NÕZKOEMISNÕ
ATMOSFÉRICKÉ KOTLE
PLYN
odpovÌd· p¯edpis˘m n·sledujÌcÌch
0085 evropsk˝ch smÏrnic:
DTG 220 EcoNOx
DTG 220 EcoNOx DIEMATIC-m Delta
- 92/42/EWG. SmÏrnice pro stupeÚ ˙Ëinnosti
- 90/396/EWG. SmÏrnice pro plynovÈ p¯Ìstroje
- 73/23/EWG. SmÏrnice o nÌzkÈm napÏtÌ
- 89/336/EWG. SmÏrnice o elektromagnetickÈ kompatibilitÏ
ï IdentifikaËnÌ ËÌslo v˝robku: CE-0085AU0114
ï Typ kotle: B11 BS (6 aû 8 Ël·nk˘), B11 (9 aû 14 Ël·nk˘)
ï Kategorie plynov˝ch p¯Ìstroj˘: II2H3P
ï OsvÏdËenÌ o schv·lenÌ konstrukce: 01-223-631 X
ï ProvoznÌ podmÌnky
- max. p¯Ìpustn· v˝stupnÌ teplota vody: 120∞C
- maxim·lnÌ provoznÌ p¯etlak: 6 bar
- kotlov˝ termostat od 30 do 90∞C
- bezpeËnostnÌ termostat: 110∞C
ï Tato sÈrie kotl˘ splÚuje poûadavky pro meznÌ hodnoty NOx
podle »SN EN 297 a »SN EN 656. T¯Ìda NOx : 5 (platÌ pro
zemnÌ plyn)
GE
T
RAL-UZ 39
smlouva na uûÌv·nÌ
znaËky:
ËÌs.: vyû·d·no
Tƒ
‹ F T E QUAL I
PR
»Ìs. : QG-3121AU0282
SZ⁄ BRNO
PlynovÈ speci·lnÌ kotle
s nÌzk˝m obsahem ökodlivin
s atmosfÈrick˝m ho¯·kem
s v˝konem od 45 do 117 kW
NovÈ plynovÈ atmosfÈrickÈ kotle ¯ady DTG 220 EcoNOx jsou
vysokov˝konnÈ st¯ednÏteplotnÌ kotle s dvoustupÚov˝mi ho¯·ky s
v˝konem od 45 do 117 kW pro za¯ÌzenÌ na v˝robu tepla.
HlavnÌmi charakteristick˝mi znaky tÈto novÈ sÈrie jsou:
- NovÈ Ël·nkovÈ tÏleso kotle z eutektickÈ litiny DeDietrich s
normovan˝m stupnÏm vyuûitÌ p¯i 75 / 60 ∞C: 95 aû 96 % vûdy
podle modelu.
- Ho¯·k z uölechtilÈ oceli se ûhavicÌm zapalov·nÌm a ionizaËnÌ
kontrolou, vhodn˝ pro provoz se zemnÌm a kapaln˝m plynem
(propan),
- spalov·nÌ se snÌûen˝m obsahem ökodlivin s hodnotami NOx < 70
mg/kWh, coû odpovÌd· NOx - t¯ÌdÏ 5 podle »SN EN 297
a »SN EN 656.
- spalinov· sk¯ÌÚ s vestavÏn˝m p¯eruöovaËem tahu, motoricky
¯Ìzenou kou¯ovou klapkou, pojistkou proti zpÏtnÈmu toku
spalin na 3 prvnÌch modelech (u ostatnÌch model˘ jako p¯ÌsluöenstvÌ),
- tvo¯Ì se sv˝m modernÌm atraktivnÌm designem rozö̯enÌ sÈrie Eliaden,
- je k dispozici se dvÏma nov˝mi provedenÌmi ovl·dacÌho panelu
K a DIEMATIC-m Delta:
ovl·dacÌ panel K: p¯edbÏûnÏ propojen˝ vodiËi pro vybavenÌ s
ekvitermnÌmi regul·tory nebo modulem MB 2, p¯ÌpadnÏ kask·dovou
deskou se sbÏrnicov˝m spojovacÌm kabelem AD 135.
DTG 220 EcoNOx DIEMATIC-m Delta
Ovl·dacÌ panel DIEMATIC-m Delta: je zaËlenÏn mikroprocesorov˝
ekvitermnÌ regul·tor schopn˝ dialogu v ËeskÈm jazyce pro klouzav˝
dvoustupÚov˝ provoznÌ reûim, z·visl˝ na venkovnÌ teplotÏ. Ve spojenÌ
s ovl·dacÌm panelem K (s p¯ÌsluöenstvÌm kask·dovÈ desky AD 135)
m˘ûe ovl·dacÌ panel DIEMATIC-m Delta ovl·dat vÌcekotlovou
soustavu aû do 10 kotl˘ vËetnÏ vöech typ˘ topn˝ch okruh˘ (kotlov˝
okruh, okruh se smÏöovaËem, okruhy oh¯Ìv·nÌ bazÈnu nebo p¯Ìpravy
teplÈ uûitkovÈ vody (TUV).
Obsah
P¯ehled model˘
Volba ovl·dacÌch panel˘
ZobrazenÌ ¯ezu kotlem
Technick· data a rozmÏry
Ovl·dacÌ panel K-Ö a p¯ÌsluöenstvÌ
Ovl·dacÌ panel DIEMATIC-m Delta
a p¯ÌsluöenstvÌ
2
3
4
5
6-7
8-10
DalöÌ p¯ÌsluöenstvÌ
10-12
Pokyny k projektov·nÌ
13-14
P¯Ìklady instalace
BalenÌ / dod·vanÈ jednotky
15
16-17
GENER¡LNÕ ZASTOUPENÕ PRO »R A SR:
Stiebel Eltron spol. s r. o., K H·j˘m 946, 155 00 Praha 5, tel.: (02) 5111 6111, fax: (02) 3551 2122
e-mail: [email protected], www.stiebel-eltron.cz
P¯ehled model˘
Je moûno zvolit 18 model˘ v 9 v˝konov˝ch stupnÌch a 2 provedenÌ ovl·dacÌho panelu:
DTG 220 EcoNOx
Modely
s
6A
30
0
l
ovl·dacÌm panelem K
Kotel je moûno vybavit
ekvitermnÌm regul·torem,
p¯ÌpadnÏ kask·dovou deskou
a sbÏrnicov˝m kabelem
(u vÌcekotlov˝ch soustav jako
ovl·dacÌ panel pod¯Ìzen˝ch kotl˘)
Jmenovit˝
ObjednacÌ ËÌslo,
tepeln˝
zp˘sob dod·vky
v˝kon
v kW
kompletnÏ tÏleso kotle ve voln˝ch
smontovan˝
v bloku
Ël·ncÌch
DTG 220-6 EcoNOx
45
8502-9400 8502-9200 8502-9300
DTG 220-7 EcoNOx
54
8502-9410 8502-9210 8502-9310
DTG 220-8 EcoNOx
63
8502-9420 8502-9220 8502-9320
DTG 220-9 EcoNOx
72
8502-9230 8502-9330
DTG 220-10 EcoNOx 81
8502-9240 8502-9340
DTG 220-11 EcoNOx 90
8502-9250 8502-9350
DTG 220-12 EcoNOx 99
8502-9260 8502-9360
DTG 220-13 EcoNOx 108
8502-9270 8502-9370
DTG 220-14 EcoNOx 117
8502-9280 8502-9380
DTG 220 EcoNOx DIEMATIC-m Delta
Modely
s
5
1 2
1
30
I
0
D
I
E
M
T
I
C
2
6
7
4
8
3
9
ovl·dacÌm panelem
Diematic-m Delta
Se zaËlenÏn˝m
mikroprocesorov˝m ekvitermnÌm
regul·torem schopn˝m dialogu v
ËeskÈm jazyce pro klouzav˝
provoznÌ reûim, z·visl˝ na
venkovnÌ teplotÏ, s p˘sobenÌm
na dvoustupÚov˝ plynov˝
atmosfÈrick˝ ho¯·k
(u vÌcekotlov˝ch soustav jako
ovl·dacÌ panel ¯ÌdicÌho kotle)
Klouzav˝ st¯ednÏteplotnÌ reûim
Jmenovit˝
ObjednacÌ ËÌslo,
tepeln˝
zp˘sob dod·vky
v˝kon
v kW
kompletnÏ tÏleso kotle ve voln˝ch
smontovan˝
v bloku
Ël·ncÌch
DTG 220-6 EcoNOx
DIEMATIC-m Delta
45
DTG 220-7 EcoNOx
DIEMATIC-m Delta
54
DTG 220-8 EcoNOx
DIEMATIC-m Delta
63
DTG 220-9 EcoNOx
DIEMATIC-m Delta
72
DTG 220-10 EcoNOx
DIEMATIC-m Delta
81
DTG 220-11 EcoNOx
DIEMATIC-m Delta
90
DTG 220-12 EcoNOx
DIEMATIC-m Delta
99
DTG 220-13 EcoNOx
DIEMATIC-m Delta
108
DTG 220-14 EcoNOx
DIEMATIC-m Delta
117
8502-9401
8502-9201
8502-9301
8502-9411
8502-9211
8502-9311
8502-9421
8502-9221
8502-9321
-
8502-9231
8502-9331
-
8502-9241
8502-9341
-
8502-9251
8502-9351
-
8502-9261
8502-9361
-
8502-9271
8502-9371
-
8502-9281
8502-9381
provoznÌ ztr·ty
V˝stupnÌ teplotu vody, odpovÌdajÌcÌ vnÏjöÌm podmÌnk·m je moûno bez rizika
pro ûivotnost kotl˘ sÈrie DTG 220Ö snÌûit aû na 30 ∞C. To zmenöÌ provoznÌ
ztr·ty, a p¯ispÌv· ke znaËn˝m ˙spor·m energie.
Na vedlejöÌm grafu uveden· k¯ivka zn·zorÚuje snÌûenÌ provoznÌch ztr·t p¯i
p¯izp˘sobenÌ teploty kotle efektivnÌ pot¯ebÏ. Tot·lnÌ vypnutÌ kotle mezi dvÏma
topn˝mi f·zemi sniûuje ztr·ty p¯i vypnutÈm stavu a dosahuje se vynikajÌcÌ
roËnÌ ˙Ëinnosti.
Pro klouzav˝ provoznÌ reûim a pro ˙spory spot¯eby energie se zvl·ötÏ
doporuËuje pouûitÌ ekvitermnÌho regul·toru, p¯ÌpadnÏ ovl·dacÌho panelu
DIEMATIC-m Delta jako regul·toru z·vislÈho na venkovnÌ teplotÏ.
