září 2004
T4360/T6360/T8360
MechanickÈ termostaty
KATALOGOV› LIST
PouûitÌ
MechanickÈ termostaty jsou nejjednoduööÌ formou
automatickÈ regulace prostorovÈ teploty.
Jestliûe jsou pouûity v systÈmech vyt·pÏnÌ nebo
chlazenÌ, mohou sv˝m v˝stupem plnÏ otevÌrat /
uzavÌrat p¯Ìvod mÈdia nebo zapÌnat / vypÌnat zdroj
vyt·pÏnÌ Ëi chlazenÌ. MechanickÈ termostaty ¯ady
T4360/T6360/T8360 jsou navrûeny pro ovl·d·nÌ plynov˝ch kotl˘, obÏhov˝ch Ëerpadel, zÛnov˝ch ventil˘,
termoelektrick˝ch pohon˘, elektrickÈho vyt·pÏnÌ atd.
TechnickÈ parametry
ProvedenÌ a
T4360A,C
T4360B
T4360D
T6360A,B,C
T8360A
zatÌûitelnost hlavnÌch kontakt˘:
SpÌnacÌ (SPST)
10(3) A / 230 V AC
SpÌnacÌ (SPST)
16 A / 230 V AC
SpÌnacÌ (SPST)
6(2) A / 230 V AC
P¯epÌnacÌ (SPDT)
10(3) A / 230 V AC
SpÌnacÌ
10 aû 500 mA / 24 V AC
(nap·jecÌ napÏtÌ p¯ipojit na svorku 1, viz str. 4)
SpÌnacÌ
95 aû 125 mA / 24 V AC
(sÈriovÏ p¯ipojen· tepeln· zpÏtn· vazba,
nap·jecÌ napÏtÌ p¯ipojit na svorku 2, viz str. 4)
ZatÌûitelnost kontakt˘ p¯Ìdavn˝ch spÌnaˢ:
T4360C,D, T6360C
10(3) A / 230 V AC
éivotnost kontakt˘:
HlavnÌ kontakty:
HlavnÌ rysy
P¯ÌdavnÈ spÌnaËe:
● P¯esnÈ ¯ÌzenÌ teploty dvojit˝m membr·nov˝m
teplotnÌm Ëidlem plnÏn˝m plynem
● AtraktivnÌ modernÌ vzhled
● ProvedenÌ se spÌnacÌmi nebo p¯epÌnacÌmi kontakty
● ProvedenÌ se zlacen˝mi kontakty pro napÏtÌ 24 V
● Varianty s pomocn˝m spÌnaËem pro vypnutÌ
soustavy nebo p¯epÌnaËem vyt·pÏnÌ/chlazenÌ
● ProvedenÌ s tepelnou zpÏtnou vazbou
● Mont·û na stÏnu nebo elektroinstalaËnÌ krabici
● Dvojit· izolace pouzdra
Konstrukce
MechanickÈ termostaty ¯ady T4360/T6360/T8360
se skl·dajÌ z:
● TeplotnÌho Ëidla
● Kontakt˘ s mûikov˝m spÌn·nÌm
● Pouzdra termostatu
VÌce neû 100 000 cykl˘
p¯i jmenovitÈ z·tÏûi
VÌce neû 10 000 cykl˘
P¯ipojovacÌ svorky:
UmoûÚujÌ p¯ipojenÌ aû dvou vodiˢ 1,0 aû 2,5 mm2.
Svorky termostatu 16 A umoûÚujÌ p¯ipojenÌ jednoho
vodiËe aû 4 mm2. Svorky pro kontrolky umoûÚujÌ p¯ipojenÌ jednoho vodiËe max. 2,5 mm2. Kaûd· svorka
obsahuje mont·ûnÌ svÏrku pro bezpeËnÈ uchycenÌ
vodiˢ.
