P-AAF-CX-007-CZ-1-03/99
Gel Hood
»istÈ v˝ustky s v˝mÏnnou filtraËnÌ vloûkou s gelov˝m tÏsnÏnÌm
q ÿada velikostÌ podle
poûadovanÈho pr˘toku
q Mechanicky stabilnÌ
konstrukce z ocelovÈho
lakovanÈho plechu
q DokonalÈ 100% tÏsnÏnÌ
q Vysoce ˙Ëinn˝ filtr aû na
konci rozvodnÈho systÈmu
q Prach z potrubÌ nem˘ûe
zneËistit klimatizovan˝
prostor
»istÈ v˝ustky Gel Hood byly vyvinuty
zejmÈna pro staröÌ klimatizaËnÌ systÈmy,
kterÈ majÌ vysoce ˙ËinnÈ filtry
instalov·ny v tÏsnÈ blÌzkosti klimatizaËnÌ
jednotky. V zhledem k tÈto koncepci
b˝vajÌ Ëasto n·sledn· rozvodn· potrubÌ po
letech provozu zdrojem zneËistÏnÌ
klimatizovanÈho prostoru, p¯iËemû
instalovanÈ kan·lovÈ filtry staröÌho
provedenÌ mohou vykazovat netÏsnosti.
To p˘sobÌ zejmÈna ve zdravotnictvÌ p¯i
st·le se zvyöujÌcÌch n·rocÌch na Ëistotu
prost¯edÌ znaËnÈ potÌûe.
Kostrukce Gel Hood vyuûÌv· z·kladnÌ
vlastnosti nemodernÏjöÌch vysoce
˙Ëinn˝ch filtr˘ AstroCel II Fluid Seal,
kterou je tÏsnicÌ hmota BiomedGel.
ProvedenÌ s tÌmto systÈmem tÏsnÏnÌm
zajiöùuje jako jedinÈ 100% tÏsnost uloûenÌ
filtru bez nutnosti vyvÌjenÌ velk˝ch
p¯ÌtlaËn˝ch sil a n·slednÈho testov·nÌ
spr·vnosti mont·ûe. TÌm se velmi
zjednoduöuje konstrukce nosnÈ sk¯ÌnÏ,
kter· sv˝mi rozmÏry prakticky kopÌruje
Nutn· opat¯enÌ p¯i aplikaci Gel Hood:
rozmÏry filtraËnÌ vloûky. Gel Hood lze proto
montovat v˝mÏnou za distribuËnÌelementy bez
nutnosti n·roËn˝ch stavebnÌch ˙prav
klimatizovan˝ch prostor. V˝ustky Gel Hood
lze dod·vat i s p¯Ìpojn˝m za¯ÌzenÌm pro
mϯenÌ tlakovÈ ztr·ty filtru.
w Demont·û st·vajÌch m¯Ìûek i s regulacÌ
w V˝roba mont·ûnÌch p¯Ìrub
w Mont·û Gel Hood
w Demont·û st·vajÌch kan·lov˝ch filtr˘
w Mont·û p¯edfiltr˘ t¯Ìdy F7ó8 (2. stupeÚ
filtrace)
Filtry AstroCel II Fluid Seal se stabilnÌm
hlinÌkov˝m r·mem jsou vyr·bÏny v mnoha
velikostech s blokem mÈdia ve t¯ech v˝ök·ch,
ËÌmû je zajiötÏna r˘zn· pr˘toËnost filtru p¯i
stejn˝ch rozmÏrech a tlakovÈ ztr·tÏ. Filtry
jsou vyr·bÏny ve t¯Ìd·ch filtrace H14óU16.
Pro mont·û do v˝ustek Gel Hood se pouûÌv·
v˝hradnÏ provedenÌ s ochrann˝mi m¯Ìûkami,
kterÈ zajistÌ spolehlivou ochranu mÈdia p¯i
mont·ûi a z·roveÚ tvo¯Ì na v˝stupnÌ stranÏ
pohledov˝ kryt.
w Mont·û nebo v˝mÏna hrub˝ch p¯edfiltr˘
G4óF5 (1. stupeÚ filtrace)
Z·kladnÌ podmÌnkou je dostateËn˝ tlakov˝
v˝kon st·vajÌcÌho ventil·toru a dostateËnÏ
dimenzovan· vzduchotechnika v˘bec.
V˝ustky Gel Hood je t¯eba osadit vöechny
v˝dechy celÈho systÈmu nap·jenÈho jednÌm
za¯ÌzenÌm. SnÌûenÌ poË·teËnÌ tlakovÈ ztr·ty
koncov˝ch filtr˘ lze dos·hnout pouûitÌm filtr˘
s vyööÌm blokem mÈdia.
N·hrada klasick˝ch m¯Ìûkov˝ch v˝ustek
vyûaduje jen minim·lnÌ odst·vky
klimatizaËnÌho systÈmu a nap·jen˝ch prostor.
