NÕZKOEMISNÕ
ATMOSFÉRICKÉ KOTLE
PLYN
DTG 111 NEZ
DTG B, H, M 111 NEZ
T
GEP
Tƒ
F T E QUAL I
R‹
SZ⁄ BRNO
RAL-UZ 39
Smlouva na uûÌv·nÌ znaËky*
ËÌslo 12608
Q-014/007
PlynovÈ speci·lnÌ kotle
se snÌûen˝m obsahem ökodlivin
s atmosfÈrick˝m ho¯·kem
s v˝konem od 12 do 54 kW
odpovÌd· p¯edpis˘m n·sledujÌcÌch
0085 evropsk˝ch smÏrnic:
- 92/42/EWG. SmÏrnice pro stupeÚ ˙Ëinnosti
- 90/396/EWG. SmÏrnice pro plynovÈ p¯Ìstroje
- 73/23/EWG. SmÏrnice o nÌzkÈm napÏtÌ
- 89/336/EWG. SmÏrnice o elektromagnetickÈ kompatibilitÏ
ï IdentifikaËnÌ ËÌslo v˝robku: CE-0085AR0059
ï Typ kotle: B11BS
ï Kategorie plynov˝ch spot¯ebiˢ: II2H3P
ï ProvoznÌ podmÌnky:
ð Kotel:
- max. p¯Ìpustn· v˝stupnÌ teplota vody: 120∞C
- maxim·lnÌ provoznÌ p¯etlak: 4 bar
- kotlov˝ termostat od 30 do 85∞C
- bezpeËnostnÌ termostat: 110∞C
ð P¯Ìprava TUV:
- max. provoznÌ teplota: 70∞C
- maxim·lnÌ provoznÌ p¯etlak: 10 bar
ï OsvÏdËenÌ o schv·lenÌ konstrukce: 01-223-539x
ï Tyto sÈrie kotl˘ splÚujÌ poûadavky pro meznÌ hodnoty NOx
podle »SN EN 297. T¯Ìda NOx: 5 (platÌ pro zemnÌ plyn).
- Klasick· ¯ada kotl˘ s velmi dobr˝m pomÏrem ceny ke kvalitÏ.
- ÿada je zaloûena na osvÏdËenÈ sÈrii litinov˝ch Ël·nkov˝ch plynov˝ch
kotl˘ DIETRIGAZ, tyto modely tvo¯Ì ˙ËelnÈ doplnÏnÌ ¯ady Eliaden.
- Kotle jsou vybaveny nov˝m atmosfÈrick˝m ho¯·kem, vhodn˝m pro
provoz se zemnÌm plynem a kapaln˝m topn˝m plynem, kompaktnÌ
plynov· armatura integruje automatiku ho¯·ku.
- Spalov·nÌ se snÌûen˝m obsahem ökodlivin s hodnotami NOx
< 70 mg/kWh a vysokÈ ˙Ëinnosti kotl˘ odpovÌdajÌcÌ **CE podle NV
Ë. 180 / 1999 i stupni vyuûitÌ p¯es 93 % dovolujÌ za¯adit tuto efektivnÌ
sÈrii kotl˘ mezi v˝robky s vedoucÌ ˙lohou na trhu.
- SnadnÈ instalov·nÌ a p¯ipojenÌ kotle dÌky vÌce˙ËelovÈmu podstavci
s p¯estaviteln˝mi nohami a lehce p¯ÌstupnÈ Ë·sti pro elektrickÈ
propojenÌ.
- Ovl·dacÌ panel Standard je moûno vybavit ekvitermnÌmi regul·tory,
pracujÌcÌmi na z·kladÏ venkovnÌ teploty v klouzavÈm st¯ednÏteplotnÌm
provoznÌm reûimu, p¯ÌpadnÏ modulem MB 2 pro p¯Ìpravu teplÈ
uûitkovÈ vody (TUV).
- V˝robce nabÌzÌ öirok˝ sortiment z·sobnÌk˘ TUV ve velikostech 130,
150 nebo 250 litr˘, jeû je moûno instalovat buÔ vlevo nebo vpravo
od kotle p¯i obsahu 130 litr˘, p¯ÌpadnÏ pod kotel p¯i obsahu 130,
150 a 250 litr˘.
*ZnaËka kvality RAL je platn· pouze p¯i pouûitÌ zemnÌho plynu
Obsah
P¯ehled model˘
2
Technick· data
3
ZobrazenÌ ¯ezu kotlem
4-5
RozmÏry a p¯Ìpojky
6-7
Ovl·dacÌ panely a p¯ÌsluöenstvÌ
8
DalöÌ p¯ÌsluöenstvÌ
9-11
Pokyny k projektov·nÌ
12
P¯Ìklady instalace
13
BalenÌ / dod·vanÈ jednotky
14
GENER¡LNÕ ZASTOUPENÕ PRO »R A SR:
Stiebel Eltron spol. s r. o., K H·j˘m 946, 155 00 Praha 5, tel.: (02) 5111 6111, fax: (02) 3551 2122
e-mail: [email protected], www.stiebel-eltron.cz
P¯ehled model˘
Je moûno volit mezi 20 modely ve 4 provedenÌch (s nebo bez p¯Ìpravy
TUV). Kotle se dod·vajÌ pro provoz se zemnÌm plynem H, jsou p¯ibaleny
trysky pro plyn L. Pro provoz s kapaln˝m topn˝m plynem lze dodat na
p¯·nÌ a za p¯Ìplatek soupravu pro p¯estavbu.
