V 17,00 UTC maj·ky mizÌ. T¯etÌ
den jiû v O7,00 UTC OH1SIX a OH9SIX
RST 559 - 599. V 09,30 UTC GB3NHQ
a GB3BUX. Ve 12,00 UTC jsou slyöet
anglickÈ a italskÈ stanice SSB na 50,124
MHz a 50,154 MHz. V 17,00 UTC se p·smo
50 MHz zav¯elo a spÌ i v dobÏ uz·vÏrky
p¯ÌspÏvk˘ do rubriky, t.j. 25.5.
144 MHz
AURORA
17.4. v 07,00 UTC p¯ed ProvoznÌm aktivem,
p¯i instalaci za¯ÌzenÌ, poslouchaly naöe stanice opÏt provoz seversk˝ch stanic odrazem
od AURORY. Jako v minul˝ch dvou
mÏsÌcÌch, i v tomto p¯ÌpadÏ mÏla prim
SM5MIX.
MS
P¯ed PERSEIDY 1994 jeötÏ ze svÏta
o loÚsk˝ch PERSEID¡CH, v p¯ekladu
OK1KT: V listopadovÈm QST v rubrice ÑNad
50 MHzì se pÌöe:
I kdyû Perseidy 1993 nesplnily oËek·v·nÌ
tÏch, kte¯Ì p¯edpovÌdali meteorick˝ dÈöù,
p¯esto alespoÚ vzbudily vöeobecnÏ velk˝
z·jem o tento druh VKV komunikace.
Ve srovn·nÌ s lÈty 1991 a 1992 se roj zd·l
tentokr·t slaböÌ, i kdyû v mnoha zpr·v·ch
o pozorov·nÌ je uv·dÏno z¯etelnÈ maximum
roje, stejnÏ jako neobvykle velk˝ poËet
velik˝ch meteorit˘ /bolid˘/. Zde je vzorek
koment·¯˘, kterÈ jsem dostal: Vizu·lnÌ
pozorov·nÌ naveËer 11.srpna bylo velkolepÈ
na MichiganskÈm poloostrovÏ. Sledoval jsem
nÏkolik velk˝ch, vÏtöinou zelenÏ zabarven˝ch meteorit˘, jejichû dr·ha pokr˝vala
tÈmϯ jednu t¯etinu oblohy. Jeden obzvl·öù
velk˝ meteorit na svÈ velice dlouhÈ dr·ze
postupnÏ zmÏnil barvu do modra, pozoroval
jsem menöÌ Ë·sti hmoty kterÈ se od z·kladnÌho tÏlesa postupnÏ oddÏlovaly, neû
nakonec sho¯el.
AMA MAGAZÍN
Ross Koning
Dr. äimek z Ond¯ejova hl·sÌ silnou aktivitu
jasn˝ch meteorit˘ mezi 01,30 aû 03,30
Z. TÈmϯ vöichni pozorovatelÈ z Evropy zaznamenali z¯etelnÏ vyööÌ procento jasn˝ch
meteorit˘ a bolid˘.
Peter Brown
Nepozoroval jsem û·dn˝ ÑdÈöùì, jak nÏkte¯Ì
p¯edpovÌdali, ale zd·lo se mi, ûe mnoho
odraz˘ bylo velmi dlouh˝ch a jasn˝ch.
N0BSH/9
Roj byl dobr˝, ale ne takov˝ jak bylo p¯edpovÌd·no. Podle mne bylo maximum roje
12.srpna mezi 13,00 a 17,30 Z.
K7ICW
Za poslednÌch osm let to byly nejhoröÌ
Perseidy, jakÈ jsem zaûil. Maximum bylo
v dennÌch hodin·ch 12.srpna a i kdyû
mnoûstvÌ odraz˘ bylo vÏtöÌ neû obvykle,
odrazy byly velmi kr·tkÈ. Nevϯil bych,
ûe to v˘bec byly Perseidy.
N1BUG
Registroval jsem dvÏ maxima, jedno 11.8.
mezi 15,00 aû 18,00 a druhÈ mezi 02,50
aû 03,50 Z o den pozdÏji.
WB4NFS
je v souËasnÈ dobÏ ve VKV z·vodech rovnÏû
SP9FG, kter˝ pracoval se stanicemi
z moravsk˝ch kÛt jako druh· polsk· stanice
po SP9EMU. Podle informacÌ z p·sma
p¯ibude v nejbliûöÌch z·vodech nÏkolik
nov˝ch SP stanic vËetnÏ LOC KO00, KO91 a
z Waröavy, dÌky stavebnici transvertoru modernÌ koncepce o kterÈ jsme informovali
v minulÈ VKV rubrice. 5 kus˘ tÏchto stavebnic je postaveno po loÚskÈm MikrovlnnÈm
semin·¯i mezi OK a jistÏ zv˝öÌ aktivitu
na tomto p·smu. BliûöÌ info pod· OK1DFC,
kter˝ zap˘jËil foto pro zve¯ejnÏnÌ v AMA:
JeötÏ podÏkov·nÌ vöem za Vaöe p¯ÌspÏvky.
Vaöe p¯ÌspÏvky z p·sem posÌlejte prosÌm do
25.7.. PÏknÈ DXy na VKV a 73.
Franta OK2QI
432 MHz
MS
Z QST 11/1993 v p¯ekladu OK1KT:
UskuteËnit meteor - scatter spojenÌ na 432
MHz nenÌ jednoduchÈ, ale WB5KYK
se poda¯ila dvÏ. PrvnÌ Larry udÏlal s NW3C
14. Ëervence, jeötÏ p¯ed zaË·tkem roje
Perseid v 11,15 Z. BÏhem 59 minut Larry
slyöel 17 odraz˘, z nichû û·dn˝ nebyl delöÌ
neû 3 sekundy.SpojenÌ se uskuteËnilo
rychlostÌ 50 WPM (250 zn./min, coû je velmi
nÌzk· rychlost na MS spojenÌ, pozn. p¯ekladatele), s jednou antÈnou Yagi a s mÈnÏ neû
200 W v˝konu. Pro Larryho to bylo vyvrcholenÌ vÌce neû öestimÏsÌËnÌ pr·ce, kdy
uskuteËnil celkem 23 pokus˘. TÏchto
zkuöenostÌ vyuûil pozdÏji na zaË·tku roje
Perseid. Dne 8.srpna uskuteËnil kompletnÌ
spojenÌ s KA2RDO za 41 minut, na vzd·lenost 1615 km. DalöÌ spojenÌ s W5AL se
nepoda¯ilo dokonËit.
Pohled na hotov˝ transvertor 2320 MHz,
sestaven˝ ze stavebnice
1296 MHz
Nejvzd·lenÏjöÌ stanicÌ na v˝chodÏ b˝v·
ve vöech VKV z·vodech SP9FG - QTH na
meteorologickÈ stanici v Polsk˝ch Tatr·ch.
D·le jsou to z Katovic SP9CWK a XYL
SP9NLY. V poslednÌ dobÏ pak SP9EWU
a SP7IWM. V poslednÌm SP9 Kontestu a II.
subregion·lnÌm VKV z·vodÏ p¯ibyli na
23 cm p·smu SP3REP, SP9NLT, SP7JSG,
SP3JBI, SP3NVY a klubov· stanice SP3ZJT.
QRV b˝val jiû d·vno i SP6ASD.
OK0EJ JN99FN QTH Lys· hora na kmitoËtu
1296,960 MHz bude v provozu od letönÌho
MikrovlnÈho z·vodu. V˝kon 0,1 W, ANT
smÏr z·pad. Info od Borise OK2UWF.
S55ZRS JN76MC QTH 1.219 m n.m.
na kmitoËtu 1296,380 MHz CW/1W je QRV
v b˝valÈ YU /ex YT3, YU, 4N3/
Slovinsko.QSL ZRS: QSL BIRO, P.O. BOX
180, 61001 LJUBLJANA, SLOVENIA.
2320 MHz
Nejvzd·lenÏjöÌ
18
stanicÌ
na
v˝chodÏ
Nov˝ Ëesk˝ rekord v p·smu 1.25 cm na
vzd·lenost 227 km: JarnÌho BBT 29.5.94 se
z˙Ëastnil OK1AIY/p z KlÌnovce na 3 a 1.25
cm: "P¯es zimnÌ obdobÌ proveden· zlepöenÌ
vyzkouöen· v I.subregion·lnÌm z·vodÏ nynÌ
p¯inesla zaslouûen˝ ˙spÏch, jako kvalitativnÌ
skok. Spojeni na 3 cm se dala dÏlat bez
domluvy a vypadalo to asi jako na 23 cm v
roce 1974. Nav·z·no na 3 cm 20 spojenÌ a
velk˝m p¯ekvapenÌm bylo 5 spojenÌ na 24
GHz z toho jedno bez jakÈkoliv domluvy.
P˘vodnÌ rekord 95 km se poda¯ilo nejd¯Ìve
nat·hnout na 102 km a pak na 227 na
Broken ve Ëtverci JO51HT"
Congrats, Pavle.
10.368 MHz
P¯i II. subregion·lnÌm VKV z·vodÏ se uk·zalo, ûe maj·ky OK0EA z »ernÈ Hory i OK0EL
z Benecka jsou slyöet po cel˝ch »ech·ch
a vöichni si to n·ramnÏ pochvalovali.
IARU VHF/UHF Contest 1992
NÏmeckÈmu vyhodnocovateli doölo k vyhodnocenÌ celkem 1379 denÌk˘. NejvÌce
z DL 514. OK jako druzÌ s 223 denÌky.
V tabulk·ch jsou uvedeny nejlepöÌ v˝sledky
v kategoriÌch. BliûöÌ ˙daje obdrûeli ˙ËastnÌci
ve v˝sledkov˝ch listin·ch.
144 MHz Single operator
call
WWL QSO
body
1. F6HPP/P
JN19PG 754 271383
2. G4PIQ
JO01MU 547 180936
3. HB9DGX/P JN47PH 566 180579
4. I4XCC
JN63GV 377 172041
5. F6GYT/P
IN99HP 590 160141
12. OK1DRZ/P JN79UQ 418 117895
18. OK1UBR
JN69MK 344
94434
20. OK1FEA/p JO80FG 379
92910
25. OK1DMX/P JO70SS 356
82902
38. OK2BDS/P JN79QF 280
59918
hodnoceno 409 stanic
144 MHz Multi operators
1. HB9WW/P
JN36GU 1012 433621
2. FF10LW/P
JO00TN 990 329658
3. G4KUX/P
IO94RJ 809 318251
4. G4VIX/P
JO01PU 829 310368
5. FF6KBF/P
JN09IT 823 299997
15. OK1KTL/P JO60LJ 712 208028
33. OK2KKW/P JO60JJ
574 151411
51. OK1KZE/P JN69PE 436 116420
57. OK1KJB/P JN79IO 396 110486
69. OK6DX
JO80EH 406
97715
Hodnoceno 317 stanic
432 MHz Single operator
1. DL2NBU
JN590P 385 110464
2. DK2XZ/P
JO40XL 300
65080
3. DF2ZC
JO30MK 307
61563
4. DK4VW
JO40IT 240
54746
5. PE1LMX
JO33AI 175
48016
26. OK1VEI
JO70UR 120
25470
62. OK2JI/P
JO80NB 90
16412
100. OK2BQR/P JN88VW 72
11558
114. OK2PWY/P JN89JT
60
10213
117. OK3CDR JN88NE 59
9916
hodnoceno 254 stanic
432 MHz Multi operators
1. DK0BN/P
JN39VX 516 125439
2. OK2KKW/P JO60JJ
375 120681
3. PA6C
JO33GB 406 115666
4. PA3BPC/p
JO21BX 341 108679
5. DK5VI/p
JN39JO 401 106144
20. OK1KIR/p JO60LJ 199
51221
46. OK1KKH/P JN790W 101
25967
54. OK1KKD/P JO60JJ
98
23110
56. OK1KPA/P JN79US
99
22114
AMA MAGAZÍN
60. OK1KRY/P JN69UT 92
20500
hodnoceno 110 stanic
1,3 GHz Single operator
1. DL2FAG/P
JO40XL 111
18326
2. DL2EAU/P
JO51FS
86
15061
3. PA0EZ
JO22OF 81
14641
35. OK1VEI
JO70UR 32
5291
53. OK2JI/P
JO80NB 24
3210
82. OK1AIY/P JO70SQ 13
1678
hodnoceno 139 stanic
1,3 GHz Multi operators
1. OE5VRL/5
JN78DK 67
20812
2. DL0OFM/P JN57GN 89
20138
3. DF0HS/P
JO31AA 117
19485
5. OK1KIR/P
JO60LJ
73
18392
34. OK2KQQ/P JN99FN
32
4264
hodnoceno 78 stanic
2,3 GHz Single operator
1.DK1VC
JO31RG 40
4398
2.PA0EZ
JO220F
32
3817
30. OK1AIY/p JO70SQ
4
634
hodnoceno 45 stanic
2,3 GHz Multi operators
1. PE0MAR/P
JO21BX
32
5120
2. PI4GN
JO33KK
23
3722
4. OK1KIR/P
JO60LJ
19
3362
23. OK1KRY/P JN69UT
4
354
25. OK1KKL/P JO70PO
3
294
26. OK2KQQ/P JN99FN
2
236
31. OK1KKD/P JO60JJ
2
96
hodnoceno 34 stanic
5,7 GHz Single operator
1. OE2BM/2
JN67NT
8
986
2. PA0EZ
JO22OF 10
807
13. OK1AIY/P JO70SQ
3
191
hodnoceno 16 stanic
5,7 GHz Multi operators
1. PE0MAR/P
JO21BX
7
759
1. OK1KIR/p
JO60LJ
8
1245
2. PEOAGO
JO32FI
7
630
7. OK1KRY/P
JN69UT
2
247
8. OK2KQQ/P JN99FN
1
24
9. OK1KZN/P
JO70RQ
1
6
hodnoceno 11 stanic
10 GHz Single operator
1. DH6FEA/P
JO40PL
17
2526
2. DK3UC
JO42WK
8
2508
12. OK1AIY/P JO70SQ
6
925
24. OK1CA
JN79OW
3
322
33. OK1AIK/p JO70VP
1
67
hodnoceno 42 stanic
10 GHz Multi operators
1. DJ7FJ/P
JN48CO 30
4871
5. OK1KIR/P
JO60LJ
12
1811
OK1KKD/P
JO60JJ
CHECKLOG
OK1KZN/P
JO70RQ
CHECKLOG
MILLIMETRE GROUP, SINGLE
1. HB9MIO/P
JN37WA
4
280
2. DC0DA/P
JO31QK
1
205
6. OK1AIY/P
JO70SQ
1
6
Hodnoceno 10 stanic
MILLIMETRE GROUP, MULTI
1. HB9AMH/P JN37OE
5
489
4. OK1KZN/P
JO70RQ
1
6
hodnoceny 4 stanice
QRP z·vod na VKV
1. »RK po¯·d· QRP z·vod na VKV, kter˝
se kon· v nedÏli 7. srpna 1994 od 08,00
do 14,00 UTC na p·smu 144 MHz.
2. Kategorie: 1.Single op. - v˝kon vysÌlaËe
do 10 Watt˘ libovolnÈ QTH.
2. Multi op. - v˝kon vysÌlaËe do 10 Watt˘
libovolnÈ QTH.
