TECHNICKÁ ZPRÁVA
IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY
Druh stavby :
technologická ást - rozvody laboratorních plyn (stla ený
vzduch, vakuum – podtlak,N2,, CO2, O2, Ar a He )
Místo stavby :
SO 001 – 350 rozvody laboratorních plyn
VESTEC - BIOCEV
Víde ská 1083, Praha 4
Investor :
ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AV R, V.V.I.
Víde ská 1083, Praha 4
Projektant :
Ing.Tyrpeklová - TK projekt
Hedvábná 1118/9
460 06 Liberec 6
Datum:
11/2012
PODKLADY
Na základ objednávky, projektu technologie a koordinace u objednatele byla vypracována P.D.
na rozvody plyn na výše uvedené stavb .
ROZSAH
Dokumentace eší vnit ní rozvody, zdroje eší samostatná ást zakázky.
Rozvody a zdroje pro, tuto stavbu byly navrženy základ požadavk projektanta technologie a
projektu technologie. P i zpracování projektové dokumentace nebyl vybrán dodavatel
technologie a rozvody lab. plyn budou ukon eny na st n – viz výkresová dokumentace. P ed
zahájením montáže bude up esn no napojení, p ívod potrubí k technologii na základ
zakoupené technologie.
Na základ požadavku uživatele budou rozvody v objektu napojeny na nové zdroje.
POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE
Stavba:
- zhotovení pr raz pro potrubí procházející p í kami, stropem jednotlivých podlaží a vstupy do
objekt
- ucpávky prostup - podle vyhlášky 246/01 Sb. jsou požárn bezpe nostní za ízení – zajistí
stavba
Upozorn ní :
Po usazení ocel. chráni ek na stoupa kách potrubí prostupy v podlaze, strop zabetonovat –
provede stavba. Potrubí, které prochází stropem, podlahou, zd nou p í kou - je uloženo v
ocelové chráni ce. Mezera mezi chráni kou a potrubím rozvodu se na obou koncích opat í
neho lavou ucpávkou - protipožární ucpávkový tmel s protokolem o certifikaci a technologickým
postupem v návaznosti na požární zprávu objektu - tak, aby nebyla omezena dilata ní
schopnost potrubí – zajistí stavba. Ucpávky prostup v požárn d lících konstrukcích jsou podle
1
vyhlášky 246/01 Sb. požárn bezpe nostní za ízení. Po jejich montáži je nutno, aby firma, která
provedla jeho montáž sepsala protokol o montáži v souladu s požadavky odstavce 2 § 10 této
vyhlášky.
Musí být provedeno odbornou firmou, v této PD není rozpo továno.
- pro vertikální svody potrubí, které jsou vedeny po st n , p ípadn ve st n pod omítkou
zhotovit drážky a po osazení potrubí tyto drážky následn zapravit, odvoz suti po bouracích
pracích
- ostrahu objektu
- osazení protipožárních dví ek na stoupa ce plyn v každém podlaží, dví ka cca 400 x 400
mm budou umíst ny 1600 mm nad istou podlahou – na základ p edb žné dohody
- odv trání stoupa ky plyn
Silnoproud:
- uzemn ní rozvod proti ú ink m statické elekt iny
- p ivést pot ebné instalace v rozsahu PD (viz. ást „zdroje plyn “)
Mar – slaboproud:
- provést propojení idel od zdroj plyn s centrálním velínem
- propojení idel nouzového alarmu ( idla jsou instalována u stoupa ek za uzavíracími ventily) vyhodnocení údaj ( bylo dojednáno p i koordinaci )- bude napojeno do po íta ové sít .
P ípadné pot ebné pomocné práce
smlouvou
nebo jiné požadavky dodavatele budou
up esn ny
ROZVODY PLYN
1. VŠEOBECN
1.1. Bezpe nost
Potrubní rozvody nesm jí, pokud jsou instalovány, p evzaty do užívání, provozovány za
normálního použití a udržovány podle návodu výrobce, zp sobit žádné ohrožení bezpe nosti,
které by bylo možné p edvídat s využitím postup analýzy rizik, které souvisí s jejich
p edpokládaným použitím, a to p i normálních podmínkách.
1.2. Použité p edpisy a normy
p i zpracování projektu bylo p ihlédnuto k normám ešící rozvody med.plyn :
EN 739 – Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny.
EN 1441 –Prost edky zdravotnické techniky – Analýza rizika
SN EN 7396-13 – Potrubní rozvody pro stla ené medicinální plyny a podtlak
SN 38 6405 - Místní provozní ád.
a normy související.
2. ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH
2.1. Materiálové provedení
Výrobce musí na požádání p edložit d kaz o odbornosti materiál použitých na potrubí a na
všechny sou ásti systému proti korozi a o jejich kompatibilit s kyslíkem ( ho lavost, snadnost
vznícení) za pracovních podmínek specifikovaných výrobcem
Pokud byla použita maziva, musí být kompatibilní s kyslíkem, jinými plyny a jejich sm si za
pracovních podmínek specifikovaných výrobcem.
D kaz musí poskytnout výrobce.
Všechny ásti systému, které mohou p ijít do styku s laboratorními plyny, musí být dodány
v istém stavu a bez oleje, maziv a zbytk pevných ástí.
2
POTRUBÍ
Pro montáž rozvodu budou použity m d né dle SN EN 13348, trubky musí být ozna eny.
Ozna ení trubky musí obsahovat název (trubka z m di), íslo této evropské normy (EN 13348),
ozna ení stavu materiálu ( tvrdá, žíhaná..- dle tabulky v norm ), jmenovité rozm ry p í ného
pr ezu (vn jší pr m r x tlouštka st ny).
Potrubí a armatury musí být dokonale odmašt ny dle SN 66 1135 a zbaveny všech ne istot.
M d né potrubí bude spojováno st íbrnou pájkou Ag 45 CuZn 740/680
pomocí Aspasty
"Super". Vzdálenosti mezi povrchy jednotlivých rozvod je nutno zachovat
s ohledem na
možnosti provedení montáže, oprav, nát r a kontrol /min 15 mm/.
Potrubí bude chrán no proti mechanickému poškození p i pr chodu p es st ny a stropy
ocelovými chráni kami. Mezera mezi chráni kou a potrubím se ut sní neho lavou ucpávkou tak,
aby nebyla omezena dilata ní schopnost potrubí.
Uchycení rozvod se volí s ohledem na váhu potrubí a min.spádem 3%o.
Všechny ásti potrubních rozvod laboratorních plyn odolat p etlaku, který se rovná 1,2
násobku maximálního tlaku, který m že vzniknout v této ásti potrubí za stavu jedné závady.
SPOJE POTRUBÍ
Všechny spoje musí být provedeny tvrdým pájením nebo sva ováním, krom závitových spoj
nebo p írubových použitých pro sou ásti, jako jsou uzavírací ventily, reduk ní ventily, ídící
za ízení monitorovací a alarmová idla, nebo terminální jednotky, nebo tam, kde použity plasty
pro podtlakové systémy. Metody použité pro tvrdé pájení nebo sva ování musí být takové, aby
si spoje udržely své mechanické vlastnosti až do teploty okolí 450o C. P ídavné kovy pro tvrdé
pájení nesm jí obsahovat více než 0,025% (g/g) kadmia.
B hem tvrdého pájení potrubních spoj musí být istota vnit ku potrubí chrán na ochranným
plynem.
PODP RY POTRUBÍ
Musí být v takových vzdálenostech, aby se zabránilo pr hybu nebo deformací.
Podp ry musí zajistit, že potrubí nem že být náhodn p emíst no ze svého místa.
Podp ry musí být bu z materiálu odolného proti korozi, nebo musí být upraveny tak, aby se
zabránilo korozi.
Potrubí nesmí být použito jako podp ra pro jiné potrubí nebo instala ní trubky, ani nesmí být
podep eno jiným potrubím nebo instala ními trubkami.
Max. vzdálenosti podp r jsou v SN EN 737-3.
OBJEDNATEL,stavba je povinna p ed zahájením montáže seznámit montéry s bezpe nostními
p edpisy stavby, kde se montáž provádí. P i vyty ování trasy musí být p ítomen bezpe nostní
technik, který upozorní na p ípadnou možnost úrazu /na p . elektr. proudem/.
2.2. Barevné zna ení
Toto zna ení m že být provedeno nap . kovovými štítky, ražením nebo lepícími zna kami.
Uzavírací ventily musí mít trvanliv vyzna en zp sob manipulace - zna ení musí být písmeny
vysokými alespo 6 mm, provedeno v podélné ose potrubí a zahrnovat šipky ukazující sm r
pr toku.
