Monoblokov˝ ho¯·k
pro topn˝ olej M 20
V˝kon ho¯·ku v rozmezÌ
od 38 do 128 kW
⁄Ëel pouûitÌ
Palivo
VybavenÌ
kotl˘
Extra lehk˝ topn˝ olej
Spot¯eba 3,2 aû 10,8 kg/hod.
1. Popis
OlejovÈ monoblokovÈ ho¯·ky sÈrie M 20 jsou kompaktnÌmi
jednostupÚov˝mi ho¯·ky malÈho v˝konu, vyvinutÈ speci·lnÏ k
tomu, aby zaruËovaly vysokou ˙Ëinnost a nejlepöÌ hodnoty
spalov·nÌ.
Ho¯·ky jsou pouûitelnÈ pro nejr˘znÏjöÌ tepelnÈ zdroje, zvl·ötÏ jsou
vöak dÌky svÈmu p¯izp˘sobenÌ vhodnÈ pro kotle De Dietrich ¯ady
GT 210/2100.
Koncepce monoblokov˝ch ho¯·k˘ M 20 umoûÚuje zajistit:
ï Vysokou ˙Ëinnost a stabilnÌ v˝kony
- nov· hlava ho¯·ku umoûÚuje dos·hnout optim·lnÌ smÏöov·nÌ
spalovacÌho vzduchu a rozpr·öenÈho topnÈho oleje
- systÈm DUO-PRESS Æ zlepöuje aeroauliku ho¯·ku
- mnoûstvÌ a tlak vzduchu znaËnÏ usnadÚuje regulaci a stabilitu
spalov·nÌ
- proporcion·lnÌ regulace mnoûstvÌ vzduchu na v˝stupu ventil·toru
dÌky systÈmu regulace
- p¯esnÈ nastavenÌ smÏöovacÌho za¯ÌzenÌ (drû·k trysek a vÌrnÌk)
optimalizuje tlak dmychadla na hlavÏ ho¯·ku a zaruËuje p¯esnÈ
rozdÏlov·nÌ perifernÌho a centr·lnÌho spalovacÌho vzduchu
ï KompaktnÌ konstrukce
- p¯esnÏ dimenzovanÈ tangenci·lnÌ obÏûnÈ kolo dmychadla
- systÈm DUO-PRESS Æ zaruËuje vÌcen·sobnou kompresÌ vysok˝
tlak dmychadla a mnoûstvÌ vzduchu na nejmenöÌm prostoru
- d˘myslnÈ uspo¯·d·nÌ jednotliv˝ch komponent˘
ï Snadn· mont·û, uv·dÏnÌ do provozu a udrûovatelnost
- upevnÏnÌ k ho¯·ku pomocÌ posuvnÈ p¯Ìruby
- p¯ipojenÌ elektrickÈho proudu standardnÌm euro-konektorem
- vöechny komponenty na jedinÈ nosnÈ desce
- vodorovn· mont·ûnÌ poloha nosnÈ desky pro svislou polohu
drû·ku trysky
- dob¯e p¯ÌstupnÈ komponenty
- dÌky 5 rychlouz·vÏr˘m je moûno ho¯·k rychle uvÈst do pohodlnÈ
servisnÌ polohy
- vöechna nastavenÌ (vËetnÏ tlaku oleje), stejnÏ tak demont·û a
mont·û jsou proveditelnÈ jedin˝m pot¯ebn˝m klÌËem (öestihrann˝
- 4 mm)
- nastavovacÌ stupnice ulehËujÌ jemnÈ nastavov·nÌ
ï Tich˝ provoz
- v hlukovÏ tlumenÈm krytu ho¯·ku jsou soust¯edÏny vöechny
komponenty
- pro tlumenÌ hluku p˘sobÌ vÌcen·sobnÈ p¯esmÏrov·nÌ vzduchu v
