Akce: „Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát
(poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát)“
strana 1(16)
D. Dokumentace objektů
1.
Dokumentace inženýrského objektu
1.2.
Stavebně konstrukční řešení
1.2.2. Statické posouzení
STATICKÝ VÝPOČET – oprava mostu
1.
VÝPOČTOVÉ PEVNOSTI MATERIÁLU
Ocel:
©2013 Ing. Aleš Kožnar – design, K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice, 602 522 974, [email protected], strana:. 1(16)
Akce: „Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát
(poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát)“
γ
M0 =
strana 2(16)
1,0
Výpočtová pevnost materálu
Ocel S 235:
Ocel S 275:
Ocel S 355:
Ocel S 450:
Rd = 235 N/mm2
Rd = 275 N/mm2
Rd = 355 N/mm2
Rd = 450 N/mm2
Beton
Fcd = αcc . fck . / γc
γc = 1,50 pro beton, 1,15 pro betonářskou ocel
αcc = 1,0 (doporučená hodnota)
Beton C16/20
Charakteristická pevnost = 16,0 MPa
Výpočtová pevnost fcd = 1,00 . (16,0 / 1,50) = 10,66 MPa
Beton C20/25
Charakteristická pevnost = 20,0 MPa
Výpočtová pevnost fcd = 1,00 . (20,0 / 1,50) = 13,33 MPa
Beton C25/30
Charakteristická pevnost = 25,0 MPa
Výpočtová pevnost fcd = 1,00 . (25,0 / 1,50) = 16,66 MPa
Beton C30/37
Charakteristická pevnost = 30,0 MPa
Výpočtová pevnost fcd = 1,00 . (30,0 / 1,50) = 20,00 MPa
Betonářská ocel
fyk = 600 MPa
fymax = max. 1,30 . fyk
2.
LITERATURA
ČSN EN 1990:
ČSN EN 1990 ZMĚNA A1:
ČSN EN 1991-1-1:
ČSN EN 1991 – 2:
ČSN 73 6222:
ČSN EN 1993-1-1:
ČSN EN 1993-2:
Zásady navrhování konstrukcí (73 0002)
Zásady navrhování konstrukcí (73 0002)
Zatížení konstrukcí (730035)
Zatížení konstrukcí – část 2: Zatížení mostů dopravou (73 6203)
Zatížitelnost mostů pozemních komunikací
Navrhování ocelových konstrukcí (73 1401)
Navrhování ocelových konstrukcí – část 2: Ocelové mosty
ČSN EN 1992-1-1:
ČSN EN 1996-1-1:
ČSN EN 1995-1-1:
ČSN EN 338:
IDA NEXIS 32:
Navrhování betonových konstrukcí (73 1201)
Navrhování zděných konstrukcí (73 1101)
Navrhování dřevěných konstrukcí (73 1701)
Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti (731711)
Statický 3D software
©2013 Ing. Aleš Kožnar – design, K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice, 602 522 974, [email protected], strana:. 2(16)
Akce: „Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát
(poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát)“
3.
strana 3(16)
ZATÍŽITELNOST MOSTU DLE ČSN 73 6222
ZATÍŽITELNOST NORMÁLNÍ (Vn)
Největší okamžitá celková hmotnost jednoho vozidla. Vozidla této hmotnosti mohou přejíždět
most bez dopravních omezení (v libovolném počtu). Provoz chodců a cyklistů není omezen.
ZATÍŽITELNOST VÝHRADNÍ (Vr)
Největší okamžitá celková hmotnost vozidla, která smí přejíždět přes most jako jediné, tj. za
vyloučení ostatních silničních vozidel, avšak bez dalších dopravních omezení. Provoz chodců
a cyklistů ve vyhrazených pásech je zachován.
ZATÍŽITELNOST VYJMEČNÁ (Ve)
Největší okamžitá celková hmotnost vozidla nebo zvláštní soupravy, které smí přejet přes
most pouze za vyloučení veškeré ostatní dopravy (včetně chodců a cyklistů) a za dodržení
dalších omezujících opatření (přejezd předepsanou rychlostí, dodržení stanovené stopy).