2
kotlov·
teplota
doporuËen·
provoznÌ teplota
Volba ovl·dacÌho panelu podle vlastnostÌ soustavy
Ovl·dacÌ panel K
Ovl·dacÌ panel DIEMATIC-m Delta
(viz detailnÌ popis v samostatnÈm projekËnÌm podkladu)
Kotle DTG 220 EcoNOx jsou vybaveny ovl·dacÌm panelem K pro
dvoustupÚovÈ ovl·d·nÌ ho¯·ku. Je moûnÈ rozö̯enÌ s pouûitÌm ekvitermnÌch
regul·tor˘, p¯ÌpadnÏ modulu MB 2 pro p¯Ìpravu TUV.
Kotle DTG 220 EcoNOx DIEMATIC-m Delta jsou vybaveny ovl·dacÌm
panelem DIEMATIC-m Delta. V z·kladnÌm provedenÌ dovoluje plnÏ
elektronick˝ ovl·dacÌ panel provoznÌ reûim v z·vislosti na venkovnÌ teplotÏ
s p˘sobenÌm na dvoustupÚov˝ ho¯·k.
S pouûitÌm p¯ÌsluöenstvÌ je moûno d·le ¯Ìdit p¯Ìpravu TUV a rovnÏû jeden
nebo dva okruhy se smÏöovaËem, a sice jak pro soustavy s jednÌm kotlem
nebo pro vÌcekotlovÈ soustavy.
VÌcekotlovÈ soustavy
Kotle DTG 220 EcoNOx se pouûÌvajÌ jako prvnÌ, druh˝ aû Ö dev·t˝ pod¯Ìzen˝
kotel.
Kotle se ovl·dajÌ ovl·dacÌm panelem DTG 220 EcoNOx DIEMATIC-m Delta.
P¯i tÈto aplikaci musÌ b˝t vybaven kaûd˝ ovl·dacÌ panel K jednou kask·dovou
deskou AD 135 a vlastnÌm p¯Ìvodem proudu.
SbÏrnicov· funkce k propojenÌ a ¯ÌzenÌ regulaËnÏ pod¯Ìzen˝ch jednotek
DIEMATIC VM je jiû zaËlenÏna od v˝robce.
VÌcekotlovÈ soustavy
Kotle DTG 220 EcoNOx DIEMATIC-m Delta se pouûÌvajÌ jako ¯ÌdicÌ kotle,
a ovl·dajÌ p¯Ìmo jeden, dvaÖ aû 9 pod¯Ìzen˝ch kotl˘.
Pod¯ÌzenÈ kotle jsou vybaveny ovl·dacÌm panelem K s kask·dovou deskou
AD 135, a jsou p¯ipojeny s pouûitÌm jednoho nebo nÏkolika spojovacÌch
kabel˘ na ovl·dacÌ panel DIEMATIC-m Delta.
P¯Ìklad soustavy s maxim·lnÌ moûnostÌ ovl·d·nÌ od ovl·dacÌho panelu DIEMATIC-m Delta a p¯ÌsluöenstvÌ:
VÌcekotlov· soustava typ 1, s jednotliv˝mi obÏhov˝mi Ëerpadly kotl˘
nebo
oder
okruh oh¯evu vody v bazÈnu
kotlov˝ okruh A
aû 20 regulaËnÏ
pod¯Ìzen˝ch jednotek
DIEMATIC VM
pro ¯ÌzenÌ vûdy dvou
dalöÌch sekund·rnÌch
otopn˝ch okruh˘
na jednotku.
okruh se smÏöovaËem B
2. okruh p¯Ìpravy TUV
D
I
E
M
T
I
C
VM
4 AT
D
I
E
M
T
I
C
0
I
SBÃRNICE
okruh se smÏöovaËem C
SBÃRNICE
venkovnÌ
Ëidlo
230 V
50Hz
230 V
50Hz
30
aû 10 kotl˘
v kask·dÏ
SBÃRNICE
kask·dov· deska
AD 135 230 V
50Hz
SBÃRNICE
(VI)
N
CR
(VI)
N
SCH
SCH
SF
SF
kask·dov·
deska
AD 135
CR
I
0
D
I
E
M
T
I
C
I
30
I
30
0
30
30
0
okruh p¯Ìpravy TUV
nebo
DTG 220 Eco NOx
DIEMATIC-m DELTA
DTG 220 Eco NOx
DTG 220 Eco NOx
v˝mÏnÌky tepla
Ëerpadlo
kotlovÈho okruhu
motorov· klapka
3
ZobrazenÌ ¯ezu kotlem
DTG 220 EcoNOx DIEMATIC-m Delta
prostor p¯Ìvodu elektrick˝ch p¯Ìpojek
hornÌ tepeln· izolace
p¯eruöovaËe tahu
hrdlo kou¯ovodu
p¯eruöovaË tahu
s ËisticÌm vÌkem
a vestavÏnou
kou¯ovou klapkou
ovl·dacÌ panel
DIEMATIC-m Delta
nebo
ovl·dacÌ panel K
pojistka proti
zpÏtnÈmu toku spalin
- sÈriovÏ na kotlÌch
DTG 220-6 aû 8Ö
- jako p¯ÌsluöenstvÌ pro
dalöÌ modely
potrubÌ v˝stupnÌ
vody do topenÌ
motor kou¯ovÈ
klapky
tÏleso kotle z
eutektickÈ litiny
p¯Ìvod plynu
tepeln· izolace
tÏlesa kotle,
spalovacÌho prostoru
a p¯eruöovaËe tahu
z miner·lnÌ vlny
tlouöùky 100 mm,
kaöÌrovanÈ l·tkovou
tkaninou
spalovacÌ prostor
chlazen˝ ze t¯Ì stran
vodou
opl·ötÏnÌ kotle z
ocelovÈho plechu s
bÈûov˝m vypalovacÌm
n·tÏrem
potrubÌ vratnÈ
vody z topenÌ
s vypouötÏnÌm
plynov˝ ventil prvnÌ
stupeÚ
lehce vyjÌmateln·
Ë·st pro p¯Ìpad
kontroly tlakovÈ
tÏsnosti nebo
mont·ûe pojistnÈho
ventilu (p¯ÌsluöenstvÌ)
spodnÌ deska
odbÏrovÈ mÌsto pro mϯenÌ
tlaku plynu na trysk·ch
plynov˝ ventil druh˝ stupeÚ
atmosfÈrick˝
dvoustupÚov˝ plynov˝ ho¯·k s pln˝m
p¯edsmÌöenÌm (vodicÌ kladky sanÌ pro ho¯·k)
4
ûhavicÌ zapalov·nÌ a
ionizaËnÌ kontrola plamene
Technick· data a rozmÏry
Technick· data
Typ kotle
220-6
EcoNOX
DTG
Jmen. tepeln˝ v˝kon snÌûen˝ v˝kon (1)
(Q v kW)
pln˝ v˝kon (1)
Jmen. tepeln˝ p¯Ìkon snÌûen˝ v˝kon
(QF v kW)
pln˝ v˝kon
zemnÌ plyn H (v m3(n)/h)
Spot¯eba
zemnÌ plyn L (v m3(n)/h)
plynu
kapaln˝ plyn (propan) (v kg/hod)
OrientaËnÌ spot¯eba
ZP v m3/h (4)
spalovacÌho vzduchu propan v m3/h (5)
Elektrick· p¯Ìpojka (ve V/Hz)
Elektrick˝ p¯Ìkon
(ve W)
Objem vody (v litrech)
Odpor na stranÏ vody
p¯i ∆t 15 K (v mbar)
Obsah CO2 v %) (2) (3) (6)
HmotnostnÌ pr˘tok spalin (2)
pln˝ v˝kon
∞ v kg/hod.)
(m
Teplota spalin (2)
p¯i plnÈm v˝konu (tw ve ∞C)
Pot¯ebn˝ komÌnov˝ tah (2)
(PW v Pa)
Pr˘mÏr hrdla kou¯ovodu
(Dhw v m) (2)
ProvoznÌ ztr·ty
(v % spalovacÌho v˝konu)
Hmotnost (kg)
220-7
EcoNOX
220-8
EcoNOX
220-9
EcoNOX
220-10
EcoNOX
220-11
EcoNOX
220-12
EcoNOX
220-13
EcoNOX
220-14
EcoNOX
(DIEMATIC-m Delta) (DIEMATIC-m Delta) (DIEMATIC-m Delta) (DIEMATIC-m Delta) (DIEMATIC-m Delta) (DIEMATIC-m Delta) (DIEMATIC-m Delta) (DIEMATIC-m Delta) (DIEMATIC-m Delta)
27
27
36
36
45
45
54
54
63
45
54
63
72
81
90
99
108
117
29,6
29,6
39,4
39,4
49,1
49,1
58,8
58,8
68,5
49,3
59,1
68,9
78,7
88,4
98,1
107,8
117,5
127,2
5,22
6,25
7,29
8,33
9,34
10,38
11,41
12,43
13,46
6,07
7,27
8,48
9,69
10,88
12,07
13,27
14,46
15,66
3,83
4,59
5,35
6,11
6,87
7,62
8,37
9,13
9,88
76,5
91,8
107,1
122,4
137,7
153,0
168,2
182,5
197,7
71,2
85,4
99,6
113,8
128,1
142,3
156,4
169,7
183,9
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
120
120
120
120
120
120
120
120
120
25,0
29,0
32,8
36,2
39,8
43,4
47,0
50,6
54,2
3,5
10
25
43
53
71
96
115
142
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
99
119
138
163
177
197
216
235
255
135
135
135
135
135
135
135
135
135
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
0,150
0,160
0,180
0,180
0,200
0,200
0,200
0,225
0,225
0,92
0,90
0,89
0,83
0,79
0,73
0,65
0,61
0,59
203
230
257
283
305
334
357
386
408
(1) snÌûen˝ v˝kon = 1. stupeÚ, pln˝ v˝kon = 2. stupeÚ. (2) smÏrnÈ hodnoty pro dimenzov·nÌ pr˘¯ez˘ komÌn˘. (3) obsah CO2 p¯i snÌûenÈm v˝konu: 4,5 %.
(4) Hv = 35,78 MJ/m3 (5) Hv = 93,57 MJ/m3 (6) zemnÌ plyn H
RozmÏry
A
B
C
F
p¯Ìpojka Rp 1
pro pojistnou
skupinu
øG
79
p¯Ìvod plynu R1
DTG
220-6
220-7
220-8
220-9
220-10
220-11
220-12
220-13
220-14
A mm
789
863
946
1113
1113
1280
1280
1447
1447
B mm
952
952
952
1007
1007
1007
1007
1007
1007
C mm
102
102
102
124
124
124
124
124
124
potrubÌ vratnÈ
vody z topenÌ
R 1 1/2
192
372
373
825
930
E
potrubÌ v˝stupnÌ
vody do topenÌ
R 1 1/2
E mm
80
75
75
159
75
159
75
159
75
F mm
415
452
494
536
578
619
661
703
703
vypouötÏnÌ Rp 3/4
∅ G mm
150
160
180
180
200
200
200
225
225
5
Ovl·dacÌ panely a p¯ÌsluöenstvÌ
Ovl·dacÌ panel K
Tento ovl·dacÌ panel pro kotle typu DTG 220 EcoNOx dovoluje provoz s dvoustupÚov˝m ho¯·kem.