dmychadlovÈm systÈmu
ï Ho¯·ky p¯izp˘sobenÈ kotl˘m De Dietrich
- ho¯·ky jsou v˝raznÏ p¯izp˘sobeny kotl˘m De Dietrich a zajiöùujÌ
tÌm zv˝öenou ˙Ëinnost a provoznÌ spolehlivost
- ho¯·ky jsou vybaveny od v˝robce pro p¯Ìsluön˝ rozsah v˝konu
kotl˘ a jsou jiû p¯ednastaveny (hlava ho¯·ku, nastavenÌ vzduchu,
tlak oleje)
- p¯ednastavenÌ umoûÚuje okamûitÈ uvedenÌ do provozu na mÌstÏ
instalace
- jednoduch· mont·û i uvedenÌ do provozu
ï Ho¯·ky, kter˝mi mohou b˝t vybaveny nejr˘znÏjöÌ kotle
- v˝konovÈ parametry ho¯·k˘ dovolujÌ i bezproblÈmovÈ vybavenÌ
jin˝ch kotl˘
V tÏchto p¯Ìpadech:
ï je t¯eba provÈst urËenÌ modelu ho¯·ku, p¯izp˘sobenÌ trysky a
nastavenÌ odbornÌkem
ï v˝konovÈ k¯ivky, uvedenÈ na stranÏ 2, dovolujÌ zkontrolovat
p¯izp˘sobenÌ p¯ÌsluönÈmu kotli
2. P¯ehled model˘ ho¯·k˘
Model
M 20
V˝kon ho¯·ku
kW
Tryska od v˝robce
US Gal.
M 21 - 14 S
M 21 - 15 S
M 21 - 16 S
M 21 - 17 S
M 21-18 S
38 aû 82
38 aû 82
38 aû 82
71 aû 128
71 aû 128
0,85/60∞ S
1,10/45∞ S
1,50/45∞ S
1,75/45∞ S
2,00/45∞ S
GENER¡LNÕ ZASTOUPENÕ PRO »R A SR:
Stiebel Eltron spol. s r. o., K H·j˘m 946, 155 00 Praha 5, tel.: (02) 5 111 6111, fax: (02) 3551 2122
e-mail: [email protected], www.stiebel-eltron.cz
3. Technick· data
Model
M 20
M 21 - 14 S
M 21 - 15 S
M 21 - 16 S
M 21 - 17 S
M 21 - 18 S
V˝kon ho¯·ku
kW
38 aû 82
38 aû 82
38 aû 82
71 aû 128
71 aû 128
Spot¯eba oleje (1)
kg/h
3,2 aû 6,9
3,2 aû 6,9
3,2 aû 6,9
6,0 aû 10,8
6,0 aû 10,8
Vybaven pro kotle
GT 210
model
GTM 214/2104
GTM 215/2105
GTM 216
GTM 217
GTM 218
Rozsah v˝konu kotle
kW
40 aû 44
44 aû 56
56 aû 68
68 aû 80
80 aû 90
Tryska od v˝robce
US Gal.
0,85/60∞ S
1,10/45∞ S
1,50/45∞ S
1,75/45∞ S
2,00/45∞ S
P¯ednastavenÌ v˝konu
(v˝kon kotle)
kW
42
52
64
76
86
Elektrick˝ p¯Ìkon ho¯·ku
VA
210
210
210
240
240
Elektrick˝ p¯Ìkon motoru (2)
VA
120
120
120
150
150
(1) Maxim·lnÌ viskozita 6,0 mm2/s p¯i 20 ∞C
(2) 230 V, jednof·zov˝
V˝konovÈ k¯ivky
P
mbar
Pro kotle jinÈ neû De Dietrich GT 210 prov·dÌ
v˝bÏr typu ho¯·ku a trysky p¯Ìsluön˝ instalatÈr.
K tomu s v˝hodou vyuûije v˝konovÈ k¯ivky na
vedlejöÌm grafu.