V obou kategoriÌch musÌ b˝t za¯ÌzenÌ nap·jenÈ pouze z bateriÌ bez pouûitÌ elektrovod-
ČERVEN 1994
I. SUBREGION¡L 1994
Kategorie I. 145 Mhz jeden oper·tor:
Po¯. ZnaËka
Body Lokator QSO V.n.m. Best DX
1. OK1UBR/p 88773 JN69MJ 350 773 ON7GI
2. OK1FLY/p
74614 JN79AS 357 700 PA3ETM
3. OK1AJY/p
73905 JO70PO 307 744 I4XCC
4. OK1DUO/p 60066 JO70UR 296 1602 I4XCC
5. OK1FJK/p
52819 JO70DR 250 850 I5BQR/6
6. OK1DHC/p 51741 JN69HQ 212 750 HA8DK
7. OK1HX
46010 JO70ND 236 189 I5BQN/6
8. OK1VDJ/p
43610 JO70VA 232 224 I4XCC
9. OK2VDA/p 41423 JO70IA 218 350 F6KSL
10. OK2PMN/p 40515 JN88IW 180 306 I1MXI/1
11. OK1AGE
12. OK1VSO
13. OK1UEI/p
14. OK2VDV
15. OK1DUV
16. OK1ARI
17. OK1HJ/p
18. OK2PLH
19. OK2VMU
20. OK1HAL
21. OK1DKS
22. OK1UKL
23. OK1UAK
24. OK2BHN
25. OK2BEJ
26. OK1FQK/p
27. OK1XOD
28. OK1VPU
35693
33308
32384
30395
27852
24171
21515
20788
20544
20416
19303
18578
18228
17765
17515
17491
16793
14984
JO70ED
JN69WG
JO70QM
JO80NE
JN79FH
JO60WP
JO70DB
JN89IE
JN99AH
JN69HT
JO70EB
JO70VB
JO70MB
JN99CT
JN79SJ
JO70NB
JO70IM
JO70KK
km
684
709
774
796
821
704
759
723
702
730
TX
50
80
150
100
35
50
50
80
100
100
Ant.
2x15el
15el
F9FT
15el
GW4CQT
GW4CQT
F9FT
PA0MS
14el
Cue-dee
29. OK1DDP
11996 JO70VB
30. OK1FDJ
10382 JO70KF
31. OK2XQG 10230 JN89KS
32. OK1VMK
9030 JO60LH
33. OK2VGD
8582 JN79UD
34. OK1VKC
8238 JO70OA
35. OK1UFF/p
7304 JO60XS
36. OK1EU
7300 JO70EC
37. OK2BYL
6467 JN89QH
38. OK1UWE
6359 JO60JD
39. OK1DDV/p 6098 JN79EI
40. OK1DRJ
5870 JO70EB
41. OK2UPG/p 5619 JN99IP
42. OK2XCR
5020 JN88MT
43. OK1VJH
4553 JO70OA
44. OK2SBJ
2960 JN89WW
45. OK2BKA
2877 JN89PN
46. OK1CY/p
2055 JN69SB
Diskvalifikace: OK1UOP vzd·lenost nezaokrouhlenÈ na celÈ kilometry, OK2BYA öpatnÏ uveden· po¯adov·
ËÌsla spojenÌ, OK1AOV a OK1XWR/p öpatnÏ uvedenÈ Ëasy spojenÌ
DenÌky pro kontrolu: OK1FM, OK2QI, OK2VFC, OK2PIP, OK2UWF
Kategorie II. 145 MHz vÌce oper·tor˘:
1. OL5DIG
123140 JO60CF 543 745
2. OK1KJB/p 119617 JN79IO 475 714
3. OK1OEA
119364 JO80FG 467 1099
4. OK1OXX/p 118343 JN69SA 490 1217
5. OK1KRQ/p 112234 JO60LJ 488 1244
6. OK2KFK
96933 JN89AO 366 781
7. OK2KMT
95055 JN88TU 355 600
8. OK1KWP/p 92137 JN78UQ 351 600
9. OK1KNF/p 82554 JN69MK 340 710
10. OK1KUF/p 80861 JO60TP 381 890
11. OK2KJU/p
12. OK2KET/p
13. OK2KBA/P
14. OK1KJO/P
15. OK1KSF/P
16. OK1KOB/P
17. OK1KRY/P
18. OK1KQJ
19. OK1KKI
20. OK1KPL
21. OK1OFF
22. OK1KJP/p
23. OK2KCN
24. OK1KCR˙P
25. OK2KZO
26. OK1KJA
27. OK2KRT
45. OK2OMU
80723
78649
77145
73569
71795
62790
61987
61493
60481
56791
56544
54402
51374
47666
45088
43812
41887
5903
JN89SL
JN89JM
JN89BQ
JO60OK
JN78DU
JO70UK
JN69UT
JN69NO
JN79LD
JN69RR
JO70CG
JN78DR
JN890I
JN79US
JN88AU
JO70NQ
JN99BK
JN79WM
9A2DG
I1AXE
I1MXI/1
SP4CHY
I1AXE
I1MXI/1
IK1PCE
I1MXI/1
ON7GI/p
9A2DG
28. OK1KKD
29. OK1KKD/P
30. OK2KQQ
31. OK1KCB/P
32. OK2KEA/P
33. OK2KOJ
34. OK1KHA/P
35. OK2KGE/P
36. OK1ODC/P
37. OK2KOS
38. OK2KWL/p
39. OK2KYD/p
40. OK1OLE/p
41.OK1KIR/p
42. OK2OCF
43. OK1KWV/p
44. OK2KOG
709
793
820
716
776
745
907
736
683
679
40598
38108
33422
32086
29138
26662
20709
19471
19464
19326
17981
15711
15574
14073
9575
8103
6257
170
150
150
180
100
100
80
300
100
100
2xF9FT
4xF9FT
GW4CQT
15el
DL6WU
2xGW4CQT
2xF9FT
F9FT
2xCue-dee
GW4CQT
JO7OAD
JO70OR
JN99DQ
JN78GX
JN89EJ
JN89HF
JO80BJ
JN89RE
JO70BR
JN99CT
JN89XT
JN89RB
JN79EV
JO70FA
JN89RR
JN79BH
JN79BL
Diskvalifikace: OK1KPU/p na listech denÌku neuveden vlastnÌ lok·tor, OK2KYZ nepodeps·n denÌk, OK2KJI/p
öpatnÏ veden· ËÌsla spojenÌ
DenÌky pro kontrolu: OK1KAO
Kategorie III. 432 MHz jeden oper·tor:
1. OK1VPZ
13944 JO70FD 65
2. OK1AUC/p
7319 JN79BC 36
3. OK2WDC
6987 JN89PO 42
4. OK2PWZ/p
6900 JN89JT
44
5. OK1AWJ
5808 JO70EC 32
6. OK1DFC
5615 JO60TM 34
7. OK2VMU
5076 JN79AH 33
8. OK1VEC
3636 JN69QS 19
9. OK1DPU
2133 JO60VP 15
10. OK1AZ
1021 JN79IX
14
325
620
217
615
360
420
320
423
220
400
IK4DCX
SP9EWU
IK4DCX
DJ5MN/p
9A2SB
F1OEL
OK1KRQ/p
OK2KFM
DL0UL/p
OK1KRQ/p
696
409
717
369
596
492
383
366
371
133
100
25
56
70
25
40
25
30
10
8
K1FO
DL6WU
4x11el.
W6QKI
20el.Y
PBM 24.el
F9FT 21el.
18el.
F9FT 21el.
F9FT 21el.
Diskvalifikace: OK1DBL/p nespr·vnÏ uvedenÈ vzd·lenosti.
19
Kategorie IV.432MHz vÌce oper·tor˘:
1. OK1OEA
22105 JO80FG 98 1099
2. OK1KPA
16853 JN79US 83 663
4. OK1KJB/p
13589 JN79IO 70 714
5. OK1KRQ/p 11137 JO60LJ
67 1244
6. OK2KQQ
9933 JN99DQ 59 290
7. OK2KJU/p
5835 JN89SJ
36 360
8. OK1KIR/p
3277 JO70FA 27 320
IKDCX
IK4DCX
9A2SB
OK2KFM
DK0TU
DL0UL/p
DL0UL/p
755
682
539
404
470
578
385
25
40
100
5
300
10
40
DJ9BV
F9FT
F9FT
DL6WU
12el.Y
DL6WU
21el.
420
160
400
360
OK2KFM
SP9NLY
OK1DFC
DL4DTU/p
361
241
98
88
100
30
0,5
30
4xSBF
G3JVL
30el.loop
30el.loop
714
320
663
719
290
HG5FMV
OK2KQQ
OK2KFM
OK1DUO/p
OK1KIR/p
372
277
199
175
277
60
50
1
10
60
30
4xloop
23el.loop
L.Y.
Par.1,6m
25el.loop
G3JVL
100
50
Par.1m
Dipol
nÈ sÌtÏ a agreg·t˘.
3. Zp˘sob provozu: CW, SSB a FM
4. KÛd: RS (T) + po¯.ËÌslo spojenÌ od 001 +
WW lok·tor.
5. S kaûdou stanicÌ lze do z·vodu zapoËÌtat
jedno platnÈ spojenÌ, p¯i kterÈm byl p¯ed·n
a potvrzen p¯Ìjem kompletnÌho kÛdu.
6. Bodov·nÌ: 1 km = 1 bod.
7. SoutÏûnÌ denÌk se vöemi n·leûitostmi
podle bodu 13/ Vöeobecn˝ch podmÌnek pro
z·vody na VKV je t¯eba odeslat do deseti
dn˘ po z·vodÏ na adresu OK1MG.
8. Pokud nenÌ stanoveno jinak, platÌ
ÑVöeobecnÈ podmÌnkyì, platnÈ od 1.1.94.
OK1MG
POZN¡MKA: Vzhledem k tomu, ûe v nedÏli
7. srpna 1994 od 07,00 do 17,00 UTC 2m
Ë·st z·vodu Alpe Adria Contest a v dobÏ
od 09,30 do 12,00 UTC 2m Ë·st z·vodu
DARC Sommer-Fieldday / takÈ BDT /, d· se
p¯edpokl·dat dostatek soutÏûÌcÌch stanic.
na p·smu 144 MHz.
DenÌk pro kontrolu: OK2KMT
Kategorie V. 1296MHz jeden oper·tor:
1. OK1DFC
3328 JO60TM 20
2. OK1DOU/p 1410 JO7OUR 8
3. OK1AZ
260 JN79IX
5
4. OK1AWJ
256 JO70EC
5
Kategorie VI. 1296MHz vÌce oper·tor˘:
1. OK1KJB/p
2208 JN79IO 14
2. OK1KIR/p
1158 JO70FA 11
3. OK2KPA
1049 JN79US
8
4. OK1KRY/p
636 JN69UT
6
5. OK2KQQ
580 JN99DQ
5
6. OK2KJU/p
340 JN89SJ/3
2
Kategorie VIII. 232MHz vÌce oper·tor˘:
1. O1KIR/p
99 JO70FA
1 320 DL4DTU/p 99
2. OK2KQQ
18 JN99DQ
1 290 OK2KFM
18
Kategorie IX. 5760 MHz jeden oper·tor:
1. OK1AIY
112 JO70SQ
2 950 OK1KIR/p
2. OK1UFL/p
6 JO70RQ
1 690 OK1AIY/p
106
6
10
Par.0,75m
0,002 Oza¯ovaË
Kategorie X. 5760 MHz vÌce oper·tor˘:
1. OK1KIR/p
107 JO70FA
1 320 OK1AIY/p
107
20
Horn
Kategorie XI. 10368 jeden oper·tor:
1. OK1AIY/p
112 JO70SQ
2 950 OK1KIR/p
2. OK1UFL/p
6 JO7ORQ 1 690 OK1AIY/p
106
6
10
0,05
Par. 0,75m
Vlnovod
Kategorie XII. 10368 MHz vÌce oper·tor˘:
1. OK1KIR/p
107 JO70FA
1 320 OK1AIY/p
107
100
Horn
Kategorie XIII. jeden oper·tor:
1.-2. OK1AIY/p
6 JO70SQ
1.-2. OK1UFL/p
6 JO70RQ
1 950 OK1UFL/p 6
1 690 OK1ALY/p 6
OZN¡MENÕ
Dne 15.dubna 1994 mi byl z bytu
odcizen :
1. transceiver ALINCO DJ-F1/E
v.Ë. 0008621 s nabÌjeËem akumul·tor˘ a externÌm mikrofonem a
pouzdrem
2. notebook Hyperbook 2300DX/
40C SunRace v.Ë. 123-4000284 se
zdrojem a myöÌ
ProsÌm vöechny, kdo by mohl
podat zpr·vu o pohybu tÏchto
kraden˝ch vÏcÌ, aù tak uËinÌ na
adresu: Ing. Ladislav Nov·k,
OK2VWG, DruûstevnÌ 3, 796 01
ProstÏjov, tel. zam. 0508/23605,
25835.
Mnohokr·t V·m dÏkuji.
0,025 Par. 0,75m
0,01mWPar. 0,5m
Z·vod vyhodnotil radioklub OK1KHI Roztoky u Prahy
PolnÌ den ml·deûe na VKV - 1993
Kategorie 144 MHz:
Po¯. ZnaËka
Body
1. OK2KZT/P 21546
2. OK2KIS/P
18183
3. OK2KQQ/P 14425
4. OK1KYT/P
13573
5. OK2KAJ/P
12371
6. OK1KJA/P
12020
7. OK1KKD/P 11854
8. OK1KNG/P 11567
9. OK1VYF/P
10560
10. OK1KCR/P 10511
11. OK2RAB/P 10507
12. OK2KWL/P 10404
13. OK1KPL/P
9981
14. OK1KOB(P 9921
15. OK2KOG/P 9400
16. OK1KPB/P
8598
17. OK1KDG/P 8356
18. OK1KKT/P
7798
19. OK1KUO/P 7680
20. OK1KIR/P
7659
21. OK1KMU/P 7651
22. OK1OMV/P 6904
20
Locator Qso DX-km Za¯.
Ant.
JN99EM 110 731 R2CW
BM14/2
JN99CL 113 444 TR751A
F9FT
JN99FN 93 420 FT67GX
16el.Y
JO60UQ 91 621 IC 201 4xGW4CQT
JN79QF 86 339 FT 221
F9FT
JO70PU 88 368 H.M.
2xF9FT
JO60NF 70 526 H.M.
F9FT
JN69VN 88 403 H.M.
2xF9FT
JN69MK 60 672 R2CW
2x15 Y
JN79VS 91 265 R2CW
F9FT
27. OK2KFJ/P
4855
28. OK1KDA/P
4678
29. OK1KHA/P
4381
30. OK2KOJ/P
3927
31. OK1KQT/P
3580
32. OK2RGC/P
3521
33. OK2KPT/P
3406
34. OK1KRI/P
3195
35. OK1KDC/P
3131
36. OK1KIX/P
3033
37. OK2KLS/P
2664
38. OK1KKP/P
2313
23. OK1KPW/P
24. OK2KWS/P
25. OK1KVK/P
26. OK1KIV/P
6496
6008
5863
5837
39. OK2KUB/P
40. OK2KET/P
41. OK2KPS/P
42. OL5KNC/P
2239
1836
1827
1214
DiskvalifikovanÈ stanice: OK2KCE/P - vöechny vzd·lenosti o 20%
vÏtöÌ
OK2KTK/P - Ëas + 1 hodina
NevhodnÈ stanice: OK2JDJ/P - vÌce neû 18 let, OK1VWK/P,
OK1KFB/P, OK1KNI/P - chybÌ data narozenÌ oper·tor˘
DenÌk pro kontrolu: OK1KRY/P, OK2KBA/P, OK2KFM/P
Kategorie 432 MHz:
Po¯. ZnaËka
Body
1. OK1KPA/P
4 617
2. OK1KCR/P
2 020
3. OK1KIR/P
1463
4. OK2KQQ/P
1250
5. OM3RMW/P
919
6. OL5KNC/P
296
7. OK1KKD/P
261
8. OK2KIS/P
248
Locator QSO DX-km Za¯.
Ant.
JN79US 39 313 TR851E
F9FT
JN79VS 19 214 HM+TS520 23el. Y
JO60LJ
9 218 H.M.
