VÏtracÌ systÈmy
s rekuperacÌ tepla
Projektov·nÌ a instalace
Vyd·nÌ srpen 2001
Vyd·nÌ srpen 2001
P¯etisk nebo rozmnoûov·nÌ, i Ë·steËnÏ,
jsou moûnÈ pouze s naöÌm svolenÌm.
STIEBEL ELTRON, UEV/Markus, 37601 Holzminden
2 Omyly a technickÈ zmÏny jsou vyhrazeny
VÏtracÌ systÈmy.
Obsah.
⁄vod
NejËistöÌ z·ûitek z ËerstvÈho vzduchu
SystÈmy
Pojmy, n·zvy a normy
SbÌrka vzorc˘
Decentralizovan˝ vÏtracÌ-otopn˝ p¯Ìstroj s rekuperacÌ tepla DL 13 eurovent
Popis p¯Ìstroje, zp˘sob pr·ce
Technick· data
P¯ÌsluöenstvÌ
Instalace p¯Ìstroj
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWZ 161
Popis p¯Ìstroj. Zp˘sob pr·ce
Technick· data
P¯ÌsluöenstvÌ
Instalace
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWA 252..SOL
Popis p¯Ìstroj. Zp˘sob pr·ce
Technick· data
P¯ÌsluöenstvÌ
Instalace
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWA 203-303 a LWA 203/303ÖSOL
Popis p¯Ìstroj. Zp˘sob pr·ce
Technick· data
V˝konovÈ diagramy/dimenzov·nÌ
RozmÏry a p¯ipojovacÌ mÌry
UmÌstÏnÌ
Elektrick· p¯Ìpojka
Instalace
Obsluha
P¯ÌsluöenstvÌ
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWZ 303 Integral
Popis p¯Ìstroj. Zp˘sob pr·ce
Technick· data
V˝konovÈ diagramy/dimenzov·nÌ
RozmÏry a p¯ipojovacÌ mÌry
UmÌstÏnÌ
Elektrick· p¯Ìpojka
Instalace
Obsluha
P¯ÌsluöenstvÌ
P¯ÌsluöenstvÌ
DecentralizovanÈ ventily p¯iv·dÏnÈho vzduchu
Centr·lnÌ ventily odpadnÌho vzduchu
Centr·lnÌ ventily p¯iv·dÏnÈho vzduchu
Pr˘chodky venkovnÌ stÏnou
Pr˘chodky öikmou st¯echou
Pr˘chodky plochou st¯echou
VÏtracÌ trubky a tvarovky
TlumiËe hluku a ostatnÌ p¯ÌsluöenstvÌ
Projektov·nÌ soustavy
Projektov·nÌ soustavy
V˝poËet mnoûstvÌ vzduchu
Dimenzov·nÌ vzduchovÈho kan·lu
SystÈmy
V˝poËet tlakovÈ ztr·ty
NastavenÌ mnoûstvÌ vzduchu
NastavenÌ ventil odpadnÌho vzduchu
ZjednoduöenÈ nastavenÌ soustavy
KontrolnÌ seznam
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje s rekuperacÌ tepla
Faxov· objedn·vka
strana
4-8
4
5-6
7
8
9 - 14
10
11
12
13 - 14
15 - 20
16
17
18
19 - 20
21 - 26
22
23
24
25 - 26
27 - 38
28
29
30 - 31
32
33 - 34
35
36
37
38
39 - 50
40
41
42 - 43
44
45 - 46
47
48
49
50
51 - 65
52 - 53
54 - 55
56 - 57
58
59
60
61 - 63
64 - 65
67 - 83
67 - 68
69 - 70
71
72 - 75
76 - 79
80
81
82 - 83
84
86
3
⁄vod.
NejËistöÌ z·ûitek z ËerstvÈho vzduchu.
KontrolovanÈ vÏtr·nÌ v obytn˝ch
prostor·ch se st·v· rok od roku
d˘leûitÏjöÌm, a jiû si bez nÏho
nelze techniku budov
p¯edstavit. VÏtr·nÌ je
v˝znamn˝m faktorem pro
zdravÌ.
Vöechno je tÏsnÈ.
ModernÌ budovy jsou pro
ochranu tepla opat¯eny
kompaktnÌm pl·ötÏm. Ten
zamezuje ztr·t·m cennÈ
otopnÈ energie a pom·h· öet¯it
p¯ÌrodnÌ zdroje. Je vöak z·roveÚ
zamezeno p¯irozenÈ v˝mÏnÏ
vzduchu. Budova je
nepropustn·. Ke kysliËnÌku
uhliËitÈmu p¯istupujÌ jeötÏ vnit¯nÌ
vlhkost, pachy a v˝pary z
n·bytku a stavebnÌch materi·l˘.
äpatn˝m vzduchem vznik·
nevolnost. Spr·vnou
alternativou se potom jevÌ
otev¯enÌ oken.
Kdo vöak si p¯eje vyt·pÏt
ulice?
Kdo m· r·d kolem sebe Ëerstv˝
vzduch, nalÈz· u firmy STIEBEL
ELTRON p¯esnÏ spr·vnou
techniku, aniû by p¯itom
vyhazoval cennou topnou
energii z okna. Za¯ÌzenÌ pro
vÏtr·nÌ byt˘, kter· mohou vÌce,
neû jen vykouzlit v bytÏ Ëerstv˝
vzduch. Vöechny p¯Ìstroje
spr·vnÏ vyuûÌvajÌ spot¯ebovan˝
vzduch! »·st tepelnÈ energie
tohoto vzduchu se vracÌ znovu
zpÏt rekuperacÌ a v˝mÏnou
tepla s Ëerstv˝m vzduchem.
Je lhostejno, zda se rozhodnete
pro vÏtr·nÌ jednotliv˝ch
mÌstnostÌ, decentralizovan˝
nebo centr·lnÏ p¯iv·dÏn˝
vzduch.
l sniûovat mnoûstvÌ prachu a
roztoˢ
l neutralizovat kuchyÚskÈ
pachy a vodnÌ p·ru
l vyluËovat pyly, hluk a
zneËiötÏn˝ vzduch.
DennÌ mokro v bytÏ.
PlÌsnÏ nebo plesnivÈ skvrny
vznikajÌ v mÌstnosti öpatn˝m
nebo nedostateËn˝m vÏtr·nÌm,
protoûe vlhkost nem˘ûe unikat.
Klid, prosÌm!
Hluk ËinÌ nemocn˝m. Proto se
podle moûnosti odstraÚuje
pouliËnÌ hluk. Investice do
spr·vnÈho okna zajiöùujÌ
nebesk˝ klid. Pokud jsou okna
zav¯en· - nechte je tak.
P¯itom vytv·¯Ì pr˘mÏrn· rodina
dennÏ alespoÚ vlhkost vzduchu
rovnajÌcÌ se p¯ibliûnÏ dvÏma
vÏdr˘m vody - a to pouze
d˝ch·nÌm, sprchov·nÌm a
va¯enÌm! To nenÌ ökodlivÈ jenom
pro tÏleso stavby. Mohou z toho
onemocnÏt zvl·ötÏ dÏti. TakÈ
roztoËi nach·zejÌ ve vlhkÈm a
teplÈm prost¯edÌ ide·lnÌ ûivotnÌ
podmÌnky a rychle se
rozmnoûujÌ. Naproti tomu
kontrolovan˝m vÏtr·nÌm bytu lze
tÏmto jev˘m zabr·nit.
ZdravÌ!
DalöÌm tÈmatem jsou alergie.
Jenom n·sledky pylovÈ alergie
trpÌ rok od roku st·le vÌce lidÌ.
KontrolovanÈ vÏtr·nÌ bytu
STIEBEL ELTRON pom·h·
l öet¯it prim·rnÌ energiÌ
l sniûovat emise CO2
l zamezovat vlhkosti v
mÌstnosti a r˘stu spÛr a plÌsnÌ
zamezuje p¯Ìstupu pyl˘ z
venkovnÌho prostoru dovnit¯,
4
a vytv·¯Ì tak uvnit¯ domu
p¯ÌjemnÈ prost¯edÌ, v nÏmû se
cÌtÌ dob¯e nejenom postiûenÌ
alergiÌ.
VÏtr·nÌ okny v zimnÌch mÏsÌcÌch
je a z˘st·v· velmi nep¯ÌjemnÈ.
Obzvl·ötÏ kdyû panuje venku
t¯eskut· zima a uvnit¯ je
p¯ÌjemnÈ teplo.
O kolik by zde bylo p¯ÌjemnÏjöÌ
mÌt st·le a po cel˝ den Ëerstv˝,
nevypot¯ebovan˝, avöak tepl˝
vzduch, aniû by vznikal pr˘van!
Se soustavami pro vÏtr·nÌ byt˘
firmy STIEBEL ELTRON m˘ûete
v celÈm klidu hluboce
nadechnout a uvolnit se.
SystÈmy.
P¯Ìstroje pro jednotlivÈ
mÌstnosti.
Optim·lnÌ vyuûitÌ energie pro
jednotlivÈ mÌstnosti: DL 13
zajiöùuje Ëerstv˝ vzduch a
p¯Ìjemnou vlhkost vzduchu.
Centr·lnÌ p¯Ìstroje pro
p¯iv·dÏn˝ a odpadnÌ vzduch.
ModernÌ a kompaktnÌ: centr·lnÌ
p¯Ìstroje kolekce STIEBEL
ELTRON.
Spr·vn· volba pro vÏtr·nÌ a
odvÏtr·v·nÌ nÏkolika mÌstnostÌ
souËasnÏ.
Centr·lnÌ p¯Ìstroj pro odpadnÌ
vzduch s decentralizovan˝m
p¯iv·dÏn˝m vzduchem.
Tepl· voda ze nÌzkÈ ceny: LWA
252..SOL.
Pro oh¯ev teplÈ vody se vyuûÌv·
teplo, kterÈ jiû existuje v
mÌstnosti.
bydlenÌ, spanÌ
kuchynÏ
koupelna
5
SystÈmy.
T¯i v jednom:
LWA 203/303..SOL.
Pro oh¯ev teplÈ vody a pro
vyt·pÏnÌ obytnÈ mÌstnosti se
vyuûÌv· v mÌstnosti jiû existujÌcÌ
teplo. Pokud by energie
tepelnÈho Ëerpadla nÏkdy
nepostaËovala, je systÈm
podporov·n elektrick˝m kotlem.
Jeden, kter˝ m˘ûe tÈmϯ
vöechno: LWZ 303 Integral.
TÌmto integr·lnÌm ¯eöenÌm jsou
splnÏny vöechny funkce
(vyt·pÏnÌ, p¯Ìprava teplÈ vody a
vÏtr·nÌ). Pokud by energie
tepelnÈho Ëerpadla nÏkdy
nepostaËovala, je systÈm
podporov·n elektrick˝m kotlem.
6
Pojmy, n·zvy a normy.
OdpadnÌ vzduch.
TeplÈ mnoûstvÌ vzduchu
v m3/hod., proudÌcÌ, p¯ÌpadnÏ
ods·vanÈ z mÌstnosti
(uvaûov·no ven z mÌstnosti).
Pr˘chod vzduchu.
Otvor v mÌstnosti (ve stÏnÏ
nebo ve stropu), kter˝m m˘ûe
vzduch proudit dovnit¯ nebo
ven (nap¯. m¯Ìûka nebo ventil).
Oblast odpadnÌho vzduchu.
VlhkÈ prostory, p¯ÌpadnÏ oblasti
koupelny, toalety a kuchynÏ, z
nichû se ods·v· vypot¯ebovan˝
vzduch.
Vlhkost vzduchu, relativnÌ.
PomÏr moment·lnÌho podÌlu
vodnÌ p·ry vzduchu,
vztaûenÈho na maxim·lnÏ
moûnou hodnotu p¯i
odpovÌdajÌcÌ teplotÏ v %
relativnÌ vlhkosti.
VenkovnÌ vzduch.
MnoûstvÌ ËerstvÈho vzduchu v
m3/hod., nas·vanÈ z
venkovnÌho prostoru.
Pohoda.
Lidsk˝ p¯Ìjemn˝ pocit vlivem
psychologickÈho a
fyziologickÈho p˘sobenÌ.
Obtok.
VedenÌ vedlejöÌho proudu,
oddÏlenÏ od hlavnÌho proudu,
takÈ zkr·cen˝ pojem pro
"obtokovÈ vedenÌ".
OdvlhËov·nÌ.
SnÌûenÌ absolutnÌ vlhkosti
vzduchu.
VÏtr·nÌ okny.
V˝mÏna vzduchu v mÌstnosti za
venkovnÌ vzduch pouze
otev¯en˝m nebo sklopen˝m
oknem, v˝mÏna vzduchu je
nekontrolovateln·.
Filtrov·nÌ.
Redukov·nÌ neËistot v
proudech vzduchu.
OdvÏtr·van˝ vzduch.
OdpadnÌ ochlazen˝ vzduch v
m3/hod., odv·dÏn˝ do volnÈho
prostoru.
VÏtr·nÌ sp·rami.
VolnÈ vÏtr·nÌ otvory vlivem
rozdÌl˘ vÏtru a teploty,
podmÌnÏn˝ch stavbou, nap¯.
okny a dve¯mi.
VÏtr·nÌ.
V˝mÏna vzduchu z mÌstnosti za
venkovnÌ vzduch.
Hodnota vzduchu.
Objem vzduchu, vztaûen˝ nap¯.
na poËet osob v ËasovÈ
jednotce v m3/hod. (osoba
x hod.).
V˝mÏna vzduchu.
Objem vzduchu, vymÏnÏn˝
za hodinu v jednÈ mÌstnosti
v 1/hod.
Minim·lnÌ v˝mÏna vzduchu.
NejmenöÌ v˝mÏna vzduchu,
p¯edepsan· z fyziologick˝ch
d˘vod˘.
P¯ÌËnÈ vÏtr·nÌ.
VolnÈ vÏtr·nÌ z jednÈ strany
budovy k druhÈ stranÏ nap¯.
mezerami nebo otev¯en˝mi
okny, p¯ev·ûnÏ vyvol·vanÈ
tlakem vÏtru.
Soustava RLT.
Zkratka pro za¯ÌzenÌ techniky
vzduchu v mÌstnostech.
N·razovÈ vÏtr·nÌ.
Kr·tkodobÈ silnÈ vÏtr·nÌ
(pr˘van) okny nebo dve¯mi.
Rosn˝ bod.
Stav vzduchu, p¯i kterÈm jiû
nem˘ûe vzduch p¯ijÌmat û·dnou
vodnÌ p·ru (100 % relativnÌ
vlhkosti, nasycenÌ). Jestliûe se
teplota vzduchu p¯i tomto stavu
d·le snÌûÌ, dojde k tvo¯enÌ rosy.
P¯epouötÏcÌ oblast.
Oblast mezi dvÏma mÌstnostmi
bytu, kde vlivem rozdÌlu tlaku se
vzduch p¯epouötÌ (z oblasti
p¯iv·dÏnÈho vzduchu k oblasti
odpadnÌho vzduchu).
Rekuperace tepla.
Opat¯enÌ k p¯en·öenÌ tepelnÈho
obsahu (entalpie) (vyuûitÌ
energie z odpadnÌho tepla).
P¯iv·dÏn˝ vzduch.
Veöker˝ p¯edeh¯·t˝ vzduch v
m3/hod., proudÌcÌ do mÌstnosti.
Oblast p¯iv·dÏnÈho vzduchu.
Oblast bytu, resp. pobytu, do
nÌû se fouk· p¯iv·dÏn˝ vzduch
(nap¯. obytn· mÌstnost, loûnice
a dÏtsk˝ pokoj).
PlatnÈ normy a ustanovenÌ.
DIN 18017.
VÏtr·nÌ koupelen a
splachovacÌch z·chod˘.
DIN 1946 T1.
Technika vzduchu v
mÌstnostech, terminologie a
symboly.
DIN 1946 T2.
Technika vzduchu v
mÌstnostech, zdravotnÏtechnickÈ poûadavky.
DIN 1946 T6 E.
Technika vzduchu v
mÌstnostech, vÏtr·nÌ byt˘.
VDI 2087.
Z·klady dimenzov·nÌ, tlumenÌ
hluku, sp·d teploty, tepelnÈ
ztr·ty pro vzduchovÈ kan·ly.
VDI 2088.
VÏtracÌ za¯ÌzenÌ pro byty.
VDI 6022.
HygienickÈ poûadavky.
VDE 0100.
Z¯izov·nÌ silnoproud˝ch
soustav s jmenovit˝m napÏtÌm
do 1000 V.
VBG 20.
ChladicÌ za¯ÌzenÌ.
P¯ÌsluönÈ zemskÈ stavebnÌ
¯·dy.
7
SbÌrka vzorc˘.
V˝mÏna vzduchu
LW =
objem p¯iv·d./odpad. vzduchu
objem mÌstnosti
EkvivalentnÌ pr˘mÏr
ObdÈlnÌkovÈ kan·ly
dg
Objemov˝ pr˘tok p¯iv·dÏnÈho
vzduchu
(m3/hod.)
Objem mÌstnosti
(m 3)
=
2 x a x b
a + b
libovolnÈ pr˘¯ezy
dg
=
4 x plocha
obvod
Rovnice proudÏnÌ
∑
V
=
A x v x 3600
Charakteristika kan·lovÈ sÌtÏ
∆p1
=
∆p2
( )
V1
V2
2
Z·kon o kontinuitÏ
v1
=
v2
A
v
∑
V
=
=
=
A2
A1
Koeficient zpÏtnÈho vyuûitÌ
tepla
plocha pr˘¯ezu (m3)
rychlost (m/sek.)
objemov˝ pr˘tok (m3/hod.)
V˝poËet tlakovÈ ztr·ty
∆p =
L x R + Z
R
=
L
Z
=
=
t¯ecÌ odpor trubky podle
tabulky
dÈlka trubky (m)
tlakov· ztr·ta
jednotliv˝ch odpor˘
Z
=
∑ζ x
ζ
ς
v
=
=
=
souËinitel odporu
hustota vzduchu
rychlost proudÏnÌ (m/sek.)
ς
2
x v
2
Z je moûno p¯evzÌt ze souËtu ζ
a rychlosti v potrubnÌ sÌti z
tabulky.
8
Φ
=
tz
=
ti
=
ta
=
tz - ta
ti - ta
teplota p¯Ìv·dÏnÈho
vzduchu
teplota odpadnÌho
vzduchu
teplota venkovnÌho
vzduchu
Decentralizovan˝ vÏtracÌ-otopn˝ p¯Ìstroj
s rekuperacÌ tepla DL 13 eurovent.
DL 13 dosahuje s rekuperacÌ
tepla aû 90 % v˝konu, kter˝
skuteËnÏ p¯esvÏdËuje.
S ˙sporou mÌsta pouûijete
decentralizovan˝ p¯Ìstroj tam,
kde jej pot¯ebujete,
a s regul·torem teploty urËÌte,
p¯i kterÈ teplotÏ mÌstnosti se m·
p¯ipojit pot¯ebnÈ teplo.
A takto p¯Ìstroj funguje:
VÏtracÌ a otopn˝ p¯Ìstroj
STIEBEL ELTRON DL 13
eurovent zajiöùuje zcela
automaticky kontrolovanÈ
vÏtr·nÌ bytu. Automaticky se
p¯iv·dÌ Ëerstv˝ vzduch, a jiû se
netopÌ ven oknem. Vysoce
efektivnÌ vÏtracÌ systÈm s
rekuperacÌ tepla aû 90 % dÌky
tepelnÈmu v˝mÏnÌku s k¯Ìûov˝m
protiproudem zajiöùuje optim·lnÌ
otopn˝ komfort a hygienicky
zdravÈ klima v mÌstnosti. VÏtracÌ
a otopn˝ p¯Ìstroj DL 13 eurovent
se star· o pot¯ebnou kvalitu
vzduchu nez·visle na
st·vajÌcÌm vyt·pÏnÌ.
JednÌm pohledem:
l rekuperace tepla aû 90 %
l kontrolovanÈ vÏtr·nÌ a
odvÏtr·nÌ, odpovÌdajÌcÌ
pot¯ebÏ
l filtrov·nÌ ËerstvÈho vzduchu
a odpadnÌho vzduchu
l indikace pro vzduchov˝ filtr
a kondenz·t
l 4-stupÚov˝ spÌnaË pro
objemov˝ pr˘tok vzduchu
l integrovan˝ regul·tor teploty
mÌstnosti
l moûno kombinovat se vöemi
vyt·pÏcÌmi systÈmy
P¯Ìstroj je obzvl·ötÏ vhodn˝
pro
l mÌstnosti do obytnÈ plocha
30 m2
l nÌzkoenergetick˝ d˘m a p¯i
adaptaci star˝ch staveb
odvÏtr·van˝ vzduch
venkovnÌ vzduch
–
Œ
Ã
œ
À
odpadnÌ
vzduch
1 tepeln˝ v˝mÏnÌk s k¯Ìûov˝m
protiproudem
2 mikrofiltr odpadnÌho vzduchu EU 3
3 mikrofiltr venkovnÌho vzduchu EU 5
4 n·doba na kondenz·t
5 ventil·tor odvÏtr·vanÈho vzduchu
6 ventil·tor p¯iv·dÏnÈho vzduchu
7 ovl·dacÌ panel
Õ
p¯iv·dÏn˝ vzduch
9
Decentralizovan˝ vÏtracÌ-otopn˝ p¯Ìstroj
s rekuperacÌ tepla DL 13 eurovent.
Popis p¯Ìstroje, zp˘sob pr·ce.
DL 13
Kr·tce a v˝stiûnÏ
l rekuperace tepla aû 90 %
l nenÌ zapot¯ebÌ dodateËnÈ
doh¯Ìv·nÌ p¯iv·dÏnÈho
venkovnÌho vzduchu
l provoznÌ spÌnaË ZAP / VYP
l 4-stupÚov˝ spÌnaË pro
objemov˝ pr˘tok vzduchu,
20 / 40 / 60 m3/hod, a "volnÈ
letnÌ chlazenÌ"
l sÈriovÏ s integrovan˝m
regul·torem teploty mÌstnosti
l indikace pro v˝mÏnu filtru
l indikace pro kondenz·t
10
Popis p¯Ìstroje
P¯Ìstroj je pouûiteln˝ pro vÏtr·nÌ
mÌstnostÌ v kombinaci s jin˝mi
vyt·pÏcÌmi systÈmy. Pro
mÌstnosti s kr·tkodobou
pot¯ebou tepla je moûno pouûÌt
vÏtracÌ-otopn˝ p¯Ìstroj s
pot¯ebn˝m topenÌm 0,8 kW i pro
samotnÈ vyt·pÏnÌ. P¯i nÌzkÈm
stupni ventil·toru (20 m3/hod.)
hlÌdaË teploty obËas pot¯ebnÈ
topenÌ vypne. StabilnÌ r·mov·
konstrukce se sk¯ÌnÌ z
ocelovÈho plechu s pr·ökov˝m
n·st¯ikem krÈmovÏ bÌlÈ barvy
RAL 9001. M¯Ìûka v˝stupu
vzduchu bronzovÏ hnÏd·.
SÈriovÏ s n·stÏnnou konzolou
pro mont·û nad podlahou na
nosnÈ stÏnÏ. VedenÌ
p¯iv·dÏnÈho vzduchu a
odpadnÌho vzduchu venkovnÌ
stÏnou. Ovl·dacÌ prvky
pohodlnÏ p¯ÌstupnÈ zep¯edu.
Zp˘sob pr·ce
Vöechny pot¯ebnÈ ovl·dacÌ prvky
jsou ve vÏtracÌm-otopnÈm p¯Ìstroji
STIEBEL ELTRON DL 13 eurovent
umÌstÏny z ergonomick˝ch d˘vod˘
vpravo v p¯ednÌ stÏnÏ.
P¯i zapnutÈm stavu se dost·v·
venkovnÌ vzduch vzduchov˝m
kan·lem ve venkovnÌ stÏnÏ do
vÏtracÌho-otopnÈho p¯Ìstroje a je
veden mikrofiltrem p¯es lamely
vysoce ˙ËinnÈho tepelnÈho
v˝mÏnÌku s k¯Ìûov˝m
protiproudem, a pomocÌ ventil·toru
p¯iv·dÏnÈho vzduchu se p¯iv·dÌ
do obytnÈ mÌstnosti.
Vypot¯ebovan˝ vzduch z mÌstnosti
se vede rovnÏû opÏt p¯es mikrofiltr
lamelami tepelnÈho v˝mÏnÌku s
k¯Ìûov˝m protiproudem a odv·dÌ
ventil·torem odvÏtr·vanÈho
vzduchu druh˝m vzduchov˝m
kan·lem do volnÈho prostoru.
Teplo z odpadnÌho vzduchu se
p¯itom p¯ed·v· aû z 90 % na
p¯iv·dÏn˝ vzduch a tak se opÏt
p¯iv·dÌ zpÏt do mÌstnosti.
Pokud by vznikal ve vÏtracÌmotopnÈm p¯Ìstroji kondenz·t,
zachyt·v· se v n·dobÏ pro
kondenz·t.
PomocÌ stupÚovÈho spÌnaËe
vzduch-objemov˝ pr˘tok vzduchu
je moûno p¯edvolit v˝mÏnu
vzduchu v hodnotÏ 20, 40 nebo
takÈ 60 m3/hod. V poloze "volnÈ
letnÌ chlazenÌ" se vypÌn· ventil·tor
odvÏtr·vanÈho vzduchu. Tento
pracovnÌ reûim dovoluje v tepl˝ch
letnÌch dnech p¯Ìvod chladnÈho
veËernÌho nebo noËnÌho vzduchu
do obytnÈ mÌstnosti.
KromÏ provoznÌho reûimu "VÏtr·nÌ"
je vöak moûno souËasnÏ se
sÈriov˝m pot¯ebn˝m topenÌm
800 W vyt·pÏt. Pot¯ebnÈ topenÌ se
zapne prav˝m spÌnaËem v
ovl·dacÌm panelu. Ve vÏtracÌmotopnÈm p¯Ìstroji DL 13 sÈriovÏ
instalovan˝ elektronick˝ regul·tor
teploty mÌstnosti reguluje na
stupeÚ p¯esnÏ poûadovanou
teplotu.
DalöÌ servis nabÌzejÌ indikace v
ovl·dacÌm panelu. Pokud je
zapot¯ebÌ vymÏnit filtr, pak je to
indikov·no v ovl·dacÌm panelu
ûlutou kontrolkou. Jestliûe se
nashrom·ûdi v kondenzaËnÌ
n·dobÏ vÏtöÌ mnoûstvÌ
kondenz·tu, je to indikov·no
Ëervenou kontrolkou na ovl·dacÌm
panelu. SpÌnaËem pro zapÌn·nÌ a
vypÌn·nÌ je moûno p¯Ìstroj odstavit
z provozu.
Decentr·lnÌ vÏtracÌ-otopn˝ p¯Ìstroj
s rekuperacÌ tepla DL 13 eurovent.
Technick· data.
Typ
ObjednacÌ ËÌslo
DL 13
07 40 75
Technick· data
P¯Ìpojka
1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz
V˝kon topenÌ v p¯ÌpadÏ pot¯eby
W 800
Rekuperace tepla
% aû 90
Objemov˝ pr˘tok vzduchu
m3/hod. 20/40/60
P¯Ìkon ventil·tor˘
W 17/28/38
RozmÏry a hmotnosti
V˝öka
mm 546
ä̯ka
mm 870
Hloubka
mm 217
Hmotnost
kg 26,5
krÈmovÏ bÌl· RAL 9001
Barva
RozmÏry, p¯ipojovacÌ mÌry a minim·lnÌ odstupy* v mm
DL 13
RozmÏry v/ö/hl
mm 546/870/217
Vzd·lenost "c"
mm 266/166*
Vzd·lenost "d"
mm 553 (453*)
* P¯i instalaci na podlaze
11
VÏtracÌ-otopn˝ p¯Ìstroj DL 13.
DecentralizovanÌ p¯ÌsluöenstvÌ.
Typ
Vzduchov˝ filtr
FiltraËnÌ souprava, sest·vajÌcÌ vûdy z 5 kus˘ mikrofiltr˘ pro p¯iv·dÏn˝ vzduch
a pro odpadnÌ vzduch.
Objed. ËÌslo
FL
07 40 80
Kruhov˝ kan·l
Souprava kruhovÈho kan·lu "System 100" pro kr·tk˝, horizont·lnÌ otvor
p¯iv·dÏnÈho a odpadnÌho vzduchu.
2 kusy kruhovÈ trubky po 0,5 m a 2 ks ochrann· m¯Ìûka proti p˘sobenÌ vliv˘
povÏtrnosti se zpÏtn˝mi klapkami.
RKL
Ploch˝ kan·l
Souprava plochÈho kan·lu "System 100" pro kr·tk˝, horizont·lnÌ otvor
p¯iv·dÏnÈho a odpadnÌho vzduchu.
2 kusy plochÈ kan·lovÈ trubky po 0,5 a 2 kusy zpÏtnÈ klapky se 2 kusy ochrannÈ
m¯Ìûky proti p˘sobenÌ vliv˘ povÏtrnosti.
FKL
DoplÚkov· souprava plochÈho kan·lu
DoplÚkov· souprava plochÈho kan·lu "SystÈm 100" pro vedenÌ vzduchovÈho
kan·lu aû pod parapet venkovnÌho okna. Souprava sest·v· ze 4 kus˘ oblouk˘
plochÈ trubky a 2 kus˘ ploch˝ch kan·l˘ po 0,5 m.
FKL 1
RKL
07 40 81
FKL
07 40 82
FKL 1
07 40 83
Kryt na venkovnÌ stÏnu
HlinÌkov˝ kryt pro zakrytÌ pr˘raz˘ stÏnou pro venkovnÌ vzduch a odvÏtr·van˝
vzduch. Kryt je moûno p¯i¯Ìznout na mÌstÏ na pot¯ebnou dÈlkovou mÌru.
Je moûn˝ n·tÏr p¯Ìsluönou barvou fas·dy. Na bocÌch dvÏ hlinÌkovÈ krytky.
RozmÏry D / V / H = 1600 x 160 x 56 mm.
ABL
OpÏrn· konzola
souprava = 2 kusy
Pouûiteln· ve spojenÌ se sÈriovou n·stÏnnou konzolou u omezenÏ nosn˝ch stÏn.
OpÏrn· konzola
Instalace nad zemÌ u nedostateËnÏ nosn˝ch stÏn.
Mont·ûnÌ a vrtacÌ öablona
äablona pro vzduchovÈ kan·ly a upevÚovacÌ otvory.
souprava = 2 kusy
ABL
07 43 66
SKL
07 40 84
BKL
07 40 85
MS-DL
16 53 25
12
Decentralizovan˝ vÏtracÌ-otopn˝ p¯Ìstroj s rekuperacÌ
tepla DL 13 eurovent.
Instalace p¯Ìstroje.
Mont·û p¯i omezenÏ nosnÈ
stÏnÏ.
P¯i omezenÏ nosnÈ stÏnÏ je
t¯eba spojit n·stÏnn˝ drû·k s
p¯Ìdavnou opÏrnou konzolou
(zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ).
VzduchovÈ kan·ly.
K provozu vÏtracÌho systÈmu
musÌ b˝t zajiötÏn p¯Ìvod vzduchu
a jeho odv·dÏnÌ oddÏlen˝mi
vzduchov˝mi kan·ly. Toto se
prov·dÌ vzduchov˝mi kan·ly
(zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ), jeû se
uloûÌ do stÏny. Otvory pro tyto
kan·ly je t¯eba vyvrtat p¯ed
upevnÏnÌm p¯Ìstroje na stÏnu,
nap¯. s pomocÌ vrtacÌ öablony.
P¯itom je takÈ nutno db·t na
instrukce k pouûitÌ a mont·ûi
soupravy vzduchov˝ch kan·l˘!
KruhovÈ kan·ly System 100
P¯i pr·ci s vrtacÌ öablonou
postupovat n·sledujÌcÌm
zp˘sobem:
Mont·û p¯i omezenÏ nosnÈ stÏnÏ.
=> UmÌstit mont·ûnÌ öablonu na
poûadovanÈ stanoviötÏ a
upevnit ji;
=> vyvrtat otvory pro n·stÏnn˝m
drû·k (min. otvor ∅ 10 mm
naho¯e a dole pro n·stÏnn˝
drû·k) a d·le otvory pro
vzduchovÈ kan·ly;
=> sejmout mont·ûnÌ öablonu,
p¯iöroubovat n·stÏnnÈ drû·ky
a usadit vzduchovÈ kan·ly
(zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ).
3
Mont·û p¯i nedostateËnÏ
nosnÈ stÏnÏ.
Je-li k disposici nedostateËnÏ
nosn· stÏna, musÌ se p¯Ìstroj
p¯ÌdavnÏ k n·stÏnnÈmu drû·ku
upevnit na podlahovÈ konzole
(zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ).
1
2
Mont·û p¯i dostateËnÏ nosnÈ
stÏnÏ.
Pokud je p¯Ìstroj upevnÏn pouze
dodan˝mi n·stÏnn˝mi drû·ky,
musÌ b˝t k dispozici dostateËnÏ
nosn· stÏna.
7855.01
UpevnÏnÌ s n·stÏnn˝m
drû·kem.
SouË·stÌ dod·vky p¯Ìstroje
jsou n·stÏnnÈ drû·ky vËetnÏ
p¯ÌsluöenstvÌ. Drû·ky je nutno
upevnit na instalaËnÌ stÏnÏ
s pomocÌ vrtacÌ öablony
(ve vzd·lenosti od zemÏ
100 mm) nebo v rozteËÌch
vrtan˝ch otvor˘, uveden˝ch
v "Technick˝ch datech".
