»ESKY
PlynovÈ z·vÏsnÈ kotle
CITY 3.24 GN
N·vod k mont·ûi
a uvedenÌ do provozu
05/01 - 94858228 - 8666-4175B
OBSAH
1. VäEOBECNÃ . . . .
1.1 Popis . . . . . .
1.2 Schv·lenÌ . . . .
1.3 Technick· data
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
3
4
2. HLAVNÕ ROZMÃRY . .
2.1 BalenÌ . . . . . . . .
2.2 Mont·ûnÌ r·m . . .
2.3 Mont·ûnÌ rozmÏry
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
6
6
3. FUNK»NÕ SCH…MA
.
.
.
.
............................................................. 7
4. OVL¡DACÕ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
5. HYDRAULICK… VLASTNOSTI . . . . .
5.1 »erpadlo ⁄T a TUV . . . . . . . . .
5.2 »erpadlo smÏöovanÈho okruhu
5.3 ExpanznÌ n·doba 12 l . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.9
.9
.9
.9
6. MONT¡é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Z·kladnÌ podmÌnky mont·ûe . . . . . . . . . . .
6.2 P¯ipojenÌ kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.1 Instalace mont·ûnÌho r·mu . . . . . . .
6.2.2 P¯ipojenÌ plynu . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.3 P¯ipojenÌ odpadnÌho potrubÌ ke kotli
6.2.4 ZavÏöenÌ kotle . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.5 ElektrickÈ zapojenÌ 230 V . . . . . . . .
6.2.6 P¯ipojenÌ regul·toru AD 147 . . . . . .
6.3 »erpadlov· logika . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Mont·û opl·ötÏnÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.10
.10
.11
.11
.12
.12
.13
.13
.13
.15
.15
7. PROVOZNÕ PÿETLAK PLYNU A OZNA»ENÕ TRYSEK A CLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
8. UVEDENÕ DO PROVOZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1 Kontrola p¯ed uvedenÌm do provozu . . . . . . . . . . .
8.2 ElektrickÈ zapnutÌ kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3 NapuötÏnÌ topnÈho systÈmu . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4 Zap·lenÌ kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.5 OdvzduönÏnÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.6 Kontrola a nastavenÌ bÏhem uvedenÌ do provozu . .
8.6.1 Kontrola provoznÌho tlaku plynu . . . . . . . . .
8.6.2 Kontrola bezpeËnosti provozu . . . . . . . . . . .
8.6.3 Kontrola bezpeËnostnÌho termostatu . . . . . .
8.6.4 Kontrola pojistky proti zpÏtnÈmu tahu spalin
8.6.5 VypnutÌ kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.16
.16
.17
.17
.17
.17
.18
.18
.19
.19
.20
.20
9. PÿESTAVBA NA JIN› DRUH PLYNU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
VyjmutÌ ho¯·ku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V˝mÏna trysek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V˝mÏna clony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V˝mÏna modulaËnÌho prvku plynovÈho bloku
ZpÏtn· mont·û . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NastavenÌ minim·lnÌho tlaku plynu . . . . . . . .
NalepenÌ typovÈho ötÌtku ÑDruh plynuì . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
.22
.22
.22
.22
.23
.23
10. ⁄DRéBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
10.1 HlavnÌ v˝mÏnÌk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
10.2 Ho¯·k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
11. VYPOUäTÃNÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
12. HLAVNÕ ELEKTRICK… SCH…MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
13. K”DOV¡NÕ PORUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
14. SLUéBA Z¡KAZNÕKŸM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
15. STANDARDNÕ Z¡RU»NÕ PODMÕNKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
16. SEZNAM N¡HRADNÕCH DÕLŸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
2
1. VäEOBECNÃ
1.1 Popis
Kotle CITY 3.24 jsou plynovÈ z·vÏsnÈ kotle urËenÈ
pro samostatnÈ ˙st¯ednÌ vyt·pÏnÌ se 2 topn˝mi
okruhy":
- p¯Ìm˝ Ëerpadlov˝ okruh (topn· tÏlesa)
- smÏöovan˝ topn˝ okruh (topn· tÏlesa nebo
podlahovÈ vyt·pÏnÌ).
Kotle jsou dod·v·ny ve 4 obalov˝ch jednotk·ch:
- mont·ûnÌ r·m umoûÚuje p¯ipojenÌ vody, plynu a
odpad vody (pojistn˝ ventil a hydraulick˝ oddÏlovaË)
- kotel
- p¯ipojovacÌ souprava smÏöovanÈho okruhu
- ekvitermnÌ regul·tor
Tyto okruhy jsou ¯Ìzeny ekvitermnÌm regul·torem AD
147.
Kotle mohou b˝t doplnÏny z·sobnÌky teplÈ uûitkovÈ
vody (TUV) 50, 80, 130 nebo 150 l pro zajiötÏnÌ
p¯Ìpravy TUV.
Mohou b˝t provozov·ny na zemnÌ plyn nebo propan.
Od v˝robce jsou vybaveny pro spalov·nÌ zemnÌho plynu.
Pro provoz na propan je dod·v·na jako volitelnÈ
p¯ÌsluöenstvÌ p¯estavbov· sada.
Tepeln˝ v˝kon ho¯·ku je modulov·n v rozsahu 10 aû 24 kW.
Pozn·mka:
Pro kotle dod·vanÈ se z·vÏsn˝m z·sobnÌkem 80 l je
dod·v·n mont·ûnÌ r·m vyztuûen˝.
Pro zamezenÌ vypnutÌ kotle bezpeËnostnÌm
termostatem je t¯eba nastavit strmost topnÈ k¯ivky
regul·toru SV-matic (balenÌ AD 147) okruhu
podlahovÈho vyt·pÏnÌ maxim·lnÏ na hodnotu:
- 0,8 pro v˝poËtovou venkovnÌ teplotu -10∞C
- 0,7 pro v˝poËtovou venkovnÌ teplotu -15∞C
- 0,6 pro v˝poËtovou venkovnÌ teplotu -20∞C
S kotlem je dod·v·n omezovacÌ termostat 50∞C a
bezpeËnostnÌ termostat 65∞C pro bezpeËn˝ provoz
podlahovÈho vyt·pÏnÌ - viz n·vod k regul·toru AD 147.
Kotel
Certifikace CE
3.24 GN
CE-0085 AT 0282
P¯ipojenÌ spalin
B 11 BS
Odvod spalin
P¯ipojenÌm na komÌn
Zapalov·nÌ
AutomatickÈ
Druh plynu
ZemnÌ plyn H
1.2 Schv·lenÌ
Z·vÏsnÈ kotle CITY
evropsk˝m smÏrnicÌm:
90/396 EHS
73/23 EHS
odpovÌdajÌ
n·sledujÌcÌm
89/336 EHS
SmÏrnice pro plynovÈ p¯Ìstroje
SouvisejÌcÌ normy: Ç»SN EN 297 a
»SN EN 625
SmÏrnice pro nÌzkÈ napÏtÌ
SouvisejÌcÌ norma: »SN EN 60.335.1
ZemÏ
Kategorie
FR
ES, GB, GR,
IE, IT, PT
LU
CZ
II2E+3+
II2H3+
II2E3+
II2H3P
P¯ipojovacÌ
ZP H
Butan
(G20)
(G30)
ZP L Propan
(G25)
(G31)
20 mbar 29 mbar
p¯etlak
25 mbar 37 mbar
Plyn
92/42 EU
SmÏrnice pro elektromagnetickou
kompatibilitu
SouvisejÌcÌ normy: »SN EN 50.081.1/
»SN EN 50.082.1/»SN EN 55.014
SmÏrnice pro ˙Ëinnost
«« CE
ZP H
(G20)
20 mbar
Butan
(G30)
Propan*
(G31)
29 mbar
37 mbar*
* pouze s voliteln˝m p¯ÌsluöenstvÌm HA 213
3
ZP E
(G20)
20 mbar
Butan
(G30)
Propan
(G31)
29 mbar
37 mbar
ZP H
(G20)
Propan
(G31)
20 mbar 30 mbar*
1.3 Technick· data
Kotel
Jmenovit˝ tepeln˝ v˝kon (reûim ⁄T a TUV)
Jmenovit˝ tepeln˝ p¯Ìkon (reûim ⁄T a TUV)
⁄Ëinnost spalov·nÌ
Minim·lnÌ tepeln˝ v˝kon (reûim ⁄T)
Minim·lnÌ tepeln˝ p¯Ìkon (reûim ⁄T)
Minim·lnÌ tepeln˝ v˝kon (reûim TUV)
Minim·lnÌ tepeln˝ p¯Ìkon (reûim TUV)
Maxim·lnÌ teplota (vypnutÌ bezp. termostatu)
Hmotnost kotle bez vody, bez r·mu, bez krytu
Hmotnost kotle bez vody, s r·mem a krytem
P¯epravnÌ hmotnost
Maxim·lnÌ provoznÌ p¯etlak
ExpanznÌ n·doba
NahuötÏnÌ expanznÌ n·doby
Minim·lnÌ provoznÌ p¯etlak
Jednotka
3.24
kW
kW
%
kW
kW
kW
kW
∞C
kg
kg
kg
bar
l
bar
bar
24
26,4
> 92
10
11,5
105
41
53
58
3
8
0,75
0,3
P¯Ìm˝ topn˝ okruh
Jmenovit˝ tepeln˝ v˝kon
Jmenovit˝ pr˘tok vody kotlem (∆T = 20 K)
Vyuûiteln· dopravnÌ v˝öka
ProvoznÌ teplota kotle
kW
l/hod
bar
∞C
14
1034
0,1
40 - 90
SmÏöovan˝ topn˝ okruh
Jmenovit˝ tepeln˝ v˝kon *
Jmenovit˝ pr˘tok vody kotlem (∆T = 20 K)
Vyuûiteln· dopravnÌ v˝öka
ProvoznÌ teplota kotle
kW
l/hod
bar
∞C
10
860
0,3
20 - 50
Spot¯eba paliva p¯i jmenovitÈm v˝konu
ZemnÌ plyn H (G20)
Propan
(G31)
m3/hod
kg/hod
2,79
2,05
Spaliny
P¯ipojenÌ
Minim·lnÌ pot¯ebn˝ tah komÌna
MnoûstvÌ spalin (p¯i jmenovitÈm v˝konu kotle)
Teplota spalin (p¯i jmenovitÈm v˝konu kotle)
∅ mm
Pa
kg/hod
∞C
125
3,5
69,5
114
V
VA
230
≅ 160
Elektrick· Ë·st
Nap·jecÌ napÏtÌ (50 Hz)
Elektrick˝ p¯Ìkon
* V p¯ÌpadÏ zapojenÌ pouze podlahovÈho vyt·pÏnÌ m˘ûe b˝t tento v˝kon
zv˝öen na 13 kW (p¯i ∆t = 10 K a tlakovÈ ztr·tÏ podlahovÈho okruhu 15 kPa).