RegulaËnÌ rozsah:
T4360A
OstatnÌ
0 aû 20∞C
10 aû 30∞C
P¯esnost regulace:
Maxim·lnÌ hystereze prostorovÈ teploty s p¯ipojenou
tepelnou zpÏtnou vazbou 1∞C p¯i teplotÏ 20∞C a tepelnÈm
poklesu 3∞C/hod
SpÌnacÌ hysterze Ëidla:
0,5∞C
PracovnÌ teplota:
0 aû 40∞C
P¯epravnÌ a skladovacÌ teplota: -20 aû 50∞C
Materi·ly
● Membr·novÈ teplotnÌ Ëidlo z nerezovÈ oceli,
po obvodÏ sva¯enÈ ultrazvukem
● Pouzdro termostatu z mechanicky odolnÈho
plastu barvy RAL 9010
RelativnÌ vlhkost:
90% (nekondenzujÌcÌ)
KrytÌ:
IP30
Normy:
strana 1
odpovÌd·
»SN EN 60 730-1 (1997)
»SN EN 55 014-1 (1997)
»SN EN 55 014-2 (1996)
RozmÏry
ObjednacÌ ËÌsla
ProvedenÌ
ObjednacÌ ËÌslo
Termostat protimrazovÈ ochrany, 0 aû 20∞C, spÌnacÌ kontakty 10(3) A / 230 V AC,
krytka proti neopr·vnÏnÈ manipulaci
T4360A1017
Termostat pro elektrickÈ vyt·pÏnÌ, 10 aû 30∞C, spÌnacÌ kontakty 16 A / 230 V AC
T4360B1007
Termostat pro elektrickÈ vyt·pÏnÌ, 10 aû 30∞C, spÌnacÌ kontakty 16 A / 230 V AC, kontrolka
T4360B1031
Termostat, 10 aû 30∞C, spÌnacÌ kontakty 10(3) A / 230 V AC,
spÌnaË ZAP/VYP, tepeln· zpÏtn· vazba
Termostat, 10 aû 30∞C, spÌnacÌ kontakty 6(2) A / 230 V AC,
p¯epÌnaË VYT¡PÃNÕ/CHLAZENÕ
Termostat, 10 aû 30∞C, spÌnacÌ kontakty 6(2) A / 230 V AC,
p¯epÌnaË VYT¡PÃNÕ/CHLAZENÕ, kontrolka
Termostat, 10 aû 30∞C, spÌnacÌ kontakty 6(2) A / 230 V AC,
p¯epÌnaË VYT¡PÃNÕ/CHLAZENÕ, krytka proti neopr·vnÏnÈ manipulaci
T4360C1021
T4360D1003
T4360D1011
T4360D1052
Termostat, 10 aû 30∞C, p¯epÌnacÌ kontakty 10(3) A / 230 V AC
T6360A1079
Termostat, 10 aû 30∞C, p¯epÌnacÌ kontakty 10(3) A / 230 V AC, kontrolka
T6360A1012
Termostat, 10 aû 30∞C, p¯epÌnacÌ kontakty 10(3) A / 230 V AC, tepeln· zpÏtn· vazba
T6360B1002
Termostat, 10 aû 30∞C, p¯epÌnacÌ kontakty 10(3) A / 230 V AC, tepeln· zpÏtn· vazba, kontrolka T6360B1010
Termostat, 10 aû 30∞C, p¯epÌnacÌ kontakty 10(3) A / 230 V AC,
tepeln· zpÏtn· vazba, krytka proti neopr·vnÏnÈ manipulaci
T6360B1093
Termostat, 10 aû 30∞C, p¯epÌnacÌ kontakty 10(3) A / 230 V AC, spÌnaË ZAP/VYP
T6360C1000
Termostat, 10 aû 30∞C, p¯epÌnacÌ kontakty 10(3) A / 230 V AC, spÌnaË ZAP/VYP, kontrolka
T6360C1018
Termostat, 10 aû 30∞C, spÌnacÌ kontakty 10 aû 500 mA / 24 V AC,
s p¯ipojenou tepelnou zpÏtnou vazbou, 95 aû 127 mA, vestavÏn˝ topn˝ odpor pro noËnÌ ˙tlum
T8360A1000
Zv˝raznÏnÈ poloûky trvale skladem.