ZATÍŽITELNOST NA JEDNU NÁPRAVU (Vaj)
Největší okamžitá přípustná hmotnost připadající na jednu jednoduchou nápravu vozidla.
ZATÍŽITELNOST ROVNOMĚRNÝM ZATÍŽENÍM
Největší přípustné zatížení dopravou v kN/m2 při zatížení účinné plochy zatěžovacího
prostoru mostu
4.
VYZNAČENÍ ZATÍŽITELNOSTI NA MOSTECH DLE ČSN 73 6222
• U každého mostu, jehož normální zatížitelnost je nižší než 26 t, popřípadě výhradní
zatížitelnost je nižší než 48 t, je nutné osadit příslušnou dopravní značku, popřípadě
dodatkovou tabulku s nápisem „jediné vozidlo…t“, které omezují okamžitou celkovou
hmotnost vozidel. Hodnota zatížitelnosti se uvádí v tunách.
• Pokud je normální zatížitelnost větší nebo rovna 26 t a výhradní zatížitelnost je menší
než 48 t, je nutné osadit jak příslušnou silniční dopravní značku (např. 28 t), tak
dodatkovou tabulku (např. „Jediné vozidlo 35 t).
• U mostů, u kterých byla stanovena zatížitelnost na jednu nápravu nižší než 11,5 t, je
nutné navíc osadit dodatkovou značku, vyžadující omezení zatížení na jednu nápravu.
Hodnota se uvádí v desetinách tun.
• U veřejných lávek pro chodce a cyklisty, jejichž normální zatížitelnost je menší
hodnota stanovená podle ČSN EN 1991-2, je nutno omezit pěší provoz zmenšením
šířky průchozího prostoru.
• U mostů s nevyloučeným provozem chodců a cyklistů, jejichž zatížitelnost
rovnoměrným zatížením je menší než 2,50 kN/m2, je nutné omezit pěší provoz na
vozovce a na chodnících informativní tabulkou (např. upozorňující na zákaz shluku
osob).
5.
STATICKÉ SCHEMA
©2013 Ing. Aleš Kožnar – design, K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice, 602 522 974, [email protected], strana:. 3(16)
Akce: „Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát
(poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát)“
6.
strana 4(16)
ZATÍŽENÍ
ZS1: Vlastní tíha konstrukce, fd = 1,35
Vlastní generace zatížení statickým programem
ZS2: Stálé zatížení, fd = 1,35
Mostovka
Asfaltový beton tl. 50mm
Betonová deska tl. 150mm
Ztracené bedněná tl. 6mm
Celkem
0,05 . 24,0 =
0,15 . 24,0 =
0,006 . 78,50 =
1,20 kN/m2
3,60 kN/m2
0,47 kN/m2
5,27 kN/m2
Celkem na vnitřní nosník
Celkem na krajní nosník
qn1 = 5,27 . 0,65 =
qn2 = 5,27 . 0,65 . 0,5 =
3,43 kN/bm
1,72 kN/bm
Zábradlí:
Jökl 60/60/4 dole a nahoře
Jökl 60/60/4 sloupek 5 x
Kulatina d 12mm 84 x
Celkem
0,150 kN/bm
0,025 kN/bm
0,065 kN/bm
0,240 kN/bm
©2013 Ing. Aleš Kožnar – design, K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice, 602 522 974, [email protected], strana:. 4(16)
Akce: „Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát
(poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát)“
strana 5(16)
-2.0
-3.4
-3.4
-3.4
-3.4
-3.4
-2.0
-2.0
-3.4
-3.4
-3.4
-3.4
-3.4
-2.0
ZS3: NORMÁLNÍ ZATÍŽITELNOST – poloha A (Zatěžovací schéma LM1),
fd = 1,35; dynamický součinitel δ1 = 1,25 (celkem 1,6875)
w = 3,90 m
nI = 1
wI = 3,0 m
w – 3,0 m = 0,90m
**jednotkové rovnoměrné zatížení
vn1 = 1,0 kN/m2
Va1 = 100 kN
2,5vn1 = 2,5 kN/m2
Va = 100 vn (kN)
Vnw = 4/3 Va (kN)
Vn = 1/10 Vnw (t)