V˝robnÌ ËÌslo
V˝robnÌ ËÌslo se nach·zÌ na v˝robnÌm ötÌtku kotle.
mal˝
ötÌtek
v˝robnÌ
ötÌtek
8666N175
4
1 mbar = 100 Pa
10 Pa = 1mm H2O
2. HLAVNÕ ROZMÃRY
2.1 BalenÌ
»Ìsla obalov˝ch jednotek
Typ kotle
Mont·ûnÌ r·m
Kotel
P¯ipojovacÌ sada
smÏöovanÈho okruhu
Regul·tor
CITY 3.24 GN (50)*
HA 9
HA 25
HA 28
AD 147
CITY 3.24 GN (80)*
HA 11
HA 25
HA 28
AD 147
* Z·vÏsnÈ kotle CITY 3.24 GN urËenÈ pouze pro
vyt·pÏnÌ mohou b˝t doplnÏny z·sobnÌkem TUV o
objemu 50 litr˘ nebo 80 litr˘.
Je-li p¯ipojen z·sobnÌk TUV 80 l, musÌ b˝t
montov·n na zesÌlen˝ r·m HA 11, kter˝ umoûÚuje
vyrovnat ËelnÌ stÏny z·sobnÌku a kotle.
RozmÏry obalov˝ch jednotek
Obalov· jednotka
kotle
Obalov·
jednotka
mont·ûnÌho
r·mu
8666N073
Obalov· jednotka p¯ipojovacÌ sady
smÏöovanÈho okruhu
8666N074
Obalov· jednotka
regul·toru
8666N269
Obalov· jednotka
A
B
C
HA 9
HA 10
860
375
95
HA 11
890
389
139
8666N308
5
2.2 Mont·ûnÌ r·m
StandardnÌ mont·ûnÌ r·m pro 3.24
ZesÌlen˝ mont·ûnÌ r·m pro 3.24 / 80 l
8666N241A
8666N242A
2.3 Mont·ûnÌ rozmÏry
CITY 3.24
CITY 3.24 se zesÌlen˝m mont·ûnÌm r·mem
(pro p¯ipojenÌ z·sobnÌku TUV 80 litr˘)
Vnit¯nÌ ∅
125 mm
Vnit¯nÌ ∅
125 mm
8666N077
8666N078
6
3. FUNK»NÕ SCH…MA
Kotel 3.24
CITY 3.24
1. Kohout v˝stupnÌ vody z kotle
2. Kohout v˝stupu do vloûky
z·sobnÌku TUV
3. UzavÌracÌ kohout plynu
4. Kohout vratnÈ vody z vloûky
z·sobnÌku TUV
5. Kohout vratnÈ vody z topenÌ
6. VypouötÏcÌ öroub
7. Deskov˝ v˝mÏnÌk
8. Pohon smÏöovacÌho ventilu
9. T¯Ìcestn˝ smÏöovacÌ ventil
10. UzavÌracÌ kohout s vypouötÏnÌm
(p¯ÌsluöenstvÌ)
11. »erpadlo smÏöovanÈho okruhu
12. Ovl·dacÌ motor p¯epÌnacÌho ventilu
vyt·pÏnÌ/TUV
13. P¯epÌnacÌ ventil vyt·pÏnÌ/TUV
14. Elektronick˝ tlakomÏr
15. OdvzduöÚovacÌ komora Ëerpadla
vyt·pÏnÌ/TUV
16. Motor Ëerpadla vyt·pÏnÌ/TUV
17. MϯÌcÌ mÌsto provoznÌho p¯etlaku
plynu
18. IonizaËnÌ sonda
19. ExpanznÌ n·doba
20. Ventil pro nahuötÏnÌ expanznÌ
n·doby
21. Automatick˝ odvzduöÚovaË
22. P¯eruöovaË tahu
23. SpalinovÈ hrdlo
24. Pojistka proti zpÏtnÈmu tahu spalin
25. HlavnÌ v˝mÏnÌk
26. TeplotnÌ Ëidlo v˝stupnÌ vody z kotle
27. BezpeËnostnÌ termostat
28. SpalovacÌ komora
29. Ho¯·k
30. ZapalovacÌ elektrody
31. ModulaËnÌ Ë·st plynovÈho bloku
32. BezpeËnostnÌ ventily plynovÈho
bloku
33. MϯÌcÌ mÌsto p¯ipojovacÌho p¯etlaku plynu
34. ModulaËnÌ plynov˝ blok
35. KotlovÈ Ëidlo
36. Pojistn˝ ventil okruhu vyt·pÏnÌ
37. ZkratovÈ potrubÌ (by pass) okruhu
vyt·pÏnÌ
38. Hydraulick˝ oddÏlovaË
39. Vratka smÏöovanÈho okruhu
40. V˝stup smÏöovanÈho okruhu
42. ZapalovacÌ trafo
43. TeplotnÌ
Ëidlo
smÏöovanÈho
okruhu
44. OdvzduöÚovacÌ komora Ëerpadla
smÏöovanÈho okruhu
* Je-li ke kotli p¯ipojen z·sobnÌk TUV
V˝stupnÌ
voda z
kotle
V˝stup do
vloûky
z·sobnÌku
TUV
P¯Ìvod
plynu
Vratn· voda
z vloûky
z·sobnÌku
TUV
Vratn·
voda
PÿÕSLUäENSTVÕ
8666N243A
7
4. OVL¡DACÕ PANEL
8666N020
H. Kontrolka "provoz vyt·pÏnÌ"
- svÌtÌ v p¯ÌpadÏ, probÌh·-li vyt·pÏnÌ.
A. ZobrazenÌ teploty
- displej zobrazuje teplotu v˝stupnÌ vody z kotle
nebo teplotu TUV bÏhem p¯Ìpravy TUV.
I. NastavenÌ teploty vyt·pÏnÌ
- regulaËnÌ rozsah 40 aû 90∞C (doraz na 75∞C).
B. TlaËÌtko pro zruöenÌ udrûov·nÌ teploty TUV ve
v˝mÏnÌku TUV
(Pro CITY 3.24 mimo provoz)
J. SvÏteln· signalizace provozu kotle
- kontrolka svÌtÌ, je-li ho¯·k v provozu
C. SvÏteln· signalizace aktivace bezpeËnostnÌho
termostatu
K. NastavenÌ teploty TUV *
- regulaËnÌ rozsah 40 aû 60∞C (doraz na 55∞C)
D. DeblokaËnÌ tlaËÌtko
- umoûÚuje znovuzapnutÌ kotle v p¯ÌpadÏ jeho
vypnutÌ bezpeËnostnÌm termostatem.
L. Kontrolka "p¯Ìprava TUV"
- svÌtÌ bÏhem p¯Ìpravy TUV
E. TlaËÌtko "kominÌk"
- umoûÚuje provoz kotle, kter˝ umoûÚuje jeho
se¯ÌzenÌ.
M. ZobrazenÌ provoznÌho p¯etlaku
- diody LED zobrazujÌ provoznÌ p¯etlak v okruhu
vyt·pÏnÌ v rozsahu 0,5 aû 2,5 bar
ï prvnÌm stlaËenÌm po dobu 5 sekund (displej
* (pouze pro kotle se z·sobnÌkem TUV)
) je kotel provozov·n na minim·lnÌ v˝kon
ï druh˝m stlaËenÌm (displej
) je kotel
provozov·n na maxim·lnÌ v˝kon (24 kW).
F. TlaËÌtko "servis"
G. P¯epÌnaË druhu provozu (3 polohy)
- vypnuto/protimrazov· ochrana
- vyt·pÏnÌ a p¯Ìprava TUV (zimnÌ provoz)
- p¯Ìprava TUV (letnÌ provoz)
8
5. HYDRAULICK… VLASTNOSTI
Vyuûiteln· dopravnÌ v˝öka (mbar)
5.1 »erpadlo ⁄T a TUV
»erpadlo (poz. 16 - viz funkËnÌ schÈma na str. 7)
vestavÏnÈ v kotli je vybaveno 3-rychlostnÌm motorem
s elektrick˝m p¯Ìkonem 80 VA. Od v˝robce je
nastavena nejvyööÌ rychlost.
Pozn·mka:
Pro kotle s p¯Ìpravou TUV (CITY 3.24 se z·sobnÌkem
TUV) m˘ûe b˝t eventuelnÏ st¯ednÌ stupeÚ rychlosti.
P¯esto se doporuËuje pro komfortnÌ p¯Ìpravu TUV
ponechat maxim·lnÌ v˝kon Ëerpadla.
Pr˘tok (l/hod)
Pro otopnÈ soustavy s vÏtöÌ hydraulickou tlakovou
ztr·tou je moûnÈ nahradit motor Ëerpadla
v˝konnÏjöÌm motorem (obalov· jednotka HA 209) s
elektrick˝m p¯Ìkonem 93 VA.
1. PV : Mal· rychlost
2. MV : St¯ednÌ rychlost
3. GV : Velk· rychlost
8666N079
Motor 80 VA
Motor 93 VA
(p¯ÌsluöenstvÌ)
5.2 »erpadlo smÏöovanÈho okruhu
»erpadlo (poz. 11 - viz funkËnÌ schÈma na str. 7)
vestavÏnÈ v kotli je vybaveno 3-rychlostnÌm motorem
s elektrick˝m p¯Ìkonem 80 VA. Od v˝robce je
nastavena nejvyööÌ rychlost.