4x21 Y
JN99FN 13 374 HM+TS130V 19 el.Y
JN98GJ
11 187 FT780R
2x21Y
JO60II
4 74 DJ 26OE
5/8 l
JO6ONF
2 191 HM+TS520 27el.Y
JN99CL
3 117 FT 790R
F9FT
DenÌk pro kontrolu: OK2KFM/P
AMA MAGAZÍN
QTC
Radek Zouhar, OK2ON
Ve st¯edu 11. kvÏtna se poËetn· skupina
radioamatÈr˘ ze ZlÌna a st¯ednÌ Moravy
rozlouËila s p¯Ìtelem Tondou Ad·mkem
OK2AE. V jeho osobÏ odeöel obÏtav˝
kamar·d, kter˝ celou svoji radioamatÈrskou
kariÈru vÏnoval rozvoji VKV techniky
a provozu.
O t˝den pozdÏji jsme se naposled
rozlouËili s p¯Ìtelem AntonÌnem Kalivodou,
Ëlenem Radioklubu ZlÌn a OK2OZL, kter˝
opustil naöe ¯ady neËekanÏ ve vÏku 47 let.
»est jejich pam·tce.
Radioklub ZlÌn - OK2OZL
Ve vÏku 65 let opustil naöe ¯ady p¯Ìtel
Vlastimil HavlÌk OK1YI z Kynûvartu. Cel˝
ûivot jej prov·zelo r·dio. Pracoval jako
palubnÌ telegrafista u »eskoslovensk˝ch
aeroliniÌ. V letech 1954-55 byl velmi aktivnÌ
jako OK4YI/MM, kdyû si "odskoËil" k
n·mo¯nÌ plavbÏ jako radiooper·tor na
lodÌch »s.n·mo¯nÌ plavby - »echofrachtu. V
d˘chodÏ vÏnoval mnoho volnÈho Ëasu golfovÈmu klubu v Mari·nsk˝ch L·znÌch.
Odeöel obÏtav˝ radioamatÈr, kamar·d, p¯Ìtel, vynikajÌcÌ technik a oper·tor.
»est jeho pam·tce.
OK2ON
»lenovÈ Veter·n radioklubu -VRKse setkajÌ v sobotu 9. Ëervence 1994 na
ËlenskÈ sch˘zi. MÌsto kon·nÌ jako loni restaurace LÌpa ve älapanicÌch u Brna.
ZaË·tek v 10 hod. Doprava trolejbusem Ë.
131 od vlakovÈho n·draûÌ v BrnÏ. Zv·ni
jsou vöichni ËlenovÈ a vÌt·ni budou vöichni
p¯Ìznivci. Za info TNX Poldovi OK2MZ.
NezapomeÚte! A p¯ivezte nÏco zajÌmavÈho!
V›SLEDKY OM-A-C - ⁄NOR 1994
V˝sledkovÈ listiny zaslalo celkem 62 stanic,
z toho 32 OM a 30 OK
Kat Q R O - MIX:
1. Kurt OM3UG 130 170 23 3910
2. Tono OM3LU 125 164 23 3772
3. Vlado OM3CPL 127 156 23 3588
4. Peter OM3PA 110 146 24 3504
5. Milan OM3TEG 114 151 22 3322
a n·sledujÌ:
1AUC/p, 3TDU, 1ICM, 3TXY, 3CQF, 1FR,
3CAV, 1HCH, 3YAD, 3TSK, 3CGH, 3TKM,
3FON, 3CAZ, 1EV, 1ARN, 2PVG, 3CDN,
1DQP, 3CDZ, 2KYC, 3IF, 3TLI, 1DRU,
1FHP, 3TCA, 2BYA, 1AOU, 1FOG, 1DLB,
3TEW, 2POQ, 1DRQ, 3CBW, 1MNV, 3YAI,
1AFY, 3BT, 2PJW, 3TEL, 3BA, 2VVN, 2LN,
3KHU, 3CVB, 1OFM, 1AKJ, 3QQ, 2BXR,
2BBQ, 1AAZ, 2BYL, 1ARQ, 3EA.
Kat QRP - MIX:
1. Jozef OM3ZAR 64 80 22 1760
2. Mirek OM3EK
32 21 16
512
3. Josef OK2BPG
21 21 15
315
Kat CW - QRO:
1. Pavel OK1DRQ 53 53 24 1272
n·sledujÌ: 3BT, 3BA, 1AKJ, 3QQ, 2BYL,
3EA.
Kat CW - QRP:
1. Mirek OM3EK
32
512
2. Josef OK2BPG
21
315
Kat SSB - QRO:
»ERVEN 1994
1. Jaroslav OM3CTA66 63 23 1449
dalöÌ: OM3KHU, 3CVB, OK1OFM, ARQ
V›SLEDKY OM-A-C - BÿEZEN 1994
V˝sledkovÈ listiny zaslalo 75 stanic, z toho
39 OM a 36 OK.
Kat QRO - MIX:
1. Vlado OM3CPL 134 178 25 4450
2. Milan OK1ICM 125 163 26 4238
3. Jozef OM3TGT 130 165 25 4125
a n·sledujÌ: 3BRK, 3TSK, 3CQF, 2KYC,
3FON, 2HI, 3EA, 3TPG, 1HCG, 3CFT,
3TDU, 2PLB, 3UG, 3AAS, 3CVX, 3YAD,
3LU, 3CAZ, 1ARN, 1EV, 3QQ, 1HCH,
3CGH, 3TMU, 3TXY, 2BBQ, 1DLB, 3IF,
2PVG, 3TEW, 3TLI, 3YAI, 1MNV, 3CTA,
1FOG, 1DRU, 2BWZ, 2VVN, 2BXR, 3CBW,
2LN, 1AFY, 2BJK, 3CDN, 3CAV, 3KHU,
1JPO, 1FHP, 1AOU, 2PJW, 3THC, 3CVB,
1AAZ, 3TKM, 3CND, 3EI, 3TEL, 1DXI, 1JVS,
2POQ, 3MB, 1MYA, 2BYL, 1ARQ, 2BDB,
1SZZ, 2PJD, 1DRQ, 3CDZ
Kat QRP - MIX:
1. Jozef OM3ZAR 72 95 24 2280
2. Mirek OM3EK
45 45 23 1035
3. Josef OK2BPG
27 27 19
513
Kat CW - QRO:
1. Milan OM3TKM 57 57 24 1368
2. Pavol OM3CND 56 56 24 1344
3. xyl KvÏta OK2BYL 33 33 21
693
4. Pavel OK1DRQ 21 21 14
294
Kat CW - QRP:
1. Mirek OM3EK
45
1035
2. Josef OK2BPG
27
513
Kat SSB - QRO:
1. OM3KHU
65 62 24 1488
2. Petr OK1JPO
57 57 26 1482
3. Vojto OM3CVB 62 61 23 1403
a n·sledujÌ: 3EI, 1DXI, 3MB, 2BDB, 1SZZ,
2PJD, 3CDZ
V›SLEDKY OM-A-C V DUBNU 1994 jsem
bohuûel neobdrûel.
V›SLEDKY OM-A-C - KVÃTEN 1994
V˝sledkovÈ listiny zaslalo 50 stanic, z toho
22 OM a 28 OK.
KAT QRO:
1. VlastÌk OK1HCH 111 152 26 3952
2. Gusta OM3BRK 115 151 25 3775
3. Jirka OK1ARN 109 148 25 3700
4. MojmÌr OM3CFT 107 148 25 3700
5. Drahoö OM3CQF 108 145 25 3625
a n·sledujÌ: 2SBJ, 3YAD, 1EV, 3TXY, 1ICM,
3CGH, 2BPY, 1JPH, 3TSK, 1DRR, 3FON,
2BWZ, 3TDU, 3AAS, 1DRU, 2BBQ, 1JST,
1DQP, 3KWZ, 1DLB, 3CDN, 1FHP, 3YAI,
3CAZ, 3TMU, 1AFY, 2VVN, 1FRR, 2PJW,
1MNV, 1AAZ, 1DXI, 1DKS, 3LU, 3QQ,
1JPO, 3CND, 1FOG, 3CVB, 1ARQ, 2BTK
KAT QRP MIX:
1. Jozef OM3ZAR 69 92 23 2116
2. OM3KTU
54 61 23 1403
3. Miro OM3EK
45 45 23 1035
4. Tonda OK2BKA 23 23 15
345
Kat CW - QRO:
1. Pavol OM3CND 45 45 25 1125
2. Jenda OK1FOG 46 46 22 1012
3. Petr OK2BTK
25 25 16
400
Kat CW - QRP:
1. Miro OM3EK
2. Tonda OK2BKA
Kat SSB - QRO:
1. Karel OK1DKS
2. Tono OM3LU
3. Jozef OM3QQ
4. Petr OK1JPO
5. Vojta OM3CVB
PosluchaËi SSB:
1. OK1-34673
45
23
45
23
23
15
1035
345
54
56
55
53
45
54
56
55
53
45
25
24
24
23
21
1350
1344
1320
1219
945
92
92
21
1932
UpozorÚujeme ˙ËastnÌky kontestu na spr·vnou adresu na kterou se posÌlajÌ v˝sledky
OM-A-C: Ivan Fraötack˝, LEV¡RSK¡ 9,
Bratislava 841 04, Slovensk· republika.
KV PA DUBEN 1994
kat QRO:
1. OK1ARN
82
56
4592
2. OK1OPT
83
44
4482
3. OK2BEV
77
57
4389
d·le: 1IAL, 1ICM, 3YAD, 1PEG, 1FR, 1DCF,
1HCH, 1AXV, 2BBQ, 3LU, 1MXM, 3FON,
1AUJ, 2SBJ, 1DIG, 1HFP, 3CAZ, 1EV,
1FOG, 2BPY, 2BXR, 1AMM, 2PVA, 2PVG,
2PCN, 2HI, 2BWZ, 1AKJ, 1AEE, 2BHQ,
1DRU, 3ID, 1DQP, 2BAQ, 1MYA, 1FOI,
1FHL, 1DTP, 1FRR, 1FWP, 1MNI, 1FMX,
2VVN, 2SUK, 1DBF, 2BJK, 1SVS, 1JVS,
3TAY, 2BTK, 1AOU, 1ARQ
kat QRP:
1. OM3 EK
68
51
3468
2. OM3QQ
63
48
3024
3. OM3ZAR
59
46
2714
d·le 2BND, 1DVX, 1MNV, 2BKA
KV PA KVÃTEN 1994
kat QRO:
1. OK1ARN
70
53
3710
2. OK1XV
71
52
3640
3. OK1AKJ
70
50
3500
d·le: 2BWZ, 1HCG, 1EV, 1JLC, 1PEG,
1DPL. 1JST, 1DRU, 2BAQ, 2BBQ, 1OH,
2PVA, 1FOG, 1AUJ, 1HCH, 1FMX, 3FON,
2BPY, 1FFV, 2BVG, 1MSP, 1DQP, 1AFY,
1MYA, 3TDU, 1KZ, 2SBJ, 2VVN, 1APY,
1ARD, 2BTT, 2PCN, 2HI, 3CDN, 2BTK,
3PA, 1SVS, 1FHP, 1JVS, 1DTP, 2QX, 1KCF,
1ARQ
kat QRP:
1. OM3QQ
62
49
3038
2. OK1FED
63
47
2961
3. OM3EK
60
47
2820
d·le 2BND, 1MNV, 3ZAR, 1DVX, 1FHL,
2BPG, 1DBF, 2BKA, 1ODX, 1DDP
SSB LIGA DUBEN 1994
kat QRO:
1. OK1HCH
86
60
5160
2. OK1OPT
87
55
4785
3. OK1MNV
84
56
4704
d·le: 1EV, 1JPO, 1AUC, 1PEG, 3FON,
2BEV, 3TDU, 2SUK, 1DIG, 1ARN, 2SBJ,
3YAD, 2BAQ, 3CAZ, 1DQP, 2PKX, 1FJH,
1ONA, 2BBQ, 1HFP, 1FOI, 2BWZ, 2BPY,
1HCG, 1ICM, 2PVG, 2PCN, 2BJK, 1DBF,
2BXR, 1JVS, 1FGY, 2PVA, 2VVN, 2BDB,
1ARQ, 1MYA, 1DTP, 1SVS, 1FHD, 1IAL,
1AXV, 3TAY, 1FRR
kat QRP:
1. OK1AMM
2. OM3ZAR
3. OK1FUU
4. OK2BND
70
46
45
40
52
37
36
33
3640
1702
1620
1320
SSB LIGA KVÃTEN 1994
kat QRO:
1. OK1HCH
81
53
4293
21
2. OK1EV
76
52
3952
3. OK2SBJ
69
57
3933
d·le: 1PEG, 2POH, 2BBQ, 3PA, 1FGY,
3TDU, 2BJK, 2BPY, 2SMS, 2VVN, 1DFR,
1JPO, 1MNV, 2BWZ, 1DQP, 2BEV, 2BEH,
2PKX, 1HCG, 1MSP, 1WGW, 1FHP,
1ONA, 1KZ, 2HI, 1SZZ, 2BAQ, 3YAD,
1DBF, 1JVS, 3CIB, 2BDB, 1OCF, 1FRR,
1DKS, 1ARD, 1DCE, 1HFP, 1SVS, 1AFZ,
1ARQ, 1FJX, 1KCF, 1IAL, 1MYA, 1FRT,
kat QRP:
1. OM3ZAR
48
37
1776
2. OK1AMM
47
33
1551
3. OK1FUU
42
36
1512
swl:
1. OK1-34673 24
14
406
Od mamaûera diplomu Veter·n Radio
Klub, Poldy OK2MZ, jsme zÌskali informaci
o dalöÌch stanicÌch, kterÈ obdrûely diplom
VRK. Diplom Ë. 22 obdrûela RP OK1-34220
Alena NEKULOV¡; Ë. 23 RP OK1-33168
Tom·ö NEKULA; Ë. 24 OM3TRO Rudolf
OLEJNÕK; Ë. 25 OK2AIS Aleö TOMäŸ; Ë. 26
OK1AFY Frantiöek äEDIV›; Ë. 27 OK2UZ
Jind¯ich äIMANDL; Ë. 28 OM3ZAR Jozef
KYRC; Ë. 29 OK2BAQ Jaroslav JANE»EK; Ë.
30 SM4EWP Josef ONDR¡»EK; Ë. 31
OK1DCE Jaroslav FORM¡NEK; Ë. 32
OM3CFS J·n NEME»EK; Ë. 33 OK2BIZ
Stanislav FR‘HLICH; Ë. 34 Libor HOLOUä;
Ë. 35 RP OK1-34279 Milan HAMäÕK; Ë. 36
OM3AAS Miloö JISKRA; Ë. 37 OM3EA Harry
»IN»URA; Ë. 38 OM3TBJ Pavol »ER“AN;
Ë. 39 OK1DQP Aleö MATÃJKA; Ë. 40
OK1CV VladimÌr »EPEK; Ë. 41 OK2BGE
ErvÌn SERVUS; Ë. 42 OK2PBC VilÈm
HOR¡»EK; Ë. 43 OK1AQ Lubor H¡JEK; Ë.
44 OK3LO Miloö STEIN; Ë. 45 OK1AWT
Frantiöek WOLF; Ë. 46 OK2BDF Ji¯Ì FENCL;
Ë. 47 OK1FIR V·clav VORLÕ»EK; Ë. 48
OK2PGV Josef JUST; Ë. 49 OK2VJQ Josef
NÃMEC; Ë. 50 OK1AEH Emil HLOM.
Manaûer diplomu MORAVA-SLEZKO,
Libor OK2PLH, n·m zaslal seznam drûitel˘
tohoto diplomu. Za spojenÌ na KV: Diplom
Ë. 1 WA9AXA; Ë. 2 OK2OQ; Ë. 3 OK1FR; Ë.