Ovl·dacÌ panel je moûno rozö̯it r˘zn˝m p¯ÌsluöenstvÌm, zvl·ötÏ pak s:
- ekvitermnÌm regul·torem vûdy podle vlastnostÌ soustavy
- nebo kask·dovou deskou AD 135 se sbÏrnicov˝m spojovacÌm kabelem, aby bylo moûno ovl·dat kotel jako pod¯Ìzen˝ ve vÌcekotlovÈ soustavÏ od
ovl·dacÌho panelu ¯ÌdicÌho kotle (viz projekËnÌ podklad pro DIEMATIC-m Delta).
bezpeËnostnÌ termostat 110∞C s
ruËnÌm odblokov·nÌm
p¯epÌnaË volby - automatika; ruËnÏ;
test bezpeËnostnÌho termostatu
v˝konov˝ jistiË 4 A
rezervov·no pro ekvitermnÌ
regul·tor nebo modul MB 2
(dod·v· se jako p¯ÌsluöenstvÌ)
rezervov·no pro
teplomÏr spalin (dod·v·
se jako p¯ÌsluöenstvÌ)
spÌnaË 1. a 2. stupnÏ
kontrolky provozu
1. a 2. stupnÏ
rezervov·no pro ËÌtaË
provoznÌch hodin
1. a 2. stupnÏ
kotlov˝ teplomÏr
hlavnÌ vypÌnaË ZAP / VYP
termostat 1. a 2. stupnÏ
nastaviteln˝ v rozmezÌ
od 30 do 90∞C
spÌnaË ho¯·ku a Ëerpadla
*JinÈ maxim·lnÌ teploty jsou moûnÈ na vyû·d·nÌ.
ElektrickÈ p¯Ìpojky
odblokovacÌ tlaËÌtko automatiky plynovÈho ho¯·ku
se svÏtelnou signalizacÌ poruchy
p¯ipojovacÌ svorkovnice
rezervov·no pro kask·dovou
desku AD 135
Vöechny elektrickÈ p¯Ìpojky byly uloûeny na p¯ehlednÈ svorkovnici v
ovl·dacÌm panelu. Svorkovnice je p¯Ìstupn· po odebr·nÌ ochrannÈho
zakrytov·nÌ kotle, dve¯Ì kotle a hornÌ ËelnÌ desky k otev¯enÌ ovl·dacÌho
panelu.
Komponenty p¯ÌsluöenstvÌ, jako ekvitermnÌ regul·tor nebo modul MB 2 je
moûno s pomocÌ p¯edem propojenÈho konektoru zasunout zep¯edu,
a p¯ipojÌ se n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
- s pouûitÌm kabelovÈ soupravy AV 106, kter· je souË·stÌ dod·vky u
ekvitermnÌho regul·toru
- s pouûitÌm konektorovÈho spojenÌ u modulu MB 2.
DalöÌ instalaËnÌ komponenty se p¯ipojujÌ p¯Ìmo na uvedenÈ p¯ÌsluönÏ
oznaËenÈ ¯ady svorek.
1 aû 3:
4 aû 6 :
7 aû 9 :
10 aû 11 :
12 aû 13 :
14 aû 16 :
p¯Ìvod proudu 230 V / 50 Hz (1,5 mm2)
Ëerpadlo kotlovÈho okruhu nebo kotlovÈ Ëerpadlo 230 V, max. 2 A
obÏhovÈ Ëerpadlo topenÌ 230 V, max. 2 A
blokovacÌ kontakt (nap¯. hlÌdaË proudÏnÌ)
poruchovÈ hl·öenÌ bezpeËnostnÌho termostatu
pojistn˝ ventil
PlynovÈ ventily (1. a 2. stupeÚ), ûhavicÌ zapalovaË, servomotor spalinov˝ch
klapek a dalöÌ Ë·sti p¯ÌsluöenstvÌ (nap¯. kontrola tÏsnosti, pojistka proti
zpÏtnÈmu toku spalin, pojistn˝ ventil + hlÌdaË tlaku plynu) se p¯ipojujÌ pod
ovl·dacÌm panelem s pouûitÌm nezamÏniteln˝ch konektorov˝ch spoj˘.
P¯Ìpojky u vÌcekotlovÈ soustavy
(viz projekËnÌ podklad pro DIEMATIC-m Delta):
Kask·dov· deska se instaluje do internÌ ˙rovnÏ ovl·dacÌho panelu K,
a spojÌ pomocÌ p¯edbÏûnÏ propojenÈho konektoru.
6
konektorovÈ spoje pro p¯ipojenÌ
- modulu MB 2
- ekvitermnÌho regul·toru
- oddÏlovacÌho transform·toru GC 23
(p¯ÌsluöenstvÌ)
konektorovÈ spojenÌ pro
kask·dovou desku AD 135
Pozn·mka: spÌnacÌ v˝kon p¯Ìsluön˝ch v˝stup˘ ËinÌ 2 A (cos ϕ = 0,7), coû
se rovn· 400 W. Pokud by byla hodnota proudu nÏkterÈho z v˝stup˘
vyööÌ, je nutno pouûÌt silovÈ relÈ.
Cel· soustava v˝stup˘ je jiötÏna v˝konov˝m jistiËem 4 A. Pokud by byla
hodnota proudu vyööÌ, je rovnÏû nutno pouûÌt silov· relÈ.
Ovl·dacÌ panely a p¯ÌsluöenstvÌ
DalöÌ p¯ÌsluöenstvÌ
TeplomÏr spalin - obalov· jednotka BP 28
Pro urËenÈ rezervovanÈ mÌsto v ovl·dacÌm panelu K.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 185 x 130 x 105 mm - hmotnost: 0,5 kg
»ÌtaË provoznÌch hodin - obalov· jednotka BG 40 (1 kus)
U dvoustupÚovÈho ho¯·ku indikuje ËÌtaË poËet provoznÌch hodin
p¯ÌsluönÈho stupnÏ.
»ÌtaËe se p¯ipojujÌ na svorky v urËenÈm rezervovanÈm mÌstÏ ovl·dacÌho
panelu K. Elektricky se p¯ipojujÌ st·vajÌcÌm protikonektorem.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 185 x 130 x 105 mm - hmotnost: 0,2 kg
Kask·dovÈ ovl·d·nÌ u vÌcekotlov˝ch soustav:
V tomto p¯ÌpadÏ nepot¯ebuje ovl·dacÌ panel K û·dn˝ ËÌtaË provoznÌch
hodin, neboù ovl·dacÌ panel DIEMATIC-m Delta integruje tyto ËÌtaËe pro
vöechny pod¯ÌzenÈ kotle.
Souprava na p¯estavbu pro zv˝öenou provoznÌ teplotu - obalov· jednotka CM 21. Viz dalöÌ popis.
P¯ÌsluöenstvÌ k ovl·dacÌmu panelu K u vÌcekotlov˝ch soustav, moûno dodat na p¯·nÌ a za p¯Ìplatek
Pro vÌcekotlovÈ soustavy je zapot¯ebÌ r˘znÈ specifickÈ p¯ÌsluöenstvÌ. Zde je uveden kr·tk˝ popis tohoto p¯ÌsluöenstvÌ. DalöÌ ˙daje jsou uvedeny v
projekËnÌm podkladu pro "DIEMATIC-m Delta".
Kask·dov· deska + sbÏrnicov˝ spojovacÌ kabel - (obalov· jednotka AD 135)
Ovl·d·nÌ dvou nebo vÌce (aû 10) kotl˘ v kask·dÏ se prov·dÌ:
- instalacÌ kask·dovÈ desky do ovl·dacÌho panelu K kaûdÈho jednotlivÈho
(pod¯ÌzenÈho) kotle, kter˝ se ovl·d· ovl·dacÌm panelem DIEMATIC-m
Delta ¯ÌdÌcÌho kotle.
- p¯ipojenÌm sbÏrnicovÈho spojovacÌho kabelu RX 8 (dÈlka 8 m), kter˝ je
souË·stÌ dod·vky, mezi kask·dovou deskou a ovl·dacÌm panelem
DIEMATIC-m Delta.
DÌky tÈto kask·dovÈ desce ovl·d· ovl·dacÌ panel DIEMATIC-m Delta
celou vÌcekotlovou soustavu.
P¯ÌsluöenstvÌ ke kask·dovÈ desce
SbÏrnicov˝ spojovacÌ kabel RX 12 - dÈlka 12 m - obalov· jednotka AD 134
Pokud by dÈlka 8 m sbÏrnicovÈho kabelu RX 8, kter˝ je souË·stÌ dod·vky
kask·dovÈ desky, nebyla dostateËn·, je moûno jako p¯ÌsluöenstvÌ dodat
tento kabel delöÌ (12 m).
RozmÏry obalovÈ jednotky: 280 x 370 mm - hmotnost: 0,5 kg
Mezikus pro sbÏrnicov˝ kabel - obalov· jednotka AD 139
Tento konektor dovoluje spojit a prodlouûit dva sbÏrnicovÈ kabely.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 220 x 170 mm - hmotnost: 0,2 kg
»idlo teploty spalin - obalov· jednotka DB 120
Ke kaûdÈmu kotli je moûno p¯ipojit jedno Ëidlo teploty spalin. Viz n·sledujÌcÌ
detailnÌ popis.
7
Ovl·dacÌ panely a p¯ÌsluöenstvÌ
D˘leûit· pozn·mka: Podrobn˝ popis ovl·dacÌho panelu DIEMATIC-m Delta a jeho p¯ÌsluöenstvÌ je uveden v samostatnÈm projekËnÌm podkladu pro
regulaËnÌ systÈm DIEMATIC.
Ovl·dacÌ panel DIEMATIC-m Delta
Ovl·dacÌ panel DIEMATIC-m Delta, v˝sledek vysoce vyvinutÈ techniky,
integruje elektronickou regulaci z·vislou na venkovnÌ teplotÏ pro klouzav˝
provoznÌ reûim v˝stupnÌ teploty vody z kotle p˘sobenÌm na dvoustupÚov˝
ho¯·k.
Tento inteligentnÌ regul·tor obsahuje dva neobyËejnÏ v˝konnÈ
mikroprocesory, s jejichû pomocÌ je moûno zajiöùovat ËetnÈ funkce.
I p¯es rozs·hlÈ moûnosti pouûitÌ je obsluha ovl·dacÌho panelu
DIEMATIC-m Delta mimo¯·dnÏ jednoduch·.
Dialogov· indikace ovl·dacÌho panelu DIEMATIC-m Delta zprost¯edkuje
komunikaci mezi ovl·dacÌm panelem a uûivatelem, a vede uûivatele p¯i
jeho r˘zn˝ch z·mÏrech s nastavov·nÌm provoznÌch reûim˘.
