»ESKY
Z·vÏsnÈ z·sobnÌky TUV
BMF 50 a BMF 80
pro z·vÏsnÈ kotle
CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS
BMF
CITY
N·vod k mont·ûi,
uvedenÌ do provozu
a ˙drûbÏ
02/01 - 94858095 - 8953-4050C
OBSAH
1. DŸLEéIT¡ DOPORU»ENÕ ................................................................................................................................. 3
2. POPIS .................................................................................................................................................................. 3
2.1 RozmÏry a p¯ipojenÌ .......................................................................................................................................4
2.2 Technick· data ............................................................................................................................................... 5
2.3.Zp˘sob dod·vky ............................................................................................................................................ 5
3. MONT¡é .............................................................................................................................................................. 6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
UmÌstÏnÌ ......................................................................................................................................................... 6
Mont·û sestavy kotel/z·sobnÌk...................................................................................................................... 6
P¯ipojenÌ prim·rnÌho okruhu z·sobnÌku.......................................................................................................... 9
P¯ipojenÌ sekund·rnÌho okruhu z·sobnÌku ..................................................................................................... 9
ElektrickÈ zapojenÌ ....................................................................................................................................... 11
Mont·û opl·ötÏnÌ.......................................................................................................................................... 11
4. UVEDENÕ DO PROVOZU .................................................................................................................................. 13
5. ⁄DRéBA A PERIODICK… KONTROLY............................................................................................................. 13
6. KONTROLNÕ LIST ⁄DRéBY ............................................................................................................................. 15
7. STANDARDNÕ Z¡RU»NÕ PODMÕNKY.............................................................................................................. 16
8. N¡HRADNÕ DÕLY ............................................................................................................................................... 16
l shoda s normami / znaËka
UvedenÈ z·vÏsnÈ z·sobnÌky TUV
n·sledujÌcÌm evropsk˝m smÏrnicÌm:
odpovÌdajÌ
- 73/23 EHS SmÏrnice pro nÌzkÈ napÏtÌ
SouvisejÌcÌ norma: »SN EN 60.335.1
- 89/336 EHS SmÏrnice pro elektromagnetickou
kompatibilitu
SouvisejÌcÌ normy: »SN EN 50.081.1/»SN EN
50.082.1/»SN EN 55.014
2
Z·vÏsnÈ z·sobnÌky TUV BMF 50 a BMF 80 popsanÈ v
tomto n·vodu jsou urËeny pro p¯Ìpravu TUV se
z·vÏsn˝mi kotli CITY 1.24 BS, 1.24 FF BS, 3.24 BS a
3.24 FF BS.
1. DŸLEéIT¡ DOPORU»ENÕ
l Sestava z·sobnÌk/kotel musÌ b˝t instalov·na v mÌstÏ
chr·nÏnÈm proti mrazu. Z·sobnÌk TUV je t¯eba
instalovat v mÌstÏ s co nejmenöÌ tepelnou ztr·tou.
V kaûdÈm p¯ÌpadÏ se doporuËuje v˝stupnÌ potrubÌ
TUV tepelnÏ izolovat.
- Mont·û, uvedenÌ do provozu a ˙drûba musÌ
b˝t prov·dÏny v souladu s platn˝mi
normami (zejmÈna »SN 06 0830), s
mÌstnÌmi p¯edpisy a s tÌmto n·vodem.
l Tento n·vod musÌ b˝t k dispozici v blÌzkosti instalace
tohoto z·sobnÌku.
- DodrûenÌ tÏchto p¯edpis˘ je nezbytnÏ nutnÈ
pro zaruËenÌ spr·vnÈ a spolehlivÈ funkce
tohoto v˝robku.
UpozornÏnÌ:
- Pro uzn·nÌ z·ruky nesmÌ b˝t na z·sobnÌku
TUV prov·dÏny û·dnÈ ˙pravy.
- Prim·rnÌ a sekund·rnÌ okruh z·sobnÌku
nesmÌ b˝t hydraulicky propojen.
- Cirkulace TUV nesmÌ b˝t prov·dÏna p¯es
v˝mÏnÌk TUV.
2. POPIS
N·drû z·sobnÌku je vyrobena z kvalitnÌ oceli, z vnit¯nÌ
strany smaltovanÈ p¯i teplotÏ 850∞C speci·lnÌm emailem
s vysok˝m obsahem sklenÏn˝ch vl·ken, chr·nÌcÌ n·drû
proti korozi.
N·drû je rovnÏû chr·nÏna proti korozi pomocÌ
magnÈziovÈ diody, kterou je t¯eba pravidelnÏ kontrolovat
a v p¯ÌpadÏ jejÌho opot¯ebenÌ vymÏnit. (viz kapitola 5
"⁄drûba").
P¯ed·nÌ tepla do sekund·rnÌho okruhu je zajiötÏno
pomocÌ spir·lovÈho tepelnÈho v˝mÏnÌku s velk˝m
vnÏjöÌm povrchem, kter˝ je rovnÏû smaltov·n.
Z·sobnÌky TUV BMF 50 a BMF 80 jsou ˙ËinnÏ izolov·ny
polyuretanovou pÏnou bez polychlorovan˝ch bifenyl˘,
coû umoûÚuje minimalizovat tepelnÈ ztr·ty.