4 OK2PKJ; Ë. 5 OK2ON; Ë. 6 OK2PLH; Ë. 7
OK3CAZ; Ë. 8 OK2PGV; Ë. 9 OK1AYC; Ë.
10 OK2PJD; Ë. 11 OM3UEI; Ë. 12 OM3AAS;
Ë. 13 OK2BAQ; Ë. 14 OK2BKP; Ë. 15
OM3TBJ; Ë. 16 OK2BNZ; Ë. 17 DH4RAE; Ë.
18 OM3CFS;Ë. 19 OK1SVS; Ë. 20
OK1DCE;Ë. 21 OK2LS; Ë. 22 OK1-34220; Ë.
23 OK1-33168; Ë. 24 OK1AUJ;Ë. 25
OK1KOU; Ë. 26 OK2BGI; Ë. 27 OK2PMF; Ë.
28 OK2SMS; Ë. 29 OK2BME; Ë. 30 G4BWP;
Ë. 31 OKL30; Ë. 32 OK2TB; Ë. 33 OK1FHP;
Ë. 34 OK1FHD;
Za spojenÌ na VKV: Ë. 1 OK2BAR; Ë. 2
OK2UCF; Ë. 3 OE3FBC; Ë. 4 OK2BDF; Ë. 5
OK2PIP; Ë. 6 OK2UBR; Ë. 7 OK1UGV; Ë. 8
OM3WBM; Ë. 9 OK2VGD.
Blahop¯ejeme.
BESEDA V OLOMOUCI.
V sobotu 9. dubna jsem se vypravil
do Olomouce. Radioklub OK2KOV uspo¯·dal semin·rnÌ besedu na tÈma ÑO hlasu,
sluchu a jejich technick˝ch korekËnÌch
doplÚcÌch na naöich vysÌlaËÌch a p¯ijÌmaËÌchì. Prostory posluch·rny lÈka¯skÈ
fakulty UP v Olomouci zaplnilo kolem
35 radioamater˘ z mÏsta a okolÌ. UrËitÏ
nebyli zklam·ni.
⁄vodem vzpomenul p¯Ìtel Olda Spilka
OK2WE, tradici spolupr·ce radioamatÈr˘
s Univerzitou PalackÈho v Olomouci.
22
Znovuotev¯enÌ Univerzity v roce 1946
umoûnilo jiû v z·¯Ì toho roku uspo¯·dat v
prostor·ch filozofickÈ fakulty kurz pro novÈ
oper·tory vËetnÏ v˝uky morse. V dalöÌch
letech se zde uskuteËnila ¯ada setk·nÌ a semin·¯˘, jeû se staly pojmem. PoslednÌ velkÈ
setk·nÌ se konalo v roce 1988. Byl to vûdy
velk˝ sv·tek naöich radioamater˘, setk·nÌ
p¯·tel nejem z naöÌ vlasti. Pro historickÈ
mÏsto Olomouc to b˝vala v˝znamn·
spoleËensk· ud·lost, kter· nach·zela velkÈ
pochopenÌ u p¯edstavitel˘ mÏsta a u akademickÈ obce Univerzity PalackÈho.
Z·zemÌ, poskytnutÈ univerzitou, b˝valo
z·rukou spokojenosti vöech ˙ËastnÌk˘.
äkoda, ûe tato tradice zde nenaöla
pokraËov·nÌ v takovÈm rozsahu. Doba se
zmÏnila. Z¯ejmÏ se nenach·zÌ dost sil
k organizov·nÌ tak velk˝ch akcÌ, moûn·
nenÌ ani jejich pot¯eba.
Ale vraùme se do re·lu tohoto minisetk·nÌ.
V ˙vodnÌ p¯edn·öce p¯Ìtel Dr. LubomÌr
Mina¯Ìk OK2SML pojednal o hlasu a sluchu
vöeobecnÏ. Z pohledu lÈka¯e objasnil proces tvorby hlasu, jeho ovl·d·nÌ, oöet¯ov·nÌ
hlasivek a umÏnÌ zach·zet s hlasov˝m fondem. Objasnil principy Ëinnosti sluchov˝ch
org·n˘, vlivy p˘sobÌcÌ na opot¯ebenÌ sluchu
a moûnosti regenerace sluchov˝ch org·n˘.
DalöÌ program vyplnil p¯Ìtel Dr. Bohumil
Ferenc, OK2BBC. Nejprve nezbytnou trochou teorie o NF filtrech, d·le popsal ¯adu
aplikacÌ aktivnÌch a pasivnÌch filtr˘ z pohledu praktickÈ realizace a vyuûitÌ. V dalöÌ
Ë·sti se p¯ipojil p¯Ìtel Vilda Hor·Ëek
OK2PBC s demonstracÌ nÏkolika druh˘
NF filtr˘. Vöechny p¯edvedenÈ typy mÏly
spoleËnou vlastnost, nepot¯ebovaly z·sah
do p¯ijÌmaËe. Zapojovaly se mezi
RX a sluch·tka nebo reproduktor. Kaûd˝
z ˙ËastnÌk˘ mÏl moûnost na KV za¯ÌzenÌ
ICOM porovnat rozdÌly mezi jednotliv˝mi
filtry, zp˘soby ladÏnÌ a p¯esvÏdËit se o vlastnostech p¯edv·dÏn˝ch filtr˘. Na tomto mÌstÏ
r·d prezentuji nabÌdku, p¯ednesenou
OK2PBC, na moûnost profi v˝roby
navrûen˝ch filtr˘. Vildo, inzertnÌ rubrika
naöeho Ëasopisu je ti k dispozici.
Naöim Ëten·¯˘m mohu tlumoËit p¯Ìslib
autor˘ p¯edn·öek, ûe p¯edajÌ p¯ednesenÈ
materi·ly k zve¯ejnÏnÌ na str·nk·ch AMA
magazinu.
HOSPODA ÑU JANÕKAì PRASKALA VE
äVECH !
PoslednÌ dubnov˝ den se poËasÌm
nepodobal ani trochu letoönÌmu aprÌlu. Za
kr·snÈho jarnÌho poËasÌ se seölo p¯es 350
radioamatÈr˘, p¯ev·ûnÏ ze severnÌ Moravy,
na setk·nÌ u JANÕKA ve Frenöt·tÏ p.
RadhoötÏm. Letos jiû po osmÈ. Jako p¯i
p¯edchozÌch setk·nÌch druûnou pohodu
vyplÚovala burza pod öir˝m nebem. Bylo
zde k vidÏnÌ a ke koupi ¯ada zajÌmav˝ch
souË·stÌ a za¯ÌzenÌ. PoËasÌ p¯Ìmo volalo
po vych·zce do p¯Ìrody. Podle provozu na
OK0D i na mobilnÌch kan·lech, tuto
p¯Ìleûitost vyuûilo mnoho p¯Ìtomn˝ch ham˘
a jejich doprovod˘. L·kav˝m cÌlem byla
kÛta Velk˝ JavornÌk, kde je umÌstÏn nÛd
OK0NO.
Organiz·tor˘m, zvl·ötÏ pak Bohuöovi
OK2VXV a Petrovi OK2STV, pat¯Ì dÌk za kus
obÏtavÈ pr·ce. P¯ÌötÌ setk·nÌ se uskuteËnÌ
poslednÌ sobotu v z·¯Ì. Douf·m, v hojnÈm
poËtu navidÏnou.
P¯·telÈ, co tak p¯ivÈst sebou uk·zku svÈho
za¯ÌzenÌ, t¯eba PAKET, uk·zku druûicovÈho
provozu, RTTY, historickÈ za¯ÌzenÌ, sbÌrku
vz·cn˝ch QSL a podobnÏ?
SETK¡NÕ V LAA
Letos jiû po osmÈ se seöli radioamat¯i
naöich jiûnÌch soused˘ v rakouskÈm LAA
an der Thaya. V sobotu r·no d·val poslech
na p¯evadÏËi OK0H tuöit o velkÈm n·poru
OK stanic na hraniËnÌ p¯echod. PoËasÌ bylo
p¯ÌjemnÈ, hraniËnÌ p¯echod byl zdol·n bez
vÏtöÌch problÈm˘, zato zaparkovat autobus
byl problÈm. P¯esto byli vöichni n·vötÏvnÌci
spokojeni s p¯ehlÌdkou a nabÌdkou
renomovan˝ch firem Kenwood, Icom,
Yaesu, Cushcraft a dalöÌch. K vidÏnÌ toho
bylo hodnÏ. Nejen za¯ÌzenÌ KV, VKV, CB,
antÈny, ale i mnoûstvÌ literatury, disket
s programy, komplet˘ poËÌtaËovÈ techniky
atd. Mne zaujala nejvÌce mal· knÌûeËka
ÑAngliËtina pro radioamatÈryì. äkoda ,
ûe byla nÏmecko-anglick·. UrËitÏ v ËeskÈm
vyd·nÌ by naöla mÌsto v knihovniËce
kaûdÈho radioamatÈra- vysilaËe. PromÌtalo
se takÈ video z expedic 3Y0PI a dalöÌ, kterÈ
jsem nestihl. V provozu byl PACKET,
reprezentaËnÌ stanice OE3XLA, radiov˘z
rakouskÈho rozhlasu, st·nek rakouskÈ
arm·dy a jeötÏ ¯ada dalöÌch .
ReprezentaËnÌ st·nek »eskÈho radioklubu
byl doslova neust·le v obleûenÌ. Rozd·valy
se informaËnÌ let·ky, p¯ihl·öky do kurzu
oper·torek a ml·deûe, pozv·nka na naöe
setk·nÌ v HolicÌch. Zdarma bylo ÑARì, kterÈ
neölo moc na odbyt. Naopak ÑAMA magazinì zmizel v kaps·ch n·vötÏvnÌk˘ prvnÌ.
TakÈ zdarma. Prod·val se nov˝ OK CALLBOOK kter˝ öel dob¯e na odbyt. Za 50,-KË.
U st·nku se setk·vali zn·mÌ, nezn·mÌ se seznamovali, navazovala se nov· p¯·telstvÌ,
vedly se ¯eËi, pila se k·va a pojÌdaly se
suöenky z repre fondu.
TradiËnÌ burza byla obrovsk·, p¯etÈkala
po n·dvo¯Ì mezi pavilony.
Bohuûel
v mnoha p¯Ìpadech to byla p¯ehlÌdka toho,
co vöechno se d· vyhrabat na smetiöti
a bezostyönÏ za nemal˝ finanËnÌ obnos
nabÌzet. Z·vÏrem si trouf·m tvrdit, ûe v˝staviötÏ takÈ praskalo ve övech. HlavnÏ v
sobotu dopoledne.
Nebudu daleko
od pravdy, ûe n·vötÏvnÌci z OK byli v p¯evaze.
SETK¡NÕ CB VE STR¡éNICI.
Protoûe ¯ada naöich Ëten·¯˘, se zab˝v·
provozem na CB p·smech a opaËnÏ vyznavaËi CB jsou namnoze Ëleny naöich
radioklub˘,
dovolte
poslednÌ
Ñdrbì
o Celost·tnÌm setk·nÌ p¯·tel CB RADIA
ve Str·ûnici. Uspo¯·dal jej CB radioklub
ZlÌn kter˝ je integrovan˝m Ëlenem
Radioklubu ZlÌn, tudÌû i Ëlenem »RK. O
tom, jak a ËÌm takov· organizace ûije, n·m
jistÏ brzy napÌöe p·r ¯·dk˘ jejÌ p¯edseda. J·
chci jen touto pozn·mkou upozornit na
moûnosti spolupr·ce s radiokluby CB a naöimi radiokluby .
Setk·nÌ se konalo 7.kvÏtna 1994 ve Str·ûnici. Z celÈ republiky p¯ijelo na 250 z·jemc˘. O Ëem se jednalo? PracovnÌci »TU hovo¯ili o povolovacÌch podmÌnk·ch CB, hovo¯ilo se o antÈn·ch, provozu p¯es CB p¯ev·dÏËe a opakovaËe, problÈmy ruöenÌ TVI,
vz·jemnÈho ruöenÌ, projevy nek·znÏ atd.
P¯ijela prodejna ALLAMAT s pestrou nabÌdkou za¯ÌzenÌ a doplÚk˘ pro CB. Na prvnÌ
pohled mnoho spoleËn˝ch problÈm˘,
z·jm˘, ale i pocit˘, radostÌ a zklam·nÌ. Za
info TNX Josefovi OK2PO a L·Ôovi OK2LE.
Co je to ITU, tvorba znaËek a dalöÌ pojmy
AMA MAGAZÕN
Aby na vöech kmitoËtech, kde se vysÌl·,
vl·dl po¯·dek, nedoch·zelo k vz·jemnÈmu
ruöenÌ jednotliv˝mi sluûbami aû po znemoûnÏnÌ vz·jemnÈ komunikace, je t¯eba
zavÈst urËit˝ systÈm a organizaci. Ta
by mÏla umoûnit jednotliv˝m spojov˝m
sluûb·m maxim·lnÌ uspokojenÌ jejich
poûadavk˘ a cÌl˘. Proto vznikla jako vrcholn˝ mezin·rodnÌ org·n ITU /International
Telecommunication Union/, Mezin·rodnÌ
telekomunikaËnÌ unie se sÌdlem v éenevÏ. Je
to mezin·rodnÌ, mezivl·dnÌ organisace,
p˘sobÌcÌ celosvÏtovÏ v oblasti telekomunikaËnÌch sluûeb. JejÌ rozhodnutÌ jsou
po schv·lenÌ vl·dami Ëlensk˝ch st·t˘ ITU
z·vazn·. »esk· republika je ¯·dn˝m Ëlenem
ITU a m· u tÈto organizace delegovanÈho
z·stupce.
ITU definovala pojem telekomunikace
n·sledovnÏ: KaûdÈ p¯en·öenÌ, vysÌl·nÌ nebo
p¯Ìjem znaËek, sign·l˘, pÌsemnostÌ, obraz˘,
zvuk˘ nebo zpr·v vöeho druhu, a
to po vedenÌ, radioelektricky, opticky nebo
jin˝mi elektromagnetick˝mi soustavami.
Radiokomunikace, je telekomunikace uskuteËÚovan· pomocÌ radiov˝ch vln. JednacÌ
¯·d ITU zahrnuje mnoho detail˘ z oblasti
telekomunikacÌ. V oblasti radiokomunikacÌ
¯eöÌ na p¯Ìklad rozdÏlov·nÌ kmitoËtov˝ch
spekter a p¯idÏlov·nÌ kmitoËt˘ jednotliv˝m
sluûb·m, jako je rozhlasov· sluûba, pohybliv· a pevn· sluûba, leteck· sluûba,
n·mo¯nÌ sluûba, radionavigace, radiolokaËnÌ sluûba, opat¯enÌ proti radiovÈmu
ruöenÌ, pr˘myslovÈmu ruöenÌ. Stanovuje
podmÌnky pro provoz radiov˝ch stanic,
kvalifikaËnÌ
p¯edpoklady
oper·tor˘
radiov˝ch stanic, postupy p¯i navazov·nÌ
spojenÌ, pouûÌv·nÌ tÌsÚov˝ch sign·l˘, podmÌnky pro pod·v·nÌ radiogram˘ a ˙Ëtov·nÌ
poplatk˘ za tuto sluûbu, p¯ÌdÏly mezin·rodnÌch seriÌ volacÌch znaËek atd.
CelosvÏtov·
konference
se
sch·zÌ
1x za deset rok˘ a jejÌ jedn·nÌ trvajÌ nÏkolik
mÏsÌc˘. V˝sledkem mnohdy sloûit˝ch jedn·nÌ, jsou z·sadnÌ dokumenty dalöÌho
rozvoje telekomunikacÌ. P¯edposlednÌ konference se konala v roce 1979 a pro radioamatÈry byla zvl·öù v˝znamn·, neboù jim
rozö̯ila p¯ÌdÏl o dalöÌ kmitoËtov· p·sma.