1,4
M 21 - 14 S
M 21 - 15 S
M 21 - 16 S
1,2
M 21 - 17 S
M 21 - 18 S
Pozn·mka: Maxim·lnÌ tepeln˝ v˝kon
tlakov˝ch ho¯·k˘ M 20 dle »SN EN 267 je
128 kW. Hlavy ho¯·k˘ pro M 21-14 S, M 21-15
S a M 21-16 S jsou identickÈ, pouze
p¯ednastavenÌ a pouûitÈ trysky jsou r˘znÈ.
TotÈû platÌ pro ho¯·ky M 21-17 S a M 21-18 S.
Ho¯·ky ¯ady M 20 jsou konstruov·ny pro
optim·lnÌ spalov·nÌ (emise ve spalin·ch,
hluËnost, stabilita plameneÖ). Dosaûen·
zlepöenÌ jsou p¯Ìmo vyuûiteln· jak ve spojenÌ s
kotli De Dietrich GT 210, tak i p¯i provozu na
jin˝ch kotlÌch.
1,0
0,8
0,6
0,4
Tepeln
0,2
kW
0
10
20
30
40
50
60
GT 214
/ 2104
70
80
90
GT 216
GT 215
/ 2105
100
110
120
130
GT 218
GT 217
Spot
kg/hod.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
V˝kon p¯i nadmo¯skÈ v˝öce 400 m dle »SN EN 267.
Minim·lnÌ v˝h¯evnost: 11,84 kWh/kg.
(1) V˝kon ho¯·ku je p¯izp˘soben p¯i¯azenÈmu kotli p¯i uvaûov·nÌ jeho
˙Ëinnosti (viz p¯Ìklad na str. 5).
HlavnÌ rozmÏry
Deflektor
A
B
Ø 112 min.
C
3
M 21-14 S
M 21-15 S
M 21-16 S
274
M8
ø18
M 21-17 S
M 21-18 S
225
301
ÿD
ø69
Ø 150 - 170
Otvory v ho¯·kov˝ch
dve¯Ìch
ø27
ø85
Model
M 21 - 14 S
M 21 - 15 S
M 21 - 16 S
M 21 - 17 S
M 21 - 18 S
A
mm
296
296
296
316
316
B
mm
200
200
200
210
210
C
mm
85-165
85-165
85-165
85-175
85-175
∅D
mm
90
90
90
100
100
2
Ho¯·k M 20
Nosn· deska
jednotliv˝ch
komponent˘
Pr˘hledÌtko
pro kontrolu
plamene
Pouzdro
ho¯·ku
Hlava ho¯·ku
ZapalovacÌ
transform·tor
Automatika
ho¯·ku
(s odblokovacÌm
tlaËÌtkem)
Regulace tlaku vzduchu
na hlavÏ ho¯·ku
Regulace mnoûstvÌ
spalovacÌho vzduchu
MÌsto pro mϯenÌ
tlaku vzduchu na
hlavÏ ho¯·ku
Olejov˝
elektromagnetick˝
ventil
IR Ëidlo pro
p¯Ìtomnost plamene
7-pÛlov˝ p¯ipojovacÌ
euro-konektor
OlejovÈ
Ëerpadlo
Motor dmychadla
RychloupÌnacÌ
p¯ipevÚovacÌ öroub
desky ho¯·ku
3
JednotlivÈ Ë·sti ho¯·ku M 20
ï ⁄drûba
Pouzdro ho¯·ku
Deska ho¯·ku v servisnÌ poloze
4
5
6
1
2
8
7
10
3
9
4 - Deflektor
5 - Tryska
6 - ZapalovacÌ elektrody
7 - IR Ëidlo pro p¯Ìtomnost plamene
8 - V˝konnÈ dmychadlo zajiöùuje:
ï zv˝öen˝ dispoziËnÌ tlak na hlavÏ ho¯·ku
ï dobrou stabilitu plamene
ï minim·lnÌ obsah ökodliv˝ch emisÌ ve spalin·ch
9 - Deflektor systÈmu DUO PRESSÆ
10 - Vzduchov· klapka
Ho¯·k lze snadno p¯emÌstit do servisnÌ polohy povolenÌm 5
rychloupÌnacÌch öroub˘. Pro vöechny nastavenÌ, mont·ûnÌ a
demont·ûnÌ pr·ce je zapot¯ebÌ pouze jedin˝ n·stroj: 1 klÌË
(öestihran - 4 mm).
