www.jabloneckyzpravodaj.cz
OBČASNÍK
ROČNÍK VI
NEPRODEJNÉ
jabloneckÝ
z p r av o d a j
ZÁŘÍ
2012
volební podzim
Vážení čtenáři, podzim bude prý příjemný,
jak prorokují meteorologové. Především pak
bude volební a to přinese nejen kandidátům
do krajského zastupitelstva a Senátu horké
chvilky. Samozřejmě jsme se tomuto tématu
v tomto vydání také věnovali, ale naším hlavním obsahem jsou události z města, například
chystaná výstavba onkologické ambulance
v areálu jablonecké nemocnice.
Vězte, že zákon o církevních restitucích opravy krajských silnic nevyřeší. Krajské a nakonec
i senátní volby jsou o nás, o tom, jak se nám
bude v libereckém kraji žít. Proto přijďte k volbám a zvolte ty, kteří jsou zárukou zdravého
rozvoje.
Přejeme vám pěkné chvilky s jabloneckým
zpravodajem a dobrou volbu v říjnu.
redakce
Z OBSAHU:
Rekonstrukce mostu v Jablonci
Krajské volby 2012
O církevních restitucích
Chci pomoci našemu regionu
2
4
8
18
Soutěž pro mládež
o hodnotné ceny
ŽIVOT ROMŮ
V ČESKU
čtěte na straně 10
ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VYTIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍŘE
www.jabloneckatiskarna.cz
dění ve městě
Tak nám to zase začíná
Rok a pár měsíců utekl jako voda a na billboardech, plakátech, v novinových článcích či jiných masmediálních výkladních skříních se opět objevují více či méně sympatické
tváře usilující o přízeň voličů v následujících volbách. A že
jich je hned několik. Na podzim nás čekají senátní a krajské
a na začátku nového roku další - prezidentské. Své kandidáty představují jak skutečné politické strany, tak ti, kteří
se stranami být necítí ať už proto, že prostě nemají žádné
členy či podporovatele, a nebo proto, že to právě není úplně
in. Další tváře chrlí více či méně politické spolky a více či
méně nezávislá hnutí. Za hrozného skřípotu se k životu
budí a z rakví zaprášených časem vystupují různé více či
méně živé politické mrtvoly. Také krejčí se musejí ohánět,
aby stačili ušít spoustu nových kabátů pro ty, kteří se před
každými volbami rádi obléknou do nového – rádoby čistého
– perspektivního a neokoukaného. I v Jablonci nám běhá
pár takových, co by na zimu oblékli půl azylového domu.
Naši oranžoví kolegové zatím vedou o několik délek, tedy
pokud se jedná o množství plakátů a slibů. Až se člověk
musí zase divit, kde na to berou – tedy nejenom peníze, ale
i invenci. Místo zrušení poplatků u lékaře a slibování 
Miloš Vele: Rekonstrukce mostu stála 13,4
Rok trvající práce na rekonstrukci mostu v Kamenné ulici konečně
zdárně skončily a tak tato důležitá součást dopravního uzlu
ve městě začíná opět plnit svůj účel. Náměstka primátora
Ing. Miloše Vele, který má na starosti finance města,
jsem se zeptal na obtíže, které stavbu provázely.
 Miloši, co bylo největším kamenem úrazu při rekonstrukci?
Tak asi nejvíce komplikací způsobila překládka inženýrských sítí uložených v mostní konstrukci, konkrétně
tři vodovodní řady, plynovod, veřejné osvětlení a kabely
energetiky, které musely být po dobu rekonstrukce přeloženy na provizorní mostek a pak vráceny zpět. Proto došlo
k přerušení dodávek energií a vody v centru města. Celá
jeho generální oprava trvala rok a město přišla na 13,4
milionu korun. V této částce jsou zahrnuty i zmíněné přeložky inženýrských sítí, které jsou v útrobách mostu uloženy.
Práce na vlastní mostní konstrukci stály 8,9 milionu korun
a dalších 4,5 milionu spolykaly právě přeložky sítí.
 Z dokončení prací máš jistě radost.
V tuto chvíli mohu s radostí říci, že Most v Kamenné
ulici byl dokončen, 29. srpna slavnostně otevřen a předán
do užívání veřejnosti. V rámci této akce byly vybudovány
nové chodníky od mostu až na dolní náměstí. Od 3. září se
sem vrátí i autobusová doprava a cestující budou využívat
nových moderních zastávek.

STRANA 2
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2012
dění ve městě
13. důchodů mobilizují republiku církevními
restitucemi a reformními tématy. Žádný
z vítězů v následujících volbách tyto oblasti
sice řešit nebude, ale na těch plakátech se
to tak pěkně vyjímá.