- Z·sobnÌk TUV je dod·v·n s teplotnÌm Ëidlem NTC s
konektorem a p¯ipojovacÌm kabelem.
- Opl·ötÏnÌ je provedeno z lakovanÈho ocelovÈho plechu
a je rozebÌratelnÈ.
- Po skonËenÌ ûivotnosti z·sobnÌku TUV m˘ûe b˝t jeho
izolace snadno oddÏlena od n·drûe. PolyetylÈnov˝
film na tÈto izolaci zabr·nÌ jejÌmu p¯ilnutÌ k n·drûi.
Tato koncepce p¯ispÌv· k ochranÏ ûivotnÌho prost¯edÌ,
kdyû umoûÚuje recyklovat zvl·öù r˘znÈ Ë·sti tohoto
z·sobnÌku.
3
2.1 RozmÏry a p¯ipojenÌ
BMF 50
450
450
20
20
410
410
380
20
20
886
880
225
B
G
A
C
H
D
15(1)
F
I
6
14
69
5
12 0
26
E
8953N097B
BMF 80
450
450
20
20
410
225
410
450
20
20
B
G
A
C
880
886
D
H
F
5
12 0
26
3
15(1)
I
E
11
0
19
8953N096B
(1) Minim·lnÌ rozmÏr pro dodanou öablonu k vrt·nÌ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
OdvzduönÏnÌ v˝mÏnÌku
JÌmka dÈlky 300 mm pro Ëidlo NTC
V˝stup TUV R 3/4"* (ËervenÏ oznaËeno)
Vstup do v˝mÏnÌku G 3/4"*
V˝stup z v˝mÏnÌku G 3/4"*
Vstup studenÈ vody R 3/4"* (mod¯e oznaËeno)
MagnÈziov· ochrann· anoda
UzemnÏnÌ anody
V˝mÏnÌk
Pozn·mka: Z·sobnÌky BMF 50 a BMF 80 mohou b˝t
montov·ny vpravo nebo vlevo od kotle.
* R = kÛnick˝ z·vit
G = v·lcov˝ z·vit (tÏsnÏno ploch˝m tÏsnÏnÌm)
4
2.2 Technick· data
Parametr
Jednotka
BMF 50
BMF 80
∞C
95
95
bar
10
10
3
3
0,75
0,75
∞C
95
95
bar
10
10
l
50
80
kW
24
24
l/hod
590
590
l/10 min
100
135
Prim·rnÌ okruh (topn· voda)
Maxim·lnÌ provoznÌ teplota
Maxim·lnÌ provoznÌ tlak
Objem v˝mÏnÌku
l
Povrch v˝mÏnÌku
m2
Sekund·rnÌ okruh (TUV)
Maxim·lnÌ provoznÌ teplota
Maxim·lnÌ provoznÌ tlak
Objem z·sobnÌku
V˝kon
Prim·rnÌ okruh 85∞C
V˝kon v˝mÏnÌku (1)
Trval˝ v˝kon (1)
äpiËkov˝ v˝kon p¯i ∆T 30 K (za 10 min)
MnoûstvÌ TUV p¯i DT 30 K 1. hodinu
(2)
725
760
min
l
17
20
kWh/24 hod
1,1
1,1
0,53
0,41
Doba oh¯evu TUV z 10 na 60∞C
PohotovostnÌ ztr·ta p¯i TUV = 65∞C
OchlazovacÌ konstanta
Wh/24 hod.l.∞C
Hmotnost
P¯epravnÌ hmotnost n·drûe
kg
37
49
P¯epravnÌ hmotnost opl·ötÏnÌ
kg
10
10
Celkov· p¯epravnÌ hmotnost
kg
47
59
Typ
BMF 50
BMF 80
Obalov· jednotka z·sobnÌku
EE 24
EE 25
EE 08
EE 08
(1) Studen· voda: 10∞C - TUV: 45∞C
(2) Nastaven· teplota TUV: 60∞C
2.3 Zp˘sob dod·vky
Obalov· jednotka opl·ötÏnÌ s:
- flexibilnÌm hydraulick˝m propojenÌm
- n·vodem, Ëidlem TUV, mont·ûnÌ öablonou a örouby
5
3. MONT¡é
Z·sobnÌky BMF 50 a BMF 80 jsou urËeny pro p¯ipojenÌ
tÏsnÏ vedle z·vÏsn˝ch kotl˘ CITY. Komplet kotle a
z·sobnÌku tak tvo¯Ì esteticky harmonick˝ celek.
Pro hydraulickÈ p¯ipojenÌ z·sobnÌku ke kotli zleva nebo
zprava je urËena propojovacÌ sada, kter· je dod·v·na
spoleËnÏ s obalovou jednotkou opl·ötÏnÌ z·sobnÌku.
3.1 UmÌstÏnÌ
Z·sobnÌk vlevo
Z·sobnÌky BMF 50 a BMF 80 jsou navrûeny pro p¯ipojenÌ
k z·vÏsn˝m kotl˘m CITY zleva nebo zprava.
HydraulickÈ propojenÌ mezi z·sobnÌkem a
kotlem je dod·v·no spoleËnÏ s opl·ötÏnÌm
z·sobnÌku.
