TLAKOV› HOÿ¡K
PLYN
Plynov˝ monoblokov˝ ho¯·k G 30
odpovÌd· p¯edpis˘m n·sledujÌcÌch
0049 evropsk˝ch smÏrnic:
- 90/396/EWG SmÏrnice pro plynovÈ p¯Ìstroje
- 73/23/EWG SmÏrnice pro nÌzkÈ napÏtÌ
- 89/336/EWG SmÏrnice o elektromagnetickÈ kompatibilitÏ
ï IdentifikaËnÌ ËÌslo v˝robku:
CE-49AS2410
ï Kategorie plynov˝ch p¯Ìstroj˘: I2H
ï Ho¯·ky G 30 splÚujÌ podmÌnky spalov·nÌ podle »SN EN 676
V˝kon ho¯·ku v rozmezÌ
od 40 do 350 kW
SZ⁄ BRNO
Popis
MonoblokovÈ plynovÈ ho¯·ky sÈrie G 30 jsou kompaktnÌ dvoustupÚovÈ
ho¯·ky st¯ednÌho v˝konu. Byly vyvinuty speci·lnÏ k tomu, aby zaruËovaly
vysokou ˙Ëinnost a nejlepöÌ spalovacÌ hodnoty.
Ho¯·ky jsou pouûitelnÈ pro nejr˘znÏjöÌ tepelnÈ zdroje, zvl·ötÏ vöak dÌky
svÈmu p¯izp˘sobenÈmu vybavenÌ pro kotle De Dietrich GT 300 a GTG
300 C.
Zvl·ötÏ je t¯eba zd˘raznit n·sledujÌcÌ technickÈ charakteristickÈ
vlastnosti:
ï StabilnÌ v˝kony:
ñ V˝konn· aeraulika se systÈmem DUO-PRESS Æ
ñ P¯izp˘soben· hlava ho¯·ku s p¯edkalibrovan˝mi tryskami
ñ Kontrola plamene ionizaËnÌ sondou
ñ Nepatrn˝ vliv komÌna
ï Vysok· ˙Ëinnost:
ñ Nov˝ profil hlavy ho¯·ku
ñ Vysok˝ tlak zajiöùuje homogennÌ smÏs plynu se vzduchem
ï »istÈ spalov·nÌ:
ñ NÌzkÈ hodnoty NOx a emisÌ CO
ï Tich˝ provoz:
ñ HlukovÏ izolovan˝ kryt ho¯·ku, p¯izp˘soben· aeraulika, hladina hluku
je niûöÌ neû 70 dB (A) (mϯeno ve vzd·lenosti 1 m).
ï Snadn· mont·û, uv·dÏnÌ do provozu a ˙drûba:
ñ Dob¯e p¯ÌstupnÈ vöechny komponenty.
ñ PouûitÌm rychlouz·vÏr˘ je moûno ho¯·k rychle uvÈst do servisnÌ polohy
ñ UpevnÏnÌ na ho¯·kov˝ch dve¯Ìch pomocÌ posuvnÈ p¯Ìruby
ñ ElektrickÈ p¯ipojenÌ ho¯·ku s pouûitÌm konektor˘ podle euro-normy.
ï Ho¯·ky p¯izp˘sobenÈ kotl˘m De Dietrich:
ñ Ho¯·ky jsou zejmÈna p¯izp˘sobeny kotl˘m De Dietrich a zajiöùujÌ tÌm
zv˝öenou ˙Ëinnost a provoznÌ spolehlivost.
ñ Ho¯·ky jsou p¯ednastaveny od v˝robce pro p¯Ìsluön˝ rozsah v˝konu
kotl˘ (mnoûstvÌ plynu a nastavenÌ vzduchu).
ñ P¯ednastavenÌ dovoluje okamûitÈ uvedenÌ do provozu na mÌstÏ mont·ûe.
Potom je t¯eba provÈst jiû jen p¯Ìsluön· jemn· se¯ÌzenÌ podle vlastnostÌ
soustavy.
ñ Zjednoduöen· mont·û i uv·dÏnÌ do provozu.
