RU»NÕ N›TOVA»KY - na n˝tovacÌ matice a örouby
TYP 360 S
TechnickÈ ˙daje:
PracovnÌ rozsah: N˝tovacÌ matice M3 - M6 ocel
N˝tovacÌ örouby M4 - M6 ocel
Materi·l:
Ocel
Hmotnost:
0,8 kg
DÈlka:
280 mm
P¯ÌsluöenstvÌ:
Kufr s kompletnÌm
rychlov˝mÏnn˝m p¯ÌsluöenstvÌm
pro n˝tov·nÌ matic M3 - M6
a n˝tovacÌch öroub˘ M4 - M6
TYP 612
TechnickÈ ˙daje:
N›TOVA»KY
PracovnÌ rozsah: N˝tovacÌ matice M6 - M12 ocel
N˝tovacÌ örouby M5 - M8
Materi·l:
Ocel
Hmotnost:
1,1 kg
DÈlka:
210 mm
P¯ÌsluöenstvÌ:
Kufr s kompletnÌm
rychlov˝mÏnn˝m p¯ÌsluöenstvÌ
pro n˝tov·nÌ matic M6 - M12
a n˝tovacÌch öroub˘ M5 - M8
TYP 510 QI
TYP
TechnickÈ ˙daje:
510 QI
PracovnÌ rozsah:
n˝tovacÌ matice
a n˝tovacÌ örouby
M5 - M10
ABS / Ocel
2,2 kg
otoËnÈ madlo
Materi·l:
Hmotnost:
Pohon v¯etene:
TYP EZM 12
- unik·tnÌ model se speci·lnÌm p¯evodem sÌly, zvl·öù vyvinut˝ pro extra snadnÈ
a rychlÈ n˝tov·nÌ matic M 10 a M12
TechnickÈ ˙daje:
PracovnÌ rozsah: N˝tovacÌ matice M5 - M12
Materi·l - p·ky: Ocel
Materi·l - tÏlo: HlinÌk
Hmotnost:
2,5 kg
DÈlka:
555 mm
P¯ÌsluöenstvÌ:
Kufr s kompletnÌ sadou
n·stavc˘ pro n˝tov·nÌ matic M5 - M12
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
27
PNEUMATICK… N›TOVA»KY NA N›TOVACÕ MATICE
TYP 742
- Pneumatick· n˝tovaËka s vnit¯nÌm hydraulick˝m posilovaËem. Cel˝ pracovnÌ cyklus probÏhne
jednÌm stisknutÌm spouötÏ. ExtrÈmnÏ rychl·, v˝konn·, spolehliv· a ekonomick·.
Vhodn· i pro trval˝ vÌcesmÏnn˝ provoz.
TechnickÈ ˙daje:
Hmotnost
:
Taûn· sÌla
:
Zdvih
:
PracovnÌ tlak
:
Spot¯eba vzduchu :
Prac. hluËnost
:
V˝kon
:
PracovnÌ rozsah :
2,2 kg
max. 19,1 kN
7,0 mm
5,0-7,0 bar
voln˝ vzduch/zdvih
65 db (A)
aû 24 cykl˘/min.
N˝tovacÌ matice M3 - M12
(vöechny materi·ly)
Typ taûnÈho trnu : äroub
TYP 74201
- ÿÌzenÌ n˝tovacÌ sÌly prost¯ednictvÌm regul·toru tlaku. Zvl·öù vhodn· pro aplikace vyûadujÌcÌ
Ëastou zmÏnu nastavenÌ zdvihu.
TechnickÈ ˙daje:
N›TOVA»KY
Hmotnost
:
Taûn· sÌla
:
Zdvih
:
PracovnÌ tlak
:
Spot¯eba vzduchu :
Prac. hluËnost
:
V˝kon
:
PracovnÌ rozsah :
2,1 kg
17,7 kN
7,0 mm
5,0-7,0 bar
7,5 l (voln˝ vzduch/zdvih)
75 db (A)
aû 24 cykl˘/min.
N˝tovacÌ matice M3 - M8
(vöechny materi·ly)
PneumatickÈ n˝tovaËky s pracovnÌm cyklem typu "spin-spin" (rotace z·vitovÈho trnu aû do nan˝tov·nÌ matice a n·slednÈ automatickÈ
vytoËenÌ z matice). Velmi vhodnÈ pro seriovou a velkoseriovou v˝robu.
TYP 74110
TechnickÈ ˙daje: Typ 74110
Hmotnost
:
PoËet ot·Ëek
:
PracovnÌ tlak
:
Spot¯eba vzduchu :
Prac. hluËnost
:
V˝kon
:
PracovnÌ rozsah :
1,6 kg
1100 ot./min.
4,0-6,3 bar
7,5 l (voln˝ vzduch/prac. cyklus)
82 db (A)
aû 20 cykl˘/min.
N˝tovacÌ matice M3 - M8
(vöechny materi·ly)
TYP 74101
TechnickÈ ˙daje: Typ 74101
Hmotnost
:
PoËet ot·Ëek
:
PracovnÌ tlak
:
Spot¯eba vzduchu :
Prac. hluËnost
:
V˝kon
:
PracovnÌ rozsah :
28
1,05 kg
1100 ot./min.
4,0-6,3 bar
8,7 l (voln˝ vzduch/prac. cyklus)
73 db (A)
aû 20 cykl˘/min.
N˝tovacÌ matice M3 - M8
(vöechny materi·ly)
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
Download

RU»N` N›TOVA»KY- na n˝tovacà matice a ˆrouby