StÏna, na kterÈ je z·sobnÌk a kotel namontov·n, musÌ min. 25 mm
mÌt nosnost odpovÌdajÌcÌ hmotnosti tÈto sestavy vËetnÏ doporu≈ 140 aû 190 kg).
Ëeno 50
naplnÏnÈ vody (≈
min. 25 mm
min. 965 - doporuËeno 1015
doporuËeno 50
Z·sobnÌk vpravo
8953N100
8,4 cm
3.2 Mont·û sestavy kotel/z·sobnÌk
30 cm
mini
Na zaË·tku instalace sestavy kotel/z·sobnÌk namontovat
mont·ûnÌ r·m.
K tomu pouûijte n·vod dod·van˝ s tÌmto r·mem.
Aby se dos·hlo spr·vnÈho uspo¯·d·nÌ
p¯ednÌch stÏn kotle a z·sobnÌku, musÌ b˝t
v z·vislosti na pouûitÈm z·sobnÌku zvolen
spr·vn˝ mont·ûnÌ r·m.
Z·sobnÌk
Mont·ûnÌ r·m pro CITY 1.24 nebo 3.24
BMF 50
StandardnÌ r·m HA 9
BMF 80
ZesÌlen˝ r·m HA 11
8953N099
6
Z·sobnÌk BMF 50
- K vrt·nÌ pouûÌt ocelovou öablonu, dod·vanou s
opl·ötÏnÌm z·sobnÌku.
- P¯iloûit k r·mu kotle vlevo nebo vpravo.
- Vyvrtat 2 otvory ∅ 8 mm.
(1)
* Pozn·mka:
V p¯ÌpadÏ pochybnosti o kvalitÏ tÏchto upevÚovacÌch
otvor˘ lze vyvrtat dalöÌ otvory soubÏûnÏ vedle v hornÌ
Ë·sti r·mu.
- Sejmout öablonu.
¬8
Z·sobnÌk
vpravo
StandardnÌ
r·m
HA 9
Otvory pro opravu
Z·sobnÌk
vlevo
8953N024 C
(1) äablona umÌstÏn· pro mont·û z·sobnÌku vpravo od
kotle.
8953N098 C
Z·sobnÌk BMF 80
- K vrt·nÌ pouûÌt ocelovou öablonu se z·¯ezy smÏrem
dol˘.
(1)
- P¯iloûit k r·mu kotle vlevo nebo vpravo.
- PokraËovat stejn˝m zp˘sobem jako u BMF 50.
Z·sobnÌk
vpravo
ZesÌlen˝
r·m kotle
HA11
Z·sobnÌk
vlevo
(1) äablona umÌstÏn· pro mont·û z·sobnÌku vpravo od
kotle.
8953N025 C
7
- Vloûit 2 hmoûdinky ∅ 8 mm.
- Lehce naöroubovat 2 örouby ∅ 6 x 60 mm.
- Mezi hlavou öroubu a p¯ÌËkou nechat volnou mezeru
nÏkolik mm.
KlÌË Ë. 10
StandardnÌ
nebo zesÌlen˝
r·m kotle
8953N026
l ZavÏsit kotel do r·mu.
K tomu pouûÌt n·vod dod·van˝ s kotlem.
Otvory pro
opravu
l Na p¯ipravenÈ 2 örouby zavÏsit z·sobnÌk.
- Ve spodnÌ Ë·sti vyvrtat 2 otvory ∅ 8 mm.
- Vloûit 2 hmoûdinky ∅ 8 mm.
- Naöroubovat 2 örouby ∅ 6 x 60 mm.
- Vöechny 4 upevÚovacÌ örouby z·sobnÌku pevnÏ
dot·hnout.
KlÌË Ë. 10
Z·sobnÌk
vpravo
8953N027 B
8
3.3 P¯ipojenÌ prim·rnÌho okruhu z·sobnÌku (v˝mÏnÌk)
- P¯ipojit flexibilnÌ hadice C s vloûen˝m tÏsnÏnÌm B a
dodrûet pokyny na ötÌtku D.
P¯ipojenÌ musÌ b˝t provedeno dle platn˝ch p¯edpis˘ a
norem, zejmÈna »SN 06 0830.
Mezi kotlem a pojistn˝m ventilem
kotlovÈho okruhu nesmÌ b˝t p¯ipojen
û·dn˝ uzavÌracÌ prvek.
Otopn· soustava musÌ b˝t hydraulicky
zcela oddÏlena od vodovodnÌho ¯·du, se
kter˝m je propojena napouötÏcÌm
ventilem.
P¯ed provedenÌm p¯ipojenÌ hydraulickÈho okruhu kotle
a/nebo prim·rnÌho okruhu z·sobnÌku TUV (topnÈ vloûky)
je nezbytnÈ hydraulick˝ okruh ¯·dnÏ propl·chnout, aby
se zamezilo poökozenÌ funkËnÌch Ë·stÌ tohoto okruhu
(pojistn˝ ventil, Ëerpadlo, zpÏtnÈ klapky Ö) p¯Ìpadn˝mi
neËistotami.