ï Ho¯·ky, kter˝mi mohou b˝t vybaveny nejr˘znÏjöÌ kotle:
ñ V˝konovÈ parametry ho¯·k˘ dovolujÌ i bezproblÈmovÈ p¯izp˘sobenÌ k
cizÌm kotl˘m.
V tÏchto p¯Ìpadech:
ï musÌ provÈst urËenÌ modelu a vöechna nastavenÌ odbornÌk,
ï v˝konovÈ k¯ivky, uvedenÈ na str·nce 2, dovolujÌ zkontrolovat
p¯izp˘sobenÌ p¯ÌsluönÈmu kotli.
Obsah
ñ Technick· data
ï V˝konovÈ hodnoty
ï V˝konovÈ k¯ivky
ï ZobrazenÌ
ï RozmÏry
ï DalöÌ popis
ñ Dimenzov·nÌ
ï Volba typu ho¯·ku
2
2
2
3
3
4
5
5
ñ Pokyny pro instalaci
ï Instrukce k p¯ipojenÌ plynu
6
6
ï Pozn·mky k vÏtr·nÌ a odvÏtr·nÌ kotelny
6
ï ElektrickÈ p¯ipojenÌ ho¯·ku
7
ñ Zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ
7
ñ Zp˘sob dod·vky
7
GENER¡LNÕ ZASTOUPENÕ PRO »R A SR:
Stiebel Eltron spol. s r. o., K H·j˘m 946, 155 00 Praha 5, tel.: (02) 5111 6111, fax: (02) 3551 2122
e-mail: [email protected], www.stiebel-eltron.cz
Technick· data r˘zn˝ch model˘
V˝konovÈ hodnoty
G 31-4 S
G 31-5 S
G 32-5 S
G 32-6 S
G 32-7 S
G 32-8 S (2)
G 32-9 S (2)
1
1
2
2
2
2
2
40 aû 110
60 aû 165
60/85 aû 160
60/85 aû 160
4,2 aû 11,6
4,9 aû 13,5
6,3 aû 17,5
6,8 aû 20,3
6,3/9,0 aû 16,9
7,4/10,5 aû 19,7
6,3/9,0 aû 16,9 9,5/15,9 aû 23,3 18,5/21,7 aû 37,0 18,5/21,7 aû 37,0
7,4/10,5 aû 19,7 11,1/18,5 aû 27,1 21,5/25,2 aû 43,1 21,5/25,2 aû 43,1
PoËet stupÚ˘
V˝kon ho¯·ku
kW
3
90*/150 aû 220 175*/205 aû 350 175*/205 aû 350
Spot¯eba zemnÌho plynu H (1)
zemnÌho plynu L (1)
m /hod.
m3/hod.
P¯ednastavenÌ ho¯·ku
(tepeln˝ p¯Ìkon kotle)
pln˝ v˝kon / dÌlËÌ v˝kon
kW
87
103
72/103
90/129
117/167
175/206
181/258
P¯ednastavenÈ pr˘toËnÈ mnoûstvÌ
zemnÌho plynu H pln˝ v˝kon/dÌlËÌ v˝kon
m3/h
9,2
10,9
7,6/10,9
9,5/13,7
12,4/17,7
18,3/21,8
19,1/27,3
P¯ednastaven˝ tlak zemnÌho
plynu H pln˝ v˝kon/ dÌlËÌ v˝kon
mbar
6,4
2,8
1,5/2,8
2,2/4,0
2,4/4,4
2,6/3,6
2,8/5,0
P¯ednastaveno pro kotel
GT 300
GTG 300 C
304
-
304 C
305
-
306
305 C
307
306 C
308
307 C
309
308 C-309 C
P¯Ìkon motoru
VA
260
380
380
380
380
600
600
P¯epravnÌ hmotnost
kg
29
31
31
31
31
35
35
(*) NejmenöÌ v˝kon prvnÌho stupnÏ
(1) p¯i 15 ∞C - 1013 mbar.