Pro otopnÈ soustavy s vÏtöÌ hydraulickou tlakovou
ztr·tou je moûnÈ nahradit motor Ëerpadla
v˝konnÏjöÌm motorem (obalov· jednotka HA 209) s
elektrick˝m p¯Ìkonem 93 VA.
Motor 80 VA
Vyuûiteln· dopravnÌ v˝öka (mbar)
Vyuûiteln· dopravnÌ v˝öka (mbar)
Motor 93 VA
Pr˘tok (l/hod)
8666N272
Pr˘tok (l/hod)
8666N271
1. PV : Mal· rychlost
2. MV : St¯ednÌ rychlost
3. GV : Velk· rychlost
1. PV : Mal· rychlost
2. MV : St¯ednÌ rychlost
3. GV : Velk· rychlost
5.3 ExpanznÌ n·doba 12 l
Max. statick·
v˝öka (m)
Z·vÏsnÈ kotle CITY 3.24 jsou od v˝robce vybaveny
expanznÌ n·dobou 12 l (tlak nahuötÏnÌ 0,75 bar).
Celkov˝ objem vody v topnÈm systÈmu z·visÌ na jeho
statickÈ v˝öce a je uveden pro st¯ednÌ teplotu 80∞C
(teplotnÌ sp·d: 90/70∞C).
Celkov˝ objem
vody (l)
9
5
6
7
8
9
10
213 204 195 186 177 167
6. MONT¡é
6.1 Z·kladnÌ podmÌnky mont·ûe
Instalace a ˙drûba kotle musÌ b˝t prov·dÏna
kvalifikovan˝mi pracovnÌky, ¯·dnÏ zaökolen˝mi
spoleËnostÌ Stiebel Eltron, spol. s.r.o.
Mont·û kotle musÌ b˝t provedena podle projektu
vyt·pÏnÌ, eventuelnÏ projektu MaR, kterÈ byly
vyhotoveny autorizovan˝mi projektanty. P¯i mont·ûi
kotle musÌ b˝t dodrûeny souËasnÏ platnÈ normy a
p¯edpisy pro instalovanÈ za¯ÌzenÌ.
D˘leûitÈ upozornÏnÌ: Z hlediska mont·ûe a
n·slednÈho provozu musÌ b˝t zajiötÏna z·kladnÌ
protipoû·rnÌ opat¯enÌ. Jedn· se zejmÈna o dodrûenÌ
pot¯ebn˝ch bezpeËnostnÌch vzd·lenostÌ od ho¯lav˝ch
hmot dle »SN 06 1008 a dle »SN 73 0802.
Ve vzd·lenosti menöÌ neû je vzd·lenost bezpeËn·
nesmÌ b˝t umÌstÏny ho¯lavÈ p¯edmÏty.
Zachovat
minim·lnÌ
vzd·lenost 5 cm
S1 a S2: Minim·lnÌ ˙Ëinn˝ pr˘¯ez vÏtracÌch
otvor˘ je 150 cm2
Minim·lnÌ vzd·lenost mezi p¯ednÌ stÏnou
kotle a stÏnou uzav¯enÈ sk¯ÌnÏ je 10 cm*.
- P¯ipojenÌ kotle na komÌn musÌ b˝t co nejkratöÌ a
nejp¯ÌmÏjöÌ
- Kotel se nesmÌ instalovat nad kuchyÚsk·
tepeln· za¯ÌzenÌ (spor·k)
8666N089
10
8666N090
- Kotel musÌ b˝t upevnÏn na pevnÈ p¯ÌËce, kter· m·
minim·lnÌ nosnost odpovÌdajÌcÌ hmotnosti kotle,
p¯ÌpadnÏ z·sobnÌku TUV, vËetnÏ vody.
Mont·û kotle musÌ b˝t provedena podle souËasnÏ
platn˝ch norem a p¯edpis˘.
TermostatickÈ kohouty neosazovat na vöechny
otopn· tÏlesa soustavy.
- Pro umoûnÏnÌ demont·ûe a opÏtovnÈ mont·ûe
opl·ötÏnÌ staËÌ dodrûet minim·lnÌ boËnÌ odstup
15 mm. Pro snadnÏjöÌ provedenÌ ˙drûbov˝ch pracÌ na
kotli se v kaûdÈm p¯ÌpadÏ doporuËuje dodrûet tuto
vzd·lenost 50 mm.
Z·vÏsn˝ kotel CITY obsahuje hydraulick˝ zkrat
(by-pass), zajiöùujÌcÌ minim·lnÌ pr˘tok vody kotlem
200 l/hod.
Nikdy neosazovat otopn· tÏlesa termostatick˝mi
kohouty v mÌstnosti, kde je umÌstÏn prostorov˝
regul·tor.
- Kotel nesmÌ b˝t umÌstÏn nad zdrojem tepla nebo
nad tepeln˝mi kuchyÚsk˝mi za¯ÌzenÌmi.
- ElektrickÈ krytÌ kotle odpovÌd· kategorii IP X4D,
coû umoûÚuje instalovat kotel v koupelnÏ,
mimo ochrannou zÛnu 1 a 2 dle »SN 33 2000-7-701.
VÏtr·nÌ prostoru s instalovan˝m kotlem
Do pojistky zpÏtnÈho toku nesmÌ b˝t zasahov·no
neodborn˝m zp˘sobem. V p¯ÌpadÏ opakovanÈho vypnutÌ kotle
touto pojistkou je nutnÈ provÈst opat¯enÌ vedoucÌ k odstranÏnÌ
tÈto poruchy. Pojistka smÌ b˝t vymÏnÏna pouze opr·vnÏn˝m
servisnÌm technikem, a to za typ dod·van˝ pouze v˝robcem
tohoto kotle. Tato pojistka nesmÌ b˝t v û·dnÈm p¯ÌpadÏ
vy¯azena z provozu. Po v˝mÏnÏ pojistky provede tento
servisnÌ technik zkouöku jejÌ funkËnosti.
P¯Ìvod spalovacÌho vzduchu
P¯Ìvod spalovacÌho vzduchu pro spalov·nÌ musÌ b˝t
dostateËn˝ a musÌ odpovÌdat technickÈmu pravidlu
TPG 704 01. P¯ÌvodnÌ otvory musÌ b˝t uspo¯·d·ny
tak, aby bylo zamezeno vnik·nÌ neËistot. Minim·lnÌ
˙Ëinn˝ pr˘¯ez pro p¯Ìvod vzduchu musÌ b˝t 50 cm2.
Odvod vzduchu
V p¯ÌpadÏ, ûe je kotel umÌstÏn v prostoru bez
zaruËenÈ v˝mÏny vzduchu (koupelny, kuchynÏ bez
digesto¯e Ö), je moûnÈ pro odvod vzduchu vyuûÌt
p¯eruöovaË tahu kotle. V tomto p¯ÌpadÏ je t¯eba
zajistit, aby minim·lnÌ vzd·lenost hornÌ Ë·sti kotle od
podlahy byla 1,8 m.
Pozn·mka:
UpozorÚujeme na to, ûe se kotel nesmÌ instalovat v
mÌstnostech, v nichû je nutno poËÌtat se znaËn˝m zneËiötÏnÌm
vzduchu halogenov˝mi uhlovodÌkov˝mi slouËeninami (p¯i
chemickÈm ËiötÏnÌ, v tisk·rn·ch, kade¯nick˝ch provozovn·ch,
v dom·cnostech a prostorech pro kutilskou Ëinnost, kde se
pouûÌvajÌ ËistÌcÌ a odmaöùovacÌ prost¯edky, rozpouötÏdla a
¯edidla nebo sprejovÈ n·dobky Ö atd.), pokud nebyla uËinÏna
dostateËn· opat¯enÌ k tomu, aby se p¯iv·dÏl Ëist˝ spalovacÌ
vzduch. Pokud se tato opat¯enÌ nedodrûÌ, odpad· p¯i
poökozenÌ kotle, vzniklÈm uveden˝mi p¯ÌËinami, povinnost
dodavatele dodrûet z·ruËnÌ podmÌnky.
Pojistka zpÏtnÈho toku spalin
Pojistka zpÏtnÈho toku spalin reaguje na zv˝öenou
teplotu v mÌstÏ jejÌ instalace v p¯eruöovaËi tahu. V
p¯ÌpadÏ p¯ekroËenÌ meznÌ teploty dojde k vypnutÌ
kotle.
6.2 P¯ipojenÌ kotle
D˘leûitÈ pozn·mky:
ï Jestliûe se p¯i mont·ûi pouûÌvajÌ r˘znÈ kovy,
nap¯Ìklad mÏÔ a hlinÌk, je tyto t¯eba izolaËnÏ oddÏlit,
aby se zabr·nilo korozi.
ï P¯ed p¯ipojenÌm kotle na staröÌ otopnou soustavu je
nezbytnÏ nutnÈ tuto d˘kladnÏ propl·chnout a na
p¯Ìvodu vratnÈ vody p¯ed kotlem osadit filtr pro
zamezenÌ zanesenÌ hlavnÌho v˝mÏnÌku kotle
neËistotami z tÈto otopnÈ soustavy.
6.2.1 P¯ipojenÌ odpadnÌho potrubÌ ke kotli
Toto potrubÌ ∅ 32 mm, dod·vanÈ s
mont·ûnÌm r·mem musÌ b˝t instalov·no
pouze aû po p¯ip·jenÌ mÏdÏn˝ch p¯Ìpojek.
UpevÚujÌ se pomocÌ öroub˘ ∅ 4 x 12 mm,
kterÈ jsou dod·v·ny pro tento ˙Ëel, na levou
Ë·st mont·ûnÌho r·mu.
OdtokovÈ potrubÌ se provede do sifonu
odpadu.
8666N246
11
6.2.2 Instalace mont·ûnÌho r·mu
P¯ipojovacÌ
potrubÌ
Prov·dÌ se dle n·vodu dod·vanÈho s tÌmto r·mem.