B
B
C
B
C
D
8953N039 C
8953N079
3.4 P¯ipojenÌ sekund·rnÌho okruhu z·sobnÌku TUV (pitn· voda)
l P¯ed hydraulick˝m p¯ipojenÌm tohoto okruhu je nezbytnÈ
uËinit opat¯enÌ, aby do tohoto okruhu nevnikly Ë·stice,
kterÈ by mohly zabr·nit spr·vnÈ funkci pojistnÈho
za¯ÌzenÌ tohoto okruhu. P¯ipojenÌ musÌ b˝t provedeno
dle platn˝ch hygienick˝ch a bezpeËnostnÌch p¯edpis˘
a norem, zejmÈna »SN 06 0830.
V p¯ÌpadÏ moûnosti p¯ekroËenÌ provoznÌho p¯etlaku
5,5 bar musÌ b˝t p¯ed pojistnou skupinu, ale za vodomÏr,
instalov·n pro zajiötÏnÌ st·lÈho provoznÌho p¯etlaku
redukËnÌ ventil.
l V˝tok z odfukovÈho potrubÌ pojistnÈho prvku musÌ b˝t
sveden p¯es sifon do odpadovÈho potrubÌ.
l HydraulickÈ p¯ipojenÌ z·sobnÌku TUV v souladu s
platn˝mi hygienick˝mi a bezpeËnostnÌmi p¯edpisy je
uvedeno na obr·zku na n·sledujÌcÌ stranÏ.
Pokud je hydraulickÈ p¯ipojenÌ tohoto okruhu
provedeno
mÏdÏn˝m
potrubÌm
kombinovan˝m s ocelov˝mi nebo litinov˝mi
komponenty, musÌ b˝t v mÌstÏ p¯ipojenÌ
tohoto potrubÌ k z·sobnÌku na v˝stupu TUV
vloûen izolaËnÌ mezikus, aby se zabr·nilo
korozi, vzniklÈ galvanick˝m Ël·nkem.
Maxim·lnÌ provoznÌ p¯etlak sekund·rnÌho
okruhu z·sobnÌku TUV je 10 bar.
DoporuËen˝ pojistn˝ ventil musÌ mÌt
otevÌracÌ p¯etlak max. 7 bar.
l P¯ipojenÌ pojistnÈho ventilu nebo pojistnÈ skupiny tohoto
okruhu nesmÌ obsahovat û·dnÈ oddÏlovacÌ prvky. Odvod
z odfukovÈho potrubÌ tÏchto pojistn˝ch prvk˘ musÌ b˝t
voln˝.
9
9.
UzavÌracÌ ventil
24. Vstup do v˝mÏnÌku
25. V˝stup z v˝mÏnÌku
28. Vstup studenÈ vody (mod¯e oznaËeno)
29. RedukËnÌ ventil
30. Pojistn· skupina s otevÌracÌm p¯etlakem 7 bar
a. VestavÏn· zpÏtn· klapka na p¯Ìvodu studenÈ vody
b. P¯ipojenÌ studenÈ vody k z·sobnÌku TUV
c. UzavÌracÌ ventil
57
d. Pojistn˝ ventil s otevÌracÌm p¯etlakem 7 bar a ruËnÌm
vypouötÏnÌm
56
24
28
25
e. VypouötÏcÌ otvor
b
c
54. P¯eruöenÌ v˝toku z odfukovÈho potrubÌ pojistnÈ skupiny
d
56. OdvzduönÏnÌ v˝mÏnÌku
e
a
30
K hydraulickÈmu
oddÏlovaËi kotle
82
9
29
2 cm
(54)
57. V˝stup TUV (ËervenÏ oznaËeno)
8953N029A
82. T-kus pro napouötÏnÌ otopnÈ soustavy p¯es hydraulick˝
oddÏlovaË ñ viz pokyny v n·sledujÌcÌm Ël·nku
NapouötÏcÌ T-kus (poz. 82 na hornÌm obr·zku) je
dod·v·n s mÏdÏn˝m potrubÌm v obalovÈ jednotce
mont·ûnÌho r·mu ke kotli ¯ady CITY 1.24. a to HA 9 pro
z·sobnÌk BMF 50 nebo HA 11 pro z·sobnÌk BMF 80.
UmoûÚuje provÈst napouötÏnÌ topnÈho systÈmu p¯es
hydraulick˝ oddÏlovaË instalovan˝ na mont·ûnÌm r·mu
kotle.
MÏdÏnÈ potrubÌ obsahuje koleno 90∞ s p¯evleËnou maticÌ
a tÏsnÏnÌm pro p¯ipojenÌ hydraulickÈho oddÏlovaËe.
DÈlka mÏdÏnÈho potrubÌ se p¯izp˘sobÌ v z·vislosti na
jeho trase (z·sobnÌk instalovan˝ vpravo nebo vlevo od
kotle - viz vedlejöÌ obr·zek).
Trubka musÌ b˝t u¯Ìznuta na spr·vnou dÈlku a kolmo,
aby mohla b˝t pomocÌ vsuvky p¯ipojena k napouötÏcÌmu
T-kusu.
