Elektrické kontaktní manometry
EKM 1000, EKM 1500 a EKM 2250
Dod·vanÈ p¯ÌsluöenstvÌ
TechnickÈ ˙daje
Manometry EKM jsou dod·v·ny
v provoznÌ pohotovosti, tj. jiû
naplnÏnÈ kapalinou, uzav¯enÈ
pro bezpeËnou p¯epravu
a vybavenÈ veöker˝m pot¯ebn˝m
p¯ÌsluöenstvÌm pro mont·û.
P¯ÌsluöenstvÌ tvo¯Ì:
standardnÌho provedenÌ (zmÏny vyhrazeny)
● 1 m hadiËky z PVC
● 2 samotÏsnicÌ p¯Ìruby
s n·trubky a trubiËkami
pro izolovanÈ vzduchovody
● 1 lahviËka s n·hradnÌ
kapalinou
● 1 plnicÌ injekËnÌ st¯ÌkaËka
s kanylou
● 1 sada öroubk˘ pro mont·û
manometru a p¯Ìrub
● podrobn˝ n·vod k mont·ûi
a obsluze
Model:
MϯicÌ a spÌnacÌ rozsah:
DÏlenÌ stupnice:
Opakovan· p¯esnost:
Tlakov˝ rozdÌl pro zpÏtnÈ
p¯epnutÌ do prov. stavu:
Hustota mϯicÌ kapaliny:
P¯etÌûitelnost (stat.tlak):
Nap·jenÌ:
Pr˘mÏr kabelu max.:
SpÌnacÌ v˝kon max.:
P¯Ìkon - v provozu:
- p¯i poruöe:
RozmÏry:
Hmotnost:
EKM 1000
0-1000 Pa
20 Pa
1 Pa
EKM 1500
0-1500 Pa
20 Pa
1,5 Pa
EKM 2250
0-2250 Pa
50 Pa
2,3 Pa
30 Pa
45 Pa
65 Pa
0,784
1,114
1,5 bar (150 000 Pa)
230 V, 50 Hz
10 mm
5A
ca 4 W
ca 40 W
ca 243 x 102 x 44 mm
ca 400 g
Elektrické kontaktní manometry
EKM 1000, EKM 1500 a EKM 2250
1,73
Airflow d·le nabÌzÌ
sazba a tisk: D&S Design Prague, s.r.o.
öirok˝ sortiment p¯Ìstroj˘ pro mϯenÌ tlaku, rychlosti proudÏnÌ vzduchu, teploty, vlhkosti a hluku
ve vzduchotechnice, v provoznÌ technice, vÏdeck˝ch a v˝zkumn˝ch laborato¯Ìch a v technice ûivotnÌho
i pracovnÌho prost¯edÌ. Airflow je rovnÏû v˝robcem radi·lnÌch nÌzkotlak˝ch ventil·tor˘ v nÏkolika
konstrukËnÌch ¯ad·ch max. v˝konu 6500 m3/hod nebo 900 Pa. Na poû·d·nÌ obdrûÌte podrobnÈ
informace.
Airflow Lufttechnik GmbH, organizaËnÌ sloûka Praha, Host˝nsk· 520, 108 00 Praha 10
Telefon a telefax: 02/77 22 30 nebo 02/77 23 70, E-mail: [email protected]
006/1/A
Nejd˘leûitÏjöÌ p¯ednosti a moûnosti pouûitÌ
kontaktnÌch manometr˘ AIRFLOW:
● EKM je souËasnÏ p¯Ìstroj na mϯenÌ
tlaku a tlakov˝ spÌnaË
● EKM monitoruje p¯etlak, podtlak
nebo diferenËnÌ tlak
● EKM kontroluje zneËiötÏnÌ filtr˘
vÏtracÌch a klimatizaËnÌch za¯ÌzenÌ
● EKM ¯ÌdÌ odvinovacÌ filtr
● EKM kontroluje p¯etlak v Ëist˝ch prostorech
nebo podtlak v kontaminovan˝ch mÌstnostech
● EKM monitoruje poûadovanou rychlost
proudÏnÌ
Elektrické kontaktní manometry
EKM 1000, EKM 1500 a EKM 2250
Spolehlivost a pouûitÌ
EKM
KontaktnÌ manometry EKM jsou
certifikov·ny VDE a osvÏdËily se
p¯edevöÌm v oblasti vÏtr·nÌ
a klimatizace ke kontrole
zneËiötÏnÌ vzduchov˝ch filtr˘.