P¯itom je nutno respektovat
p¯ÌpustnÈ minim·lnÌ vzd·lenosti
od sousednÌch objekt˘.
PlochÈ kan·ly SystÈm 100
Mont·û p¯i nedostateËnÏ nosnÈ stÏnÏ.
2
3
UpevnÏnÌ na podlahu
UpevnÏnÌ na podlahu se
prov·dÌ p¯iöroubov·nÌm dna
p¯Ìstroje k podlaze Ëty¯i otvory
∅ 8 mm.
Mont·û p¯i dostateËnÏ nosnÈ stÏnÏ.
7857.01
1
UpevnÏnÌ na podlahu.
1 Ochrann· m¯Ìûka proti p˘sobenÌ vliv˘
povÏtrnosti
2 ZpÏtn· klapka
3 Kruhov˝, resp. ploch˝ kan·l
13
Decentralizovan˝ vÏtracÌ-otopn˝ p¯Ìstroj
s rekuperacÌ tepla DL 13 eurovent.
Konstrukce p¯Ìstroje
Ovl·dacÌ panel
S1
7 odvÏtr·van˝
vzduch
12
venkovnÌ
vzduch
10
2
S2
1
5
13
3
S3
8
H1
H2
4
R1
6
Indikace svÌtÌ - mikrofiltry jsou
zneËiötÏny, musejÌ se bÏhem
dvou t˝dn˘ vymÏnit (lze je zÌskat
jako zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ).
~
14
11
odpadnÌ
vzduch
Indikace svÌtÌ - n·doba na
kondenz·t je pln·, musÌ se
bÏhem deseti hodin vypr·zdnit.
S1 spÌnaË pro zapÌn·nÌ/vypÌn·nÌ vÏtr·nÌ
S2 spÌnaË pro zapÌn·nÌ/vypÌn·nÌ pot¯ebnÈ topenÌ
S3 stupÚov˝ spÌnaË objemovÈho
pr˘toku vzduchu
H1 ûlut· kontrolka - indikace filtr˘
H2 Ëerven· kontrolka - indikace
kondenz·tu
R1 nastavenÌ teploty mÌstnosti
p¯iv·dÏn˝
vzduch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9
ovl·dacÌ panel
boËnÌ stÏna vlevo
tvarov˝ kus
mikrofiltr odpadnÌho vzduchu EU 3/G3
mikrofiltr venkovnÌho vzduchu EU S/F 5
n·doba na kondenz·t
vÌko
p¯ednÌ stÏna
m¯Ìûka v˝stupu vzduchu
ventil·tor odvÏtr·vanÈho vzduchu
ventil·tor p¯iv·dÏnÈho vzduchu
tepeln˝ v˝mÏnÌk s k¯Ìûov˝m
protiproudem
13 boËnÌ stÏna vpravo
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWZ 161.
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj s
rekuperacÌ tepla.
P¯Ìstroj LWZ 161 m˘ûe z
odpadnÌho vzduchu zÌskat zpÏt
aû 90 tepla! Je to umoûnÏno
pouûitÌm novodob˝ch tepeln˝ch
v˝mÏnÌk˘ s k¯Ìûov˝m
protiproudem. Objemov˝ pr˘tok
regulujÌ dva energii öet¯ÌcÌ
stejnosmÏrnÈ ventil·tory
nez·visle na sobÏ. P¯Ìstroj LWZ
161 se tÌm st·v· obzvl·ötÏ
v˝konn˝m a vysoce ˙Ëinn˝m,
centr·lnÌm p¯Ìstrojem pro vÏtr·nÌ
nÏkolika mÌstnostÌ. InovaËnÌ
technika, jejÌû modernÌ design se
hodÌ do jakÈhokoliv obytnÈho
konceptu. Hospod·rnÈ, lehce
montovatelnÈ, se snadnou
˙drûbou.
A tak fungujÌ:
Jako velmi kompaktnÌ se
p¯edstavuje vyzr·l· technologie
centr·lnÌho domovnÌho vÏtr·nÌ
p¯Ìstrojem LWZ 161. Teplo,
odebranÈ ze vzduchu z
mÌstnosti, slouûÌ k oh¯evu
vstupujÌcÌho ËerstvÈho
vzduchu. A protoûe je tento
p¯iv·dÏn˝ vzduch filtrov·n,
zlepöuje se z¯etelnÏ komfort
bydlenÌ. »emu se tak jednoduöe
naslouch·, je vyzr·l·,
promyölen· technika STIEBEL
ELTRON.
P¯Ìstroj je obzvl·ötÏ vhodn˝
pro
l byty a domy do 180 m2
obytnÈ plochy
odvÏtr·van˝ vzduch
ventil·tor
p¯iv·dÏnÈho
vzduchu
¯ÌzenÌ
ventil·tor
odvÏtr·vanÈho
vzduchu
p¯iv·dÏn˝
vzduch
JednÌm pohledem:
l vÏtr·nÌ s rekuperacÌ tepla aû
90 %
l nehluËn˝ provoz
l filtrov·nÌ p¯iv·dÏnÈho
vzduchu a odpadnÌho
vzduchu
l nejjednoduööÌ ˙drûba
l odvlhËenÌ bytu
l velmi malÈ n·roky na
instalaci
l konstantnÌ objemov˝ pr˘tok
l t¯ÌstupÚov˝ provoz
odpadnÌ
vzduch
Ëerstv˝ vzduch
filtr
tepeln˝ v˝mÏnÌk
s k¯Ìûov˝m
protiproudem
filtr
protiz·mrzov·
ochrana
15
LWZ 161
7089-01
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWZ 161.
Popis p¯Ìstroje, zp˘sob pr·ce.
Kr·tce a v˝stiûnÏ
l kontrolovanÈ vÏtr·nÌ a
odvÏtr·v·nÌ bytu nebo domu
l rekuperace tepla aû 90 %
l stejnosmÏrnÈ ventil·tory,
proto extrÈmnÏ nÌzk˝
elektrick˝ p¯Ìkon
l jednoduchÈ nastavenÌ a
obsluha vlivem konstantnÌho
objemovÈho pr˘toku
l nÌzk· hladina hluku
l filtrov·nÌ p¯iv·dÏnÈho a
odpadnÌho vzduchu
l kontinu·lnÌ odstraÚov·nÌ
ökodlivin z obytnÈ oblasti
l objemov˝ pr˘tok vzduchu
voliteln˝ ve 3 stupnÌch
l instalace na podlahu nebo
mont·û na stÏnu
16
Popis p¯Ìstroje
KompaktnÌ p¯Ìstroj pro vÏtr·nÌ a
odvÏtr·v·nÌ byt˘ a rodinn˝ch
domk˘, rekuperace tepla z
odpadnÌho vzduchu pomocÌ
tepelnÈho v˝mÏnÌku s k¯Ìûov˝m
protiproudem; jednoduöe
vymÏnitelnÈ filtry (G3) pro
filtrov·nÌ venkovnÌho vzduchu,
p¯iv·dÏnÈho vzduchu,
odpadnÌho vzduchu a
odvÏtr·vanÈho vzduchu (vûdy s
chlopÚov˝m tÏsnÏnÌm) na hornÌ
stranÏ p¯Ìstroje; objemov˝
pr˘tok vzduchu voliteln˝ ve
t¯ech stupnÌch; regulace
konstantnÌho objemovÈho
pr˘toku; instalace na podlahu
nebo mont·û na stÏnu; sk¯ÌÚ z
pozinkovanÈho ocelovÈho
plechu s pr·ökov˝m n·st¯ikem.
Zp˘sob pr·ce
VÏtracÌ p¯Ìstroj LWZ 161
nas·v· pomocÌ dvou ventil·tor˘
p¯es vûdy jednu filtraËnÌ rohoû v
oddÏlen˝ch kan·lech venkovnÌ
vzduch a odpadnÌ vzduch z
mÌstnostÌ, zatÌûen˝ch pachy,
resp. vlhkostÌ (kuchynÏ,
koupelna, WC). Oba tyto
vzduchovÈ proudy se vedou
p¯es tepeln˝ v˝mÏnÌk s
k¯Ìûov˝m protiproudem,
p¯iËemû venkovnÌ vzduch teplo
pohlcuje a odpadnÌ vzduch
teplo odevzd·v·. VedenÌ
vzduchu z venkovnÌho prost¯edÌ
a odpadnÌ vzduch jsou zcela od
sebe oddÏlena, takûe je p¯i
provozu p¯Ìstroje vylouËen
p¯enos pachu z odpadnÌho
vzduchu na venkovnÌ vzduch.
Vhodn˝mi vzduchov˝mi kan·ly
a se¯Ìzen˝mi tryskami se oh¯·t˝
p¯iv·dÏn˝ vzduch
kontrolovan˝m zp˘sobem fouk·
do bytu, ochlazen˝ odvÏtr·van˝
vzduch se odv·dÌ st¯echou
nebo stÏnou.
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWZ 161.
Technick· data.
LWZ 161
07 43 67
1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1,15
20ñ28 / 35ñ68 / 75ñ150
80 / 160 / 225
10ñ20 / 20 ñ 68 / 48 ñ160
33 / 39 / 50
60
90
G3
150
16
602
675
420
31
11
1500
385
ø150
60
602
45
Technick· data
JmenovitÈ napÏtÌ
V, Hz
OdbÏr proudu max.
A
stupeÚ 1/2/3
W
P¯Ìkon
MnoûstvÌ vzduchu stupeÚ 1/2/3 m3/h
Vyuûiteln˝ tlak
stupeÚ 1/2/3
Pa
Hladina zvukovÈho tlaku stupeÚ 1/2/3 dB(A)
Max. teplota prost¯edÌ
∞C
StupeÚ ˙Ëinnosti tepelnÈho
v˝mÏnÌku s k¯Ìûov˝m protiproudem %
FiltraËnÌ t¯Ìda
P¯Ìpojka vzduchov˝ch vedenÌ
DN
P¯Ìpojka odtoku kondenz·tu PE
DN
RozmÏry a hmotnost
V˝öka
mm
ä̯ka
mm
Hloubka
mm
Hmotnost bez obalu
kg
210
Typ
ObjednacÌ ËÌslo
RozmÏry a p¯ipojovacÌ mÌry v mm
675
min. 10 % Gefälle
60
I
II
III
IV
p¯iv·dÏn˝ vzduch
odvÏtr·van˝ vzduch
odpadnÌ vzduch
venkovnÌ vzduch
DN 150
DN 150
DN 150
DN 150
675
89
II
III
III
7091-01
II
420
IV
101
IV
322
I
420
I
89
101
165
322
154
420
322
ø150
602
602
60
B
675
154
III
A elektrick· p¯Ìpojka 230 V 16 A
B p¯Ìpojka kondenz·tu DN 16, PE
165
322
II
1500
385
ø150
ø150
45
45
385
IV
322
154
1500
I
A
11
322
11
210
210
B
101
89
165
17
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWZ 161.
P¯ÌsluöenstvÌ.
T¯ÌstupÚov˝ spÌnaË
pro LWZ 161/160
Objed. ËÌslo
16 25 51
Technick· data
JmenovitÈ napÏtÌ
Max. spÌnacÌ v˝kon
ZkuöebnÌ znaËka
V, Hz ~ 230 V 50 Hz
A 10
VDE
Schalter-2
Technick˝ popis
T¯ÌstupÚov˝ spÌnaË pro nastavenÌ stupÚ˘ vÏtr·nÌ.
Souprava filtraËnÌch rohoûÌ
pro LWZ 161/160
Objed. ËÌslo
16 09 50
Technick· data
FiltraËnÌ t¯Ìda
PoËet kus˘
G3
5
Bin·rnÌ v˝stup BA 6.4
pro LWZ 161/160
Objed. ËÌslo
07 42 49
Technick· data
RozmÏry
NapÏtÌ
v x ö x h mm 90 x 72 x 64
~ 230 V 50 Hz
Technick˝ popis
Bin·rnÌ v˝stup pro ¯ÌzenÌ stupÚ˘ ventil·tor˘ p¯es EIB.
Obtokov˝ modul
pro LWZ 161
Objed. ËÌslo
Technick· data
RozmÏry
Hmotnost
NapÏtÌ
170198
v x ö x h mm 602 x 675 x 85
kg 3,5
~ 230 V 50 Hz
Technick˝ popis
Obtokov˝ modul pro mont·û p¯ed LWZ 161. V lÈtÏ p¯i urËit˝ch
teplot·ch se upustÌ od p¯enosu tepla.
LetnÌ kazeta
pro LWZ 161/160
Objed. ËÌslo
Technick· data
Abmessungen
16 86 83
v x ö x h mm 458 x 229 x 415
Technick˝ popis
Z·suvn˝ modul jako alternativa k tepelnÈmu v˝mÏnÌku s k¯Ìûov˝m
protiproudem, aby se neprov·dÏl p¯enos tepla v lÈtÏ.
18
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWZ 161.
Instalace.
Detail X X
Einzelheit
D
7091.01
C
E
Odtok kondenz·tu
min. 60 mm
1
2
3
4
n·levka
pachov˝ uz·vÏr
odtokovÈ potrubÌ
vodnÌ uz·vÏr
4
7092-01
Odvod kondenz·tu.
RekuperacÌ tepla je nutno
poËÌtat v tepelnÈm v˝mÏnÌku
p¯i velk˝ch teplotnÌch rozdÌlech
mezi venkovnÌm vzduchem
a odpadnÌm vzduchem
s kondenzovanou vodou.
Pro odv·dÏnÌ kondenzovanÈ
vody je zapot¯ebÌ odtokovÈ
vedenÌ. Pozor na odolnost v˘Ëi
mrazu! Sp·d kondenzaËnÌho
odtoku musÌ Ëinit nejmÈnÏ 10 %
a p¯Ìstroj musÌ b˝t namontov·n
absolutnÏ vodorovnÏ.
Mont·û na stÏnu
Charakteristika ventil·toru
350
300
stupeÚ 3
250
ExternÌ tlak v Pa
Instalace p¯Ìstroje.
P¯Ìstroj je nutno instalovat na
vhodnÈm mÌstÏ, chr·nÏnÈm
p¯ed mrazem (nejvhodnÏji
centr·lnÏ, aby se dos·hlo
kr·tk˝ch cest vzduchov˝ch
kan·l˘). AlternativnÏ k instalaci
na podlahu lze p¯Ìstroj
namontovat takÈ na stÏnu
s pomocÌ z·vÏsn˝ch liöt, kterÈ
jsou souË·stÌ dod·vky. K tomu
je nutno oba hornÌ örouby
na zadnÌ stranÏ p¯Ìstroje
vyöroubovat a jednu z obou liöt
s ˙helnÌkem smϯujÌcÌm dol˘
upevnit örouby na p¯Ìstroj.
Druhou liötu namontovat jako
protikus s ˙helnÌkem smϯujÌcÌm
nahoru vodorovnÏ na stÏnu
pomocÌ dvou öroub˘ s
hmoûdinkami. Pro zamezenÌ
p¯enosu hluku je t¯eba pouûÌt
p¯i mont·ûi podloûky (D) a Uprofil (C) podle detailu X v
obr·zku vpravo naho¯e.
P¯ed zavÏöenÌm p¯Ìstroje na
stÏnu se musejÌ p¯ilepit na zadnÌ
stranu p¯Ìstroje distanËnÌ prvky
(E), kterÈ jsou souË·stÌ
dod·vky. P¯Ìstroj se potom
m˘ûe namontovat zavÏöenÌm
na stÏnu. P¯ed p¯Ìstrojem
ponechat dostatek mÌsta,
aby se umoûnila bezchybn·
v˝mÏna filtr˘.
200
stupeÚ 2
150
100
stupeÚ 1
50
0
50
100
150
200
objemov˝ pr˘tok vzduchu m3/hod.
250
19
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWZ 161.
Instalace.
SchÈma zapojenÌ
3-stupÚov˝ spÌnaË
bez vypÌn·nÌ
den
3-stupÚov˝ spÌnaË
s vypÌn·nÌm
den
hnÏd·
modr·
VYP
zeleno/ûlut·
Elektrick· p¯Ìpojka.
P¯Ìstroj se dod·v· p¯ipraven˝
k p¯ipojenÌ, a je t¯eba ho p¯ipojit
do sÌtÏ na volnÏ p¯Ìstupnou
z·suvku.
Respektujte p¯edpisy pro
instalaci elektrick˝ch
spot¯ebiˢ.
P¯Ìstroj je vybaven t¯ÌstupÚov˝m
regul·torem ot·Ëek.
T¯ÌstupÚov˝ regul·tor ot·Ëek se
p¯ipojuje Ëty¯ûilov˝m vodiËem
(bez ochrannÈho vodiËe) s
minim·lnÌm pr˘¯ezem 0,5 mm2
(viz schÈma zapojenÌ).
Maxim·lnÌ dÈlka vodiËe nesmÌ
p¯ekroËit 30 m.
Aby se udrûoval nastaven˝
objem vzduchu nez·visle na
odporu vzduchu konstantnÌ,
p¯izp˘sobuje integrovan·
elektronika trvale ot·Ëky obou
ventil·tor˘. Proto nejsou ot·Ëky
obou ventil·tor˘ vûdy
konstantnÌ.
P¯Ìstroj se dod·v· s
p¯ednastaven˝mi objemov˝mi
pr˘toky vzduchu:
stupeÚ 3
225 m3/hod.
stupeÚ 2
160 m3/hod
stupeÚ 1
80 m3/hod.
p¯Ìpojka
obtokovÈho
modulu
ventil·tor
p¯iv·dÏnÈho
vzduchu
zeleno/ûlut·
modr·
hnÏd·
den
vyp
¯ÌdicÌ jednotka
Ëerven·
ûlut·
bÌl·
modr·
Ëerven·
ventil·tor
odpadnÌho
vzduchu
ûlut·
bÌl·
modr·
Ëir·
zeleno/ûlut·
bÌl·
protiz·mrazovÈ Ëidlo
20
7095-01
Pokud jsou zapot¯ebÌ jinÈ
objemovÈ pr˘toky vzduchu, lze
je nastavit pomocÌ DIP-spÌnaˢ
na ¯ÌdÌcÌ desce.
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWA 252..SOL.
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj s
teplovodnÌm tepeln˝m
Ëerpadlem.
DvÏ funkce v jednom p¯Ìstroji z·ruka pro optim·lnÌ vyuûitÌ
cennÈ energie.
P¯Ìstroj LWA 252..SOL vyuûÌv·
teplo z odpadnÌho vzduchu pro
centr·lnÌ z·sobov·nÌ teplou
vodou. VzduchovÈ pr˘chodky
ve venkovnÌ stÏnÏ zajiöùujÌ
pomocÌ integrovan˝ch filtr˘
p¯Ìvod mÈnÏ zatÌûenÈho
venkovnÌho vzduchu. Dokonce i
projektov·nÌ a instalace jsou u
p¯Ìstroje LWA 252..SOL dÏtskou
hrou. Proto se p¯Ìstroj hodÌ bez
jak˝chkoliv problÈm˘ takÈ pro
dodateËnou instalaci v bytech,
rodinn˝ch domcÌch a
kancel·¯sk˝ch mÌstnostech.
A tak funguje:
P¯Ìstroj pracuje na velmi
promyölenÈm principu.
Centr·lnÌm potrubnÌm
systÈmem se odv·dÌ z mÌstnostÌ
vypot¯ebovan˝ vzduch, Ëerstv˝
vzduch vnik·
decentralizovan˝mi ventily
p¯iv·dÏnÈho vzduchu dovnit¯ a
rozdÏluje se vznikl˝m
podtlakem do obytn˝ch
prostor˘. P¯Ìprava teplÈ
uûitkovÈ vody (TUV) se prov·dÌ
teplem existujÌcÌm ve vzduchu
pomocÌ teplovodnÌho tepelnÈho
Ëerpadla.
P¯Ìstroj je obzvl·ötÏ vhodn˝
pro
l byty a domy do 180 m2
obytnÈ plochy
JednÌm pohledem:
l kontrolovanÈ vÏtr·nÌ
a odvÏtr·v·nÌ byt˘
a rodinn˝ch domk˘
l snÌûenÌ vlhkosti vzduchu
l vyuûitÌ zdarma zÌskanÈho
odpadnÌho tepla pro centr·lnÌ
p¯Ìpravu TUV
l volitelnÏ se sol·rnÌm
tepeln˝m v˝mÏnÌkem
a integrovan˝m regul·torem
l kontinu·lnÌ filtrov·nÌ
p¯iv·dÏnÈho vzduchu
decentralizovan˝mi ventily.
odpadnÌ vzduch
odvÏtr·van˝ vzduch
vedenÌ vzduchu
expanznÌ ventil
odvÏtr·van˝ vzduch
kompresor
v˝parnÌk
sbÏraË
ventil·tor
elektrickÈ p¯ÌdavnÈ topenÌ
cirkulaËnÌ hrdlo
z·sobnÌk TUV
kondenz·tor
tepeln˝ v˝mÏnÌk
21
LWA 252..SOL
6377-01
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWA 252..SOL.
Popis p¯Ìstroje, zp˘sob pr·ce.
Kr·tce a v˝stiûnÏ
l kontrolovanÈ vÏtr·nÌ a
odvÏtr·v·nÌ bytu nebo domu
l Ë·steËn· rekuperace tepla
odpadnÌho vzduchu pro
oh¯ev TUV
l kontinu·lnÌ odstraÚov·nÌ
ökodlivin z obytnÈ oblasti
l volitelnÏ se sol·rnÌm
tepeln˝m v˝mÏnÌkem a
integrovan˝m sol·rnÌm
regul·torem
22
Popis p¯Ìstroje
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj k
vÏtr·nÌ a odvÏtr·v·nÌ byt˘ a
rodinn˝ch domk˘ a d·le k
centr·lnÌ p¯ÌpravÏ TUV pro
nÏkolik odbÏrov˝ch mÌst v
dom·cnosti. Rekuperace tepla
z odpadnÌho vzduchu pomocÌ
tepelnÈho Ëerpadla pro TUV.
Vzduch v domÏ se p¯iv·dÌ
centr·lnÏ. KompaktnÌ p¯Ìstroj
obsahuje tepelnÈ Ëerpadlo
vzduch / voda s konstrukËnÌmi
Ë·stmi bezpeËnostnÌ tepeln˝
v˝mÏnÌk (kondenz·tor),
odparnÌk, kompresor a
ventil·tor se t¯emi voliteln˝mi
stupni ventil·toru (spÌnaË pro
volbu stupÚ˘ ventil·toru zajistÌ
uûivatel); vöechny vzduchovÈ
p¯Ìpojky s b¯itov˝m tÏsnÏnÌm;
zav¯en· n·doba z·sobnÌku TUV
s obsahem 300 litr˘ z oceli,
uvnit¯ se speci·lnÌm smaltem, s
antikoroznÌ tyËÌ a elektrick˝m
p¯Ìdavn˝m oh¯evem; tepeln·
izolace bez obsahu freon˘ s
nejmenöÌmi tepeln˝mi ztr·tami.
Kovov· sk¯ÌÚ s bÌl˝m plastov˝m
povlakem.
Zp˘sob pr·ce
VÏtracÌ p¯Ìstroj LWA 252..SOL
nas·v· pomocÌ ventil·toru
vzduchov˝mi kan·ly odpadnÌ
vzduch z mÌstnostÌ bytu,
zatÌûen˝ch pachy, resp. vlhkostÌ
(kuchynÏ, koupelna, WC). Tento
proud vzduchu se vede p¯es
tepeln˝ v˝mÏnÌk (odparnÌk)
tepelnÈho Ëerpadla a obsaûenÈ
teplo se odebÌr·. P¯Ìvodem
elektrickÈ energie (pohon
kompresoru) se oh¯Ìv· TUV ve
druhÈm tepelnÈm v˝mÏnÌku
(kondenz·tor) aû na 55 ∞C.
Ochlazen˝ odpadnÌ vzduch se
odv·dÌ jako odvÏtr·van˝ vzduch
do venkovnÌho prostoru. P¯Ìvod
ËerstvÈho vzduchu budovy nebo
bytu je proveden decentr·lnÏ
tryskami p¯iv·dÏnÈho vzduchu
venkovnÌ stÏnou.
Pot¯ebnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
l Pr˘chod vzduchu venkovnÌ
stÏnou pro decentralizovan˝
p¯Ìvod venkovnÌho vzduchu.
Pokyny pro instalaci
l db·t na kr·tkÈ potrubnÌ cesty
l mÌsto pro instalaci p¯Ìstroje
musÌ b˝t rovnÈ a nosnÈ (p¯i
d¯evÏn˝ch tr·mov˝ch
stropech p¯Ìstroj p¯ÌdavnÏ
oddÏlit).
l ponechat p¯ed p¯Ìstrojem
mÌsto nejmÈnÏ 60 cm
l nezapomenout na odtokovÈ
potrubÌ pro odvod
kondenz·tu
l trubkovÈ p¯Ìvody na p¯Ìstroji
vybavit ohebn˝mi hadicemi
l potrubÌ izolovat p¯i pr˘chodu
nevyt·pÏn˝mi ˙seky
l mÌsta spoj˘ potrubÌ a
tvarovek provÈst
vzduchotÏsnÏ
l uvaûovat reviznÌ otvory
l je zapot¯ebÌ zvl·ötnÌ z·suvka
230 V / 16 A nebo pevn·
p¯Ìpojka
l izolovat potrubÌ
odvÏtr·vanÈho vzduchu
tepelnou izolacÌ,
nepropustnou pro difuzi p·ry
P¯ÌsluöenstvÌ
l Ëerpadlo pro kondenzovanou
vodu PK 3
l modulov· trubka k
prodlouûenÌ pr˘chodu
vzduchu venkovnÌ stÏnou
l jsou k dispozici vöechny
pot¯ebnÈ mont·ûnÌ souË·sti,
jako ventily, vinutÈ dr·ûkovÈ
trubky, tvarovÈ dÌly atd.
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWA 252..SOL.
Technick· data.
Typ
Objed. ËÌslo
LWA 252
07 42 64
LWA 252 SOL
07 42 65
Technick· data
JmenovitÈ napÏtÌ
V, Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
JiötÏnÌ
A 16
P¯Ìkon tepelnÈho Ëerpadla
kW 0,48 *
P¯Ìkon p¯ÌdavnÈho oh¯evu
kW 1,5
P¯Ìkon ventil·tor˘
W 50 (bei 250 m3/h)
Celkov˝ p¯Ìkon
kW 2,1
Topn˝ v˝kon
kW 1,4 * *
MnoûstvÌ vzduchu
m3/h 50 ñ 280
Tlak k dispozici
Pa 200 (bei 250 m≥/h)
Rozsah pouûitÌ odpadnÌ vzduch
∞C +15 bis +35
Teplota vody tepelnÈho Ëerpadla
∞C 60
Objem z·sobnÌku TUV
l 303
P¯Ìpustn˝ provoznÌ p¯etlak
bar 6
P¯Ìpojka potrubÌ
DN 160
P¯Ìpojka vody
palce R 1 (vnÏjöÌ)
P¯Ìpojka cirkulace
palce R 1/2 (vnÏjöÌ)
P¯Ìpojka odvodu kondenz·tu
DN 12 vnit¯nÌ (1/2") hadice
Chladivo / mnoûstvÌ n·plnÏ
g R134a / 850
RozmÏry a hmotnost
V˝öka
mm 1792
ä̯ka
mm 660
Hloubka
mm 660
Hmotnost bez obalu
kg 167
Charakteristika provedenÌ
Kondenz·tor
bezpeËnostnÌ p¯enos tepla
1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
16
0,48 *
1,5
50 (bei 250 m3/h)
2,1
1,4 * *
50 ñ 280
200 (bei 250 m≥/h)
+15 bis +35
60
290
6
160
R 1 (vnÏjöÌ)
R 1/2 (vnÏjöÌ)
12 vnit¯nÌ (1/2") hadice
R134a / 850
1792
660
660
183
* P¯i +20∞C teploty vzduchu, 40 % relativnÌ vlhkosti a 45∞C teploty vody
* * P¯i +20∞C teploty vzduchu, 40 % relativnÌ vlhkosti, oh¯ev vody z 15∞C na 55∞C
RozmÏry a p¯ipojovacÌ mÌry v mm
504
189
1
2
3
4
5
6
5
14
3
TWW
7
8
9
10
11
12
13
p¯estavitelnÈ 10 - 30
40
957
1247
1438
1625
2
4
16
15
8
14
1
TW
15
16
7
9
10
11 12 13
p¯Ìvod studenÈ vody
p¯Ìvod teplÈ vody
odtok kondenz·tu
p¯ipojenÌ cirkulace
hrdlo odpadnÌho vzduchu
hrdlo odvÏtr·vanÈho
vzduchu
vypouötÏcÌ kohout
pojistn˝ ventil
pr˘chozÌ uzavÌracÌ ventil
zkuöebnÌ hrdlo pro tlakomÏr
zpÏtn· klapka
zkuöebnÌ ventil
redukËnÌ ventil pouze
p¯i > 4,8 bar
pr˘chodka pro elektrickÈ
vedenÌ
cirkulaËnÌ Ëerpadlo
zpÏtn˝ ventil
9
6490-01
6
23
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWA 252..SOL.
P¯ÌsluöenstvÌ.
D·lkovÈ ovl·d·nÌ RC l
pro LWA 252..SOL
Objed. ËÌslo
17 03 28
Technick˝ popis
D·lkovÈ ovl·d·nÌ s prostorov˝m Ëidlem. Pro zmÏnu provoznÌch
reûim˘: trvale stupeÚ ventil·toru 1, trvale stupeÚ ventil·toru 3 a
programov˝ reûim.
24
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWA 252..SOL.
Instalace.
StanoviötÏ p¯Ìstroje a
protihlukov· ochrana
Pro dosaûenÌ co moûno
nejkratöÌch cest vzduchov˝ch
kan·l˘ je nutno instalovat
p¯Ìstroj centr·lnÏ. MÌsto
instalace musÌ b˝t chr·nÏno
proti mrazu. Podklad musÌ b˝t
rovn˝ a nosn˝. P¯i instalaci na
d¯evÏn˝ch tr·mov˝ch stropech
musÌ b˝t p¯Ìstroj p¯ÌpadnÏ
dodateËnÏ oddÏlen, aby se
snÌûil p¯enos zvuku ö̯ÌcÌho se
stavbou.
Instalace p¯Ìstroje
2100
RozmÏry v mm
6381-01
1792
Zkontrolovat podmÌnky na
mÌstÏ instalace.
MÌstnost, ve kterÈ se m· p¯Ìstroj
LWA 252..SOL instalovat, musÌ
splÚovat n·sledujÌcÌ podmÌnky:
l MusÌ b˝t chr·nÏna p¯ed
mrazem.
l Nosnost podlahy (hmotnost
p¯Ìstroje LWA 252 s vodou
cca 455 kg).
l P¯Ìstroj LWA 252..SOL se
nesmÌ pouûÌvat v
mÌstnostech, kterÈ jsou
ohroûeny v˝buchem plynem,
prachem nebo parami.
l OdpadnÌ vzduch, p¯iv·dÏn˝ k
p¯Ìstroji, by nemÏl mÌt teplotu
niûöÌ neû + 15 ∞C, neboù jinak
odparnÌk zamrzne. KromÏ
toho se snÌûÌ s klesajÌcÌ
teplotou odpadnÌho vzduchu
hospod·rnost provozu
tepelnÈho Ëerpadla.
l Z·kladnÌ plocha mÌstnosti pro
instalaci p¯Ìstroje musÌ Ëinit
nejmÈnÏ 2 m2, p¯iËemû objem
nesmÌ b˝t menöÌ neû 4 m3.
l P¯Ìstroj LWA 252..SOL nesmÌ
b˝t omezov·n stÏnami a
stropem vÌce, neû je uvedeno
na vedlejöÌm obr·zku.
l P¯i instalov·nÌ vÏtracÌho
p¯Ìstroje v kotelnÏ musÌ b˝t
zajiötÏno, ûe nebude
nep¯ÌznivÏ ovlivnÏn provoz
kotle.
P¯ipojenÌ vzduchu.
OdvÏtr·van˝ vzduch je moûno
p¯ipojit volitelnÏ shora nebo na
boku.
Odvod kondenz·tu.
Vlivem rekuperace tepla je
nutno poËÌtat v tepelnÈm
v˝mÏnÌku p¯i velk˝ch teplotnÌch
rozdÌlech mezi venkovnÌm
vzduchem a odpadnÌm
vzduchem s kondenzovanou
vodou.
Pro odv·dÏnÌ kondenzovanÈ
vody je zapot¯ebÌ odtokovÈ
vedenÌ. Pozor na odolnost v˘Ëi
mrazu!
25
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWA 252..SOL.
Instalace.
Elektroinstalace / regulace.
Pro vÏtracÌ bytovÈ za¯ÌzenÌ
je zapot¯ebÌ zvl·ötnÌ nap·jenÌ
elektrick˝m proudem
230 V / 16 A.
NastavenÌ ventil·tor˘.
Nastavit napÏtÌ ventil·tor˘ podle
pot¯ebnÈho mnoûstvÌ vzduchu
a tlakovÈ ztr·ty.
NastavenÌ se prov·dÌ p¯Ìmo na
regul·toru.
Regul·tor.
Integrovan· elektronika reguluje
individu·lnÏ ot·Ëky ventil·tor˘
a teplotu TUV. P¯i provoznÌm
reûimu "Automatika" jsou aktivnÌ
ËasovÈ programy. Regul·tor je
moûno obsluhou velmi
jednoduöe p¯izp˘sobit
individu·lnÌm poûadavk˘m.
26
charakteristika ventil·toru
400
externÌ tlak v Pa
P¯ipojenÌ na p¯Ìstroj.
P¯Ìpojky na p¯Ìstroj by mÏly b˝t
provedeny ohebn˝mi trubkami
(mal˝ p¯enos hluku, jednoduch·
mont·û).