Zatížení na zadní nápravu
Tíha vozidla, které odpovídá normální zatížitelnost
Normální zatížitelnost
Vlastní frekvence mostní konstrukce
f = 90,6 Ld -0,923 = 90,6 . 12,80 -0,923 = 8,61 Hz
δ1 = 1,25
δ2 = 1,20
δ3 = 1,15
Napětí v hlavním nosníku mostu od vlastní tíhy a stálých zatížení σ A:
σ A = 91,66 MPa
Napětí od jednotkového zatížení (***) seskupením dopravy – LM1 σ B:
σ B = 130,72 MPa
Celkové pružné mezní napětí pro konstrukci = 0,95 Rd = 0,95 . 355 = 337,25 MPa
Rezerva pro zatížení od LM1:
337,25 – (91,66 + 130,72) = 114,87 MPa
vn: Navýšení zatížení od LM1:
vn = (130,72 + 114,87) / 130,72 = 1,878
→
©2013 Ing. Aleš Kožnar – design, K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice, 602 522 974, [email protected], strana:. 5(16)
Akce: „Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát
(poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát)“
Va = 100 . 1,878 = 187,87 kN
Vnw = 4/3 . 187,87 = 250,49 kN
Vn = 1/10 . 250,49 = 25 t
strana 6(16)
Zatížení na zadní nápravu
Tíha vozidla, které odpovídá normální zatížitelnost
Normální zatížitelnost
Největší okamžitá celková hmotnost jednoho vozidla. Vozidla této hmotnosti mohou
přejíždět most bez dopravních omezení (v libovolném počtu). Provoz chodců a cyklistů
není omezen.
-1.5
-3.1
-3.1
-3.1
-3.1
-3.1
-1.5
-1.5
-3.1
-3.1
-3.1
-3.1
-3.1
-1.5
-93.9
-93.9
ZS4: NORMÁLNÍ ZATÍŽITELNOST – poloha B (Zatěžovací schéma LM1),
fd = 1,35; dynamický součinitel δ1 = 1,25 (celkem 1,6875)
©2013 Ing. Aleš Kožnar – design, K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice, 602 522 974, [email protected], strana:. 6(16)
Akce: „Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát
(poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát)“
strana 7(16)
-1.5
-3.1
-3.1
-3.1
-3.1
-3.1
-1.5
-1.5
-3.1
-3.1
-3.1
-3.1
-3.1
-1.5
-93.9
-93.9
ZS5: VÝHRADNÍ ZATÍŽITELNOST – poloha A,
fd = 1,35; dynamický součinitel δ1 = 1,25 (celkem 1,6875)
Bude vypočtena pro dvounápravové vozidlo…1/4Vr +3/4Vr
w = 3,90 m
nI = 1
wI = 3,0 m
w – 3,0 m = 0,90m
Vnw = 10,0 kN – umístění dle winklerova pravidla
Napětí v hlavním nosníku mostu od vlastní tíhy a stálých zatížení σ A:
σ A = 91,66 MPa
Napětí od jednotkového zatížení dvounápravového vozidla (2NV) σ B:
σ B = 8,05 MPa
Celkové pružné mezní napětí pro konstrukci = 0,95 Rd = 0,95 . 355 = 337,25 MPa
Rezerva pro zatížení od LM1:
337,25 – (91,66 + 8,05) = 237,54 MPa
vn: Navýšení zatížení od 2NV:
©2013 Ing. Aleš Kožnar – design, K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice, 602 522 974, [email protected], strana:. 7(16)
Akce: „Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát
(poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát)“
strana 8(16)
vn = (8,05+ 237,54) / 8,05 = 30,50
→
Vnw = 10 . 30,50 = 305,08 kN
Vn = 1/10 . 305,08 = 30 t
Tíha vozidla, které odpovídá výhradní zatížitelnost
Výhradní zatížitelnost
Největší okamžitá celková hmotnost vozidla, která smí přejíždět přes most jako jediné,
tj. za vyloučení ostatních silničních vozidel, avšak bez dalších dopravních omezení.