(2) provedenÌ 20 mbar a 300 mbar
V˝konovÈ k¯ivky
G 31-4S, G 31-5 S
tlak ve spalovacÌ komo¯e
mbar
8
7
6
5
G 32-5 S, G 32-6 S, G 32-7 S, G 32-8 S, G 32-9 S
G31-5S
4
tlak ve spalovacÌ komo¯e
mbar
3
2
8
7
1
G32-8S
G32-9S
G32-7S
G 31-4S
6
0
5
0
100
v˝kon ho¯·ku (1)
kW
150
G32-5S
G32-6S
0
4
3
0
2
1
v˝kon ho¯·ku (1)
kW
0
50
100
5
10
150
200
15
20
250
25
300
30
350
35
zemnÌ plyn H
m3/h
zemnÌ plyn L
10
15
20
25
30
35
40
m3/h
(1) V˝kon ho¯·ku je nutno p¯izp˘sobit efektivnÌmu v˝konu kotle se z¯etelem na jeho ˙Ëinnost .
Objem plynu p¯i 15∞C - 1013 mbar
ZemnÌ plyn H: Hu = 9,45 kWh/m3
ZemnÌ plyn L: Hu = 8,125 kWh/m3
2
50
5
5
10
10
zemnÌ plyn H
m3/h
15
15
20
zemnÌ plyn L
m3/h
Technick· data
ZobrazenÌ
regul·tor tlaku plynu
nastavenÌ pr˘toku plynu
(pln˝ v˝kon)
hlÌdaË tlaku plynu
nastavenÌ pr˘toku plynu
(dÌlËÌ v˝kon)
plynov˝ ventil
mÌsto pro mϯenÌ tlaku plynu
uzavÌracÌ kohout plynu
p¯Ìvod plynu je moûn˝ volitelnÏ
doleva nebo doprava (od v˝robce
se dod·v· doleva)
z·kladnÌ deska
hlava ho¯·ku
elektronick˝ zapalovacÌ
transform·tor
posuvn· p¯Ìruba
automatika ho¯·ku
(s odblokovacÌm tlaËÌtkem)
tlakov· komora se samozavÌracÌ
vzduchovou klapkou
nastavenÌ mnoûstvÌ vzduchu
se servomotorem
3-pÛlov˝ konektor pro p¯ipojenÌ
externÌho pojistnÈho plynovÈho
ventilu
z·strËka pro mϯenÌ
ionizaËnÌho proudu
hlÌdaË tlaku vzduchu
7-pÛlov˝ + 4-pÛlov˝ euro-konektor
motor
vodicÌ ûebra spalovacÌho vzduchu
sk¯ÌÚ
RozmÏry
A
B
D max.
133,5
ØG
(Rp)
C
2
15
Ø min. 130
4xM8
143
Ø123
E
4xM8
170-220
296
372
Ø120
Ø min. 130
170-220
otvory v ho¯·kov˝ch dve¯Ìch
300
Typ ho¯·ku
G 31-4 S
G 31-5 S
G 32-5 S
G 32-6 S
G 32-7 S
G 32-8 S
20 mbar
300 mbar
G 32-9 S
20 mbar
805
300 mbar
A
mm
715
715
715
715
715
805
B
mm
330
330
330
330
330
340
330
340
330
C
mm
302
357
357
357
357
397
357
397
357
D
mm
190
190
190
190
190
G
coul
Rp 3/4
Rp 3/4
Rp 3/4
Rp 3/4
Rp 3/4
E
mm
76
76
76
76
76
240
Rp 1
94
240
Rp 3/4
76
Rp 1
94
Rp 3/4
76
3
Technick· data
DalöÌ popis
SystÈm Duo-PressÆ
Na dvoustupÚov˝ch ho¯·cÌch G 30 je spalovacÌ vzduch zkomprimov·n v
obÏûnÈm kole dmychadla po nas·nÌ vÌcen·sobn˝m p¯esmÏrov·nÌm na
vysok˝ dmychadlov˝ tlak.
SystÈmem DUO-PRESSÆ se tÌm zÌsk· p¯i nÌzkÈm pr˘toËnÈm mnoûstvÌ
vzduchu vysokÈho tlaku dmychadla. V˝sledkem tÈto novÈ spalovacÌ
techniky je ËistÈ a ˙spornÈ spalov·nÌ p¯i jakÈmkoliv provoznÌm reûimu, a
to i p¯i spouötÏcÌ f·zi.