1 - UpevÚovacÌ p¯Ìruba
2 - FixaËnÌ kolÌk desky ho¯·ku pro servisnÌ polohu
3 - Pouzdro ho¯·ku
ï SystÈm DUO PRESS Æ
Tlak vzduchu (dmychadla)
mbar
20
15
M21-17S
M21-18S
M21-14S
M21-15S
M21-16S
10
5
BÏûnÈ
dmychadlo
MnoûstvÌ
vzduchu
m3/hod.
0
0
20
40
60
80
100
Tento ho¯·k je dÌky systÈmu DUO PRESSÆ necitliv˝ v˘Ëi
r˘zn˝m tlakov˝m pomÏr˘m a dovoluje ËistÈ, stabilnÌ a ˙spornÈ
spalov·nÌ p¯i jakÈmkoliv provoznÌm stavu, a to i ve spouötÏcÌ
f·zi.
Na ho¯·cÌch M 20 je spalovacÌ vzduch zkomprimov·n v
obÏûnÈm kole dmychadla po nas·nÌ vÌcen·sobn˝m
p¯esmÏrov·nÌm na vysok˝ tlak dmychadla. Tento vysok˝
dmychadlov˝ tlak zajiöùuje na hlavÏ ho¯·ku nejintenzivnÏjöÌ
smÏöov·nÌ Ë·steËek paliva s minim·lnÌm mnoûstvÌm
spalovacÌho vzduchu. V˝sledkem tÈto novÈ spalovacÌ techniky
s vysok˝m dmychadlov˝m tlakem je maxim·lnÏ hospod·rn˝
provoz p¯i nÌzkÈm obsahu ökodlivin.
4
4. V˝bÏr typu ho¯·ku
4.1. Kotle De Dietrich GT 210/2100
KaûdÈmu kotli ¯ady GT 210/2100 odpovÌd· ho¯·k ¯ady M 20.
Kaûd˝ ho¯·k je dod·v·n s tryskou a p¯ednastavenÌm pro urËit˝ typ
kotle uvedenÈ ¯ady.
Pro provoz ho¯·ku p¯i jinÈm v˝konu neû je p¯ednastaven od
v˝robce je t¯eba zmÏnit tlak olejovÈho Ëerpadla dle n·sledujÌcÌ
tabulky. Pro zajiötÏnÌ kvalitnÌho spalov·nÌ je t¯eba dodrûet tento tlak
v rozmezÌ 9 aû 15 bar.
Spot¯eba oleje v kg/h
∅ trysky-US-Gal/h
Tlak oleje [bar]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0,40
1,25
1,33
1,41
1,49
1,56
1,63
1,70
1,76
1,82
0,50
1,56
1,66
1,76
1,86
1,95
2,04
2,12
2,20
2,28
0,60
1,87
2,00
2,12
2,23
2,34
2,45
2,55
2,64
2,73
0,65
2,03
2,16
2,29
2,42
2,54
2,65
2,75
2,86
2,96
0,75
2,34
2,49
2,65
2,79
2,93
3,06
3,18
3,30
3,42
0,85
2,65
2,83
3,00
3,16
3,32
3,47
3,61
3,74
3,87
1,00
3,12
3,33
3,53
3,72
3,90
4,08
4,24
4,40
4,56
1,10
3,43
3,66
3,88
4,09
4,29
4,48
4,67
4,84
5,01
1,20
3,74
3,99
4,24
4,47
4,68
4,89
5,09
5,29
5,47
1,25
3,89
4,16
4,40
4,65
4,88
5,10
5,30
5,51
5,70
1,35
4,21
4,49
4,76
5,02
5,27
5,50
5,73
5,95
6,15
1,50
4,67
4,98
5,29
5,58
5,85
6,11
6,36
6,60
6,83
1,65
5,14
5,49
5,82
6,14
6,44
6,73
7,00
7,27
7,52
1,75
5,45
5,82
6,18
6,51
6,83
7,14
7,42
7,71
7,91
2,00
6,23
6,67
7,06
7,45
7,81
8,16
8,49
8,81
9,12
2,25
7,01
7,51
7,95
8,38
8,78
9,18
9,55
9,91
10,26
2,50
7,79
8,32
8,82
9,31
9,76
10,19
10,61
11,01
11,39
2,75
8,57
9,10
9,67
10,24
10,73
11,21
11,67
12,11
12,53
3,00
9,35
10,00
10,58
11,16
11,71
12,23
12,73
13,21
13,67
DoporuËen· oblast nastavenÌ
4.2. OstatnÌ kotle
Olejov˝m ho¯·kem ¯ady M 20 je moûno vybavit nejr˘znÏjöÌ kotle
malÈho v˝konu. Mont·û ho¯·ku se prov·dÌ vûdy s vodorovnÏ
uloûenou ho¯·kovou hlavou.