Všechny prvky rozvodu plynu nebo sm si plynu musí být trvanliv barevn ozna eny dle EN
739. Barevné zna ení se provede na celé viditelné ploše, nebo jen na plochách umíst ných
tak a v takové velikosti, aby bylo možno rozlišit potrubí v kterémkoliv míst kudy prochází. Ve
své p evážné ásti m že být kryto barvou z malby dané místnosti a pouze na vhodn
zvolených místech sta í relativn malé plochy barevného zna ení - na p . kroužky,
samolepky....
3
NÁVRH BAREV
Air 4bar, Air 8bar, Air ster.- barva bílá + erná, íslo odstínu 1000 a 1999 + dopl ující štítky se
sm rem proud ní media a distribu ním tlakem media.
Vac - barva žlu chromová st ední + erná, íslo odstínu 6200 a 1999 + dopl ující štítky se
sm rem proud ní media a distribu ním podtlakem media
O2 - barva bílá - íslo odstínu 1000 + dopl ující štítky se sm rem proud ní media a distribu ním
tlakem media
N2 - barva mod náv stní, íslo odstínu 4550 + dopl ující štítky se sm rem proud ní media a
distribu ním tlakem media.
CO2 - barva bílá + šedá, íslo odstínu 1000 a 1053 + dopl ující štítky se sm rem proud ní
media a distribu ním tlakem media.
Barevné ozna ení provést pro celé potrubí nebo ást jeho délky, musí vyhovovat platným
p edpis m a musí být trvanlivé.
Potrubní rozvod plyn musí vyhovovat všem platným normám pro laborato e.
2.3. Zkoušení rozvodu plynu
se provádí po profouknutí potrubí podle SN EN 737-3 a vyhlášky
.86/1978 Sb. a 26/1979
Sb.
Zkoušky se provádí podle ISO 554 istým, suchým vzduchem bez p ím sí oleje nebo
dusíkem, který neohrozí istotu rozvodu. Ve všech p ípadech se zkoušky provád jí suchým
plynem s nejv tším obsahem vlhkosti 50 ppm odpovídající teplot rosného bodu –48o C p i
atmosférickém tlaku.
O pr b hu montážních prací musí být veden montážní deník a veškeré tyto práce musí být v
montážním deníku zaznamenány.
Zkoušky po kompletaci instalace mají být provedeny montážním pracovníkem a osv d eny
autorizovanou osobou oprávn nou zkoušet systémy rozvod labor\torních plyn , která m že
osv d it výsledky zkoušek vlastníkovi nebo odb rateli.
Výsledky zkoušek mají být sou ástí dokumentace a mají být trvale uschované u uživatele.
Rozvody mohou být p edány pouze po úsp šném provedení tlakových zkoušek.
Za ízení se uvede do provozu po provedení výchozí revize.
P edávání rozvodu do provozu se uskute ní za p ítomnosti zástupc investora, uživatele
/bezpe nostní a požární technik/ a dodavatele za ízení.
O odevzdání se sepíše zápis, který podepíší všichni zú astn ní.
P ed uvedením plynového vyhrazeného za ízení do provozu musí provozovatel zajistit
odbornou zp sobilost obsluhy pro toto za ízení.
Provozovatel vypracuje v návaznosti na vyhlášku . 21/79 Sb. a SN 38 6405 místní provozní
ád.
Po skon ení montáže rozvod laboratorních plyn je t eba provést profouknutí celého rozvodu
podle SN 13 0020 - l. 475 až 477.
4
3 ) POPIS ROZVODU
Vedení potrubí a ukon ení je patrno z p dorysných výkres jednotlivých pater.
ZDROJE
Rozvod vakua, stla eného vzduchu (0,6MPa) a stla eného vzduchu (0,9MPa) bude napojen na
nové zdroje t chto plyn v objektu SO 005. Potrubí bude do objektu SO 001 p ivedeno
spojovací chodbou do 1PP, kde se napojí na dv stoupa ky – viz výkresová dokumentace.
Rozvod dusíku a oxidu uhli itého se napojí v 1NP na odpa ovací stanice – nejsou p edm tem
ešení této dokumentace. Rozvody budou napojeny na zdroje (tato dokumentace zdroje ne eší)
t chto plyn - tlak v rozvodu 0,6MPa(zajistí dodavatel technologie zdroj ). V míst napojení
bude osazen HUV. Rozvodné potrubí t chto plyn bude vedeno ke stoupa kám. Potrubí CO2
též klesne do 1PP, odkud bude vedeno spojovací chodbou do objektu SO 002 – viz výkresová
dokumentace.