300
200
100
0
50
150
100
200
250
300
3
vzduchov˝ objemov˝ pr˘tok v m /hod.
Regul·tor LWA 252..SOL
350
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWA 203/303..SOL.
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje s
rekuperacÌ tepla, tepeln˝m
Ëerpadlem a p¯Ìdavn˝m
oh¯evem.
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWA
203/303..SOL vyuûÌvajÌ
nejmodernÏjöÌ dom·cÌ techniku
s v˝sledkem:
bezplatn· energie prost¯edÌ se
rekuperacÌ tepla pomocÌ
v˝konnÈho tepelnÈho Ëerpadla
vyuûÌv· pro vyt·pÏnÌ a p¯Ìpravu
TUV.
JeötÏ v˝hodnÏjöÌ je celek se
sol·rnÌ soustavou na vaöÌ
st¯eöe. P¯itom se vyuûÌv· kromÏ
energie odpadnÌho vzduchu
takÈ jeötÏ teplo sluneËnÌho
z·¯enÌ. To je ochrana ûivotnÌho
prost¯edÌ, kter· dennÏ pom·h·
öet¯it.
SilnÈ, ˙spornÈ, öetrnÈ k
ûivotnÌmu prost¯edÌ.
VÏtracÌ p¯Ìstroje LWA 203/
303..SOL zajiöùujÌ pomocÌ
potrubnÌho systÈmu centr·lnÌ
odvÏtr·nÌ. »erstv˝, filtrovan˝
venkovnÌ vzduch vnik·
decentralizovan˝mi ventily
p¯iv·dÏnÈho vzduchu dovnit¯
a rozdÏluje se bez pr˘vanu
do obytn˝ch mÌstnostÌ. TepelnÈ
Ëerpadlo zbavuje odpadnÌ
vzduch nejvÏtöÌ Ë·sti tepelnÈ
energie, p¯ev·dÌ ji s nejvyööÌ
efektivitou na uûiteËnou energii
a p¯ed·v· ji na vyt·pÏcÌ
soustavu a integrovan˝
z·sobnÌk TUV s obsahem 300 l.
Ochlazen˝ objemov˝ pr˘tok
vzduchu se odv·dÌ jako
odvÏtr·van˝ vzduch do volnÈho
prostoru.
Pokud je pot¯eba energie
pro vyt·pÏnÌ vÏtöÌ, zapojÌ
se elektrick˝ p¯Ìdavn˝ oh¯ev
k podpo¯e tepelnÈho Ëerpadla.
Aby se pracovalo energeticky
˙ËelnÏ, d·v· elektrick˝
p¯Ìdavn˝ oh¯ev k dispozici
pouze energii, kter· je takÈ
skuteËnÏ zapot¯ebÌ.
Velk˝ v˝kon.
P¯Ìstroj LWA 303..SOL je
uvaûov·n zejmÈna pro
nÌzkoenergetickÈ domy s
obytnou plochou do 180 m2
a tepeln˝mi ztr·tami do cca
6,5 kW (podle DIN 4701). Pro
menöÌ objekty do 5,5 kW je
nabÌzen p¯Ìstroj LWA 203..SOL.
⁄sporn˝ a efektivnÌ.
VÏtracÌ p¯Ìstroje LWA 203/
303..SOL zajiöùujÌ ekologicky
öetrnÏ, hospod·rnÏ a efektivnÏ
kontinu·lnÌ p¯Ìvod ËerstvÈho
vzduchu, teplÈ vody a spr·vnou
teplotu.
27
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWA 203/303..SOL.
Popis p¯Ìstroje, zp˘sob pr·ce.
LWA 203/303..SOL
Kr·tce a v˝stiûnÏ
l kompaktnÌ p¯Ìstroj s funkcemi
l
l
l
l
l
l
l
l
28
ñ vÏtr·nÌ
ñ vyt·pÏnÌ
ñ p¯Ìprava TUV
vysok˝ vzduchov˝ v˝kon do
280 m3/hod.
teplota TUV aû 60 ∞C pomocÌ
tepelnÈho Ëerpadla
nÌzkÈ pohotovostnÌ n·klady
na energii
velmi komfortnÌ p¯Ìprava TUV
pomocÌ integrovanÈho
z·sobnÌku TUV (300 l)
dvÏ v˝konovÈ velikosti
tepelnÈho Ëerpadla pro
optim·lnÌ p¯izp˘sobenÌ na
objekt.
jednoduch· instalace a
obsluha
individu·lnÏ nastaviteln·
p¯edvolba programu a vyuûitÌ
za¯ÌzenÌ
volitelnÏ se sol·rnÌm
v˝mÏnÌkem tepla a
integrovan˝m sol·rnÌm
regul·torem
Popis p¯Ìstroje
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWA
203/303..SOL jsou kompletnÌmi
systÈmy pro centr·lnÌ vÏtr·nÌ
a odvÏtr·nÌ byt˘ a rodinn˝ch
domk˘, a d·le k centr·lnÌ
p¯ÌpravÏ TUV a veökerÈho
z·sobov·nÌ teplem pro
vyt·pÏnÌ, p¯ednostnÏ pro
st¯ednÏ teplotnÌ a podlahovÈ
vyt·pÏnÌ. Rekuperace tepla z
odpadnÌho vzduchu se prov·dÌ
pomocÌ agreg·tu tepelnÈho
Ëerpadla vzduch / voda.
Vzduch je veden s p¯Ìzniv˝m
proudÏnÌm v tvarovk·ch EPS
(tvrzen· lehËen· hmota).
Ventil·tor je stejnosmÏrn˝,
obzvl·ötÏ öet¯ÌcÌ energii.
P¯Ìpojka pro odpadnÌ vzduch
se nach·zÌ na levÈ stranÏ a
p¯Ìpojka pro odvÏtr·van˝
vzduch na hornÌ stranÏ
p¯Ìstroje, je vöak moûno
˙pravou pouûÌt takÈ pravÈ
strany. Vzduch se p¯iv·dÌ
decentralizovanÏ. Agreg·t
tepelnÈho Ëerpadla je vybaven
vöemi pojistn˝mi prvky, jako
hlÌdaËem vysokÈho tlaku a
protimrazovou ochranou.
ZpÏtnÏ zÌskanÈ teplo se
p¯ed·v· do integrovanÈho
z·sobnÌku TUV (300 l) se
speci·lnÌm smaltov·nÌm a do
vyt·pÏcÌho systÈmu. P¯i velmi
nÌzk˝ch teplot·ch nebo p¯i velmi
vysokÈ pot¯ebÏ tepla pokr˝v·
p¯Ìstroj LWA 203/303..SOL
zbytkovou pot¯ebu tepla pomocÌ
vestavÏnÈho elektrickÈho
p¯ÌdavnÈho oh¯evu. U sol·rnÌ
varianty je moûnÈ vyuûitÌ sol·rnÌ
energie pro oh¯ev TUV.
PlnÏ elektronick˝ regul·tor je
¯Ìzen venkovnÌ teplotou a
umoûÚuje regulaci dvou
topn˝ch okruh˘, parametrov·nÌ
kromÏ jinÈho stupÚ˘ ventil·tor˘,
topn˝ch k¯ivek a teplot, a d·le
ËasovÏ z·vislÈ programov·nÌ
vyt·pÏcÌho provozu, vÏtracÌho
provozu a p¯Ìpravy TUV. Je
moûno pouûÌt d·lkovÈ ovl·d·nÌ
s prostorov˝m Ëidlem. U sol·rnÌ
varianty je integrov·n kompletnÌ
sol·rnÌ regul·tor. Sk¯ÌÚ p¯Ìstroje
LWA 203/303..SOL sest·v· z
ocelovÈho plechu, s bÌl˝m
vypalovacÌm n·tÏrem a öed˝m
krytem pro uloûenÌ regul·toru.
Zp˘sob pr·ce
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWA
203/303..SOL jsou vybaveny
ventil·torem odpadnÌho
vzduchu. OdpadnÌ vzduch se
nas·v· z mÌstnostÌ, zatÌûen˝ch
pachy, resp. vlhkostÌ (kuchynÏ,
koupelna, WC) ventil·torem
odpadnÌho vzduchu. Tento
proud vzduchu je veden p¯es
odparnÌk tepelnÈho Ëerpadla.
P¯i poûadavku na teplo se
nejvÏtöÌ Ë·st tepla odnÌm·. Tuto
energii uvede tepelnÈ Ëerpadlo
na vyööÌ teplotnÌ ˙roveÚ, aby
bylo moûno oh¯·t TUV a
vyt·pÏcÌ systÈm. Nato se
p¯ed·v· odvÏtr·van˝ vzduch
do volnÈho prostoru vhodn˝m
potrubnÌm systÈmem,
izolovan˝m nepropustnÏ proti
difuzi p·ry.
P¯es vhodnÈ decentralizovanÈ
ventily p¯iv·dÏnÈho vzduchu se
p¯iv·dÌ Ëerstv˝ filtrovan˝
venkovnÌ vzduch do vÏtran˝ch
mÌstnostÌ (obytnÈ mÌstnosti a
loûnice). P¯i velmi nÌzk˝ch
venkovnÌch teplot·ch nebo
velkÈ pot¯ebÏ tepla kryje
p¯Ìstroj LWA 203/303..SOL
zbytkovou pot¯ebu tepla
pomocÌ elektrickÈho doh¯evu.
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWA 203/303..SOL.
Technick· data.
Typ
Objed. ËÌslo
Technick· data
V˝konov· data
SpodnÌ hranice pouûitÌ odpadnÌho vzduchu
∞C
Topn˝ v˝kon tepelnÈho Ëerpadla p¯i 250 m3/hod. a (L20/F40/W35)1)
kW
V˝konovÈ ËÌslo tepelnÈho Ëerpadla p¯i 250 m3/hod. a (L20/F40/W35)1)
Topn˝ v˝kon elektrickÈho doh¯evu vyt·pÏnÌ
kW
Topn˝ v˝kon elektrickÈho doh¯evu TUV
kW
kW
Topn˝ v˝kon tepel. Ëerpadla (L20/F40/W35)1)+ el. doh¯evu
Doba oh¯evu TUV s tepeln˝m Ëerpadlem z 15∞C na 55∞C (L20/F40)2) hod.
ElektrotechnickÈ ˙daje
Max. p¯Ìkon
kW
Max. odbÏr proudu
A
RozbÏhov˝ proud tepelnÈho Ëerpadla
A
P¯Ìkon ventil·tor˘ p¯i 250 m3/h
W
P¯Ìkon obÏhovÈho Ëerpadla
W
SÌùov· p¯Ìpojka: elektr. doh¯ev + kompresor (L1, L2, L3)
n x mm2
transform·tor + regul·tor (L,N)
n x mm2
JiötÏnÌ elektr. doh¯ev + kompresor (L1, L2, L3)
A
transform·tor + regul·tor (L,N)
A
NapÏtÌ / kmitoËet - v˝konov· Ë·st
V / Hz
NapÏtÌ / kmitoËet - regul·tor
V / Hz
StupeÚ krytÌ EN 60529 (DIN VDE 0470)
TepelnÈ Ëerpadlo
P¯Ìpustn˝ provoznÌ tlak studen˝ okruh
MPa
Chladivo
Typ
PlnÏnÈ mnoûstvÌ
g
Vyt·pÏnÌ
P¯Ìpustn˝ provoznÌ p¯etlak topnÈho okruhu
MPa
Nastaviteln˝ objemov˝ pr˘tok topenÌ
l/hod.
Pohotov˝ tlakov˝ rozdÌl na obÏhovÈm Ëerpadle p¯i 400 l/hod:
stupeÚ ot·Ëek 1
MPa
stupeÚ ot·Ëek 2
MPa
stupeÚ ot·Ëek 3
MPa
TeplotnÌ rozpÏtÌ p¯i provozu pouze tepel. Ëerpadla 400 l/hod. (L20/F40/W35)1)
K
TUV
P¯Ìpustn˝ provoznÌ p¯etlak TUV
MPa
Teplota TUV
∞C
Objem z·sobnÌku TUV
l
VÏtr·nÌ
Objemov˝ pr˘tok odpadnÌho vzduchu pouze pro vÏtracÌ provoz
m3/h
Min. objem. pr˘tok odpadnÌho vzduchu p¯i provozu tepel. Ëerpadla
m3/h
Max. pouûiteln˝ externÌ tlak p¯i max. ot·Ëk·ch ventil·toru (10 V)
Pa
a vzduchovÈm objemovÈm pr˘toku m3/hod.
P¯Ìpojky
P¯Ìpojka vyt·pÏnÌ
mm
P¯Ìpojka TUV
mm
P¯Ìpojka cirkulace
palce
P¯Ìpojka kondenzovanÈ vody
mm
P¯Ìpojka sol·rnÌho tepelnÈho v˝mÏnÌku
mm
P¯Ìpojky odvÏtr·vanÈho vzduchu / odpadnÌho vzduchu
DN
Hladina akustickÈho tlaku ve vzd·lenosti 1 m
dB(A)
RozmÏry a hmotnost
v˝öka / ö̯ka / hloubka
mm
Hmotnost pr·zdn˝ / s n·plnÌ
kg
1)
2)
LWA 203
07 42 60
LWA 203 SOL LWA 303
07 42 62
07 42 61
LWA 303 SOL
07 42 63
15
1,5
4
6,6
1,5
8,1
10,1
15
1,5
4
6,6
1,5
8,1
9,0
15
2,1
3,8
6,6
1,5
8,7
6,8
15
2,1
3,8
6,6
1,5
8,7
6,0
8,6
8,6
17,5
10
50
46ñ 93
5 x 2,5
3 x 1,5
20 gl
16 gl
3/N/PE ~ 400/50
1/N/PE ~ 230/50
IP 20
8,8
8,8
2,34
R 134 a
1000
0,3
400
0,2
0,4
0,5
3
3
4
4
0,6
60
303
0,6
60
290
0,6
60
303
0,6
60
290
50 ñ200
125
50 ñ200
125
100 ñ280
175
100 ñ280
175
ñ
R 1 (vnÏjöÌ)
47
47
190 / 493
215 / 501
270
∅ 22 (vnÏjöÌ)
R 1 (vnÏjöÌ)
R 1/2 (vnÏjöÌ)
hadice ∅ 12 vnit¯nÌ (1/2")
ñ
R 1 (vnÏjöÌ)
160
45
45
1980 x 660 x 660
187 / 490
212 / 498
(L20/F40/W35) = teplota odpadnÌho vzduchu 20 ∞C, vlhkost odpadnÌho vzduchu 40 %, teplota v˝stupnÌ vody do topenÌ 35 ∞C
(L20/F40) = teplota odpadnÌho vzduchu 20 ∞C, vlhkost odpadnÌho vzduchu 40 %
29
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWA 203/303..SOL.
V˝konovÈ diagramy / dimenzov·nÌ.
30
V˝konov˝ diagram tepelnÈho Ëerpadla a doplÚkovÈho oh¯evu
9
4
8
3
7
6
V˝kon v kW
P¯i dimenzov·nÌ je nutno
respektovat n·sledujÌcÌ:
Z·kladem pro dimenzov·nÌ je
normalizovan· pot¯eba tepla
pro vyt·pÏnÌ podle DIN 4701,
p¯iËemû by se mÏla br·t v
˙vahu pro mÌstnosti s
p¯iv·dÏn˝m vzduchem
0,6n·sobn· v˝mÏna vzduchu
a pro mÌstnosti s odpadnÌm
vzduchem pouze v˝mÏna
vzduchu mezerami.
Vûdy podle v˝öe normalizovanÈ
pot¯eby tepla je tepelnÈ
Ëerpadlo schopnÈ samo pokr˝t
tepelnou ztr·tu aû do urËitÈ
venkovnÌ teploty.
P¯i niûöÌch venkovnÌch teplot·ch
se automaticky p¯ipojÌ
integrovan˝ elektrick˝
doplÚkov˝ oh¯ev, to vöak m· za
n·sledek zv˝öenou spot¯ebu
energie. Z tohoto v˝konovÈho
chov·nÌ vypl˝v· zpravidla
hospod·rn· oblast pouûitÌ
p¯Ìstroje LWA 203/303..SOL do
6,5 kW normalizovanÈ pot¯eby
tepla pro vyt·pÏnÌ (podle DIN
4701). Pro LWA 203..SOL do
5,5 kW. Tyto rozsahy pouûitÌ
p¯edpokl·dajÌ pr˘mÏrn˝ tarif
pro tepeln· Ëerpadla. P¯i jin˝ch
podmÌnk·ch je nutno provÈst
diferencovanou ˙vahu podle
tabulky pro dimenzov·nÌ a
doporuËit sledov·nÌ n·klad˘ na
energii.
P¯i dimenzov·nÌ mnoûstvÌ
vzduchu je nutno si uvÏdomit,
ûe nejmenöÌ mnoûstvÌ vzduchu,
kterÈ je zapot¯ebÌ pro efektivnÌ
funkci tepelnÈho Ëerpadla,
odpovÌd· minim·lnÏ 0,4 0,5n·sobnÈ v˝mÏnÏ vzduchu
budovy.
5
4
3
2
2
1
1
0
ñ15
ñ10
1
2
3
4
203
303
203
303
LWA
LWA
LWA
LWA
ñ5
0
5
10
VenkovnÌ teplota ve ∞C
15
20
v˝stupnÌ teplota 35 ∞C
v˝stupnÌ teplota 35 ∞C
v˝stupnÌ teplota 35 ∞C a elektrick˝ p¯Ìm˝ oh¯ev 6,6 kW
v˝stupnÌ teplota 35 ∞C a elektrick˝ p¯Ìm˝ oh¯ev 6,6 kW
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWA 203/303..SOL.
Dimenzov·nÌ.
Diagram dimenzov·nÌ
9
4
8
3
7
v˝kon v kW
6
5
5
4
3
2
2
1
1
0
ñ15
ñ12
ñ10
ñ5
0
5
venkovnÌ teplota ve ∞C
10
15
20
10
15
20
1
podÌl pokrytÌ tepeln˝m Ëerpadlem *
P¯Ìklad dimenzov·nÌ.
Je d·n obytn˝ d˘m v Hannoveru
s tepelnou ztr·tou 6 kW (podle
DIN 4701). SystÈm rozvodu
tepla sest·v· z podlahovÈho
vyt·pÏnÌ, dimenzovanÈho na
35/30 (35 ∞C v˝stupnÌ teplota
p¯i - 12 ∞C venkovnÌ teploty).
Z diagramu dimenzov·nÌ je
z¯ejmÈ, ûe k¯ivka tepeln˝ch ztr·t
(5) protÌn· u cca 8 ∞C k¯ivku 1
(LWA 203) a u cca 6 ∞C k¯ivku 2
(LWA 303). To pro pouûitÌ LWA
303 znamen·, ûe se dosahuje
ve stanoviöti Hannover
(normalizovan· venkovnÌ teplota
- 12 ∞C) podÌlu krytÌ tepelnÈho
Ëerpadla cca 0,78, v˘Ëi tepelnÈ
Ëerpadlo m˘ûe pokr˝t roËnÌ
vyt·pÏnÌ na 78 %. Zb˝vajÌcÌ
podÌl je p¯Ìmo pokryt
integrovan˝m elektrick˝m
doplÚkov˝m oh¯evem.
U p¯Ìstroje LWA 203 ËinÌ podÌl
pokrytÌ pro tento p¯Ìklad pouze
asi 0,66, to znamen· podÌl
elektrickÈho p¯ÌmÈho oh¯evu ËinÌ
potom cca 34 %. Tuto
konfiguraci za¯ÌzenÌ nelze
doporuËit.
DalöÌmi p˘sobÌcÌmi faktory pro
podÌl pokrytÌ jsou kromÏ jinÈho
objemov˝ pr˘tok, teplota
odpadnÌho vzduchu,
nepropustnost domu a ˙drûba
filtru p¯iv·dÏnÈho vzduchu.
P¯Ìprava TUV je pokryta
p¯ednostnÏ a zpravidla
v˝hradnÏ tepeln˝m Ëerpadlem.
Vûdy podle pot¯eby TUV a jejÌ
teploty se ovlivÚuje podÌl pokrytÌ
tepelnÈho Ëerpadla pro provoz
vyt·pÏnÌ.
Dimenzov·nÌ a v˝poËet vÏtracÌ
soustavy se prov·dÌ podle ˙daj˘
v kapitole Projektov·nÌ soustavy
na str·nk·ch 67 - 83.
-10
-12
0,9
-14
-16
0,8
0,72 spodnÌ meznÌ Ë·ra dimenzov·nÌ
0,7
0,6
ñ15
1
2
3
4
5
*)
ñ10
ñ5
0
5
venkovnÌ teplota ve ∞C
LWA 203 v˝stupnÌ teplota 35 ∞C
LWA 303 v˝stupnÌ teplota 35 ∞C
LWA 203 v˝stupnÌ teplota 35 ∞C a elektrick˝ p¯Ìm˝ oh¯ev 6,6 kW
LWA 303 v˝stupnÌ teplota 35 ∞C a elektrick˝ p¯Ìm˝ oh¯ev 6,6 kW
K¯ivka tepeln˝ch ztr·t pro normalizovanou tepelnou ztr·tu 6 kW
PodÌl pokrytÌ podle VDI 2067 list 6 (zkr·cen˝ postup)
Normalizovan· venkovnÌ teplota podle DIN 4701
∞C
∞C
Berlin
ñ14 Kassel
ñ12
Bremen
ñ12 Kˆln
ñ10
Dortmund
ñ12 Leipzig
ñ14
Frankfurt
ñ12 M¸nchen
ñ16
Hamburg
ñ12 N¸rnberg
ñ14
Hannover
ñ14 Stuttgart
ñ12
31
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWA 203/303..SOL.
RozmÏry a p¯ipojovacÌ mÌry.
RozmÏry a p¯ipojovacÌ mÌry
504
12
54
1
2
3
4
5
6
11
7 5 6 8
3
TWW
21
11
12
10-30
376
10
558
9
40
odpadnÌ vzduch
odvÏtr·van˝ vzduch
odvÏtr·van˝ vzduch (volitelnÏ)
TUV
cirkulace
studen· voda
10
17
1055
I
II
III
IV
V
VI
9
4
1264
ventil·tor odvÏtr·vanÈho vzduchu
kompresor
elektrick˝ doh¯ev (vyt·pÏnÌ)
kondenz·tor vyt·pÏnÌ
obÏhovÈ Ëerpadlo
p¯epÌnacÌ ventil
zpÏtn˝ ventil
elektrick· topn· tyË (TUV)
tepeln˝ v˝mÏnÌk
kondenz·tor TUV
z·sobnÌk TUV
zpÏtn˝ ventil
sbÏracÌ suöiË
odparnÌk
expanznÌ ventil
8
2
1445
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
7
20
1755
22
p¯Ìvod studenÈ vody
p¯Ìpojka TUV
odtok kondenz·tu
p¯Ìpojka cirkulace
v˝stupnÌ potrubÌ do topenÌ
vratnÈ potrubÌ z topenÌ topn˝
okruh 1
vratnÈ potrubÌ z topenÌ topn˝
okruh 2
plnÌcÌ a vypouötÏcÌ kohouttopn·
voda
v˝stupnÌ potrubÌ tepelnÈho
v˝mÏnÌku
vratnÈ potrubÌ tepelnÈho
v˝mÏnÌku
hrdlo odpadnÌho vzduchu
hrdlo odvÏtr·vanÈho vzduchu
(moûno namontovat volitelnÏ)
plnÌcÌ a vypouötÏcÌ kohoutTUV
(zajistÌ uûivatel)
pojistn˝ ventil (zajistÌ uûivatel)
pr˘chozÌ uzavÌracÌ ventil (zajistÌ
uûivatel)
zkuöebnÌ hrdlo pro tlakomÏr
(zajistÌ uûivatel)
zpÏtn˝ ventil (zajistÌ uûivatel)
zkuöebnÌ ventil (zajistÌ uûivatel)
redukËnÌ ventil pouze p¯i vÏtöÌm
p¯etlaku neû 4,8 bar (zajistÌ
uûivatel)
pr˘chodka pro elektrickÈ vedenÌ
cirkulaËnÌ Ëerpadlo (zajistÌ
uûivatel)
jÌmka
14
13
TW
14
15
16
22
1
15 16 17
13
∅160
18 19
15
17
18
19
280
32
160
20
21
FunkËnÌ schÈma
32
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWA 203/303..SOL.
Instalace.
UmÌstÏnÌ.
Podklad pro instalaci p¯Ìstroje
LWA 203/303..SOL by mÏl b˝t
vodorovn˝, pevn˝ a trvanliv˝.
P¯Ìstroj musÌ st·t zcela
rovnomÏrnÏ. Nerovn˝ podklad
m˘ûe ovlivnit hluk p¯Ìstroje.
P¯Ìstroj LWA 203/303..SOL
nem· b˝t instalov·n p¯Ìmo pod
nebo vedle obytn˝ch mÌstnostÌ
a loûnic.
UpevnÏnÌ potrubÌ a pr˘chody
stÏnami je t¯eba provÈst
tlumenÏ proti zvuku ö̯ÌcÌmu se
tÏlesem.
MÌstnost, v nÌû se m· p¯Ìstroj
LWA 203/303..SOL instalovat,
musÌ kromÏ toho splÚovat
n·sledujÌcÌ podmÌnky:
zamrzne. D·le kles· se
sniûujÌcÌ se teplotou
hospod·rnost provozu
tepelnÈho Ëerpadla.
l Z·kladnÌ plocha mÌstnosti pro
instalaci musÌ mÌt plochu min.
2 m2. P¯itom objem nesmÌ b˝t
menöÌ, neû 4 m3.
l P¯i instalov·nÌ vÏtracÌho
p¯Ìstroje v kotelnÏ musÌ b˝t
zajiötÏno, ûe nebude
nep¯ÌznivÏ ovlivnÏn provoz
kotle.
Pot¯ebnÈ mÌsto.
Aby bylo moûno bez omezenÌ
otevÌrat ovl·dacÌ panel, je
zapot¯ebÌ p¯ed p¯Ìstrojem mÌsto
cca 600 mm a vlevo vedle
p¯Ìstroje vzd·lenost minim·lnÏ
500 mm k p¯ipojenÌ potrubÌ
odpadnÌho vzduchu. P¯Ìstroj
LWA nesmÌ b˝t d·le omezen
stÏnami a stropem vÌce, neû je
zobrazeno v obr·zku dole.
K neomezovanÈ instalaci
p¯Ìstroje musÌ Ëinit v˝öka
mÌstnosti minim·lnÏ 2300 mm.
l MusÌ b˝t chr·nÏna p¯ed
mrazem.
l Nosn· podlaha (hmotnost
p¯Ìstroje LWA 203/303..SOL
s vodou je cca 500 kg).
l P¯Ìstroj nesmÌ b˝t umÌstÏn
v mÌstnostech, ohroûen˝ch
v˝buchem prachu, plynu
nebo par.
l OdpadnÌ vzduch, p¯iv·dÏn˝
k p¯Ìstroji, by nemÏl mÌt niûöÌ
teplotu neû + 15 ∞C, neboù
v jinÈm p¯ÌpadÏ odparnÌk
min. 500 mm
‰
rozmÏry v mm
VedenÌ odvÏtr·vanÈho
vzduchu.
V˝stupnÌ otvor odvÏtr·vanÈho
vzduchu do venkovnÌch stÏn
‰
nebo ve st¯eöe by nemÏl
smϯovat na sousednÌ okna
obytn˝ch mÌstnostÌ a loûnic.
PouûitÌ vhodn˝ch tlumiˢ hluku
v potrubÌ odvÏtr·vanÈho
vzduchu d·le sniûuje hladinu
hluku.
Odvod kondenz·tu.
RekuperacÌ tepla je nutno
poËÌtat v tepelnÈm v˝mÏnÌku
p¯i velk˝ch teplotnÌch rozdÌlech
mezi venkovnÌm vzduchem
a odpadnÌm vzduchem s
kondenzovanou vodou.
Pro odv·dÏnÌ kondenzovanÈ
vody je zapot¯ebÌ odtokovÈ
vedenÌ. Pozor na odolnost v˘Ëi
mrazu! Kondenzovan· voda
musÌ volnÏ vytÈkat z potrubÌ.
Do potrubÌ nesmÌ b˝t vloûen
û·dn˝ protipachov˝ uz·vÏr.
P¯i nedostateËnÈm sp·du se
doporuËuje pouûÌt Ëerpadlo
pro kondenzovanou vodu.
VedenÌ venkovnÌho /
p¯iv·dÏnÈho vzduchu.
VenkovnÌ / p¯iv·dÏn˝ vzduch
se vede decentralizovanÏ.
S pouûitÌm vhodn˝ch
decentralizovan˝ch pr˘chozÌch
prvk˘ pro venkovnÌ vzduch
proudÌ Ëerstv˝ filtrovan˝
venkovnÌ vzduch do vÏtran˝ch
mÌstnostÌ.
Dimenzov·nÌ se musÌ provÈst
tak, aby nevznikl pro pl·novan˝
objemov˝ pr˘tok p¯iv·dÏnÈho
vzduchu do obytnÈ jednotky
vÏtöÌ podtlak neû 4 Pa oproti
venkovnÌmu prostoru.
Jako pr˘chozÌ prvky pro
venkovnÌ vzduch je moûno
pouûÌt ventily pro p¯iv·dÏn˝
vzduch typu "Ventil 80" nebo
"Ventil 90". Tyto ventily pro
p¯iv·dÏn˝ vzduch jsou
vybaveny filtrem t¯Ìdy G3
a ochrannou m¯Ìûkou proti
p˘sobenÌ vliv˘ povÏtrnosti.
33
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWA 203/303..SOL.
Instalace.
Topn˝ okruh.
DÌky nevibrujÌcÌ konstrukci
tepelnÈho Ëerpadla jsou znaËnÏ
omezeny p¯enosy zvuku ö̯ÌcÌ
se tÏlesy. V˝stupnÌ a vratnÈ
potrubÌ se p¯ipojujÌ na k tomu
urËenÈ mÏdÏnÈ trubky
(∅ 22 x 1) se zalomen˝mi
konektory.
P¯Ìstroj LWA 203/303..SOL je
sÈriovÏ vybaven obÏhov˝m
Ëerpadlem. M˘ûe b˝t p¯ipojen
p¯Ìmo na topn˝ systÈm. P¯itom
je nutno db·t na to, aby byl p¯i
vöech provoznÌch podmÌnk·ch
zajiötÏn minim·lnÌ objemov˝
pr˘tok, nap¯. p¯ÌsluönÏ
nastaven˝m p¯epouötÏcÌm
ventilem. Minim·lnÌ obÏhovÈ
mnoûstvÌ ËinÌ 400 l/hod.
Pokud se t˝k· bezpeËnostnÏ
technickÈho vybavenÌ, je nutno
dodrûet DIN 4751 a TRD 721.
SchÈma p¯ipojenÌ se dvÏma topn˝mi okruhy
topn˝ okruh 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4
7
9
8
7
LWA 203/303 SOL
1
11
pojistn· skupina
studenÈ vody podle
DIN 1988
topn˝ okruh 1
10
10
6
9
7
12
7
8
4
LWA 203/303 SOL
9
14
1
11
2
pojistn· skupina
studenÈ vody podle
DIN 1988
1
SchÈma p¯ipojenÌ se sol·rnÌ soustavou
6
topn˝ okruh 1
6
10
kolektor s vakuov˝mi trubkami
15
5
3
4
9
7
7
1
8
SOKI 40
LWA203/303SOL
11
1
pojistn· skupina
studenÈ vody podle
DIN 1988
34
expanznÌ n·doba
vyrovn·vacÌ z·sobnÌk
obÏhovÈ Ëerpadlo topenÌ
smÏöovacÌ ventil
zpÏtn· klapka
p¯epouötÏcÌ ventil
odvÏtr·van˝ vzduch
odpadnÌ vzduch
pojistn˝ ventil
Ëidlo venkovnÌ teploty
p¯Ìpojka cirkulace
Ëidlo teploty vratnÈ vody
Ëidlo teploty v˝stupnÌ vody
Ëidlo zbytkovÈho tepla
Ëidlo kolektoru
teplotnÌ Ëidlo TUV
SchÈma p¯ipojenÌ s vyrovn·vacÌm z·sobnÌkem
topn˝ okruh 2
Sol·rnÌ soustavy.
U sol·rnÌch variant p¯Ìstroje
LWA 203/303..SOL je
integrov·na sol·rnÌ regulace,
Ëidlo kolektoru a ¯ÌzenÌ
Ëerpadla. Tepeln˝ v˝mÏnÌk m·
teplosmÏnnou plochu 1,3 m2.
Dimenzov·nÌ sol·rnÌ soustavy
se prov·dÌ podle podklad˘ k
projektov·nÌ "TepelnÈ sol·rnÌ
systÈmy".
6
5
3
Druh˝ topn˝ okruh.
Za¯ÌzenÌ je sÈriovÏ vybaveno
pro ¯ÌzenÌ druhÈho topnÈho
okruhu s jinou teplotou v˝stupnÌ
vody. Druh˝ topn˝ okruh musÌ
uûivatel vybavit smÏöovacÌm
ventilem s motorov˝m pohonem
a dalöÌm Ëidlem teploty v˝stupnÌ
vody (objed. ËÌs. 16 3412).
Vyrovn·vacÌ z·sobnÌk.
P¯Ìstroj LWA 203/303..SOL
je moûno kombinovat s
vyrovn·vacÌm z·sobnÌkem.
P¯itom je vyuûitÌ vhodnÈho
noËnÌho proudu pr·vÏ tak
moûnÈ, jako vyuûitÌ jin˝ch
zdroj˘ energie. Regulace
vybÌjenÌ je v p¯Ìstroji LWA 203/
303..SOL integrov·na.
topn˝ okruh 1
10
6
16
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWA 203/303..SOL.