DTG 111 NEZ
- pro vyt·pÏnÌ
Modely
DTG 111-3 NEZ
DTG 111-4 NEZ
DTG 111-5 NEZ
DTG 111-6 NEZ
DTG 111-7 NEZ
DTG 111-8 NEZ
DTG 111-9 NEZ
DTG 111-10 NEZ
V˝kon
kW
12
18
24
30
36
42
48
54
ObjednacÌ ËÌslo
V˝kon
kW
12
18
24
30
36
42
ObjednacÌ ËÌslo
8366-9130
8366-9140
8366-9150
8366-9160
8366-9170
8366-9180
8366-9190
8366-9100
DTG B 111 NEZ
- pro vyt·pÏnÌ a p¯Ìpravu TUV s pouûitÌm z·sobnÌku 130 litr˘ vedle kotle (vËetnÏ nabÌjecÌho Ëerpadla)
Modely
DTG B 111-3 NEZ
DTG B 111-4 NEZ
DTG B 111-5 NEZ
DTG B 111-6 NEZ
DTG B 111-7 NEZ
DTG B 111-8 NEZ
8366-9131
8366-9141
8366-9151
8366-9161
8366-9171
8366-9181
DTG H 111 NEZ
- pro vyt·pÏnÌ a p¯Ìpravu TUV s pouûitÌm z·sobnÌku 130 litr˘ postavenÈho na v˝öku pod kotlem (vËetnÏ nabÌjecÌho Ëerpadla)
V˝kon
kW
ObjednacÌ ËÌslo
DTG H 111-5 NEZ
24
8366-9152
DTG H 111-6 NEZ
30
8366-9162
Modely
DTG M 111 NEZ
- pro vyt·pÏnÌ a p¯Ìpravu TUV s pouûitÌm leûatÈho z·sobnÌku 150 litr˘, p¯ÌpadnÏ 250 litr˘, pod kotlem (vËetnÏ nabÌjecÌho Ëerpadla)
Modely
2
V˝kon
kW
ObjednacÌ ËÌslo
se z·sobnÌkem MLS
obsahu 150 litr˘
DTG M 111-5 NEZ 150
DTG M 111-6 NEZ 150
24
30
8366-9153
8366-9163
se z·sobnÌkem MLS
obsahu 250 litr˘
DTG M 111-5 NEZ 250
DTG M 111-6 NEZ 250
24
30
8366-9154
8366-9164
Technick· data
DIETRIGAZ DTG 111 NEZ
Jmenovit˝ tepeln˝ v˝kon Q
JmenovitÈ tepeln˝ p¯Ìkon QF
zemnÌ plyn H
Spot¯eba plynu
zemnÌ plyn L
kapaln˝ topn˝ plyn
OrientaËnÌ spot¯eba
ZP (1)
spalovacÌho vzduchu
propan (2)
Objem vody
Odpor na stranÏ vody ∆t = 15 K
Teplota spalin tw
HmotnostnÌ pr˘tok spalin m∞
Obsah CO2 ve spalin·ch (3)
Pot¯ebn˝ komÌnov˝ tah Pw
PoËet Ël·nk˘
PoËet trysek
Hmotnost
kW
kW
m3/h
m3/h
kg/h
m3/h
m3/h
litry
mbar
∞C
kg/h
%
Pa
kusy
kusy
kg
DIETRIGAZ DTG B 111 NEZ
DIETRIGAZ DTG H 111 NEZ
Objem z·sobnÌku
Tepeln˝ p¯Ìkon topnÈ vloûky*
Trval˝ v˝kon*
OdbÏrov˝ v˝kon*
V˝konov˝ index
Hmotnost
litry
kW
litry/h
litry/10 min.
NL
kg
DIETRIGAZ DTG M 111 NEZ 150
Objem z·sobnÌku
Tepeln˝ p¯Ìkon topnÈ vloûky*
Trval˝ v˝kon*
OdbÏrov˝ v˝kon*
V˝konov˝ index
Hmotnost
litry
kW
litry/h
litry/10 min.
NL
kg
111-3
12
13,4
1,42
1,65
1,057
38
36
7,1
4
100
50
4,0
5
3
2
105
111-4
18
20,1
2,13
2,47
1,585
42
39
8,8
8
125
55
5,5
5
4
3
118
111-5
24
26,7
2,82
3,28
2,106
53
50
10,5
14
130
65
5,8
5
5
4
141
111-6
30
33,3
3,52
4,10
2,626
63
59
12,2
22
133
80
6,0
5
6
5
155
111-7
36
39,9
4,22
4,91
3,147
75
70
13,9
30
133
95
6,0
5
7
6
176
111-8
42
46,4
4,91
5,71
3,659
85
79
15,6
39
136
110
6,2
5
8
7
188
111-3
111-4
111-8
130
18
440
195
2,0
225
111-6
111-6
130
30
740
240
2,6
262
111-7
130
12
295
165
1,7
212
111-5
111-5
130
24
590
220
2,4
248
130
31
770
270
2,7
283
130
31
770
270
2,7
295
111-5
150
24
590
230
2,5
253
111-6
150
30
740
255
2,6
267
111-9
48
52,9
5,60
6,51
4,172
93
87
17,3
55
140
120
6,5
5
9
8
209
111-10
54
59,5
6,29
7,32
4,692
105
98
19
66
140
135
6,5
5
10
9
223
DIETRIGAZ DTG M 111 NEZ 250
111-5
111-6
Objem z·sobnÌku
litry
250
250
Tepeln˝ p¯Ìkon topnÈ vloûky*
kW
24
30
Trval˝ v˝kon*
litry/h
590
740
OdbÏrov˝ v˝kon*
litry/10 min.
335
350
V˝konov˝ index
NL
4,4
4,6
Hmotnost
kg
281
295
* teplota z·sobnÌku 60∞C, v˝stupnÌ teplota vody tepelnÈho v˝mÏnÌku 80∞C, vstupnÌ teplota studenÈ vody 10∞C, v˝stupnÌ teplota teplÈ vody 45∞C
(1) Hv = 35,78 MJ/m3 (2) Hv = 93,57 MJ/m3 (3) zemnÌ plyn H
Klouzav˝ st¯ednÏteplotnÌ reûim
provoznÌ ztr·ty
V˝stupnÌ teplotu vody, odpovÌdajÌcÌ vnÏjöÌm podmÌnk·m, je moûno
bez rizika pro ûivotnost kotl˘ sÈrie DTG 111 NEZ snÌûit aû na 30 ∞C.
To zmenöÌ provoznÌ ztr·ty, a p¯ispÌv· ke znaËn˝m ˙spor·m energie.
Vedle zn·zornÏn· k¯ivka ukazuje snÌûenÌ provoznÌch ztr·t p¯i
p¯izp˘sobenÌ teploty kotle skuteËnÈ pot¯ebÏ. Tot·lnÌ vypnutÌ kotle mezi
dvÏma topn˝mi f·zemi sniûuje ztr·ty p¯i vypnutÈm stavu, a dosahuje se
vynikajÌcÌ roËnÌ ˙Ëinnosti.
kotlov·
teplota
Pro klouzav˝ provoznÌ reûim a pro ˙spory spot¯eby energie se zvl·ötÏ
doporuËuje pouûitÌ ekvitermnÌho regul·toru pro ¯ÌzenÌ teploty topnÈ vody
v z·vislosti na venkovnÌ teplotÏ.