Vzhledem ke svÈ vysokÈ
opakovanÈ p¯esnosti spÌn·nÌ p¯i
dosaûenÌ nastavenÈ hraniËnÌ
meze (±1 Pa) lze EKM aplikovat
i v ¯adÏ jin˝ch spÌnacÌch ˙kol˘
v oblasti nÌzkotlakÈ provoznÌ
techniky. Vysokou spolehlivost
zaruËuje vyuûitÌ element·rnÌch
princip˘ "U-trubice" a permanentnÌho magnetismu.
T¯i mϯicÌ rozsahy
a ¯ada provedenÌ
EKM je konstruov·n pro mϯicÌ
rozsahy 0-1000 Pa, 0-1500 Pa
a 0-2250 Pa. ÿada r˘zn˝ch
provedenÌ vznikla pr˘bÏûnÏ
na z·kladÏ poûadavk˘ z·kaznÌk˘. KromÏ standardnÌho
provedenÌ pro 230 V, 50 Hz lze
dodat i provedenÌ pro 115 V,
60 Hz a pro st¯ÌdavÈ nebo
stejnosmÏrnÈ napÏtÌ 24 V.
EKM je moûno dodat s krytÌm
IP 65 (viz. obr.). K ochranÏ
p¯ed vnÏjöÌm teplotnÌm s·l·nÌm
lze kontaktnÌ manometry dodat
v bÌlÈ barvÏ.
BistabilnÌ alternativa
jaz˝ËkovÈho relÈ umoûÚuje
podrûenÌ stavu poruchy v obou
poloh·ch p¯epÌnaËe A/M.
Reûim 1
(p¯epÌnaË v poloze M)
41 mA
45 mA
46 mA
50 mA
55 mA
62 mA
71 mA
83 mA
86 mA
91 mA
417 mA
N·sobek pouûitÈho napÏtÌ a nap·jecÌho proudu spÌnacÌho okruhu nesmÌ
p¯ekroËit max. spÌnacÌ v˝kon 10 VA.
N·sledujÌcÌ popis funkcÌ se t˝k·
standardnÌho provedenÌ u vöech
mϯicÌch rozsah˘. DalöÌ provedenÌ se ve funkci zË·sti liöÌ.
Nep¯eruöen˝ p¯Ìvod proudu
a provoznÌ stav je indikov·n
ûlutou kontrolkou. P¯i dosaûenÌ
nastavenÈho spÌnacÌho bodu se
sepnou vöechny t¯i p·ry
Za provozu po dobu vzestupu
tlaku svÌtÌ ûlut· kontrolka, hornÌ
hrana plov·ku ukazuje mϯenou
hodnotu (obr. 1). Po dosaûenÌ
nastavenÈ meznÌ hodnoty se
rozsvÌtÌ Ëerven· kontrolka a zaznÌ
bzuË·k (obr. 2). Dosaûen˝ stav
poruchy z˘stane aktivnÌ i kdyû
byla odstranÏna porucha systÈmu a hodnota tlaku se vr·tila
do provoznÌho stavu. EKM musÌ
b˝t ruËnÏ p¯estaven do provoznÌho stavu p¯epÌnaËem do polohy A a pak zpÏt do polohy M.
Obr. 1
17010
17011
17032
17060
17061
17062
17015
17020
17025
17024
Na p¯·nÌ lze dodat i jinÈ modifikace.
Ëerven·
ûlut·
bzuË·k
K1
4
M
S2
M 5A
5
pojistka
jaz˝ËkovÈ relÈ
5K1
A
2
3
H3
H2
R1
N
K1
S1
6
7
K1
P
bezpotencion·lnÌ
okruh
8
S
BlokovÈ schema
vzduch
Max. 1000, 1500
nebo 2250 Pa
230 V
50 Hz
jaz˝ËkovÈ relÈ
A
M
externÌ
ovl·d·nÌ
relÈ
bezpotencion·lnÌ
okruh
Reûim 2
(p¯epÌnaË v poloze A)
Obj. Ë. Model
EKM 1000
0...1000Pa, 230 V, 50 Hz
EKM 1500
0...1500 Pa, 230 V, 50 Hz
EKM 2250
0...2250 Pa, 230 V, 50 Hz
EKM 1000
0...1000 Pa, 24 V DC
EKM 1000
0...1000 Pa, 230 V, 50 Hz, IP 65
EKM 1500
0...1500 Pa, 230 V, 50 Hz, IP 65
EKM 2250
0...2250 Pa, 230 V, 50 Hz, IP 65
EKM 1000
bistabilnÌ, 230 V, 50 Hz
EKM 1000 S
0...1000 Pa, 230 V, 50 Hz
EKM 1500 S
0...1500 Pa, 230 V, 50 Hz
EKM 2250 S
0...2250 Pa, 230 V, 50 Hz
H1
1
Obr. 3
StandardnÌ nabÌdka
17001
~,
L
N
Funkce
p¯i 240 V
p¯i 230 V
p¯i 220 V
p¯i 200 V
p¯i 180 V
p¯i 160 V
p¯i 140 V
p¯i 120 V
p¯i 115 V
p¯i 110 V
p¯i 24 V
230 V
50 Hz
ZpÏtnÈ p¯epnutÌ do provoznÌho
stavu je z·vislÈ na nastavenÌ
p¯epÌnaËe A/M resp. na provedenÌ p¯Ìstroje (bistabilnÌ
provedenÌ).