RadioamatÈrskou sluûbu RadiokomunikaËnÌ ¯·d ITU definuje jako sluûbu pro sebevzdÏl·nÌ, vz·jemnÈ sdÏlov·nÌ a technickÈ
studium, prov·dÏn· amatÈry, t. j. ¯·dnÏ
opr·vnÏn˝mi osobami, kterÈ se zajÌmajÌ o
radiotechniku jen z osobnÌ z·liby a nikoli
z panÏûnÌho z·jmu. AmatÈrsk· stanice
je stanice amatÈrskÈ sluûby.
Pro radioamatÈrskou sluûbu tato organizace stanovila r·mcovÈ podmÌnky pro
zÌsk·v·nÌ opr·vnÏnÌ k radioamatÈrskÈmu
vysÌl·nÌ, kvalifikaËnÌ p¯edpoklady oper·tor˘
radioamatersk˝ch stanic, vymezila obsahovÈ str·nky p¯ed·van˝ch zpr·v a sdÏlenÌ,
hl·skovacÌ tabulky, p¯idÏlila kmitoËtov·
p·sma pro radiomatÈrsk˝ provoz. P¯idÏluje
jednotliv˝m st·t˘m sÈrie volacÌch znak˘, z
nichû pak vznikajÌ volacÌ znaky jednotliv˝ch radioamatÈrsk˝ch stanic.
DetailnÏ tyto pas·ûe rozv·dÌ ÑRadiokomunikaËnÌ ¯·dì, kter˝ ITU vyd·v·. P¯ed ¯adou
rok˘ /1962/ byl vyd·n Ëesk˝ p¯eklad
RadiokomunikaËnÌho ¯·du z roku 1959.
NenÌ mÏ zn·mo, zda pozdÏji doölo k vyd·nÌ
p¯ekladu dalöÌho vyd·nÌ z roku 1979, eventu·lnÏ dalöÌch zmÏn a dodatk˘. Kdo
by se hloubÏji zajÌmal o tento dokument,
jistÏ na »T⁄ najde pot¯ebnÈ materi·ly v ori-
»ERVEN 1994
gin·le. ZmÏny, kterÈ se bezprost¯ednÏ
dot˝kajÌ radioamatÈrskÈho vysÌl·nÌ, jsou
vûdy publikov·ny v radioamatÈrsk˝ch periodik·ch.
JednotlivÈ n·rodnÌ organizace sdruûujÌcÌ
radioamatÈry v jednotliv˝ch zemÌch si pro
h·jenÌ sv˝ch z·jm˘ a koordinaci Ëinnosti
ustavili mezin·rodnÌ organizaci s n·zvem
IARU /International Amateur Radio Union/.
Tato organizace je dobrovoln· a z kaûdÈho
st·tu m˘ûe b˝t jejÌm Ëlenem pouze jedna
radioamatÈrsk· organizace. »eskou republiku zastupuje v tÈto organizaci »esk˝ radioklub. RozhodnutÌ p¯ijat· IARU majÌ doporuËujÌcÌ charakter. Pro lepöÌ koordinaci je svÏt
rozdÏlen do t¯i region˘. PrvnÌ zahrnuje
celou Evropu, ˙zemÌ Ruska a Afriku, druh˝
SevernÌ a JiûnÌ Ameriku, t¯etÌ region zbytek
svÏta -tedy Austr·lii, Oce·nii a Asii. Je
v podstatÏ shodn˝ s rozdÏlenÌm svÏta podle
oblastÌ ITU. IARU na rozdÌl od ITU pracuje
s minimem profesion·lnÌch zamÏstnanc˘
a je vydrûov·n pouze z Ëlensk˝ch p¯ÌspÏvk˘
jednotliv˝ch Ëlensk˝ch organizacÌ. SÌdlo
mezin·rodnÌho sekretari·tu je Newington,
Connecticut, USA a souËasn˝m prezidentem je Richard Baldwin, W1RU. JednotlivÈ
region·lnÌ organizace majÌ sÌdla v Anglii, ve
Venezuele a v Tokiu. V roce 1993 bylo
Ëleny IARU 139 n·rodnÌch organizacÌ.
Vrcholn˝ org·n je volen˝ ze z·stupc˘
Ëlensk˝ch zemÌ. Region·lni konference, za
˙Ëasti delegacÌ Ëlensk˝ch zemÌ, se konajÌ
jednou za t¯i roky. Mimo jinÈ volÌ tÈû p¯edstavenstvo pro dalöÌ volebnÌ obdobÌ.
P¯edsedou naöeho regionu je PA0LOU.
Jedn·nÌm r˘zn˝ch poradnÌch komisÌ
se vytv·¯Ì podklady pro z·vÏreËn· usnesenÌ
konferencÌ. Komise jsou p¯ÌkladnÏ KV, VKV,
ARDF, finanËnÌ, pro maj·ky a jinÈ. Jako
p¯Ìklad Ëinnosti tohoto org·nu uvedu
doporuËenÌ o rozdÏlenÌ jednotliv˝ch segment˘ radioamatÈrsk˝ch p·sem podle
druh˘ provozu, doporuËenÌ o DX provozu
/prvnÌch 10KHz kaûdÈho KV p·sma/ nebo
vymezenÌ segmentu pro maj·ky, pro digit·lnÌ druhy provozu, koordinace mezin·rodnÌch contest˘, r˘zn· provoznÌ doporuËenÌ,
kontrola hospoda¯enÌ organizace atd.
PoslednÌ konference 1. oblasti IARU se konala v roce 1993 v Belgii za ˙Ëasti delegace
»RK. O doporuËenÌch tÈto konference jsou
radioamate¯i v OK seznamov·ni na
str·nk·ch tohoto Ëasopisu.
Kaûd· stanice, kter· zajiöùuje p¯enos zpr·v
prost¯ednictvÌm radiov˝ch vln, musÌ mÌt svÈ
oznaËenÌ-jmÈno. ÿÌk·me mu volacÌ znak.
Abychom v˘bec vÏdÏli kdo je kdo a odkud
vysÌl·. JednotlivÈ st·ty obdrûÌ od ITU
z·vazn˝ p¯ÌdÏl mezin·rodnÌch seriÌ volacÌch
znaËek. S tÏchto seriÌ se vytv·¯ejÌ podle
stanoven˝ch z·sad vlastnÌ volacÌ znaËky
stanic jednotliv˝ch sluûeb nap¯. n·mo¯nÌ
pohybliv· sluûba, pevn· sluûba, radionavigaËnÌ sluûba, ale i radioamatÈrsk· sluûba. I
kdyû v profesion·lnÌch sluûb·ch jsou
ve vytv·¯enÌ volacÌch znak˘ povoleny
odchylky, p¯ev·ûnÏ v leteckÈ komunikaci
nebo v rozhlasovÈ a televiznÌ sluûbÏ. N·s
ale bude samoz¯ejmÏ zajÌmat nejvÌce tvorba
volacÌch znak˘ radioamatÈrsk˝ch stanic.
Nejprve si uk·ûeme, jako p¯Ìklad, nÏkolik
seriÌ volacÌch znaËek. Tak na p¯. MaÔarsko
HAA aû HAZ, HGA aû HGZ; NizozemÌ PAA
aû PIZ; Kolumbie HJA aû HKZ, 5JA
aû 5KZ;Polsko SNA aû SRZ, 3ZA aû 3ZZ;
USA KAA aû KZZ . . atd. PrvnÌ znak nebo
prvnÌ dva znaky rozliöujÌ st·tnÌ p¯Ìsluönost
stanic. Seznam p¯idÏlen˝ch seriÌ je pravidel-
nÏ
otiskov·n
ve
vyd·nÌ
OK/OM
CALLBOOKu.
Probereme si v prvÈ ¯adÏ sloûenÌ volacÌ
znaËky radioamatÈrskÈ stanice. Ta se skl·d·
z prefixu/p¯edpona/ a suffixu /p¯Ìpona/.
Prefix je kombinace skl·dajÌcÌ se z tÏchto
moûnostÌ:jedno pÌsmeno a jedna ËÌslice,
jedno pÌsmeno a dvÏ ËÌslice, dvÏ pÌsmena
a jedna ËÌslice nebo jedna ËÌslice a jedno
pÌsmeno a dalöÌ ËÌslice. Toto jsou
nejbÏûnÏjöÌ kombinace a jsou ve volacÌ
znaËce na prvnÌch mÌstech. Mohou vzniknout i jinÈ sloûeniny.
Jsou obvykle
vyd·v·ny pro r˘znÈ p¯Ìleûitosti, ale vûdy
musÌ b˝t v relaci s p¯ÌdÏlem mezin·rodnÌch
seriÌ volacÌch znaËek ITU. P¯Ìkladem mohou
b˝t p¯ÌleûitostnÈ volacÌ znaky stanic z dÏjiötÏ
poslednÌch letnÌch OH z Barcelony. Jejich
prefix byl EH92.
»esk· Republika obdrûela prefixov˝ p¯ÌdÏl
OKA aû OKZ a OLA aû OLZ. InternÌm
opat¯enÌm k realizaci z·kona o telekomunikacÌch stanovil telekomunikaËnÌ ˙¯ad postup p¯i tvorbÏ volacÌho znaku radioamatÈrskÈ stanice v »R. VolacÌ znaËka
se skl·d· z min. 4 znak˘ a max. 6 znak˘.
Stanovil, v souladu s ustanovenÌm RadiokomunikaËnÌho ¯·du, ûe prvnÌ dva znaky
budou pÌsmena OK nebo OL. Pak bude
n·sledovat ËÌslice 1 aû 0. Tato ËÌsla jsou
p¯idÏlov·na podle dosud platn˝ch pravidel.
OK1-˙zemÌ »ech; OK2-˙zemÌ Moravy;
OK3-neobsazeno; OK4-radioamatÈrskÈ stanice pracujÌcÌ z lodÌ plujÌcÌch v mezin·rodnÌch vod·ch; OK5, 6, 7-p¯ÌleûitostnÈ volacÌ
znaky; OK8-stanice cizÌch st·tnÌch p¯ÌsluönÌk˘ vysÌlajÌcÌch z »R; OK9-stanice
zvl·ötnÌch opr·vnÏnÌ /v˝robci vysÌlacÌ techniky, prodejci, v˝zkumnÈ ˙stavy apod./;
OK0-p¯evadÏËe a radioamatÈrskÈ maj·ky.
VolacÌ znaky zaËÌnajÌcÌ OL a ËÌslem
1 aû 0 jsou urËeny pro p¯ÌleûitostnÈ a kontestovÈ stanice. TÌm jsme si objasnili tvorbu
prefixu v »R. Za tÌmto prefixem n·sleduje
suffix, v naöem p¯ÌpadÏ 1 aû 3 pÌsmena. Tyto
jiû rozliöujÌ kaûdou jednotlivou stanici.
PouûÌv·me 25 pÌsmen abecedy, samoz¯ejmÏ bez h·Ëk˘ a Ë·rek. I zde je moûnÈ blÌûe
urËit prvnÌm pÌsmenem t¯ÌpÌsmennÈ znaËky
o jakou stanici se jedn·. Na p¯. prvnÌ pÌsmeno t¯ÌpÌsmennÈ znaËky O, K, R znaËÌ,
ûe se jedn· o stanici klubovou - p¯esnÏji
stanici, jejÌû opr·vnÏnÌ n·leûÌ pr·vnickÈ
osobÏ. D¯Ìve se prvnÌ pÌsmeno suffixu
p¯idÏlovalo takÈ podle kraj˘, ale nynÌ se jiû
tato z·sada nedodrûuje. Tak nap¯. stanice
b˝valÈho JM kraje pouûÌvaly P; SM kraj
S atd. Stanice s opr·vnÏnÌm VKV t¯Ìdy
D pouûÌvajÌ prvnÌ pÌsmeno t¯ÌpÌsmennÈho
suffixu U, V, W, X. P¯idÏlov·nÌ znaËek s
dvoupÌsmenn˝m suffixem se ¯ÌdÌ zvl·ötnÌm
ustanovenÌm. Jednou z podmÌnek je dosaûenÌ oper·torskÈ t¯Ìdy ÑAì. S novelizacÌ
povolovacÌch podmÌnek se dajÌ oËek·vat
i zmÏny v systÈmu p¯idÏlov·nÌ volacÌch
znaËek. Za volacÌm znakem se m˘ûe jeötÏ
vyskytovat Ñ/ì lomÌtko a pak pÌsmeno P, M
nebo MM. Jejich v˝znam a pouûitÌ si vysvÏtlÌme pozdÏji.
MilÌ p¯·telÈ, nast·v· Ëas dovolen˝ch. Pro
nÏkoho trocha volnÈho Ëasu k radiu, pro
jinÈho pr·vÏ odpoËinek od radia. Aù je tomu
jakoliv, p¯eji v·m to nejkr·snÏjöÌ poËasÌ,
vynikajÌcÌ podmÌnky na p·smech a radostnou pohodu proûitou se sv˝mi nejmilejöÌmi.
A nezapomeÚte, po pr·zdnin·ch se sejdeme v HolicÌch. ❒
73 DX ur Radek OK2ON
23
KV
Karel Karmasin, OK2FD
KALEND¡ÿ Z¡VODŸ
»ERVEN
25.-26. Summer 1,8 Mhz
CW
2100-0100
»ERVENEC
1.
2.
2.-3.
3.
9.
9.
9.-10.
16.-17.
16.-17.
23.-24.
30.-31.
30.-31.
Canada Day
SSB Liga
YV DX Contest
PA KV
OM AC CW
OM AC SSB
IARU HF
HK Contest
AGCW QRP letnÌ
SEANET Contest
IOTA Contest
YV DX Contest
MIX
SSB
SSB
CW
CW
SSB
MIX
MIX
CW
CW
SSB
CW
0000-2400
0400-0600
0000-2400
0400-0600
0400-0459
0500-0600
0000-2400
0000-2400
1500-1500
0001-2359
1200-1200
2100-0100
SSB
MIX
MIX
CW
CW
SSB
CW
SSB
CW
0400-0600
1200-2400
2000-1600
0400-0600
0400-0459
0500-0600
0000-2400
0001-2359
1200-1200
SRPEN
6.
6.
6.-7.
7.
13.
13.
13.-14.
20.-21.
20.-21.
SSB Liga
EU HF Championship
YO DX Contest
PA KV
OM AC CW
OM AC SSB
WAE CW
SEANET
KCJ Contest
Canada Day Contest je po¯·d·n kaûdoroËnÏ
dvakr·t do roka - 1.Ëervence a poslednÌ
nedÏli v prosinci provozem CW i SSB, vûdy
cel˝ch 24 hodin v p·smech 1.8 aû 28 MHz
mimo WARC. NavazujÌ se spojenÌ se vöemi
stanicemi. KÛd obvykl˝, spojenÌ s kanadskou
stanicÌ se hodnotÌ 10 body, s jinou stanicÌ 2
body. P¯i spojenÌ se speci·lnÌ stanicÌ Kanady
se suffixem RAC se poËÌt· 20 bod˘. N·sobiËe
jsou provincie a territoria Kanady (celkem 12
na kaûdÈm p·smu a mÛdu). SoutÏûÌ se v kategoriÌch 1 op 1 p·smo, 1 op vöechna p·sma,
1 op QRP a vÌce oper·tor˘. DenÌky musÌ dojÌt
po¯adateli vûdy do konce n·sledujÌcÌho
mÏsÌce na adresu: RAC, P.O.Box 356,
Kingston, Ontario, K7L 4W2, Canada.