P¯esnÈ a usnadnÏnÈ nastavov·nÌ
ï Hlava ho¯·ku s p¯edem kalibrovan˝mi tryskami bez nastavov·nÌ.
ï »istÈ a stabilnÌ spalov·nÌ dÌky vzduchovÈ klapce s mikrometrickou
nastavovacÌ stupnicÌ, kter· p¯esnÏ p¯izp˘sobÌ p¯Ìvod spalovacÌho
vzduchu.
⁄drûba:
DÌky rychlouz·vÏr˘m je moûno uvÈst ho¯·ky rychle do pohodlnÈ servisnÌ polohy. Jedin˝ klÌË (öestihrann˝ 4 mm) dovoluje provÈst vöechna
nastavenÌ, mont·ûnÌ a demont·ûnÌ pr·ce.
4
Dimenzov·nÌ
Volba typu ho¯·ku
Plynov˝m tlakov˝m ho¯·kem ¯ady G 30 je moûno vybavit nejr˘znÏjöÌ
kotle st¯ednÌho v˝konu.
Volba ho¯·ku
ï Nejprve je t¯eba urËit v˝kon ho¯·ku v pomÏru k v˝konu kotle. Uvaûuje
se ˙Ëinnost kotle 90 %, to znamen· faktor 0,9:
V˝kon ho¯·ku = v˝kon kotle
0,9
ï Potom se urËÌ s pomocÌ v˝konov˝ch k¯ivek (viz str·nka 2) typ ho¯·ku
podle jeho v˝konu a p¯etlaku ve spalovacÌm prostoru p¯ÌsluönÈho kotle.
Typ ho¯·ku
V˝kon min/max
Pr˘toËnÈ mnoûstvÌ plynu min/max
- zemnÌ plyn H
- zemnÌ plyn L
- zemnÌ plyn H
- zemnÌ plyn L
Tlak plynu min/max
Typ ho¯·ku
V˝kon min/max
Pr˘toËnÈ mnoûstvÌ
plynu min/max
Tlak plynu min/max
p¯i plnÈm v˝konu
p¯i plnÈm v˝konu
p¯i plnÈm v˝konu
p¯i plnÈm v˝konu
p¯i plnÈm v˝konu
p¯i plnÈm v˝konu
p¯i plnÈm v˝konu
p¯i plnÈm v˝konu
p¯i plnÈm v˝konu
p¯i plnÈm v˝konu
- zemnÌ plyn H
- zemnÌ plyn H
- zemnÌ plyn L
- zemnÌ plyn L
- zemnÌ plyn H
- zemnÌ plyn H
- zemnÌ plyn L
- zemnÌ plyn L
Ho¯·k je p¯ednastaven
(viz tabulka na str·nce 2).
pro
urËit˝
v˝konov˝
rozsah
Pokud se m· v moûnÈm rozsahu p¯izp˘sobit v˝kon, je nutno na
mÌstÏ mont·ûe znovu nastavit pr˘toËnÈ mnoûstvÌ plynu, p¯ÌpadnÏ
tlak plynu.
V n·sledujÌcÌ tabulce jsou uvedeny vûdy podle druhu plynu
a nastavovanÈho v˝konu tlak plynu a jeho pr˘toËnÈ mnoûstvÌ
(spot¯eba).
kW
m3/h
m3/h
mbar
mbar
kW
kW
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
mbar
mbar
mbar
mbar
G 31-4 S
40-110
4,2-11,6
4,9-13,5
1,4-10,2
2,0-15,3
G 32-5 S a 6 S
85-160
55-105
9,0-16,9
5,8-11,1
10,5-19,7
6,7-12,9
1,8-6,4
0,8-2,7
2,7-9,5
1,1-4,1
G 31-5 S
60-165
6,3-17,5
6,8-20,3
1,0-7,2
1,4-10,7
G 32-7 S
150-220
90-180
15,9-23,3
9,5-19,0
18,5-27,1
11,1-22,2
3,5-7,6
1,2-5,1
5,3-11,4
1,9-7,6
G 32-8 S a 9 S
205-350
175-240
21,7-37,0
18,5-25,4
25,2-43,1
21,5-29,5
3,6-10,4
2,6-4,9
5,3-15,5
3,9-7,3
Hodnoty p¯i 20 mbar (= 2 kPa) p¯ipojovacÌho p¯etlaku plynu, 1013 mbar / 15∞C
Opravn˝ faktor pro soustavy instalovanÈ ve vyööÌ nadmo¯skÈ v˝öce:
N·sledujÌcÌ tabulka dovoluje vypoËÌtat pr˘toËnÈ mnoûstvÌ plynu, mϯenÈ v urËitÈ nadmo¯skÈ v˝öce:
DnovÈ = f x D p¯iËemû D = QF
Hu
D = pr˘toËnÈ mnoûstvÌ plynu v m3/hod.