8953N030
Pozn·mky:
- Pojistn· skupina a jejÌ p¯ipojenÌ k z·sobnÌku musÌ mÌt
stejn˝ pr˘mÏr jako p¯ipojovacÌ potrubÌ studenÈ vody
sekund·rnÌho okruhu z·sobnÌku (R 3/4").
- V˝öka pojistnÈ skupiny musÌ b˝t niûöÌ neû vstup
studenÈ vody (viz obr. naho¯e).
- VypouötÏcÌ potrubÌ musÌ mÌt st·l˝ a dostateËn˝ sp·d
a jeho Ë·sti musÌ b˝t nejmÈnÏ ve stejnÈ v˝öce jako
v˝stupnÌ otvor pojistnÈ skupiny (aby byl umoûnÏn voln˝
v˝tok z pojistnÈ skupiny v p¯ÌpadÏ p¯etlaku).
10
3.5 ElektrickÈ p¯ipojenÌ
P¯ipojit teplotnÌ Ëidlo NTC z·sobnÌku TUV do ovl·dacÌho
panelu kotle. Vloûit Ëidlo TUV na dno jÌmky dÈlky 300 mm
v z·sobnÌku TUV.
TA
M
BU
S TA
M
SB
12
300
BU
S
P¯ipojenÌ musÌ b˝t provedeno p¯ed
p¯ipnutÌm nap·jecÌho napÏtÌ.
SB
12
3
3
8666N173B
3.6 Mont·û opl·ötÏnÌ
8953N031 B
8953N033 B
l Nejprve opl·ötit kotel (dle n·vodu dodanÈho s kotlem).
l Nasunout p¯ednÌ kryt do 4 ˙chyt˘ v boËnÌch krytech.
l Namontovat oba boËnÌ kryty z·sobnÌku a zasunout
jejich zadnÌ hornÌ jaz˝Ëky do otvor˘ v p¯ednÌm r·mu
z·sobnÌku.
l Naöroubovat v hornÌ Ë·sti 2 örouby do plechu.
l Zaöroubovat ve spodnÌ Ë·sti 2 örouby do plechu.
11
l Namontovat hornÌ kryt
l P¯ipevnit pomocÌ 4 öroub˘ do plechu.
8953N034 B
PÿED MONT¡éÕ SPODNÕHO KRYTU DOBÿE
ODVZDUäNIT PRIM¡RNÕ OKRUH Z¡SOBNÕKU
l Namontovat spodnÌ kryt
a
Zasunout spodnÌ kryt do 2 ˙chyt˘ boËnÌch kryt˘.
b
SpodnÌ kryt vzadu upevnit pomocÌ 2 öroub˘ do
plechu.
1
1
2
2
8953N080A
12
4. UVEDENÕ DO PROVOZU
l Napustit z·sobnÌk vstupnÌm potrubÌm studenÈ vody.
l Odvzduönit okruh v˝mÏnÌku TUV pomocÌ odvzduöÚovaËe
(poz. A na obr·zku na str. 4).
l Odvzduönit sekund·rnÌ okruh z·sobnÌku, aby se
zabr·nilo hluku zp˘soben˝m vzduchem obsaûen˝m ve
vodÏ, kter˝ se p¯i oh¯evu a Ëerp·nÌ tÈto vody p¯emisùuje.
l Zkontrolovat pojistnÈ prvky (pojistn˝ ventil nebo
jednotlivÈ Ë·sti pojistnÈ skupiny) dle n·vodu p¯iloûenÈho
k tÏmto prvk˘m.
Proto je t¯eba nechat bÏhem napouötÏnÌ otev¯en˝ v˝stup
TUV, tento kohout uzav¯Ìt pouze tehdy, jestliûe je v˝tok
vody z v˝stupnÌho potrubÌ TUV jiû bez hluku.
BÏhem p¯Ìpravy TUV m˘ûe vlivem dilatace
objemu vody v z·sobnÌku doch·zet k jejÌmu
v˝toku z odfukovÈho potrubÌ pojistnÈho
prvku.
Tento jev je zcela norm·lnÌ a v û·dnÈm
p¯ÌpadÏ se tomuto v˝toku nesmÌ
zabraÚovat.
Potom odvzduönit postupnÏ cel˝ rozvod TUV p¯i otev¯enÌ
p¯Ìsluön˝ch kohout˘.
5. ⁄DRéBA A PERIODICK… KONTROLY
l MagnÈziov· anoda:
MagnÈziov· anoda musÌ b˝t zkontrolov·na nejmÈnÏ
jednou za dva roky. Po prvnÌ kontrole a po jejÌm
opot¯ebenÌ se interval tÈto kontroly upravÌ.
Anoda m˘ûe b˝t zkontrolov·na dle n·sledujÌcÌch dvou
metod:
- Vizu·lnÌ kontrola:
Anoda musÌ b˝t vymÏnÏna, jestliûe jejÌ pr˘mÏr je menöÌ
neû 15 mm (p˘vodnÌ pr˘mÏr = 33 mm).
l Pojistn· armatura:
Spr·vnou funkci pojistnÈ armatury je nezbytnÈ
zkontrolovat jedenkr·t mÏsÌËnÏ, aby se zamezilo
p¯ÌpadnÈmu p¯etlaku nad povolenou hodnotu.
l Odv·pnÏnÌ:
DoporuËuje se nechat provÈst v p¯ÌpadÏ v·penitÈ vody
jednou roËnÏ odbornÌkem odv·pnÏnÌ v˝mÏnÌku TUV,
aby byl zaruËen tepeln˝ v˝kon z·sobnÌku - viz n·sledujÌcÌ
pokyny.