doporuËen·
provoznÌ teplota
3
ZobrazenÌ ¯ezu kotle
DTG 111 NEZ
odnÌmateln˝ kryt,
p¯Ìstup k elektrick˝m
p¯Ìpojk·m a p¯ÌpadnÏ
pro ËiötÏnÌ tÏlesa kotle
hrdlo p¯Ìpojky
kou¯ovodu
velkoryse dimenzovan˝
a oznaËen˝ prostor
elektrick˝ch p¯Ìpojek
ovl·dacÌ panel Standard,
viz n·sledn˝ popis
p¯eruöovaË tahu
s vestavÏnou pojistkou
zpÏtnÈho toku spalin
potrubÌ v˝stupnÌ vody
do topenÌ
konektorovÈ elektrickÈ
spojenÌ
p¯Ìvod plynu
Ël·nkovÈ tÏleso
kotle z
eutektickÈ litiny
s v˝ËnÏlky
tepeln· izolace
z 60 aû 100 mm tlustÈ
miner·lnÌ vlny
potrubÌ vratnÈ vody
z topenÌ
spalovacÌ prostor
chlazen˝ na
3 stran·ch vodou
regulaËnÌ plynov˝
blok s integrovanou
automatikou ho¯·ku
atmosfÈrick˝ ho¯·k s ¯Ìzen˝m
p¯Ìvodem vzduchu s emisemi
NOx < 70 mg/kWh (t¯Ìda 5)
zapalovacÌ ho¯·k
s ionizaËnÌ kontrolou
nosnÌk trysek
vÌce˙Ëelov˝ podstavec
p¯estavitelnÈ nohy
opl·ötÏnÌ kotle z ocelovÈho
plechu s bÈûov˝m
vypalovacÌm n·tÏrem
Obr·zek: Kotel DTG 111-5 NEZ
DTG B 111 NEZ
inspekËnÌ a ËistÌcÌ
p¯Ìruba
teplomÏr TUV
v˝stup TUV
potrubÌ v˝stupnÌ
vody do topenÌ
n·doba chr·nÏn·
smaltovanou vrstvou
s vysok˝m obsahem
k¯emene
ruËnÌ
odvzduöÚovaË
cirkulaËnÌ
potrubÌ TUV
potrubÌ vratnÈ
vody z topenÌ
nabÌjecÌ
Ëerpadlo TUV
vysokov˝konn˝
tepeln˝ v˝mÏnÌk
zpÏtn· klapka
vypouötÏnÌ
inspekËnÌ a ËisticÌ vÌko
m· jÌmku pro Ëidlo TUV
a teplomÏr a d·le
magneziovou ochrannou
anodu
zesÌlen· tepeln· izolace
z polyuretanovÈ tvrzenÈ
pÏny bez obsahu
fluorochlorouhlovodÌk˘ (freon˘)
4
vstup studenÈ
vody
opl·ötÏnÌ kotle z ocelovÈho
plechu s bÈûov˝m
vypalovacÌm n·tÏrem
p¯estavitelnÈ nohy
Obr·zek: Kotel DTG B 111-5 NEZ
ZobrazenÌ ¯ezu kotle
DTG H 111 NEZ
potrubÌ v˝stupnÌ vody
do topenÌ
potrubÌ vratnÈ vody
z topenÌ
opl·ötÏnÌ kotle z ocelovÈho
plechu s bÈûov˝m
vypalovacÌm n·tÏrem
v˝stup TUV
n·doba chr·nÏn· smaltovanou
vrstvou s vysok˝m obsahem
k¯emene
cirkulaËnÌ potrubÌ TUV
teplomÏr TUV
nabÌjecÌ Ëerpadlo TUV
vysokov˝konn˝ tepeln˝ v˝mÏnÌk
zpÏtn· klapka
vstup studenÈ vody
vypouötÏnÌ
inspekËnÌ a ËisticÌ p¯Ìruba
m· jÌmku pro Ëidlo TUV
a teplomÏr a d·le magneziovou
ochrannou anodu
p¯estavitelnÈ nohy
zesÌlen· tepeln· izolace z polyuretanovÈ
tvrzenÈ pÏny bez obsahu
fluorochlorouhlovodÌk˘ (freon˘)
Obr·zek: Kotel DTG H 111-5 NEZ
DTG M 111 NEZ
potrubÌ v˝stupnÌ vody
do topenÌ
potrubÌ vratnÈ vody
z topenÌ
zpÏtn· klapka
v˝stup TUV
cirkulaËnÌ potrubÌ TUV
nabÌjecÌ Ëerpadlo TUV
vstup studenÈ vody
p¯estavitelnÈ nohy
zesÌlen· tepeln· izolace
z polyuretanovÈ tvrzenÈ pÏny bez
obsahu fluorochlorouhlovodÌk˘
(freon˘)
vysokov˝konn˝ tepeln˝ v˝mÏnÌk
n·doba chr·nÏn· smaltovanou
vrstvou s vysok˝m obsahem
k¯emene
teplomÏr TUV
inspekËnÌ a ËisticÌ p¯Ìruba nese
jÌmku pro Ëidlo TUV a teplomÏr
a d·le magneziovou ochrannou
anodu
opl·ötÏnÌ kotle z ocelovÈho
plechu s Ëerno-bÈûov˝m
vypalovacÌm n·tÏrem
Obr·zek: Kotel DTG M 111-5 NEZ
5
RozmÏry
DTG 111 NEZ
RozmÏry (v mm a palcÌch)
A
K
534
C
=
=
ÿB
potrubÌ v˝stupnÌ vody
do topenÌ R1
TEST
STB
H
p¯Ìvod
plynu
ØG
95
D
35
(1)
E
13
L
vypouötÏcÌ kohout,
p¯Ìpojka pro hadici
s vnit¯nÌm Ø 14 mm
8
740
150
85
49
64
R 3/4
720
700
561
9
884
180
98
85
96,5
R 3/4
760
777
705
409
Kotle DTG 111-.. NEZ
RozmÏr A
∅ B vnit¯nÌ
RozmÏr C
RozmÏr D
RozmÏr E
∅G
RozmÏr H
RozmÏr K
RozmÏr L
3
452
110
100
85
96,5
R 1/2
720
700
273
4
452
110
100
49
60
R 1/2
720
700
273
5
596
130
100
85
96,5
R 1/2
720
700
417
6
596
150
85
49
64
R 1/2
720
700
417
potrubÌ vratnÈ vody
z topenÌ R1
187
332
30
95
373
850
3,15 AT
7
740
150
85
85
96,5
R 3/4
720
700
561
10
884
180
94
49
64
R 3/4
760
777
705
(1) Nohy kotle: minim·lnÌ v˝öka: 30 mm, p¯estaviteln· aû na 42 mm
DTG B 111 NEZ
RozmÏry (v mm a palcÌch)
596
A
C
=
700
534
=
ÿB
potrubí ý
1
L
=
629
596,5
,
444
233
224
30
(1)
720
513
D
=
13
=
320
2
=
409
667
=
3
452
110
100
85
96,5
R 1/2
273
(1) Nohy kotle a z·sobnÌku TUV: minim·lnÌ v˝öka: 30 mm, moûno p¯estavit aû na 42 mm
6
p
potrubí vratné
vody z topení R1
štěcíí kkohout,
h t
Ø
pří
řní Ø 14 mm
a v˝stup TUV R 3/4
b cirkulaËnÌ potrubÌ TUV R 3/4
c vstup studenÈ vody R 3/4
Pro lepöÌ p¯ehlednost n·Ërtku nebyla potrubÌ na boËnÌm pohledu zakreslena.