Od v˝robce je ovl·dacÌ panel DIEMATIC-m Delta schopen ovl·dat zcela
automaticky jeden p¯Ìm˝ otopn˝ okruh (okruh A). Pokud se ovl·dacÌ panel
vybavÌ r˘zn˝mi doplÚky p¯ÌsluöenstvÌ, p¯ebÌr· p¯ÌdavnÏ:
- u vÌcekotlov˝ch soustav kask·dovÈ ¯ÌzenÌ vËetnÏ programov·nÌ a regulace
prim·rnÌho okruhu 1 Ö 9 pod¯Ìzen˝ch kotl˘, vybaven˝ch ovl·dacÌm
panelem K
- programov·nÌ a regulaci p¯Ìpravy teplÈ uûitkovÈ vody (TUV)
Od v˝robce integruje ovl·dacÌ panel DIEMATIC-m Delta souËasnÏ
sbÏrnicovou funkci pro spojenÌ a ¯ÌzenÌ regulaËnÏ pod¯Ìzen˝ch jednotek
DIEMATIC VM (aû 20 jednotek, pro regulov·nÌ vûdy dvou dalöÌch
sekund·rnÌch otopn˝ch okruh˘ na jednotku).
- programov·nÌ a regulaci jednoho nebo dvou dalöÌch otopn˝ch okruh˘
se smÏöovaËem a servomotorem
- u vÌcekotlov˝ch soustav kask·dovÈ ¯ÌzenÌ vËetnÏ programov·nÌ a regulace
prim·rnÌho okruhu 1 Ö 9 pod¯Ìzen˝ch kotl˘ vybaven˝ch ovl·dacÌm
panelem K, a d·le programov·nÌ a regulaci jednoho nebo dvou dalöÌch
otopn˝ch okruh˘ se smÏöovaËem a servomotorem.
Pokud je ovl·dacÌ panel DIEMATIC-m Delta rozö̯en o jeden nebo vÌce
prostorov˝ch Ëidel, pracuje autoadaptivnÏ, to znamen· p¯izp˘sobÌ bez jakÈhokoliv
p¯ednastavenÌ topnou k¯ivku kaûdÈho jednotlivÈho otopnÈho okruhu vlastnostem
soustavy a skuteËnÈ pot¯ebÏ tepla. V mont·ûnÌm prostoru nesmÏjÌ b˝t instalov·ny
û·dnÈ termostatickÈ ventily.
hlavnÌ vypÌnaË
ZAP / VYP
mobilnÌ dialogov˝ modul regul·toru
DIEMATIC-m Delta
kontrolky provozu
1. a 2. stupnÏ
v˝konov˝ jistiË 4 A
bezpeËnostnÌ termostat *
110∞C s ruËnÌm
odblokov·nÌm
kotlov˝ teplomÏr
spÌnaË Ëerpadla
p¯epÌnaË volby:
- automatika
- ruËnÏ
- test
bezpeËnostnÌho
termostatu
kotlov˝ termostat *
spÌnaË 1. a 2. stupnÏ
odblokovacÌ tlaËÌtko
automatiky plynovÈho
ho¯·ku se svÏtelnou
signalizacÌ poruchy
* Na vyû·d·nÌ jsou moûnÈ vyööÌ maxim·lnÌ teploty (souprava CM 21)
SnadnÈ programov·nÌ s ovl·dacÌm panelem DIEMATIC-m Delta
Vzhledem k tomu, ûe je ovl·dacÌ panel DIEMATIC-m Delta od v˝robce
p¯edprogramov·n a p¯ednastaven (datum, den a hodina), je ihned
p¯ipraven k provozu.
Pro nadch·zejÌcÌ roky jsou dokonce uvaûov·ny i letnÌ a zimnÌ Ëasy.
V p¯ÌpadÏ pot¯eby je moûno tyto ˙daje velmi lehce zmÏnit.
V pamÏti ovl·dacÌho panelu jsou uloûeny Ëty¯i r˘znÈ t˝dennÌ programy.
S pouûitÌm tlaËÌtka PROG je moûno jeden z tÏchto program˘ p¯Ìmo
zvolit. Pokud by vyjÌmeËnÏ nebyl û·dn˝ z tÏchto program˘ pouûiteln˝,
lze Ëtvrt˝ program jednoduöe p¯izp˘sobit osobnÌm poûadavk˘m uûivatele.
KromÏ toho je moûno s pomocÌ reûimu "Model" mobilnÌho dialogovÈho
modulu kopÌrovat nastavenÌ z jednÈ soustavy na jinou soustavu.
8
Displej mobilnÌho dialogovÈho modulu:
komunikaËnÌ prost¯edek
DÌky dob¯e Ëiteln˝m ˙daj˘m (p¯i uvedenÌ do provozu je moûno zvolit t¯i
jazyky: Ëesky, nÏmecky nebo polsky) informuje displej uûivatele st·le o
probÌhajÌcÌm postupu a d·le o aktu·lnÌm stavu r˘zn˝ch souË·stÌ soustavy
(ho¯·k, servomotor, ËerpadlaÖ).
Aby byla obsluha maxim·lnÏ jednoduch·, rozezn·v· regul·tor, kterÈ
topnÈ okruhy jsou skuteËnÏ p¯ipojeny a pouze o tÏchto okruzÌch
informuje.
KompletnÌ a detailnÌ popis mobilnÌho dialogovÈho modulu
a vöech jeho funkcÌ jsou uvedeny v projekËnÌm podkladu
pro "DIEMATIC-m Delta".
Ovl·dacÌ panely a p¯ÌsluöenstvÌ
p¯ipojovacÌ ˙roveÚ
ElektrickÈ p¯Ìpojky
Vöechny elektrickÈ p¯Ìpojky byly uloûeny na p¯ehlednÈ p¯ipojovacÌ
svorkovnici v ovl·dacÌm panelu. P¯ipojovacÌ svorkovnice je p¯Ìstupn·
po odebr·nÌ hornÌho ochrannÈho zakrytov·nÌ kotle, dve¯Ì kotle a hornÌ
ËelnÌ desky k otev¯enÌ ovl·dacÌho panelu.
Pozn·mka:
Pro soustavy s 1 nebo 2 smÏöovan˝mi topn˝mi okruhy jsou na p¯ÌdavnÈ
desce ovl·dacÌho panelu DIEMATIC-m Delta uvaûov·ny p¯Ìpojky pro
1 nebo 2 omezovacÌ termostaty.
1 aû 3
4
5-6
7 aû 9
10 aû 13
14 aû 16
17 aû 20
21
22-23
24 aû 27
28 aû 30
31 aû 33
34 aû 36
37 aû 39
40-41
42 aû 44
45-46
47-48
49-50
51-52
53 aû 55
56-57
: p¯Ìvod proudu 230 V-50 Hz (1,5 mm2)
: svÏteln· signalizace poruchy
: blokovacÌ kontakt
: obÏhovÈ Ëerpadlo okruh B
: servomotor smÏöovaËe okruh B
: obÏhovÈ Ëerpadlo okruh C
: servomotor smÏöovaËe okruh C
: svÏteln· signalizace poruchy bezpeËnostnÌho termostatu
: pomocn˝ kontakt, odstranÏnÌm zkratovacÌ spojky je moûno nap·jet
proudem 24 V od svorky 23 Ëerpadla a servomotor, nap¯. od st·vajÌcÌho
rozvadÏËe nÌzkÈho napÏtÌ
(svorky 26-27, 30, 33, 36 und 39).
: motorov· klapka
: kotlov˝ okruh, resp. Ëerpadlo kotlovÈho okruhu 230 V, ~ max. 2 A
: pomocn˝ v˝stup 230 V, ~ max. 2 A
: nabÌjecÌ Ëerpadlo TUV 230 V, ~ max. 2 A
: obÏhovÈ Ëerpadlo topenÌ 230 V, ~ max. 2 A (okruh A)
: Ëidlo teploty spalin
: prostorovÈ Ëidlo okruh A s d·lkov˝m ovl·d·nÌm, obalov· jednotka BG 20
: venkovnÌ Ëidlo
: kotlovÈ Ëidlo
: neobsazeno
: Ëidlo TUV
sbÏrnice DIEMATIC: pro p¯ipojenÌ:
- mobilnÌho dialogovÈho modulu DB 118
- nebo kask·dovÈ desky AD 135
- nebo regulaËnÏ pod¯ÌzenÈ jednotky DIEMATIC VM (dvÏ takovÈ zd̯ky s
MINI-DIN konektory jsou souË·stÌ ovl·dacÌho panelu DIEMATIC-m Delta
+ 2 dalöÌ na kaûdÈ kask·dovÈ desce)
: prostorovÈ Ëidlo okruh B s d·lkov˝m ovl·d·nÌm, obalov· jednotka BG 20
: Ëidlo teploty smÏöovanÈho okruhu, okruh B
sbÏrnice DIEMATIC na desce smÏöovaËe
58 aû 60 : prostorovÈ Ëidlo okruh C s d·lkov˝m ovl·d·nÌm, obalov· jednotka BG 20
61-62
: Ëidlo teploty smÏöovanÈho okruhu, okruh C
sbÏrnice DIEMATIC na desce smÏöovaËe
konektorovÈ spojenÌ pro p¯ipojenÌ
oddÏlovacÌho transform·toru
(p¯ÌsluöenstvÌ)
rezervov·no pro 1 nebo 2
desky + Ëidlo pro 1
smÏöovan˝ topn˝ okruh
venkovnÌ Ëidlo,
souË·st dod·vky
PlynovÈ ventily (1. a 2. stupeÚ), ûhavicÌ zapalovaË, servomotory
kou¯ov˝ch klapek a dalöÌ Ë·sti p¯ÌsluöenstvÌ (nap¯. kontrola tÏsnosti,
pojistka proti zpÏtnÈmu toku spalin, pojistn˝ ventil + regul·tor tlaku
plynu) se p¯ipojujÌ pod ovl·dacÌm panelem nezamÏniteln˝mi
konektorov˝mi spoji.
Pozn·mka: maxim·lnÌ hodnota proudu pro jeden v˝stup ËinÌ 2 A (cos.
w = 0,7), coû odpovÌd· v˝konu 400 W. Pokud by byla hodnota proudu
na jednom nebo ostatnÌch v˝stupech vyööÌ, neû 2 A, je nutno pouûÌt
silov· relÈ.
BezpeËnostnÌ termostat je vybaven p¯epÌnacÌm kontaktem pro p¯ipojenÌ
indik·toru poruchy.