Elektrick· p¯Ìpojka.
tepl. zbyt.
tepl. venk.
tepl. smÏö.
d·lk. ovl. 1
d·lk. ovl. 3
sbÏrnice H
sbÏrnice L
sbÏrnice sbÏrnice +
uzemnÏnÌ / Ëidlo
Zvl·ötnÌ tarify.
P¯Ìstroj LWA 203/303..SOL je
moûno pouûÌvat se zvl·ötnÌmi
tarify v r˘zn˝ch provedenÌch.
Na zvl·ötnÌ tarify je moûno se
dot·zat u p¯ÌsluönÈho
elektrorozvodnÈho z·vodu.
P¯ipojovacÌ svorky pro zvl·ötnÌ
tarify je moûno zaplombovat
(viz obr·zek).
Pro vyuûitÌ zvl·ötnÌch tarif˘ musÌ
b˝t zajiötÏno, aby na p¯Ìpojce
1 / N / PE ~ 230 V (ventil·tory /
¯ÌzenÌ) bylo vûdy napÏtÌ. BÏhem
dob zablokov·nÌ
elektrorozvodn˝m z·vodem se
doporuËuje, aby bylo
zablokov·no pouze doplÚkovÈ
vyt·pÏnÌ a tepelnÈ Ëerpadlo
mohlo pracovat.
plombovacÌ dr·t
Elektrick· p¯Ìpojka.
Pro p¯Ìstroj LWA 203/303..SOL
je t¯eba uvaûovat zvl·ötnÌ
elektrickou p¯Ìpojku 3/N/PE ~
400 V s pevn˝m p¯ipojenÌm.
Elektrick· p¯Ìpojka vyûaduje
ohl·öenÌ u p¯ÌsluönÈho
elektrorozvodnÈho z·vodu.
Je nutno db·t na to, aby byly
¯ÌdÌcÌ vodiËe uloûeny oddÏlenÏ
od nap·jecÌch vodiˢ.
SouË·stÌ dod·vky p¯Ìstroje je
Ëidlo venkovnÌ teploty a jÌmka.
U sol·rnÌ varianty se dod·v·
spoleËnÏ takÈ Ëidlo kolektoru.
PomocÌ t¯ÌûilovÈho vodiËe
(0,75 mm2) je moûno s
d·lkov˝m ovl·d·nÌm FE 6 mÏnit
poûadovanou teplotu mÌstnosti.
PE-blok
sÌùov· p¯Ìpojka
(otev¯.)
smÏöovaË
(zav¯.)
Ëerpadlo
smÏö. okruhu
35
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWA 203/303..SOL.
Instalace.
ObÏhovÈ Ëerpadlo.
Podle dimenzov·nÌ systÈmu
rozv·dÏnÌ tepla je t¯eba nastavit
objemov˝ pr˘tok vyt·pÏnÌ t¯emi
stupni obÏhovÈho Ëerpadla.
»idlo venkovnÌ teploty.
»idlo venkovnÌ teploty se
instaluje na severnÌ nebo
severov˝chodnÌ stÏnÏ za
vyt·pÏnou mÌstnostÌ 2,5 m nad
zemÌ a 1 m boËnÏ od oken a
dve¯Ì. »idlo venkovnÌ teploty m·
b˝t vystaveno volnÏ a
nechr·nÏnÏ vliv˘m povÏtrnosti.
Charakteristika ventil·toru
400
externÌ tlak v Pa
350
300
250
200
150
100
50
0
50
100
150
200
250
300
350
3
objemov˝ pr˘tok vzduchu v m /hod.
Diagram topn˝ch Ëerpadel
0,6
externÌ ËerpacÌ Ëerpadla v bar
Ventil·tor odpadnÌho
vzduchu.
Ventil·tor odpadnÌho vzduchu
musÌ b˝t nastaven na z·kladÏ
pl·novanÈho objemovÈho
pr˘toku na tlakovou ztr·tu
potrubnÌ sÌtÏ. To se provede
pomocÌ t¯etÌ ¯ÌdÌcÌ ˙rovnÏ
regul·toru a m˘ûe b˝t
parametrov·no pro vöechny t¯i
stupnÏ. P¯i provozu kompresoru
se zapÌn· ventil·tor automaticky
na minim·lnÌ objemov˝ pr˘tok.
Aby se dos·hlo co moûno nÌzkÈ
spot¯eby proudu, mÏla by b˝t
potrubnÌ sÌù kr·tk· a
dimenzov·na podle projektov·nÌ
soustavy na str·nce 67.
0,5
stupeÚ 3
0,4
stupeÚ 2
0,3
stupeÚ 1
0,2
0,1
0
0
36
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
objemov˝ pr˘tok v m3/hod.
1,4
1,6
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWA 203/303..SOL.
Obsluha.
Popis p¯Ìstroje
Regul·tor p¯Ìstroje LWA 203/
303..SOL ¯ÌdÌ a kontroluje t¯i
funkce p¯Ìstroje:
1. vÏtr·nÌ
2. vyt·pÏnÌ
3. TUV
Regul·tor je u v˝robce
STIEBEL ELTRON
p¯ednastaven tak, ûe vyhovuje
s tÌmto nastavenÌm zpravidla
poûadavk˘m vÏtöiny uûivatel˘.
Obsluha regul·toru se dÏlÌ do t¯Ì
ovl·dacÌch ˙rovnÌ:
1.ovl·dacÌ ˙roveÚ (˙roveÚ
uûivatele). Zde je moûno
nastavit provoznÌ reûimy,
jako pohotovostnÌ reûim,
dennÌ reûim a reûim se
snÌûenou teplotou nebo reûim
TUV.
2.ovl·dacÌ ˙roveÚ (˙roveÚ
uûivatele). Zde se mohou
nastavit parametry soustavy,
jako teploty mÌstnostÌ, topnÈ
programy nebo vÏtracÌ
programy.
3.ovl·dacÌ ˙roveÚ (˙roveÚ
odbornÌka). Tato ˙roveÚ je
chr·nÏna kÛdem a umoûÚuje
nastavenÌ z·kladnÌch
parametr˘
Zp˘sob pr·ce
Integrovan· elektronika reguluje
individu·lnÏ teplotu ventil·tor˘,
vyt·pÏnÌ a TUV. V provoznÌm
reûimu "Automatika" jsou aktivnÌ
ËasovÈ programy, a teplota
v˝stupnÌ vody do vyt·pÏnÌ se
reguluje podle topnÈ k¯ivky
z·vislÈ na venkovnÌ teplotÏ.
Regul·tor je moûno ovl·d·nÌm
velmi jednoduöe p¯izp˘sobit
individu·lnÌm pot¯eb·m.
6
7
8
9
10
kontrolka (viz 1.5
Co dÏlat, kdyû..?)
tlaËÌtko (pouze
u LWA..SOL)
lota
mÌs
tno
prov
sti 1
oznÌ
/2
reûim
y/v
Ïtr·
nÌ
tep
lota
den
TUV
t˝d
ne /
prog
hod
ram.
iny
pr·z
dnin
y/p
arty
info
tep
loty
top
nÈ k
top
¯ivk
nÈ p
y
rog
pro
ram
gram
y
. TU
V/vÏ
uve
tr·n
den
Ì
Ì do
pro
voz
u
1
2
3
4
5
8164.01
tep
11
Kr·tce a v˝stiûnÏ
l Integrovan˝ regul·tor pro
ñ vÏtr·nÌ
ñ vyt·pÏnÌ
ñ TUV
l ÿÌzenÌ druhÈho topnÈho
okruhu
l RozhranÌ RS 232 pro
nastavenÌ a kontrolu pomocÌ
poËÌtaËe
l Je moûnÈ d·lkovÈ ovl·d·nÌ
l Diferencovan· d·lkov·
indikace
l Integrovan· sol·rnÌ regulace
(pouze u varianty SOL)
l Ventil·tor odpadnÌho vzduchu
programovateln˝ nez·visle ve
t¯ech stupnÌch
l Jsou moûnÈ individu·lnÌ
ËasovÈ programy:
ñ dva topnÈ programy
ñ vÏtracÌ program
ñ program TUV
G
A
B
C
D
E
F
G
F
E
displej
otoËn˝ knoflÌk
otoËn˝ spÌnaË reset / auto
tlaËÌtko programov·nÌ
kontrolka programov·nÌ
optickÈ rozhranÌ RS 232
ovl·dacÌ klapka (otev¯ena)
D
C
A
B
Indikace stavu soustavy
1 smÏöovaË otevÌr·
2 smÏöovaË zavÌr·
3 obÏhovÈ Ëerpadlo topnÈho okruhu 2
"smÏöovan˝ okruh"
4 obÏhovÈ Ëerpadlo topnÈho okruhu 1
5 elektrickÈ stupnÏ doh¯evu "TopenÌ"
6 kompresor
7 vÏtr·nÌ
8 odmrazov·hÌ
9 p¯Ìprava TUV
10 elektrick˝ doh¯ev "TUV"
11 parametry soustavy
37
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWA 203/303..SOL.
P¯ÌsluöenstvÌ.
Jednotka d·lkovÈho ovl·d·nÌ FE 6
pro LWA 203/303..SOL
Objed. ËÌslo
Technick· data:
SnÌûenÌ
RozmÏry
165340
K +/ñ 5
v x ö x h mm 80x80x30
Technick˝ popis
D·lkovÈ ovl·d·nÌ s prostorov˝m Ëidlem. Pro nastavenÌ poûadovanÈ
teploty mÌstnosti o +/- 5 K a zmÏnu provoznÌch reûim˘: trvale dennÌ
reûim, trvale reûim se snÌûenou teplotou a programov˝ reûim.
P¯ÌloûnÈ Ëidlo AVF 6
pro LWA 203/303..SOL
Objed. ËÌslo
Technick· data:
Pr˘mÏr
DÈlka kabelu
165341
mm 6
m 1
Technick˝ popis
P¯ÌloûnÈ Ëidlo pro urËenÌ teploty v˝stupnÌ vody topnÈho okruhu 2.
38
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWZ 303 Integral.
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj s
rekuperacÌ tepla, tepeln˝m
Ëerpadlem a p¯Ìdavn˝m
oh¯evem.
LWZ 303 Integral byl vyvinut
firmou STIEBEL ELTRON
speci·lnÏ pro nÌzkoenergetick˝
zp˘sob staveb. ModernÌ
technika domovnÌ v˝stavby
p¯edpokl·d· dnes jednoduchÈ
systÈmy, kterÈ splÚujÌ souËasnÏ
rozliËnÈ poûadavky. KompletnÌ
systÈm LWZ 303 Integral je
komfortnÌm, maxim·lnÏ
hospod·rn˝m a ekologicky
öetrn˝m ¯eöenÌm pro t¯i oblasti
vyt·pÏnÌ, vÏtr·nÌ a p¯Ìpravu
TUV.
Projektov·nÌ a p¯izp˘sobenÌ
soustavy, stejnÏ jako jejÌ
instalace, jsou jednoduchÈ a
jsou spojeny v nÌzk˝mi n·klady.
Vöechno je zcela jednoduchÈ.
Optim·lnÌ kvalitu vzduchu
zajiöùuje tepeln˝ v˝mÏnÌk s
k¯Ìûov˝m protiproudem, kter˝ z
odpadnÌho vzduchu zÌsk·v· aû
90 % tepelnÈ energie. Zb˝vajÌcÌ
zbytkovÈ teplo je moûno vyuûÌt
spoleËnÏ s p¯ÌdavnÏ
nas·van˝m venkovnÌm
vzduchem tepeln˝m
Ëerpadlem vzduch / voda jak
pro vyt·pÏnÌ, tak i pro p¯Ìpravu
TUV. Pokud je pot¯eba topnÈ
energie vyööÌ, zapojÌ se k
podpo¯e tepelnÈho Ëerpadla
elektrick˝ kotel. Aby se
pracovalo energeticky ˙ËelnÏ,
d·v· elektrick˝ kotel k dispozici
pouze energii, kter· je skuteËnÏ
zapot¯ebÌ.
LepöÌ kvalita bydlenÌ.
P¯Ìstroj LWZ 303 Integral je
urËen zejmÈna pro
nÌzkoenergetickÈ domy do
obytnÈ plochy 180 m2 a
pot¯ebu tepla do cca 6,6 kW
(podle DIN 4701) - protoûe to
zlepöuje z kaûdÈho hlediska
kvalitu bydlenÌ.
studen·
voda
TUV
⁄sporn˝ a efektivnÌ.
äetrnÏ k ûivotnÌmu prost¯edÌ,
hospod·rnÏ a efektivnÏ
zajiöùuje LWZ 303 Integral
kontinu·lnÌ p¯Ìvod ËerstvÈho
vzduchu, TUV a spr·vnou
teplotu.
p¯iv·dÏn˝ odvÏtr·van˝
venkovnÌ
vzduch odpadnÌ vzduch vzduch
vzduch
v˝stup vratnÈ
do topenÌ z topenÌ
stejnosmÏrn˝ ventil·tor
(p¯iv·dÏn˝ vzduch)
expanznÌ n·doba
zpÏtn· klapka
obÏhovÈ Ëerpadlo
tepeln˝ v˝mÏnÌk
s k¯Ìûov˝m protiproudem
stejnosmÏrn˝ ventil·tor
(odpadnÌ vzduch)
zpÏtn· klapka
z·sobnÌk TUV 200 l
zpÏtn· klapka
obÏhovÈ Ëerpadlo
z·sobnÌku TUV
stejnosmÏrn˝
ventil·tor (WPL)
odparnÌk
tepeln˝ v˝mÏnÌk
kompresor
elektrick˝ doh¯ev
kondenz·tor
expanznÌ ventil
39
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWZ 303 Integral.
Popis p¯Ìstroje, zp˘sob pr·ce.
LWZ 303 Integral
Kr·tce a v˝stiûnÏ
l KompaktnÌ p¯Ìstroj s
funkcemi:
ñ vÏtr·nÌ
ñ vyt·pÏnÌ
ñ p¯Ìprava TUV
l Centr·lnÌ systÈm
p¯iv·dÏnÈho a odpadnÌho
vzduchu pro optim·lnÌ kvalitu
vzduchu
l Rekuperace tepla tepeln˝m
v˝mÏnÌkem s k¯Ìûov˝m
protiproudem a tepeln˝m
Ëerpadlem vzduch / voda
l VyuûitÌ regenerativnÌch
energiÌ ûivotnÌho prost¯edÌ:
venkovnÌ vzduch do - 18 ∞C
l Velmi komfortnÌ z·sobov·nÌ
TUV integrovan˝m
z·sobnÌkem TUV (200 l)
l Kontrola filtr˘ pro hygienick˝
provoz
l Jednoduch· instalace a
obsluha
l Integrovan· ovl·dacÌ
jednotka, pouûiteln· takÈ
jako d·lkovÈ ovl·d·nÌ
l P¯edvolba programu a vyuûitÌ
za¯ÌzenÌ individu·lnÏ
nastavitelnÈ
l Kontinu·lnÌ odv·dÏnÌ
ökodlivin z oblasti bytu.
40
Popis p¯Ìstroje
LWZ 303 Integral je kompletnÌm
systÈmem pro centr·lnÌ vÏtr·nÌ
a odvÏtr·v·nÌ byt˘ a rodinn˝ch
domk˘, a d·le k centr·lnÌ
p¯ÌpravÏ TUV a veökerÈmu
z·sobov·nÌ teplem pro
vyt·pÏnÌ.
Rekuperace tepla z odpadnÌho
vzduchu se prov·dÌ pomocÌ
velmi ˙ËinnÈho tepelnÈho
v˝mÏnÌku s k¯Ìûov˝m
protiproudem a agreg·tem
tepelnÈho Ëerpadla vzduch /
voda. P¯ÌdavnÏ se odebÌr· teplo
venkovnÌmu vzduchu.
Vzduch se vede p¯ÌznivÏ pro
proudÏnÌ tvarovkami EPS. Jako
ventil·tory jsou zvoleny
obzvl·ötÏ ˙spornÈ
stejnosmÏrnÈ ventil·tory.
P¯Ìpojky pro venkovnÌ,
p¯iv·dÏn˝, odpadnÌ a
odvÏtr·van˝ vzduch se
nach·zejÌ na hornÌ stranÏ
p¯Ìstroje. P¯iv·dÏn˝ a odpadnÌ
vzduch jsou filtrov·ny
jednoduöe vymÏniteln˝mi filtry
(t¯Ìda filtr˘ G 3). Agreg·t
tepelnÈho Ëerpadla je vybaven
vöemi bezpeËnostnÌmi prvky,
jako hlÌdaËem vysokÈho a
nÌzkÈho tlaku a ochranou proti
zamrznutÌ. ZpÏtnÏ zÌskanÈ teplo
se p¯ed·v· p¯iv·dÏnÈmu
vzduchu do integrovanÈho,
speci·lnÏ smaltovanÈho
z·sobnÌku TUV (200 l) a do
vyt·pÏcÌho systÈmu. P¯i velmi
nÌzk˝ch teplot·ch nebo p¯i velkÈ
pot¯ebÏ tepla pokr˝v· LWZ 303
Integral pot¯ebu zbytkovÈho
tepla pomocÌ vestavÏnÈho
elektrickÈho kotle.
PlnÏ elektronick˝ regul·tor je
veden venkovnÌ teplotou a
umoûÚuje regulaci dvou
topn˝ch okruh˘, parametrov·nÌ
kromÏ jinÈho stupÚ˘ ventil·tor˘,
jakoû i programov·nÌ reûimu
vyt·pÏnÌ, vÏtr·nÌ, TUV a
nep¯Ìtomnosti v z·vislosti na
Ëase.
Integrovan· ovl·dacÌ jednotka
je pouûiteln· takÈ jako d·lkov·
ovl·dacÌ jednotka.
Sk¯ÌÚ LWZ 303 Integral sest·v·
z ocelovÈho plechu s bÌl˝m
vypalovacÌm n·tÏrem a öed˝m
krytem z plastu pro uloûenÌ
ovl·dacÌ jednotky.
Zp˘sob pr·ce
VÏtracÌ p¯Ìstroj LWZ 303
Integral je vybaven
ventil·torem pro odpadnÌ
vzduch a pro p¯iv·dÏn˝
vzduch.
VenkovnÌ vzduch se nas·v·
ventil·torem p¯iv·dÏnÈho
vzduchu a odpadnÌ vzduch se
nas·v· z mÌstnostÌ zatÌûen˝ch
pachem, p¯ÌpadnÏ v˝pary a
vlhkostÌ (kuchynÏ, koupelna,
WC) ventil·torem odpadnÌho
vzduchu.
Oba tyto proudy vzduchu se
vedou tepeln˝m v˝mÏnÌkem
s k¯Ìûov˝m protiproudem,
p¯iËemû venkovnÌ vzduch teplo
p¯ijÌm· a odpadnÌ vzduch
p¯ÌsluönÏ teplo p¯ed·v·.
Vzduchov· vedenÌ venkovnÌho,
p¯iv·dÏnÈho a odpadnÌho /
odvÏtr·vanÈho vzduchu jsou
zcela navz·jem oddÏlen·,
takûe p¯i provozu p¯Ìstroje je
vylouËen p¯enos pach˘ nebo
smÌöenÌ vzduchov˝ch proud˘.
Vhodn˝mi vzduchov˝mi kan·ly
a se¯Ìzen˝mi tryskami se oh¯·t˝
p¯iv·dÏn˝ vzduch fouk· do
bytu, odvÏtr·van˝ vzduch se
vede ven p¯ed odparnÌk.
P¯i poûadavku na teplo se vede
p¯es odparnÌk p¯ÌdavnÏ
venkovnÌ vzduch s teplotami
aû do - 18 ∞C a odebÌr· teplo.
Tato energie se uv·dÌ tepeln˝m
Ëerpadlem na vyööÌ teplotnÌ
˙roveÚ, aby se oh¯·la TUV
a topn˝ systÈm.
P¯i niûöÌch teplot·ch nebo p¯i
velkÈ pot¯ebÏ tepla pokr˝v·
p¯Ìstroj LWZ 303 Integral
pot¯ebu zb˝vajÌcÌho tepla
pomocÌ elektrickÈho doh¯evu.
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWZ 303 Integral.
Technick· data.
Typ
Objed. ËÌslo
Technick· data
∞C
SpodnÌ mez pouûitÌ Wp3)
Tepeln˝ v˝kon Wp3)
kW
Tepeln˝ v˝kon elektrickÈho kotle
kW
Tepeln˝ v˝kon max.
kW
P¯Ìkon Wp3)
kW
P¯Ìkon ventil·tor˘ max.
kW
P¯Ìkon obÏhovÈho Ëerpadla
W
Objem. pr˘tok p¯i 25 hPa (stupeÚ 2)
l/hod.
Objemov˝ pr˘tok min.
l/hod.
Objem. pr˘tok p¯iv·dÏn˝
m3/hod.
vzduch / odpadnÌ vzduch
Objemov˝ pr˘tok venkovnÌ
m3/hod.
vzduch / odvÏtr·van˝ vzduch
ExternÌ pouûiteln˝ tlak
Pa
p¯iv·dÏnÈho / odpadnÌho vzduchu
ExternÌ pouûiteln˝ tlak
Pa
venkovnÌho / odvÏtr·vanÈho vzduchu
Hladina zvukovÈho tlaku
dB/A)
v mÌstnosti instalace
na vyfukovÈ m¯Ìûce
dB/A)
Chladivo
typ
PlnÏnÈ mnoûstvÌ
JiötÏnÌ
el.
A
kompresor
A
SÌùov· p¯Ìpojka el. doh¯ev
n x mm2
kompresor
n x mm2
NapÏtÌ / kmitoËet
V/Hz
OdbÏr proudu celkem
A
N·bÏh. proud tepelnÈho Ëerpadla
A
StupeÚ krytÌ EN 60529 (DIN VDE 0470)
Objem z·sobnÌku TUV
l
Teplota TUV max.
∞C
Pojistn˝ ventil TUV (uûivatel)
bar
Teplota v˝stupnÌ vody do topenÌ
∞C
tepelnÈho Ëerpadla max.
Pojistn˝ ventil vyt·pÏnÌ (uûivatel)
bar
P¯Ìpojka vyt·pÏnÌ
mm
P¯Ìpojka vody
mm
P¯Ìpojka kondenz·tu
mm
P¯Ìpojky p¯Ìvod. / odpad. vzduchu
DN
P¯Ìpojky venkov. / odvÏtr·v. vzduchu
mm
RozmÏry a hmotnosti
RozmÏry
v/ö/h mm
P¯epravnÌ rozmÏry funkËnÌ modul v/ö/h mm
z·sobnÌkov˝ modul
v/ö/h mm
Hmotnost
funkËnÌ modul
kg
z·sobnÌkov˝ modul
kg
LWZ 303 Integral
07 43 60
ñ18
4,2
6,6
8,4
1,3
0,14
40 ñ100
800
550
(A2/W35)1)
(A-15/W35)2)
(A2/W35)1)
80 ñ230
1000
100
p¯i 230 m3/hod.
50
p¯i 1000 m3/hod.
52
ve vzd·lenosti 1 m p¯i 1000 m3/hod. a 45 Pa
58
R407C
g
2700
20 gl
16 gl
5 x 2,5
4 x 1,5
3/N/PE ~ 400/50
17
30
IP 1XB
200
65
6
ve vzd·lenosti 1 m p¯i 1000 m3/hod. a 45 Pa
55
3
∅ 22 (vnÏjöÌ)
∅ 22 (vnÏjöÌ)
25 (vnit¯nÌ)
160
410 x 155 oval
1870 x 1320 x 770
2050 x 800 x 800
2050 x 700 x 700
190
145
1)
A2/W35 = teplota vstupu vzduchu: 2 ∞C, v˝stupnÌ voda do topenÌ: 35 ∞C
A-15/W35 = teplota vstupu vzduchu: -15 ∞C, v˝stupnÌ voda do topenÌ: 35 ∞C
3)
tepelnÈ Ëerpadlo
2)
41
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWZ 303 Integral.
V˝konovÈ diagramy / dimenzov·nÌ.
V˝konov˝ diagram tepelnÈho Ëerpadla a rekuperace tepla
9
8
7
v˝kon v kW
P¯i dimenzov·nÌ je nutno mÌt na
z¯eteli n·sledujÌcÌ skuteËnosti:
P¯i klesajÌcÌ venkovnÌ teplotÏ se
zvyöuje pot¯eba tepla budovy,
souËasnÏ se sniûuje topn˝
v˝kon tepelnÈho Ëerpadla
vzduch / voda. IntegrovanÈ
doplÚkovÈ topenÌ se sice p¯i
zv˝öenÈ pot¯ebÏ energie pro
vyt·pÏnÌ automaticky zapojÌ,
avöak m· to za n·sledek
zv˝öenou spot¯ebu energie.
Z tohoto pohledu na v˝kon
vypl˝v· hospod·rn· oblast
pouûitÌ p¯Ìstroje do 6,6 kW
normalizovanÈ pot¯eby tepla pro
vyt·pÏnÌ (podle DIN 4701) p¯i
st¯ednÌm tarifu tepelnÈho
Ëerpadla.
6
3
4
5
4
1
2
3
2
1
0
ñ15
1
2
3
4
teplota v˝stup. vody do topenÌ 35 ∞C
teplota v˝stup. vody do topenÌ 50 ∞C
teplota v˝stup. vody do topenÌ 35 ∞C vË. rekup. tepla p¯i 170 m3/hod. 20 ∞C
teplota v˝stup. vody do topenÌ 50 ∞C vË. rekup. tepla p¯i 170 m3/hod. 20 ∞C
ñ10
ñ5
5
10
0
15
Auflentemperatur in ∞C
20
25
30
Korektura rekuperace tepla p¯i jin˝ch objemov˝ch pr˘tocÌch
neû 170 m3/hod.
0,6
Korektura v˝konu v kW
0,4
200 m3/h
0,2
0
150 m3/h
ñ 0,2
ñ 0,4
100 m3/h
ñ 0,6
ñ 0,8
ñ15
ñ10
ñ5
0
5
venkovnÌ teplota ve ∞C
P¯Ìkon kW a v˝konnostnÌ ËÌslo ε
Teplota
TepelnÈ Ëerpadlo
venkovnÌho
vzduchu
35 ∞C
50 ∞C
ε
kW
ε
∞C
kW
ñ7
1,3
2,7
1,4
2,0
ñ3
1,3
2,9
1,4
2,1
2
1,3
3,2
1,5
2,2
4
1,4
3,3
1,6
2,4
7
1,5
3,3
1,7
2,7
10
1,5
3,9
1,7
2,8
15
1,5
4,2
1,8
3,0
20
1,5
4,6
1,8
3,1
30
1,5
5,3
1,9
3,2
42
10
15
20
Tepel. Ëerpadlo +170 m3/hod.
zpÏtnÈ zÌsk·v·nÌ tepla
35 ∞C
50 ∞C
kW
ε
kW
ε
1,3
3,5
1,4
2,9
1,3
3,9
1,4
3,3
1,3
4,2
1,6
3,6
1,4
4,2
1,6
3,7
1,5
4,2
1,7
3,8
1,5
4,4
1,7
3,8
1,5
4,5
1,8
3,8
1,5
4,6
1,8
3,7
1,5
5,3
1,9
3,9
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWZ 303 Integral.
Dimenzov·nÌ.
Diagram dimenzov·nÌ
12
14
13
5
12
6
11
v˝kon v kW
10
9
8
7
6
5
7
3
4
1
2
4
3
2
1
0
ñ7
ñ2
1
0,96
spodnÌ meznÌ Ë·ra dimenzov·nÌ
0,9
PodÌl pokrytÌ tepeln˝m Ëerpadlem *
P¯Ìklad dimenzov·nÌ.
Je d·n obytn˝ d˘m v MnichovÏ
s tepelnou ztr·tou 6 kW (podle
DIN 4701). SystÈm rozvodu
tepla sest·v· z podlahovÈho
vyt·pÏnÌ, dimenzovanÈho na
35/30 (35 ∞C v˝stupnÌ teplota
p¯i - 16 ∞C venkovnÌ teploty).
Z diagramu dimenzov·nÌ je
z¯ejmÈ, ûe k¯ivka tepeln˝ch
ztr·t (7) protÌn· u cca - 2 ∞C
k¯ivku 1 a u cca - 7 ∞C k¯ivku 3 .
To znamen· pro pouûitÌ LWZ
303 Integral. ûe se dosahuje
ve stanoviöti Mnichov
(normalizovan· venkovnÌ teplota
- 16 ∞C) podÌlu krytÌ tepelnÈho
Ëerpadla cca 0,93, vöechny
tepelnÈ Ëerpadlo m˘ûe pokr˝t
roËnÌ vyt·pÏnÌ na 93 %.
Zb˝vajÌcÌ podÌl je p¯Ìmo pokryt
integrovan˝m elektrick˝m
doplÚkov˝m oh¯evem.
Vezme-li se v ˙vahu
rekuperace tepla p¯i 170 m3/
hod. s 20 ∞C, zv˝öÌ se podÌl
pokrytÌ tepeln˝m Ëerpadlem a
rekuperace tepla na cca 0,97.
DalöÌmi p˘sobÌcÌmi faktory pro
rekuperaci tepla jsou kromÏ
jinÈho objemov˝ pr˘tok,
nepropustnost domu a ˙drûba
filtr˘.
PodÌl pokrytÌ tepeln˝m
Ëerpadlem pro p¯Ìpravu TUV
je silnÏ z·visl˝ na pot¯ebÏ TUV
a na poûadovanÈ teplotÏ TUV.
P¯itom platÌ n·sledujÌcÌ z·kladnÌ
pravidlo: »Ìm vyööÌ je teplota
TUV, o to niûöÌ je podÌl pokrytÌ
tepeln˝m Ëerpadlem. P¯i
nastavenÈ teplotÏ TUV do 45 ∞C
je p¯Ìprava TUV plnÏ pokryta
tepeln˝m Ëerpadlem.
Dimenzov·nÌ a v˝poËet vÏtracÌ
soustavy se prov·dÌ podle ˙daj˘
v kapitole "Projektov·nÌ
soustavy" na str·nk·ch 67 - 83.
(vËetnÏ rekuperace tepla)
0,8
-10
-12
0,7
-14
-16
0,6
0,5
0,4
-15
-10
-5
5
10
0
15
venkovnÌ teplota ve ∞C
20
25
30
1 v˝stupnÌ teplota 35 ∞C
2 v˝stupnÌ teplota 50 ∞C
3 v˝stupnÌ teplota 35 ∞C vËet. rekuperace tepla p¯i 170 m3/hod. 20 ∞C
4 v˝stupnÌ teplota 50 ∞C vËet. rekuperace tepla p¯i 170 m3/hod. 20 ∞C
5 v˝stupnÌ teplota 35 ∞C a elektrick˝ p¯Ìm˝ oh¯ev 6,6 kW
6 v˝stupnÌ teplota 50 ∞C a elektrick˝ p¯Ìm˝ oh¯ev 6,6 kW
7 K¯ivka tepeln˝ch ztr·t pro normalizovanou tepelnou ztr·tu 6 kW
* PodÌl pokrytÌ podle VDI 2067 list 6 (zkr·cen˝ postup)
Normalizovan· venkovnÌ teplota podle DIN 4701
∞C
∞C
Berlin
ñ14 Kassel
ñ12
Bremen
ñ12 Kˆln
ñ10
Dortmund
ñ12 Leipzig
ñ14
Frankfurt
ñ12 M¸nchen
ñ16
Hamburg
ñ12 N¸rnberg
ñ14
Hannover
ñ14 Stuttgart
ñ12
43
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWZ 303 Integral.
RozmÏry a p¯ipojovacÌ mÌry.
elektrick·
p¯Ìpojka
mi
n. R
36
5
p¯Ìpojka
pro zemnÌ
tepeln˝
v˝mÏnÌk
∅ 125
elektrick·
p¯Ìpojka
1200
p¯Ìpojka
kondenz·tu,
volitelnÏ
hadice
1870
330
1800
1870
2500
dve¯e
170
DN 25
min. 500
1300
700
pr˘chodky pro elektrickÈ
p¯ipojovacÌ vodiËe
770
II III IV
155
155
410
VIII
410
I
V
pr˘raz stÏnou s tepelnou
izolacÌ (vnÏjöÌ rozmÏry 412 x
412 mm) a hadicov· p¯Ìpojka
DN 315
147
75
296
80 125 125 125
50
Ø 160
121
208
216
VI
155
VII
venkovnÌ m¯Ìûka s vestavn˝m
r·meËkem (vnÏjöÌ rozmÏry
450 x 450 mm)
520
334
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
44
studen· voda ∅ 22 mm
tepl· voda ∅ 22 mm
vratnÈ potrubÌ topenÌ ∅ 22 mm
v˝stupnÌ potrubÌ topenÌ ∅ 22 mm
venkovnÌ vzduch
odpadnÌ vzduch
p¯iv·dÏn˝ vzduch
odvÏtr·van˝ vzduch
666
dve¯e
7929.01
elektrick·
p¯Ìpojka
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWZ 303 Integral.
UmÌstÏnÌ.
UmÌstÏnÌ.
Podklad pro instalaci p¯Ìstroje
LWZ 303 Integral m· b˝t
vodorovn˝, pevn˝ a trvanliv˝.
P¯Ìstroj m· st·t na podstavci
rovnÏ. Nerovn˝ podklad m˘ûe
ovlivnit hlukovÈ chov·nÌ
p¯Ìstroje. P¯Ìstroj LWZ 303 Integral nem· b˝t instalov·n p¯Ìmo
nebo vedle obytn˝ch mÌstnostÌ
nebo loûnic. NesmÌ se instalovat
ani na plovoucÌch podlah·ch.