Venezuelan contest je po¯·d·n kaûdoroËnÏ
ve dvou Ë·stech, SSB prvnÌ a CW poslednÌ
vÌkend v Ëervenci, v p·smech 80-10 m mimo
WARC. NavazujÌ se spojenÌ se vöemi stanicemi na svÏtÏ, vymÏÚuje se kÛd sloûen˝ z RS(T)
a po¯ad. ËÌsla spojenÌ. SpojenÌ se stanicemi
vlastnÌ zemÏ se hodnotÌ jednÌm bodem,
s jin˝mi stanicemi vlastnÌho kontinentu t¯emi
body, se stanicemi jin˝ch kontinent˘ pÏti
body. N·sobiËe jsou jednotlivÈ DXCC zemÏ
vËetnÏ vlastnÌ a ËÌselnÈ oblasti YV, na
kaûdÈm p·smu zvl·öù. DenÌk musÌ dojÌt
nejpozdÏji do konce z·¯Ì pro SSB Ë·st
a do 30. ¯Ìjna pro CW Ë·st na adresu Radio
Club Venezolano, Concurso Independencia,
P.O.Box 2285, Caracas 1010-A, Venezuela
spolu se 2 IRC (v˝sledky ani diplom ze z·vodu jinak nenÌ odesl·n; to vysvÏtluje, proË se
nikdy ˙ËastnÌci nedozvÏdÏli v˝sledky...).
24
IARU HF World Championship je po¯·d·n
na KV p·smech 1,8-28 MHz mimo WARC
p·sem vûdy druh˝ cel˝ vÌkend v Ëervenci.
ZaË·tek z·vodu je v sobotu ve 12.00 a konec
v nedÏli rovnÏû ve 12.00 UTC. Z·vodÌ
se v kategoriÌch: A) - jeden oper·tor pouze
FONE, pouze CW, MIX. B) - vÌce oper·tor˘,
jeden vysÌlaË, MIX - zmÏna p·sma je povolena teprve po 10 minut·ch provozu. C) speci·lnÌ IARU HQ stanice - mohou vysÌlat
souËasnÏ na kaûdÈm p·smu a kaûdÈm mÛdu.
VymÏÚuje se kÛd sloûen˝ z RST a zÛny ITU,
ofici·lnÌ stanice p¯ed·vajÌ zkratku svÈ radioamatÈrskÈ organizace mÌsto ËÌsla zÛny.
S kaûdou stanicÌ m˘ûeme nav·zat jedno spojenÌ na kaûdÈm p·smu kaûd˝m druhem
provozu. NenÌ vöak povoleno ve FONE Ë·sti
p·sma navazovat spojenÌ CW provozem pro
zapoËtenÌ dalöÌho spojenÌ. Bodov·nÌ: 1 bod
za spojenÌ se stanicÌ vlastnÌ ITU zÛny
a se vöemi IARU HQ stanicemi, 3 body
za spojenÌ mimo vlastnÌ zÛnu na vlastnÌm
kontinentu, 5 bod˘ za spojenÌ na jin˝ch kontinentech. N·sobiËe: Celkov˝ poËet ITU zÛn
se kter˝mi bylo pracov·no + poËet IARU HQ
stanic na kaûdÈm p·smu zvl·öù (zÛnu IARU
HQ stanice nelze pouûÌt jako n·sobiË).
DenÌky musÌ b˝t odesl·ny nejpozdÏji
do 30 dn˘ po z·vodÏ a po¯adateli musÌ dojÌt
nejpozdÏji do poloviny ¯Ìjna, aby byly hodnoceny. DenÌk je moûnÈ odeslat i na disketÏ
MS-DOS jako textov˝ soubor (+ sum·rnÌ list).
V denÌku je t¯eba vyznaËit kaûd˝ nov˝ n·sobiË, cross-check list je t¯eba zaslat p¯i vÌce jak
500 spojenÌch. DenÌky se zasÌlajÌ na adresu:
IARU HQ, Box 310905, Newington,
CT 06131-0905, USA. Diplomy obdrûÌ prvÈ
stanice v kaûdÈ kategorii v kaûdÈ zemi , ITU
zÛnÏ a na kontinentÏ. D·le obdrûÌ diplom
kaûd· stanice, kter· nav·ûe v z·vodÏ alespoÚ
250 spojenÌ nebo zÌsk· nejmÈnÏ 50 n·sobiˢ.
QRP Summer Contest po¯·d· AGCW 3.vÌkend v Ëervenci. PodmÌnky jsou shodnÈ se
zimnÌm z·vodem. Z·vod trv· 24 hodin, ale
oper·tor muûe z·vodit maxim·lnÏ 15 hodin 9-ti hodinov· p¯est·vka m˘ûe b˝t rozdÏlena
maxim·lnÏ do dvou Ë·stÌ. Kategorie: VLP - do
1 W v˝konu, LP - do 5W v˝konu, MP - do 25
W v˝konu, QRO - nad 25 W v˝konu. SpojenÌ
mezi stanicemi QRO neplatÌ, spojenÌ na
vlastnÌm kontinentÏ se hodnotÌ 1 bodem,
mimo vlastnÌ kontinent 2 body. N·sobiËe
jsou zemÏ DXCC, p¯iËemû za spojenÌ se stanicemi v kategoriÌch VLP a LP platÌ dvojn·sob.
V˝sledek vypoËÌt·v· manaûer z·vodu na
z·kladÏ doöl˝ch denÌk˘. DenÌky se zasÌlajÌ
na: Dr.H.Weber DJ7ST, Schlesierweg 13, D38228 Salzgitter, Germany.
SEANET contest se po¯·d· ve dvou Ë·stech,
telegrafnÌ vûdy t¯etÌ vÌkend v Ëervenci, SSB
vûdy t¯etÌ vÌkend v srpnu; z·vod zaËÌn· vûdy
v 00.00 UTC v sobotu a konËÌ ve 24.00 UTC
v nedÏli. Z·vodÌ se v p·smech 1,8 - 28 MHz
mimo WARC, v kategorii jeden oper·tor
jedno p·smo, jeden oper·tor vöechna p·sma
a vÌce oper·tor˘ jeden vysÌlaË. VymÏÚuje
se kÛd sloûen˝ z RS(T) a po¯adovÈho ËÌsla
spojenÌ od 001, n·sobiËe jsou jednotlivÈ
zemÏ pat¯ÌcÌ k SEANET: A4, A5, A6, A7, A9,
AP, BV, BY, DU, EP, HL, HS, JA, JD1M, JY,
KH2, P29, S21, S79, VK1-9, VQ9, VS6, VU,
V85, XU, XV, XW, XX9, YB, ZK, ZL, ZM, 3B,
4S, 4X, 8Q, 9K, 9M2, 9M6/8, 9N, 9V. PoËet
zemÌ SEANET se kter˝mi jsme nav·zali spojenÌ bÏhem z·vodu se vyn·sobÌ t¯emi a tento
v˝sledek d·v· koneËn˝ poËet n·sobiˢ.
Po¯adateli musÌ denÌk dojÌt nejpozdÏji do 31.
¯Ìjna kaûdÈho roku; manaûerem z·vodu je
9M2FK, Eshee Razak, P.O.Box 13, 10700
Penang, Malaysia. S denÌkem je t¯eba odeslat
3 IRC pokud chceme zjistit v˝sledky.
Colombian Independence Contest probÌh·
t¯etÌ nedÏli v Ëervenci od 00.00 do 24.00
UTC na vöech p·smech 3,5 aû 28 MHz.
Kategorie: jeden oper·tor jedno p·smo, jeden
oper·tor vöechna p·sma, vÌce oper·tor˘
jeden vysÌlaË. VymÏÚuje se kÛd sloûen˝
z RS(T) a po¯adovÈho ËÌsla spojenÌ od 001.
SpojenÌ s HK stanicÌ se hodnotÌ pÏti body,
s ostatnÌmi zemÏmi t¯emi body a se stanicemi
vlastnÌ zemÏ jednÌm bodem. N·sobiËe jsou
jednotlivÈ DXCC zemÏ a HK ËÌselnÈ oblasti
na kaûdÈm p·smu zvl·öù. Diplom obdrûÌ
kaûd· stanice, kter· nav·ûe alespoÚ 100 spojenÌ, kontinent·lnÌ vÌtÏzovÈ obdrûÌ medaili.
DenÌky je t¯eba odeslat do konce srpna
na
adresu:
Liga
Colombiana
de
Radioaficionados, Colombian Independence
Day Contest, Apartado 584, Bogota,
Colombia.
RSGB IOTA Contest se po¯·d· SSB v p·smech 3,5 - 28 MHz, podle doporuËenÌ IARU
nesmÌ b˝t vyuûÌv·ny ˙seky 3,65 - 3,7 a 14,3 14,35 MHz. Z·vod je i pro posluchaËe.
NavazujÌ se spojenÌ s r˘zn˝mi DXCC zemÏmi. SpojenÌ se stanicÌ na IOTA ostrovÏ
se hodnotÌ 15 body, ostatnÌ spojenÌ pÏti body.
N·sobiËe jsou r˘znÈ IOTA referenËnÌ ËÌsla
na kaûdÈm p·smu zvl·öù. DenÌky v obvyklÈm
uspo¯·d·nÌ zvl·öù pro kaûdÈ p·smo musÌ
po¯adateli dojÌt do 31. srpna a zasÌlajÌ
se na adresu: RSGB IOTA Contest, c/o S.
Knowles G3UFY, 77 Bensham Manor Rd.,
Thornton Heath, Surrey, CR7 7AF, England.
SRPEN
EU HF Championship je nov˝ z·vod, kter˝
po¯·d· vûdy 1.sobotu v srpnu Slovenia
Contest Club. SpojenÌ se navazujÌ pouze s
evropsk˝mi tsanicemi a to v p·smech 1.8 aû
28 MHz (mimo WARC). Z·vodÌ se v kategoriÌch: 1 op CW, 1 op SSb a 1 op MIX, vûdy
vöechna p·sma. P¯echod z p·sma na p·smo
je moûnÈ provÈst kdykoliv, nenÌ povoleno
navazovat spojenÌ CW v SSB Ë·sti p·sem a
obr·cenÏ. S kaûdou stanicÌ lze na kaûdÈm
p·smu pracovat 1xSSB a 1xCW, crossmode a
crossband spojenÌ neplatÌ. VymÏÚuje se kÛd
sloûen˝ z RST a dvoumÌstnÈho koncovÈho
ËÌsla roku, kdy oper·tor zÌskal svou prvnÌ
licenci (65 ¥= 1965). Toto ËÌslo je n·sobiËem,
n·sobiËe se poËÌtajÌ na kaûdÈm p·smu zvl·öù,
ale bez ohledu na druh provozu. KaûdÈ spojenÌ na SSB se hodnotÌ 1 bodem, na CW 2
body. V˝sledek se vypoËte vyn·sobenÌm
AMA MAGAZÕN
souËtu bod˘ a souËtu n·sobiˢ z jednotliv˝ch p·sem. VÌtÏzovÈ vöech 3 kategoriÌ
budou vyhl·öeni jako European HF
Champion pro dan˝ rok - vÌtÏz kategorie MIX
obdrûÌ navÌc poh·r, 2. a 3.mÌsta budou
odmÏnÏny plaketami. VÌtÏzovÈ kategoriÌ v
jednotliv˝ch zemÌch obdrûÌ diplom a
diplomy obdrûÌ i vÌtÏzovÈ "jednotliv˝ch n·sobiˢ". DenÌky lze zasÌlat i ve formÏ souboru
ASCII na disketÏ, denÌky se zasÌlajÌ nejpozdÏji
s pozn·mkou na ob·lce EU HF
Championship do 31.8. na adresu: Slovenia
Contest Club, c/o ZRS, P.O.Box 180, 61001
Ljubjana, Slovenia.
YO-DX Contest se po¯·d· prvnÌ vÌkend
v srpnu, zaË·tek je vûdy v sobotu ve 20.00
a konec v nedÏli v 16.00 UTC. Z·vodÌ
se v kategoriÌch: A) jeden oper·tor jedno
p·smo, B) jeden oper·tor vöechna p·sma,
C) stanice s vÌce operatÈry a klubovÈ stanice.
Z·vodÌ se v p·smech 3,5 MHz - 28 MHz
provozem CW i SSB. V˝zva do z·vodu
je CQ YO, vymÏÚuje se kÛd sloûen˝ z RS(T)
a ËÌsla zony ITU, YO stanice p¯ed·vajÌ
dvoupÌsmenn˝ znak oznaËujÌcÌ okres (viz
d·le). SpojenÌ s YO stanicÌ se hodnotÌ osmi
body, spojenÌ s DX stanicÌ Ëty¯mi body a spojenÌ se stanicÌ vlastnÌho kontinentu dva body.
N·sobiËe jsou TO okresy a ITU zony
na kaûdÈm p·smu zvl·öù. Celkov˝ v˝sledek
je d·n souËtem bod˘ za spojenÌ, vyn·soben˝m souËtem n·sobiˢ ze vöech p·sem.
Se stanicemi vlastnÌ zemÏ se spojenÌ
nenavazujÌ. V jednotliv˝ch ËÌseln˝ch prefixech YO jsou tyto znaky okres˘: YO2 AR, CS,
HD, TM; YO3 BU; YO4 BR, CT, GL, TL, VN;
YO5 AB, BH, BN, CJ, MM, SJ, SM; YO6 BV,
CV, HR, MS, SB; YO7 AG, DJ, GJ, GJ, MH,
OT, VL; YO8 BC, BT, IS, NT, SV, VS; YO9
BZ, CL, DB, GR, IL, PH, TR. DenÌky je t¯eba
odeslat do konce mÏsÌce srpna na adresu:
Romanian Amateur Radio Federation,
P.O.Box 22-50, 71100 Bucharest, Romania.
Celkov˝ vÌtÏz je vyhl·öen mezin·rodnÌm mistrem Rumunska v pr·ci na kr·tk˝ch vln·ch,
diplomy obdrûÌ vÌtÏznÈ stanice z kaûdÈ zemÏ
v kaûdÈ kategorii, vÌtÏzn· stanice z kaûdÈho
kontinentu bude mimoto p¯ijata za ËestnÈho
Ëlena YO DX klubu. D·le obdrûÌ zvl·ötnÌ
diplomy vöechny stanice, kterÈ nav·ûÌ spojenÌ alespoÚ s 50 stanicemi, z toho nejmÈnÏ
20 YO. Jedna YO stanice na r˘zn˝ch p·smech se poËÌt· za r˘znÈ stanice.
SARL HF contest - cÌlem tohoto z·vodu
je nav·zat co nejvÌce spojenÌ se stanicemi
v JiûnÌ Africe. Je p¯Ìstupn˝ vöem radioamatÈr˘m a p¯es priority d·vanÈ v ˙Ëasti jednotliv˝m koncesion·¯˘m se z·vodu mohou
z˙Ëastnit i klubovÈ stanice a stanice s vÌce
oper·tory. Z·vod probÌh· ve dvou Ë·stech:
FONE prvou nedÏli v srpnu od 12.00
do 16.00 UTC, CW Ëtvrtou nedÏli srpna
od 13.00 do 16.00 UTC. Z·vodÌ se v p·smech 20, 40 a 80 m p¯ednostnÏ v ˙secÌch
14.125-14.175, 14.010-14.060 kHz (40
a 80 m vzhledem k Ëasu nejsou pro n·s atraktivnÌ). Kategorie: a) jeden oper·tor b) vÌce
oper·tor˘ jeden vysÌlaË. VymÏÚuje se kÛd
sloûen˝ z RS(T) a po¯adovÈho ËÌsla spojenÌ
od 001. Bodov·nÌ: 1 bod za spojenÌ
na kaûdÈm p·smu, 2 body za kaûdou novou
oblast (viz seznam) 2 p¯ÌdavnÈ body
»ERVEN 1994
za kaûdou stanici, se kterou se poda¯Ì spojenÌ
na vöech t¯ech p·smech. V denÌku je t¯eba
Ëas uv·dÏt v SAST Ëase (UTC + 2 hodiny).