P¯ÌsluöenstvÌ k ovl·dacÌmu panelu DIEMATIC-m Delta
- Na p¯·nÌ a za p¯Ìplatek je moûno dodat
VOLBA
PÿÕSLUäENSTVÕ:
ï Vûdy podle druhu
a poËtu p¯ipojen˝ch
topn˝ch okruh˘
1 smÏöovan˝
topn˝ okruh
1 nesmÏöovan˝
topn˝ okruh
2 topnÈ okruhy,
z toho 1 se smÏöovacÌm
ventilem
2 smÏöovanÈ topnÈ okruhy, kaûd˝
je vybaven smÏöovacÌm ventilem
Deska(y) DIEMATIC-m Delta
M
M
ï Vûdy podle typu kotle a provedenÌ ovl·dacÌho
panelu
M
nebo
M
M
M
3 topnÈ okruhy, z toho
2 se smÏöovacÌm ventilem
DTG 220 EcoNOx
4
5
1 2
1
30
I
0
D
I
E
M
T
I
6
7
4
2
C
8
9
3
od v˝robce
4
1 deska
DB 115
4
4
2 desky
DB 115
DIEMATIC-m Delta
DTG 220
DTG 220 EcoNOx
se z·sobnÌkem vedle kotle
4
od v˝robce
5
1 2
1
30
I
0
D
DTG 220... + B...
1 deska
DB 115
I
E
M
T
I
C
2
6
1 deska
DB 115
4
1 deska
DB 115
4
4
2 desky
DB 115
7
4
8
3
DIEMATIC-m Delta
9
+ Ëidlo TUV
DB 116
+ Ëidlo TUV
DB 116
+ Ëidlo TUV
DB 116
+ Ëidlo TUV
DB 116
9
Ovl·dacÌ panely a p¯ÌsluöenstvÌ
P¯ÌsluöenstvÌ k ovl·dacÌmu panelu DIEMATIC-m Delta, je moûno dodat na p¯·nÌ a za p¯Ìplatek
RegulaËnÏ pod¯Ìzen· jednotka DIEMATIC VM - obalov· jednotka AD 120
Ovl·dacÌ panel DIEMATIC-m Delta se expeduje od v˝robce jako sbÏrnicovÈ
provedenÌ. Toto provedenÌ dovoluje p¯ipojit jednu (nebo nÏkolik) regulaËnÏ
pod¯Ìzenou(˝ch) jednotku (jednotek) DIEMATIC VM, jeû mohou vûdy ¯Ìdit
dva p¯ÌdavnÈ sekund·rnÌ otopnÈ okruhy.
DIEMATIC VM
VÌcekotlovÈ soustavy: viz kapitola "Ovl·dacÌ panel DIEMATIC-m Delta" pro informace ke kask·dovÈmu ¯ÌzenÌ.
Parametry a ËÌsla norem DIN r˘zn˝ch termostat˘
Stav p¯i dod·nÌ ovl·dacÌch panel˘ Standard, K a DIEMATIC-m Delta
TR
teplotnÌ regul·tor
1. stupeÚ
TR
teplotnÌ regul·tor
2. stupeÚ
TW
hlÌdaË teploty
STB
bezpeËnostnÌ
termostat
30 - 90 ∞C
JAEGER
typ TUA 4C-002
objed. ËÌslo 95365574
ËÌs. normy DIN TR 92891
30 - 90 ∞C
JAEGER
typ TUA 5C-111
objed. ËÌslo 95363348
ËÌs. normy DIN TW 92891
ñ
110 ∞C
ETHECO
EGO
typ RAK 174471
typ 5512515530
obj. Ë. 95363311 NEBO obj. Ë. 95363325
Ë. normy DIN STB 99793
Ë. normy DIN STB 70591
Souprava pro p¯estavbu pro zv˝öenÈ provoznÌ teploty - obalov· jednotka CM 21
TR
teplotnÌ regul·tor
1. stupeÚ
TR
teplotnÌ regul·tor
2. stupeÚ
2 x TR 50 - 105 ∞C
JAEGER
ETHECO
typ TUA 3C-121
typ RAK 504361
NEBO
objed. ËÌslo 95363302
objed. ËÌslo 95363361
ËÌs. normy DIN TR 92896
ËÌs. normy DIN TR 63590
DalöÌ volitelnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
Souprava pro kontrolu tlaku a tÏsnosti - obalov· jednotka GC 20
Instalace tÈto p¯ÌdavnÈ bezpeËnostnÌ armatury je p¯edeps·na normou
»SN. DoporuËuje se soupravu instalovat, pokud nem· kotelna v˝straûnÈ
za¯ÌzenÌ proti netÏsnosti plynovÈho potrubÌ.
Po kaûdÈm vypnutÌ a d¯Ìve, neû regulaËnÌ ¯etÏzec znovu uvede kotel do
provozu, se systematicky provede kontrola tÏsnosti plynovÈ zabezpeËovacÌ
¯ady. Pokud je tÏsnost v po¯·dku, integrovan˝ ¯ÌdÌcÌ p¯Ìstroj uvolnÌ otev¯enÌ
pojistnÈho ventilu CCE a p¯Ìvod proudu ke spÌnacÌmu obvodu. V p¯ÌpadÏ
netÏsnosti ¯ady p¯epne ¯ÌdÌcÌ automat na poruchu, pojistn˝ ventil CCE
z˘stane zav¯en˝ a ke spÌnacÌmi obvodu se nep¯ivede proud.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 405 x 270 x 175 mm - hmotnost 4,2 kg
OddÏlovacÌ transform·tor - obalov· jednotka GC 23
Tento oddÏlovacÌ transform·tor 2 VA je urËen k zajiötÏnÌ dokonalÈ ionizaËnÌ
kontroly plamene pro soustavy, u kter˝ch neexistuje nulov˝ vodiË nebo
kterÈ nejsou uzemnÏny.
Transform·tor se montuje a p¯ipojuje v ovl·dacÌm panelu na oznaËenÈm
mÌstÏ.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 185 x 130 x 105 mm - hmotnost 0,5 kg
Pojistka proti zpÏtnÈmu toku spalin pro kotel s 10 aû 14 Ël·nky obalov· jednotka GC 22
Toto za¯ÌzenÌ pro kontrolu spalin samoËinnÏ vypÌn· p¯Ìvod plynu, jestliûe
z p¯eruöovaËe tahu vystupujÌ spaliny. Podle mÌstnÌch p¯edpis˘ m˘ûe b˝t
jeho instalace p¯edeps·na, viz »SN EN 656.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 185 x 130 x 105 mm - hmotnost 0,3 kg
10
TW
hlÌdaË teploty
110 ∞C
JAEGER
typ TUA 3C-122
objed. ËÌslo 95363363
ËÌs. normy DIN TW 92796
STB
bezpeËnostnÌ
termostat
120 ∞C
ETHECO
typ RAF 1100-01
objed. ËÌslo 95365559
ËÌs. normy DIN STB/TW 100493
DalöÌ volitelnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
PonornÈ Ëidlo s jÌmkou - obalov· jednotka BP 42
Pro instalaci do trubek s velk˝m pr˘mÏrem nebo na termohydraulick˝
rozdÏlovaË u vÌcekotlov˝ch soustav.
PonornÈ Ëidlo KTY 10-6 s tÏsn˝m p¯ipojovacÌm pouzdrem se stupnÏm
elektrickÈho krytÌ IP 54 a jÌmkou R 1/2 nahrazuje potom p¯ÌloûnÈ Ëidlo v
rozsahu dod·vky ekvitermnÌho regul·toru, DIEMATIC nebo i desek
smÏöovaˢ BP 115.
120 mm
170 mm
RozmÏry obalovÈ jednotky: 185 x 130 x 105 mm - hmotnost: 2,5 kg
Souprava pro p¯estavbu z provozu se zemnÌm plynem na
provoz s kapaln˝m plynem - propanem - obalov· jednotka GC 14
1 jedin· obalov· jednotka (GC 14 - objed. ËÌslo 8502-7103) pro celou
¯adu kotl˘ DTG 220-6 aû 220-14Ö
Za¯ÌzenÌ pro p¯Ìpravu TUV
Z·sobnÌky TUV De Dietrich sÈriÌ BÖ s obsahem od 150 do 1000 litr˘
dovolujÌ p¯Ìpravu TUV pro vÌcerodinnÈ domky, a d·le pro pr˘myslovÈ
soustavy.
N·doba je uvnit¯ chr·nÏna smaltem s vysok˝m obsahem k¯emene, a je
hygienicky nez·vadn·.
Magneziov· dioda zaruËuje dalöÌ ochranu proti korozi.
Technick· data a dalöÌ parametry jsou uvedeny ve zvl·ötnÌm prospektu
"Vysokov˝konnÈ z·sobnÌky pro p¯Ìpravu TUV".
B 150 Ö 500
B 800 - 1000
Souprava hydraulickÈho propojenÌ SRL/B 150-200-300 ke kotl˘m DTG 220 - obalov· jednotka EC 14
Z·sobnÌk TUV m˘ûe b˝t p¯ipojen vlevo nebo vpravo od kotle. K soupravÏ
pat¯Ì: odvzduöÚovaË, zpÏtn· klapka, nabÌjecÌ Ëerpadlo TUV a d·le vöechny
pot¯ebnÈ p¯ipojovacÌ trubky a trubkovÈ spoje. Maxim·lnÌ provoznÌ p¯etlak:
4,5 bar, maxim·lnÌ v˝stupnÌ teplota vody: 110∞C.
A
øB
Pozn·mka: V˝konovÈ parametry nabÌjecÌho Ëerpadla TUV, kterÈ je
souË·stÌ tÈto soupravy trubkov˝ch spoj˘, dovolujÌ dos·hnout prim·rnÌch
pr˘tokov˝ch hodnot 2 aû 3 m3/hod., v z·vislosti na tlakov˝ch ztr·t·ch
kotle, p¯ipojenÈho k z·sobnÌku TUV.
B 150
B 200
B 300
A
1051
1051
1051
∅B
601
601
601
C
998
1268
1823
0
potrubÌ
v˝stupnÌ vody
do topenÌ
R 1" 1/2
C
k podlaze
25
930
k podlaze
Z·sobnÌk TUV
45
0
potrubÌ vratnÈ
vody z topenÌ
R 1" 1/2
11
DalöÌ volitelnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
Pojistn˝ ventil + hlÌdaË tlaku plynu - obalov· jednotka GC 21
Tento p¯Ìdavn˝ ventil kvalitativnÌ t¯Ìdy A m˘ûe b˝t v jednotliv˝ch zemÌch,
region·lnÏ nebo mÌstnÏ p¯edeps·n.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 405 x 270 x 175 mm - hmotnost 3,3 kg
SbÏraË spalin pro vÌcekotlovÈ soustavy se 2 nebo 3 kotli DTG 220 EcoNOxÖ v kask·dÏ
ð pro 2 kotle
ØD
(uvnit¯)
C
ØB
(vnÏ)
ØA
(vnÏ)
30
I
0
30
F
E
k podlaze
DTG
2 x 220-8
2 x 220-9
2 x 220-10
2 x 220-11
2 x 220-12
2 x 220-13
a
2 x 220-14
V˝öka
komÌna v m
3,5 aû 11
11 aû 30
3,5 aû 17
3,5 aû 9
9 aû 30
3,5 aû 12
3,5 aû 6
6 aû 17
3,5 aû 7
SbÏraË spalin
obal. jednotka Ë.