Provoz chodců a cyklistů ve vyhrazených pásech je zachován.
-112.5
-37.5
-112.5
-37.5
ZS6: VÝHRADNÍ ZATÍŽITELNOST – poloha B,
fd = 1,35; dynamický součinitel δ1 = 1,25 (celkem 1,6875)
-112.5
-37.5
-112.5
-37.5
7.
KOMBINACE ZATÍŽENÍ
Výpis nebezpečných kombinací na únosnost
1/ 1 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2
2/ 2 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.69*ZS3
3/ 2 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.69*ZS4
4/ 2 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.69*ZS5
5/ 2 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.69*ZS6
©2013 Ing. Aleš Kožnar – design, K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice, 602 522 974, [email protected], strana:. 8(16)
Akce: „Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát
(poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát)“
strana 9(16)
Výpis nebezpečných kombinací na použitelnost
1/ 1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2
2/ 2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS3
3/ 2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS4
4/ 2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS5
5/ 2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS6
8.
PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY
+z
+y
IPE400
Průřez č. 1 - IPE400
Materiál : 3 - S 355
A
:
Ay/A :
Iy :
Iyz :
Iw :
Wely :
Wply :
cy :
iy :
dy :
Obrys :
9.
8.446000e+003 mm^2
0.509
2.313000e+008 mm^4
0.000000e+000 mm^4
4.968548e+011 mm^6
1.156000e+006 mm^3
1.308000e+006 mm^3
90.00 mm
165.49 mm
0.00 mm
Az/A :
Iz :
It :
0.391
1.318000e+007 mm^4
5.108000e+005 mm^4
Welz :
Wplz :
cz :
iz :
dz :
1502.80 mm
1.464000e+005 mm^3
2.300000e+005 mm^3
200.00 mm
39.50 mm
-0.00 mm
HLAVNÍ NOSNÍK IPE400 – S355
Vnitřní síly na nosníku:
Vnitřní síly na prutu(ech). Globální extrém
Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace
Skupina prutů :1/42
Skupina kombinací na únosnost :1/4
prut
28
12
1
37
3
pr.č.
kombi
1
dx
N
Vy
[mm]
[kN] [kN]
4
0.0 0.00 0.00
2 3200.0 0.00 0.00
3
0.0 0.00 0.00
4
0.00 0.00
2 2625.0 0.00 0.00
Vz
Mx
[kN]
[kNm]
146.32
0.05
-90.37
-0.00
0.08
71.50
-0.11
55.57
33.59
-0.02
My
Mz
[kNm]
[kNm]
259.27
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
389.91
0.00
©2013 Ing. Aleš Kožnar – design, K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice, 602 522 974, [email protected], strana:. 9(16)
Akce: „Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát
(poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát)“
strana 10(16)
252.0
280.7
216.9
247.6
389.9389.9
376.9
251.3
342.9342.9
333.8
252.0
280.7
216.9
389.9389.9
376.9
251.3
88.3
84.8
53.2
49.6
88.3
56.5
50.3
53.2
49.6
0.8 -41.5
-0.8
-53.1
-33.0
-56.5
-41.5
-88.3
-53.1
-84.8
-88.3
Napětí na nosníku:
Makro 1D - napětí. Globální extrém
Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace
Skupina maker :1/7
Skupina kombinací na únosnost :1/4
makro
prut
kombi
1
3
5
28
dx
mm
2 2625.0
4
0.0
Norm. napětí
- / + MPa
-337.15|
337.15
-224.18
224.18
Smyk. napětí
MPa
11.43
von Mises
- / + MPa
337.19
48.93
225.27
©2013 Ing. Aleš Kožnar – design, K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice, 602 522 974, [email protected], strana:. 10(16)