P¯ÌsluöenstvÌ:
V˝robek
ObjednacÌ ËÌslo
Zar·ûky k omezenÌ regulaËnÌho rozsahu
F42006646-001
Ochrann· krytka proti neopr·vnÏnÈ manipulaci nepr˘hledn·
F42007110-001
Ochrann· krytka proti neopr·vnÏnÈ manipulaci pr˘hledn·
F42007110-002
strana 2
Funkce mechanickÈho termostatu
Termostat bez zpÏtnÈ tepelnÈ vazby
Tepeln· zpÏtn· vazba
BEZ TEPELN… ZPÃN… VAZBY
ÑMRTV… P¡SMOì OTOPN… SOUSTAVY
SETRVA»NOST TERMOSATU
PÿI OCHLAZOV¡NÕ
»IDLEM SNÕMAN¡ TEPLOTA
S TEPELNOU ZPÃTNOU VAZBOU
- TEPLOTNÕ »IDLO
DVOJIT¡ MEMBR¡NA
- TEPLOTNÕ »IDLO
DVOJIT¡ MEMBR¡NA
SETRVA»NOST TERMOSTATU
PÿI NAT¡PÃNÕ
PROUDÕCÕ VZDUCH
Z PROSTORU
SETRVA»NOST OTOPN… SOUSTAVY
PROSTOROV¡
TEPLOTA
PROUDÕCÕ
VZDUCH
Z PROSTORU
TEPELN¡ ZPÃTN¡ VAZBA
TERMOSTATEM SNÕMAN¡ TEPLOTA
PROSTOROV¡ TEPLOTA
SPÕNACÕ
HYSTEREZE
»IDLA
VYPNUTÕ VYT¡PÃNÕ
HYSTEREZE
PROSTOROV…
TEPLOTY
SPÕNACÕ HYSTEREZE
»IDLA
VYPNUTÕ
VYT¡PÃNÕ
ZAPNUTÕ VYT¡PÃNÕ
ZAPNUTÕ
VYT¡PÃNÕ
Zap
Zap
Vyp
Vyp
HYSTEREZE
PROSTOROV…
TEPLOTY
Popis funkce
Termostat snÌm· teplotu vzduchu, kter˝ proudÌ otvory
v ochrannÈm krytu. Konstrukce krytu je navrûena tak,
ûe umoûÚuje velmi dobrÈ proudÏnÌ vzduchu okolo
Ëidla a minimalizuje nep¯edvÌdatelnÈ ovlivnÏnÌ jin˝mi
zdroji.
»idlo teploty je vyrobeno ze dvou kruhov˝ch
kovov˝ch membr·n, kterÈ jsou po obvodÏ sva¯eny a
naplnÏny plynovou n·plnÌ. Se zmÏnou okolnÌ teploty
se mÏnÌ objem n·plnÏ Ëidla, tÌm doch·zÌ k pohybu,
kter˝ je p¯enesen na mûikov˝ spÌnacÌ nebo p¯epÌnacÌ
kontakt termostatu.
Termostaty pracujÌ n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
P¯i vypnutÈm vyt·pÏnÌm teplota prostoru kles·
(objem Ëidla se zmenöuje) aû k teplotÏ, p¯i kterÈ se
vyt·pÏnÌ opÏt zapne. Po zapnutÌ vyt·pÏnÌ teplota
prostoru stoup· aû k teplotÏ, p¯i kterÈ se vyt·pÏnÌ
vypne. RozdÌl mezi tÏmito teplotami se naz˝v· spÌnacÌ diferencÌ termostatu - hysterezÌ. Ve skuteËnosti
teplota Ëidla nenÌ stejn· jako aktu·lnÌ teplota prostoru. Je opoûdÏn· d˘sledkem proudÏnÌ vzduchu krytem termostatu, p¯enosem tepla do Ëidla a rychlostÌ
reakce Ëidla.
Hysterezi prostorovÈ teploty ovlivÚujÌ dalöÌ dva aspekty:
"Mrtv· doba" otopnÈ soustavy - zpoûdÏnÌ mezi zapnutÌm oh¯evu a poË·tkem n·r˘stu prostorovÈ teploty.
U teplovodnÌch systÈm˘ je zpoûdÏnÌ zp˘sobeno
dobou pot¯ebnou pro uvedenÌ kotle do provozu,
dopravnÌm zpoûdÏnÌm p¯i dopravÏ nah¯·tÈ topnÈ
vody do otopn˝ch tÏles a zpoûdÏnÌm p¯i p¯ed·v·nÌ
tepla otopn˝mi tÏlesy.
SetrvaËnost systÈmu - vlivem tepelnÈ kapacity otopnÈ soustavy doch·zÌ k p¯ekmitnutÌ prostorovÈ teploty,
kter· stoup· jeötÏ dalöÌ dobu po vypnutÌ systÈmu.
Tepeln· zpÏtn· vazba
Hystereze prostorovÈ teploty je vûdy vÏtöÌ neû spÌnacÌ
hystereze Ëidla. Tato p¯esnost je z·visl· na zatÌûenÌ
zdroje tepla, tepelnÈ kapacitÏ a konstrukci otopnÈ
soustavy.
V nÏkter˝ch p¯Ìpadech m˘ûe b˝t hystereze prostorovÈ teploty pomÏrnÏ velk· . A to i kdyû pr˘mÏrn·
prostorov· teplota odpovÌd· hodnotÏ poûadovanÈ
teploty. ÿeöenÌm pro zvÏtöenÌ p¯esnosti je p¯id·nÌ "tepelnÈ zpÏtnÈ vazby". Tepeln· zpÏtn· vazba je zaloûena na principu pr˘chodu elektrickÈho proudu topn˝m
tÏlÌskem, kterÈ je umÌstÏno v blÌzkosti Ëidla. SouËasnÏ
s uvedenÌm vyt·pÏnÌ do provozu se sepne i tepeln·
zpÏtn· vazba. »idlo termostatu je "natopeno" d¯Ìve,
neû by absorbovalo teplo z proudÌcÌho vzduchu a tÌm
dos·hne mnohem d¯Ìve teploty, p¯i kterÈ vypÌn· systÈm. SystÈm m· sice st·le stejnou teplotnÌ setrvaËnost, ale byl vypnut d¯Ìve, ËÌmû se dos·hlo
menöÌho kolÌs·nÌ teploty.