f = opravn˝ faktor (uveden˝ v n·sledujÌcÌ tabulce)
QF = v˝kon ho¯·ku v kW
Hu = v˝h¯evnost plynu: zemnÌ plyn H = 9,45 kWh/m3, zemnÌ plyn L = 8,125 kWh/m3
Nadmo¯sk· v˝öka
AtmosfÈrick˝ tlak plynu
Opravn˝ faktor f
m
mbar
0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
1013 991 968 946 924 901 880 858 837 817 797 777 757
1
1,02 1,05 1,07 1,10 1,12 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,30 1,34
P¯Ìklad: ho¯·k G 32-5 S je t¯eba nastavit na v˝kon 120 kW.
ï Ve v˝öce 0 m, pro zemnÌ plyn H - p¯Ìvod plynu 20 mbar: DnovÈ = 1 x 120 = 12,7 m3/h
9,45
120
3
= 14,0 m /h
ï Ve v˝öce 800 m, DnovÈ = 1,10 x
9,45
ï K dosaûenÌ v˝konu 120 kW v nadmo¯skÈ v˝öce 800 m je nutno nastavit pr˘toËnÈ mnoûstvÌ plynu na 14,0 m3/hod.
D˘leûit· informace: Pokud by nebylo pr˘toËnÈ mnoûstvÌ plynu DnovÈ obsaûeno v rozsahu, uvedenÈm pro ho¯·k, pak je nutno zvolit v˝konnÏjöÌ ho¯·k.
V naöem p¯Ìkladu je ho¯·k G 32-5 S uveden pro pr˘toËnÈ mnoûstvÌ plynu p¯i zemnÌm plynu E aû do 16,9 m3/hod. (takûe pr˘toËnÈ mnoûstvÌ plynu
14,0 m3/hod. bude tÌmto typem ho¯·ku bez problÈm˘ zajiötÏno).
5
Instrukce k instalaci
P¯ipojenÌ plynu
Podle »SN 38 6413 musÌ mÌt minim·lnÌ p¯ipojovacÌ tlak n·sledujÌcÌ
jmenovitou hodnotu:
Celkov˝ rozsah u zemnÌho plynu: 18 - 50 mbar / 55 - 330 mbar pro
G 32-8 S a G 32-9S
VÏtr·nÌ a odvÏtr·nÌ kotelny
Toto je t¯eba dimenzovat podle p¯Ìsluön˝ch norem a mÌstnÌch p¯edpis˘.
Pozn·mka: UpozorÚujeme, ûe se kotel nesmÌ instalovat v prostor·ch
se znaËn˝m zneËiötÏnÌm vzduchu halogenov˝mi uhlovodÌky (ËisticÌ a
odmaöùovacÌ prost¯edky, rozpouötÏdla a ¯edidla nebo sprejovÈ p¯Ìpravky
atd. p¯i chemickÈm ËiötÏnÌ, v tisk·rn·ch, kade¯nick˝ch provozovn·ch,
v dom·cnostech a mÌstnostech pro kutily) pokud nebyla uËinÏna
dostateËn· opat¯enÌ k zajiötÏnÌ dostateËnÈho p¯Ìvodu ËistÈho spalovacÌho
vzduchu pro ho¯·k.
Pokud se tento pokyn nedodrûÌ, odpad· z·ruka na poökozenÌ kotle,
zp˘sobenÈ uvedenou p¯ÌËinou.
P¯ipojenÌ elektrickÈho proudu
Ho¯·ky G 30 jsou osazeny dvÏma euro-konektory (jeden 7-pÛlov˝,
jeden 4-pÛlov˝), kterÈ se jednoduöe spojÌ s protikonektory, p¯ich·zejÌcÌmi
z ovl·dacÌho panelu.