CY 130
CY 129
CY 130
CY 132
CY 131
CY 132
CY 133
CY 132
CY 134
∅A
mm
180
180
180
200
200
200
200
200
225
∅B
mm
250
225
250
250
250
250
300
250
300
RozmÏr C
mm
1050
1050
1220
1220
1220
1390
1390
1390
1560
∅D
mm
250
225
250
300
250
300
350
300
350
RozmÏr E
mm
1945
1945
2282
2282
2282
2620
2620
2620
2956
RozmÏr F
mm
1625
1625
1625
1705
1680
1705
1715
1705
1715
7 aû 28
CY 135
225
300
1560
300
2956
1705
ð pro 3 kotle
ØD
(uvnit¯)
C
C
ØB
(vnÏ)
ØA
(vnÏ)
30
I
0
30
30
I
0
30
F
E
k podlaze
DTG
3 x 220-10
3 x 220-11
3 x 220-12
12
3 x 220-13
a
3 x 220-14
V˝öka
komÌna v m
3,5 aû 30
3,5 aû 30
3,5 aû 15
15 aû 30
SbÏraË spalin
obal. jednotka Ë.
CY 136
CY 136
CY 137
CY 136
∅A
mm
200
200
200
200
∅B
mm
250
250
300
250
RozmÏr C
mm
1220
1390
1390
1390
∅D
mm
300
300
350
300
RozmÏr E
mm
3502
4010
4010
4010
RozmÏr F
mm
1705
1705
1725
1705
3,5 aû 28
CY 138
225
300
1560
350
4516
1725
Pokyny k projektov·nÌ
UmÌstÏnÌ kotl˘
ï RozmÏry bloku kotle a spodnÌ desky
N·sledujÌcÌ rozmÏry jsou rozhodujÌcÌ pom˘ckou p¯i omezen˝ch moûnostech
dopravy kotle do kotelny, d˘leûit˝ch pro rozhodnutÌ, zda se m· tÏleso
kotle objednat jiû smontovanÈ nebo ve voln˝ch Ël·ncÌch.
585
70
Kotel m· b˝t instalov·n v mÌstnosti chr·nÏnÈ proti mrazu, pokud moûno v
blÌzkosti komÌnovÈho tÏlesa v souladu s »SN 06 1008. Pro zajiötÏnÌ dobrÈ
p¯Ìstupnosti ke kotli se doporuËuje dodrûet minim·lnÌ vzd·lenosti, uvedenÈ
na obr·zku.
MÌstnost s instalovan˝m kotlem musÌ pro zajiötÏnÌ p¯Ìvodu dostateËnÈho
mnoûstvÌ spalovacÌho vzduchu splÚovat podmÌnky dle »SN 07 0703.
Nedostatek spalovacÌho vzduchu resp. praönÈ prost¯edÌ v tÈto mÌstnosti
zp˘sobujÌ zv˝öenou tvorbu sazÌ a zan·öenÌ vnit¯nÌch prostor˘ kotle sazemi.
P¯i n·vrhu zajiötÏnÌ dostateËnÈho p¯Ìvodu spalovacÌho vzduchu p¯i jmenovitÈm
v˝konu kotle je t¯eba vzÌt v ˙vahu obsah CO2 ve spalin·ch, z kterÈho je
spoËÌt·na orientaËnÌ spot¯eba spalovacÌho vzduchu. Tyto ˙daje jsou uvedeny
v kapitole "Technick· data".
600
930
m*
0,5
0,5
m
A
B
0,7
m
626
D
482
C
m*
1,4
*U vÌcekotlovÈ soustavy (kask·da dvou nebo t¯Ì kotl˘ DTG 220 NEZ) je
nutno dodrûet vzd·lenost mezi dvÏma kotli p¯ibliûnÏ 0,1 m, aby bylo
moûno bez obtÌûÌ dokonale namontovat sbÏraË spalin, dod·van˝ jako
p¯ÌsluöenstvÌ. (Viz detaily na str·nce 13).
** Tento minim·lnÌ rozmÏr je zapot¯ebÌ tehdy, kdyû je kotel dod·n ve
voln˝ch Ël·ncÌch a sestavuje se do bloku na mÌstÏ pomocÌ mont·ûnÌho
n·stroje (JD-S nebo JD-TE Plus).
DTG 220RozmÏr A mm
RozmÏr B mm
RozmÏr C mm
RozmÏr D mm
6
779
952
708
499
7
863
952
792
583
8
946
952
875
667
9
1113
1007
1042
750
10
1113
1007
1042
834
11
1280
1007
1209
917
12
1280
1007
1209
1001
13
1447
1007
1376
1084
14
1447
1007
1376
1168
VÏtr·nÌ a odvÏtr·nÌ kotelny
VÏtr·nÌ a odvÏtr·nÌ kotelny je nutno dimenzovat kromÏ jin˝ch p¯edpis˘ podle
»SN 07 0703.
Pozn·mka: UpozorÚujeme na to, ûe se kotel nesmÌ instalovat v mÌstnostech,
v nichû je nutno poËÌtat se znaËn˝m zneËiötÏnÌm vzduchu halogenov˝mi
uhlovodÌkov˝mi slouËeninami (p¯i chemickÈm ËiötÏnÌ, v tisk·rn·ch,
kade¯nick˝ch provozovn·ch, v dom·cnostech a prostorech pro kutilskou
Ëinnost, kde se pouûÌvajÌ ËistÌcÌ a odmaöùovacÌ prost¯edky, rozpouötÏdla a
¯edidla nebo sprejovÈ n·dobkyÖ atd.), pokud nebyla uËinÏna dostateËn·
opat¯enÌ k tomu, aby se p¯iv·dÏl Ëist˝ spalovacÌ vzduch. Pokud se tato
opat¯enÌ nedodrûÌ, odpad· p¯i poökozenÌ kotl˘, vzniklÈm uveden˝mi p¯ÌËinami,
povinnost dodavatele dodrûet z·ruËnÌ podmÌnky
ElektrickÈ p¯ipojenÌ
ElektrickÈ p¯ipojenÌ kotle na elektrickou soustavu 230 V/50 Hz se prov·dÌ
pomocÌ kotlovÈ svorkovnice v ovl·dacÌm panelu kotle. Toto p¯ipojenÌ musÌ
b˝t provedeno pevnou p¯Ìpojkou se samostatn˝m jistiËem. Kotel musÌ
b˝t ¯·dnÏ uzemnÏn. F·ze a nulov˝ vodiË nesmÌ b˝t p¯i zapojov·nÌ
zamÏnÏny.
V p¯ÌpadÏ instalace nÏkterÈho regulaËnÌho systÈmu, kter˝ je doporuËen
v˝robcem resp. dovozcem kotle, je t¯eba d˘slednÏ dodrûet oddÏlenÌ
silov˝ch vodiˢ nÌzkÈho napÏtÌ (230 V) od vodiˢ Ëidel pro malÈ napÏtÌ se
vz·jemn˝m odstupem nejmÈnÏ 10 cm, a to v dÈlce celÈ jejich trasy. KolmÈ
k¯ÌûenÌ tÏchto vodiˢ je dovoleno. V opaËnÈm p¯ÌpadÏ m˘ûe dojÌt k
nespolehlivÈ funkci regulaËnÌho systÈmu resp. ke zniËenÌ jeho elektronickÈ
¯ÌdÌcÌ Ë·sti.
Popis elektrickÈ Ë·sti kotle vËetnÏ p¯ipojovacÌ svorkovnice je uveden v
kapitole "Ovl·dacÌ panely a p¯ÌsluöenstvÌ".
D˘leûitÈ upozornÏnÌ:
V p¯ÌpadÏ instalace regulaËnÌho systÈmu je t¯eba toto provÈst v souladu
s poûadavky na ¯ÌzenÌ otopnÈ soustavy na z·kladÏ vypracov·nÌ
samostatnÈho projektu MaR.
13
Pokyny k projektov·nÌ
P¯ipojenÌ k odvodu spalin
V souvislosti s vysokou ˙ËinnostÌ tÏchto kotl˘, s modernÌ konstrukcÌ ho¯·ku
s ˙pln˝m p¯edsmÌöenÌm a efektivnÌm zp˘sobem provozu (st¯ednÏ-teplotnÌ
a nÌzko-teplotnÌ otopnÈ soustavy) v n·vaznosti na novÈ regulaËnÌ systÈmy
je u tÏchto kotl˘ pomÏrnÏ nÌzk· teplota spalin. Proto je t¯eba uËinit opat¯enÌ,
zamezujÌcÌ poökozenÌ komÌna (provlhËenÌ). V tomto smyslu a v n·vaznosti
na splnÏnÌ poûadavk˘ pro spalinovody a komÌny dle »SN 73 4201 a »SN
73 4210 se doporuËuje v p¯ÌpadÏ pot¯eby instalace omezovaËe tahu s
dodateËn˝m p¯Ìvodem vzduchu. Pro n·vrh spalinovodu a komÌna jsou k
dispozici parametry uvedenÈ v kapitole "Technick· data".
Pro v˝poËet pr˘¯ezu komÌna je nutno pouûÌt n·sledujÌcÌ data:
Typ kotle DTG Ö
EcoNOx
220-6 EcoNOx 220-7 EcoNOx 220-8 EcoNOx 220-9 EcoNOx 220-10 EcoNOx 220-11 EcoNOx 220-12 EcoNOx 220-13 EcoNOx
27
27
36
36
45
54
63
72
29,6
29,6
39,4
39,4
Jmenovit˝ tepeln˝ p¯Ìkon
(QF v kW)
49,3
59,1
68,9
78,7
Obsah CO2 (v %) (2)
7,4
7,4
7,4
7,4
HmotnostnÌ pr˘tok spalin
snÌûen˝ v˝kon
94
94
125
125
ï v kg/hod.)
(m
pln˝ v˝kon
99
119
138
163
Teplota spalin p¯i plnÈm v˝konu (tw v ∞C)
135
135
135
135
135
Pot¯ebn˝ komÌnov˝ tah (Pw v Pa)
4,0
4,0
4,0
4,0
Pr˘mÏr hrdla kou¯ovodu (Dhwn v m) 0,150
0,160
0,180
0,180
0,200
(1) snÌûen˝ v˝kon = 1. stupeÚ, pln˝ v˝kon = 2. stupeÚ. (2) obsah CO2 p¯i snÌûenÈm v˝konu: 4,5 %.