Moc by mě zajímalo, proč ta témata pořád mění, když nic z toho, co slibují, nikdy
nerealizují. Rád bych jim zdarma doporučil
universální slogany: „Nikdo vám nedá více,
než vám sociální demokracie slíbí“ nebo
také, „Nikdo (si) nerozdělí vaše peníze lépe
než sociální demokracie“.
I naše strana modrého ptáka se na volby
pilně připravuje. Volební rozpočty byly sníženy, jak velí doba. Hledají se nové cesty,
jak za co nejméně peněz zahrát co nejvíce
volební muziky. Připravujeme volební strategii a program, volíme priority. Za naši
jabloneckou oblast jsme jako nosná témata zvolili dopravní dostupnost a cestovní
ruch. Dopravní dostupnost je pro nás totiž
základní podmínkou jakéhokoli dalšího
rozvoje. Ať už se to týká nových pracovních
příležitostí nebo školství nebo zdravotnictví.
Bez moderních dopravních komunikací se
neobejdeme. Propojení Jablonce a Liberce,
Liberce a Frýdlantu, dálniční propojení Liberce a Budyšína, dálnice R35 na Hradec,
modernizace železniční tratě Liberec –
Tanvald – Harrachov a mnoho dalších. Tyto
záležitosti se přímo či nepřímo budou týkat
nové krajské reprezentace.
Pokud jde o cestovní ruch, ten je v našem
regionu takříkajíc všude kolem nás, ale
jeho potenciál je na rozdíl od našich sousedů v Německu či Polsku využíván velmi
omezeně. Zde jsou pro nás hlavními tématy
Jizerská magistrála; cyklostezka Odra-Nisa
propojující pramen řeky, Jablonec, Liberec
a Žitavu; kandidatura Ještědu do UNESCO
a podobné projekty, které jsou uchopitelné
alespoň v středoevropském měřítku. Kraj
musí být tvůrcem propagace a nositelem
projektů na této úrovni.
Protože celý náš volební program bude
zveřejněn velmi brzy, nechci se už dále
rozepisovat. Chtěl bych jenom ještě apelovat na ty, kteří mají pocit, že volit nemá
cenu: „Volbám, kandidátům a programům
věnujte alespoň zlomek času, jenž věnujete
televizním seriálům. A o tom, komu svěříte
na příští čtyři roky správu kraje, přemýšlejte
alespoň tak, jako o bance, které svěřujete
své úspory nebo od které si berete hypotéku.“ Už mnoho lidí zjistilo, že pěkná reklama
a sladké sliby můžou přijít setsakra draho.
Ty odstavce psané drobným písmem v příslušných smlouvách si totiž můžete s trochou životní zkušenosti přečíst mezi řádky
na každém volebním plakátu.
Ing. Petr Beitl
primátor města Jablonce nad Nisou
milionu korun
 A zastávka na Dolním náměstí zase
zmizí nebo zůstane?
Tuto zastávku po změně jízdních řádů
MHD 3. 9. 2012 zachováme, ale nikoliv
v její současné provizorní podobě. Vybudujeme moderní zastávku se stáním pro jeden
autobus. Ještě bych dodal, že rekonstrukce mostu zapadá do celkového konceptu
úpravy autobusového nádraží, která začala
v květnu loňského roku. Na to navazuje
i oboustranné zprovoznění Lipanské ulice
s vyústěním v ulici 5. května, kde musel být
přemístěn přechod pro chodce, přerušen
chodník a nahrazen vozovkou. V Lipanské
bude výstupní zastávka pro cestující některých dálkových spojů. Cílem těchto úprav bylo propojení městské, příměstské a dálkové
dopravy, které umožní pohodlnější a rychlejší cestování nejen obyvatelům města, ale
i návštěvníkům Jablonce.
 Když ses zmínil o ulici 5. května, je něco nového v řešení sporu města s manželi
Musilovými? V minulosti jsi mi říkal, že se
to chýlí ke konci a bude dohoda…
Máš pravdu, ale dnes mohu říci, že je vše
opravdu na konci, anebo lépe, na začátku
nové etapy. Myslím tím, že nic již nebrání
dokončení bulváru 5. května v Jablonci.
Jenom postesknu, těch deset let, co jsme
zmiňovaný objekt objížděli, bylo dlouhých.
Zrekapituluji, co se letos stalo. Po ukončení ročního vyjednávání s manželi Musilovými, došlo k vzájemné dohodě o způsobu,
kterým by bylo možno dojít k závěru kauzy
a nečekat na rozhodnutí soudu. Výsledkem tohoto celého maratonu bylo uzavření
směnné smlouvy, kterou jsem začátkem
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2012
letošního roku předkládal ke schválení zastupitelstvu. Zde jsem byl mile překvapen,
že ostatní kolegové zastupitelé pochopili
vážnost tohoto vleklého sporu a takřka
všichni přítomní uzavření smlouvy podpořili.