Pokud by v individu·lnÌm p¯ÌpadÏ nebyl protikonektor k dispozici, je
moûno ho¯·k elektricky p¯ipojit n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
Ho¯·k G 31
(jednostupÚov˝)
L1
F
ZG
TS
N
TCH
VA
CH
: f·ze
: pojistka
: hlavnÌ vypÌnaË
: bezpeËnostnÌ termostat
: nula
: kotlov˝ termostat
: poruchov· indikace, externÌ
: ËÌtaË provoznÌch hodin
Pozn·mka:
RegulaËnÌ ¯etÏzec, zvl·ötÏ termostaty a ekvitermnÌ regulace, musejÌ b˝t
dimenzov·ny pro napÏtÌ 230 volt˘ 50 Hz a minim·lnÌ spÌnacÌ proud
10 A.
Ho¯·k G 32
(dvoustupÚov˝)
zd̯ka ho¯·ku
7-pÛlov·
zd̯ka ho¯·ku
4-pÛlov·
zd̯ka ho¯·ku
7-pÛlov·
zd̯ka ho¯·ku
4-pÛlov·
konektor kotle
7-pÛlov˝
konektor kotle
4-pÛlov˝
konektor kotle
7-pÛlov˝
konektor kotle
4-pÛlov˝
L1
F
ZG
TS
N
TCH1
TCH2
VA
CH1
CH2
: f·ze
: pojistka
: hlavnÌ vypÌnaË
: bezpeËnostnÌ termostat
: nula
: kotlov˝ termostat 1.stupnÏ
: kotlov˝ termostat 2.stupnÏ
: poruchov· indikace, externÌ
: ËÌtaË provoznÌch hodin 1.stupnÏ
: ËÌtaË provoznÌch hodin 2.stupnÏ
P¯ipojenÌ externÌho pojistnÈho ventilu (musÌ zajistit uûivatel)
Ho¯·ky ¯ady G 30 jsou vybaveny 3-pÛlov˝m euro-konektorem pro moûnost p¯ipojenÌ externÌho elektrickÈho pojistnÈho ventilu.
6
Instrukce k instalaci
Zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ
Kontrola tÏsnosti VPS 504
(objednacÌ ËÌslo: 9794-9955)
Tato p¯Ìdavn· pojistn· armatura je vhodn· pro dvoustupÚov˝ plynov˝
ventil.
Kontroluje tÏsnost elektrickÈho plynovÈho ventilu p¯ed a po kaûdÈm
spuötÏnÌ ho¯·ku.
P¯i netÏsnosti ventilu z˘stane ho¯·k vypnut.
Protihlukov˝ kryt
(objednacÌ ËÌslo: 8802-7180)
510
Na vyû·d·nÌ je moûno dodat protihlukov˝ kryt. Tento kryt dovoluje snÌûit
hladinu hluku ho¯·ku G 30 o 20 dB (A).
790
a
os tle
ko
355
aû
870
620
Zp˘sob dod·vky
1 obalov· jednotka pro kaûd˝ typ ho¯·ku
Ho¯·k
Ho¯·k kompletnÌ
Objed.ËÌslo
P¯epravnÌ hmotnost
G 30
1 obalov· jednotka
770 x 800 x 370 mm
kg
S G 32-8 S G 32-9 S G 32-9 S
G 31-4 S G 31-5 S G 32-5 S G 32-6 S G 32-7 S G2032-8
mbar 300 mbar 20 mbar 300 mbar
8802-7064 8802-7065 8802-7085 8802-7066 8802-7067 8802-7068 8802-7070 8802-7069 8802-7071
29
31
31
31
31
35
35
35
35
7
GENER¡LNÕ ZASTOUPENÕ PRO »ESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU:
STIEBEL ELTRON, spol. s r.o., K H·j˘m 946, 155 00 Praha 5 - Stod˘lky, »esk· republika
Telefon: 02 - 5111 6111*, Fax: 02 - 3551 2122
e-mail: [email protected], http://www.stiebel-eltron.cz
Download

Plynový monoblokový horák G 30