Jmenovit˝ tepeln˝ v˝kon
(Q v kW)
snÌûen˝ v˝kon (1)
pln˝ v˝kon (1)
snÌûen˝ v˝kon
pln˝ v˝kon
45
81
49,1
88,4
7,4
166
177
135
4,0
0,200
45
90
49,1
98,1
7,4
166
197
135
4,0
0,200
54
99
58,8
107,8
7,4
199
216
135
4,0
0,225
220-1
54
108
58,8
117,5
7,4
199
235
135
4,0
0,225
63
117
68,5
127,2
7,4
232
255
4,0
HydraulickÈ p¯ipojenÌ a provoznÌ podmÌnky
ï Instalaci je t¯eba provÈst podle platn˝ch technick˝ch pravidel a norem.
V˝konov·
hranice
Modely
kotl˘
< 100∞C
DTG 220 EcoNOx
DTG 220 EcoNOx
DIEMATIC-m Delta
> 100∞C < 120∞C (1)
DTG 220 EcoNOx
DTG 220 EcoNOx
DIEMATIC-m Delta
OmezovaË
minim·lnÌho
tlaku DB min.*
HlÌdaË
proudÏnÌ
SW
Pojistka p¯i
nedostatku vody
s plov·kem
WMS
OmezovaË maxim·lnÌho tlaku DB max.
Kotel < 3 bar
jiötÏn˝
x
nejsou nutn· û·dn· bezpeËnostnÏ-technick· vybavenÌ (1)
x
nebo
x
nebo
x
Kotel > 3 bar
jiötÏn˝
-
x
x dod·vka stavby
(1) V p¯ÌpadÏ zv˝öen˝ch provoznÌch teplot se musÌ v kaûdÈm p¯ÌpadÏ se soupravou pro ˙pravu CM 21 u kotle DTG 220 EcoNOx uvaûovat k pojistce p¯i nedostatku vody nebo hlÌdaËi proudÏnÌ minim·lnÌ omezovaË
tlaku (DB min.).
Pozn·mka: Je moûno pouûÌt jin· bezpeËnostnÌ za¯ÌzenÌ, pokud jsou p¯ezkouöena jako konstrukËnÌ Ë·st a jsou vhodn· pro pouûitÌ u horkovodnÌch vyvÌjeˢ skupiny II.
Tuto instalaci je t¯eba provÈst v souladu s »SN 06 0310 a to rozebÌrateln˝mi
spoji s vhodn˝mi uzavÌracÌmi armaturami. P¯itom je zvl·ötÏ nutno db·t na
n·sledujÌcÌ body:
ï bÏhem provozu ho¯·ku je t¯eba db·t na to, aby v kotli obÌhala voda
ï za vöech provoznÌch podmÌnek musÌ b˝t zajiötÏno ˙ËinnÈ a trvalÈ
odvzduöÚov·nÌ kotle a celÈ otopnÈ soustavy
ï otopn· soustava se smÌ pouûÌvat pouze s dostateËn˝m mnoûstvÌm
vody
ï je t¯eba provÈst vöechna preventivnÌ opat¯enÌ k tomu, aby se zabr·nilo
usazov·nÌ kotelnÌho kamene. ZejmÈna nap·jecÌ a obÏhov· voda kotl˘
musÌ odpovÌdat p¯edpis˘m pro kotle s mÏrn˝m tepeln˝m tokem
teplosmÏnnou plochou vyööÌm neû 23 kW/m2, zejmÈna »SN 07 7401.
ï
ï
ï
ï
»astou p¯ÌËinou ˙niku obÏhovÈ vody b˝v· nedostateËnÏ dimenzovan·
tlakov· expanznÌ n·doba s membr·nou resp. expanznÌ za¯ÌzenÌ s
automatick˝m doplÚov·nÌm obÏhovÈ vody
zabezpeËovacÌ za¯ÌzenÌ topnÈho systÈmu musÌ splÚovat »SN 06 0830
minim·lnÌ p¯Ìpustn· provoznÌ teplota v˝stupnÌ vody z kotl˘ ¯ady DTG
220 je 30∞C
je nutnÈ zabezpeËit, aby se do kotle nedost·valy z otopnÈ soustavy
û·dnÈ neËistoty a kal. Z tohoto d˘vodu se doporuËuje p¯i p¯ipojenÌ kotle
zejmÈna na staröÌ otopnÈ soustavÏ instalovat na vratnÈ potrubÌ v blÌzkosti
kotle filtraËnÌ za¯ÌzenÌ
je t¯eba db·t na to, aby nebyly p¯i provozu kotle p¯ekroËeny meznÌ
parametry uvedenÈ na ˙vodnÌ stranÏ tohoto projekËnÌho podkladu.
P¯ipojenÌ plynu
Plynov· p¯Ìpojka musÌ b˝t provϯena v souladu s »SN 38 6413 a »SN 38
6420. P¯ipojovacÌ p¯etlak plynu musÌ p¯i provozu kotle b˝t v rozsahu
1,8 kPa aû 2,4 kPa p¯i pouûitÌ zemnÌho plynu (jmenovit· hodnota:
2,0 kPa) a v rozsahu 4,75 kPa aû 5,75 kPa (jmenovit· hodnota 5,0 kPa)
p¯i pouûitÌ propanu.
P¯ipojovacÌ p¯etlak plynu nesmÌ bÏhem provozu kotle kolÌsat.
14
PotrubÌ plynovÈ p¯Ìpojky se p¯ipojuje ze zadnÌ strany kotle. Dimenze a
p¯ipojovacÌ rozmÏry jsou uvedeny v kapitole "RozmÏry a p¯Ìpojky" tohoto
projekËnÌho podkladu.
D˘leûit· pozn·mka:
Je t¯eba respektovat provoznÌ p¯etlak plynu v trysk·ch, uveden· v n·vodu,
kter˝ je souË·stÌ dod·vky kotle.
P¯Ìklady instalace
Jednokotlov· soustava
ProvedenÌ ovl·dacÌho panelu a pot¯ebnÈho p¯ÌsluöenstvÌ pro ¯ÌzenÌ d·le
uv·dÏnÈ soustavy:
- Kotel 220 EcoNOx s ovl·dacÌm panelem K + ekvitermnÌ regul·tor SR 3
nebo
N·sledujÌcÌ p¯Ìklad nepokr˝v· samoz¯ejmÏ vöechny moûnÈ p¯Ìpady.
Zde je pouze cÌlem vysvÏtlit na jednoduchÈ soustavÏ z·kladnÌ pravidla.
V kaûdÈm p¯ÌpadÏ je vöak nutno dodrûovat technick· pravidla, platnÈ
mÌstnÌ a st·tnÌ p¯edpisy.
Viz p¯edchozÌ tabulku BezpeËnostnÏ-technickÈ vybavenÌ.
- kotel 220 EcoNOx DIEMATIC-m Delta s ovl·dacÌm panelem
DIEMATIC-m Delta + Ëidlo TUV DB 116 + deska DB 115
Zde se jedn· o otopnou soustavu se za¯ÌzenÌm pro p¯Ìpravu TUV. Kotel
se pouûÌv· ve st¯ednÏteplotnÌm reûimu. V˝stupnÌ teplota vody do topnÈho
okruhu se reguluje pomocÌ t¯ÌcestnÈho smÏöovacÌho ventilu.
P¯Ìprava TUV je zajiötÏna s pouûitÌm z·sobnÌku TUV. Teplota se reguluje
Ëidlem TUV s p˘sobenÌm na ho¯·k a nabÌjecÌ Ëerpadlo TUV, s p¯ednostnÌm
spÌn·nÌm nebo bez tohoto spÌn·nÌ.
* p¯ipojenÌm d·lkovÈho ovl·d·nÌ BG 20 pracuje ovl·dacÌ panel DIEMATIC-m Delta autoadaptivnÏ, tj. p¯izp˘sobÌ topnou k¯ivku kaûdÈho jednotlivÈho
topnÈho okruhu automaticky skuteËnÈ pot¯ebÏ topenÌ.
47
230 V
49
38
4
7
21
6
8
17
4
9
9
26
30
I
E
M
T
I
C
5
49
9
1
32
27
24 24
20 mm
(54)
9
33
22
3a
9
31
31
I
0
D
57
9
11
8
9
44
M
7
3
23
10
9
60
56
28
25 25
9 27a
2
17
29 9
59
72
smÏöovan˝
topn˝
okruh
9
17
13
27
7
9
14
9
27
9
12
9
16
13
9
9 50 18
9
‰
20
19
elektrickÈ p¯Ìpojky 230 V
max. hodnota proudu pro jeden v˝stup 2 A (cos ϕ = 0,7)
ElektrickÈ p¯Ìpojky malÈho napÏtÌ. Kabely Ëidel musejÌ
b˝t uloûeny oddÏlenÏ od vodiˢ s 230 V, p¯i minim·lnÌ
vzd·lenosti 10 cm.
** s ovl·dacÌm panelem DIEMATIC-m Delta, zpoûdÏnÌ vypnutÌ Ëerpadla
kotlovÈho okruhu p¯i kaûdÈm zastavenÌ ho¯·ku
Ovl·dacÌ panel DIEMATIC-m Delta integruje ¯ÌzenÌ Ëerpadla smÏöovanÈho okruhu (11), cirkulaËnÌho Ëerpadla TUV (32), a d·le p¯Ìpojky hlÌdaËe proudÏnÌ
(5) a pojistky p¯i nedostatku vody (14).
1. potrubÌ v˝stupnÌ vody do topenÌ
2. potrubÌ vratnÈ vody z topenÌ do
kotle
3. pojistn˝ ventil (pevnÏ nastaven˝ na
3 bar)
3a. membr·nov˝ pojistn˝ ventil (»SN
06 0830) namontovan˝ nad hornÌ
hranou z·sobnÌku TUV
4. tlakomÏr
5. hlÌdaË proudÏnÌ (p¯ÌpadnÏ)
6. odluËovaË vzduchu
7. automatick˝ odvzduöÚovaË
8. ruËnÌ odvzduöÚovaË
9. uzavÌracÌ ventil
10. t¯Ìcestn˝ smÏöovacÌ ventil
11. obÏhovÈ Ëerpadlo topnÈho okruhu
12. filtraËnÌ za¯ÌzenÌ (kal)
13. ventil pro vypouötÏnÌ kalu
14. pojistka p¯i nedostatku vody
(p¯ÌpadnÏ)
16. tlakov· expanznÌ n·doba
17. vypouötÏcÌ kohout
18. plnÌcÌ za¯ÌzenÌ soustavy
19. ˙prava vody (pokud je tvrdost vody
> 16∞)
20. vodomÏr (p¯ÌpadnÏ)
21. venkovnÌ Ëidlo
22. kotlovÈ Ëidlo
23. Ëidlo teploty smÏöovanÈho okruhu
24. p¯Ìprava TUV - vstup do tepelnÈho
v˝mÏnÌku
25. p¯Ìprava TUV - v˝stup z tepelnÈho
v˝mÏnÌku
26. nabÌjecÌ Ëerpadlo TUV
27. zpÏtn· klapka
27a. zpÏtn˝ ventil
28. vstup studenÈ vody
29. redukËnÌ ventil, odpovÌdajÌcÌ normÏ
»SN 06 0830 (pokud je tlak ve
vodovodnÌ sÌti vyööÌ neû 0,8 x
otevÌracÌ p¯etlak pojistnÈho ventilu)
31. z·sobnÌk TUV
32. cirkulaËnÌ Ëerpadlo TUV
33. Ëidlo TUV
38. prostorovÈ Ëidlo
44. omezovacÌ bezpeËnostnÌ termostat
(podlahovÈ topenÌ)
47. proudov˝ chr·niË
ln = jmenovit˝ proud v pomÏru k
p¯ipojen˝m v˝stup˘m
∆I = chybn˝ proud = 30 mA
49. silovÈ relÈ (stykaË)
je zapot¯ebÌ tehdy, kdyû je t¯eba
silov˝m proudem nap·jet
komponenty (Ëerpadlo,
servomotor,Ö) nebo kdyû jsou
data komponent˘ vyööÌ, neû data,
kter· je moûno zapÌnat p¯es
ovl·dacÌ panel a regul·tor:
ï u ekvitermnÌch regul·tor˘ ËinÌ
maxim·lnÌ spÌnacÌ v˝kon v˝stup˘
(kontakty relÈ bez potenci·lu) 2 A
cos w = 0,7 nebo 400 W
ï u ovl·dacÌho panelu DIEMATIC-m
Delta ËinÌ maxim·lnÌ spÌnacÌ v˝kon
jednoho v˝stupu p¯i 2 A
cos w = 0,7 oder 400 W.