Pokud nenÌ zapot¯ebÌ internÌ
hl·öenÌ poruchy a vysok˝ spÌnacÌ
v˝kon (zatÌûitelnost kontakt˘), lze
EKM dodat ve zjednoduöenÈ
verzi jako EKM 1000S, 1500S
Ëi 2250S.
SpÌnacÌ v˝kony (verze S):
Schema zapojenÌ
230 V,
50 Hz
KontaktnÌ manometry AIRFLOW
zajiöùujÌ st·lou kontrolu p¯etlaku,
podtlaku nebo diferenËnÌho
tlaku. MϯenÈ hodnoty lze trvale
ËÌst na stupnici U-trubice.
Elektrick˝ spÌnacÌ kontakt lze
snadno nastavit do libovolnÈho
bodu na tÈto stupnici. Plov·k
v U-trubici je opat¯en permanentnÌm prstencov˝m magnetem, kter˝ aktivuje jaz˝ËkovÈ
relÈ, jakmile v d˘sledku zmÏny
tlaku plov·k dos·hne nastavenÈho bodu na stupnici. RelÈ se
t¯emi p·ry kontakt˘ aktivuje
funkËnÌ okruhy pro hl·öenÌ
poruchy. PrvnÌ p·r spustÌ vnit¯nÌ
hl·öenÌ (akusticky a vizu·lnÏ bzuË·k a Ëerven· kontrolka),
druh˝ p·r nabudÌ napÏùov˝
v˝stup 230 V/50 Hz a t¯etÌ p·r
spÌn· bezpotenci·lnÌ okruh.
MϯenÌ diferenËnÌho tlaku na filtru
kontakt˘ (viz. z·kladnÌ popis
a funkce). Na p¯Ìstroji zhasne
ûlut· kontrolka, rozsvÌtÌ se
Ëerven· a zaznÌ 75 dB(A) hlasit˝
zvukov˝ sign·l.
bzuË·k
Z·kladnÌ popis
a funkce
IP 65
ûlut·
ElektrickÈ kontaktnÌ manometry
¯ady EKM z programu AIRFLOW
se v praxi osvÏdËujÌ jiû po ¯adu
let a p¯edstavujÌ spolehlivÈ
kompaktnÌ ¯eöenÌ v p¯ÌpadÏ
pot¯eby monitorov·nÌ, ¯ÌzenÌ
a signalizace meznÌch hodnot
tlakov˝ch pomÏr˘ do 2250 Pa.
K samostatnÈmu zpÏtnÈmu
p¯epnutÌ do provoznÌho stavu
(p¯i nastavenÌ p¯epÌnaËe do polohy A) dojde aû p¯i n·slednÈm
poklesu tlaku a to p˘sobenÌm
spodnÌ hrany prstencovÈho
magnetu. Tato funkce slouûÌ
k delöÌmu udrûenÌ stavu poruchy
i po podstatnÈm p¯ekroËenÌ (vÌce
neû 30 Pa) nastavenÈ hraniËnÌ
meze.
Ëerven·
⁄vod
Optimální kontrola stavu zneèis
·tìní vzduchových filtrù
kontaktními manometry EKM
Obr. 2
Obr. 4
V provoznÌm stavu bÏhem
vzestupu tlaku svÌtÌ ûlut·
kontrolka, hornÌ hrana plov·ku
ukazuje mϯenou hodnotu.
Po dosaûenÌ nastavenÈ meznÌ
hodnoty se rozsvÌtÌ Ëerven·
kontrolka a zaznÌ bzuË·k (obr. 3).
P¯i poklesu tlaku pod nastavenou meznÌ hodnotu dojde
k automatickÈmu zpÏtnÈmu
p¯epnutÌ do provoznÌho stavu
(obr. 4). Automatick˝ provoznÌ
reûim (A) lze vyuûÌt u kontroly
filtr˘, kde po odvinutÌ filtraËnÌho
materi·lu klesne odpor filtru
(diferenËnÌ tlak) a EKM p¯epne
zpÏt do provoznÌho stavu.
Download

Elektrické kontaktní manometry EKM 1000, EKM 1500 a