Akce: „Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát
(poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát)“
strana 11(16)
217.9
242.7
337.1337.1
325.9
187.5
-217.9
214.1
-242.7
217.3
296.5296.5
288.6
217.9
-187.5
242.7
-214.1
-337.1-337.1
-325.9
337.1337.1
325.9
187.5 -217.3
-296.5-296.5
-288.6
-217.9
-242.7
217.3 -187.5
-337.1-337.1
-325.9
-217.3
30.1
29.0
17.9
16.7
30.1
19.1
17.0
14.3
17.8
29.0
17.9
16.7
11.6
19.1
27.9
14.3
17.8
29.0
Posudek nosníku:
σ max = 337,19 MPa < Rd = 355 MPa (0,95 < 1,0)
Stabilita:
Vzpěr:
φA,B = 1,0 (Horní pásnice fixována mostovkou)
Boulení stěny:
ρn = 1,0; ρm = 1,0
/ρm = 145 8,6/373 (210/210)0,5 = 3,34/
φLAT = 1,0 (Horní pásnice fixována mostovkou)
Klopení stěny:
Posudek profilu číselně:
N
kN
0,0
0,0
σ1
σ2
My
Mz
kNm
kNm
390,00 0,00
390,00 0,00
σ ohyb σ tlak
337,37 0,00
337,37 0,00
Vzpěr
φA,B
1
1
σ max
337,37
337,37
Boulení
ρn
1,00
1,00
Rd
355,00
355,00
Boulení
ρm
1,00
1,00
Posudek
Profil
Profil
Klopení
φLAT
1,00
1,00
A
wy / e+3 wz / e+3
mm2 mm3
mm3
8446 1156,00
146,4
8446 1156,00
146,4
Využití průřezu
Vyhovuje
95,034%
95,034%
Vyhovuje
Deformace nosníku od stálého zatížení (Vlastní tíha konstrukce + tíha mostovky a zábradlí)
Relativní deformace na makru(ech) Globální extrém
Skupina maker :1/7
©2013 Ing. Aleš Kožnar – design, K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice, 602 522 974, [email protected], strana:. 11(16)
Akce: „Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát
(poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát)“
strana 12(16)
Skupina kombinací na použitelnost :1
makro
4
7
1
prut
kombi
21
37
1
6
dx
ux
uy
[mm] [mm] [mm]
1 2625.0 0.00 0.00
3200.0 0.00 0.00
0.00 0.00
2666.7 0.00 0.00
533.3 0.00 0.00
uz
fix
fiy
fiz
[mm]
[mrad] [mrad] [mrad]
-27.58
0.00
0.00
0.00
0.08
-19.53
1.29
0.00
-0.08
-19.53
1.29
0.00
1.33
-16.85
-0.07
0.00
-1.33
-16.85
-0.02
0.00
Relativní deformace na makru(ech) Globální extrém
Skupina maker :1/7
Skupina kombinací na použitelnost :1
makro
4
prut
kombi
21
dx
ux uy
uz
[mm]
1 2625.0 0.0 0.0 1 / 464
fix
fiy
fiz
0.00
0.00
0.00
Deformace nosníku od nahodilého zatížení (Normální zatížitelnost)
Relativní deformace na makru(ech) Globální extrém
Skupina maker :1/7
Skupina kombinací na použitelnost :1/2
makro
1
7
1
prut
kombi
3
39
1
6
dx
ux
uy
[mm] [mm] [mm]
2 2625.0 0.00 0.00
0.00 0.00
3022.2 0.00 0.00
177.8 0.00 0.00
uz
fix
fiy
fiz
[mm]
[mrad] [mrad] [mrad]
-52.20
2.59
0.00
0.00
3.56
-33.94
-0.00
0.00
2.79
-34.76
2.13
0.00
-2.79
-34.77
0.71
0.00
Relativní deformace na makru(ech) Globální extrém
Skupina maker :1/7
Skupina kombinací na použitelnost :1/2
makro
prut
1
kombi
3
dx
ux uy
uz
[mm]
2 2625.0 0.0 0.0 1 / 245
fix
fiy
fiz
0.00
0.00
0.00
Deformace nosníku od nahodilého zatížení (Výhradní zatížitelnost)
Relativní deformace na makru(ech) Globální extrém
Skupina maker :1/7
Skupina kombinací na použitelnost :1/2
makro
1
7
1
2
prut
3
39
1
11
kombi
dx
ux
uy
[mm] [mm] [mm]
2 2625.0 0.00 0.00
0.00 0.00
2844.4 0.00 0.00
2636.7 0.00 0.00
uz
fix
fiy
fiz
[mm]
[mrad] [mrad] [mrad]
-50.03
4.08
-0.30
0.00
5.15
-22.60
-0.13
0.00
2.60
-31.93
3.12
0.00
-2.86
-32.97
1.35
0.00
Relativní deformace na makru(ech) Globální extrém