ZapojenÌ
Zezadu
6.2.3 P¯ipojenÌ vody a plynu
Tato p¯ipojenÌ mohou b˝t provedena zespodu, shora
nebo zezadu dle schv·lenÈ projektovÈ dokumentace
a v souladu s platn˝mi normami a p¯edpisy.
Shora
Zespoda
8666N245
ï P¯ipojenÌ smÏöovanÈho okruhu
Prov·dÌ se p·jenÌm pomocÌ mÏdÏnÈho potrubÌ
∅ 20/22 mm.
Obr. 1
V˝stupnÌ
voda z
kotle
V p¯ÌpadÏ p¯ipojenÌ pouze podlahovÈho
vyt·pÏnÌ (soustava bez otopn˝ch tÏles) je t¯eba
provÈst mezi vratkou a v˝stupem do topnÈ
soustavy hydraulick˝ zkrat (by-pass) ∅ 18 mm,
kter˝ je dod·v·n s obalovou jednotkou HA 28
(obr. 2).
ï P¯ipojenÌ okruhu vyt·pÏnÌ
PomocÌ mÏdÏnÈho potrubÌ ∅ 16/18 mm dovnit¯ nebo
∅ 20/22 mm vnÏ.
V˝stup do
vloûky
z·sobnÌku
TUV
ø22 ext.
ï P¯ipojenÌ okruhu TUV
Vratka z
vloûky
z·sobnÌku
TUV
P¯Ìvod
plynu
ø22 ext.
ø18 ext.
PomocÌ öroubenÌ 3/4" pro p¯ipojenÌ mÏdÏnÈho
potrubÌ ∅ 14/16 mm dovnit¯ nebo ∅ 18/20 mm vnÏ.
V oblastech s velmi tvrdou vodou (TH > 25 stupÚ˘
francouzsk˝ch, tj. 14 stupÚ˘ nÏmeck˝ch) se
doporuËuje na vstup studenÈ vody p¯ed kotel
instalovat zmÏkËovaË vody.
ï P¯ipojenÌ plynu
Toto p¯ipojenÌ je t¯eba provÈst v souladu s
»SN EN 1775.
UzavÌracÌ kohout plynu je souË·stÌ dod·vky mont·ûnÌho
r·mu a umoûÚuje:
- provÈst pevnou p¯Ìpojku plynu
- v p¯ÌpadÏ demont·ûe kotle z˘st·v· uzavÌracÌ kohout
plynu na mont·ûnÌm r·mu a m˘ûe b˝t utÏsnÏn
z·tkou 3/4".
Vratn·
voda
ø18 ext.
ø18 ext.
ø20 int.
ø20 int.
8666N256
Pro vöechny dodanÈ sestavy p¯ipojovacÌch
potrubÌ je nutnÈ pouûÌvat schv·lenÈ spojky.
Obr. 2
P¯ipojenÌ se prov·dÌ mÏdÏn˝m potrubÌm ∅ 16/18 mm
zevnit¯.
P¯ipojovacÌ p¯etlak plynu:
2 kPa pro zemnÌ plyn H (G20)
3 kPa pro propan
(G31)
8666N314
12
6.2.4 ZavÏöenÌ kotle
1
Vyjmout plastovÈ ucp·vky p¯ipojovacÌch potrubÌ kotle.
2 UmÌstit kotel na hornÌ Ë·st p¯ipojovacÌ rampy aû
na doraz.
3 Toto provÈst s citem.
UmÌstit 5 tÏsnÏnÌ dodan˝ch v s·Ëku s n·vodem.
4 Odstranit svorky a p¯itlaËit matice.
8666N247
6.2.5 ElektrickÈ zapojenÌ 230 V
Z·vÏsnÈ kotle CITY jsou dod·v·ny s t¯ÌvodiËov˝m
nap·jecÌm kabelem o dÈlce 1,5 m.
V souladu s platn˝mi p¯edpisy musÌ b˝t elektrickÈ
nap·jenÌ kotle provedeno p¯es vÌcepÛlov˝ vypÌnaË s
vypÌnacÌ vzd·lenostÌ kontakt˘ vÌce neû 3 mm.
ElektrickÈ p¯ipojenÌ musÌ b˝t provedeno
kvalifikovan˝m odborn˝m pracovnÌkem.
Pozn·mka:
P¯i zapojenÌ na elektrickou sÌù respektujte
barevnÈ oznaËenÌ vodiˢ (hnÏd· = f·ze, modr·
= nulov˝ vodiË).
V p¯ÌpadÏ z·mÏny tÏchto vodiˢ nefunguje
ionizaËnÌ okruh kotle.Toto vyvol· p¯echod kotle
do poruchovÈho stavu.
hnÏd˝ - f·ze
modr˝ - nulov˝ vodiË
ûlutozelen˝ - zem
8666N248
6.2.6 P¯ipojenÌ regul·toru AD 147
Kotel City 3.24 je od v˝robce vybaven:
-
OmezovacÌ termostat a bezpeËnostnÌ termostat jsou
upevnÏny na v˝stupu do smÏöovanÈho okruhu v
p¯ÌpadÏ podlahovÈho vyt·pÏnÌ (kovovÈ potrubÌ).
Ëidlem kotlovÈ teploty
p¯Ìloûn˝m Ëidlem smÏöovanÈho okruhu
propojovacÌm kabelem (TAM) kotel - regul·tor
kabelem pohonu smÏöovacÌho ventilu
kabelem Ëerpadla smÏöovanÈho okruhu
ElektrickÈ zapojenÌ regul·toru musÌ b˝t provedeno
dle schÈmatu na n·sledujÌcÌ stranÏ (viz n·vod k
regul·toru - balenÌ AD 147).
13
pohon
smÏöovacÌho
ventilu
Ëidlo
kotlovÈ
teploty
d·lkovÈ
ovl·d·nÌ FBR
30 S nebo RFF
30 S
(p¯ÌsluöenstvÌ)
omezovacÌ
termostat
podlahovÈho
vyt·pÏnÌ
venkovnÌ
Ëidlo
p¯ÌloûnÈ Ëidlo
smÏöovanÈho
okruhu
bezpeËnostnÌ
termostat
podlahovÈho
vyt·pÏnÌ
8666N274 C
Pozn·mka: je t¯eba dodrûet minim·lnÌ vzd·lenost 10 cm mezi kabely malÈho napÏtÌ a kabely nÌzkÈho napÏtÌ (230 V).
14
6.3 »erpadlov· logika
V reûimu
(vyt·pÏnÌ + p¯Ìprava TUV)
ï P¯epÌnaË v poloze 1:
»erpadlo je trvale v provozu.
ï P¯epÌnaË v poloze 2:
- »erpadlo vypÌn· s dobÏhem 15 minut po
rozpojenÌ kontaktu regul·toru.
- Po ukonËenÌ p¯Ìpravy TUV, nenÌ-li
poûadavek na vyt·pÏnÌ, vypne Ëerpadlo po
30 s, p¯epÌnacÌ ventil z˘st·v· v poloze pro
p¯Ìpravu TUV.
ï P¯epÌnaË v poloze 3:
- »erpadlo vypne s dobÏhem 30 s po
rozpojenÌ kontaktu regul·toru. Po ukonËenÌ
p¯Ìpravy TUV, nenÌ-li poûadavek na vyt·pÏnÌ,
vypne Ëerpadlo po 30 s, p¯epÌnacÌ ventil
z˘st·v· v poloze pro p¯Ìpravu TUV.
Pro kotle v kombinaci se z·sobnÌkem TUV
V reûimu
(p¯Ìprava TUV) je Ëerpadlo v provozu
bÏhem p¯Ìpravy TUV a vypÌn· se 30 s po ukonËenÌ
p¯Ìpravy TUV. P¯epÌnacÌ ventil z˘st·v· v poloze pro
p¯Ìpravu TUV.
V reûimu
8666N268
(protimrazov· ochrana)
»erpadlo je vypnuto.
V p¯ÌpadÏ pot¯eby, je-li prostorov· teplota niûöÌ
neû 10∞C, se uvede Ëerpadlo do provozu, aby byla
zajiötÏna protimrazov· ochrana kotle.
6.4 Mont·û opl·ötÏnÌ
Pozn·mka: mont·û p¯ednÌ stÏny kotle se provede
aû po uvedenÌ kotle do provozu.
8666N251
15
8666N252
7. PROVOZNÕ PÿETLAK PLYNU A OZNA»ENÕ TRYSEK A CLON
VybavenÌ
∅
mm
CITY 3.24
Trysky
ho¯·ku
Clona
ZemnÌ plyn
1,35
Propan
0,8
ZemnÌ plyn
5,2
Propan
4,2
ProvoznÌ p¯etlak plynu a spot¯eba plynu
CITY 3.24
V˝kon
ProvoznÌ
p¯etlak
ZemnÌ plyn H mbar
Propan
mbar
ZemnÌ plyn H m3/h
Spot¯eba*
Propan
kg/h
jmenovit˝
minim·lnÌ
7,1
23,7
1,0
3,0
2,79
2,05
1,01
0,74
* 1013 mbar 15∞C
8. UVEDENÕ DO PROVOZU
PrvnÌ uvedenÌ do provozu musÌ provÈst
servisnÌ technik s p¯Ìsluönou kvalifikacÌ a
¯·dnÏ zaökolen˝ spoleËnostÌ Stiebel-Eltron,
spol. s r.o.
8.1 Kontrola p¯ed uvedenÌm do provozu
- Podle v˝robnÌho ötÌtku ovϯit, na kterÈ palivo je
kotel od v˝robce se¯Ìzen.
- V p¯ÌpadÏ pot¯eby p¯estavby na jin˝ druh plynu je
t¯eba postupovat podle servisnÌ dokumentace
(kapitola 9 ÑP¯estavba na jin˝ druh plynuì).
- Otev¯Ìt uzavÌracÌ kohout plynu 3.
- Po povolenÌ dvou upevÚovacÌch öroub˘ po
stran·ch vyklopit ovl·dacÌ panel dop¯edu.