V˝bÏr trysky
ï Ho¯·k M 20 je od v˝robce osazen 1 tryskou, kter· m˘ûe
odpovÌdat trysce pro p¯Ìsluön˝ kotel (viz tabulka na str. 2).
V˝bÏr ho¯·ku
ï N·sledujÌcÌ p¯Ìklad a tabulka dovolujÌ urËit spr·vnou trysku pro
zvolen˝ kotel.
ï Nejprve je t¯eba urËit v˝kon ho¯·ku v pomÏru k v˝konu kotle.
Uvaûuje se ˙Ëinnost kotle 90 %, tj. faktor 0,9:
V˝kon ho¯·ku = v˝kon kotle/0,9.
ï DoporuËuje se pouûÌvat trysky s ˙hlem rozpr·öenÌ 45∞S.
Je moûnÈ samoz¯ejmÏ pouûÌt i jinÈ trysky.
ï Potom se urËÌ s pomocÌ v˝konov˝ch k¯ivek (viz str. 2) typ ho¯·ku
podle jeho v˝konu a p¯etlaku ve spalovacÌm prostoru p¯ÌsluönÈho
kotle.
ï K dosaûenÌ maxim·lnÌ kvality spalov·nÌ se doporuËuje nastavit
tlak oleje v rozsahu 9 aû 15 bar.
ï Porovn·-li se hodnota 4,69 kg/h s n·sledujÌcÌ tabulkou, vyjde
volba ho¯·ku M 21-15 S, vybavenÈho tryskou s hodnotou
1,10 US-galonu s tlakem na olejovÈm Ëerpadle 13 bar.
ï UpozornÏnÌ: Nach·zÌ-li se tlak oleje mimo doporuËenou zÛnu
(9 aû 15 bar), je moûnÈ:
- buÔ vybrat jin˝ ho¯·k: v naöem p¯ÌkladÏ a podle v˝öe uvedenÈ
tabulky by bylo moûnÈ vybrat ho¯·k M 21 - 16 S, p¯edvybaven˝
tryskou 1,50 US-Gal/hod, ale v tomto p¯ÌpadÏ by byl tlak oleje 7
bar, coû je mimo doporuËenou oblast.
- nebo nahradit trysku.
P¯Ìklad:
Kotel se jmenovit˝m v˝konem 50 kW je t¯eba vybavit ho¯·kem
M 20.
ï Nejprve je t¯eba vypoËÌtat tepeln˝ v˝kon ho¯·ku tak, jak bylo
uvedeno:
V˝kon ho¯·ku = 50/0,9 = 55,5 kW
ï Z v˝konovÈ k¯ivky na stranÏ 2 lze urËit typ ho¯·ku M 21-14 S,
15 S nebo 16 S. RozdÌl tÏchto 3 ho¯·k˘ je ve vybavenÌ tryskou a
p¯ednastavenÌm ho¯·ku od v˝robce.