DenÌky se zasÌlajÌ v obvyklÈ formÏ,
z kaûdÈho p·sma zvl·öù, nejpozdÏji do
14 dn˘ po z·vodÏ na: SARL Contest, P.O.Box
10220 Scottsville, 3209 Republic of South
Africa. Seznam st·t˘ v osmi oblastech: 1 ZS1; 2 - ZS2; 3 - ZS3, ZS9, V51; 4 - ZS4; 5 ZS5; 6 - ZS6; 7 - C9, Z2, 3DA0, 7Q7, 9J2;
8 - A22, D2, H5, S42, S83, V9, ZD9,
ZS7ANT, ZS8MI, 7P8.
European DX contest (WAEDC) po¯·d·
DARC kaûdoroËnÏ t¯ikr·t: CW vûdy cel˝
druh˝ vÌkend v srpnu, SSB vûdy cel˝ druh˝
t˝den v z·¯Ì a koneËnÏ RTTY vûdy cel˝ druh˝
vÌkend v listopadu. ZaË·tek je vûdy v sobotu
ve 00.00 a konec v nedÏli ve 24.00 UTC.
Od letoönÌho roku je z·vod opÏt cel˝ch
48 hodin. Z·vodÌ se v kategoriÌch: A) stanice
s jednÌm oper·torem, vöechna p·sma;
B) stanice s vÌce oper·tory, jeden vysÌlaË; C)
stanice s vÌce oper·tory, vÌce vysÌlaˢ
v okruhu 500 m, na kaûdÈm p·smu
se p¯ipouötÌ jeden sign·l. D) posluchaËi.
P·sma 3,5 aû 28 MHz mimo WARC,
vymÏÚuje se kÛd sest·vajÌcÌ z RS(T)
a po¯adovÈho ËÌsla spojenÌ poËÌnaje 001.
KaûdÈ spojenÌ se hodnotÌ jednÌm bodem.
KaûdÈ p¯ijatÈ QTC tÈû jednÌm bodem.
N·sobiËe jsou DXCC zemÏ podle poslednÌho
platnÈho seznamu, v p·smu 3,5 MHz
se kaûd˝ n·sobiË poËÌt· 4x, v p·smu 7 MHz
3x a v p·smech 14, 21 a 28 MHz 2x.
NavazujÌ se spojenÌ jen s mimoevropsk˝mi
stanicemi (u RTTY i s EU). K souËtu bod˘
za spojenÌ se p¯iËtou body za QTC a tento
souËet se vyn·sobÌ poËtem zÌskan˝ch n·sobiˢ ze vöech p·sem. Mimo norm·lnÌch spojenÌ jako v jin˝ch z·vodech lze nav·zat spojenÌ jen k p¯ed·v·nÌ QTC. KaûdÈ QTC zaËÌn·
Ëasem UTC, n·sleduje volaËka stanice a ËÌslo
spojenÌ. QTC p¯ed·vajÌ v˝hradnÏ mimoevropskÈ stanice stanicÌm v EvropÏ (mimo
RTTY) a od jednÈ stanice je moûnÈ zÌskat
nejv˝öe 10 QTC bez ohledu na p·sma. KaûdÈ
p¯ed·v·nÌ QTC se zaËÌn· p¯ed·nÌm kÛdu:
nap¯. QTC 8/6 znamen·, ûe stanice se kterou
m·me spojenÌ p¯ed·v· svou osmou skupinu
QTC, ve kterÈ je 6 r˘zn˝ch QTC. N·sleduje
p¯ed·v·nÌ
vlastnÌch
QTC,
nap¯.
1345/DL6RK/342 znamen·, ûe ve 13.45 UTC
byla naöe protistanice ve spojenÌ s DL6RK
a ta p¯ed·vala ËÌslo spojenÌ 342. P¯ijatÈ QTC
se potvrzuje: QTC 8/6 OK.
Stanice s jednÌm oper·torem musÌ z celkovÈ
doby z·vodu kter· je 48 hodin, mÌt nejmÈnÏ
6 hodin p¯est·vku a tato p¯est·vka m˘ûe b˝t
rozdÏlena do t¯Ì Ë·stÌ s libovolnou dÈlkou.
V denÌku musÌ b˝t jednotlivÈ Ë·sti vyznaËeny. P¯echod z jednoho p·sma na druhÈ
je moûn˝ aû po 15 minut·ch provozu,
odskok na jinÈ p·smo je povolen jen
k zÌsk·nÌ novÈho n·sobiËe.
Zvl·ötnÌ
podmÌnky
pro
posluchaËe:
PosluchaËi zaznamen·vajÌ spojenÌ vöech
stanic, tzn. evropsk˝ch i DX, kterÈ pracujÌ v
z·vodÏ. Kaûdou stanici je moûnÈ zaznamenat pro zÌsk·nÌ bodu jen jednou na kaûdÈm
p·smu, n·sobiËe jsou WAE i DXCC zemÏ.
Za jedno odposlouchanÈ spojenÌ (znaËky
obou korespondujÌcÌch stanic a kÛd p¯ed·van˝ jednou stanicÌ) je jeden bod, ale
je moûnÈ zÌskat aû dva n·sobiËe a dva body,
pokud zaznamen·me odesÌlan˝ kÛd od obou
stanic. TakÈ posluchaËi mohou za-znamenat
od kaûdÈ stanice nejv˝öe 10 p¯ed·van˝ch
QTC.
Zvl·ötnÌ podmÌnky pro RTTY Ë·st: P¯i RTTY
provozu je moûnÈ pracovat i s evropsk˝mi
stanicemi, navÌc jsou jako n·sobiËe i WAE
zemÏ. QTC vöak je moûnÈ p¯ijat jen
od mimoevropskÈ stanice.
DenÌky se zasÌlajÌ na zvl·ötnÌch formul·¯Ìch,
urËen˝ch pro tento z·vod vûdy do 15. dne
n·sledujÌcÌho mÏsÌce na adresu: WAEDC
Commitee,
P.O.Box
1126,
D-74370
Sersheim, FRG - SRN. P¯ipouötÌ se i denÌk
na disketÏ 3,5" nebo 5,25ì pod MS-DOS
a ve form·tu ASCII, doplnÏn˝ sum·¯em
a podepsan˝m Ëestn˝m prohl·öenÌm.
Diplomy obdrûÌ vÌtÏznÈ stanice kaûdÈ kategorie v kaûdÈ zemi za p¯edpokladu,
ûe nav·zaly alespoÚ 100 spojenÌ, nebo
zÌskaly alespoÚ 10000 bod˘. SoutÏûnÌ
komise kontroluje i dodrûov·nÌ povolen˝ch
kmitoËt˘ bÏhem z·vodu v p·smech 3,5
a 14 MHz, kterÈ jsou pro CW 3500-3550 a
14000-14075 kHz, pro SSB 3600-3650,
3700-3800 a 14100-14300 kHz.
Keymen`s Club of Japan CW Contest zaËÌn·
vûdy v t¯etÌ sobotu v srpnu, po¯adatelem
je japonsk˝ klub KCJ. Naöi radioamatȯi
se mohou z˙Ëastnit pouze v kategorii pr·ce
na vöech p·smech, jeden oper·tor, jen
telegrafnÌ provoz. Pracuje se na kmitoËtech
v tomto rozmezÌ jednotliv˝ch p·sem: 35103525, 7010- 7030, 14050-14090, 2105021090, 28050-28090, 50.050-50.090 kHz.
SpojenÌ se navazujÌ v˝hradnÏ s japonsk˝mi
stanicemi a vymÏÚuje se kÛd sloûen˝ z RST
a zkratky kontinentu; JA stanice d·vajÌ RST a
kÛd prefektury/distriktu. Distrikt˘ je celkem
60, kaûd˝ z nich je n·sobiË na kaûdÈm
p·smu zvl·öù. Kaûd˝ nov˝ n·sobiË je nutnÈ
v denÌku vyznaËit. Za ˙plnÈ spojenÌ se poËÌt·
1 bod. DenÌky je t¯eba zaslat letecky,
nejpozdÏji do 15. z·¯Ì na adresu: Yasuo
Taneda, JA1DD, 3-9-2-102 Gyoda-cho,
Funabashi, Chiba 273, Japan. V˝sledky
obdrûÌ vöichni ˙ËastnÌci na svou adresu.
SARTG World Wide RTTY contest po¯·d·
skandin·vsk· skupina radioamatÈr˘ zajÌmajÌcÌch se o RTTY provoz. Z·vod se kon·
kaûdoroËnÏ t¯etÌ vÌkend v srpnu ve t¯ech
Ë·stech: v sobotu od 00.00 do 08.00
a od 16.00 do 24.00 UTC, v nedÏli od 08.00
do 16.00 UTC. Kategorie: jeden oper·tor
vöechna p·sma, jeden oper·tor jedno p·smo,
vÌce oper·tor˘ jeden vysÌlaË, posluchaËi.
Z·vodÌ se v p·smech 3,5-28 MHz, vymÏÚuje
se kÛd sloûen˝ z RST a po¯adovÈho ËÌsla spojenÌ. SpojenÌ s vlastnÌ zemÌ se hodnotÌ pÏti
body, spojenÌ se sta-nicemi na vlastnÌm kontinentu deseti body a spojenÌ s ostatnÌmi kontinenty 15 body. N·sobiËe jsou DXCC zemÏ,
ËÌselnÈ distrikty W/K, VE/VO, a VK,
na kaûdÈm p·smu zvl·öù. Diplom obdrûÌ
nejlepöÌ stanice v kaûdÈ kategorii v kaûdÈ
zemi, denÌk musÌ b˝t doruËen nejpozdÏji
do 10. ¯Ìjna na adresu: SARTG contest
Manager Bo Ohlsson SM4CMG, Skulsta
1258, S-71041 Fellingsbro, Sweden.
25
V˝sledky z·vod˘
CQ WPX SSB 1993
Minul˝ roËnÌk tohoto popul·rnÌho z·vodu
p¯inesl zv˝öenou ˙Ëast z·vodnÌk˘ zejmÈna v
kategoriÌch do 100 W v˝konu. P¯es 50%
doöl˝ch denÌk˘ bylo v tÈto kategorii v˝konu.
Na bodov˝ch v˝sledcÌch se jiû takÈ odrazily
horöÌ podmÌnky ö̯enÌ. P¯esto bylo p¯ekon·no
nÏkolik kontinent·lnÌch rekord˘. Z naöich
stanic se ˙spÏönÏ opÏt zapsal Jirka OK1RI,
kter˝ v p·smu 21 MHz obsadil 7.mÌsto na
svÏtÏ a 2. v EU (tÏsnÏ za S56MM). Mimo nÏj
a OK2PJW v p·smu 3.8 MHz byla bohuûel
˙Ëast ostatnÌch OK stanic spÌöe symbolick·, a
to nejen co se t˝k· v˝sledk˘, ale i poËtu hodnocen˝ch stanic. V tomto smÏru n·s p¯edstihly prakticky skoro vöechny st·ty z Evropy, coû
neb˝valo zvykem. V˝sledky OK stanic:
1 op 21 MHz:
1. OK1RI
3028065 1738 655
2. OK1ARI
157050 309 225
3. OK2KMR
54740 172 119
1 op all band do 100 W:
1. OK1JJB
371841 506 317
2. OK2SWD
23904 141
96
3. OK1AXB
22230 112
90
4. OK1MP
18720 101
72
5. OK1DXW
18245 108
89
6. OK2VVN
12284 102
83
1 op 21 MHz do 100 W:
1. OK2TH
7488
73
48
1 op 14 MHz do 100 W:
1. OK1BLC
94061 274 187
1 op 3.8 MHz do 100 W:
1. OK2PJW
171496 464 194
2. OK1AXV
48514 190 127
3. OK2PQY
45056 201 128
VÌce ops 1 vysÌlaË:
1. OL3A
3831688 2151 742
2. OK2KOD 531753 655 361
3. OK2KJU
487200 648 348
4. OK2KDS
342000 494 300
zv˝raznÏnÌ stanice obdrûÌ diplom
CQ WPX CW 1993
V cw Ë·sti byla ˙Ëast i v˝sledky OK stanic o
nÏco bohatöÌ. Mezi nejlepöÌ se probojovali
OK1DXS v kategorii 1 op 14 MHz na 9. mÌsto
na svÏtÏ, OK1DRU v kategorii 1 op 1.8 MHz
na 3.mÌsto na svÏtÏ a OK1BMW v kategorii 1
op 28 MHz na 8.mÌsto na svÏtÏ. V kategoriÌch
do 100 W v˝konu obsadil navÌc OK1FPG
3.mÌsto vna svÏtÏ v p·smu 7 MHz, ve stejnÈ
kategorii byl jeötÏ OK2BCG na 10.mÌstÏ. V
kategorii vÌce oper·tor˘ 1 vysÌlaË se tentokr·te da¯ilo OL1A, kte¯Ì obsadili velmi
pÏknÈ 4.mÌsto na svÏtÏ a mimo stanice z U
porazili celou Evropu.
V˝sledky OK stanic:
1 op vöechna p·sma:
1. OK1ZTW
165172 387 238
1 op 28 MHz:
1. OK1BMW
24426 127 118
1 op 21 MHz:
1. OK1AES
272903 441 307
2. OK1DJO
221076 384 278
3. OK1FHI
111088 260 212
1 op 14 MHz:
1. OK1DXS 2332200 1594 650
2. OK2PAY 1459095 1366 555
1 op 7 MHz:
1. OK1ARN
419628 612 289
1 op 1.8 MHz:
1. OK1DRU
29106 151
99
1 op vöechna p·sma do 100 W
26
1. OK1FMR
780125 920
2. OK2BPO
336217 490
3. OK2HI
318378 477
4. OK2BWJ
129444 365
5. OK2ON
106596 273
6. OK2SWD
52820 201
7. OK2PJD
33402 135
8. OK1DXW
14508 103
9. OK2SSS
13468
84
1 op 28 MHz do 100 W:
1. OK1MGW
13260 115
1 op 14 MHz do 100 W:
1. OK1BLC
338015 555
2. OK1MKI
112710 310
3. OK1JDJ
21836 111
1 op 7 MHz do 100 W:
1. OK1FPG
350132 561
2. OK2BCG
194916 327
VÌce oper·tor˘ jeden vysÌlaË:
1. OL1A
6858324 3099
2. OK6RA
3800160 2375
3. OK2KDS
766712 909
4. OK2KOD 688919 805
5. OK2KMR
356408 503
395
301
282
201
189
139
114
78
74
85
335
221
103
271
222
828
696
401
389
298
OK2FD
BALTIC Contest 1993
Kat A - mix:
1. OK1DTP
81
2. OK1FNL
50
Kat. B - CW:
1. OK1ARN
69
2. OK2BWJ
65
3. OK2SMO
54
4. OK1AKB
32
5. OK1FOI
12
Kat.D - multi ops:
1. OK2KYC
85
logy nezaslaly stanice: OK1FMR, 1JJF,
1KMU, 1PEG, 2BHN a 2HI.
OK1ARN
QRP SUMMER Contest 1993
Kategorie VLP - do 1W:
1. LY3BA
41184 284
2. YU1LM
16080
91
3. OK1DEC
15552
89
4. DL9CE
15132 106
5. OK1HR
11256
63
6. OK1FKD
10360
65
18.OK2BND
1820
23
22.OK1DVX
621
24
Kategorie QRP - do 5W:
1. ON6WJ/p
45684 107
6. OK2BTT
33142 169
29.OK2SBJ
10146
62
84.OK2BKA
392
16
89.OK1FRR
160
5
97.OK1MYA
15
2
Kategorie MP - do 25 W:
1. T91DNO
54096 249
7. OK1FKI
19818 139
11.OK1MNV
7020
63
16.OK2PJD
2354
32
21.OK1FKV
722
16
b-e
a-d
abc
bc
a-d
ac
abc
a
a-d
abc
a-d
a
b
a
a-d
ab
abc
b
abc
IARU HF WORLD CHAMPIONSHIP 1993
Tento roËnÌk oblÌbenÈho z·vodu se odehr·l
za ponÏkud lepöÌch podmÌnek neû b˝v· o
tomto z·vodÏ zvykem, i kdyû se jiû projevil
pokles sluneËnÌ Ëinnosti. Je to snad jedin˝
svÏtov˝ z·vod, kde nez·leûÌ p¯Ìliö na poloze
a kde m˘ûe zvÌtÏzit Evropan, tedy i OK.