- Kontrola mϯenÌm:
- Odpojit uzemÚovacÌ vodiË anody,
- Zmϯit elektrick˝ proud mezi anodou a pl·ötÏm
z·sobnÌku; je-li proud menöÌ neû 0,1 mA, je t¯eba
anodu vymÏnit.
l Opl·ötÏnÌ:
DoporuËuje se Ëistit m˝dlovou vodou.
Jestliûe musÌ b˝t anoda vymÏnÏna, je t¯eba postupovat dle
n·sledujÌcÌch odstavc˘.
13
PracovnÌ postup p¯i odv·pnÏnÌ, kontrole a v˝mÏnÏ magnÈziovÈ anody
l Uzav¯Ìt p¯Ìvod studenÈ vody a z·sobnÌk vypustit. P¯i
vypouötÏnÌ z·sobnÌku p¯es pojistnou armaturu je tuto
t¯eba p¯estavit do polohy "vypouötÏnÌ" a otev¯Ìt kohout
TUV (nebo vypouötÏcÌ kohout), aby mohl do
z·sobnÌku vnikat vzduch.
l Z jÌmky vyjmout teplotnÌ Ëidlo A.
l Vyöroubovat dva örouby C p¯ednÌho spodnÌho krytu
B a tento kryt sejmout.
l Odöroubovat kryt D (klÌË Ë. 13).
l Zkontrolovat ochrannou anodu E a p¯ÌpadnÏ vymÏnit.
l Zkontrolovat v˝mÏnÌk TUV:
- p¯ÌpadnÏ odv·pnit, aby byl zaruËen jeho tepeln˝
v˝kon.
l V·pnÌk, kter˝ je na dnÏ z·sobnÌku vylouËen ve formÏ
kaöe nebo vrstvy kotlovÈho kamene, odstranit.
V·pnÌk usazen˝ na vnit¯nÌch stÏn·ch z·sobnÌku
neodstraÚovat, protoûe zaruËuje dodateËnou ochranu
proti korozi a zlepöuje tepelnÏ izolaËnÌ vlastnosti
z·sobnÌku. V˝mÏnÌk TUV musÌ b˝t p¯ÌpadnÏ takÈ
odv·pnÏn, aby byla zaruËena dokonal· tepeln·
v˝mÏna.
B
C
A
G
F
E
l JednotlivÈ Ë·sti z·sobnÌku opÏt smontovat. TÏsnÏnÌ
p¯Ìruby F vymÏnit: vsadit pojistn˝ krouûek G; p¯itom
db·t na to, aby se polohovacÌ jaz˝Ëek tÏsnÏnÌ
nach·zel na vnÏjöÌ stranÏ.
D
- Do jÌmky zasunout teplotnÌ Ëidlo.
ärouby krytu ËistÌcÌho otvoru neutahovat
pevnÏ: 8 Nm ± 1; k tomu pouûÌt momentov˝
klÌË.
Pozn·mka: Pokud se pouûije n·strËkov˝
klÌË s kr·tkou p·kou, docÌlÌ se toËiv˝
moment asi 6 Nm.
13
8953N035D
l Po opÏtovnÈ mont·ûi z·sobnÌku zkontrolovat tÏsnost.
l P¯i uvedenÌ do provozu p¯ihlÈdnout k ˙daj˘m Ël·nku
4 tohoto n·vodu.
14
6. KONTROLNÕ LIST ⁄DRéBY
Ë.
Datum
P¯edmÏt kontroly
Pozn·mka
15
Technik
Podpis
7. STANDARDNÕ Z¡RU»NÕ PODMÕNKY
Opravy
V p¯ÌpadÏ n·rokov·nÌ z·ruËnÌ opravy zjistÌ povϯen· servisnÌ
firma, je-li o splnÏnÌ z·ruËnÌ povinnosti û·d·no opr·vnÏnÏ.
Jestliûe ano, rozhodne tato firma o zp˘sobu odstranÏnÌ
z·vady. V p¯ÌpadÏ opravy se postar· o jejÌ odbornÈ
provedenÌ. PoË·tek a doba z·ruky stanovenÈ p¯i koupi
v˝robku tÌm nebudou ovlivnÏny ani p¯i v˝mÏnÏ za n·hradnÌ
v˝robek. Na vymÏnÏnÈ dÌly je poskytov·na z·ruka do
konce trv·nÌ potvrzenÈ z·ruËnÌ doby, nejmÈnÏ vöak 1 rok.
Z·ruËnÌ doba
Na kaûd˝ v˝robek DE DIETRICH, dovezen˝ firmou Stiebel
Eltron spol. s r.o. (d·le jen dovozcem) je za p¯edpokladu
splnÏnÌ d·le uveden˝ch podmÌnek poskytov·na z·ruËnÌ
doba 24 mÏsÌc˘ od uvedenÌ v˝robku do provozu, nejdÈle
vöak 36 mÏsÌc˘ od data vyskladnÏnÌ u dovozce. V˝jimku
tvo¯Ì opot¯ebitelnÈ Ë·sti: termoËl·nky, zapalovacÌ elektrody
a ochrannÈ anody z·sobnÌk˘ TUV, u kter˝ch je z·ruËnÌ
doba 1 rok.