ï VypoËÌt· se spot¯eba oleje, odpovÌdajÌcÌ tomuto v˝konu ho¯·ku.
V˝h¯evnost topnÈho oleje (TOEL) ËinÌ 11,84 kWh/kg; spot¯eba
oleje vypl˝v· z podÌlu v˝konu ho¯·ku a v˝h¯evnosti paliva:
Spot¯eba oleje = 55,5/11,84 = 4,69 kg/hod.
5
5. Pokyny pro instalaci
P¯ipojenÌ topnÈho oleje
Ho¯·k se dod·v· se dvÏma ohebn˝mi hadicemi pro p¯ipojenÌ
topnÈho oleje (dÈlka 1 m), jednou pro s·nÌ a druhou pro n·vrat
p¯ebyteËnÈho paliva do n·drûe. P¯ipojenÌ oleje je realizov·no jako
dvoutrubkovÈ. OlejovÈ Ëerpadlo ho¯·ku m˘ûe b˝t p¯emÏnÏno dle
poûadavku na jednotrubkovou verzi.
Kaûd· flexibilnÌ hadice ho¯·ku obsahuje p¯ipojovacÌ koncovku
G 3/8".
Na sacÌm potrubÌ je t¯eba v r·mci mont·ûe namontovat olejov˝ filtr,
aby se zabr·nilo zanesenÌ trysky.
P¯Ìklad instalace a vybavenÌ soustavy se z·sobnÌkem topnÈho oleje
Je t
Odv
Rychlouzav
Zak
Plnic
Kovov· n·drû:
1 500 l, urËen· pouze pro topn˝
olej.
PlastovÈ n·drûe:
O celkovÈ kapacitÏ 1 500 l, urËenÈ
pouze pro topn˝ olej.
Havarijn
Patn
Olejov
Veden
Pr˘mÏry a dÈlky potrubÌ pro olej v z·vislosti na sacÌ a
statickÈ v˝öce
Statick· v˝öka
sacÌho potrubÌ H
m
+4
+3
H+
+2
+1
0
-1
H-2
-3
Pr˘mÏr a dÈlka sacÌho potrubÌ jsou z·vislÈ na umÌstÏnÌ dna n·drûe
vzhledem k olejovÈmu Ëerpadlu ho¯·ku (statick· v˝öka s·nÌ).
BuÔ je dno n·drûe umÌstÏno nad ˙rovnÌ ho¯·ku (v˝tlak) nebo pod
˙rovnÌ ho¯·ku (s·nÌ). Statick· v˝öka s·nÌ m˘ûe tedy b˝t kladn·,
nulov· nebo z·porn·.
VedlejöÌ tabulka ukazuje pro ho¯·k ¯ady M 20 t¯i bÏûnÈ pr˘mÏry
mÏdÏnÈho potrubÌ a jejich dÈlku v z·vislosti na statickÈ v˝öce s·nÌ.
V tabulce uvedenÈ dÈlky potrubÌ jsou uvaûov·ny vËetnÏ tlakov˝ch
ztr·t , ventilu, zpÏtnÈ klapky, 4 kolen a st¯ednÌ hutnoty oleje 0,825.
Tyto hodnoty jsou platnÈ aû do nadmo¯skÈ v˝öky700 m.
Zv˝öenÌ nadmo¯skÈ v˝öky znamen· ˙mÏrnÈ snÌûenÌ sacÌ v˝öky.
DÈlka sacÌho potrubÌ se proto sniûuje.
NÌûe uveden· tabulka pro nadmo¯skÈ v˝öky vyööÌ neû 700 m ud·v·
hodnoty snÌûenÌ sacÌho potrubÌ v z·vislosti na nadmo¯skÈ v˝öce.