Kotel DTG B 111-.. NEZ
RozmÏr A
∅ B vnit¯nÌ
RozmÏr C
RozmÏr D
RozmÏr E
∅G
RozmÏr L
373
2
850
=
í
í R1
4
452
110
100
49
60
R 1/2
273
5
596
130
100
85
96,5
R 1/2
417
6
596
150
85
49
64
R 1/2
417
7
740
150
85
85
96,5
R 3/4
561
8
740
150
85
49
64
R 3/4
561
RozmÏry
DTG H 111 NEZ
RozmÏry v mm a palcÌch)
596
C
=
700
534
=
ÿB
potrubÌ v˝stupnÌ
vody do topenÌ R1
TEST
STB
3,15 AT
p¯Ìvod plynu
R 1/2
35
D
373
175
potrubÌ vratnÈ
vody z topenÌ R1
E
vypouötÏcÌ kohout,
p¯Ìpojka pro hadici
s vnit¯nÌm Ø 14 mm
1570
1182
1
1037
1700
175
=
513
13
=
3
233
224
30
(1)
629
596,5
444
2
=
409
667
=
320
Pro lepöÌ p¯ehlednost n·Ërtku nebyla potrubÌ na boËnÌm pohledu zakreslena.
DTG H 111-.. NEZ 5
∅ B vnit¯nÌ
RozmÏr C
RozmÏr D
RozmÏr E
6
130
100
85
96,5
150
85
49
64
a v˝stup TUV R 3/4
b cirkulaËnÌ potrubÌ TUV R 3/4
c vstup studenÈ vody R 3/4
(1) Nohy z·sobnÌku: minim·lnÌ v˝öka: 30 mm, moûno p¯estavit aû na 42 mm
DTG M 111 NEZ
RozmÏry (v mm a palcÌch)
596
=
700
534
C
=
automatick˝
odvzduöÚovaË
ØB
(musÌ instalovat uûivatel)
TEST
STB
potrubÌ v˝stupnÌ
vody do topenÌ R1
p¯Ìvod plynu
R 1/2
175
D
373
3,15 AT
potrubÌ vratnÈ
vody z topenÌ R1
35
H
E
P
175
vypouötÏcÌ kohout,
p¯Ìpojka pro hadici
s vnit¯nÌm Ø 14 mm
G
1
1030 ( 150 litr˘ )
1274 ( 250 litr˘ )
J
10
53
600
3
I
(1)
F
K
2
85
380
=
=
a v˝stup TUV R 3/4
b cirkulaËnÌ potrubÌ TUV R 3/4
c vstup studenÈ vody R 3/4
Pro lepöÌ p¯ehlednost n·Ërtku nebyla potrubÌ na boËnÌm pohledu zakreslena.
DTG M 111-Ö NEZ
5/150
6/150
5/250
6/250
∅ B vnit¯nÌ
130
150
130
150
C
100
85
100
85
D
85
49
85
49
E
96,5
64
96,5
64
=
=
F
475
475
515
515
G
892
892
942
942
H
1410
1410
1460
1460
I
270
270
310
310
J
65
65
105
105
K
747
747
797
797
P
1280
1280
1330
1330
(1) Nohy: v˝öka 10 mm, p¯estaviteln· od 9 do 15 mm
7
Ovl·dacÌ panel a p¯ÌsluöenstvÌ
Ovl·dacÌ panel Standard
velkoryse dimenzovan˝ a oznaËen˝ prostor pro elektrickÈ p¯Ìpojky s uchycenÌm
kabel˘ p¯Ìchytkami
kontrola provozu
mÌsto pro ekvitermnÌ
regul·tor nebo modul
MB 2
kotlov˝ termostat
30 - 90∞C
teplomÏr
hlavnÌ vypÌnaË
ZAP / VYP
p¯epÌnaË letnÌ /
zimnÌ provoz
pojistka 3,15 A
v drû·ku
bezpeËnostnÌ
termostat 110∞C
Obr·zek s namontovan˝m krytem svorkovnic
voliË provoznÌch reûim˘
- ruËnÌ provoz
- automatick˝ provoz
- zkuöebnÌ tlaËÌtko
bezpeËnostnÌho
termostatu
(1) P¯i provozu na propan a p¯i instalaci kotle pod ˙rovnÌ terÈnu.
(2) Nap¯. manostat tlaku vody (dod·vka stavby).
Svorky:
1-3 : p¯Ìvod proudu
4-6 : prostorov˝ termostat
nebo cizÌ ekvitermnÌ
regul·tor
7-9 : obÏhovÈ Ëerpadlo topenÌ
10-13 : servomotor t¯ÌcestnÈho
smÏöovacÌho ventilu
14-16 : nabÌjecÌ Ëerpadlo TUV
17-19 : pojistn˝ ventil (1)
20-21 : pojistn˝ kontakt (2)
22-23 : pojistka zpÏtnÈho toku spalin
50-51 : kotlovÈ Ëidlo
52-53 : Ëidlo TUV
54-55 : venkovnÌ Ëidlo
56-57 : prostorov˝ regul·tor DC 50
nebo DC 70 (p¯ÌsluöenstvÌ)
58-59 : vstup beznapÏùovÈho
kontaktu
60-61 : Ëidlo teploty smÏöovanÈho
topnÈho okruhu
P¯Ìpojky
Vöechny elektrickÈ p¯Ìpojky byly uloûeny na dvÏ p¯ehlednÈ p¯ipojovacÌ svorkovnice nad ovl·dacÌm panelem, svorkovnice jsou p¯ÌstupnÈ po sejmutÌ
krytu kotle.
TÌmto zp˘sobem je p¯ipojovacÌ ˙roveÚ oddÏlena od vnit¯nÌho propojenÌ ovl·dacÌho panelu.
Komponenty p¯ÌsluöenstvÌ, jako ekvitermnÌ regul·tor, stejnÏ jako modul MB 2 se zasunujÌ zep¯edu:
- Regul·tory DomoCommand Æ se p¯ipojujÌ v ovl·dacÌm panelu konektorov˝mi spoji (je nutno odstranit p¯edbÏûnÈ propojenÌ vodiËi, existujÌcÌ na
regul·torech DomoCommand Æ.