Stoupa ky budou zásobovat vždy cca jednu polovinu každého patra. U stoupa ek budou
osazeny uzavírací armatury pro odbo ky a tenzometry, které budou hlídat pokles tlak
v rozvodech. Od stoupa ek bude potrubí rozvedeno v tvemi do jednotlivých k ídel objektu.
Stoupa ky a ventilové krabice musí být uzamykatelné s možností rychlého p ístupu v p ípad
nouze, musí být odv tratelné.
V nejnižších místech budou stoupa ky odvodn ny.
Vedení potrubí
UKON ENÍ ROZVOD
všech laboratorních plyn je patrno z výkresové dokumentace. Protože v dob zpracování
projektové dokumentace nebyl vybrán dodavatel technologie, projektant technologie ur il
ukon ení rozvod na st nách nad budoucím za ízením laborato í (též výšky).
Rozvody vakua, stla eného vzduchu (0,6) budou vedeny k laboratorním stol m, n kterým
fyzikálním stol m, mycím box m a digesto ím. Rozvod vakua na základ požadavku uživatele
bude též ukon en u laminárních box .
Rozvod stla eného vzduchu (0,9) bude veden ke sterilizátor m a bude ukon en dle detail.
výkres za ízení.
Všechny tyto rozvody budou ukon eny na st n ventilem 1/2“, od kterých po nákupu
technologie dle projektanta technologie se provede ukon ení u jednotlivých za ízení.
Rozvod CO2 bude proveden pro inkubátory a laminární boxy. Tento rozvod bude ukon en na
st n ve výšce cca 2m rozd lova em s reduk ním ventilem a 3 ks uzavíracích ventil . Dopojení
s odb rovými místy bude na základ vyjád ení projektanta technologie provedeno p i montáži
dodavateli technologie hadi kou..
Rozvod N2 bude proveden pro n které stoly na základ požadavk uživatele.
V n kterých místnostech bude ješt postavena tlaková bomba pro kyslík, helium a argon – viz
výkresová dokumentace.
V t chto místnostech se provede pouze napojení na tento zdroj (láhev) p es red. panel a ukon í
se na st n 1/2“ uzavíracím ventilem v míst dle požadavku uživatele.
P i soub hu a k ižování potrubí plyn
platných SN.
je nutno dodržovat vzájemné vzdálenosti instalací dle
UZAVÍRACÍ VENTILY - jejichž sv tlost a umíst ní je patrno z výkresové dokumentace, slouží v
p ípad tech. prohlídky nebo poruchy k odstavení ur ité ásti rozvodu. Uživatel zajistí ventily
proti nedovolené manipulaci cizími osobami a jejich ádné ozna ení.
5
Nejmén jednou za m síc je nutné zajistit kontrolu t snosti uzavíracích armatur za provozu zajistí uživatel.
ODV TRÁNÍ POTRUBÍ je ešeno vzhledem ke specifickým podmínkám ve zdrav., kde je
vyžadováno sterilní prost edí, pomocí vlastních vývod , které jsou opat eny nástavcem na
hadici PVC. Hadice musí být odmašt na. Vlastní vypoušt ní plynu musí být provád no do
prostoru tak, aby nebyla ohrožena bezpe nost pracovník ani majetku.
4) TECHNICKÁ DATA
4.1. Tlaky v rozvodu
max tlak v rozvodu
SV +N2 + CO2
0,6 MPa
SV1
0,9MPa
vak
0,1 atmosfer. tlaku
Plyny, které budou v místnostech napojeny na samostatné lahve budou regulovat tlak
p ímo z výstupu z lahve red. panelem – max tlak 0,6MPa.
4.2. Charakteristika plyn
-
-
stla ený vzduch je bezbarvý plyn bez zápachu. Pro zdravotnictví musí mít odpovídající
stupe istoty.
Vzduch pro dýchání je p írodní nebo syntetická sm s tvo ená hlavn z dusíku a kyslíku
v daném pom ru ( p ibližn 21% kyslíku a 75% dusíku (obj.) s ur eným omezením
koncentrace zne išt ní, dodávaná potrubním rozvodem a ur ená pro podávání
pacient m.
podtlak se získává erpáním vzduchu z rozvodu pomocí výv v. Mezi odsávané místo a
ukon ení rozvodu je nutno osadit odlu ova e (lahve). Ve zdravotnictví se používá
podtlaku v oblasti hrubého vakua.
oxid uhli itý je to bezbarvý, nejedovatý a neho lavý plyn. P i koncentraci nad 5 % obj.
se za ínají projevovat pocity podrážd ní sliznice a dýchacích cest, nucení ke kašli,
závrat , zvracení. P i koncentracích nad 20 % obj. CO2 nastává smrt zástavou dechu už
po n kolika vte inách bez e í. Srdce pracuje ješt po zástav dechu. V as zahájené
záchranné práce mohou postiženého zachránit ješt za n kolik minut.