Pokud se umÌstÌ p¯Ìstroj na
stropÏ, je nutno uvaûovat
˙ËinnÈ oddÏlenÌ od konstrukce.
VhodnÈ protihlukovÈ izolace se
dos·hne betonovou z·kladovou
deskou s podloûenou pryûovou
rohoûÌ nebo s podloûen˝mi
izolaËnÌmi deskami na tlumenÌ
zvuku ö̯ÌcÌho se tÏlesem (viz
obr·zek dole).
UpevnÏnÌ potrubÌ a pr˘razy
stÏnou je takÈ t¯eba provÈst s
izolacÌ tlumÌcÌ zvuk ö̯ÌcÌ se
tÏlesy.
MÌstnost, ve kterÈ se bude
p¯Ìstroj LWZ 303 Integral
instalovat, musÌ kromÏ toho
splÚovat n·sledujÌcÌ podmÌnky:
l MÌstnost musÌ b˝t chr·nÏna
p¯ed mrazem.
l Maxim·lnÌ teplota mÌstnosti
nesmÌ p¯ekroËit 35 ∞C.
l Nosn· podlaha (hmotnost
p¯Ìstroje LWZ 303 Integral s
vodou cca 550 kg).
l P¯i instalaci p¯Ìstroje LWZ 303
Integral do kotelny je nutno
zajistit, aby nebyl nep¯ÌznivÏ
ovlivnÏn provoz kotle.
1
2
3
4
5
l Z·kladnÌ plocha mÌstnosti pro
instalaci musÌ Ëinit minim·lnÏ
4 m2. P¯itom objem mÌstnosti
nesmÌ b˝t menöÌ neû 9 m3.
Pot¯ebnÈ mÌsto.
Aby bylo moûno bez omezenÌ
otevÌrat ËelnÌ dve¯e p¯Ìstroje, je
p¯ed nÌm zapot¯ebÌ ponechat
volnÈ mÌsto 600 mm. Pro
neruöenou instalaci p¯Ìstroje
musÌ Ëinit v˝öka mÌstnosti
nejmÈnÏ 2300 mm. Pro
p¯ÌpadnÈ servisnÌ pr·ce na
tepelnÈm Ëerpadle je nutno
uvaûovat na pravÈ stranÏ
p¯Ìstroje s minim·lnÌm odstupem
500 mm.
VedenÌ venkovnÌho a
odvÏtr·vanÈho vzduchu.
Otvory pro vstup venkovnÌho
vzduchu a v˝stup
odvÏtr·vanÈho vzduchu ve
venkovnÌch stÏn·ch by nemÏly
smϯovat na sousednÌ okna
obytn˝ch mÌstnostÌ nebo loûnic.
V kaûdÈm p¯ÌpadÏ je nutno
zamezit zkratu mezi vstupem
vzduchu a v˝stupem vzduchu.
⁄ËelnÈ je nas·v·nÌ p¯es roh
nebo p¯ÌËnÈ nas·v·nÌ.
P¯i uspo¯·d·nÌ otvor˘ pro vstup
a v˝stup vzduchu na stejnÈ
stranÏ budovy by se mÏl
dodrûet minim·lnÌ vzd·lenost
mezi otvory 2 metry. P¯itom je
takÈ nutno p¯ihlÈdnout ke smÏru
vÏtru. P¯ÌpadnÏ lze provÈst
dÏlÌcÌ stÏnu nebo os·zenÌ
rostlinami mezi nas·vacÌ a
vyfukovacÌ m¯Ìûkou.
Nas·van˝ vzduch (venkovnÌ
vzduch) zvnÏjöku k tepelnÈmu
Ëerpadlu a vyfukovan˝ vzduch
(odvÏtr·van˝ vzduch) do
volnÈho prostoru se vedou
pomocÌ tepelnÏ izolovan˝ch
vzduchov˝ch hadic. Tyto
hadice jsou velmi ohebnÈ a
samohasicÌ podle ASTMD 169267 T.
Celkov· dÈlka hadic na stranÏ
vstupu vzduchu a v˝stupu
vzduchu nesmÌ p¯ekroËit 8 m.
P¯itom nesmÌ b˝t instalov·ny
vÌce neû Ëty¯i oblouky 90∞ s
polomÏrem nejmÈnÏ 365 mm,
vztaûeno na st¯ed hadice.
Vlivem svÈ ohebnosti majÌ
vzduchovÈ hadice sklon k
provÏöenÌ, a proto je nutno je ve
vzd·lenostech cca 1 m upevnit.
PouûitÌ vhodn˝ch tlumiˢ hluku
v potrubÌ odvÏtr·vanÈho
vzduchu vede k dalöÌmu snÌûenÌ
hladiny hluku.
Odvod kondenz·tu.
Vlivem rekuperace tepla je
nutno poËÌtat v tepelnÈm
v˝mÏnÌku p¯i velk˝ch teplotnÌch
rozdÌlech mezi venkovnÌm
vzduchem a odpadnÌm
vzduchem a v odparnÌku s
kondenzovanou vodou.
Pro odv·dÏnÌ kondenzovanÈ
vody je zapot¯ebÌ odtokovÈ
potrubÌ. NesmÌ se p¯itom
zapomenout na ochranu p¯ed
zamrznutÌm! P¯i nedostateËnÈm
sp·du se doporuËuje pouûÌt
Ëerpadlo na zkondenzovanou
vodu.
LWZ 303 Integral
izolace kroËejovÈho hluku
plovoucÌ podlaha
beton
pryûov· rohoû
Mazaninu a izolaci
kroËejovÈho hluku ,
pokud existujÌ, oddÏlit
sp·rou.
2 3
1
4
7930.01
5
45
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWZ 303 Integral.
Instalace.
Elektrick· p¯Ìpojka.
Pro p¯Ìstroj LWZ 303 Integral je
t¯eba uvaûovat zvl·ötnÌ elektrickou
p¯Ìpojku 3 / N / PE ~ 400 V s
pevn˝m p¯ipojenÌm.
Je nutno db·t na to, aby byly
¯ÌdÌcÌ vodiËe uloûeny oddÏlenÏ
od nap·jecÌch vodiˢ.
SouË·stÌ dod·vky p¯Ìstroje je Ëidlo
venkovnÌ teploty. VedenÌm EIB
a p¯Ìsluön˝m n·stÏnn˝m drû·kem
je moûno pouûÌt ovl·dacÌ jednotku
takÈ jako d·lkovÈ ¯ÌzenÌ.
Zvl·ötnÌ tarify.
P¯Ìstroj LWA 203/303..SOL je
moûno pouûÌvat se zvl·ötnÌmi tarify
pro topenÌ nebo tepeln· Ëerpadla.
Na zvl·ötnÌ tarify je moûno se
dot·zat u p¯ÌsluönÈho
elektrorozvodnÈho z·vodu.
P¯ipojovacÌ svorky pro zvl·ötnÌ
tarify je moûno zaplombovat
(viz obr·zek).
Pro vyuûitÌ zvl·ötnÌch tarif˘ musÌ
b˝t zajiötÏno, aby na svorce L3
(ventil·tory / ¯ÌzenÌ) bylo vûdy
napÏtÌ. BÏhem dob zablokov·nÌ
elektrorozvodn˝m z·vodem se
doporuËuje, aby bylo zablokov·no
pouze doplÚkovÈ vyt·pÏnÌ a
tepelnÈ Ëerpadlo mohlo pracovat.
46
10 Heizkreis
9
8
pojistn· skupina
studenÈ vody
podle normy
DIN 1988
1
7
LWZ 303
3
2
4
6
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
expanznÌ n·doba
z·sobnÌk TUV
obÏhovÈ Ëerpadlo topenÌ
obÏhovÈ Ëerpadlo TUV
elektrickÈ topnÈ tÏleso
kondenz·tor
p¯iv·dÏn˝ vzduch
odpadnÌ vzduch
pojistn˝ ventil
Ëidlo venkovnÌ teploty
smÏöovacÌ ventil
zpÏtn· klapka
Ëidlo teploty v˝stupnÌ vody
p¯epouötÏcÌ ventil
Ëidlo teploty TUV
LWZ-1HK
14
SchÈma zapojenÌ se dvÏma topn˝mi okruhy
10 top. okruh 1
top. okruh 2
13
14
14
12
3
11
9
8
pojistn· skupina
studenÈ vody
podle normy
DIN 1988
1
7
LWZ 303
3
2
4
6
5
LWZ-2HK
Druh˝ topn˝ okruh.
Za¯ÌzenÌ je sÈriovÏ vybaveno pro
¯ÌzenÌ druhÈho topnÈho okruhu
s jinou teplotou v˝stupnÌ vody.
Druh˝ topn˝ okruh musÌ uûivatel
vybavit smÏöovacÌm ventilem s
motorov˝m pohonem a obÏhov˝m
Ëerpadlem a d·le dalöÌm
p¯Ìloûn˝m Ëidlem (objed. ËÌslo
16 53 41).
SchÈma zapojenÌ s jednÌm topn˝m okruhem
SchÈma zapojenÌ s p¯Ìdavnou sol·rnÌ soustavou
10
vakuov˝ trubkov˝ kolektor
topn˝ okruh
14
SOM 7
ZTA max. 60 ∞C
9
8
1
2
SOKI 40
7
9
LWZ 303
2
3
1
4
15
5
6
pojistn· skupina
studenÈ vody podle
normy DIN 1988
LWZ-SOL
Topn˝ okruh.
V˝stupnÌ a vratnÈ potrubÌ se
p¯ipojujÌ na k tomu urËenÈ mÏdÏnÈ
trubky (∅ 22 x 1). P¯Ìstroj LWZ
303 Integral je sÈriovÏ opat¯en
expanznÌ n·dobou a obÏhov˝m
Ëerpadlem. M˘ûe b˝t p¯ipojen
p¯Ìmo na topn˝ systÈm. P¯itom
je nutno db·t na to, aby byl p¯i
vöech provoznÌch podmÌnk·ch
zajiötÏn minim·lnÌ objemov˝
pr˘tok, nap¯. p¯ÌsluönÏ
nastaven˝m p¯epouötÏcÌm
ventilem. Minim·lnÌ obÏhovÈ
mnoûstvÌ ËinÌ 550 l/hod. Pokud se
t˝k· bezpeËnostnÏ technickÈho
vybavenÌ, je nutno dodrûet DIN
4751 a TRD 721.
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWZ 303 Integral.
Elektrick· p¯Ìpojka.
8
58907/1-2/10.84
hlavami öroub˘
4
3
2
1
okruh
venkovnÌ v˝st. prostor. externÌ
teploty
Ëidlo 2. top. Ëidlo
EIB
2. topn˝ okruh
Ëerpadlo
smÏöovaË
p¯ipojenÌ externÌho teplotnÌho
Ëidla a sbÏrnice
plombovacÌ dr·t
5
6
7
doplÚkov˝ ventil·tor/
oh¯ev
porucha
3/PE ~ 400 V
kompresor
3/N/PE ~ 400 V
9
p¯ipojenÌ ochrannÈho vodiËe pro
z·sobnÌk TUV
P¯Ìklad p¯ipojenÌ: doba blokov·nÌ pro doplÚkov˝ oh¯ev
P¯Ì
¯
spÌnacÌ hodiny
elektrorozvod.
z·vodu pro
doby
zablokov·nÌ n
spÌnacÌ hodiny
elektrorozvodnÈho
z·vodu pro doby
zablokov·nÌ
n
4 x 1,5 mm
20 A g
gl
16 A g
gl
2,5
mm
5 5x x2,5
mm
20 A g
20
gl
PE L3 L2 L1
PE N L3 L2 L1
1
3/N/PE ~ 400 V 50 Hz
x 2,5
5 x 52,5
mmmm
3/PE
/PE~~400
400VV50
50Hz
Hz
3/PE
nap·jenÌ poËÌtadla nÌzkÈho tarifu
3/N/PE ~ 400 V 50 Hz
nap·jenÌ poËÌtadla nÌzkÈho tarifu
47
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWZ 303 Integral.
Instalace.
Charakteristika ventil·toru p¯iv·dÏnÈho a odpadnÌho vzduchu
200
»idlo venkovnÌ teploty.
»idlo venkovnÌ teploty se instaluje
na severnÌ nebo severov˝chodnÌ
stÏnÏ za vyt·pÏnou mÌstnostÌ
2,5 m nad zemÌ a 1 m boËnÏ od
oken a dve¯Ì. »idlo venkovnÌ
teploty m· b˝t vystaveno volnÏ a
nechr·nÏnÏ vliv˘m povÏtrnosti.
P¯ÌloûnÈ Ëidlo pro druh˝ topn˝
okruh.
P¯ÌloûnÈ Ëidlo (objed. ËÌslo
16 53 41) pro druh˝ topn˝ okruh
se umisùuje na v˝stupnÌm potrubÌ
druhÈho topnÈho okruhu. P¯ed
mont·ûÌ je nutno trubku dob¯e
vyËistit. NanÈst tepelnÏ vodivou
pastu a Ëidlo upevnit upÌnacÌm
p·skem.
48
100
40 %
50
0
50
100
150
200
objemov˝ pr˘tok v m3/hod.
250
Diagram Ëerpadel topenÌ
0,6
externÌ ËerpacÌ v˝öka v bar
SbÏrnicovÈ vedenÌ.
Dvouûilov˝m sbÏrnicov˝m
vedenÌm (standard EIB) je moûn·
komunikace mezi p¯Ìstrojem LWZ
303 Integral a ovl·dacÌ jednotkou
v obytnÈm prostoru. SbÏrnicovÈ
vedenÌ je t¯eba p¯ipojit na
p¯ipojovacÌ svorky EIB-externÌ.
SpojenÌ mezi sbÏrnicov˝m
vedenÌm a ovl·dacÌ jednotkou se
prov·dÌ normalizovan˝m
konektorem EIB.
100 %
60 %
ObÏhovÈ Ëerpadlo.
Podle dimenzov·nÌ systÈmu
rozv·dÏnÌ tepla je t¯eba nastavit
objemov˝ pr˘tok vyt·pÏnÌ t¯emi
stupni obÏhovÈho Ëerpadla.
ExpanznÌ n·doba.
VestavÏn· expanznÌ n·doba m·
objem 8 l a vstupnÌ tlak 0,7 bar.
Podle DIN 4807 musÌ b˝t
zkontrolov·no, zda integrovan·
expanznÌ n·doba postaËuje.
V jinÈm p¯ÌpadÏ musÌ instalovat
uûivatel p¯ÌsluönÏ dimenzovanou
expanznÌ n·dobu.
80 %
150
externÌ tlak v Pa
Ventil·tor p¯iv·dÏnÈho
a odpadnÌho vzduchu.
Ventil·tor p¯iv·dÏnÈho a
odpadnÌho vzduchu m˘ûe b˝t
nastaven nez·visle na sobÏ
na pl·novan˝ objemov˝ pr˘tok,
na z·kladÏ tlakovÈ ztr·ty potrubnÌ
sÌtÏ. To se provede pomocÌ
ovl·dacÌ jednotky a m˘ûe b˝t
parametrov·no specificky pro
vöechny t¯i stupnÏ. Aby se
dos·hlo co moûno nÌzkÈ spot¯eby
proudu, mÏla by b˝t potrubnÌ sÌù
kr·tk· a dimenzov·na podle
projektov·nÌ soustavy
na str·nce 67.
0,5
stupeÚ 3
0,4
stupeÚ 2
0,3
stupeÚ 1
0,2
0,1
0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
objemov˝ pr˘tok v m3/hod.
1
1,2
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroj LWZ 303 Integral.
Obsluha.
Regul·tor je u v˝robce STIEBEL
ELTRON p¯ednastaven tak,
ûe vyhovuje s tÌmto nastavenÌm
zpravidla poûadavk˘m vÏtöiny
uûivatel˘.
Obsluha regul·toru se ËlenÌ do
n·sledujÌcÌch oblastÌ:
- zjiöùov·nÌ teplot a z·vad
- nastavenÌ provoznÌch reûimu
- nastavenÌ poûadovan˝ch
hodnot parametr˘
- nastavenÌ Ëasov˝ch program˘
- zmÏna objemovÈho pr˘toku
vzduchu pro urËitou dobu.
U Ëasov˝ch program˘ je moûno
nastavit vûdy dobu snÌûenÈ
teploty pro libovolnÏ voliteln˝
den t˝dne. Jsou k dispozici
n·sledujÌcÌ programy:
- dva programy vyt·pÏnÌ
- dva programy vÏtr·nÌ
- program p¯Ìpravy TUV
- program pro dobu
nep¯Ìtomnosti uûivatele
Zp˘sob pr·ce
Integrovan· elektronika s
ovl·dacÌ jednotkou reguluje
individu·lnÏ teplotu ventil·tor˘,
vyt·pÏnÌ a TUV.
V provoznÌm reûimu
"Automatika" jsou aktivnÌ
ËasovÈ programy a teplota
v˝stupnÌ vody do vyt·pÏnÌ se
reguluje podle topnÈ k¯ivky
z·vislÈ na venkovnÌ teplotÏ.
P¯i "ruËnÌm reûimu" se udrûujÌ
stupnÏ ventil·tor˘, teplota
v˝stupnÌ vody do topenÌ a
teplota TUV na p¯ednastavenÈ
konstantnÌ poûadovanÈ
hodnotÏ.
Regul·tor je moûno ovl·d·nÌm
velmi jednoduöe p¯izp˘sobit
individu·lnÌm pot¯eb·m.
Zvl·ötÏ ventil·tory p¯iv·dÏnÈho
a odpadnÌho vzduchu lze
nastavovat nez·visle na sobÏ
plynule ve vöech t¯ech
spÌnacÌch stupnÌch.
programov·nÌ a
uvolÚov·nÌ spÌnacÌch
program˘
Kr·tce a v˝stiûnÏ
l Integrovan˝ regul·tor pro
- vÏtr·nÌ
- vyt·pÏnÌ
- TUV
l ÿÌzenÌ druhÈho topnÈho
okruhu
l RozhranÌ RS 232 pro
nastavenÌ a kontrolu pomocÌ
poËÌtaËe
l Integrovan· ovl·dacÌ
jednotka pouûiteln· takÈ jako
jednotka d·lkovÈho ¯ÌzenÌ
l Diferencovan· d·lkov·
indikace
l Kontrola filtr˘ pro hygienick˝
provoz
l Ventil·tory p¯iv·dÏnÈho
a odpadnÌho vzduchu
programovatelnÈ nez·visle
ve t¯ech stupnÌch.
moment·lnÏ je aktivnÌ nejmÈnÏ
jeden spÌnacÌ program
volba
servis
blik·
volba
ËasovÈ
programy
potvrzenÌ
zmÏna poûadovan˝ch hodnot
automatick˝ reûim
ruËnÌ reûim
norm·lnÌ reûim
venkovnÌ teplota
teplota v˝st. vody do topenÌ
teplota TUV
reûim se snÌû. teplotou
servis
7924.01
Popis
Regul·tor p¯Ìstroje LWZ 303 Integral ¯ÌdÌ a kontroluje t¯i funkce
p¯Ìstroje:
1. vÏtr·nÌ
2. vyt·pÏnÌ
3. TUV
49
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje LWZ 303 Integral.
P¯ÌsluöenstvÌ.
Souprava filtraËnÌch rohoûÌ
pro LWZ 303
Objed. ËÌslo
Technick· data
T¯Ìda filtru podle EN 779
RozmÏry
PoËet kus˘
167145
G3
mm 155 x 400 x 20
5
Technick˝ popis
Vysokov˝konnÈ filtraËnÌ mÈdium z pevn˝ch polyesterov˝ch vl·ken s
Ë·steËnÏ progresivnÌ konstrukcÌ, tepelnÏ v·zanÈ, sn·öÌ teplotu do 100 ∞C.
Deska k p¯ipojenÌ hadice
pro LWZ 303
Objed. ËÌslo
166519
167120
Technick· data
V˝öka
ä̯ka
Ov·ln˝ otvor
167120
mm 300
mm 700
mm 155 x 410
Technick˝ popis
TepelnÏ izolovan· deska k p¯ipojenÌ hadice s hrdlem a hadicovou
objÌmkou pro p¯echod z tepelnÏ izolovanÈ hadice k pr˘razu stÏnou
nebo k okennÌmu otvoru.
TepelnÏ izolovan· pr˘chodka stÏnou
pro LWZ 303
Objed. ËÌslo
166519
Technick· data
Tlakov· ztr·ta
RozmÏry v x ö x h
Min. pr˘chozÌ otvor
Max. tlouöùka stÏny
P¯Ìpojka
25 (p¯i 1000 m3/hod.)
450x450x550
420x420
500
315
Pa
mm
mm
mm
DN
Technick˝ popis
TepelnÏ izolovan· pr˘chodka stÏnou s m¯Ìûkou na venkovnÌ stÏnÏ
a p¯Ìpojkou DN 315.
TepelnÏ izolovan· hadice pro vzduch
pro LWZ 303
Objed. ËÌslo
Technick· data
DÈlka
Vnit¯nÌ pr˘mÏr
VnÏjöÌ pr˘mÏr
168084
m 4
mm 315
mm 365
Technick˝ popis
TepelnÏ izolovan· hadice pro vzduch pro vedenÌ venkovnÌho a odvÏtr·vanÈho
vzduchu. VnÏjöÌ a vnit¯nÌ obal je tvo¯en polyamidovou tkaninou s povlakem
PVC, vloûka z miner·lnÌ vlny slouûÌ jako protihlukov· a tepeln· izolace.
VodicÌ kryt
pro LWZ 303
Objed. ËÌslo
Technick· data
RozmÏry
P¯Ìpojka
074312
v x ö x h mm 260 x 450 x 205
mm 410 x 155 ov·ln·
Technick˝ popis
VodicÌ kryt pro vedenÌ venkovnÌho a odvÏtr·vanÈho vzduchu.
Pouûiteln˝ pro v˝öky mÌstnosti od 2,2 m.
50
BytovÈ vÏtracÌ soustavy.
P¯ÌsluöenstvÌ.
51
P¯ÌsluöenstvÌ.
DecentralizovanÈ ventily p¯iv·dÏnÈho vzduchu.
Ventily p¯iv·dÏnÈho vzduchu pro instalaci do stÏny
P¯ÌsluöenstvÌ pro LWA 203/303..SOL, LWA 252..SOL
Typ
Ventil 80
Objed. ËÌslo
07 31 84
Ven2101a
Technick· data
MnoûstvÌ vzduchu
MÌra tlumenÌ hluku
Min. pr˘chozÌ otvor
Max. tlouöùka stÏny
m3/hod.
Rw
mm
mm
16 (p¯i tlakovÈ ztr·tÏ 6 Pa)
35 dB
86
360
Technick˝ popis
Ventil p¯iv·dÏnÈho vzduchu z plastu s p¯ipojovacÌ trubkou. M¯Ìûka
na ochranu proti p˘sobenÌ vliv˘ povÏtrnosti a filtr pro instalaci do
stÏny. NastavitelnÈ mnoûstvÌ vzduchu.
Ventily p¯iv·dÏnÈho vzduchu pro instalaci do stÏny
P¯ÌsluöenstvÌ pro LWA 203/303..SOL, LWA 252..SOL
Typ
Ventil 80 dB
Objed. ËÌslo
07 36 60
073660
Technick· data
MnoûstvÌ vzduchu
MÌra tlumenÌ hluku
Min. pr˘chozÌ otvor
Max. tlouöùka stÏny
m3/hod.
Rw
mm
mm
16 (p¯i tlakovÈ ztr·tÏ 6 Pa)
50 dB
150
400
Technick˝ popis
Ventil p¯iv·dÏnÈho vzduchu z plastu s p¯ipojovacÌ trubkou. M¯Ìûka
na ochranu proti p˘sobenÌ vliv˘ povÏtrnosti a filtr pro instalaci do
stÏny. NastavitelnÈ mnoûstvÌ vzduchu.
Ventily p¯iv·dÏnÈho vzduchu pro instalaci do stÏny
P¯ÌsluöenstvÌ pro LWA 203/303..SOL, LWA 252..SOL
Typ
Ventil 90
Objed. ËÌslo
07 35 17
073517
Technick· data
MnoûstvÌ vzduchu
MÌra tlumenÌ hluku
Min. pr˘chozÌ otvor
Max. tlouöùka stÏny
m3/hod.
Rw
mm
mm
20 (p¯i tlakovÈ ztr·tÏ 5 Pa)
35 dB
100
360
Technick˝ popis
Ventil p¯iv·dÏnÈho vzduchu z plastu s p¯ipojovacÌ trubkou. M¯Ìûka
na ochranu proti p˘sobenÌ vliv˘ povÏtrnosti a filtr pro instalaci do
stÏny. NastavitelnÈ mnoûstvÌ vzduchu.
Ventily p¯iv·dÏnÈho vzduchu pro instalaci do stÏny
P¯ÌsluöenstvÌ pro LWA 203/303..SOL, LWA 252..SOL
Typ
Ventil 90 dB
Objed. ËÌslo
07 36 61
52
Vent501a
Technick· data
MnoûstvÌ vzduchu
MÌra tlumenÌ hluku
Min. pr˘chozÌ otvor
Max. tlouöùka stÏny
m3/hod.
Rw
mm
mm
20 (p¯i tlakovÈ ztr·tÏ 5 Pa)
50 dB
150
400
Technick˝ popis
Ventil p¯iv·dÏnÈho vzduchu z plastu s p¯ipojovacÌ trubkou. M¯Ìûka
na ochranu proti p˘sobenÌ vliv˘ povÏtrnosti a filtr pro instalaci do
stÏny. NastavitelnÈ mnoûstvÌ vzduchu.
P¯ÌsluöenstvÌ.
DecentralizovanÈ ventily p¯iv·dÏnÈho vzduchu, prodlouûenÌ.
trubka
Modulov· trubka k prodlouûenÌ
P¯sluöenstvÌ pro ventil
Typ
Objed. ËÌslo
Technick· data
DÈlka
Pr˘mÏr
Typ
Objed. ËÌslo
Technick· data
DÈlka
Pr˘mÏr
Typ
Objed. ËÌslo
Technick· data
DÈlka
Pr˘mÏr
Typ
Objed. ËÌslo
Technick· data
DÈlka
Pr˘mÏr
Typ
Objed. ËÌslo
Technick· data
DÈlka
Pr˘mÏr
ProdlouûenÌ ventil 80
15 57 72
mm 150
mm 85
ProdlouûenÌ ventil 90
15 84 57
mm 150
mm 100
ProdlouûenÌ ventil 80 dB
16 04 72
mm 400
mm 150
ProdlouûenÌ ventil 90 dB
16 05 26
mm 400
mm 150
flex. prodlouûenÌ ventil 80/90
15 93 31
mm 750
mm 100
Technick˝ popis
Modulov· trubka k prodlouûenÌ pr˘chodu vzduchu venkovnÌ stÏnou
p¯i vÏtöÌch tlouöùk·ch zdÌ.
53
P¯ÌsluöenstvÌ.
Centr·lnÌ ventily odpadnÌho vzduchu.
Ventil odpadnÌho vzduchu pro instalaci do stÏny / stropu
VöeobecnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
Typ
Ventil odpadnÌho vzduchu
Objed. ËÌslo
07 18 27
Technick· data
DoporuËenÈ mnoûstvÌ vzduchu m3/hod. do 60
Hladina zvukovÈho tlaku
dB(A) 30
Pr˘mÏr p¯Ìpojky
mm 100
Technick˝ popis
Ventil odpadnÌho vzduchu
z kovu s hrdlem pro p¯ipojenÌ
trubky k instalaci do stÏny
a stropu, s bÌl˝m n·tÏrem.
Moûno jednoduöe nasadit
pomocÌ upÌnacÌho t¯menu
do p¯iloûenÈho trubkovÈho
hrdla. NastavitelnÈ mnoûstvÌ
vzduchu.
celkov˝ pokles tlaku v Pa
071827
mezera v mm
objemov˝ pr˘tok v m3/hod.
Ventil odpadnÌho vzduchu pro koupelnu / WC / kuchyni
VöeobecnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
Typ
Ventil odpadnÌho vzduchu
Objed. ËÌslo
07 18 28
Technick· data
DoporuËenÈ mnoûstvÌ vzduchu m3/hod. do 60
Hladina zvukovÈho tlaku
mm 100
Technick˝ popis
Ventil odpadnÌho vzduchu
z kovu pro instalaci v koupelnÏ
a v kuchyni s filtrem
a rychlovÏtr·nÌm pomocÌ
spÌnacÌch hodin.
celkov˝ pokles tlaku v Pa
mezera v mm
standardnÌ
rychlovÏtr·nÌ
objemov˝ pr˘tok v m3/hod.
54
P¯ÌsluöenstvÌ.
Centr·lnÌ ventily odpadnÌho vzduchu.
Ventil odpadnÌho vzduchu pro instalaci do stÏny / stropu
VöeobecnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
Typ
Ventil odpadnÌho vzduchu
Objed. ËÌslo
159282
∅ 100
14
35
Technick· data
DoporuËenÈ mnoûstvÌ vzduchu m3/hod. do 60
Hladina zvukovÈho tlaku
dB(A) 30
Pr˘mÏr p¯Ìpojky
mm 100
∅ 150
Technick˝ popis
Ventil odpadnÌho vzduchu z
plastu. NastavitelnÈ mnoûstvÌ
vzduchu.
celkov˝ pokles tlaku v Pa
159282
mezera v ot·Ëk·ch
objemov˝ pr˘tok v m3/hod.
∅ 125
Ventil odpadnÌho vzduchu 125 pro instalaci do stÏny / stropu
VöeobecnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
Typ
Ventil odpadnÌho vzduchu
Objed. ËÌslo
168262
20
35
Technick· data
DoporuËenÈ mnoûstvÌ vzduchu m3/hod. do 80
Hladina zvukovÈho tlaku
dB(A) 30
Pr˘mÏr p¯Ìpojky
mm 125
∅ 165
Technick˝ popis
Ventil odpadnÌho vzduchu z
plastu. NastavitelnÈ mnoûstvÌ
vzduchu.
celkov˝ pokles tlaku v Pa
mezera v ot·Ëk·ch
objemov˝ pr˘tok v m3/hod.
55
P¯ÌsluöenstvÌ.
Centr·lnÌ ventily p¯iv·dÏnÈho vzduchu.
Ventil p¯iv·dÏnÈho vzduchu pro instalaci do stÏny
VöeobecnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
Typ
Ventil p¯iv·dÏnÈho vzduchu
Objed. ËÌslo
071825
Technick· data
DoporuËenÈ mnoûstvÌ vzduchu m3/hod. do 30
Hladina zvukovÈho tlaku
dB(A) do 30
Pr˘mÏr p¯Ìpojky
mm 100
Technick˝ popis
Ventil p¯iv·dÏnÈho vzduchu
z kovu s hrdlem pro p¯ipojenÌ
trubky k instalaci do stÏny,
s bÌl˝m n·tÏrem. Moûno
jednoduöe nasadit pomocÌ
upÌnacÌho t¯menu do
p¯iloûenÈho trubkovÈho hrdla.
NastavitelnÈ mnoûstvÌ vzduchu.
celkov˝ pokles tlaku v Pa
071825
mezera v mm
objemov˝ pr˘tok v m3/hod.
Ventil p¯iv·dÏnÈho vzduchu 125 pro instalaci do stÏny / stropu
VöeobecnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
Typ
Ventil p¯iv·dÏnÈho vzduchu
Objed. ËÌslo
071826
Technick· data
DoporuËenÈ mnoûstvÌ vzduchu m3/hod. bis 30
Hladina zvukovÈho tlaku
dB(A) bis 30
Pr˘mÏr p¯Ìpojky
mm 100
Technick˝ popis
Ventil p¯iv·dÏnÈho vzduchu
z kovu s hrdlem pro p¯ipojenÌ
trubky k instalaci do stropu,
s bÌl˝m n·tÏrem. Moûno
jednoduöe nasadit pomocÌ
upÌnacÌho t¯menu do
p¯iloûenÈho trubkovÈho hrdla.
NastavitelnÈ mnoûstvÌ vzduchu.
celkov˝ pokles tlaku v Pa
071826
mezera v mm
objemov˝ pr˘tok v m3/hod.
56
P¯ÌsluöenstvÌ.
Centr·lnÌ ventily p¯iv·dÏnÈho vzduchu.
Ventil p¯iv·dÏnÈho vzduchu pro instalaci do stÏny
VöeobecnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
Typ
Ventil p¯iv·dÏnÈho vzduchu
Objed. ËÌslo
159283
35
ÿ 100
14
Technick· data
DoporuËenÈ mnoûstvÌ vzduchu m3/hod. do 30
Hladina zvukovÈho tlaku
dB(A) do 30
Pr˘mÏr p¯Ìpojky
mm 100
ÿ 150
Technick˝ popis
Ventil p¯iv·dÏnÈho vzduchu z
plastu. NastavitelnÈ mnoûstvÌ
vzduchu.
celkov˝ pokles tlaku v Pa
159283
mezera v ot·Ëk·ch
objemov˝ pr˘tok v m3/hod.
57
P¯ÌsluöenstvÌ.
Pr˘chodky venkovnÌ stÏnou.
Pr˘chodka venkovnÌ stÏnou
VöeobecnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
Typ
Objed. ËÌslo
Pr˘chodka venkovnÌ stÏnou
071832
Technick· data
V˝öka
DÈlka strany
Pr˘mÏr p¯Ìpojky
mm 430
mm 303
mm 125 aû 160
Technick˝ popis
Pr˘chodka venkovnÌ stÏnou
z hlinÌku odolnÈho proti mo¯skÈ
vodÏ pro Ëerstv˝ vzduch
a odvÏtr·van˝ vzduch
k zamezenÌ zkrat˘ vzduchov˝ch
proud˘.
celkov˝ pokles tlaku v Pa
071832
12
10
8
odvÏtr·van˝
vzduch
6
4
Ëerstv˝ vzduch
2
0
100
125
150
175
200
225
250
objemov˝ pr˘tok v m3/hod.