- Zkontrolovat p¯ipojovacÌ p¯etlak plynu p¯ed
plynov˝m ventilem (pozice 33) podle v˝robnÌho
ötÌtku.
- Znovu uzav¯Ìt öroub p¯ipojovacÌho mÌsta pro
mϯenÌ tlaku plynu.
- Zkontrolovat tÏsnost vodnÌch okruh˘ a
plynovÈ trasy.
Zaklopit ovl·dacÌ panel a zajistit dvÏma
upevÚovacÌmi örouby.
8666N250A
16
8.2 ElektrickÈ zapnutÌ kotle
Zkontrolovat je-li p¯epÌnaË druhu provozu G v poloze
"vypnuto/protimrazov· ochrana" a teprve potom
p¯ivÈst ke kotli nap·jecÌ napÏtÌ a nebo zapnout
p¯ed¯azen˝ hlavnÌ vypÌnaË kotle.
8666N096
8.3 NapuötÏnÌ topnÈho systÈmu
- Otev¯Ìt kohouty 1-2*, 4* a 5 a kohouty p¯ipojenÈho
smÏöovanÈho okruhu (nejsou v dod·vce kotle).
- Zkontrolovat je-li automatick˝ odvzduöÚovaË 21,
umÌstÏn˝ v hornÌ Ë·sti expanznÌ n·doby, otev¯en.
- Naplnit topn˝ systÈm pomocÌ dvou kohout˘ 38.1 a
38.2 aû do dosaûenÌ hydraulickÈho p¯etlaku 1,5 aû
2 bar.
- Dob¯e uzav¯Ìt oba kohouty 38.1 a 38.2, naplnit
vodou smÏöovan˝ topn˝ okruh.
* CITY s p¯Ìpravou TUV
8666N254
8.4 Zap·lenÌ kotle
- P¯epÌnaË druhu provozu p¯epnout do polohy
.
- V p¯ÌpadÏ p¯ipojenÌ regul·toru AD 147 nastavit tento
regul·tor tak, aby vyûadoval provoz kotle.
8666N097
8.5. OdvzduönÏnÌ
a
Otev¯Ìt krytku automatickÈho odvzduöÚovaËe
umÌstÏnÈho v hornÌ Ë·sti expanznÌ n·doby kotle.
- Pro urychlenÌ bÏhem odvzduöÚov·nÌ vyvolat
poûadavek na vyt·pÏnÌ nebo p¯Ìpravu TUV.
- Po odvzduönÏnÌ uzav¯Ìt odvzduöÚovaË.
Otopn· soustava
- PeËlivÏ odvzduönit vöechna tÏlesa a rozvody
otopnÈ soustavy.
8666N262
17
8.6. Kontrola a nastavenÌ bÏhem uvedenÌ do provozu
8.6.1 Kontrola provoznÌho tlaku plynu
- O nÏkolik ot·Ëek povolit öroub na mϯÌcÌm mÌstÏ 17.
- K mϯÌcÌmu mÌstu p¯ipojit tlakomÏr a zkontrolovat,
jestli tlak odpovÌd· hodnotÏ uvedenÈ v tabulce
"ProvoznÌ p¯etlak plynu a oznaËenÌ trysek a clon".
8666N261
Kontrola provoznÌho p¯etlaku plynu a jmenovitÈho tepelnÈho v˝konu:
Nastavit kotel na maxim·lnÌ v˝kon stisknutÌm
tlaËÌtka
E:
- Po dobu 5 sekund stisknout tlaËÌtko "kominÌk" E.
Displej A ukazuje
.
- Kr·tce stisknout stejnÈ tlaËÌtko E. Displej A
ukazuje
8666N107A
.
- Zkontrolovat jestli tlak odpovÌd· hodnotÏ uvedenÈ
v tabulce "ProvoznÌ p¯etlak plynu a oznaËenÌ trysek
a clon" - viz Ël·nek 7.
V p¯ÌpadÏ zjiötÏnÈho rozdÌlu je t¯eba se p¯esvÏdËit,
je-li kotel skuteËnÏ urËen pro dan˝ druh paliva tak,
jak je uvedeno v tabulce Ël·nku 7.
Pro n·vrat do norm·lnÌho provozu kr·tce stisknout
tlaËÌtko E.
- Po mϯenÌ nezapomenout zaöroubovat tÏsnÌcÌ öroub na mϯÌcÌm mÌstÏ 17.
- Znovu provÈst kontrolu tÏsnosti plynu
na mϯÌcÌm mÌstÏ 17.
18
8.6.2 Kontrola bezpeËnosti provozu
- Zap·len˝ ho¯·k vypnout p¯eruöenÌm dod·vky plynu
uzavÌracÌm kohoutem.
- Ovϯit funkci bezpeËnostnÌho systÈmu:
SvÏteln· signalizace poruchy C svÌtÌ a na displeji A
st¯ÌdavÏ blik·
a
.
- Otev¯Ìt uzavÌracÌ kohout
deblokovacÌ tlaËÌtko D.
plynu
a
stisknout
8666N108A
8.6.3 Kontrola bezpeËnostnÌho termostatu
BezpeËnostnÌ termostat musÌ odstavit kotel z
provozu, p¯ekroËÌ-li teplota v˝stupnÌ vody z kotle
105∞C.
- Po dobu 5 sekund stisknout tlaËÌtko "kominÌk" E.
Displej A ukazuje
.
- Kr·tce stisknout stejnÈ tlaËÌtko E. Displej A
ukazuje
.
- T¯ikr·t stisknout po dobu 5 sekund tlaËÌtko E. Ho¯·k
je provozov·n na minim·lnÌ v˝kon, displej A ukazuje
st¯ÌdavÏ
a teplotu v˝stupnÌ vody z kotle.
8666N111A
Kotlov· teplota nenÌ omezov·na regulacÌ a
bezpeËnostnÌ termostat musÌ odstavit kotel z
provozu.
- KlÌËem Ë. 8 uzav¯Ìt kohouty 1 a 5 na v˝stupnÌ a vratnÈ
vodÏ kotle.
Jakmile se p¯ekroËÌ teplota 100∞C a bezpeËnostnÌ
termostat jeötÏ nevypne, displej ukazuje st¯ÌdavÏ
a
.
8666N267
Jestliûe 2 min po uzav¯enÌ kohout˘ 1 a 5
ho¯·k nevypne, odpojte kotel od
elektrickÈho nap·jenÌ.
Kdyû ho¯·k zhasne, kotel zchladne, ho¯·k se po
chvÌli opÏt zap·lÌ a teplota znovu stoup·:
- p¯i odstavenÌ ho¯·ku bezpeËnostnÌm termostatem
ï kontrolka C svÌtÌ
ï displej st¯ÌdavÏ ukazuje
a
.
- Pro opÏtovnÈ uvedenÌ do norm·lnÌho provozu:
ï otev¯Ìt kohouty 1 a 5 v˝stupnÌ a vratnÈ vody
ï stisknout tlaËÌtko D
8666N219
19
8.6.4 VypnutÌ kotle
P¯epÌnaË druhu provozu G p¯esunout do polohy
"vypnuto/protimrazov· ochrana":
Kotel se uvede do pohotovostnÌho stavu, displej
ukazuje
.
Pozn·mka: Je-li kotel elektricky p¯ipojen, je v tÈto
poloze chr·nÏn proti zamrznutÌ.
8666N096
8.6.5 Kontrola pojistky proti zpÏtnÈmu tahu spalin
V p¯ÌpadÏ zpÏtnÈho toku spalin p¯eruöovaËem tahu
vypne pojistka 24 elektrickÈ nap·jenÌ plynovÈho
bloku kotle a kotel je odstaven z provozu.
Kontrola spr·vnÈ funkce tÈto pojistky musÌ b˝t
provedena p¯i prvnÌm uvedenÌ do provozu a roËnÌ
prohlÌdce kotle.
Postup p¯i kontrole:
- P¯esunout p¯epÌnaË druhu provozu G do polohy
"vypnuto/protimrazov· ochrana".
- Odpojit spalinovod od kotle.
- Ucpat spalinovÈ hrdlo kotle plechem (nebo jinou
deskou z tepelnÏ odolnÈho materi·lu).
- Zapnout kotel, spaliny proudÌ otev¯enou Ë·stÌ
p¯eruöovaËe tahu.
- Pojistka proti zpÏtnÈmu tahu spalin odepne
elektrickÈ nap·jenÌ plynovÈho ventilu za dobu kratöÌ
neû 2 minuty. Ho¯·k nenÌ v provozu.
- Po kontrole namontovat zpÏt spalinovod. Kotel se
uvede automaticky do provozu asi po 10 minut·ch.
Pozn·mka: Pro vylouËenÌ tÈto ËekacÌ doby je moûnÈ
kotel odpojit od elektrickÈ sÌtÏ a potom znovu p¯ipojit.
8666N118
20
9. PÿESTAVBA NA JIN› DRUH PLYNU
Z·vÏsnÈ kotle CITY 3.24 GN jsou vybaveny pro
provoz na zemnÌ plyn.
P¯i p¯echodu na propan je t¯eba respektovat a
dodrûet n·sledujÌcÌ etapy p¯estavby:
9.1 VyjmutÌ ho¯·ku
9.2 V˝mÏna trysek
9.3 V˝mÏna clony
9.4 V˝mÏna modulaËnÌho prvku plynovÈho bloku
9.5 ZpÏtn· mont·û
9.6 NastavenÌ minim·lnÌho tlaku plynu
9.7 NalepenÌ typovÈho ötÌtku "Druh plynu"
N·sledujÌcÌ Ëinnosti popsanÈ v tÈto
kapitole musÌ b˝t provedeny
servisnÌm technikem s p¯Ìsluönou
kvalifikacÌ a ¯·dnÏ vyökolen˝m
spoleËnostÌ Stiebel-Eltron, spol. s r.o.