Skupina maker :1/7
Skupina kombinací na použitelnost :1/2
©2013 Ing. Aleš Kožnar – design, K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice, 602 522 974, [email protected], strana:. 12(16)
Akce: „Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát
(poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát)“
makro
prut
1
kombi
3
dx
ux uy
uz
[mm]
2 2625.0 0.0 0.0 1 / 256
strana 13(16)
fix
fiy
fiz
0.00
0.00
0.00
Deformace nosníku celková
Relativní deformace na makru(ech) Globální extrém
Skupina maker :1/7
Skupina kombinací na použitelnost :1/5
makro
1
7
1
prut
kombi
3
39
3
1
6
dx
ux
uy
[mm] [mm] [mm]
2 2625.0 0.00 0.00
4
0.00 0.00
5
0.00 0.00
2 2844.4 0.00 0.00
4 177.8 0.00 0.00
uz
fix
fiy
fiz
[mm]
[mrad] [mrad] [mrad]
-79.63
2.53
0.00
0.00
5.21
-50.03
-0.13
0.00
-5.21
-50.03
-0.13
0.00
4.12
-50.83
1.93
0.00
-4.17
-51.57
1.07
0.00
Relativní deformace na makru(ech) Globální extrém
Skupina maker :1/7
Skupina kombinací na použitelnost :1/5
makro
1
10.
prut
kombi
3
dx
ux uy
uz
[mm]
2 2625.0 0.0 0.0 1 / 161
fix
fiy
fiz
0.00
0.00
0.00
HLAVNÍ NOSNÍK IPE400 – S355 + BETON DESKA C30/25
Při propojení desky mostovky tl. 160mm a nosníků IPE400 bude deformace značně omezena.
Průřez:
©2013 Ing. Aleš Kožnar – design, K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice, 602 522 974, [email protected], strana:. 13(16)
Akce: „Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát
(poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát)“
strana 14(16)
t 160
B 650
B 25
IPE400
+z
S 355
+y
I+BD (IPE400,650,160)
Průřez č. 2 - I+BD (IPE400,650,160)
Materiál : 3 - S 355
1 IPE400 - S 355
2 P160/650 - C25/30
A
:
Ay/A :
Iy :
Iyz :
Iw :
Wely :
Wply :
cy :
iy :
dy :
Obrys :
2.330526e+004 mm^2
0.810
6.852733e+008 mm^4
0.000000e+000 mm^4
1.489891e+012 mm^6
1.810495e+006 mm^3
1.346376e+006 mm^3
90.00 mm
171.48 mm
0.00 mm
Az/A :
Iz :
It :
0.833
5.362738e+008 mm^4
1.303583e+009 mm^4
Welz :
Wplz :
cz :
iz :
dz :
2762.80 mm
1.650073e+006 mm^3
3.550048e+006 mm^3
378.50 mm
151.69 mm
14.25 mm
Deformace:
Relativní deformace na makru(ech) Globální extrém
Skupina maker :1/7
Skupina kombinací na použitelnost :1/5
makro
2
6
2
prut
kombi
9
33
9
7
12
dx
ux
uy
[mm] [mm] [mm]
2 2625.0 0.00 0.00
4
0.00 0.00
5
0.00 0.00
2 3022.2 0.00 0.00
4 177.8 0.00 0.00
uz
fix
fiy
fiz
[mm]
[mrad] [mrad] [mrad]
-25.85
0.07
0.04
0.00
0.46
-22.19
-0.13
0.00
-0.46
-22.19
-0.13
0.00
1.35
-17.28
0.05
0.00
-1.31
-15.92
0.07
0.00
Relativní deformace na makru(ech) Globální extrém
Skupina maker :1/7
Skupina kombinací na použitelnost :1/5
makro
2
prut
kombi
9
dx
ux uy
uz
[mm]
2 2625.0 0.0 0.0 1 / 495
fix
fiy
fiz
0.00
0.00
0.00
©2013 Ing. Aleš Kožnar – design, K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice, 602 522 974, [email protected], strana:. 14(16)
Akce: „Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát
(poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát)“
strana 15(16)
Limitní deformace pouze doporučená hodnotou L/300
Max. deformace L/495 < L/300
Kontrolní napětí v betonu:
Makro 1D - napětí. Globální extrém
Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace
Skupina maker :1/7
Skupina kombinací na únosnost :1/5
Horní vlákno průřezu.