240
M¯Ìûka pro odvÏtr·van˝ vzduch / venkovnÌ vzduch
VöeobecnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
Typ
M¯Ìûka pro odvÏtr. /venk. vzduch
Objed. ËÌslo
159285
Technick· data
MnoûstvÌ vzduchu
Voln˝ pr˘¯ez
Pr˘mÏr p¯Ìpojky
VnÏjöÌ rozmÏry
Vnit¯nÌ rozmÏry
159285-2
260
m3/hod.
m2
mm
mm
mm
180 (p¯i tlakovÈ ztr·tÏ 15 Pa)
0,012
125
260 x 240
226 x 206
Technick˝ popis
VÏtracÌ m¯Ìûka pro instalaci do stÏny s hrdly pro p¯ipojenÌ trubek a
tÏsnÏnÌm. V m¯Ìûkou na ochranou proti pt·k˘m (velikost ok 10 mm)
a zapuötÏn˝mi otvory v ËelnÌm r·meËku.
240
M¯Ìûka pro odvÏtr·van˝ vzduch / venkovnÌ vzduch 160
VöeobecnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
M¯Ìûka pro odvÏtr. / venk. vzduch 160
Typ
Objed. ËÌslo
17 00 12
Technick· data
MnoûstvÌ vzduchu
Voln˝ pr˘¯ez
Pr˘mÏr p¯Ìpojky
VnÏjöÌ rozmÏry
Vnit¯nÌ rozmÏry
58
159285-2
260
m3/hod.
m2
mm
mm
mm
230 (p¯i tlakovÈ ztr·tÏ 17 Pa)
0,012
160
260 x 240
226 x 206
Technick˝ popis
VÏtracÌ m¯Ìûka pro instalaci do stÏny s hrdly pro p¯ipojenÌ trubek a
tÏsnÏnÌm. V m¯Ìûkou na ochranou proti pt·k˘m (velikost ok 10 mm)
a zapuötÏn˝mi otvory v ËelnÌm r·meËku.
P¯ÌsluöenstvÌ.
Pr˘chodky öikmou st¯echou.
Pr˘chodka pro öikmou st¯echu
P¯ÌsluöenstvÌ pro LWZ 161, LWA 252, LWA 203/303..SOL
Typ
Pr˘chodka pro öikmou st¯echu
Objed. ËÌslo
071830
071830
Technick· data
MnoûstvÌ vzduchu
P¯ipojovacÌ rozmÏr
m3/hod. 250 (p¯i tlakovÈ ztr·tÏ 15 Pa)
DN 125
Technick˝ popis
Pr˘chodka st¯echou s hrdlem z olovÏnÈho plechu k utÏsnÏnÌ a
plastov˝m krytem jako protideöùovou ochranou pro vedenÌ
venkovnÌho, resp. odvÏtr·vanÈho vzduchu.
VhodnÈ pro vöechny sklony st¯echy.
Pr˘chodka pro öikmou st¯echu
P¯ÌsluöenstvÌ pro LWZ 161, LWA 252, LWA 203/303..SOL
Typ
Pr˘chodka pro öikmou st¯echu 160
Objed. ËÌslo
170016
071830
Technick· data
MnoûstvÌ vzduchu
P¯ipojovacÌ rozmÏr
Technick˝ popis
Pr˘chodka st¯echou s hrdlem z olovÏnÈho plechu k utÏsnÏnÌ a
plastov˝m krytem jako protideöùovou ochranou pro vedenÌ
venkovnÌho, resp. odvÏtr·vanÈho vzduchu.
VhodnÈ pro vöechny sklony st¯echy.
Z·kryt pro öikmou st¯echu do 30∞
P¯ÌsluöenstvÌ pro LWZ 161, LWA 252, LWA 203/303..SOL
Typ
Z·kryt pro öikmou st¯echu 0 - 30∞
Objed. ËÌslo
159288
100
200
m3/hod. 250 (p¯i tlakovÈ ztr·tÏ 15 Pa)
DN 160
Technick· data
P¯ipojovacÌ rozmÏr
DÈlka
S̯ka
800
200
1ñ30∞
mm 200
mm 940
mm 800
Technick˝ popis
Z·kryt st¯echy z olova pro öikmÈ st¯echy do sklonu 30∞.
159288
940
Z·kryt pro öikmou st¯echu od 31∞ do 45∞
P¯ÌsluöenstvÌ pro LWZ 161, LWA 252, LWA 203/303..SOL
Z·kryt pro öikmou st¯echu 31∞- 45∞
Typ
Objed. ËÌslo
159289
100
200
Technick· data
P¯ipojovacÌ rozmÏr
DÈlka
ä̯ka
800
200
31ñ45∞
mm 200
mm 940
mm 800
Technick˝ popis
Z·kryt st¯echy z olova pro öikmÈ st¯echy se sklonem od 31∞ do 45∞.
159288
940
59
P¯ÌsluöenstvÌ.
Pr˘chodky plochou st¯echou.
Pr˘chodka pro plochou st¯echu
P¯ÌsluöenstvÌ pro LWZ 161, LWA 252, LWA 203/303..SOL
Typ
Pr˘chodka pro plochou st¯echu
Objed. ËÌslo
071831
Technick· data
MnoûstvÌ vzduchu
P¯ipojovacÌ rozmÏr
m3/hod. 250 (p¯i tlakovÈ ztr·tÏ 15 Pa)
DN 125
071831
Technick˝ popis
Pr˘chodka st¯echou s plastov˝m hrdlem, z·vitov˝m krouûkem
pro utÏsnÏnÌ a plastov˝m krytem jako protideöùovou ochranou
pro vedenÌ venkovnÌho, resp. odvÏtr·vanÈho vzduchu.
145
Lamelov˝ kryt
P¯ÌsluöenstvÌ pro LWZ 161, LWA 252, LWA 203/303..SOL
Lamel. kryt pro venk. a odvÏtr. vzduch
Typ
Objed. ËÌslo
159286
Technick· data
MnoûstvÌ vzduchu
Voln˝ pr˘¯ez
P¯ipojovacÌ rozmÏr
∅ 125
Technick˝ popis
Lamelov˝ kryt sest·vajÌcÌ z pozinkovanÈho ocelovÈho plechu.
PouûitÌ jako kryt pro venkovnÌ a odvÏtr·van˝ vzduch.
159286
∅ 200
60
m3/hod. 280 (p¯i tlakovÈ ztr·tÏ 50 Pa)
m2 0,033
DN 125
Kryt se montuje na izolovanou vinutou dr·ûkovou trubku
(objed.ËÌs. 15 93 15).
P¯ÌsluöenstvÌ.
BytovÈ vÏtr·nÌ s rekuperacÌ tepla.
VÏtracÌ trubky a tvarovky neizolovanÈ
Typ
Popis
Technick· data / rozmÏry
Vinut·
dr·ûkov·
trubka
DN 100
Vinut· dr·ûkov· trubka z pozink. Pr˘mÏr
ocel. plechu podle DIN 24145. DÈlka
Tlouöùka stÏny
Hmotnost
Obj. ËÌs.
∅ mm
mm
mm
kg/m
100 16 10 94
2000
0,6
1,2
Wickelfalzrohr Vinut· dr·ûkov· trubka z pozink.
dr·ûkov·
ocel. plechu podle DIN 24145.
trubka
DN 125
Pr˘mÏr
DÈlka
Tlouöùka stÏny
Hmotnost
∅ mm
mm
mm
kg/m
125 16 10 95
2000
0,6
1,5
Wickelfalzrohr Vinut· dr·ûkov· trubka z pozink.
dr·ûkov·
ocel. plechu podle DIN 24145.
trubka
DN 160
Pr˘mÏr
DÈlka
Tlouöùka stÏny
Hmotnost
∅ mm
mm
mm
kg/m
160 16 10 96
2000
0,6
1,8
T-kus
DN 100/100
T-kus s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
Pr˘mÏr odboË.
Mont·ûnÌ dÈlka
Hmotnost
∅ mm
mm
mm
kg
100
100
151
0,5
15 92 92
T-kus
DN 125/100
T-kus s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
Pr˘mÏr odboË.
Mont·ûnÌ dÈlka
Hmotnost
∅ mm
mm
mm
kg
125
100
184
0,6
15 92 93
T-kus
DN 125/125
T-kus s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
Pr˘mÏr odboË.
Mont·ûnÌ dÈlka
Hmotnost
∅ mm
mm
mm
kg
125
125
184
0,7
15 92 94
T-kus
DN 160/125
T-kus s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
Pr˘mÏr odboË.
Mont·ûnÌ dÈlka
Hmotnost
∅ mm
mm
mm
kg
160
125
229
0,8
15 93 22
T-kus
DN 160/160
T-kus s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
Pr˘mÏr odboË.
Mont·ûnÌ dÈlka
Hmotnost
∅ mm
mm
mm
kg
160
160
229
1,2
15 93 23
RedukËnÌ
vsuvka
DN 150/125
Redukce s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
Pr˘mÏr red.
Mont·ûnÌ dÈlka
Hmotnost
∅ mm
mm
mm
kg
150
125
65
0,3
16 38 78
RedukËnÌ
vsuvka
DN 160/150
Redukce s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
Pr˘mÏr red.
Mont·ûnÌ dÈlka
Hmotnost
∅ mm
mm
mm
kg
160
150
45
0,3
16 38 79
RedukËnÌ
kus
DN 125/100
Redukce s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm a p¯Ìpojkou na tvarovku
z pozink. ocelovÈho plechu
podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
Pr˘mÏr red.
Mont·ûnÌ dÈlka
Hmotnost
∅ mm
mm
mm
kg
125
100
62
0,2
15 92 95
RedukËnÌ
kus
DN 160/125
Redukce s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm a p¯Ìpojkou na tvarovku
z pozink. ocelovÈho plechu
podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
Pr˘mÏr red.
Mont·ûnÌ dÈlka
Hmotnost
∅ mm
mm
mm
kg
160
125
66
0,2
15 93 24
Trubkov·
vsuvka
DN 100
Trubkov· vsuvka s dvojit˝m
b¯itov˝m tÏsnÏnÌm z pozink. ocel.
plechu podle DIN 24145
Pr˘mÏr
Mont·ûnÌ dÈlka
Hmotnost
∅ mm 100
m 8
kg 0,1
16 92 96
Trubkov·
vsuvka
DN 125
Trubkov· vsuvka s dvojit˝m
b¯itov˝m tÏsnÏnÌm z pozink. ocel.
plechu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
Mont·ûnÌ dÈlka
Hmotnost
∅ mm 125
mm 8
kg 0,1
16 92 97
Trubkov·
vsuvka
DN 160
Trubkov· vsuvka s dvojit˝m
b¯itov˝m tÏsnÏnÌm z pozink. ocel.
plechu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
Mont·ûnÌ dÈlka
Hmotnost
∅ mm 160
mm 8
kg 0,2
15 93 20
N·trubek
DN 100
N·trubek z pozink. ocel.
plechu podle DIN 24145.
Pro spojov·nÌ tvarovek.
Pr˘mÏr
Mont·ûnÌ dÈlka
Hmotnost
∅ mm 100
mm 90
kg 0,1
15 92 98
N·trubek
DN 100
N·trubek z pozink. ocel.
plechu podle DIN 24145.
Pro spojov·nÌ tvarovek.
Pr˘mÏr
Mont·ûnÌ dÈlka
Hmotnost
∅ mm 125
mm 90
kg 0,2
15 92 99
N·trubek
DN 100
N·trubek z pozink. ocel.
plechu podle DIN 24145.
Pro spojov·nÌ tvarovek.
Pr˘mÏr
Mont·ûnÌ dÈlka
Hmotnost
∅ mm 160
mm 90
kg 0,2
15 93 26
61
P¯ÌsluöenstvÌ.
BytovÈ vÏtr·nÌ s rekuperacÌ tepla.
VÏtracÌ trubky a tvarovky neizolovanÈ
62
Typ
Popis
Technick· data / rozmÏry
Obj. ËÌs.
Oblouk 15∞
DN 100
Oblouk s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu lisovan˝ a sva¯en˝
ve övu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
⁄hel
PolomÏr
Hmotnost
∅ mm
∞
rm
kg
100
15
= 1xd
0,3
159300
Oblouk 30∞
DN 100
Oblouk s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu lisovan˝ a sva¯en˝
ve övu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
⁄hel
PolomÏr
Hmotnost
∅ mm
∞
rm
kg
100
30
= 1xd
0,3
159301
Oblouk 45∞
DN 100
Oblouk s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu lisovan˝ a sva¯en˝
ve övu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
⁄hel
PolomÏr
Hmotnost
∅ mm
∞
rm
kg
100
45
= 1xd
0,3
159302
Oblouk 60∞
DN 100
Oblouk s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu lisovan˝ a sva¯en˝
ve övu podleh DIN 24145.
Pr˘mÏr
⁄hel
PolomÏr
Hmotnost
∅ mm
∞
rm
kg
100
60
= 1xd
0,4
159303
Oblouk 90∞
DN 100
Oblouk s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu lisovan˝ a sva¯en˝
ve övu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
⁄hel
PolomÏr
Hmotnost
∅ mm
∞
rm
kg
100
159304
90
= 1,5xd
0,6
Oblouk 15∞
DN 125
Oblouk s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu lisovan˝ a sva¯en˝
ve övu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
⁄hel
PolomÏr
Hmotnost
∅ mm
∞
rm
kg
125
15
= 1xd
0,3
159305
Oblouk 30∞
DN 125
Oblouk s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu lisovan˝ a sva¯en˝
ve övu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
⁄hel
PolomÏr
Hmotnost
∅ mm
∞
rm
kg
125
30
= 1xd
0,3
159306
Oblouk 45∞
DN 125
Oblouk s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu lisovan˝ a sva¯en˝
ve övu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
⁄hel
PolomÏr
Hmotnost
∅ mm
∞
rm
kg
125
45
= 1xd
0,4
159307
Oblouk 60∞
DN 125
Oblouk s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu lisovan˝ a sva¯en˝
ve övu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
⁄hel
PolomÏr
Hmotnost
∅ mm
∞
rm
kg
125
60
= 1xd
0,5
159308
Oblouk 90∞
DN 125
Oblouk s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu lisovan˝ a sva¯en˝
ve övu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
⁄hel
PolomÏr
Hmotnost
∅ mm
∞
rm
kg
125
159309
90
= 1,5xd
0,8
Oblouk 30∞
DN 160
Oblouk s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu lisovan˝ a sva¯en˝
ve övu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
⁄hel
PolomÏr
Hmotnost
∅ mm
∞
rm
kg
160
30
= 1xd
0,6
167146
Oblouk 45∞
DN 160
Oblouk s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu lisovan˝ a sva¯en˝
ve övu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
⁄hel
PolomÏr
Hmotnost
∅ mm
∞
rm
kg
160
45
= 1xd
0,6
159328
Oblouk 90∞
DN 160
Oblouk s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu lisovan˝ a sva¯en˝
nach DIN 24145.
Pr˘mÏr
⁄hel
PolomÏr
Hmotnost
∅ mm
∞
rm
kg
160
159329
90
= 1,5xd
1,4
ZakonËovacÌ
vÌko
DN 100
ZakonËovacÌ vÌko z pozink. ocel. Pr˘mÏr
plechu lisovanÈ podle DIN 24145. DÈlka
Pro uzav¯enÌ tvarovek.
Hmotnost
∅ mm 1 0 0
mm 40
kg 0,1
159310
ZakonËovacÌ
vÌko
DN 125
ZakonËovacÌ vÌko z pozink. ocel. Pr˘mÏr
plechu lisovanÈ podle DIN 24145. DÈlka
Pro uzav¯enÌ tvarovek.
Hmotnost
∅ mm 1 2 5
mm 40
kg 0,1
159311
»isticÌ
vÌko
DN 100
»isticÌ vÌko s v p¯emÌstitelnou
rukojetÌ z pozink. ocelovÈho
plechu podle DIN 24145.
»isticÌ vÌko je izolovanÈ a je
opat¯enÈ okem pro zavÏöenÌ
taûnÈho lanka.
Pr˘mÏr
DÈlka
Hmotnost
∅ mm 1 0 0
mm 50
kg 0,3
159312
»isticÌ
vÌko
DN 125
»isticÌ vÌko s v p¯emÌstitelnou
rukojetÌ z pozink. ocelovÈho
plechu podle DIN 24145.
»isticÌ vÌko je izolovanÈ a je
opat¯enÈ okem pro zavÏöenÌ
taûnÈho lanka.
Pr˘mÏr
DÈlka
Hmotnost
∅ mm 1 2 5
mm 50
kg 0,3
159313
P¯ÌsluöenstvÌ.
BytovÈ vÏtr·nÌ s rekuperacÌ tepla.
VÏtracÌ trubky a tvarovky neizolovanÈ
Typ
Popis
Technick· data / rozmÏry
Obj. ËÌs.
Vinut·
dr·ûkov·
trubka
izolovan·
DN 125
Vinut· dr·ûkov· trubka
sest·vajÌcÌ z vnit¯nÌ a vnÏjöÌ
trubky z pozink. ocelovÈho
plechu podle DIN 24145.
Izolovan· miner·lnÌ vlnou.
Pr˘mÏr vnit¯nÌ
Pr˘mÏr vnÏjöÌ
DÈlka
Tlouöùka stÏny
Tlouöùka izolace
Hmotnost
∅ mm 125 16 10 97
∅ mm 180
m m 2000
m m 0,5
mm 25
kg/m 3,4
Vinut·
dr·ûkov·
trubka
izolovan·
DN 125
Vinut· dr·ûkov· trubka
(zakonËujÌcÌ st¯eönÌ pr˘chodka)
sest·vajÌcÌ z vnit¯nÌ a vnÏjöÌ
trubky z pozink. ocel. plechu
podle DIN 24145.
Izolovan· miner·lnÌ vlnou.
Pr˘mÏr vnit¯nÌ
Pr˘mÏr vnÏjöÌ
DÈlka
Tlouöùka stÏny
Tlouöùka izolace
Hmotnost
∅ mm 125 15 93 15
∅ mm 200
m m 1000
m m 0,5
m m 37,5
kg/m 7,5
Vinut·
dr·ûkov·
trubka
izolovan·
DN 100
Vinut· dr·ûkov· trubka
sest·vajÌcÌ z vnit¯nÌ a vnÏjöÌ
trubky z pozink. ocelovÈho
plechu podle DIN 24145.
Izolovan· miner·lnÌ vlnou.
Pr˘mÏr vnit¯nÌ
Pr˘mÏr vnÏjöÌ
DÈlka
Tlouöùka stÏny
Tlouöùka izolace
Hmotnost
∅ mm 100 16 10 98
∅ mm 150
m m 2000
m m 0,5
mm 25
kg/m 2,8
Redukce
izolovan·
DN 125/100
Redukce sest·vajÌcÌ z z vnit¯nÌ
a vnÏjöÌ trubky s dvojit˝m
b¯itov˝m tÏsnÏnÌm a tvarovÈ
p¯Ìpojky z pozink. ocelovÈho
plechu podle DIN 24145.
Pr˘mÏr
Pr˘mÏr
redukce
Mont·ûnÌ dÈlka
Tlouöùka izolace
Hmotnost
∅ mm 125
∅ mm
mm
mm
mm
Trubkov·
vsuvka
izolovan·
DN 125
Trubkov· vsuvka, sest·vajÌcÌ z vnit¯nÌ
a vnÏjöÌ trubky s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocel. plechu podle
DIN 24145. S prodlouûenou vnit¯nÌ
vsuvkou. Pro spojov·nÌ izolovan˝ch
vinut˝ch dr·ûkov˝ch trubek s tlouöùkou
izolace 25 mm.
Pr˘mÏr
Mont·ûnÌ dÈlka
Hmotnost
∅ mm 125
mm 12
m m 0,6
15 93 19
N·trubek
izolovan˝
DN 125
N·trubek, sest·vajÌcÌ z vnit¯nÌ a
Pr˘mÏr
vnÏjöÌ trubky z pozink. ocelovÈho DÈlka
plechu podle DIN 24145.
Hmotnost
Izolovan˝ miner·lnÌ vlnou.
Pro spojov·nÌ izolovan˝ch tvarovek.
∅ mm 125
mm 90
kg 0,2
15 93 21
Oblouk 45∞
izolovan˝
DN 125
Oblouk sest·vajÌcÌ z vnit¯nÌ a
vnÏjöÌ trubky s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu podle DIN 24145.
S prodlouûenou vnit¯nÌ vsuvkou.
Izolovan˝ miner·lnÌ vlnou.
Pr˘mÏr
⁄hel
PolomÏr
Tlouöùka izolace
Hmotnost
∅ mm
∞
rm =
mm
kg
125
45
1xd
25
1,4
15 93 25
Oblouk90∞
izolovan˝
DN 125
Oblouk sest·vajÌcÌ z vnit¯nÌ a
vnÏjöÌ trubky s dvojit˝m b¯itov˝m
tÏsnÏnÌm z pozink. ocelovÈho
plechu podle DIN 24145.
S prodlouûenou vnit¯nÌ vsuvkou.
Izolovan˝ miner·lnÌ vlnou.
Pr˘mÏr
⁄hel
PolomÏr
Tlouöùka izolace
Hmotnost
∅ mm
∞
rm =
mm
kg
125 15 93 27
90
1,5xd
25
2,4
15 93 18
100
2000
25
1,2
OhebnÈ trubky
Typ
Popis
Technick· data / rozmÏry
Ohebn·
trubka
DN 100
Ohebn· trubka z hlinÌku, dvouvrstv·, vinut·. Pro p¯izp˘sobenÌ
potrubnÌho vedenÌ p¯i k¯ÌûenÌ nebo
v et·ûÌch. Podle DIN 24146.
Pr˘mÏr
DopravnÌ dÈlka
Pr˘taûnÈ na
Hmotnost
∅ mm
m
m
kg
100
1,2
5,0
1,4
15 93 33
Obj. ËÌs.
Ohebn·
trubka
DN 125
Ohebn· trubka z hlinÌku,
dvouvrstv·, vinut·. Pro p¯izp˘sobenÌ potrubnÌho vedenÌ p¯i k¯ÌûenÌ
nebo v et·ûÌch. Podle DIN 24146.
Pr˘mÏr
DopravnÌ dÈlka
Pr˘taûnÈ na
Hmotnost
∅ mm
m
m
kg
125
1,2
5,0
1,7
15 93 34
Ohebn·
trubka
DN 160
Ohebn· trubka z hlinÌku,
dvouvrstv·, vinut·. Pro p¯izp˘sobenÌ potrubnÌho vedenÌ p¯i k¯ÌûenÌ
nebo v et·ûÌch. Podle DIN 24146.
Pr˘mÏr
DopravnÌ dÈlka
Pr˘taûnÈ na
Hmotnost
∅ mm
m
m
kg
160
1,2
5,0
2,1
15 93 32
Ohebn· trubka
DN 160
izolovan· proti
kondenz. vodÏ
Ohebn· hlinÌkov· vlnit· truba,
izolovan· miner·lnÌ vlnou proti
kondenzovanÈ vodÏ, pro p¯ipojenÌ
p¯Ìstroje na potrubnÌ sÌù.
Pr˘mÏr vnit¯nÌ
Pr˘mÏr vnÏjöÌ
DÈlka
∅ mm 160
m 200
m 1
17 00 13
63
P¯ÌsluöenstvÌ.
BytovÈ vÏtr·nÌ s rekuperacÌ tepla.
TlumiËe hluku
64
Typ
Popis
Technick· data / rozmÏry
Obj. ËÌs.
TlumiË hluku
DN 100
TlumiË hluku sest·vajÌcÌ z vnÏjöÌ
trubky, perforovanÈ vnit¯nÌ trubky
a 2 p¯ipojovacÌch konc˘
s dvojit˝m b¯itov˝m tÏsnÏnÌm.
Meziprostor je vyplnÏn hluk
absorbujÌcÌm izolaËnÌm
materi·lem. SkelnÈ rouno mezi
vnit¯nÌ trubkou a izolacÌ zamezuje
styku izolaËnÌho materi·lu
s proudem vzduchu.
Pr˘mÏr vnit¯nÌ
Pr˘mÏr vnÏjöÌ
DÈlka
Hmotnost
∅ mm 100
∅ mm 200
m m 300
kg 2,0
15 93 37
TlumiË hluku
DN 100
TlumiË hluku sest·vajÌcÌ z vnÏjöÌ
trubky, perforovanÈ vnit¯nÌ trubky
a 2 p¯ipojovacÌch konc˘
s dvojit˝m b¯itov˝m tÏsnÏnÌm.
Meziprostor je vyplnÏn hluk
absorbujÌcÌm izolaËnÌm
materi·lem. SkelnÈ rouno mezi
vnit¯nÌ trubkou a izolacÌ zamezuje
styku izolaËnÌho materi·lu
s proudem vzduchu.
Pr˘mÏr vnit¯nÌ
Pr˘mÏr vnÏjöÌ
DÈlka
Hmotnost
∅ mm 100
∅ mm 200
m m 600
kg 3,0
15 93 38
TlumiË hluku
DN 125
TlumiË hluku sest·vajÌcÌ z vnÏjöÌ
trubky, perforovanÈ vnit¯nÌ trubky
a 2 p¯ipojovacÌch konc˘
s dvojit˝m b¯itov˝m tÏsnÏnÌm.
Meziprostor je vyplnÏn hluk
absorbujÌcÌm izolaËnÌm
materi·lem. SkelnÈ rouno mezi
vnit¯nÌ trubkou a izolacÌ zamezuje
styku izolaËnÌho materi·lu
s proudem vzduchu.
Pr˘mÏr vnit¯nÌ
Pr˘mÏr vnÏjöÌ
DÈlka
Hmotnost
∅ mm 125
∅ mm 224
m m 300
kg 3,0
15 93 40
TlumiË hluku
DN 125
TlumiË hluku sest·vajÌcÌ z vnÏjöÌ
trubky, perforovanÈ vnit¯nÌ trubky
a 2 p¯ipojovacÌch konc˘
s dvojit˝m b¯itov˝m tÏsnÏnÌm.
Meziprostor je vyplnÏn hluk
absorbujÌcÌm izolaËnÌm
materi·lem. SkelnÈ rouno mezi
vnit¯nÌ trubkou a izolacÌ zamezuje
styku izolaËnÌho materi·lu
s proudem vzduchu.
Pr˘mÏr vnit¯nÌ
Pr˘mÏr vnÏjöÌ
DÈlka
Hmotnost
∅ mm 125
∅ mm 224
m m 600
kg 4,0
15 93 41
TlumiË hluku
DN 125
TlumiË hluku sest·vajÌcÌ z vnÏjöÌ
trubky, perforovanÈ vnit¯nÌ trubky
a 2 p¯ipojovacÌch konc˘
s dvojit˝m b¯itov˝m tÏsnÏnÌm.
Meziprostor je vyplnÏn hluk
absorbujÌcÌm izolaËnÌm
materi·lem. SkelnÈ rouno mezi
vnit¯nÌ trubkou a izolacÌ zamezuje
styku izolaËnÌho materi·lu
s proudem vzduchu.
Pr˘mÏr vnit¯nÌ
Pr˘mÏr vnÏjöÌ
DÈlka
Hmotnost
∅ mm 125
∅ mm 224
m m 900
kg 7,0
15 93 42
TlumiË hluku
DN 160
TlumiË hluku sest·vajÌcÌ z vnÏjöÌ
trubky, perforovanÈ vnit¯nÌ trubky
a 2 p¯ipojovacÌch konc˘
s dvojit˝m b¯itov˝m tÏsnÏnÌm.
Meziprostor je vyplnÏn hluk
absorbujÌcÌm izolaËnÌm
materi·lem. SkelnÈ rouno mezi
vnit¯nÌ trubkou a izolacÌ zamezuje
styku izolaËnÌho materi·lu
s proudem vzduchu.
Pr˘mÏr vnit¯nÌ
Pr˘mÏr vnÏjöÌ
DÈlka
Hmotnost
∅ mm 160
∅ mm 280
m m 600
kg 6,0
15 93 39
TlumiË hluku
DN 160
TlumiË hluku sest·vajÌcÌ z vnÏjöÌ
trubky, perforovanÈ vnit¯nÌ trubky
a 2 p¯ipojovacÌch konc˘
s dvojit˝m b¯itov˝m tÏsnÏnÌm.
Meziprostor je vyplnÏn hluk
absorbujÌcÌm izolaËnÌm
materi·lem. SkelnÈ rouno mezi
vnit¯nÌ trubkou a izolacÌ zamezuje
styku izolaËnÌho materi·lu
s proudem vzduchu.
Pr˘mÏr vnit¯nÌ
Pr˘mÏr vnÏjöÌ
DÈlka
Hmotnost
∅ mm 160
∅ mm 280
m m 900
kg 8,0
15 93 46
TlumiË hluku
DN 315
TlumiË hluku sest·vajÌcÌ
z ohebn˝ch hlinÌkov˝ch trubek.
Vnit¯nÌ trubka je perforovan·
s jemn˝mi pÛry a m· 2
p¯ipojovacÌ konce. Meziprostor
je vyplnÏn hluk absorbujÌcÌm
izolaËnÌm materi·lem. SkelnÈ
rouno mezi vnit¯nÌ trubkou a
izolacÌ zamezuje styku izolaËnÌho
materi·lu s proudem vzduchu.
Pr˘mÏr vnit¯nÌ
Pr˘mÏr vnÏjöÌ
DÈlka
Hmotnost
∅ mm 315 17 00 18
∅ mm 410
m m 1000
kg 3,4
P¯ÌsluöenstvÌ.
BytovÈ vÏtr·nÌ s rekuperacÌ tepla.
TlumiËe hluku
Endkappe
Auflenrohr
D‰mmschicht
Perforiertes Innenrohr
Typ
Popis
Technick· data / rozmÏry
TelefonnÌ
tlumiË hluku
DN 100
TelefonnÌ tlumiË hluku
s moûnostÌ ohnutÌ k p¯izp˘sobenÌ
prostorov˝m moûnostem
a vedenÌ potrubÌ. Vyroben
z dvouvrstv˝ch ohebn˝ch
hlinÌkov˝ch trubek. P¯ipojovacÌ
konce majÌ rozmÏr vsuvky.
Vnit¯nÌ trubka je perforovan·
s jemn˝mi pÛry. Meziprostor
je vyplnÏn rohoûÌ tlumicÌ hluk.
Obj. ËÌs.
Pr˘mÏr vnit¯nÌ
Pr˘mÏr vnÏjöÌ
DÈlka
PolomÏr ohybu
∅ mm 100
∅ mm 160
m m 1000
R = 2-3 x D
16 71 48
TelefonnÌ
tlumiË hluku
DN 125
TelefonnÌ tlumiË hluku
s moûnostÌ ohnutÌ k p¯izp˘sobenÌ
prostorov˝m moûnostem
a vedenÌ potrubÌ. Vyroben
z dvouvrstv˝ch ohebn˝ch
hlinÌkov˝ch trubek. P¯ipojovacÌ
konce majÌ rozmÏr vsuvky.
Vnit¯nÌ trubka je perforovan·
s jemn˝mi pÛry. Meziprostor
je vyplnÏn rohoûÌ tlumicÌ hluk.
Pr˘mÏr vnit¯nÌ
Pr˘mÏr vnÏjöÌ
DÈlka
PolomÏr ohybu
Hmotnost
∅ mm 125
∅ mm 190
m m 1000
R = 2-3 x D
kg 1,2
15 93 43
Izolace
Typ
Popis
Technick· data / rozmÏry
IzolaËnÌ
hadice
DN 125
IzolaËnÌ hadice proti tvo¯enÌ
kondenz. vody, 3 cm miner·lnÌ
vlny, kondenzaËnÌ fÛlie.
Pr˘mÏr vnit¯nÌ
Pr˘mÏr vnÏjöÌ
DÈlka
∅ mm 125
∅ mm 185
mm 4000
15 93 47
Obj. ËÌs.
IzolaËnÌ
hadice
DN 160
IzolaËnÌ hadice proti tvo¯enÌ
kondenz. vody, 3 cm miner·lnÌ
vlny, kondenzaËnÌ fÛlie.
Pr˘mÏr vnit¯nÌ
Pr˘mÏr vnÏjöÌ
DÈlka
∅ mm 160
∅ mm 220
m m 4000
17 00 13
UpevÚovacÌ materi·l
Typ
Popis
Technick· data / rozmÏry
Obj. ËÌs.
DÏrovan˝ p·s
DÏrovan˝ p·s v rolÌch,
z pozink. ocelovÈho p·su,
pro upevÚov·nÌ systÈmu kan·l˘
ä̯ka
DÈlka
mm 16
mm 10
159348
Tkaninov˝
tÏsnicÌ p·s
Tkaninov˝ lepicÌ p·s k p¯Ìdav.
utÏsnÏnÌ spojovacÌch pruh˘
ä̯ka
DÈlka
mm 38
mm 50
159349
65
Pozn·mky.
66
Projektov·nÌ soustavy.