9.1 VyjmutÌ ho¯·ku
Odpojit elektrickÈ nap·jenÌ a p¯Ìvod
plynu ke kotli.
a
Odstranit p¯ednÌ stÏnu opl·ötÏnÌ (2 upevÚovacÌ
örouby v hornÌ Ë·sti).
b
Demontovat desku p¯ed spalovacÌ komorou (2
örouby v hornÌ Ë·sti + 2 k¯ÌdlovÈ matice).
c
Odpojit kabely z obou zapalovacÌch elektrod.
d
Odpojit kabel ionizaËnÌ sondy.
8666N257
e
VysunutÌm dop¯edu odstranit ochrann˝ plech
ho¯·ku.
f
Odöroubovat matici
plynovÈho bloku.
g
Odöroubovat 4 upevÚovacÌ örouby ho¯·ku.
P¯ednostnÏ pouûÌt zmagnetovan˝ öroubov·k.
h
Vysunout ho¯·k, odstranit clonu a 2 tÏsnÏnÌ.
3/4"
v
hornÌ
Ë·sti
8666N258
21
9.2 V˝mÏna trysek
9.3 V˝mÏna clony
8666N253
8666N259
V˝mÏna trysek vËetnÏ tÏsnÏnÌ a clony na p¯Ìvodu
plynu do ho¯·ku se provede podle tabulek
uveden˝ch v Ël·nku 7.
Na v˝stup plynovÈho bloku umÌstit clonu mezi dvÏ nov·
tÏsnÏnÌ a p¯ipojit zpÏt ho¯·k. V˝bÏr clony se provede
podle tabulky v Ël·nku 7.
9.4 V˝mÏna modulaËnÌho prvku plynovÈho
bloku
a
Odpojit p¯Ìvod napÏtÌ k modulaËnÌ cÌvce (2
vodiËe)
b
Vyöroubovat 2 upevÚovacÌ örouby modulaËnÌho
prvku (klÌË Torx Ë. 20)
c
VymÏnit modulaËnÌ prvek a p¯esnÏ umÌstit novÈ
tÏsnÏnÌ .
l ModulaËnÌ cÌvka s öedou krytkou = zemnÌ
plyn, oznaËenÌ na cÌvce: 1,5 - 20 mbar.
l ModulaËnÌ cÌvka se ûlutou krytkou = propan,
oznaËenÌ na cÌvce: 3 - 37 mbar.
K cÌvce p¯ipojit elektrickÈ nap·jenÌ.
8666N260
9.5 ZpÏtn· mont·û
Prov·dÌ se opaËn˝m zp˘sobem neû demont·û.
- Namontovat zpÏt p¯ednÌ desku spalovacÌ komory.
- P¯ipojit kabely k zapalovacÌm elektrod·m.
- P¯ipojit elektrickÈ nap·jenÌ kotle a otev¯Ìt plyn.
- P¯ipojit kabel k ionizaËnÌ sondÏ.
ProvÈst kontrolu tÏsnosti plynu.
- Zasunout zpÏt ochrann˝ plech ho¯·ku.
22
9.6 NastavenÌ minim·lnÌho tlaku plynu
ZemnÌ plyn H a propan
Nastavit provoznÌ p¯etlak plynu za regul·torem.
Hodnoty tlaku jsou uvedeny v Ël·nku 7.
Hodnoty provoznÌho p¯etlaku plynu se mÏ¯Ì pomocÌ
tlakomÏru p¯ipojenÈho na mϯÌcÌ mÌsto 17 dle
n·sledujÌcÌho postupu:
8666N261
a
Odöroubovat upevÚovacÌ
plastovÈ krytky.
b
Sejmout ochrannou krytku.
c
Zkontrolovat, zda je plastov· matice "maxim·lnÌ
v˝kon" dob¯e naöroubovan·.
d
StisknutÌm tlaËÌtka E "kominÌk" po dobu 5 s
(viz Ël·nek 4) p¯epnout kotel na minim·lnÌ
v˝kon.
e
PomocÌ mosaznÈ matice nastavit minim·lnÌ tlak
plynu.
- Ot·ËenÌm matice ve smÏru hodinov˝ch
ruËiËek se tlak zvyöuje.
- Ot·ËenÌm matice proti smÏru hodinov˝ch
ruËiËek se tlak sniûuje.
f
Po nastavenÌ tlaku nasadit zpÏt plastovou
krytku.
öroub
ochrannÈ
Pro n·vrat kotle do norm·lnÌho provozu stisknout
kr·tce tlaËÌtko E.
8666N266
Odpojit tlakomÏr.
Zaöroubovat tÏsnÌcÌ öroub mϯÌcÌho mÌsta.
ProvÈst kontrolu tÏsnosti plynu.
9.7 NalepenÌ typovÈho ötÌtku "Druh plynu"
Na mÌsto oznaËenÈ vedle na obr·zku nalepit typov˝
ötÌtek odpovÌdajÌcÌ pouûÌvanÈmu palivu.
8666N263
23
10. ⁄DRéBA
⁄drûbovÈ pr·ce na kotli musÌ prov·dÏt kvalifikovan˝
odborn˝ pracovnÌk ¯·dnÏ vyökolen˝ spoleËnostÌ
Stiebel-Eltron, spol. s r.o.
10.1 HlavnÌ v˝mÏnÌk
PravidelnÏ kontrolovat nenÌ-li hlavnÌ v˝mÏnÌk
zanesen˝.
V p¯ÌpadÏ pot¯eby um˝t v˝mÏnÌk horkou vodou s
p¯idan˝m ËistÌcÌm prost¯edkem.
Odpojit elektrickÈ nap·jenÌ a p¯Ìvod plynu
ke kotli. Uzav¯Ìt uzavÌracÌ ventily kotle a
otev¯Ìt vypouötÏcÌ öroub.
a
Sejmout ËelnÌ panel opl·ötÏnÌ (v hornÌ Ë·sti
2 örouby).
b
Odstranit p¯ednÌ desku spalovacÌ komory
(2 örouby v hornÌ Ë·sti + 2 k¯ÌdlovÈ matice).
c
Vyt·hnout spodnÌ kryt ho¯·ku.
d
Vyt·hnout boËnÌ desky spalovacÌ komory.
e
Vyöroubovat matice 3/4" v˝mÏnÌku (klÌË Ë. 30).
f
HlavnÌ v˝mÏnÌk vyt·hnout smÏrem k sobÏ.
8666N264
Pozn·mka:
P¯i zpÏtnÈ mont·ûi hlavnÌho v˝mÏnÌku:
- namazat p¯ipojovacÌ mÌsta v˝mÏnÌku
- vymÏnit tÏsnÏnÌ
- matice utahovat opatrnÏ
8666N265
10.2 Ho¯·k
Jedenkr·t roËnÏ zkontrolovat stav ho¯·ku.
Pro suchÈ ËiötÏnÌ ho¯·ku pouûÌt mÏkk˝ kart·Ë nebo
ho¯·k um˝t teplou vodou s p¯idan˝m ËistÌcÌm
prost¯edkem. ÿ·dnÏ opl·chnout.
Demont·û ho¯·ku provÈst dle Ël·nku 9.1.
24
11. VYPOUäTÃNÕ
P¯i vypouötÏnÌ kotle:
- Uzav¯Ìt plynov˝ kohout 3, uzavÌracÌ kohouty vody 1,
2, 4, 5 (klÌË Ë. 8).
*
- Uzav¯Ìt smÏöovan˝ topn˝ okruh.
- K vypouötÏcÌmu öroubu 6 p¯ipojit hadiËku s vnit¯nÌm
pr˘mÏrem 8 mm.
- Vyjmout vypouötÏcÌ öroub.
8666N255
*
25
Kotle s pr˘tokovou p¯Ìpravou TUV
ALI
CDC
DBM
J..
MNM
P
SB
ElektrickÈ nap·jenÌ
DialogovÈ d·lkovÈ ovl·d·nÌ
SnÌmaË pr˘toku
Konektory vnit¯nÌho zapojenÌ
TlakomÏr
»erpadlo
»idlo TUV y z·sobnÌku TUV
CITY 3.24
SCH
SECS
SI
TA
TAF
TAM
TEMPO
KotlovÈ Ëidlo
»idlo TUV
IonizaËnÌ sonda
ZapalovacÌ transform·tor
Pojistka proti zpÏtnÈmu tahu spalin
Prostorov˝ regul·tor
NastavenÌ dobÏhu Ëerpadla
TS
VGM
VINV
BezpeËnostnÌ termostat
ModulaËnÌ plynov˝ blok
P¯epÌnacÌ ventil ⁄T/TUV
8666N313
díaprËs
8666-4183
12. HLAVNÕ ELEKTRICK… SCH…MA
26
13. K”DOV¡NÕ PORUCH
V p¯ÌpadÏ poruchy se na displeji zobrazÌ st¯Ìd·nÌm
a kÛdu druh poruchy.
ExistujÌ 2 kategorie poruch:
1. Poruchy souvisejÌcÌ s bezpeËnostÌ provozu
KÛd poruchy
Popis
Porucha zapalov·nÌ
Porucha ionizaËnÌho okruhu
ParazitnÌ ionizaËnÌ proud
Signalizace p¯eh¯·tÌ kotle
Nedostatek kotlovÈ vody
ZpÏtn˝ tah spalin. Zobrazuje se st¯ÌdavÏ kÛd a teplota spalin.
ZamÏnÏnÈ elektronickÈ karty
P¯eruöeno chybovÈ hl·öenÌ pojistky zpÏtnÈho tahu spalin
8666N121
2. Alarmes SONDES
KÛd poruchy
Popis
Porucha
Porucha
Porucha
Porucha
kotlovÈho Ëidla
pojistky zpÏtnÈho tahu spalin
Ëidla v z·sobnÌku TUV
elektronickÈho tlakomÏru
8666N309
27
14. SLUéBA Z¡KAZNÕKŸM
V˝robky DE DIETRICH byly ve v˝robnÌm z·vodÏ
zkonstruov·ny s maxim·lnÌm d˘razem na kvalitu a
funkËnost a peËlivÏ sestaveny. Kaûd˝ v˝robek opouötÌ
v˝robnÌ z·vod aû po ¯·dnÈm p¯ezkouöenÌ jeho
funkËnosti. Dojde-li p¯esto k z·vadÏ na Vaöem za¯ÌzenÌ,
obraùte se, prosÌm, na svou nejbliûöÌ servisnÌ firmu,
kter· uv·dÏla Vaöe za¯ÌzenÌ do provozu nebo je
uvedena v seznamu servisnÌch technik˘ pro kotle
DE DIETRICH, kter˝ jste obdrûeli p¯i zakoupenÌ tohoto
v˝robku.