Nadmo¯sk· v˝öka
St¯ednÌ atmosfÈrick˝ tlak
SnÌûenÌ sacÌ v˝öky
m
mbar
m
800
924
0,5
DÈlka mÏdÏnÈho potrubÌ pro p¯Ìvod paliva
v z·vislosti na jeho pr˘mÏru
∅ 6/8
∅ 8/10
∅ 10/12
33 m
100 m
100 m
29 m
91 m
100 m
25 m
79 m
100 m
21 m
66 m
100 m
17 m
53 m
100 m
13 m
41 m
99 m
9m
28 m
68 m
5m
15 m
37 m
Hodnoty platÌ pro olejovÈ Ëerpadlo Danfoss typ BFP 21 R 3
1000
901
0,8
6
1200
880
1,0
1400
858
1,3
1600
837
1,55
1800
817
1,8
2000
797
2,0
2200
777
2,3
2400
757
2,5
VÏtr·nÌ
VÏtr·nÌ mÌstnosti s instalovan˝m kotlem musÌ odpovÌdat souËasnÏ
platn˝m norm·m a p¯edpis˘m.
VÏtracÌ otvor:
ñ ⁄Ëinn˝ pr˘¯ez musÌ odpovÌdat polovinÏ celkovÈho pr˘¯ezu
pro odvod spalin, minim·lnÏ vöak 2,5 dm2.
ñ ⁄Ëinn˝ pr˘¯ez otvoru pro p¯Ìvod spalovacÌho vzduchu:
S (dm2) ≥ 0,86 P/20
P = Jmenovit˝ tepeln˝ v˝kon kotle v kW
PomÏr ˙Ëinn˝ch pr˘¯ez˘ vÏtracÌho otvoru a otvoru pro p¯Ìvod
spalovacÌho vzduchu musÌ b˝t zvolen tak, aby v kotelnÏ doch·zelo
k v˝mÏnÏ vzduchu.
ElektrickÈ p¯ipojenÌ
Pokud by nebyl protikonektor k dispozici, je moûnÈ ho¯·k elektricky
p¯ipojit nÌûe uveden˝m zp˘sobem.
Pozn·mka: RegulaËnÌ ¯etÏzec, zvl·ötÏ termostaty a externÌ
regulace, musejÌ b˝t dimenzov·ny pro napÏtÌ 230 V/50 Hz a
minim·lnÌ spÌnacÌ proud 10 A.
Ho¯·ky ¯ady M 1 jsou osazeny jednÌm 7-pÛlov˝m euro-konektorem,
kter˝ se jednoduöe spojÌ s protikonektorem, p¯ich·zejÌcÌm z
ovl·dacÌho panelu kotle.
Ho¯·k:
7-pÛlov˝ konektor - samice
L1
F
ZG
TS
N
TCH
VA
CH
Kotel:
7-pÛlov˝ konektor - samec
: F·ze
: Pojistka
: HlavnÌ vypÌnaË
: BezpeËnostnÌ termostat
: Nulov˝ vodiË
: Kotlov˝ termostat
: Signalizace poruchy
: PoËÌtadlo provoznÌch hodin
6. Zp˘sob dod·vky
1 obalov· jednotka pro kaûd˝ typ ho¯·ku
Kaûd˝ ho¯·k je p¯edvybaven (hlava ho¯·ku, tryska) a p¯ednastaven (poloha drû·ku trysky, vzduchov· klapka, tlak oleje) od v˝robce.
Ho¯·k M 20
KompletnÌ ho¯·k
1 obalov· jednotka
570 x 370 x 320 mm
ObjednacÌ ËÌslo
P¯epravnÌ hmotnost
kg
7
M 21 - 14 S
M 21 - 15 S
M 21 - 16 S
M 21 - 17 S
M 21 - 18 S
8802-7074
8802-7075
8802-7076
8802-7077
8802-7078
14
14
14
15
15
7
GENER¡LNÕ ZASTOUPENÕ PRO »ESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU:
STIEBEL ELTRON, spol. s r.o., K H·j˘m 946, 155 00 Praha 5 - Stod˘lky, »esk· republika
Telefon: 02 - 5111 6111*, Fax: 02 - 3551 2122
e-mail: [email protected], http://www.stiebel-eltron.cz
Download

Monoblokový horák pre topný olej M 20