Postup v˝poËtu
l UrËenÌ oblastÌ odpadnÌho
a p¯iv·dÏnÈho vzduchu
l V˝poËet vzduchov˝ch proud˘
v oblasti p¯iv·dÏnÈho
vzduchu
l V˝poËet celkovÈ v˝mÏny
vzduchu v budovÏ
l UrËit poËet ventil˘
p¯iv·dÏnÈho a odpadnÌho
vzduchu
l Zakreslit vedenÌ potrubÌ
do stavebnÌho v˝kresu
l UrËit velikost vzduchov˝ch
kan·l˘ a zakreslit je do
stavebnÌho v˝kresu
l RozdÏlenÌ vzduchov˝ch
kan·l˘ do dÌlËÌch vÏtvÌ
l V˝poËet tlakov˝ch ztr·t
v oblasti odpadnÌho vzduchu
l V˝poËet tlakov˝ch ztr·t
v oblasti p¯iv·dÏnÈho
vzduchu (je zapot¯ebÌ pouze
p¯i centr·lnÌm p¯iv·dÏnÈm
vzduchu)
l StanovenÌ mnoûstvÌ vzduchu
na vÏtracÌm p¯Ìstroji
l V˝poËet tlakovÈho rozdÌlu
mezi jednotliv˝mi
vzduchov˝mi ventily
l Vyrovn·nÌ vzduchov˝ch
ventil˘
67
Projektov·nÌ soustavy.
ObecnÈ informace.
Pro nas·v·nÌ venkovnÌho
vzduchu a odv·dÏnÌ odpadnÌho
vzduchu jsou zapot¯ebÌ
p¯ÌsluönÈ otvory ve st¯eöe nebo
ve venkovnÌ stÏnÏ budovy.
V oblasti p¯iv·dÏnÈho a
odpadnÌho vzduchu budou
pouûity pro rozdÏlov·nÌ
vzduchu, p¯ÌpadnÏ nas·v·nÌ
ventily a vzduchovÈ pr˘chodky.
P¯i volbÏ vzduchov˝ch
pr˘chodek je nutno mÌt na
z¯eteli pokles tlaku, dÈlku
vrhu?? a hladinu zvukovÈho
tlaku. Ventily je nutno uspo¯·dat
tak, aby byla cel· mÌstnost
provÏtr·v·na Ëerstv˝m
vzduchem. Tak nap¯Ìklad
umÌstÏnÌ v rohu mÌstnosti je
nevhodnÈ. Ventily, jeû jsou
souË·stÌ naöeho
dodavatelskÈho programu,
odpovÌdajÌ nejnovÏjöÌm
technick˝m poûadavk˘m
(viz p¯ÌsluöenstvÌ).
DoplÚkovÈ poûadavky.
l Pohyb vzduchu v oblasti
pobytu nesmÌ b˝t pociùov·n
l Hluk vznikajÌcÌ v p¯Ìstroji
nesmÌ ¯·dovÏ p¯ekroËit hluk
chladniËky
l P¯iv·dÏn˝ vzduch by se mÏl
filtrovat
l Odv·dÏnÈ pachovÈ l·tky
nesmÏjÌ p¯ijÌt opÏt do styku
s p¯iv·dÏn˝m vzduchem.
DecentralizovanÈ ventily
p¯iv·dÏnÈho vzduchu.
DecentralizovanÈ ventily
p¯iv·dÏnÈho vzduchu by se
mÏly instalovat vpravo nebo
vlevo vedle okna ve v˝öce
okennÌho p¯ekladu.
Centr·lnÌ ventily p¯iv·dÏnÈho
vzduchu.
V praxi se osvÏdËilo umisùovat
centr·lnÌ ventily p¯iv·dÏnÈho
vzduchu nade dve¯mi nebo ve
stropÏ, neboù tyto oblasti nejsou
zakryty n·bytkem nebo z·vÏsy.
P¯i vËasnÈm projektov·nÌ jsou
moûnÈ pr˘chody podlahou v
oblasti oken.
68
Ventily odpadnÌho vzduchu a
digesto¯e pro ods·v·nÌ par.
Jako pr˘chodky pro odpadnÌ
vzduch se pouûÌvajÌ ventily ve
stropÏ nebo ve stÏnÏ. Poloha
pr˘chodek pro odpadnÌ vzduch
m· pro vÏtr·nÌ bytu menöÌ
v˝znam, neû pr˘chody pro
p¯iv·dÏn˝ vzduch.
Pro odvÏtr·v·nÌ kuchynÏ je
p¯ipojen pouze co moûno
daleko od spor·ku vzd·len˝
ventil. OdsavaË par nesmÌ b˝t
p¯ipojen na p¯Ìstroj a musÌ b˝t
opat¯en samoËinnou zpÏtnou
klapkou. AlternativnÏ je moûno
pouûÌt odsavaËe par s reûimem
vnit¯nÌho obÏhu.
MnoûstvÌ vzduchu pro
pr˘chodky.
Aby mohl p¯iv·dÏn˝ vzduch
proudit do mÌstnosti tak
nehluËnÏ jak je to moûnÈ,
a aby se zamezilo tahov˝m
jev˘m, je nutno dodrûovat ˙daje
v˝robce.
Pro mnoûstvÌ vzduchu by se
nemÏly p¯ekroËit n·sledujÌcÌ
smÏrnÈ hodnoty:
Typ
MnoûstvÌ vzduchu
v m3/hod.
Ventily odpad. vzduchu do 80
Ventily p¯iv·d. vzduchu do 30
Pr˘chodky ∅
30 ñ 50
Pr˘chodky
40 ñ 60
PoËet ventil˘ p¯iv·dÏnÈho a
odpadnÌho vzduchu.
PoËet ventil˘ p¯iv·dÏnÈho
a odpadnÌho vzduchu pro
mÌstnost je urËen mnoûstvÌm
vzduchu a ˙daji p¯ÌsluönÈho
v˝robce ventil˘. Pokud je
nap¯Ìklad v koupelnÏ pot¯eba
odpadnÌho vzduchu 80 m3/hod.
a ventil odpadnÌho vzduchu m·
maxim·lnÌ pr˘toËnÈ mnoûstvÌ
50 m3/hod., bude zapot¯ebÌ
pro tento vzduch druh˝ ventil.
P¯ipojenÌ na p¯Ìstroj.
P¯Ìpojky na p¯Ìstroj by se mÏly
provÈst s pouûitÌm ohebn˝ch
trubek (flex-hadice) (nepatrn˝
p¯enos hluku, jednoduch·
mont·û).
Protipoû·rnÌ ochrana.
Vedou-li se vzduchovÈ kan·ly
dvÏma nebo vÌce poû·rnÌci
˙seky, je nutno respektovat
protipoû·rnÌ smÏrnice
stavebnÌho dozoru mÌstnÌch
˙¯ad˘. V rodinn˝ch domcÌch
pro jednu nebo dvÏ rodiny nenÌ
nutno protipoû·rnÌ klapky
montovat.
BezpeËnostnÌ instrukce.
Jsou-li v bytÏ instalov·na
ohniötÏ (kachlov· kamna,
komÌn, plynovÈ oh¯ÌvaËe atd.),
je nutno zajistit, aby p¯i provozu
tÏchto ohniöù byl p¯iv·dÏn
spalovacÌ vzduch nez·visle
na vedenÌ vzduchu pro vÏtracÌ
za¯ÌzenÌ (informovat se
v p¯ÌsluönÈ kominickÈ
provozovnÏ, neboù p¯edpisy
jsou pro tyto z·leûitosti
region·lnÏ rozdÌlnÈ).
P¯i provozu suöiËky pr·dla
s odvÏtr·v·nÌm, p¯ÌpadnÏ
odsavaËe par s odvÏtr·vacÌm
reûimem je nutno rovnÏû zajistit
zvl·ötnÌ objemov˝ pr˘tok
vzduchu.
Pr˘chodka venkovnÌ stÏnou.
P¯i pouûitÌ pr˘chodek venkovnÌ
stÏnou je t¯eba provÈst pr˘raz
stÏnou (vyvrt·nÌm nebo
vydlab·nÌm). Vûdy podle
p¯Ìpadu pouûitÌ se provede
pr˘raz pro trubky 125, p¯ÌpadnÏ
160 mm. SouË·stÌ dod·vky je
mont·ûnÌ öablona pro
naznaËenÌ otvor˘ pro
hmoûdinky a pr˘raz venkovnÌ
stÏnou.
Projektov·nÌ soustavy.
V˝poËet mnoûstvÌ vzduchu.
P¯epouötÏcÌ oblast odpadnÌho
vzduchu a p¯iv·dÏnÈho
vzduchu.
MnoûstvÌ vzduchu, pohybujÌcÌ se
p¯i kontrolovanÈm vÏtr·nÌ bytu,
jsou dimenzov·na tak, aby se
zÌskalo v norm·lnÏ obsazenÈm
bytÏ hygienicky a stavebnÏfyzik·lnÏ spr·vnÈ cca 0,4 aû
0,7n·sobnÈ v˝mÏny vzduchu.
Pod pojmem v˝mÏna vzduchu se
rozumÌ v˝mÏna vzduchu v
mÌstnosti za venkovnÌ vzduch
bÏhem urËitÈ doby. To znamen·,
ûe nap¯. p¯i obytnÈ ploöe 120 m2
a v˝öce mÌstnostÌ 2,5 m se p¯iv·dÌ
asi 150 - 210m3/hod. ËerstvÈho
vzduchu do obytn˝ch mÌstnostÌ
a do loûnice a stejnÈ mnoûstvÌ
vzduchu z mÌstnostÌ zatÌûen˝ch
pachem a vlhkostÌ (kuchynÏ
a sanit·rnÌ Ë·sti) se odvede.
Z toho vznikajÌ uvnit¯ bytu zÛny
odpadnÌho a p¯iv·dÏnÈho
vzduchu, kterÈ jsou tÈmϯ vûdy
spojeny p¯epouötÏnÌ vzduchovou
oblastÌ (chodba nebo hala).
Aby se zajistilo neomezovanÈmu
p¯epouötÏnÌ, je t¯eba buÔ zkr·tit
vnit¯nÌ dve¯e o cca 8 mm nebo
instalovat vÏtracÌ m¯Ìûku ve
spojovacÌch dve¯Ìch nebo stÏn·ch.
Jsou-li koberce svÏtlÈ, d·vat
p¯ednost vÏtracÌ m¯Ìûce.
ProudÏnÌ ËerstvÈho vzduchu
v kuchyÚskÈ a sanit·rnÌ oblasti
je zajiötÏno ods·v·nÌm
vypot¯ebovanÈho odpadnÌho
vzduchu.
UrËenÌ objemov˝ch pr˘tok˘
odpadnÌho vzduchu.
Podle DIN 1946, Ë·st 6 a
smÏrnic stavebnÌho dozoru a
normy DIN 18017, VÏtr·nÌ
koupelen a toalet, vypl˝vajÌ
n·sledujÌcÌ objemovÈ pr˘toky
odpadnÌho vzduchu v bytÏ.
MÌstnost
MnoûstvÌ vzduchu
v m3/hod.
KuchyÚ
60
Koupelna (i s WC) 60
WC
30
PracovnÌ mÌstnost domu 30
VzorovÈ projektov·nÌ s pomocÌ n·sledujÌcÌch p˘dorys˘:
P¯ÌzemÌ
Patro
UrËenÌ objemov˝ch pr˘tok˘
p¯iv·dÏnÈho vzduchu.
Cel˝ objemov˝ pr˘tok p¯iv·dÏnÈho
vzduchu odpovÌd· objemovÈho
pr˘toku odpadnÌho vzduchu Vp¯iv
= Vodpad. RozdÏlenÌ p¯iv·dÏnÈho
vzduchu na pobytovÈ mÌstnosti a
na loûnice se prov·dÌ podle
v˝mÏny vzduchu v mÌstnostech.
Je-li objemov˝ pr˘tok p¯iv·dÏnÈho
vzduchu menöÌ, neû minim·lnÌ
pr˘tok odpadnÌho vzduchu podle
DIN, pak je t¯eba pouûÌt objemov˝
pr˘tok odpadnÌho vzduchu.
MÌstnost
ObytnÈ mÌstnosti
Loûnice
KuchyÚ
Koupelna
WC
V˝mÏna vzduchu
0,7 aû 1,0n·sobn·
0,7 aû 1,0n·sobn·
2,0 aû 4,0n·sobn·
2,0 aû 4,0n·sobn·
2,0 aû 4,0n·sobn·
69
Projektov·nÌ soustavy.
V˝poËet mnoûstvÌ vzduchu.
V˝poËet mnoûstvÌ vzduchu.
Pro v˝poËet je zapot¯ebÌ v˝kres
p˘dorys˘ domu s ˙daji svÏtlÈ
v˝öky podlaûÌ. Podle tÏchto ˙daj˘
se vypoËÌtajÌ plochy a objem
jednotliv˝ch mÌstnostÌ.
VzduchovÈ oblasti.
MÌstnosti domu se rozdÏlÌ na
oblasti p¯iv·dÏnÈho a odpadnÌho
vzduchu a na oblast p¯epouötÏnÌ.
Oblasti odpadnÌho vzduchu jsou
koupelna, WC kuchyÚ a vlhkÈ
mÌstnosti.
P¯epouötÏcÌ oblastÌ jsou mÌstnosti,
kterÈ leûÌ mezi oblastÌ p¯iv·dÏnÈho
a odpadnÌho vzduchu, tedy
nap¯Ìklad chodba a hala. Plochy
mÌstnostÌ a vypoËÌtan˝ objem
mÌstnostÌ se zapisujÌ do formul·¯e.
Objemov˝ pr˘tok p¯iv·dÏnÈho
vzduchu.
Nejprve se urËÌ pro oblast
p¯iv·dÏnÈho vzduchu v z·vislosti
na objemu mÌstnostÌ objemov˝
pr˘tok p¯iv·dÏnÈho vzduchu a
v˝mÏna vzduchu.
V˝mÏna vzduchu (β
β ).
V˝mÏna vzduchu je podÌlem
proudu vzduchu dÏlen˝m
objemem mÌstnosti.
fl = V∑ / V
P¯ÌzemÌ
MÌstnost
[m2]
V∑ = V x fl
Objemov˝ pr˘tok odpadnÌho
vzduchu.
NynÌ se urËÌ objemov˝ pr˘tok
odpadnÌho vzduchu. CelÈ
mnoûstvÌ odpadnÌho vzduchu
odpovÌd· takÈ mnoûstvÌ
p¯iv·dÏnÈho vzduchu a rozdÏlÌ se
na jednotlivÈ oblasti odpadnÌho
vzduchu. TakÈ zde se nesmÌ
p¯ekroËit maxim·lnÌ v˝mÏna
vzduchu.
Celkov· v˝mÏna vzduchu.
Po vypoËÌt·nÌ oblasti p¯iv·dÏnÈho
a odpadnÌho vzduchu se urËÌ
celkov· v˝mÏna vzduchu domu.
Ta je podÌlem z celkovÈho
mnoûstvÌ p¯iv·dÏnÈho nebo
odpadnÌho vzduchu a celkovÈho
objemu mÌstnostÌ domu. V˝mÏna
vzduchu by se mÏla pohybovat
mezi 0,4 aû 0,7 za hodinu.
70
Objem
mÌstnosti
[m3/hod.]
MnoûstvÌ V˝mÏna
vzduchu vzduchu
[m3/hod.] [1/hod.]
P¯iv·dÏn˝ vzduch
obyt. mÌstnost/jÌdelna 36
90
80
0,89
P¯epouötÏcÌ oblasti
schodiötÏ
chodba
z·dve¯Ì
5
8
5
12,5
20
12,5
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
OdpadnÌ vzduch
kuchyÚ
WC
HWR
P¯iv·dÏn˝ vzduch
12
30
3
7,5
6
15
80
60
20
20
2,00
2,67
1,33
OdpadnÌ vzduch
100
Plocha
[m2]
Objem
mÌstnosti
[m3/hod.]
MnoûstvÌ V˝mÏna
vzduchu vzduchu
[m3/hod.] [1/hod.]
11
16
10
3
8
2
27,5
40
25
7,5
20
5
25
30
25
0,91
0,75
1,00
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
PodkrovÌ
MÌstnost
P¯iv·dÏn˝ vzduch
P¯epouötÏcÌ oblasti
OdpadnÌ vzduch
dÏtsk˝ pokoj
loûnice
pokoj pro hosty
schodiötÏ
chodba
komora
koupelna
P¯iv·dÏn˝ vzduch
80
10
60
25
OdpadnÌ vzduch
NemÏla by b˝t p¯ekroËena
maxim·lnÌ v˝mÏna vzduchu.
Proud vzduchu (V∑ ).
Proud vzduchu mÌstnosti
se vypoËÌt· z objemu
mÌstnosti V, n·sobenÈho v˝mÏnou
vzduchu fl
Plocha
2,40
60
Budova
MÌstnost
Plocha
[m2]
Objem mÌstnosti
[m3/hod.]
P¯ÌzemÌ
PodkrovÌ
Budova
75
60
135
187,5
150
337,5
80
ñ
ñ
80
160
0,47
OdpadnÌ vzduch
P¯ÌzemÌ
PodkrovÌ
Budova
75
60
135
187,5
150
337,5
100
60
160
MnoûstvÌ vzduchu V˝mÏna vzduchu
[m3/hod.]
[1/hod.]
P¯iv·dÏn˝ vzduch
ñ
ñ
0,47
Projektov·nÌ soustavy.
Dimenzov·nÌ vzduchov˝ch kan·l˘.
ObecnÈ informace.
Pro udrûenÌ nÌzk˝ch odpor˘
vzduchu a n·klad˘ na potrubÌ je
nutno se snaûit o kr·tkÈ vedenÌ
trubek. Pokud je to moûnÈ
nep¯ipustit k¯ÌûenÌ potrubnÌch
vÏtvÌ. V bytech nebo v rodinn˝ch
domcÌch se projevilo jako v˝hodnÈ
uloûenÌ p¯i dodateËnÈ instalaci v
oblasti chodby, neboù zde m˘ûe
b˝t strop podle stavebnÌho ¯·du
podvÏöen aû na svÏtlou v˝öku
2,3 m. Pro vzduchov· potrubÌ by
se mÏly pouûÌvat hladkostÏnnÈ,
pozinkovanÈ vinutÈ dr·ûkovÈ
trubky s b¯itov˝m tÏsnÏnÌm.
Pokud se pouûijÌ vinutÈ dr·ûkovÈ
trubky bez b¯itovÈho tÏsnÏnÌ, musÌ
se spojenÌ a styky trubek provÈst
vzduchotÏsnÏ. Vnit¯nÌ plochy
trubek by mÏly b˝t tak hladkÈ jak
je to moûnÈ, aby se neusazovaly
neËistoty. Je moûno pouûÌt takÈ
trubky z tvrzenÈ lehËenÈ hmoty
(EPS). Tyto trubky majÌ rozhodujÌcÌ
v˝hody oproti provedenÌ trubek z
ocelovÈho plechu pokud se t˝k·
zvukovÈ izolace, tepeln˝ch ztr·t
a ochrany proti tvo¯enÌ
kondenzovanÈ vody. Ve
vyjÌmeËn˝ch p¯Ìpadech je moûno
pouûÌt takÈ plastov˝ch ploch˝ch
kan·l˘.
Pro oblouky a odboËky se pouûijÌ
tvarovky, kterÈ nabÌzÌ v˝robce
potrubÌ. RovnÏû by se nemÏly
pouûÌvat flex-trubky vzhledem
k vysokÈmu vzduchovÈmu odporu
a nebezpeËÌ zneËiötÏnÌ.
UpozornÏnÌ.
VzduchovÈ kan·ly p¯edstavujÌ
znaËn˝ podÌl soustavy se z¯etelem
na funkci. Proto je nutno provÈst
projektov·nÌ
a provedenÌ velmi peËlivÏ a
svÏdomitÏ.
Moûnosti ukl·d·nÌ potrubÌ.
SystÈm rozdÏlov·nÌ vzduchu
je moûno lehce p¯izp˘sobit
stavebnÌm poûadavk˘m.
Jak pro byt, tak i pro rodinn˝
domek se nabÌzejÌ n·sledujÌcÌ
moûnosti ukl·d·nÌ potrubÌ:
l v podvÏöenÈ oblasti chodby
l ve stÏn·ch nebo v krytech
v rozÌch stÏn
l na p˘dÏ v nezastavÏnÈm
st¯eönÌm prostoru
l pod stropem sklepa p¯i
dostateËnÈ v˝öce podlaûÌ nebo
podÈl stÏn
l nad betonovou podlahou
jako ploch˝ kan·l v mazaninÏ
l za zakrytov·nÌm öikm˝ch st¯ech
Pro zavÏöov·nÌ kan·l˘ se pouûÌv·
dÏrovan˝ p·sek s plastov˝m
povlakem nebo trubkovÈ objÌmky
s vloûkou odolnou proti rozkladu.
Vöechna potrubÌ a vzduchovÈ
kan·ly je t¯eba upevnit a zavÏsit
tak, aby se nemohly p¯en·öet
kmity.
PotrubÌ, pr˘mÏr.
Pro snÌûenÌ tlakov˝ch ztr·t a
zamezenÌ vyvÌjenÌ hluku by nemÏla
b˝t u potrubÌ p¯iv·dÏnÈho vzduchu
4,00
rychlost vzduchu v m/s
3,50
3,18
3,18
3,17
3,00
2,65
2,50
DN 100
DN 125
DN 160
DN 200
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
20 40
60
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
objemov˝ pr˘tok vzduchu v m3/hod.
p¯ekroËena rychlost 3,0 m/s
a u potrubÌ odpadnÌho vzduchu
4,0 m/s (viz takÈ diagram dole).
Tepeln· izolace.
TepelnÈ ztr·ty v potrubnÌm
systÈmu musejÌ b˝t udrûeny na
tak nÌzkÈ hodnotÏ, jak je to moûnÈ,
aby se dos·hlo optim·lnÌho
provozu rekuperace tepla.
Jak·koliv ztr·ta teploty v
potrubnÌm systÈmu odpadnÌho
vzduchu m˘ûe snÌûit stupeÚ
˙Ëinnosti soustavy. Jako izolaËnÌ
materi·l jsou vhodnÈ miner·lnÌ
nebo sklenÏn· vlna.
Tepelnou izolacÌ je nutno opat¯it
n·sledujÌcÌ potrubnÌ systÈmy:
l PotrubnÌ systÈm odpadnÌho
a p¯iv·dÏnÈho vzduchu proti
tepeln˝m ztr·t·m p¯i uloûenÌ
potrubÌ, proch·zejÌcÌho
chladn˝m ˙sekem
trubka odpadnÌho vzduchu
cca 50 - 100 mm
trubka p¯iv·dÏnÈho vzduchu
nejmÈnÏ 100 mm
l SystÈm potrubÌ venkovnÌho a
odvÏtr·vanÈho vzduchu je t¯eba
z·sadnÏ chr·nit proti vytv·¯enÌ
kondenzovanÈ vody, tlouöùka
izolace cca 30 aû 50 mm
Pozor!
Uvaûuje-li se vedenÌ potrubÌ ve
vyt·pÏnÈ Ë·sti bytu, pak je moûno
od tepelnÈ izolace upustit nebo
snÌûit tlouöùku izolaËnÌ vrstvy.
OdvÏtr·van˝ vzduch a venkovnÌ
vzduch dosahujÌ Ëasto teplot,
kterÈ se pohybujÌ znaËnÏ pod
teplotou vzduchu mÌstnosti, kterou
jsou potrubÌ vedena (tvo¯enÌ
kondenzovanÈ vody). Proto je
zapot¯ebÌ tato potrubÌ, jeû se
p¯ÌdavnÏ vybavÌ opl·ötÏnÌm
tÏsn˝m proti p·r·m, izolovat.
Bez tohoto parotÏsnÈho opl·ötÏnÌ
by izolace v kr·tkÈ dobÏ provlhla.
Pro zato potrubÌ se doporuËuje
tlouöùka izolace 30 aû 50 mm.
»isticÌ otvory.
Jelikoû je nutno vzduchovÈ kan·ly
jednou v roce prohlÈdnout a
p¯ÌpadnÏ vyËistit, je t¯eba provÈst
v dostateËnÈm poËtu ËisticÌ otvory
s uz·vÏrem. SklonÏn· potrubÌ by
mÏla b˝t pokud moûno dole
vybavena ËisticÌm otvorem.
71
Projektov·nÌ soustavy.
SystÈm LWA.
Decentralizovan˝ p¯iv·dÏn˝
vzduch a centr·lnÌm odpadnÌm
vzduchem.
Projektov·nÌ soustavy:
l V˝poËet mnoûstvÌ vzduchu
pro oblast p¯iv·dÏnÈho
vzduchu a odpadnÌho
vzduchu
l Dimenzov·nÌ trysek
p¯iv·dÏnÈho vzduchu
a odpadnÌho vzduchu podle
pot¯ebn˝ch mnoûstvÌ vzduchu
l ZakreslenÌ pr˘raz˘
p¯iv·dÏnÈho vzduchu
do stavebnÌch v˝kres˘
l ZakreslenÌ kan·l˘ odpadnÌho
vzduchu s tryskami
odpadnÌho vzduchu
do stavebnÌch v˝kres˘
l Dimenzov·nÌ kan·l˘
odpadnÌho vzduchu podle
pot¯ebnÈho mnoûstvÌ vzduchu
(viz diagram na str·nce 71)
l V˝poËet hodnot nastavenÌ
pro trysky odpadnÌho vzduchu
l V˝poËet hodnot nastavenÌ
pro vÏtracÌ p¯Ìstroj
72
P¯ÌzemÌ: LWA 203/303..SOL
Patro: LWA 203/303..SOL
Projektov·nÌ soustavy.
SystÈm LWA.
IsometrickÈ zn·zornÏnÌ potrubÌ odpadnÌho vzduchu
123
123
123
123
123
ABVT
koupelna
60 m3/hod.
12345678901234
123
12
12345678901234
123
12
12345678901234
123
12
123
12345678901234
123
12
123
12345678901234
123
12
123
12345678901234
123
12345678901234
123
12345678901234
12
12
12
12
12
ABVT
kuchyÚ
60 m3/hod.
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
ABVT
HWR
20 m3/hod.
ABVT
WC
20 m3/hod.
123
123
123
12345678901234
123
12345678901234
123
12345678901234
123
123
12345678901234
123
123
12345678901234
123
12345678901234
123
12345678901234
123
12345678901234
LWA 203/303 .. SOL
=
=
=
=
=
vinut· dr·ûkov· trubka d = 100 mm
vinut· dr·ûkov· trubka d = 125 mm
vinut· dr·ûkov· trubka d = 160 mm
ohebn· trubka d = 125 mm
ohebn· trubka d = 160 mm
KusovnÌk LWA 203/303..SOL
OdpadnÌ vzduch
Pos. PoËet
1
1 flex-p¯Ìpojka DN 160
2
1 tlumiË hluku DN 160, 0,6 m
3
2 redukce DN 160 / 125
4
1 redukce DN 125 / 100
5
1 red. T-kus DN 160/125
6
1 red. T-kus DN 125/100
7
1 T-kus DN 100
8
1 oblouk 90∞ DN 100
9
4 ventily odpad. vzduchu DN 100
10
8 ventily p¯iv·d. vzduchu Fresh 90
11
1 vinut· dr·ûk. trubka DN 160, 2 m
12
1 vinut· dr·ûk. trubka DN 125, 2 m
13
3 vinut· dr·ûk. trubka DN 100, 2 m
14
n·trubky
15
trubkovÈ vsuvky
OdvÏtr·van˝ vzduch
Pos. PoËet
1
1 flex-p¯Ìpojka DN 160
2
1 tlumiË hluku DN 160, 0,9 m
3
1 m¯Ìûka na venkovnÌ stÏnu DN 160
4
1 vinut· dr·ûk. trubka DN 160, 2 m
5
n·trubky
6
trubkovÈ vsuvky
Pozn·mka
SestavenÌ pot¯ebnÈho p¯ÌsluöenstvÌ,
tj. vÏtracÌch trubek a tvarovek, vËetnÏ
tlumiˢ hluku (n·trubky, trubkovÈ
vsuvky podle pot¯eby).
73
Projektov·nÌ soustavy.
SystÈm LWZ.
LWZ 303 Integral.
Centr·lnÌ p¯iv·dÏn˝ vzduch s
centr·lnÌm odpadnÌm
vzduchem.
Projektov·nÌ soustavy:
l V˝poËet mnoûstvÌ vzduchu
pro oblast p¯iv·dÏnÈho
vzduchu a odpadnÌho
vzduchu
l Dimenzov·nÌ trysek
p¯iv·dÏnÈho vzduchu
a odpadnÌho vzduchu podle
pot¯ebn˝ch mnoûstvÌ vzduchu
l ZakreslenÌ kan·l˘
p¯iv·dÏnÈho a odpadnÌho
vzduchu do stavebnÌch
v˝kres˘
l Dimenzov·nÌ kan·l˘
p¯iv·dÏnÈho a odpadnÌho
vzduchu podle pot¯ebnÈho
mnoûstvÌ vzduchu
(viz n·Ërtek)
l V˝poËet hodnot nastavenÌ
pro trysky p¯iv·dÏnÈho
a odpadnÌho vzduchu
l V˝poËet hodnot nastavenÌ
pro vÏtracÌ p¯Ìstroj
74
P¯ÌzemÌ
obytn· mÌstnost/jÌdelna
36,0 m2
Patro
Projektov·nÌ soustavy.
SystÈm LWZ.
Isometrie: Centr·lnÌ p¯iv·dÏn˝ vzduch s centr·lnÌm odpadnÌm vzduchem (LWZ 303 Integral)
ZUVT
mÌstnost pro hosty
25 m3/hod.
ABVT
koupelna
3
60 m12
12/hod.
1234
1234
12345678901
123
12
12345678901
12
12345678901
123
12
12345678901
12
123
12
12
12345678901
12345678901
123 12
12
LWZ 303 Integral 12345678901
12
12345678901
12
12
12345678901
12
12345678901
12345678901
12
12 12
12345678901
123456
1234567 12345678901
12345678901
12
123456
1234567
123
123456
123
123
123
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
123456789012
123456789012
12
123456789012
12
12
123456789012
12
12
123456789012
12
123456789012
12
ABVT
HWR
20 m3/hod.
ABVT
kuchyÚ
60 m3/hod.
12
12
12
12
ABVT
WC
20 m3/hod.
1234
1234
ZUVT
obytn· mÌstnost
25 m3/hod.
=
=
=
=
=
vinut· dr·ûkov· trubka d = 100 mm
vinut· dr·ûkov· trubka d = 125 mm
vinut· dr·ûkov· trubka d = 160 mm
ohebn· trubka d = 125 mm
ohebn· trubka d = 160 mm
12345678901
12
12345678901
12
12
12345678901
12
12
12345678901
12
12
12345678901
12
12345678901 1234
1234
12345
12345
ZUVT
ZUVT dÏtsk˝ pokoj
25 m3/hod.
loûnice
3
/hod.
30
m
12345
12345
ZUVT
obytn· mÌstnost
30 m3/hod.
1234
1234
ZUVT
obytn· mÌstnost
25 m3/hod.
KusovnÌk LWZ 303 Integral
OdpadnÌ vzduch
Pos. PoËet
1
1 flex-p¯Ìpojka DN 160
2
1 tlumiË hluku DN 160, 0,6 m
3
1 redukce DN 160/125
4
2 redukce DN 125/100
5
1 red. T-kus DN 160/125
6
2 red. T-kus DN 125/100
7
2 oblouk 90∞ DN 100
8
2 oblouk 45∞ DN 100
9
1 oblouk 90∞ DN 160
10
4 trubka DN 100, 2 m
11
1 trubka DN 125, 2 m
12
1 trubka DN 160, 2 m
13
4 ventily odpad vzduchu DN 100
14
n·trubky
15
trubkovÈ vsuvky
OdvÏtr·van˝ vzduch
Pos. PoËet
1
1 flex-p¯Ìpojka DN 160
2
1 tlumiË hluku DN 160, 0,9 m
3
1 redukce DN 160/125
4
3 redukce DN 125/100
5
1 red. T-kus DN 160/125
6
1 red. T-kus DN 125/100
7
2 T-kus DN 100
8
1 T-kus DN 125
9
4 oblouk 90∞ DN 100
10
2 oblouk 45∞ DN 100
11
1 oblouk 90∞ DN 125
12
2 oblouk 45∞ DN 125
13
1 oblouk 90∞ DN 160
14
7 trubka DN 100, 2 m
15
6 trubka DN 125, 2 m
16
2 trubka DN 160, 2 m
17
6 ventily p¯iv·d. vzduchu DN 100
18
1 telefonnÌ tlumiË hluku DN 100
19
1 telefonnÌ tlumiË hluku DN 125
20
n·trubky
21
trubkovÈ vsuvky
Pozn·mka
SestavenÌ pot¯ebnÈho p¯ÌsluöenstvÌ,
tj. vÏtracÌch trubek a tvarovek, vËetnÏ
tlumiˢ hluku (n·trubky, trubkovÈ
vsuvky podle pot¯eby).
VenkovnÌ a odvÏtr·van˝ vzduch
Pos. PoËet
1
1 tepelnÏ izolovan· vzduchov· hadice DN 315, 4 m
2
2 pr˘chodka stÏnou s m¯Ìûkou na venkovnÌ stÏnu a p¯Ìpojkou pro DN 315
75
Projektov·nÌ soustavy.
V˝poËet tepeln˝ch ztr·t.
V˝poËet tepeln˝ch ztr·t.
VzduchovÈ trysky a v˝kon
ventil·tor˘ se nastavujÌ podle
statickÈho tlakovÈho rozdÌlu a
pot¯ebnÈho mnoûstvÌ vzduchu.
K tomu je zapot¯ebÌ v˝poËet
tlakov˝ch ztr·t systÈmu
vzduchov˝ch kan·l˘. Pro
nastavenÌ ventil·toru se
vypoËÌt· nejmÈnÏ p¯Ìzniv·
potrubnÌ vÏtev (potrubnÌ systÈm
od p¯Ìpojky venkovnÌho vzduchu
aû ke vzduchovÈ trysce s
nejvÏtöÌ tlakovou ztr·tou).
Pro nastavenÌ vzduchov˝ch
trysek je zapot¯ebÌ tlakov˝ rozdÌl
mezi jednotliv˝mi vzduchov˝mi
tryskami. VzduchovÈ trysky se
se¯ÌdÌ tak, aby vznikla ke kaûdÈ
vzduchovÈ trysce stejn· tlakov·
ztr·ta.