V p¯ÌpadÏ ztr·ty tohoto seznamu V·m pom˘ûe
st¯edisko
centr·lnÌho
servisu
pro
v˝robky
DE DIETRICH, kterÈ je uvedeno na zadnÌ stranÏ ob·lky
tohoto n·vodu.
Na praûskÈm st¯edisku centr·lnÌho servisu je navÌc v
obdobÌ topnÈ sezÛny (od 1. ¯Ìjna, do 31. b¯ezna)
aktivov·na pro nalÈhavÈ p¯Ìpady havarijnÌho
charakteru telefonnÌ linka servisnÌ pohotovosti (hot line
service), a to vûdy v pracovnÌ dny od 1700 do 2000 hod
a ve dnech pracovnÌho volna a klidu od 800 do
20 00 hod. JistÏ pochopÌte, ûe p¯i nabÌdce tÈto
nadstandardnÌ sluûby bude v p¯ÌpadÏ poz·ruËnÌ
opravy ˙Ëtov·n objednateli servisnÌ pohotovosti
p¯Ìplatek 50 % p¯i z·sahu do 24 hodin, resp. 100 % p¯i
z·sahu do 8 hodin od okamûiku objedn·nÌ tÈto
pohotovosti. V prvÈ ¯adÏ vöak doporuËujeme
kontaktovat Vaöi smluvnÌ servisnÌ firmu.
HOT LINE: 0602 / 38 85 88
28
15. STANDARDNÕ Z¡RU»NÕ PODMÕNKY
Z·ruËnÌ doba
Na kaûd˝ v˝robek DE DIETRICH, dovezen˝ firmou
Stiebel Eltron spol. s r.o. (d·le jen dovozcem) je za
p¯edpokladu splnÏnÌ d·le uveden˝ch podmÌnek
poskytov·na z·ruËnÌ doba 24 mÏsÌc˘ od uvedenÌ
v˝robku do provozu, nejdÈle vöak 36 mÏsÌc˘ od data
vyskladnÏnÌ u dovozce. V˝jimku tvo¯Ì opot¯ebitelnÈ
Ë·sti: termoËl·nky, zapalovacÌ elektrody a ochrannÈ
anody z·sobnÌk˘ TUV, u kter˝ch je z·ruËnÌ doba 1 rok.
Na litinovÈ Ë·sti kotl˘ je poskytov·na z·ruËnÌ doba
5 let od uvedenÌ v˝robku do provozu.
Opravy
V p¯ÌpadÏ n·rokov·nÌ z·ruËnÌ opravy zjistÌ povϯen·
servisnÌ firma, je-li o splnÏnÌ z·ruËnÌ povinnosti û·d·no
opr·vnÏnÏ. Jestliûe ano, rozhodne tato firma o
zp˘sobu odstranÏnÌ z·vady. V p¯ÌpadÏ opravy se
postar· o jejÌ odbornÈ provedenÌ. PoË·tek a doba
z·ruky stanovenÈ p¯i koupi v˝robku tÌm nebudou
ovlivnÏny ani p¯i v˝mÏnÏ za n·hradnÌ v˝robek. Na
vymÏnÏnÈ dÌly je poskytov·na z·ruka do konce trv·nÌ
potvrzenÈ z·ruËnÌ doby, nejmÈnÏ vöak 1 rok.
Z·ruky se nevztahujÌ:
a) na vady zp˘sobenÈ chybn˝m projektov˝m ¯eöenÌm,
kterÈ dovozce neprov·dÏl
b) na chyby, jejichû p˘vod je v chybnÏ pracujÌcÌm
za¯ÌzenÌ, kterÈ nenÌ souË·stÌ dod·vky kotle, ale
kterÈ ovlivÚuje jeho funkci
c) na ökody vzniklÈ neodborn˝m z·sahem do
dod·vanÈho za¯ÌzenÌ nepovolanou osobou
d) na ökody vzniklÈ nedodrûenÌm p¯edpis˘ pro
skladov·nÌ a zach·zenÌ, vydan˝ch v˝robcem
e) na ökody vzniklÈ nespr·vn˝m p¯ipojenÌm
f) na ökody vzniklÈ uvedenÌm do provozu
pracovnÌkem nebo organizacÌ, kter· k tomu nenÌ
opr·vnÏna
g) na ökody vzniklÈ nedodrûenÌm podmÌnek
uveden˝ch v n·vodu k mont·ûi a pouûÌv·nÌ
h) na ökody vzniklÈ kolÌs·nÌm nap·jecÌho napÏtÌ mimo
povolenÈ tolerance nebo ruöenÌm v elektrickÈ sÌti
i) na ökody vzniklÈ kolÌs·nÌm pracovnÌho p¯etlaku
plynu na p¯Ìvodu ke kotli mimo povolenou toleranci
j) na ökody vzniklÈ neupravenou obÏhovou resp.
doplÚovacÌ vodou v tepelnÈ soustavÏ, kter·
nesplÚuje poûadavky »SN 07 7401 (tab.1 - hustota
tepelnÈho toku q ≥ 23 kW/m3)
k) k) za ökody vzniklÈ z·sahem vyööÌ moci nebo
jinou neodvratitelnou ud·lostÌ
Z·kladnÌ podmÌnky z·ruky
Z·kladnÌ podmÌnkou p¯izn·nÌ z·ruky na v˝öe uvedenÈ
v˝robky je provedenÌ mont·ûe, uvedenÌ do provozu a
p¯ÌpadnÈ opravy v˝hradnÏ dovozcem povϯenou a
vyökolenou mont·ûnÌ resp. servisnÌ firmou.
Provozovatel je povinen po celou dobu trv·nÌ z·ruky
peËlivÏ uschovat z·ruËnÌ list, ¯·dnÏ vyplnÏn˝
prodejcem a servisnÌ firmou uv·dÏjÌcÌ v˝robek do
provozu a dalöÌ doklad o koupi, jako je ˙Ëet nebo
dodacÌ list.
D·le provozovatel je pro p¯Ìpad pot¯eby uplatnÏnÌ
n·roku na z·ruËnÌ opravu povinen uschovat "N·vod k
mont·ûi a pouûÌv·nÌ", jehoû souË·stÌ je i p¯ed·vacÌ
protokol, vyplnÏn˝ servisnÌ firmou p¯i uv·dÏnÌ v˝robku
do provozu.
V˝jimeËn· ustanovenÌ
Za ökody, kterÈ na v˝robku vzniknou v d˘sledku
chemick˝ch nebo elektrochemick˝ch vliv˘ (nap¯.
ökodliviny ve spalovacÌm vzduchu, vlastnosti topnÈ
vodyÖ) nebo instalacÌ neodpovÌdajÌcÌ technick˝m
pravidl˘m p¯Ìp. projekËnÌm podklad˘m pro tyto
v˝robky nep¯ebÌr· dovozce z·ruku.
äkody zp˘sobenÈ p¯epravou budou dovozcem
bezplatnÏ odstranÏny, bude-li neprodlenÏ vÏrohodnÏ
prok·z·no, ûe p¯ÌËina vznikla na stranÏ dovozce.
ViditelnÈ ökody na laku a emailu uhradÌ dovozce za
stejn˝ch p¯edpoklad˘ tehdy, budou-li nahl·öeny
povϯenÈ servisnÌ firmÏ bÏhem 14 dn˘ po p¯ed·nÌ
v˝robku.
Z·sahy nebo zmÏny na v˝robku prost¯ednictvÌm firem
nebo osob, kterÈ k tomuto nemajÌ opr·vnÏnÌ od
dovozce a nejsou tedy uvedeny v ofici·lnÌm seznamu
mont·ûnÌch resp. servisnÌch firem tohoto dovozce,
majÌ za n·sledek zruöenÌ z·ruËnÌ povinnosti dovozce.
Pr·ce spojenÈ se se¯ÌzenÌm nebo p¯estavbou v˝robku
na jin˝ druh paliva hradÌ objednavatel tÏchto pracÌ.
N·klady
Dovozce p¯ebÌr· po dobu z·ruky veökerÈ materi·lovÈ a
dodateËnÏ takÈ pracovnÌ a jÌzdnÌ n·klady, kterÈ
povϯenÈ mont·ûnÌ, resp. servisnÌ firmÏ vznikly na
z·kladÏ uznanÈ z·ruËnÌ opravy v˝robku.
RuËenÌ
Za ztr·tu nebo poökozenÌ v˝robku v d˘sledku kr·deûe,
poû·ru, v·leËnÈho p¯Ìpadu nebo jin˝ch n·siln˝ch
p¯ÌËin nem˘ûe dovozce p¯evzÌt ruËenÌ s v˝jimkou
p¯Ìpadu, kdy je p¯edmÏt proti takov˝m p¯Ìpad˘m
pojiötÏn.
Z ruËenÌ jsou vyjmuty i p¯ÌmÈ nebo nep¯ÌmÈ ökody,
zp˘sobenÈ v˝robkem.
16. SEZNAM N¡HRADNÕCH DÕLŸ
Viz n·sledujÌcÌ str·nky
29
8666-4190B
N·hradnÌ dÌly
CITY 3.24
Pozn·mka: p¯i objedn·v·nÌ n·hradnÌch dÌl˘ je t¯eba uvÈst jejich objednacÌ ËÌslo.