- Pro p¯ipojenÌ ekvitermnÌch regul·tor˘ SR je zapot¯ebÌ p¯Ìdavn· kabelov· sada KSR. (Tato souprava potom nahradÌ propojenÌ v ovl·dacÌm panelu).
- Modul MB 2 je od v˝robce p¯edbÏûnÏ propojen˝ vodiËi a p¯ipojÌ se na p¯Ìsluön˝ konektor v ovl·dacÌm panelu po odstranÏnÌ st·vajÌcÌ zkratovacÌ
spojky.
R˘zn· Ëerpadla, Ëidla atd. se p¯ipojÌ na p¯ÌsluönÈ oznaËenÈ svorkovnice.
P¯Ìvod proudu: 230 volt˘, 50 Hz.
Maxim·lnÌ hodnota proudu na jeden v˝stup ËinÌ 2 A cos M = 0,7 (rovn· se 400 W).
P¯ÌsluöenstvÌ k ovl·dacÌmu panelu Standard
- dod·v· se na p¯·nÌ a za p¯Ìplatek
8
DalöÌ volitelnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
Souprava pro p¯estavbu na kapaln˝ topn˝ plyn ñ obalov· jednotka DM 59
RozmÏry obalovÈ jednotky: 200 x 250 mm - hmotnost 1,5 kg
TrubkovÈ spojenÌ kotel / z·sobnÌk B 150, B 200, p¯ÌpadnÏ B 300 nebo
SRL - obalov· jednotka EC 13
S pouûitÌm tohoto spojenÌ je moûno instalovat z·sobnÌk typu B jak na pravÈ,
tak i na levÈ stranÏ kotle. SpojenÌ zahrnuje automatick˝ odvzduöÚovaË,
zpÏtnou klapku, nabÌjecÌ Ëerpadlo TUV, a d·le vöechny pot¯ebnÈ trubky a
souË·sti p¯ipojenÌ.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 620 x 450 x 120 mm - hmotnost 11 kg
Ochrann· anoda s aktivnÌm nap·jenÌm (CORREX Æ)
Obalov· jednotka AM 7
Anoda sest·v· v podstatÏ z titanovÈ tyËky s platinov˝m povlakem a
nap·jÌ se nÌzk˝m napÏtÌm (2,6 V).
Velk· p¯ednost anody oproti klasickÈ magneziovÈ ochrannÈ anodÏ
spoËÌv· v tom, ûe se neodbour·v· û·dn˝ materi·l. Anoda proto
nevyûaduje ˙drûbu nebo kontrolu, a jejÌ ûivotnost je tak¯ka
neomezen·. Vhodn· je zejmÈna v mÌstech se zv˝öenou tvrdostÌ
uûitkovÈ vody.
Anoda se dod·v· s kabelem dÈlky 3,5 m a transform·torem, kter˝ je
moûno jednoduöe zasunout do z·suvky 230 V v blÌzkosti z·sobnÌku
TUV.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 430 x 140 x 55 mm - hmotnost 0,4 kg
Pro z·sobnÌky GMT 132, MLS 150 nebo 250 a B 150 - 300
Elektrick· topn· vloûka 2400 W
Obalov· jednotka ËÌs. BH 58: DTG M/EM 111/150
Obalov· jednotka ËÌs. BH 56: DTG M/EM 111/250
Z·sobnÌky MLS je moûno vybavit topnou vloûkou, tvo¯enou topn˝m
prvkem z materi·lu "Incoloy", regulaËnÌm termostatem s
nastavovacÌm knoflÌkem a bezpeËnostnÌm termostatem. Tyto topnÈ
vloûky jsou umÌstÏny na p¯ÌrubÏ, kterou lze namontovat mÌsto
st·vajÌcÌ p¯Ìruby.
Elektrickou topnou vloûku je nutno p¯ipojit elektricky nez·visle na
ovl·dacÌm panelu z·sobnÌku TUV.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 860 x 670 x 220 mm - hmotnost 4 kg
Pozn·mka:
Elektrickou topnou vloûku BH 58, p¯ÌpadnÏ BH 56 a elektrickou
anodu CORREX Æ AM 7 nenÌ moûno namontovat souËasnÏ.
Pro z·sobnÌk MLS 150 nebo 250
9
DalöÌ volitelnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
P¯ipojovacÌ skupiny kotle
Pro
S
DTG 111 NEZ
TEST
STB
3,15 AT
1 obalovou jednotkou DM53
(1)
svislÈ
spojovacÌ trubky
a
a
1 obal. jedn. DB45 W (2)
nebo
1 obal. jedn. DB45 G (2)
pro 1 kotlov˝ okruh,
s izolacÌ
nebo
2 obal. jedn. DB56 W (2)
nebo
2 obal. jedn. DB56 G (2)
pro 1 smÏöovan˝ topn˝ okruh,
s izolacÌ
a
1 obal. jedn. DB45 W (2)
nebo
1 obal. jedn. DB45 G (2)
pro 1 kotlov˝ okruh,
s izolacÌ
C
DTG B 111 NEZ
=
Objed.ËÌs.:
8388 8803
(obal. jedn. DM53
+ DB45 W
+ DB 54)
=
Objed.ËÌs.:
8388 8804
(obal. jedn. DM53
+ DB56 W
+ DB 54)
=
Objed.ËÌs.:
8388 8807
(obal. jedn. DM54
+ DB45 W
+ DB 54)
nebo
Objed.ËÌs.:
8388 8943
(obal. jedn. DM53
+ DB45 G
+ DB 54)
nebo
Objed.ËÌs.:
8388 8944
(obal. jedn. DM53
+ DB56 G
+ DB 54)
nebo
Objed.ËÌs.:
8388 8947
(obal. jedn. DM54
+ DB45 G
+ DB 54)
A
B
C
111
1189
325
135
B 111
1189
420
135
A
B
C
111
1370
325
135
B 111
1370
420
135
A
1551
TEST
STB
3,15 AT
B
A
a
b
c
d
Pro
S
DTG H 111 NEZ
a
TEST
STB
3,15 AT
1 obalovou jednotkou DM54
(1)
boËnÌ
spojovacÌ trubky
M 111 NEZ
TEST
STB
3,15 AT
C
B
C
H 111 M 111
1271/150 L
1321/250 L
420
420
236
236
B
a
A
nebo
2 obal. jedn. DB56 W (2)
nebo
2 obal. jedn. DB56 G (2)
pro 1 smÏöovan˝ topn˝ okruh,
s izolacÌ
=
Objed.ËÌs.:
8388 8808
(obal. jedn. DM54
+ DB56 W
+ DB 54)
nebo
Objed.ËÌs.:
8388 8948
(obal. jedn. DM54
+ DB56 G
+ DB 54)
A
B
C
b
k podlaze
(1) : P¯i pohledu zep¯edu se p¯ipojenÌ provede vûdy doleva
(2) : P¯i objedn·vce uvÈst typ Ëerpadla: W = WILO, G = GRUNDFOSS
10
a: p¯ipojovacÌ hrdlo R1 pro bezpeËnostnÌ skupinu armatur
b: p¯ipojovacÌ hrdlo R 3/4 pro tlakovou expanznÌ n·dobu
c/d: T-kusy potrubÌ v˝stupnÌ a vratnÈ vody k p¯ipojenÌ tepelnÈho
v˝mÏnÌku z·sobnÌku jsou souË·stÌ dod·vky trubkovÈho
propojenÌ kotle se z·sobnÌkem TUV
H 111 M 111
1452/150 L
1732
1502/250 L
420
420
236
236
DalöÌ volitelnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
Data pro p¯ipojovacÌ skupiny obÏhovÈho Ëerpadla
- s Ëerpadlem WILO typ RS 25/65R
dostupn· dopravnÌ
v˝öka Ëerpadla
- s Ëerpadlem GRUNDFOSS typ VPS 25/50
dostupn· dopravnÌ
v˝öka Ëerpadla
m v.s.