Vyûaduje nÏkolik mal˝ch zmÏn na filtraËnÌm
systÈmu, ovöem bez z·sahu do konstrukce
vzduchovod˘.
L E P ä
Õ
V Z D U C H
V˝ustky s vloûkami H14 zajiöùujÌ parametry
vzduchu pro prost¯edÌ s Ëistotou 1000. Pro
vyööÌ Ëistotu prost¯edÌ je t¯eba mimo
odpovÌdajÌcÌ odluËivosti filtru dos·hnout
lamin·rnÌho proudÏnÌ vzduchu v prost¯edÌ.
J E
N A ä E
Z ¡ S A D A
Gel Hood
StandardnÌ ËistÈ v˝ustky Gel Hood m˘ûete objednat p¯i pouûitÌ n·sledujÌcÌ tabulky.
Pouûijte tabulku pro specifikaci v˝robku vhodnÈho pro Vaöe pot¯eby.
V˝bÏrov· tabulka
Oznaèení
rozmìry (mm)1)
prùtok
(m3/hod)
rychlost
(m/s)
poèáteèní tlaková ztráta (Pa)
H14
filtr
GH 1212-1
405×405×85
305×305×80
150
0,45
GH 1212-2
405×405×109
305×305×104
185
0,55
GH 1212-3
405×405×133
305×305×128
270
0,80
80
90
120
GH 1224-1
405×710×85
305×610×80
300
0,45
125
145
175
140
125
145
175
145
U16
175
110
120
140
405×710×109
305×610×104
370
0,55
110
120
405×710×133
305×610×128
535
0,80
80
90
120
GH 1230-1
405×862×85
305×762×80
375
0,45
125
145
175
GH 1230-2
405×862×109
305×762×104
460
0,55
110
120
140
GH 1230-3
405×862×133
305×762×128
670
0,80
80
90
120
GH 1818-1
557×557×85
457×457×80
340
0,45
125
145
175
110
120
140
80
90
120
GH 1818-2
557×557×109
457×457×104
410
0,55
GH 1818-3
557×557×133
457×457×128
600
0,80
GH 2424-1
710×710×85
610×610×80
600
0,45
GH 2424-2
710×710×109
610×610×104
735
0,55
GH 2424-3
710×710×133
610×610×128
1070
0,80
125
125
145
145
175
300
U15
125
GH 1224-2
145
175
150
H14
GH 1224-3
125
145
U16
poèáteèní tlaková ztráta (Pa)
skøíò
125
U15
prùtok
(m3/hod)
pøi 0,45
m/s
175
175
375
340
600
125
145
175
110
120
140
80
90
120
HlinÌkov˝ r·m filtru AstroCel II
Fluid Seal m· speci·lnÌ kan·lek
vyplnÏn˝ tÏsnicÌm materi·lem
BioMed Gel.
1) JinÈ rozmÏry jsou dostupnÈ na p¯·nÌ.
KÛdovÈ znaËenÌ filtraËnÌch vloûek (viz prospekt AstroCel II Fluid Seal ñ P-AAF-RA-2-732-CZ-3-04/99):
H14 ñ A96C9B2R4
U15 ñ E96C9B2P4
U16 ñ M96C9B2N4
BliûöÌ podrobnosti k materi·lu gelovÈho tÏsnÏnÌ viz
prospekt BioMed Gel 246 ñ P-AAF-CR-2-1173-CZ-3-03/99
St¯ednÌ odluËivost Ë·stic
St¯ednÌ odluËivost
podle n·vrhu EN1822
@ MPPS
99.995%
(H14)
St¯ednÌ
odluËivost
@ 0.3 µm
99.999%
@ 0.12 µm
99.9995% (U15)
99.99995% (U16)
99.9995%
99.99995%
ÿez v˝ustkem Gel Hood
s filtrem AstroCel II Fluid
Seal. SouË·stÌ z·kladnÌho
r·mu je b¯it, kter˝ se
zano¯uje do kan·lku v r·mu
filtraËnÌ vloûky vyplnÏnÈho
speci·lnÌm tÏsnÌcÌm gelem
(BiomedGel).
Na hornÌm snÌmku vidÌme hlavnÌ r·m Gel Hood 1224-1 bez
filtru, na spodnÌm snÌmku jiû s filtrem. P¯Ìklad n·hrady
podstropnÌch v˝ustek na konstrukci FEAL.
Gel Hood 1224-1 ñ
p¯Ìklad instalace na zdi.
V˝hradnÌ zastoupenÌ pro »R:
© ELFA, spol. s r. o. 1999
ELFA, spol. s r.o.
Hudcova 76
657 97 Brno
tel.: 05/7276 383
fax: 05/4121 8918
www.elfa-aaf.cz
E-mail: [email protected]
Firma AAF prov·dÌ nep¯etrûit˝ v˝zkum a zlepöov·nÌ sv˝ch v˝robk˘ a vyhrazuje si pr·vo na zmÏny specifikace nebo konstrukce bez p¯edchozÌho upozornÏnÌ.
Download

WWW Gel Hood