50. oddÏlovaË systÈmu
54. vy˙stÏnÌ odtokovÈho potrubÌ volnÏ
a s moûnostÌ pozorov·nÌ 20 - 40
mm nad v˝levkou
56. vstup cirkulace TUV
57. v˝stup TUV
59. zkuöebnÌ ventil
60. p¯ipojovacÌ hrdlo manometru
72. obtokovÈ potrubÌ, pot¯ebnÈ p¯i
podlahovÈm topenÌ
VÌcekotlov· soustava
Viz projekËnÌ podklad pro DIEMATIC-m Delta, p¯ÌpadnÏ DIEMATHEC.
15
BalenÌ - dod·vanÈ jednotky
N·vod pro mont·û a obsluhu se nach·zÌ v obalovÈ jednotce "TechnickÈ dokumenty". Ovl·dacÌ panely majÌ svoje vlastnÌ n·vody.
DTG 220 EcoNOx
»Ìs. obal.
jednotky
ObjednacÌ
ËÌslo
RozmÏry obalu Hmotnost DTG
LxBxH
v kg 220-6
DTG
220-7
DTG
220-8
DTG DTG DTG DTG DTG DTG
220-9 220-10 220-11 220-12 220-13 220-14
GC 005
GC 006
GC 007
8502-9400
8502-9410
8502-9420
912x1130x1115
985x1130x1115
1080x1130x1115
243
314
349
1
CG 104
CY 75
CY 76
CY 3
CY 4
CY 5
CY 6
CY 7
CY 8
8502-7093
8377-7478
8377-7479
8377-7400
8377-7401
8377-7402
8377-7403
8377-7404
8377-7405
768x720x785
875x740x820
960x740x820
1125x740x820
1125x740x820
1290x740x820
1290x740x820
1460x740x820
1460x740x820
180
206
236
263
282
306
326
352
370
1
GC 105
CY 85
CY 86
CY 35
CY 36
CY 37
CY 38
CY 39
CY 40
8502-7094
8377-7488
8377-7489
8377-7430
8377-7431
8377-7432
8377-7433
8377-7434
8377-7435
798x740x820
875x740x820
960x740x820
1125x740x820
1125x740x820
1290x740x820
1290x740x820
1460x740x820
1460x740x820
180
206
236
263
282
306
326
352
370
1
GC 049
GC 050
GC 051
GC 052
GC 053
GC 054
GC 055
GC 056
GC 057
GC 024
GC 025
GC 026
GC 027
GC 028
GC 029
GC 030
GC 031
GC 032
GC 011
GC 012
GC 013
GC 014
GC 015
GC 016
GC 017
GC 018
GC 019
8502-7038
8502-7039
8502-7040
8502-7041
8502-7042
8502-7043
8502-7044
8502-7045
8502-7046
8502-7013
8502-7014
8502-7015
8502-7016
8502-7017
8502-7018
8502-7019
8502-7020
8502-7021
8502-7000
8502-7001
8502-7002
8502-7003
8502-7004
8502-7005
8502-7006
8502-7007
8502-7008
938x480x630
938x480x630
938x480x630
938x480x630
1105x480x630
1105x480x630
1272x480x630
1272x480x630
1356x480x630
698x720x435
698x720x435
865x720x435
865x720x435
1030x720x435
1030x720x435
1195x720x435
1195x720x435
1360x720x435
980x920x225
980x920x225
980x920x225
1145x920x225
1145x920x225
1315x920x225
1315x920x225
1480x920x225
1480x920x225
40
41
42
46
47
51
52
56
57
22
24
25
27
29
31
32
35
36
32
34
36
39
41
44
45
48
50
1
GC 098
8502-7087
820x310x350
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GC 090
8502-7079
270x380
v kusech
v kg
0,2
1
6
283
1
6
314
1
6
349
1
6
384
1
6
408
1
6
441
1
6
464
1
6
500
1
6
522
ð kompletnÏ smontovan˝ kotel
kompletnÏ smontovan˝
na paletÏ
ð v obalov˝ch jednotk·ch, tÏleso kotle
v bloku plus #
tÏleso kotle
v bloku
+
spodnÌ deska
ð v obalov˝ch jednotk·ch, tÏleso ve
voln˝ch Ël·ncÌch plus #
volnÈ kotlovÈ
Ël·nky
+
p¯ÌsluöenstvÌ
# spoleËnÈ dod·vanÈ jednotky
plynov·
zabezpeËovacÌ ¯ada
p¯eruöovaË tahu
+
tepeln· izolace
+
p¯ipojovacÌ trubky
opl·ötÏnÌ
ovl·dacÌ panel K
TechnickÈ dokumenty
Celkov˝ poËet obalov˝ch jednotek
Celkov· p¯epravnÌ hmotnost
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
P¯ÌsluöenstvÌ: viz jednotlivÈ popisy v tomto podkladu
BalenÌ - dod·vanÈ jednotky
N·vod pro mont·û a obsluhu se nach·zÌ v obalovÈ jednotce "TechnickÈ dokumenty". Ovl·dacÌ panely majÌ svoje vlastnÌ n·vody.
DTG 220 EcoNOx DIEMATIC-m Delta
»Ìs. obal.
jednotky
ObjednacÌ
ËÌslo
RozmÏry obalu Hmotnost DTG
LxBxH
v kg 220-6
DTG
220-7
DTG
220-8
DTG DTG DTG DTG DTG DTG
220-9 220-10 220-11 220-12 220-13 220-14
GC 008
GC 009
GC 010
8502-9401
8502-9411
8502-9421
912x1130x1115
985x1130x1115
1080x1130x1115
243
314
349
1
CG 104
CY 75
CY 76
CY 3
CY 4
CY 5
CY 6
CY 7
CY 8
8502-7093
8377-7478
8377-7479
8377-7400
8377-7401
8377-7402
8377-7403
8377-7404
8377-7405
768x720x785
875x740x820
960x740x820
1125x740x820
1125x740x820
1290x740x820
1290x740x820
1460x740x820
1460x740x820
180
206
236
263
282
306
326
352
370
1
GC 105
CY 85
CY 86
CY 35
CY 36
CY 37
CY 38
CY 39
CY 40
8502-7094
8377-7488
8377-7489
8377-7430
8377-7431
8377-7432
8377-7433
8377-7434
8377-7435
798x740x820
875x740x820
960x740x820
1125x740x820
1125x740x820
1290x740x820
1290x740x820
1460x740x820
1460x740x820
180
206
236
263
282
306
326
352
370
1
GC 049
GC 050
GC 051
GC 052
GC 053
GC 054
GC 055
GC 056
GC 057
GC 024
GC 025
GC 026
GC 027
GC 028
GC 029
GC 030
GC 031
GC 032
GC 011
GC 012
GC 013
GC 014
GC 015
GC 016
GC 017
GC 018
GC 019
8502-7038
8502-7039
8502-7040
8502-7041
8502-7042
8502-7043
8502-7044
8502-7045
8502-7046
8502-7013
8502-7014
8502-7015
8502-7016
8502-7017
8502-7018
8502-7019
8502-7020
8502-7021
8502-7000
8502-7001
8502-7002
8502-7003
8502-7004
8502-7005
8502-7006
8502-7007
8502-7008
938x480x630
938x480x630
938x480x630
938x480x630
1105x480x630
1105x480x630
1272x480x630
1272x480x630
1356x480x630
698x720x435
698x720x435
865x720x435
865x720x435
1030x720x435
1030x720x435
1195x720x435
1195x720x435
1360x720x435
980x920x225
980x920x225
980x920x225
1145x920x225
1145x920x225
1315x920x225
1315x920x225
1480x920x225
1480x920x225
40
41
42
46
47
51
52
56
57
22
24
25
27
29
31
32
35
36
32
34
36
39
41
44
45
48
50
1
ovl·dacÌ panel
DIEMATIC-m Delta
GC 097
8502-7086
820x310x350
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TechnickÈ dokumenty
Celkov˝ poËet obalov˝ch jednotek
Celkov· p¯epravnÌ hmotnost
GC 090
8502-7079
270x380
v kusech
v kg
0,2
1
6
283
1
6
314
1
6
349
1
6
384
1
6
408
1
6
441
1
6
464
1
6
500
1
6
522
ð kompletnÏ smontovan˝ kotel
kompletnÏ smontovan˝
na paletÏ
ð v obalov˝ch jednotk·ch, tÏleso kotle
v bloku plus =//
tÏleso kotle
v bloku
+
spodnÌ deska
ð v obalov˝ch jednotk·ch, tÏleso ve
voln˝ch Ël·ncÌch plus =//
volnÈ
kotlovÈ Ël·nky
+
p¯ÌsluöenstvÌ
=// spoleËnÈ dod·vanÈ jednotky
plynov·
zabezpeËovacÌ ¯ada
p¯eruöovaË tahu
+
tepeln· izolace
+
p¯ipojovacÌ trubky
opl·ötÏnÌ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
P¯ÌsluöenstvÌ: viz jednotlivÈ popisy v tomto podkladu
17
~ Poznámky
18
~ Poznámky
19
GENER¡LNÕ ZASTOUPENÕ PRO »ESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU:
STIEBEL ELTRON, spol. s r.o., K H·j˘m 946, 155 00 Praha 5 - Stod˘lky, »esk· republika
Telefon: 02 - 5111 6111*, Fax: 02 - 3551 2122
e-mail: [email protected], http://www.stiebel-eltron.cz
Download

Dietrigaz DTG 220