V˝poËet.
Nejprve se rozdÏlÌ potrubnÌ sÌù
do dÌlËÌch vÏtvÌ.
l dÌlËÌ vÏtev 1 od p¯Ìpojky
venkovnÌho vzduchu k
vÏtracÌmu p¯Ìstroji
l dÌlËÌ vÏtev 2 od vÏtracÌho
p¯Ìstroje k prvnÌ vzduchovÈ
trysce
l dÌlËÌ vÏtev 3 od prvnÌ k druhÈ
vzduchovÈ trysce atd.
NynÌ se s pomocÌ formul·¯e
vypoËÌt· tlakov· ztr·ta pro
kaûdou dÌlËÌ vÏtev. K tomu se
zapÌöÌ do formul·¯e dÈlky
potrubnÌch vÏtvÌ, pr˘mÏr trubek
a R-hodnoty jednotliv˝ch
konstrukËnÌch Ë·stÌ. TlakovÈ
ztr·ty pro rovnÈ trubkovÈ vÏtve
(hodnota R), pot¯ebnÈ pro
v˝poËet a tlakov· ztr·ta
jednotliv˝ch odpor˘ (hodnota Z)
je moûno p¯evzÌt z tabulky.
Hodnota Z se urËÌ ze souËtu
jednotliv˝ch odpor˘ (hodnoty
zeta (ζ) s pomocÌ tabulky
"JednotlivÈ odpory".
Nakonec se tlakovÈ ztr·ty od
p¯Ìpojky venkovnÌho vzduchu aû
k jednotliv˝m vzduchov˝m
trysk·m seËtou. Pro nastavenÌ
v˝konu ventil·toru se vezme v
˙vahu nejmÈnÏ p¯Ìzniv·
76
JednotlivÈ odpory
Rychlost
ζ =1
m/sek.
1,00
0,6
1,20
0,9
1,40
1,2
1,60
1,5
1,80
1,9
2,00
2,4
2,25
3,0
2,50
3,8
2,75
4,5
3,00
5,4
Tlakov· ztr·ta Z v Pa pro hodnoty zeta
ζ=2
ζ =3
ζ=4
ζ =5
ζ =6
1,2
1,8
2,4
3,0
3,6
1,8
2,7
3,6
4,5
5,4
2,4
3,5
4,7
5,9
7,1
3,2
4,6
6,1
7,7
9,2
3,9
5,8
7,8
9,7
11,7
4,8
7,2
9,6
12,0
14,4
6,1
9,1
12,2
15,2
18,2
7,5
11,3
15,0
18,8
22,5
9,1
13,6
18,2
22,7
27,2
10,8
16,2
21,6
27,0
32,4
vzduchov· tryska. S p¯Ìsluön˝m
tlakov˝m rozdÌlem jednotliv˝ch
trysek a odpovÌdajÌcÌm
vzduchov˝m proudem se nynÌ
urËÌ z diagramu p¯ÌsluönÈ
nastavenÌ trysek.
VysvÏtlenÌ k tabulce
"JednotlivÈ odpory".
Podle pr˘mÏru trubky a
objemovÈho pr˘toku se zjistÌ v
tabulce "PotrubÌ" p¯Ìsluön·
rychlost v m/sek. Podle souËtu
jednotliv˝ch odpor˘ (∑ ζ) a
rychlosti se urËÌ v tabulce
"JednotlivÈ odpory tlakov·
ztr·ta Z v Pa pro jednotlivÈ
odpory.
Vodorovn· ËÌseln· ¯ada od 1 do
7 v hornÌ Ë·sti tabulky slouûÌ pro
souËet jednotliv˝ch odpor˘. P¯i
rychlosti nap¯Ìklad 1,4 m/sek a
souËtu zeta 3,5 (hodnota leûÌ
p¯esnÏ mezi 3 a 4) vyplyne
tlakov· ztr·ta 4,1 Pa. Hodnotu
4,1 Pa urËÌte v ËÌselnÈ ¯adÏ
intepolov·nÌm.
ζ =7
4,2
6,3
8,2
10,8
13,6
16,8
21,3
26,2
31,8
37,8
Z·kladnÌ nastavenÌ
"poslednÌho" ventilu.
Z·kladnÌ nastavenÌ ventil˘
p¯iv·dÏnÈho a odpadnÌho
vzduchu v nejdelöÌ potrubnÌ
vÏtvi musÌ b˝t provedeno tok,
aby mÏly p¯edch·zejÌcÌ ventily
instalovanÈ v dÌlËÌ vÏtvi vÏtöÌ
tlakovou ztr·tu. Podle
zkuöenosti by mÏlo z·kladnÌ
nastavenÌ Ëinit 30 Pa.
Projektov·nÌ soustavy.
V˝poËet tlakovÈ ztr·ty.
Vinut· dr·ûkov· trubka
DN
v
Objem.
pr˘tok
mm
160
125
100
m/sek.
4,1
4,0
3,9
3,7
3,6
3,5
3,3
3,2
3,0
2,9
2,8
2,6
2,5
2,3
2,1
3,6
3,4
3,2
2,9
2,7
2,5
2,3
2,0
1,8
3,5
3,2
2,8
2,5
2,1
1,8
1,4
1,1
0,7
m3/hod.
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
160
150
140
130
120
110
100
90
80
100
90
80
70
60
50
40
30
20
Hodnota
R
Pa/m
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,4
1,5
1,3
1,2
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,6
2,0
1,6
1,3
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,3
Ohebn· trubka
DN
v
mm
160
150
125
100
m/sek.
4,1
4,0
3,9
3,7
3,6
3,5
3,3
3,2
3,0
2,9
2,8
2,6
2,5
2,3
2,1
4,1
3,9
3,8
3,6
3,5
3,3
3,1
3,0
2,8
2,7
2,5
3,6
3,4
3,2
2,9
2,7
2,5
2,3
2,0
1,8
3,5
3,2
2,8
2,5
2,1
1,8
1,4
1,1
0,7
Objem. Tlakov·
pr˘tok
ztr·ta
m3/hod.
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
160
150
140
130
120
110
100
90
80
100
90
80
70
60
50
40
30
20
Pa
2,7
2,5
2,3
2,2
2,0
1,8
1,7
1,6
1,5
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
2,6
2,5
2,3
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,7
2,6
2,4
2,1
1,8
1,6
1,3
1,1
0,9
0,7
3,1
2,6
2,1
1,6
1,2
0,8
0,7
0,6
0,5
T-kus bez/s redukce
HlavnÌ OdboËn· OdboËka SpojenÌ
trubka
trubka
DN
160
125
100
Pa
160
150
140
125
100
125
100
100
ζ
1,8
1,9
2,0
2,6
3,8
1,8
2,7
1,8
ζ
1,1
0,9
0,8
0,7
1,0
1,1
0,8
1,1
Redukce (vinut· dr·ûkov· trubka)
HlavnÌ Redukce V˝tlaËn·
SacÌ
trubka
strana
strana
DN
160
125
DN
150
140
125
100
100
ζ
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
ζ
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Trubkov˝ oblouk (vinut· dr·ûkov· trubka)
Oblouk
90∞
60∞
45∞
DN
ζ
ζ
ζ
160
0,9
0,7
0,5
125
0,8
0,6
0,4
100
0,7
0,4
0,3
P¯Ìpojka venkovnÌho vzduchu
Objemov˝ Ploch· äikm· N·stÏnn·
pr˘tok st¯echa st¯echa p¯Ìpojka
m3/hod.
Pa
Pa
Pa
300
125
20
7,5
280
100
18
7,0
260
85
16
6,5
240
70
14
6,2
220
58
12
5,5
200
48
10
4,4
180
38
8
4,0
160
31
6
3,2
140
25
4
2,4
120
19
2
1,8
77
Projektov·nÌ soustavy.
V˝poËet tlakovÈ ztr·ty.
Decentralizovan˝ systÈm
odpadnÌho vzduchu, v˝poËet
tlakovÈ ztr·ty nejdelöÌ vÏtve
odpadnÌho vzduchu.
V˝poËet tepelnÈ ztr·ty se
prov·dÌ na podkladÏ potrubnÌho
schÈmatu. PotrubnÌ sÌù se
rozdÏluje mezi vzduchovÈ
trysky v dÌlËÌch vÏtvÌch.
DÈlka dÌlËÌch vÏtvÌ, urËen˝
pr˘mÏr trubek a objemov˝
pr˘tok se zapÌöÌ do formul·¯e.
Rychlost vzduchu a t¯ecÌ odpor
trubek se zjistÌ z tabulky
tlakov˝ch ztr·t a rovnÏû zapÌöÌ
do formul·¯e.
Podle tabulek se urËÌ tlakov·
ztr·ta Z ze souËtu jednotliv˝ch
odpor˘. SouËet R x L + Z d·v·
tlakovou ztr·tu dÌlËÌ vÏtve.
Po vypoËtenÌ vöech dÌlËÌch vÏtvÌ
se zÌsk· tlakov· ztr·ta oblasti
odpadnÌho vzduchu.
V˝poËet
DÌlËÌ vÏtev 1
P¯Ìpojka na venkovnÌ stÏnÏ
PotrubÌ od p¯Ìpojky na venkovnÌ
stÏnÏ k vÏtracÌmu agreg·tu.
Flex-hadice na vÏtracÌm
agreg·tu.
DÌlËÌ vÏtev 2
PotrubÌ od p¯Ìstroje k prvnÌ
odboËce
Izometrie: Decentralizovan˝ p¯iv·dÏn˝ vzduch s centr·lnÌm
systÈmem odpadnÌho vzduchu LWA
=
=
=
=
=
V˝poËet nejmÈnÏ p¯ÌznivÈ vÏtve (nejvÏtöÌ tlakov· ztr·ta)
OznaË.
DÈlka
Pr˘mÏr
DÌlËÌ vÏtev
l
m
DN
mm
V
m≥/h
1
0,7
1,0
0,9
160
160
DÌlËÌ vÏtev 3
OdboËka ke kuchyni
Obj. Rychlost
pr˘tok
Jednotl.
odpory
T¯ecÌ
ztr·ta
SouËet
∑ζ
Z
Pa
R
Pa/m
2,2
flex-trubka
SD
m¯Ìûka na venk. stÏnÏ
3,2
9,4
0,4
0,8
0,8
2,2
flex-trubka
SD
0,0
0,0
0,4
0,8
1,8
0,4
1,1
0,8
11,2
0,5
0,8
1,1
2,4
3,1
0,4
1,2
kuchyÚ
0,7
3,1
1,4
0,8
1,0
0,6
1,4
1,7
1,1
0,3
0,3
1,7
0,4
1,8
HWR/WC
4,9
0,8
0,4
6,5
koupelna/hor. podl.
6,5
21,4
30,0
51,4
v
m/s
DÌlËÌ vÏtev 4
PotrubÌ od prvnÌ ke druhÈ
odboËce
2
1,2
1,0
0,6
160
160
DÌlËÌ vÏtev 5
OdboËka k HWR/ WC
3
2,5
100
60
2,1
red. T-kus
Red.
DÌlËÌ vÏtev 6
PotrubÌ k ventil˘m odpadnÌho
vzduchu pro HWR/WC
4
DÌlËÌ vÏtev 7
PotrubÌ k ventilu odpadnÌho
vzduchu koupelna/hornÌ
podlaûÌ.
5
6
7
78
vinut· dr·ûkov· trubka d = 100 mm
vinut· dr·ûkov· trubka d = 125 mm
vinut· dr·ûkov· trubka d = 160 mm
ohebn· trubka d = 125 mm
ohebn· trubka d = 160 mm
0,2
1,2
0,2
2,0
125
100
100
100
100
2,3
Red.160/125
40
1,4.
red. T-kus
20
60
2,0
0,7
T-kus
Koef. odporu
Zeta
ζ
Celk.
tlak.
ztr·ta
Rxl+Z
Pa
9,7
0,8
0,7
3,2
0,7
0,4
0,4
0,8
1,1
2,1
oblouk 90∞ 1,4
red. T-kus 0,4
z·kladnÌ nastavenÌ ventilu odpadnÌho vzduchu
SouËet tlakovÈ ztr·ty potrubÌ odpadnÌho vzduchu
Projektov·nÌ soustavy.
V˝poËet tepeln˝ch ztr·t.
Oblast odpadnÌho vzduchu.
V˝poËet tlakovÈ ztr·ty
k jednotliv˝m ventil˘m
odpadnÌho vzduchu.
Pro nastavenÌ ventil˘ je
zapot¯ebÌ v˝poËet tlakov˝ch
ztr·t k jednotliv˝m ventil˘m
odpadnÌho vzduchu. JednotlivÈ
dÌlËÌ vÏtve aû k v˝vodu potrubÌ
ventilu odpadnÌho vzduchu je
moûno p¯evzÌt z p¯edchozÌho
v˝poËtu. Pouze odboËujÌcÌ
vÏtev od hlavnÌho kan·lu k
p¯ÌsluönÈmu ventilu odpadnÌho
vzduchu se musÌ jeötÏ
vypoËÌtat.
V˝poËet
Tryska odpadnÌho vzduchu 1
(kuchyÚ)
DÌlËÌ vÏtev 1 aû 3
Vzduchov· tryska (z·kladnÌ
nastavenÌ 30 Pa)
Tryska odpadnÌho vzduchu 2
(HWR)
DÌlËÌ vÏtev 1, 2, 4 aû 6
Vzduchov· tryska (z·kladnÌ
nastavenÌ 30 Pa)
Tryska odpadnÌho vzduchu 3
(WC)
DÌlËÌ vÏtev 1, 2, 4 aû 6
Vzduchov· tryska (z·kladnÌ
nastavenÌ 30 Pa)
V˝poËet tlakovÈ ztr·ty jednotliv˝ch ventil˘ odpadnÌho vzduchu
OznaË.
DÈlka
Pr˘mÏr
Obj. Rychlost
pr˘tok
DÌlËÌ vÏtev
l
m
DN
mm
V
m3/h
v
m/s
1
2
3
1,5
2,5
5,0
160
160
100
160
160
60
2,21
2,21
2,12
Koef. odporu
Zeta
ζ
SouËet
∑ζ
Jednotl.
odpory
Z
Pa
T¯ecÌ
Celk.
ztr·ta tlak. ztr·ta
R
Pa/m
ABVT
kuchyÚ
1
2
4
5
6
1,5
2,5
0,2
2,5
0,2
160
160
125
100
100
160
160
100
40
20
2,21
2,21
2,26
1,41
0,71
ABVT
HWR
1
2
4
5
6
1,5
2,5
0,2
2,5
0,2
160
160
125
100
100
160
160
100
40
20
2,21
2,21
2,26
1,41
0,71
ABVT
WC
1
2
4
7
1,5
2,5
0,2
2,5
160
160
125
100
160
160
100
60
2,21
2,21
2,26
2,12
ABVT
koupelna/hornÌ podl.
Rxl+Z
Pa
11,2
2,4
3,1
16,7
30,0
46,7
11,2
2,4
1,4
1,7
0,4
17,1
30,0
47,1
11,2
2,4
1,4
1,7
0,4
17,1
30,0
47,1
11,2
2,4
1,4
6,5
30,0
51,4
Tryska odpadnÌho vzduchu 1
(koupelna/hornÌ podl.)
DÌlËÌ vÏtev 1, 2, 4 a 7
Vzduchov· tryska (z·kladnÌ
nastavenÌ 30 Pa)
79
Projektov·nÌ soustavy.
NastavenÌ mnoûstvÌ vzduchu.
NastavenÌ stupÚ˘ ventil·tor˘.
V diagramu jsou svisle
vyneseny tlak p¯Ìstroje v Pa,
vodorovnÏ pr˘tok vzduchu
v m3/hod a stupnÏ ventil·tor˘.
ZakreslenÌm tlakovÈ ztr·ty
nejdelöÌ potrubÌ vÏtve (svisl·
osa) a pr˘toku vzduchu
(vodorovn· osa) se zÌsk· v
pr˘seËÌku nastavenÌ ventil·toru.
LeûÌ-li pr˘seËÌk mezi dvÏma
k¯ivkami, pak je nutno vûdy
zvolit nejbliûöÌ vyööÌ k¯ivku.
80
10 V
350
300
8V
250
6V
200
150
4V
100
2V
50
0
50
100
150
200
250
300
°
objemov˝ pr˘tok V v m3/hod.
NastavenÌ stupÚ˘ ventil·toru
Tlakov· ztr·ta potrubÌ
Tlakov· ztr·ta trysek p¯iv·dÏnÈho vzduchu
a p¯epouötÏcÌch otvor˘
Nastaven· hodnota
Objemov˝ pr˘tok
Nastaven· hodnota
StupnÏ ventil·toru
51,4 Pa
5,0 Pa
56,4 Pa
160 m3/hod.
cca 3 V
350
6748.01
DecentralizovanÈ trysky
p¯iv·dÏnÈho vzduchu.
K zajiötÏnÌ proudÏnÌ venkovnÌho
vzduchu ventily p¯iv·dÏnÈho
vzduchu se zv˝öÌ pro trysky
p¯iv·dÏnÈho vzduchu a
p¯epouötÏcÌ otvory o 5 Pa
na tlakovou ztr·tu potrubÌ.
Diagram ventil·tor˘ LWA 303
400
celkov˝ tlakov˝ rozdÌl Pt v Pa
Popis.
Po vypoËtenÌ tlakovÈ ztr·ty
nejdelöÌ potrubnÌ vÏtve oblasti
odpadnÌho vzduchu a
pot¯ebnÈho mnoûstvÌ vzduchu
je nutno nastavit pot¯ebn˝
stupeÚ ventil·toru na vÏtracÌm
p¯Ìstroji. To se uskuteËnÌ proto,
aby se dos·hlo pot¯ebnÈho
mnoûstvÌ vzduchu p¯i
vypoËÌtanÈ tlakovÈ ztr·tÏ.
P¯i p¯Ìliö velkÈm mnoûstvÌ
vzduchu se zvyöuje tepeln·
ztr·ta budovy. NastavenÌ
ventil·tor˘ odpadnÌho vzduchu
se provede podle charakteristik
ventil·tor˘ vÏtracÌho p¯Ìstroje.
Projektov·nÌ soustavy.
NastavenÌ ventil˘ odpadnÌho vzduchu.
NastavenÌ ventilu HWR.
Podle urËenÈ nastavovanÈ
hodnoty 34,3 Pa a p¯ÌsluönÈho
objemovÈho pr˘toku 20 m3/hod.
se provede nastavenÌ ventilu
podle diagramu, pat¯ÌcÌho
k p¯ÌsluönÈmu ventilu.
V diagramu, kter˝ je zobrazen
vedle, je na vodorovnÈ ose
zn·zornÏn objemov˝ pr˘tok
a na svislÈ ose pokles tlaku.
⁄hlop¯ÌËnÏ, shora vpravo dol˘
vlevo probÌhajÌcÌ jsou uvedeny
nastavenÈ mezery pro vÏtracÌ
ventil.
ZakreslenÌm tlakovÈ ztr·ty
34,3 Pa a objemovÈho pr˘toku
20 m3/hod. na p¯ÌsluönÈ Ë·ry
se zÌsk· pr˘seËÌk s p¯Ìsluön˝mi
˙hlop¯ÌËkami pro nastavenÌ
ventilu (nastavenÌ -8)
Ventil
Celkov· tlakov·
ztr·ta potrubnÌ vÏtve
Tlakov˝
rozdÌl
Nastaven·
hodnota tlaku
Nastaven· hodnota
objemovÈho pr˘toku
OznaË.
Koupelna
HWR
WC
KuchyÚ
Pa
51,4
47,1
47,1
46,7
Pa
0
4,3
4,3
4,7
Pa
30
34,3
34,3
34,7
m3/hod.
60
20
20
60
Ventil odpadnÌho vzduchu Mettal
ñ12
100
celkov˝ pokles tlaku (v Pa)
V˝poËet nastaven˝ch hodnot.
Aby bylo zajiötÏno jeötÏ
dostateËnÈ mnoûstvÌ odpadnÌho
vzduchu na poslednÌm ventilu
odpadnÌho vzduchu soustavy
(p¯i pohledu od p¯Ìstroje), musejÌ
se ventily p¯iökrtit vûdy o tlakov˝
rozdÌl p¯edch·zejÌcÌ dÌlËÌ vÏtve.
N·slednÏ musejÌ mÌt blÌûe
k p¯Ìstroji uloûenÈ ventily vûdy
vyööÌ tlakovou ztr·tu,
neû vzd·lenÏjöÌ ventily.
Pro nastavenÌ vzduchov˝ch
ventil˘ se odpoËÌt· od tlakovÈ
ztr·ty nejdelöÌ potrubnÌ vÏtve
tlakov· ztr·ta k jednotliv˝m
vzduchov˝m ventil˘m
a p¯ipoËÌt· se na z·kladnÌ
nastavenÌ ventilu 30 Pa.
Po vypoËÌtanÈm tlakovÈm
rozdÌlu a objemovÈm pr˘toku
se nastavÌ vzduchovÈ ventily
(viz vedlejöÌ tabulka).
ñ9
mezera v mm
0
+6
ñ6
60
50
40
30
20
10
10
20
30
40
50
60 70 80 90 100
3
objemov˝ pr˘tok (v m /hod.)
NastavenÌ mezery: - 8 mm
81
Projektov·nÌ soustavy.
ZjednoduöenÈ nastavenÌ soustavy.
ZjednoduöenÈ nastavenÌ ventil˘.
Jestliûe se neprovede v˝poËet
tlakovÈ ztr·ty, musejÌ se hodnoty
ventil˘ pro oblast p¯iv·dÏnÈho
a odpadnÌho vzduchu urËit podle
uvedenÈ tabulky p¯ibliûnÏ.
V tabulce jsou uvedeny tlakovÈ
rozdÌly (Pa) pro vÏtve mezi ventily
p¯i urËitÈm objemovÈm pr˘toku.
Hodnoty jsou ËistÏ empirickÈ a
obsahujÌ z˙ûenÌ, oblouky, odboËky
atd. Nejd·le vzd·len˝ ventil,
p¯i pohledu od vÏtracÌho p¯Ìstroje,
se nastavÌ p¯i p¯ÌsluönÈm
objemovÈm pr˘toku a z·kladnÌm
nastavenÌ tlakovÈ ztr·ty 30 Pa
podle diagramu ventil˘.
Podle schÈmatickÈho zn·zornÏnÌ
a zobrazenÈ tabulky se urËÌ
p¯ÌsluönÈ tlakovÈ ztr·ty
p¯edch·zejÌcÌch ventil˘ (smÏrem
k vÏtracÌmu p¯Ìstroji). K urËen˝m
hodnot·m se p¯ipoËÌt·v· vûdy
jeötÏ z·kladnÌ nastavenÌ ventilu
30 Pa. Takov˝m zp˘sobem se
postupuje pro vÏtve p¯iv·dÏnÈho
a odpadnÌho vzduchu. Podle
urËen˝ch hodnot se provedou
nastavenÌ ventil˘ podle
p¯ÌsluönÈho diagramu ventil˘.
Zv˝öenÌ tlaku na 1 ventil v Pa
DN
100
125
160
m3/hod.
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
190
200
210
220
230
240
250
1m
1
1
1
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
P¯ÌzemÌ LWA 203/303..SOL
DecentralizovanÈ tryska
p¯iv·dÏnÈho vzduchu.
DecentralizovanÈ tryska
p¯iv·dÏnÈho vzduchu se zvolÌ
nez·visle na systÈmu odpadnÌho
vzduchu podle mnoûstvÌ vzduchu.
(Fresh 80 / Fresh 90).
NastavenÌ p¯Ìstroje.
Podle celkovÈho objemovÈho
pr˘toku soustavy se nastavÌ na
vÏtracÌm p¯Ìstroji stupnÏ
ventil·toru. Aby byl zaruËen
dostateËn˝ objemov˝ pr˘tok,
je nutno provÈst mϯenÌ
objemovÈho proudu na
p¯ipojovacÌch hrdlech p¯Ìstroje.
Pokud leûÌ urËenÈ hodnoty pod
poûadovan˝m celkov˝m
objemov˝m pr˘tokem, je nutno
stupeÚ ventil·toru zv˝öit.
Pozor!
Pro p¯esnÈ nastavenÌ
doporuËujeme provÈst v˝poËet
tlakovÈ ztr·ty (viz str·nky 78 aû
81).ServisnÌ sluûba STIEBEL
ELTRON v·m p¯i se¯izov·nÌ bude
s radostÌ n·pomocna.
82
2m
1
2
2
3
3
4
4
5
6
3
4
4
4
5
5
3
3
3
4
4
4
4
Patro LWA 203/303..SOL
Vzd·lenost mezi ventily
3m
4m
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
6
8
8
10
9
12
5
6
6
7
6
7
6
8
8
9
8
10
4
5
5
6
5
6
6
7
6
7
6
7
6
8
5m
3
3
5
6
7
8
10
12
16
7
8
9
10
11
12
6
7
7
8
8
9
10
6m
3
4
6
7
8
10
12
14
18
8
10
11
12
13
14
7
8
8
10
10
11
12
Projektov·nÌ soustavy.
ZjednoduöenÈ nastavenÌ za¯ÌzenÌ.
90∞
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30
objemov˝ pr˘tok (v m3/hod.)
Ventil odpadnÌho vzduchu
ñ12
100
ñ9
ñ6
0
+6
60
50
40
30
20
10
10
20
30
40
50
60 70 80 90 100
objemov˝ pr˘tok (v m3/hod.)
Diagram ventil·toru LWA 203/303..SOL
400
350
300
250
200
10 V
150
8V
100
6V
4V
50
2V
0
50
100
150
200
250
300
°
3
Objemov˝ pr˘tok odpadnÌho vzduchu V v m /hod.
350
6748.01
NastavenÌ p¯Ìstroje:
Po dimenzov·nÌ pr˘mÏru trubek podle
naöeho doporuËenÌ ËinÌ tlakov· ztr·ta
cca 100 Pa pro potrubÌ / trysky
odpadnÌho vzduchu a 5 Pa pro trysky
p¯iv·dÏnÈhovzduchu.
Tato hodnota bude pouze velmi z¯Ìdka
p¯ekroËena.
P¯i mnoûstvÌ odpadnÌho vzduchu
160 m3/hod. je nutno nastavit ventil·tor
na 4 V na p¯Ìstroji.
15
Celkov˝ tlakov˝ rozdÌl Pt v Pa
Centr·lnÌ ventily odpadnÌho vzduchu.
Tlakov· ztr·ta se zvyöuje od ventilu k
ventilu vzestupnÏ k vÏtracÌmu p¯Ìstroji.
Koupelna/OG:
z·kladnÌ nastavenÌ = 30 Pa
NastavenÈhodnoty:
30 Pa p¯i 60 m3/hod (+ 8 mm).
KuchyÚ:
Vzduchov˝ kan·l 5 m dlouh˝ a 60 m3/hod
Tlakov· ztr·ta na ventilu odpadnÌho
vzduchu: 30 Pa + 7 Pa = 37 Pa
NastavenÈhodnoty:
37 Pa p¯i 60 m3/hod (+ 7 mm).
HWR/WC:
Vzduchov˝ kan·l 5 m dlouh˝ a 40 m3/hod
Tlakov· ztr·ta na ventilu odpadnÌho
vzduchu: 30 Pa + 6 Pa = 36 Pa
NastavenÈhodnoty:
36 Pa p¯i 20 m3/hod (- 8 mm).
45∞
20
celkov˝ pokles tlaku v Pa
DecentralizovanÈ ventily
p¯iv·dÏnÈho vzduchu.
Tlakov· ztr·ta vypl˝v· z pot¯ebnÈho
mnoûstvÌ vzduchu a musÌ b˝t p¯eklenuta
ventil·torem odpadnÌho vzduchu.
Ventil 80 je pouûiteln˝ do 16 m3/hod.
p¯i tlakovÈ ztr·tÏ 6 Pa.
Ventil 90 je pouûiteln˝ do 20 m3/hod.
p¯i tlakovÈ ztr·tÏ 5 Pa.
Obytn· mÌstnost:
mnoûstvÌ p¯iv·dÏnÈho vzduchu
80m3/hod.
Z toho vypl˝vajÌ 4 ventily typ 90.
Loûnice:
mnoûstvÌ p¯iv·dÏnÈho vzduchu
40m3/hod.
Z toho vypl˝vajÌ 2 ventily typ 90.
DÏtsk˝ pokoj:
mnoûstvÌ p¯iv·dÏnÈho vzduchu
20m3/hod.
Z toho vypl˝vajÌ jeden ventil typ 90.
Pokoj pro hosty
mnoûstvÌ p¯iv·dÏnÈho vzduchu
20m3/hod.
Z toho vypl˝vajÌ jeden ventil typ 90.
Decentralizovan˝ ventil p¯iv·dÏnÈho vzduchu 90
celkov˝ pokles tlaku v Pa
P¯Ìklad.
NastavenÌ decentralizovan˝ch trysek
p¯iv·dÏnÈho vzduchu a centr·lnÌch trysek
odpadnÌho vzduchu podle vedlejöÌho
p¯Ìkladu.
83
KontrolnÌ seznam.
Centr·lnÌ vÏtracÌ p¯Ìstroje s rekuperacÌ tepla.
q Je p¯Ìstroj principi·lnÏ vhodn˝ pro stavebnÌ z·mÏr?
l Jak velk˝ je pot¯ebn˝ topn˝ v˝kon? ProvÈst v˝poËet tepeln˝ch ztr·t podle DIN 4701?
l Jak velk˝ je vÏtran˝ objem mÌstnostÌ?
l Jak jsou dimenzov·ny topnÈ plochy? DoporuËuje se st¯ednÏteplotnÌ vyt·pÏnÌ (nap¯. 55/45 ∞C
nebo niûöÌ).
l Jak velk· je pot¯eba TUV?
q KterÈ zvl·ötnÌ tarify jsou moûnÈ, Informovat se u elektrorozvodnÈho z·vodu.
q Je k dispozici vhodnÈ stanoviötÏ pro p¯Ìstroj?
l bez nebezpeËÌ zamrznutÌ
l minim·lnÌ velikost mÌstnosti (LWA 203/303..SOL 2 m2, LWZ 303 Integral 4 m2)
l nosn· podlaha
l v˝öka mÌstnosti
l mÌt na z¯eteli pot¯ebnÈ mÌsto pro jednotlivÈ p¯Ìstroje
l omezenÌ p¯enosu hluku na stavebnÌ konstrukci a na sousednÌ mÌstnosti
q Existuje vhodn· moûnost p¯ipojenÌ pro venkovnÌ a odvÏtr·van˝ vzduch?
q Uvaûovat vyfukovacÌ otvor co moûno nikoliv v blÌzkosti oken a dve¯Ì i teras!
q Je moûno odv·dÏt vznikajÌcÌ kondenzovanou vodu s p¯irozen˝m sp·dem nebo je nutno instalovat
kondenz·tnÌ Ëerpadlo?
q Kter· patra / mÌstnosti se majÌ vyt·pÏt?
q Kter· patra / mÌstnosti se majÌ vÏtrat a odvÏtr·vat?
q Jak· je pl·novan· v˝mÏna vzduchu pro mÌstnosti?
q Je celkov· v˝mÏna vzduchu budovy dostaËujÌcÌ? DoporuËujeme 0,4 - 0,7n·sobnou.
q Je moûnÈ jednoduchÈ uloûenÌ potrubÌ? DN 160 aû DN 100.
l Trubky ve stropÏ /podvÏöenÈm stropÏ
l InstalaËnÌ öachta
l BoËnÌ stÏna / st¯eönÌ stÏna
q Jsou optim·lnÏ navrûeny ventily p¯iv·dÏnÈho vzduchu a odpadnÌho vzduchu? ProudÏnÌ vzduchu
v mÌstnostech, mnoûstvÌ vzduchu, pr˘vanovÈ jevy?
q Je ventil odpadnÌho vzduchu v kuchyni dostateËnÏ daleko vzd·len od odsavaËe par?
q Je opat¯en odsavaË par samoËinnou zpÏtnou klapkou nebo je proveden jako odsavaË s vnit¯nÌm
obÏhem vzduchu?
q Kachlov· a krbov· kamna je nutno provÈst bezpodmÌneËnÏ nez·visle na vzduchu v mÌstnosti!
Otev¯enÈ krby nejsou dovoleny.
q Uvaûuje se dostateËn˝ poËet ËistÌcÌch a ˙drûbov˝ch otvor˘?
q Je rychlost proudÏnÌ v celÈm systÈmu p¯iv·dÏnÈho vzduchu menöÌ neû 3 m/s a v systÈmu
odpadnÌho vzduchu menöÌ neû 4 m/s?
q Jsou navrûeny dostateËnÏ dimenzovanÈ tlumiËe hluku pro p¯iv·dÏn˝ a odpadnÌ vzduch?
q Jsou zapot¯ebÌ telefonnÌ tlumiËe hluku, nap¯. v obytnÈ nebo loûnicovÈ oblasti?
q Je potrubÌ p¯iv·dÏnÈho a odpadnÌho vzduchu v nevyt·pÏn˝ch mÌstnostech dostateËnÏ tepelnÏ
izolovanÈ?
q PotrubÌ pro venkovnÌ a odvÏtr·van˝ vzduch provÈst z·sadnÏ s izolacÌ proti kondenzovanÈ vodÏ!
q Je k dispozici dostatek p¯epouötÏcÌch otvor˘? Mezera ve dve¯Ìch > 7 mm.
q Je poûadov·no ovl·d·nÌ z obytnÈ mÌstnosti?
84
Pozn·mky.
85
Download

Vetracie systémy s rekuperáciou tepla - projektovanie a