makro
prut
kombi
2
9
dx
mm
2 2625.0
2
7
5
0.0
Norm. napětí
- / + MPa
-14.05|
0.00
-0.00
0.00
Smyk. napětí
MPa
0.08
von Mises
- / + MPa
14.05
0.57
0.99
Smyk. napětí
MPa
1.42
von Mises
- / + MPa
202.10
4.58
7.93
Posudek nosníku:
σ max = 14,05 MPa < Rd = 16,66 MPa (0,843 < 1,0)
Kontrolní napětí v oceli:
Makro 1D - napětí. Globální extrém
Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace
Skupina maker :1
Skupina kombinací na únosnost :1/5
Spodní vlákno průřezu.
makro
prut
kombi
1
3
dx
mm
2 2625.0
1
1
3
0.0
Norm. napětí
- / + MPa
0.00|
202.09
0.00
0.00
Posudek nosníku:
σ max = 202,10 MPa < Rd = 355 MPa (0,569 < 1,0)
235.9
265.3
231.4
262.2
365.9365.9
355.8
243.2
235.9
265.3
356.5356.5
348.0
234.3
365.9365.9
355.8
243.2
©2013 Ing. Aleš Kožnar – design, K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice, 602 522 974, [email protected], strana:. 15(16)
Akce: „Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát
(poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát)“
11.
strana 16(16)
ZATÍŽITELNOST MOSTU
ZATÍŽITELNOST NORMÁLNÍ Vn = 25,0 t
Největší okamžitá celková hmotnost jednoho vozidla. Vozidla této hmotnosti mohou přejíždět
most bez dopravních omezení (v libovolném počtu). Provoz chodců a cyklistů není omezen.
ZATÍŽITELNOST VÝHRADNÍ Vr = 30,0 t
Největší okamžitá celková hmotnost vozidla, která smí přejíždět přes most jako jediné, tj. za
vyloučení ostatních silničních vozidel, avšak bez dalších dopravních omezení. Provoz chodců
a cyklistů ve vyhrazených pásech je zachován.
• U každého mostu, jehož normální zatížitelnost je nižší než 26 t, popřípadě výhradní
zatížitelnost je nižší než 48 t, je nutné osadit příslušnou dopravní značku, popřípadě
dodatkovou tabulku s nápisem „jediné vozidlo…t“, které omezují okamžitou celkovou
hmotnost vozidel. Hodnota zatížitelnosti se uvádí v tunách. Bude osazena dopravní
značka nosnosti mostu 25,0 t a dodatková tabulka s nápisem
„jediné vozidlo 30,0 t“.
• Pokud je normální zatížitelnost větší nebo rovna 26 t a výhradní zatížitelnost je menší
než 48 t, je nutné osadit jak příslušnou silniční dopravní značku (např. 28 t), tak
dodatkovou tabulku (např. „Jediné vozidlo 35 t). (Netýká se tohoto mostu).
• U mostů, u kterých byla stanovena zatížitelnost na jednu nápravu nižší než 11,5 t, je
nutné navíc osadit dodatkovou značku, vyžadující omezení zatížení na jednu nápravu.
Hodnota se uvádí v desetinách tun. (V našem případě 22,5 t – tedy bez značky).
V Jilemnici dne 20.6.2013
Ing. Aleš Kožnar
©2013 Ing. Aleš Kožnar – design, K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice, 602 522 974, [email protected], strana:. 16(16)
Download

07_Statický výpočet Oprava mostu.pdf