Termostaty s tepelnou zpÏtnou vazbou doporuËujeme
pouûÌvat pro ¯ÌzenÌ soustav v objektech s velkou tepelnou ztr·tou. TÌm omezÌme velkÈ kolÌs·nÌ prostorovÈ teploty, kterÈ Ëasto nast·v· v tÏchto typech
objekt˘.
SignalizaËnÌ kontrolka
NÏkterÈ typy termostat˘ obsahujÌ signalizaËnÌ kontrolku. Ta m˘ûe b˝t zapojena tak, ûe indikuje sepnutÌ
ovl·danÈho spot¯ebiËe.
P¯ÌdavnÈ spÌnaËe
SpÌnaË ZAPNUTO/VYPNUTO (on/off) se pouûÌv·
k ruËnÌmu odpojenÌ p¯Ìvodu nap·jecÌho napÏtÌ termostatu, tzn. trvalÈ vypnutÌ ovl·danÈho spot¯ebiËe.
P¯epÌnaË TOPENÕ/CHLAZENÕ umoûÚuje ruËnÌ p¯epÌn·nÌ mezi v˝stupem pro vyt·pÏnÌ (zapÌn·, jestliûe
teplota prostoru kles·) a v˝stupem pro chlazenÌ
(zapÌn·, jestliûe teplota prostoru stoup·).
Protimrazov· ochrana
Termostat protimrazovÈ ochrany chr·nÌ nap¯. vodnÌ
potrubÌ p¯ed zamrznutÌm na exponovan˝ch mÌstech.
MÏl by b˝t instalov·n tam, kde je potrubÌ vystaveno
nejniûöÌm teplot·m a zapojen tak, ûe m· absolutnÌ
prioritu v regulaci prostorovÈ teploty. Termostat protimrazovÈ ochrany je dod·v·n s p¯ednastavenou
teplotou 5∞C a krytkou proti neopr·vnÏnÈ manipulaci.
strana 3
Mont·û
na elektroinstalaËnÌ
krabici.
Mont·û na stÏnu.
Instalace
UmÌstÏnÌ
1. Instalaci smÌ prov·dÏt pouze kvalifikovan˝
pracovnÌk
2. P¯ed zah·jenÌm instalace vypnÏte p¯Ìvod
elektrickÈho napÏtÌ. P¯edejdete tÌm moûnÈmu
poökozenÌ za¯ÌzenÌ a nebo ˙razu elektrick˝m
proudem.
Termostat reguluje prostorovou teplotu v soustav·ch
vyt·pÏnÌ / chlazenÌ. MusÌ b˝t proto instalov·n v mÌstÏ
s dobrou cirkulacÌ vzduchu, nejlÈpe na vnit¯nÌ stÏnÏ
ve v˝öce 1,5 m nad podlahou. Termostat neumisùujte
v blÌzkosti n·hodn˝ch zdroj˘ vyza¯ov·nÌ tepla (radi·tor˘, vy˙stÏnÌ teplÈho vzduchu u televizor˘, osvÏtlenÌ
apod.), v blÌzkosti dve¯Ì, oken nebo na p¯ÌmÈm
sluneËnÌm svÏtle.
V mÌstnosti, kde je umÌstÏn termostat neosazujte
otopnÈ tÏleso termostatickou hlavicÌ.
Mont·û termostatu
Termostaty T4360/T6360/T8360 mohou b˝t instalov·ny p¯Ìmo na rovnou stÏnu nebo na elektroinstalaËnÌ krabici.
ElektrickÈ zapojenÌ
T4360A
T6360A
T4360B
T4360C1021
T6360B
T6360C
T4360D
T8360A1000
TechnickÈ zmÏny vyhrazeny. © Honeywell 2004
Honeywell spol. s r.o.
Na Strži 65/1702
140 00 PRAHA 4
Tel.: 242 442 257
Fax: 242 442 282
E-mail: [email protected]
http://www.honeywell.cz
Kancelář Morava:
Lidická 51, Šumperk 787 01
tel./fax. : 583 211 404
Download

Honeywell – Mechanické termostaty