Oxid uhli itý je t žší než vzduch.
-
dusík je nete ný, neho lavý a bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu. Je dodáván jako
stla ený v kovových tlakových nádobách. Je leh í než vzduch. P i rozpínání plynu
mohou krátkodob vznikat mlhy. Dusík jako sou ást vzduchu ve sm si s 21 % kyslíku
neškodný plyn. P i snížení obsahu kyslíku ve vzduchu pod 16 % obj. se za ínají
projevovat první p íznaky dušení, charakterizované na za átku prohloubeným a
zrychleným dýcháním, snížením pozornosti, neschopnosti jasného myšlení a
nep esností p i vykonávané práci. Pozd ji dochází k sníženému vnímání bolesti,
zakalenému v domí, až k bezv domí. .
UVEDENÍ ZA ÍZENÍ DO PROVOZU
Rozvody se uvedou do provozu po provedení výchozí revize.
P edávání do provozu se uskute ní za p ítomnosti zástupc investora, uživatele /bezpe nostní
a požární technik/ a dodavatel za ízení. O odevzdání se sepíše zápis, který podepíší všichni
zú astn ní.
Po skon ení montáže je t eba provést profouknutí celého za ízení podle
až 477.
Nedílnou sou ástí p edávaní za ízení je tato dokumentace:
- projekt odpovídající skute nosti
SN 13 0020 - l. 475
6
- stavební a montážní deníky
- osv d ení o jakosti trubek , tvarovek, armatur a p ídavného materiálu
- doklady o provedených zkouškách, jakosti sva ovaných spoj a osv d ení o zp sobilosti
svá e , kte í rozvod provedli
- doklady o zkoušce pevnosti a t snosti
- zpráva o výchozí revizi
- doklady o dalších zkouškách, pokud byly provád ny
- podklady pro zpracování místního provozního ádu podle platných p edpis s obsahem
dle
SN 38 64 05
Nové za ízení se uvádí do provozu podle zpracovaného technologického postupu za
p ítomnosti provozovatele. O p evzetí se provede zápis, který musí obsahovat:
- datum uvedení do provozu
- jména a podpisy pracovník , kte í rozvod do provozu uvedli
- seznam p edané technické dokumentace
POŽADAVKY NA OBSLUHU
Rozvody m že obsluhovat pouze osoba starší 18 ti let, ádn pou ená, zaškolená a
p ezkoušená. Za její odbornou zp sobilost zodpovídá provozovatel rozvodu. Obsluha rozvod
musí probíhat podle paragraf . 5 vyhl. . 21/79 Sb. ve zn ní vyhl. .554/90 Sb. a pokyn
výrobce a dodavatele. O bezpe nostních p edpisech, údržb a manipulaci související
S rozvody bude obsluhující personál pou en p i p edávání do provozu odpov dným
pracovníkem dodavatele. Obsluha rozvodu musí být seznámena se všemi bezpe nostními
p edpisy.
O všech závadách se musí napsat zápis v provozním deníku.
Uživatel zpracuje dle SN 38 6405 "Provozní ád" pro rozvod.
Provozní ád obsahuje pokyny pro provád ní kontrol, revizí zásady pro odbornou zp sobilost
obsluhy, bezpe nostní zásady ( zjiš ování net sností, odvzdušn ní, odvodn ní, kontrolu
ovzduší).
Musí též obsahovat pokyny pro p ípad požáru vypracované požárním specialistou.
BEZPE NOST PRÁCE
P i provozu musí obsluha dbát veškerých p edpis uvedených v „Provozním ádu“ a pokyn se
kterými byla obsluha seznámena p i p edávání rozvodu dodavatelem.
P i ešení pé e o bezpe nost práce musí být respektovány základní požadavky vyhl. ÚBP .
48/1982 a další související normy a p edpisy.
UPOZORN NÍ
Potrubní rozvody uvedené v tomto projektu jsou podle vyhlášky ÚBP . 21/79 Sb. vyhrazeným
plynovým za ízením. Realizaci tohoto za ízení musí provád t pouze organizace, která má
oprávn ní k odborné zp sobilosti pro tuto innost.
7
Download

Příloha k dodatečné informaci č. 2 - Technická zpráva