Krok do novÈ dimenze kompaktnÌ ultrazvukov˝ mϯiË tepla
2WR6 - ULTRAHEAT XS
Hydraulick· Ë·s
[ Maximální přesnost měření
U měřiče tepla ULTRAHEAT XS probíhá měření
průtoku podle principu tzv. souběžného vedení
signálu. Při něm vysílají dva ultrazvukové převod−
níky signály střídavě po a proti směru toku. Z dife−
rence naměřených časů průchodu signálu je
možno přesně vypočítat průtok.
[ Je stoprocentně bez opotřebení
Při ultrazvukovém měření není nutné používat
žádné mechanické pohyblivé části. Měřicí potrubí
samotné je v podstatě robustní celokovové potrubí.
Výhody pro zákazníky jsou: dlouhá životnost, jedno−
duchost a cenová výhodnost následného ověřování.
[ Spolehlivý v provozu
ULTRAHEAT XS vyniká svou výjimečnou dynamikou
měření, která zaručuje, že hydraulické části je možné
přetížit až do dvojnásobku jmenovitého zatížení qp.
Práh citlivosti zůstává po celou dobu platnosti ověření
nízký.
[ Flexibilní instalační poloha
ULTRAHEAT XS nepotřebuje žádné uklidňovací délky
a je možné jej libovolně instalovat. Instalační poloha
přitom neovlivňuje přesnost ani dynamiku měření. Další
výhody tohoto základního principu: ULTRAHEAT XS je
odolný vůči cizím příměsím v topné vodě a za provozu je
nehlučný.
[ Uložené stavy počítadla
Uložené stavy počítadla k libovolně zvolenému dni
odečtu nebo ke konci měsíce jsou výhodou pro spotře−
bitele i technický personál. Prakticky se zde zobrazují
stavy posledních 15 měsíců pro teplo, objem a čas ve
stavu poruchy.
[ Prověřený a osvědčený
Ultrazvukové měřiče tepla Landis+Gyr (dříve ultrazvu−
kové měřiče tepla Siemens) zajišťují úspěšně již dvě
desetiletí provoz dálkového vytápění. Mnoho německých,
ale i mezinárodních namátkových zkoušek dokazuje
vysokou stálost měření. Tento pozitivní výsledek potvr−
zují jednotlivá přezkoušení podle směrnice K20 němec−
kého Fyzikálně−technického spolkového ústavu PTB.
[ Výrazné zobrazení
Zobrazení na výrazném displeji jsou jasně členěná
a jednoznačně srozumitelná a jsou rozdělena na dobře
přístupnou zákaznickou a servisní úroveň. Kromě oka−
mžitých hodnot jsou k dispozici hodnoty v den odečtu
a měsíční hodnoty. Zobrazení všech kumulovaných hod−
not usnadňuje sledování účtování topných nákladů.
[ Spolehlivý do budoucna
Ultrazvuková technika je racionálním a spolehlivým
základem pro budoucnost v oboru měření tepla z eko−
nomického i ekologického hlediska. Výhody jsou jedno−
značné: kromě technických kvalit a neopotřebovatelnos−
ti je stěžejní především také vysoká spolehlivost provozu.
[ Volba podle rozměrů − teplotní čidla
t ñ celokovov·!
ULTRAHEAT XS pracuje s pevně připojenými teplotní−
mi čidly Pt 500. Kromě standardních čidel DS M 10 x
27,5 mm je možné dodat pro přímou instalaci také
čidla 5,2 x 45 mm nebo 5,0 x 45 mm pro ponorné
jímky − vždy s kabelem o délce 1,5 m nebo 5 m.
Pro čidla v přívodním potrubí se dodává odpoví−
dající montážní příslušenství, zatímco teplotní
čidlo ve vratném potrubí je již namontováno
v hydraulické části a lze jej vyjmout.
[ Poměrně velké v malém prostoru −
počítadlo
S malým, dobře ovladatelným počítadlem se
měřič tepla ULTRAHEAT XS pohodlně instaluje
do instalačních skříní. Pro optimální odečitatel−
nost je možné jej otočit na průtokoměru v kro−
cích po 90° a je také možné počítadla montovat
odděleně až do vzdálenosti 1 m od průtokoměru
− montážní desku lze použít jako držák na zeď.
Dále má počítadlo optické rozhraní a možnosti
dálkového odečtu jako např. M−Bus nebo impulsní
výstup. Dále je samozřejmostí možnost zkoušek na
zkušebních tratích NOWA.
[ Standardizované stavební délky
Aby byla zaručena jednoduchá výměna, odpovídají sta−
vební délky standardním rozměrům lopatkových měřičů.
V nabídce jsou jmenovité velikosti qp 0,6/1,0/1,5 a 2,5.
Technická data − počítadlo
Teplotní rozsah
15–105
°C
Rozsah teplotní diference
3–80
K
0,2
K
100
cm
Prahová citlivost
Délka řídicího kabelu
IP 54
Druh ochrany
Napájení
Baterie na 6 nebo 11
let
5–55
°C
Okolní teplota
Technická data − hydraulické části
ULTRAHEAT 2WR6
2WR605 2WR607 2WR615 2WR617 2WR621 2WR623 2WR536 2WR638
Jmenovitý průtok qp
0,6
1,0
1,5
2,5
m3/h
Maximální průtok qs
1,2
2,0
3,0
5,0
m3/h
Minimální průtok q i
0,006
0,01
0,015
0,025
m3/h
Stavební délka
Závitové připojení
Tlaková ztráta
p
při q p
Všechny verze v PN 16
110
190
110
190
110
190
130
190
mm
G 3/4B
G 1B
G 3/4B
G 1B
G 3/4B
G 1B
G 1B
G 1B
−
140
55
140
130
130
190*
140
mbar
60
* předběžné
Pono¯te se - do novÈho svÏta!
ULTRAHEAT XS s ultrazvukem
Do dom·cnostÌ jsou poûadov·ny mϯiËe,
kterÈ lze nejen snadno odeËÌtat, a kterÈ mÏ¯Ì p¯esnÏ, ale jsou takÈ absolutnÏ spolehlivÈ v provozu, majÌ nadstandardnÏ dlouhou ûivotnost a p¯itom majÌ
nÌzkÈ po¯izovacÌ a provoznÌ n·klady.
Toto vöe V·m nabÌzÌ ULTRAHEAT® XS zcela
bez
mechanick˝ch
pohybliv˝ch
Ë·stÌ, protoûe ty nejsou p¯i ultrazvukovÈm mϯenÌ zapot¯ebÌ. Pr˘tokomÏr je
v podstatÏ robustnÌ celokovovÈ potrubÌ.
RozmÏrovÈ v˝kresy
Landis+Gyr s.r.o.
Kontakt :
Plzeňská 5a, č. p. 3185
Ing. Petr Ptáček
150 00 PRAHA 5
[email protected]
Tel.: +420 251 119 521−3
Ing. Jiří Suchý
Fax : +420 251 119 549
[email protected]
www.landisgyr.com
01/2004
Download

ULTRAHEAT XS