5
4
3
4
d
c
3
3
b
a
2
m v.s.
Pression (mCE)
5
2
2
1
1
1
0
0
0,5
1
1,5
RozmÏry obalov˝ch jednotek:
DB 45 : 382 x 242 x 170 mm : hmotnost 5 kg
DB 54 : 500 x 320 x 135 mm : hmotnost 1 kg
DB 56 : 660 x 260 x 220 mm : hmotnost 6 kg
2
2,5
3
3,5
4
pr˘tok
m3/hod.
0
1
2
3
4
4,5
pr˘tok
m3/hod.
DM 54 : 382 x 242 x 170 mm : hmotnost 5 kg
DM 55 : 530 x 360 x 215 mm : hmotnost 7 kg
ð P¯ÌsluöenstvÌ pro p¯ipojovacÌ skupiny
Pojistn· skupina armatur na izolovanÈm nosnÌku - obal. jednotka DB 59
Pojistn· skupina armatur sest·v· z pojistnÈho ventilu, manometru
a automatickÈho odvzduöÚovaËe. Pojistn˝ ventil je pevnÏ nastaven na
3 bar.
Pojistn· skupina armatur se montuje na p¯ipojovacÌ hrdlo, urËenÈ pro
p¯ipojovanÈ skupiny.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 300 x 200 x 120 mm - hmotnost: 5 kg
P¯epouötÏcÌ ventil - obalov· jednotka DB 50
P¯epouötÏcÌ ventil se montuje mezi potrubÌ v˝stupnÌ vody do topenÌ a
potrubÌ vratnÈ vody z topenÌ.
Ventil zajiöùuje obÏhovÈ Ëerpadlo kotlovÈho okruhu proti provozu s
nulov˝m pr˘tokem (nap¯. u soustav s termostatick˝m ventilem na vöech
topn˝ch tÏlesech).
UzavÌracÌ ventily p¯ipojovacÌch skupin jsou opat¯eny p¯ipojovacÌmi hrdly
pro tento p¯epouötÏcÌ ventil.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 185 x 130 x 105 mm - hmotnost: 0,2 kg
11
Pokyny k projektov·nÌ
UmÌstÏnÌ kotle
Kotel m· b˝t instalov·n v mÌstnosti chr·nÏnÈ proti mrazu, pokud moûno
v blÌzkosti komÌnovÈho tÏlesa v souladu s »SN 06 1008. Pro zajiötÏnÌ
dobrÈ p¯Ìstupnosti ke kotli se doporuËuje dodrûet minim·lnÌ vzd·lenosti,
uvedenÈ na vedlejöÌm obr·zku.
MÌstnost s instalovan˝m kotlem musÌ pro zajiötÏnÌ p¯Ìvodu dostateËnÈho
mnoûstvÌ spalovacÌho vzduchu splÚovat podmÌnky dle TPG 704 01.
Nedostatek spalovacÌho vzduchu resp. praönÈ prost¯edÌ v tÈto mÌstnosti
zp˘sobujÌ zv˝öenou tvorbu sazÌ a zan·öenÌ vnit¯nÌch prostor˘ kotle
sazemi. P¯i n·vrhu zajiötÏnÌ dostateËnÈho p¯Ìvodu spalovacÌho vzduchu
p¯i jmenovitÈm v˝konu kotle je t¯eba vzÌt v ˙vahu obsah CO2 ve spalin·ch,
z kterÈho je spoËÌt·na orientaËnÌ spot¯eba spalovacÌho vzduchu.
Tyto ˙daje jsou uvedeny v kapitole "Technick· data".
UpozorÚujeme na to, ûe se kotel nesmÌ instalovat v mÌstnostech, v nichû
je nutno poËÌtat se znaËn˝m zneËiötÏnÌm vzduchu halogenov˝mi
uhlovodÌkov˝mi slouËeninami (p¯i chemickÈm ËiötÏnÌ, v tisk·rn·ch,
kade¯nick˝ch provozovn·ch, v dom·cnostech a prostorech pro kutilskou
Ëinnost, kde se pouûÌvajÌ ËistÌcÌ a odmaöùovacÌ prost¯edky, rozpouötÏdla
a ¯edidla nebo sprejovÈ n·dobkyÖ atd.), pokud nebyla uËinÏna
dostateËn· opat¯enÌ k tomu, aby se p¯iv·dÏl Ëist˝ spalovacÌ vzduch.
Pokud se tato opat¯enÌ nedodrûÌ, odpad· p¯i poökozenÌ kotl˘, vzniklÈm
uveden˝mi p¯ÌËinami, povinnost dodavatele dodrûet p¯edepsanÈ z·ruky.
RozmÏry kotle v mm
* vËetnÏ p¯eruöovaËe tahu
DTG 111 NEZ 113 114 115 116 117 118 119 110/10
RozmÏr B
v mm
452 452 596 596 740 740 884
884
RozmÏry typov˝ch ¯ad B, H, MÖ viz str·nky 6 a 7
P¯ipojenÌ plynu
Plynov· p¯Ìpojka musÌ b˝t provϯena v souladu s »SN 38 6411 a »SN
EN 1775. P¯ipojovacÌ p¯etlak plynu musÌ p¯i provozu kotle b˝t v rozsahu
1,8 kPa aû 2,4 kPa p¯i pouûitÌ zemnÌho plynu (jmenovit· hodnota: 2,0
kPa) a v rozsahu 4,75 kPa aû 5,75 kPa (jmenovit· hodnota 5,0 kPa) p¯i
pouûitÌ propanu.