R·m kotle
8666N296B
P¯eruöovaË tahu a
spalovacÌ komora
8666N297
1/7
CITY 3.24
HydraulickÈ propojenÌ
pro verzi 3.24
8666N298A
Ho¯·k
8666N299
2/7
CITY 3.24
Deskov˝ v˝mÏnÌk
smÏöovanÈho okruhu a
sestava smÏöovacÌho ventilu
8666N301D
Opl·ötÏnÌ
8666N303
3/7
CITY 3.24
Ovl·dacÌ panel
8666N302
P¯ipojovacÌ
rampa 3.24
8666N300A
4/7
CITY 3.24
Regul·tor
8666N304A
5/7
CITY 3.24
Poz. Objed. Ë.
N¡ZEV
Poz. Objed. Ë.
R¡M
N¡ZEV
PLYNOV› BLOK
1
8666-8601
R¡M KPL.
40
8666-5522
PLYNOV› BLOK ZP
2
8666-5500
LEV¡ BO»NICE
41
8666-5580
PLYNOV› BLOK PB
3
8666-5501
PRAV¡ BO»NICE
42
8666-5599
PÿÕVOD PLYNU
4
8666-5588
DRé¡K R¡MU
43
8666-5600
PROPOJKA BLOK ñ HOÿ¡K
5
8666-5503
DRé¡K EXPANZE
44
8666-5525
CLONA ZP
6
8666-5589
V›ZTUHA
45
8666-5526
CLONA PB
7
8666-5504
RAMPA
46
8666-5581
PÿÕRUBA
8
8666-5505
PÿÕCHYTKA KABELU
47
8666-8019
OCHRANN› PLECH
48
8666-5577
HLAVNÕ V›MÃNÕK
PÿERUäOVA» TAHU
10
8666-5569
PÿERUäOVA» TAHU KPL.
11
8666-5506
SPALINOV… HRDLO
PÿEPÕNACÕ VENTIL
50
9513-2296
»ERPADLO KPL.
51
9510-0502
KROKOV› MOTOR
SPALOVACÕ KOMORA
52
8666-5541
TÃLO »ERPADLA
12
8666-5507
ZADNÕ »¡ST
53
8666-5576
SADA TÃSNÃNÕ
13
8666-8544
BO»NÕ IZOLACE
54
8666-5571
TÃLO VENTILU
14
8666-8545
PÿEDNÕ IZOLACE
55
9750-9052
KLAPKA
15
8666-5508
SADA IZOLACE
56
8666-5532
PÿÕRUBA VENTILU
16
8666-5509
SPOJOVACÕ TY»
MÃÿÕCÕ A BEZPE»NOSTNÕ PRVKY
PROPOJENÕ
60
9536-5107
MANOMETR
20
8666-5590
V›STUP Z HLAVNÕHO V›MÃNÕKU
61
8666-5533
POJISTN› VENTIL
21
8666-5591
VRATN¡ VODA
62
8666-5534
BEZPE»NOSTNÕ TERMOSTAT
22
8666-5592
PRIM¡RNÕ V›STUP V›MÃNÕKU
63
9536-2442
»IDLO TUV
23
8666-5593
VRATKA HLAVNÕHO V›MÃNÕKU
64
9536-2443
POJISTKA SPALIN
24
8666-5594
VRATKA Z VLOéKY Z¡SOBNÕKU TUV
25
8666-5595
POTRUBÕ EXPANZE
26
8666-5596
VRATKA DESKOV…HO V›MÃNÕKU
65
8666-5601
DESKOV› V›MÃNÕK
27
8666-5597
V›STUP DESKOV…HO V›MÃNÕKU
66
8666-5602
UPEV“OVACÕ DESKA V›MÃNÕKU
28
8666-5598
EXPANZNÕ N¡DOBA 12 L
67
8666-5603
SMÃäOVACÕ VENTIL KPL
29
9491-8141
AUTOMATICK› ODVZDUä“OVA»
68
9501-3082
TÃSNÃNÕ SMÃäOVACÕHO VENTILU
8666-8059
PÿÕCHYTKA POTRUBÕ
69
9490-8643
POHON SMÃäOVACÕHO VENTILU
70
9495-0078
Z¡TKA G3/8ì
HOÿ¡K
8666-5604
SADA äROUBŸ V›MÃNÕKU
SESTAVA PRO SMÃäOVAN› OKRUH
30
9758-0051
HOÿ¡K ZP WORGAS
8666-5605
SADA TÃSNÃNÕ V›MÃNÕKU
31
9758-0052
HOÿ¡K PB WORGAS
8666-4937
KABEL¡é »ERPADLA
32
8666-5520
ZAPALOVACÕ ELEKTRODY
9490-8644
KABEL POHONU SMÃäOVA»E
33
8666-5521
IONIZA»NÕ SONDA
73
8666-4806
SADA TERMOSTATŸ
74
8666-4938
KABELY TERMOSTATŸ
PÿESTAVBY PLYNU
75
9738-5252
STÿÕKA»KA S VODIVOU PASTOU
34
8666-7212
PÿESTAVBA NA ZP
76
9536-5487
PÿÕLOéN… »IDLO VF 40
35
8666-7213
PÿESTAVBA NA PB
77
9536-3369
BEZPE»NOSTNÕ TERMOSTAT
78
9536-3373
OMEZOVACÕ TERMOSTAT
6/7
CITY 3.24
Poz. Objed. Ë.
N¡ZEV
Poz. Objed. Ë.
N¡ZEV
ZAPALOVACÕ TRAFO
115
8666-5552
KOHOUT V›STUP ⁄T
80
8666-8609
ZAPALOVACÕ TRAFO CPL
116
8666-5553
KOHOUT V›STUP TUV
81
9536-5259
KRYT SVORKOVNICE
117
8666-5554
KOHOUT PLYN
8666-4936
KABEL ZAPALOVACÕHO TRAFA
118
8666-5555
KOHOUT VRATKA ⁄T
119
8666-5558
BY-PASS
OPL¡äTÃNÕ
120
8666-5562
PÿIPOJ. SADA L = 161
83
8666-8540
OPL¡äTÃNÕ KPL.
121
8666-5575
PÿIPOJ. SADA L = 231
84
8666-8549
LEV› BOK
122
8666-5559
PÿIPOJOVACÕ KUS
85
8666-8550
PRAV› BOK
124
8666-5561
PÿIPOJENÕ ODPADU
86
8666-8551
PÿEDNÕ KRYT
125
8666-5557
HYDRAULICK› ODDÃLOVA»
8666-5536
SADA äROUBŸ
126
8666-5574
NAPOUäTÃNÕ
127
8666-5564
ODPAD
128
8666-5587
PÿIPOJOVACÕ KUS
OVL¡DACÕ PANEL
90
8666-8605
OVL. PANEL 3.24 GN
8666-5565
SADA TÃSNÃNÕ
91
9752-5362
PÿEDNÕ »¡ST
8666-5566
SADA UPEV“OVACÕCH PRVKŸ R¡MU
92
9655-9151
KRYCÕ PLECH
8666-5567
SADA TÃSNÃNÕ KOTLE
93
8666-5544
DRé¡K
9731-0700
MAZACÕ TUK PRO TÃSNÃNÕ
94
8666-5545
ZADNÕ »¡ST
9754-9878
BY-PASS
95
9752-5312
ZADNÕ KRYTKA
96
8666-5546
PÿEDNÕ KRYTKA
97
9655-9150
F”LIE
133
8666-8058
RAMPA
98
8666-5547
SADA KNOFLÕKŸ
134
8666-8614
SADA PÿÕSLUäENSTVÕ
8666-5548
PÿÕSLUäENSTVÕ
8806-5512
DESKA DISPLEJE
8806-6012
DESKA DISPLEJE STANDARD
135
8666-5606
UZAVÕRACÕ KOHOUT + VYPOUäTÃNÕ
101
8806-5520
REGUL. DESKA
136
9496-0689
äROUBENÕ
101
8806-6020
REGUL. DESKA STANDARD
102
8666-5549
EL. DESKA
103
9654-7000
POJISTKA 4 A
140
9536-3397
SKÿÕ“KA
8666-4805
PROPOJOVACÕ KABEL
141
9536-3388
REGUL¡TOR
142
8500-0033
VYPÕNA»
KABEL¡é
143
8500-0035
PÿEPÕNA»
8666-4932
Z¡KLADNÕ KABEL¡é
144
9536-5488
VENKOVNÕ »IDLO AF 40
8666-4922
NAP¡JECÕ KABEL
145
9656-8003
REL… SCHRACK
8666-4923
KABEL »ERPADLA
8666-4925
KABEL IONIZA»NÕ SONDY
8666-4924
PROPOJ. KABEL DESEK
8666-4929
UZEMNÃNÕ
9655-0233
KRYT 6-P”LOV…HO KONEKTORU
100
RAMPA SMÃäOVAN…HO OKRUHU
UZAVÕRACÕ KOHOUTY SMÃäOV¡NÕ
REGUL¡TOR
MONT¡éNÕ R¡M
111
8666-1517
R¡M KPL.
112
8666-0543
ZESÕLEN› R¡M KPL.
113
8666-8506
PÿIPOJ. RAMPA 3.24 KPL.
114
8666-5551
DRé¡K
7/7
05/01
Pozn·mky:
35
CENTR¡LNÕ SERVISNÕ STÿEDISKA
PRO V›ROBKY DE DIETRICH
DE SERVIS s.r.o.
Z·bÏhlick· 1
106 00 Praha 10
tel.: 02 - 72 77 42 55 (7)
fax: 02 - 72 77 42 56
I-THERM s.r.o.
P¯erovsk· 45
783 71 Olomouc - Holice
tel.: 068 - 531 45 19-21
fax: 068 - 531 45 22
Na v˝öe uvedenÈ adrese obdrûÌ uûivatel podrobnÈ informace ohlednÏ
celoploönÈ servisnÌ sÌtÏ na ˙zemÌ »eskÈ republiky.
GENER¡LNÕ ZASTOUPENÕ PRO »R A SR:
STIEBEL ELTRON, spol. s r.o., K H·j˘m 946, 155 00 Praha 5 - Stod˘lky
Tel.: 02 - 5111 6111*, Fax: 02 - 3551 2122, e-mail: [email protected], http://www.stiebel-eltron.cz
Download

CITY 3.24 GN