Tentokr·t ovöem se do deseti nejlepöÌch
nedostal mimo kategorii HQ stanic ani jeden. Zato v kategorii HQ stanic, kde se OK
z˙Ëastnili poprvÈ, obsadila stanice OL5A ve
sloûenÌ 1ARN, 1AYP, 1CF, 1DFP, 1DRU,
1DWX, 1DXS, 1FCW, 1FIA, 1FMJ, 1FUA,
1HH, 1II, 1JDX, 1JJB, 1MPP, 1NK a 1TW
4.mÌsto na svÏtÏ za HG93HQ (55 oper·tor˘!), DA0HQ (32 oper·tor˘) a YP0A (25
oper·tor˘). HlavnÌ boj se soust¯edil do
p·sem 20 a 15 m, i kdyû i na 10 m bylo
moûno navazovat spojenÌ. V kategorii 1 op
MIX zvÌtÏzil Gyozo HA0MM, v kategorii 1 op
SSB Atilano PY5EG jako ZW5B a koneËnÏ v
kategorii 1 op CW Rade YU1RL jako PY0FF.
NenÌ bez zajÌmavosti, ûe vöichni vÌtÏzovÈ
byli p¯ed Ëasem ˙ËastnÌky prvnÌho t˝movÈho
z·vodu v Seattle WRTC 1990, kde nÏkterÈ z
nich n·ö t˝m (1RI, 2FD) porazil.
V˝sledky:
1 op CW:
1. OK1FKV
117782 485
94
2. OK2DB
113904 345 112
3. OK1KT
112528 447 104
4. OK2VWB
88255 303
95
5. OK1ZTW
69120 302
80
6. OK1AUJ/p
65886 341
79
7. OK2SWD
31561 281
37
8. OK1JDJ
1258
24
17
1 op SSB:
1. OK2KMR
61746 274
82
2. OK1BB
34224 268
46
3. OK2PCL
27744 254
34
4. OK2BJL
2190
52
15
1 op MIX:
1. OK1XW
266978 673 131
2. OK2BPO
131131 537
77
3. OK1MNV
77910 263
98
4. OK2BWJ
75129 388
79
5. OK1FHI
71810 311
86
6. OK1FPS
67991 296
81
7. OK2BND
60656 338
68
8. OK1FPG
34203 360
39
9. OK2BNF
30459 303
39
10.OK2PLH
18845 280
91
11. OK1AXB
11820 115
30
12. OK1AOU
6230
71
35
VÌce ops MIX:
1. OK5A
842340 1726 139
HQ:
1. HG93HQ 7246498 8598 283
2. DA0HQ
6409408 9098 272
3. YP0A
4966200 7318 267
4. OL1HQ
4721888 6518 244
5. EM5HQ
4609375 5302 295
OK2FD
ZmÏna prefix˘ v Rusku: KoneËnÏ jsme
se doËkaly informace, jak jsou p¯idÏlov·ny
prefixy v Rusku. ZnaËky st·vajÌcÌch stanic
se mÏnÌ takto: UW -> RU, UV -> RX,
UZ, UK -> RK, RZ, UN -> RN.
Na vlastnÌ û·dost vöak m˘ûe b˝t p¯idÏlena
i ˙plnÏ nov· znaËka s prefixem UA, RA, RV,
RW a nov˝m sufixem.
ZemÏ Fr. Josefa
R1FJA-R1FJZ
Antarktida
R1ANA-R1ANZ
Malyj Vysockij
R1MVA-R1MVZ
Aû do odvol·nÌ je zastaveno vyd·v·nÌ licencÌ
pro cizince RV7. Stanice na ostrovech
na severu Ruska jiû nebudou mÌt speci·lnÌ
volaËky, ale norm·lnÌ s p¯Ìsluön˝m ËÌslem
1, 9 nebo 0.
Podobn· situace je i na UkrajinÏ, kde se mÏnÌ
UB na UR, RB na US, a RT na UX, z˘st·vajÌ
UT a UY. ZajÌmav· je situace v KrymskÈ
republice, kter· jako celek m· prefix
UU (d¯Ìve UB5J) a stanice v Sevastopolu
UU9.
AMA MAGAZÕN
IARU
Miloš Prostecký, OK1MP
DalöÌm z dokument˘, kterÈ doporuËila konference IARU Region 1 k opÏtovnÈmu
zve¯ejnÏnÌ jsou dokumenty p¯ijatÈ na konferenci v Cefalu:
SI/72 - Listy a sÌtÏ - z·sady praxe
Tato dvojice, listy a sÌtÏ, zv˝öila pozornost
st·le vzr˘stajÌcÌho poËtu radioamatÈrskÈ
populace a tÈû zv˝öila z·jem o DX diplomy.
V mnoha p¯Ìpadech se vöak stala pouze
prost¯edkem k nav·z·nÌ spojenÌ s urËitou
DX stanicÌ, zvl·ötÏ pak na kr·tk˝ch vln·ch.
Zde je nutno poznamenat, ûe zvl·ötÏ listy
jsou nabÌdkou urËitÈ DX stanice.
Zde vznik· v nÏkter˝ch oblastech pocit,
ûe takto nav·zan· spojenÌ jsou mÈnÏ hodnotn· nebo mÈnÏ ÑËist·ì neû ta, kter· byla
nav·zan· norm·lnÌm zp˘sobem. To m˘ûe
b˝t pravda, ale jen v tom p¯ÌpadÏ, ûe to listy
nebo sÌtÏ umoûÚujÌ. V praxi vöak nenÌ
moûnÈ, aby takto nav·zan· a potvrzen· spojenÌ byla ve vztahu k diplom˘m a soutÏûÌm
vy¯azena. Je proto nutnÈ, aby tÏmto problÈmu byla vÏnov·na vöeobecn· pozornost
a aby p¯i provozu byly dodrûov·ny z·sady,
kterÈ zajistÌ platnost a p¯ijatelnost takto
nav·zan˝ch spojenÌ.
N·sledujÌcÌ n·vrhy mohou b˝t cestou, kter·
omezÌ p¯Ìpadnou kritiku. Zde je nutno poznamenat, ûe NEJSOU pozn·mkami o procedur·ch, ale n·vrhy na provoznÌ standarty
a etiku:
1. Oper·tor, kter˝ sestavuje list (LO), nechù
vyvine ˙silÌ, aby do listu stejnou mÏrou
zahrnul stanice ze vöech zemÌ, kterÈ
se mu hl·sÌ.
2. NenÌ vhodnÈ sestavovat list na budoucÌ
datum. V p¯ÌpadÏ öpatn˝ch
podmÌnek,
je vhodnÈ provoz z listu p¯eruöit
a aû to bude moûnÈ pokraËovat.
3. Je vhodnÈ se s DX stanicÌ dohodnout,
kolik m· Ëasu, nebo s kolika stanicemi bude
chtÌt pracovat.
4. PlatnÈ spojenÌ vyûaduje minimum vz·jemnÏ p¯edan˝ch informacÌ. Jelikoû jsou
vÏtöinou stanice vyvol·v·ny znaËkou, je tato
informace tÈû p¯ed·na DX stanici. Ust·lilo
se, ûe je nutno na obou stran·ch spr·vnÏ
p¯ijmout report (RS). Je tedy na LO, aby vûdy
spr·vnÏ posoudil, ûe reporty byly spr·vnÏ
p¯ijaty, p¯esnÏ a bez cizÌ pomoci. V p¯ÌpadÏ,
ûe report nenÌ spr·vnÏ p¯ijat, LO poû·d·
vysÌlajÌcÌ stanici, aby se podruhÈ pokusila
p¯edat report. LO nesmÌ v·hat sdÏlit Ñnegative QSOì, nebyly-li reporty spr·vnÏ potvrzeny.
5. Je moûnÈ, aby LO poû·dal dalöÌ stanici
o asistenci v p¯ÌpadÏ öpatn˝ch podmÌnek
nebo ruöenÌ, aby monitorovala kmitoËet,
nebo, aby sledovala stanice, kterÈ LO öpatnÏ slyöÌ vzledem k ö̯enÌ.
6. ZhoröÌ-li se podmÌnky a LO nem˘ûe
spr·vnÏ sledovat p¯ed·vanÈ reporty, pak
nechù ukonËÌ provoz, i kdyû nevyËerpal
vöechny stanice, kterÈ mÏl na seznamu.
ČERVEN 1994
7. Je velmi d˘leûitÈ, aby LO pravidelnÏ
pod·val informace o tom, kdy bude sestavovat nov˝ list, kdo je QSL managerem, kolik
je jeötÏ stanic na listu. To je velk· sluûba pro
ËekajÌcÌ stanice, kterÈ
nejsou na listu.
SouËasnÏ
tÌm
minimalizuje
ruöenÌ
a zbyteËnÈ dotazy.
jak je
definov·no v ÑHF Emergency
Operation Proce-dureì.
Provoz v sÌtÌch a amatÈrsk· etika
(3) Stanice, kter· sÌù ¯ÌdÌ je odpovÏdn· za to,
ûe sÌù je vytvo¯ena norm·lnÌm zp˘sobem
a ûe neomezuje ostatnÌ provoz.
KV pracovnÌ skupina, majÌc obavy
z nedostatku amatÈrskÈ etiky, kterou
v souËasnÈ pozorujeme p¯i provozu v sÌtÌch,
doporuËuje vöem n·rodnÌm organizacÌm
Region 1, aby jasnÏ upozornily svÈ Ëleny:
(1) é·dn· sÌù ani jednotliv˝ oper·tor nem·
v˝hradnÌ pr·vo na urËit˝
kmitoËet.
V˝jimkou m˘ûe b˝t Ñnouzov˝ provozì, tak
(2) V p¯ÌpadÏ, ûe na tzv. kmitoËtu sÌtÏ
probÌh· spojenÌ, sÌù musÌ
poËkat
do ukonËenÌ spojenÌ, nebo se musÌ z¯Ìdit
jinde.
(4) Pouze v p¯ÌpadÏ nouzovÈho provozu
je moûno, aby sÌù obsazovala kmitoËet,
i kdyû na nÏm nenÌ provoz.
(5) Vöechny n·rodnÌ organizace jsou znovu
û·d·ny, aby zamϯily svÈ ˙silÌ na obnovu
ÑZ·sad oper·tora amatÈrskÈ staniceì.
INZERCE
komerční inzeráty 1 cm2 =´10 Kč, ostatní zdarma
Prod·m:
PKJ: 9066.7, 9069.1, 9090.2 kHz a 67.387
(22.462), 67.450 (22.483), 67.475 (22.492),
67.500 (22.506) MHz. NabÌdnÏte. Svatopluk
»ech, Kotojedsk· 48, 76701 KromϯÌû.
--------------------------------------------------------VHF ruËnÌ transceiver CT1600 140-150
MHz 0.15/3 W vËetnÏ akubloku, dobÌjeËe a
mikrofonu PAN SM1070 (pecka), p˘l roku
star˝, m·lo uûÌvan˝, vöe za 4000 KË. Pavel
SkleniËka, K¯iöù·lov· 7, 46602 Jablonec n.N.
--------------------------------------------------------Elektronkov˝ komunikaËnÌ p¯ijÌmaË R4 +
zdroj (1,5 - 12,5 MHz, A1,2,3) plus n·hradnÌ
elky a komplet.dokumentace, FB stav, cena
1500,- KË. D·le prod·m antÈnnÌ rot·tor
tov.v˝roby CONRAD, m·lo pouûÌvan˝,
zatÌûenÌ 45 kg, cena 1500,- KË. Mirek
Najman, Karlovarsk· 346, 273 01 KamennÈ
éehrovice
--------------------------------------------------------KV trx FT101 s externÌm zdrojem, novÈ elky
v PA + 4 ks 6P36S ma p¯estavbu, transvertor
28/114 MHz 80 W out (origin·l Minix),
antÈnu 4x GW4CQT 144 MHz i s
duralov˝m r·hnem a f·zovacÌmi kabely,
odzkouöenÈ, ufb. Telefon od 07-08 hod, pop· 068/29258 - OK2SNW.
--------------------------------------------------------RX KV - kopie ATLAS celotranzistorov˝,
digit.stupnice, 3.5-7-14-21-28 MHz, cena
5000 KË nebo vymÏnÌm za ËÌtaË od 144 do
146 MHz. KV RX R3 a konvertor VKV 145
MHz se sÌù.zdrojem, n·hr.elky, tech.dokumentace, cena 500 KË nebo vymÏnÌm za
konvertor 430/145 MHz. VKV RX 144-146
MHz Daiwa9, tranzistorov˝, promÌtacÌ stupnice, cena 800 KË. J.Szkandera, Koll·rova
1135/5, 36301 Ostrov nad Oh¯Ì.
--------------------------------------------------------Jap.transceiver "do ruky" YAESU FT411-E
pro p·smo 2 m - digit·lnÌ, mnoho funkcÌ,
v˝kon max. 5 W, 140 - 174 MHz, 100%
stav, m·lo pouûÌvan˝ - nevyuûit˝, "gumov·"
antÈnka" + AKU + nabÌjeËka, cena 12.000
KË. V˝mÏna za PC notebook moûn·. SolidnÌ
a rychlÈ jedn·nÌ. J.Pt·Ëek, KTF UK, Th·kurova 3, 16000 Praha 6.
-------------------------------------------------------KOUPÕM:
Do sbÌrky starÈ nÏmeckÈ wehrmacht p¯ijÌmaËe: EK3, E 08268 (Schwabenland), E 52
(Kˆln - Forbes), E53 (Ulm), FuHe - a, b, c, d,
f, KarlÌka, éluù·ska, FuPe - a, b, c, FuG 200 a
dalöÌ. AntÈnnÌ p¯ÌsluöenstvÌ, radarovÈ
za¯ÌzenÌ a nÏmeckÈ knÌûky k za¯ÌzenÌm.
G¸nter H¸tter DJ0QR, Post box 2129, D88111 Lindau, BRD.
-------------------------------------------------------Modem TNC2, manu·l k ZX Spectru+2A,
popis ROM, popis IO AY-3-8912, IO
uPD765A, smÏö. UZ07. Ji¯Ì älechta, Otavsk·
445, 34201 Suöice 2
-------------------------------------------------------StaröÌ zahraniËnÌ tov·rnÌ KV TCVR, p¯Ìp. i
n·ö typ LABE, OTAVA i perfektnÌ UW3DI.
Jen UFB, prosÌm uveÔte cenu. A.Petrûelka
OK2XAP, PoznaÚsk· 2, 616 00 Brno.
-------------------------------------------------------ELKY: 12BY7A, S2001A a 811A. NabÌdnÏte.
UFB hm line·r.PA 3.5-28 MHz pro t¯Ìdu A
(nov· p·sma nejsou podmÌnkou). ProsÌm
struËn˝ popis a cenu. Foto vÌt·no. Ji¯Ì Kub·t,
ZahradnÌ 265, 28123 Star˝ KolÌn.
--------------------------------------------------------
Karel Frejlach:
RADIOTECHNIKA
S MIKROPOČÍTAČEM II
a
ZX SPECTRUM V RADIOTECHNICE
P¯ÌruËky nejen pro uûivatele
a program·tory mikropoËÌtaˢ
108 a 84 stran broû.
Cena 55 KË a 50 KË
(+ 12 KË poötovnÈ)
Objedn·vejte u autora:
Ing.Karel Frejlach
KnÏûskodvorsk· 19
370 04 »eskÈ BudÏjovice
27
Download

Magazín AMA