P¯ipojovacÌ p¯etlak plynu nesmÌ bÏhem provozu kotle kolÌsat.
PotrubÌ plynovÈ p¯Ìpojky se p¯ipojuje ze zadnÌ strany kotle. Dimenze a
p¯ipojovacÌ rozmÏry jsou uvedeny v kapitole "RozmÏry a p¯Ìpojky" tohoto
projekËnÌho podkladu.
D˘leûit· pozn·mka:
Je t¯eba respektovat provoznÌ p¯etlak plynu v trysk·ch, uveden˝ v
n·vodu, kter˝ je souË·stÌ dod·vky kotle.
P¯ipojenÌ k odvodu spalin
V souvislosti s vysokou ˙ËinnostÌ tÏchto kotl˘, s modernÌ konstrukcÌ
ho¯·ku s ˙pln˝m p¯edsmÌöenÌm a efektivnÌm zp˘sobem provozu (st¯ednÏteplotnÌ a nÌzko-teplotnÌ otopnÈ soustavy) v n·vaznosti na novÈ regulaËnÌ
systÈmy je u tÏchto kotl˘ pomÏrnÏ nÌzk· teplota spalin. Proto je t¯eba
uËinit opat¯enÌ, zamezujÌcÌ poökozenÌ komÌna (provlhËenÌ). V tomto smyslu
a v n·vaznosti na splnÏnÌ poûadavk˘ pro spalinovody a komÌny dle »SN
73 4201 a »SN 73 4210 se doporuËuje v p¯ÌpadÏ pot¯eby instalace
omezovaËe tahu s dodateËn˝m p¯Ìvodem vzduchu. Pro n·vrh spalinovodu
a komÌna jsou k dispozici parametry uvedenÈ v kapitole "Technick· data".
ElektrickÈ p¯ipojenÌ
ElektrickÈ p¯ipojenÌ kotle na elektrickou soustavu 230 V/50 Hz se prov·dÌ
pomocÌ kotlovÈ svorkovnice v ovl·dacÌm panelu kotle. Toto p¯ipojenÌ
m˘ûe b˝t provedeno pohyblivou p¯ÌpadnÏ pevnou p¯Ìpojkou s jistiËem.
Kotel musÌ b˝t ¯·dnÏ uzemnÏn. F·ze a nulov˝ vodiË nesmÌ b˝t p¯i
zapojov·nÌ zamÏnÏny.
V p¯ÌpadÏ instalace nÏkterÈho regulaËnÌho systÈmu, kter˝ je doporuËen
v˝robcem resp. dovozcem kotle, je t¯eba d˘slednÏ dodrûet oddÏlenÌ
silov˝ch vodiˢ nÌzkÈho napÏtÌ (230 V) od vodiˢ Ëidel pro malÈ napÏtÌ
se vz·jemn˝m odstupem nejmÈnÏ 10 cm, a to v dÈlce celÈ jejich trasy.
KolmÈ k¯ÌûenÌ tÏchto vodiˢ je dovoleno.
Popis elektrickÈ Ë·sti kotle vËetnÏ p¯ipojovacÌ svorkovnice je uveden v
kapitole "Ovl·dacÌ panely a p¯ÌsluöenstvÌ".
D˘leûitÈ upozornÏnÌ:
V p¯ÌpadÏ instalace regulaËnÌho systÈmu je t¯eba toto provÈst v souladu
s poûadavky na ¯ÌzenÌ otopnÈ soustavy na z·kladÏ vypracov·nÌ
samostatnÈho projektu MaR.
HydraulickÈ p¯ipojenÌ a provoznÌ podmÌnky
Tuto instalaci je t¯eba provÈst v souladu s »SN 06 0310 resp.
»SN 06 0320 a to rozebÌrateln˝mi spoji s vhodn˝mi uzavÌracÌmi
armaturami. P¯itom je zvl·ötÏ nutno db·t na n·sledujÌcÌ body:
ï bÏhem provozu ho¯·ku je t¯eba db·t na to, aby v kotli obÌhala voda
ï za vöech provoznÌch podmÌnek musÌ b˝t zajiötÏno ˙ËinnÈ a trvalÈ
odvzduöÚov·nÌ kotle a celÈ otopnÈ soustavy
ï otopn· soustava se smÌ pouûÌvat pouze s dostateËn˝m mnoûstvÌm
vody
ï je t¯eba provÈst vöechna preventivnÌ opat¯enÌ k tomu, aby se zabr·nilo
usazov·nÌ kotelnÌho kamene. ZejmÈna nap·jecÌ a obÏhov· voda kotl˘
musÌ odpovÌdat p¯edpis˘m pro kotle s mÏrn˝m tepeln˝m tokem
teplosmÏnnou plochou vyööÌm neû 23 kW/m2, zejmÈna »SN 07 7401.
12
ï
ï
ï
ï
»astou p¯ÌËinou ˙niku obÏhovÈ vody u za¯ÌzenÌ s kotli se jmen. tepeln˝m
v˝konem do 50 kW b˝v· nedostateËnÏ dimenzovan· tlakov· expanznÌ
n·doba s membr·nou
zabezpeËovacÌ za¯ÌzenÌ topnÈho systÈmu musÌ splÚovat »SN 06 0830
minim·lnÌ p¯Ìpustn· provoznÌ teplota v˝stupnÌ vody z kotl˘ ¯ady DTG
111 je 30∞C
je nutnÈ zabezpeËit, aby se do kotle nedost·valy z otopnÈ soustavy
û·dnÈ neËistoty a kal. Z tohoto d˘vodu se doporuËuje p¯i p¯ipojenÌ kotle
zejmÈna ke staröÌ otopnÈ soustavÏ instalovat na vratnÈ potrubÌ v
blÌzkosti kotle filtraËnÌ za¯ÌzenÌ
je t¯eba db·t na to, aby nebyly p¯i provozu kotle p¯ekroËeny meznÌ
parametry uvedenÈ na ˙vodnÌ stranÏ tohoto projekËnÌho podkladu.
P¯Ìklady instalace
Vöechny n·sledujÌcÌ p¯Ìklady instalace platÌ logicky takÈ pro kotel DTG B (se z·sobnÌkem GMT 131 vedle kotle) a kotel DTG M (se z·sobnÌkem MLS
150, resp. 250 litr˘ - leûat˝ z·sobnÌk pod kotlem).