Na litinovÈ Ë·sti kotl˘ je poskytov·na z·ruËnÌ doba 5 let
od uvedenÌ v˝robku do provozu.
Z·ruky se nevztahujÌ:
a) na vady zp˘sobenÈ chybn˝m projektov˝m ¯eöenÌm,
kterÈ dovozce neprov·dÏl
b) na chyby, jejichû p˘vod je v chybnÏ pracujÌcÌm za¯ÌzenÌ,
kterÈ nenÌ souË·stÌ dod·vky kotle, ale kterÈ ovlivÚuje
jeho funkci
c) na ökody vzniklÈ neodborn˝m z·sahem do dod·vanÈho
za¯ÌzenÌ nepovolanou osobou
d) na ökody vzniklÈ nedodrûenÌm p¯edpis˘ pro skladov·nÌ
a zach·zenÌ, vydan˝ch v˝robcem
e) na ökody vzniklÈ nespr·vn˝m p¯ipojenÌm
f) na ökody vzniklÈ uvedenÌm do provozu pracovnÌkem
nebo organizacÌ, kter· k tomu nenÌ opr·vnÏna
g) na ökody vzniklÈ nedodrûenÌm podmÌnek uveden˝ch
v n·vodu k mont·ûi a pouûÌv·nÌ
h) na ökody vzniklÈ kolÌs·nÌm nap·jecÌho napÏtÌ mimo
povolenÈ tolerance nebo ruöenÌm v elektrickÈ sÌti
i) na ökody vzniklÈ kolÌs·nÌm pracovnÌho p¯etlaku plynu
na p¯Ìvodu ke kotli mimo povolenou toleranci
j) na ökody vzniklÈ neupravenou obÏhovou resp.
doplÚovacÌ vodou v tepelnÈ soustavÏ, kter· nesplÚuje
poûadavky »SN 07 7401 (tab.1 - hustota tepelnÈho
toku q ≥ 23 kW/m3)
k) za ökody vzniklÈ z·sahem vyööÌ moci nebo jinou
neodvratitelnou ud·lostÌ
Z·kladnÌ podmÌnky z·ruky
Z·kladnÌ podmÌnkou p¯izn·nÌ z·ruky na v˝öe uvedenÈ
v˝robky je provedenÌ mont·ûe, uvedenÌ do provozu a
p¯ÌpadnÈ opravy v˝hradnÏ dovozcem povϯenou a
vyökolenou mont·ûnÌ resp. servisnÌ firmou.
Provozovatel je povinen po celou dobu trv·nÌ z·ruky peËlivÏ
uschovat z·ruËnÌ list, ¯·dnÏ vyplnÏn˝ prodejcem a servisnÌ
firmou uv·dÏjÌcÌ v˝robek do provozu a dalöÌ doklad o koupi,
jako je ˙Ëet nebo dodacÌ list.
D·le provozovatel je pro p¯Ìpad pot¯eby uplatnÏnÌ n·roku
na z·ruËnÌ opravu povinen uschovat "N·vod k mont·ûi a
pouûÌv·nÌ", jehoû souË·stÌ je i p¯ed·vacÌ protokol, vyplnÏn˝
servisnÌ firmou p¯i uv·dÏnÌ v˝robku do provozu.
V˝jimeËn· ustanovenÌ
Za ökody, kterÈ na v˝robku vzniknou v d˘sledku
chemick˝ch nebo elektrochemick˝ch vliv˘ (nap¯. ökodliviny
ve spalovacÌm vzduchu, vlastnosti topnÈ vodyÖ) nebo
instalacÌ neodpovÌdajÌcÌ technick˝m pravidl˘m p¯Ìp.
projekËnÌm podklad˘m pro tyto v˝robky nep¯ebÌr· dovozce
z·ruku.
äkody zp˘sobenÈ p¯epravou budou dovozcem bezplatnÏ
odstranÏny, bude-li neprodlenÏ vÏrohodnÏ prok·z·no, ûe
p¯ÌËina vznikla na stranÏ dovozce. ViditelnÈ ökody na laku
a emailu uhradÌ dovozce za stejn˝ch p¯edpoklad˘ tehdy,
budou-li nahl·öeny povϯenÈ servisnÌ firmÏ bÏhem 14 dn˘
po p¯ed·nÌ v˝robku.
Z·sahy nebo zmÏny na v˝robku prost¯ednictvÌm firem
nebo osob, kterÈ k tomuto nemajÌ opr·vnÏnÌ od dovozce
a nejsou tedy uvedeny v ofici·lnÌm seznamu mont·ûnÌch
resp. servisnÌch firem tohoto dovozce, majÌ za n·sledek
zruöenÌ z·ruËnÌ povinnosti dovozce.
Pr·ce spojenÈ se se¯ÌzenÌm nebo p¯estavbou v˝robku na
jin˝ druh paliva hradÌ objednavatel tÏchto pracÌ.