Auto
Soustava s 1 kotlov˝m okruhem
20
40
C
20
+
TEST
STB
1,5 2 2,5
1,0
3
0,5
3,5
14
1,5 2 2,5
1,0
3
0,5
3,5
nebo
20
14
26
26
1 2 3 4 5 6 7
14
1...7
20
8
-
+
Prog
50
60
40
1
2
30
R
20
C
C
332 DB
80
3,15 AT
modul MB 2
ovl·dacÌ panel Standard (1)
ekvitermnÌ regul·tor SR 1
+ kabelov· souprava KSR
51
21
9
9
9
52
32
11
230V
9
9
50Hz
4
3
7
22
27
1
27
9
2
50
17
(1) D˘leûitÈ: Pro kotle DTG
B/H/M 111 NEZ s ovl·dacÌm
panelem Standard, je
zapot¯ebÌ k ¯ÌzenÌ p¯Ìpravy
TUV modul MB 2, p¯ÌpadnÏ
ekvitermnÌ regul·tor typ
SR 1.
16
9
18
25
26
30
29 9
24
‰
33
28
Soustava s 1 smÏöovan˝m
topn˝m okruhem
20
40
Auto
+
C
TEST
STB
20
1,5 2 2,5
1,0
3
0,5
3,5
20
26
14
14
2
20
14
1,5 2 2,5
1,0
3
0,5
3,5
nebo
C
1
26
26
1 2 3 4 5 6 7
14
1...7
20
8
-
+
Prog
50
60
40
1
2
30
R
20
DomoCommand DC 112
C
332 DB
80
C
3,15 AT
ovl·dacÌ panel Standard (1)
ekvitermnÌ regul·tor SR 3
+ kabelov· souprava KSR
modul MB2
51
65
21
23
32
11
230V
9
9
50Hz
72
4
(1) D˘leûitÈ: Pro kotle DTG
B/H/M 111 NEZ s ovl·dacÌm
panelem Standard, je
zapot¯ebÌ k ¯ÌzenÌ p¯Ìpravy
TUV modul MB 2, p¯ÌpadnÏ
ekvitermnÌ regul·tor typ
SR 3.
9
9
9
3
10
7
22
M
1
27
27
9
2
17
50
16
9
18
25
26
30
29 9
24
‰
33
28
1. potrubÌ v˝stupnÌ vody do topenÌ
2. potrubÌ vratnÈ vody z topenÌ do
kotle
3. pojistn˝ ventil (pevnÏ nastaven˝
na 3 bar)
4. tlakomÏr
7. automatick˝ odvzduöÚovaË
9. uzavÌracÌ ventil
10. t¯Ìcestn˝ smÏöovacÌ ventil
11. obÏhovÈ Ëerpadlo top. okruhu
16.
17.
18.
21.
22.
23.
tlakov· expanznÌ n·doba
vypouötÏcÌ kohout (dodan˝)
plnÌcÌ za¯ÌzenÌ soustavy
venkovnÌ Ëidlo
kotlovÈ Ëidlo
Ëidlo teploty smÏöovanÈho
okruhu
24. p¯Ìprava TUV - vstup do
tepelnÈho v˝mÏnÌku
25. p¯Ìprava TUV - v˝stup z
tepelnÈho v˝mÏnÌku
nabÌjecÌ Ëerpadlo TUV
zpÏtn· klapka
vstup studenÈ vody
pojistn· armatura
cirkulaËnÌ Ëerpadlo TUV
(p¯ÌpadnÏ)
33. Ëidlo TUV
44. omezovacÌ bezpeËnostnÌ
termostat
26.
27.
28.
30.
32.
50.
51.
52.
65.
oddÏlovaË systÈmu
termostatick˝ ventil
p¯epouötÏcÌ ventil
smÏöovan˝ topn˝ okruh, m˘ûe
b˝t navrûen jako nÌzkoteplotnÌ,
resp. st¯ednÏteplotnÌ okruh
(podlahovÈ topenÌ nebo topn·
tÏlesa)
72. obtokovÈ potrubÌ, pot¯ebnÈ
p¯i podlahovÈm topenÌ
13
BalenÌ/dod·vanÈ jednotky
Kotle ¯ady DTG 111 NEZ jsou v˝robcem kompletnÏ smontov·ny a komplety se z·sobnÌkem TUV tvo¯Ì 1 obalovou jednotku sloûenou ze 3 (varianty
B, H) resp. 4 (varianta M) Ë·stÌ.
Typ kotle,
objed. Ë. (1)
Z·sobnÌk TUV
111-3
111-4
111-5
111-6
111-7
111-8
111-9 111-10
DS 5
9130
DS 5
8366- 9131
836683668366
-
DS 6
9140
DS 6
9141
-
DS 7
9150
DS 7
9151
DS 7
9152
DS 7
9153
DS 7
9154
DS 8
9160
DS 8
9161
DS 8
9162
DS 8
9163
DS 8
9164
DS 9
9170
DS 9
9171
-
DS 10
9180
DS 10
9181
-
DS 11
9190
-
DS 12
9100
-
765
530
118
765
675
141
765
675
155
765
820
175
765
820
188
795
965
209
795
965
223
OznaËenÌ
DTG 111 NEZ
8366DTG B 111 NEZ
DTG H 111 NEZ
DTG M 111 NEZ 150
DTG M 111 NEZ 250
RozmÏry obalovÈ
jednotky
v˝öka : 1020 mm
x hloubka
x ö̯ka
hmotnost
Z·sobnÌk TUV
hmotnost
mm
mm
kg
mm
kg
765
530
105
GMT 131
EA 5
Ref. 89529066
HydraulickÈ
propojenÌ
EA 10
Ref. 89527700
x
x
x
x
MLS 150 III
BH 59
Ref. 89709164
MLS 250
BH 9
Ref. 89709170
x
v˝öka 1030
x hloubka 690
x ö̯ka 770
100
410 x
290 x
170
7
v˝öka 1230
x hloubka 680
x ö̯ka 680
102
HydraulickÈ
propojenÌ
BH 53
Ref. 89707776
»elnÌ
kryt
CG 101
Ref. 83757770
x
x
x
x
v˝öka 1475
x hloubka 685
x ö̯ka 685
130
400 x
270 x
150
7
605 x
665 x
100
3
(1) ObjednacÌ ËÌslo v provedenÌ se z·sobnÌkem TUV zahrnuje cel˝ komplet, t.j. kotel, z·sobnÌk TUV, ËelnÌ kryt z·sobnÌku TUV a hydraulickÈ
propojenÌ mezi kotlem a z·sobnÌkem TUV.
14
~ Poznámky
15
GENER¡LNÕ ZASTOUPENÕ PRO »ESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU:
STIEBEL ELTRON, spol. s r.o., K H·j˘m 946, 155 00 Praha 5 - Stod˘lky, »esk· republika
Telefon: 02 - 5111 6111*, Fax: 02 - 3551 2122
e-mail: [email protected], http://www.stiebel-eltron.cz
Download

Dietrigaz DTG 111