N·klady
Dovozce p¯ebÌr· po dobu z·ruky veökerÈ materi·lovÈ a
dodateËnÏ takÈ pracovnÌ a jÌzdnÌ n·klady, kterÈ povϯenÈ
mont·ûnÌ, resp. servisnÌ firmÏ vznikly na z·kladÏ uznanÈ
z·ruËnÌ opravy v˝robku.
RuËenÌ
Za ztr·tu nebo poökozenÌ v˝robku v d˘sledku kr·deûe,
poû·ru, v·leËnÈho p¯Ìpadu nebo jin˝ch n·siln˝ch p¯ÌËin
nem˘ûe dovozce p¯evzÌt ruËenÌ s v˝jimkou p¯Ìpadu, kdy je
p¯edmÏt proti takov˝m p¯Ìpad˘m pojiötÏn.
Z ruËenÌ jsou vyjmuty i p¯ÌmÈ nebo nep¯ÌmÈ ökody,
zp˘sobenÈ v˝robkem.
8. N¡HRADNÕ DÕLY
(viz n·sledujÌcÌ str·nky)
16
8953-4061C
N·hradnÌ dÌly
BMF 50 - BMF 80
Pro CITY 1.24 BS
a 1.24 FF BS
Pozn·mka: P¯i objedn·v·nÌ n·hradnÌch dÌl˘ je nezbytnÏ nutnÈ uvÈst jejich objednacÌ ËÌslo.
8
23
17
4x
4x
12x
22
1
4x
2,1
4
2
4
6
6
5
7
5
7
16
18
21
20
19
8953N020D
1/2
BMF 50 - BMF 80
Pro CITY 1.24 BS
a 1.24 FF BS
OPL¡äTÃNÕ
9
14
12
15
13
10
11,1
11
N¡ZEV
8953N139
Poz.
Objed. Ë.
Poz.
Objed. Ë.
1
8953-5514
Z¡SOBNÕK 50 L (PÿED 02/01)
1
8953-5515
Z¡SOBNÕK 80 L (PÿED 02/01)
12
8953-8549
LEV› BO»NÕ KRYT
1
8953-5526
Z¡SOBNÕK 50 L (PO 02/01)
13
8953-8550
PRAV› BO»NÕ KRYT
1
8953-5527
Z¡SOBNÕK 80 L (PO 02/01)
14
8953-0530
HORNÕ KRYT
2
8953-5510
KRYT »ISTÕCÕHO OTVORU KOMPL. (PÿED 02/01)
15
8953-5511
ZADNÕ R¡M 50 L
2,1
8953-5525
KRYT »ISTÕCÕHO OTVORU KOMPL. (PO 02/01)
15
8953-5512
ZADNÕ R¡M 80 L
4
8970-5511
TÃSNÃNÕ 7 mm + TÃSNÃNÕ H 5 mm
16
9491-8111
ODVZDUä“OVA»
5
8953-8509
MAGN…ZIOV¡ ANODA KOMPL.
17
8953-5513
KOLENO KOMPL.
6
9501-4035
TÃSNÃNÕ ∅ 25 X 8,5 X 2
18
9536-5162
PLOCH› TEPLOMÃR ñ BÕL›
7
9497-4525
NYLONOV› MEZIKUS M8
19
9503-7104
MEZIKUS TEPLOMÃRU
8
8953-8545
S¡»EK SE SPOJOVACÕMI DÕLY
20
9536-2444
»IDLO TUV 1,5 M
9
8953-8547
OPL¡äTÃNÕ KOMPL. (PÿED 02/01)
21
8199-4919
KONEKTOR »IDLA TUV
9
8953-8595
OPL¡äTÃNÕ KOMPL. (PO 02/01)
22
8953-8553
SADA TÃSNÃNÕ
10
8866-0502-
»ELNÕ KRYT KOMPL.
23
8953-8060
MONT¡éNÕ äABLONA
11
8953-0526
SPODNÕ KRYT PÿEDNÕ (PÿED 02/01)
11,1 8953-0544
N¡ZEV
SPODNÕ KRYT PÿEDNÕ (PO 02/01)
02/01
2/2
19
CENTR¡LNÕ SERVISNÕ STÿEDISKA
PRO V›ROBKY DE DIETRICH
DE SERVIS s.r.o.
Z·bÏhlick· 1
106 00 Praha 10
tel.: 02 - 72 77 42 55 (7)
fax: 02 - 72 77 42 56
I-THERM s.r.o.
P¯erovsk· 45
783 71 Olomouc - Holice
tel.: 068 - 531 45 19-21
fax: 068 - 531 45 22
Na v˝öe uvedenÈ adrese obdrûÌ uûivatel podrobnÈ informace ohlednÏ
celoploönÈ servisnÌ sÌtÏ na ˙zemÌ »eskÈ republiky.
GENER¡LNÕ ZASTOUPENÕ PRO »R A SR:
STIEBEL ELTRON, spol. s r.o., K H·j˘m 946, 155 00 Praha 5 - Stod˘lky
Tel.: 02 - 5111 6111*, Fax: 02 - 3551 2122, e-mail: [email protected], http://www.stiebel-eltron.cz
Download

BMF 50 a BMF 80