Po vyřešení několika komplikací v právní
rovině došlo letos v srpnu k převodu objektu
na město Jablonec.
Ještě zmíním, co smlouva obsahovala
a co jsme za tento objekt na 5. květnu
zaplatili. Manžele Musilovi za tento objekt
získali dům ve Skřivánčí ulici č.p. 12 a finanční vyrovnání ve výši 6 mil. korun. Cena
objektu ve Skřivánčí 12 byla znalcem stanovena na 1.5 milionu korun. Cena objektu
v 5. květnu byla stanovena na 5 milionu
korun. A na závěr to nejdůležitější. V současné době se připravuje prodej objektu na
5. květnu ŘSD, což bude realizátor dokončení zmiňovaného bulváru. Za tento prodej
město očekává částku 5 milionu korun.
Po ukončení této poslední transakce bude
objekt zdemolován vlastníkem a bude to
ŘSD, které bude celou demolici hradit.
Takto to vypadá, že je to vlastně strašně
jednoduché, ale byl to běh na dlouhou trať.
Ukázalo se, že stačí sebrat odvahu, najít si
cestu, potlačit emoce a začít opravdu konstruktivně jednat. Jen škoda těch deseti let
a tím myslím škoda pro obě strany.
 Ještě bych se na závěr zeptal na již
standardní evergreen města:
jak vypadá jednání s JTR?
V současné době nechci předbíhat událostem a více ti řeknu časem. Mohu jen
prozradit, že intenzivně jednáme o odkupu
podílu MVV a chtěli bychom, aby teplárnu
město získalo. Věřím, že bychom byli schopni občanům garantovat slušné ceny, které
odrážejí skutečné náklady. Ovšem je jasné,
že dnešní rozvodná síť je ve strašném stavu
a že bude nutná investice do přebudování
celé soustavy.
 Tak to necháme na příště a to už by
mohl být hotový i Tyršův park?
Také v to doufám. Vyčlenili jsme necelý
milion na úpravu parku. Hlavní problém je
v nefunkčních jezírkách a v sedmdesátých
letech vyasfaltovaných chodnících. Současná ražba protipovodňové štoly nám umožní
použít vytěženou žulovou drť jako drenážní
vrstvu k zasypání betonových jezírek. Práce
by měly být hotovy v průběhu září, tak to pak
můžeme zhodnotit.
 Já ti děkuji za rozhovor a doufám,
že už za tebou příště půjdu po nových
schodech.
Díky taky. Přeji všem čtenářům dobrý
star t do nového školního roku. K těm
schodům u radnice jen dodám, že nové
nebudou, tedy alespoň ne všechny. Ty
kvádry, které bylo možné použít, se vrátily na své místo a nahrazeny byly jen ty
zničené.
Bc. Vladimír Kordač
STRANA 3
k r a j s k é v o l b y 2 012
Volby do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů proběhnou 12. – 13. října 2012
1. Ing. Eva Bartoňová
státní tajemnice, náměstkyně ministra Školství, tělovýchovy a mládeže ČR
Česká Lípa
Na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy pracuje od roku 2005, nejdříve jako reditelka
odboru mládeže. Ve státní správě či samosprávě působí od začátku 90. let – jako tajemnice
Městského úřadu v České Lípě, vedoucí odboru na Úřadu práce v České Lípě a náměstkyně
hejtmana Libereckého kraje.
S Vámi to prosadím
STRANA 4
2. MUDr. Vladimír Šámal
lékař
Liberec
3. Ing. Petr Beitl
primátor města Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou
4. Mgr. Hana Doležalová
důchodkyně
Lomnice nad Popelkou
5. Mgr. Vladimír Richter
starosta města Jilemnice
Jilemnice
6. Ing. Karel Dlouhý
stavební inženýr
Jablonec nad Nisou
7. Jan Stejskal
manažer
místostarosta města Česká Lípa
Česká Lípa
8. Petr Polák
starosta města Tanvald
Tanvald
9. Ing. Dan Ramzer
starosta města Frýdlant v Čechách
Frýdlant
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2012
k r a j s k é v o l b y 2 012
10. JUDr. Jaroslav Švehla
místostarosta města Cvikov
Cvikov
11. MUDr. Vít Šlechta
lékař
Libštát
12. Mgr. Marek Hotovec
starosta města Smržovka
Smržovka
13. Ing. Jiří Pavlů
stavební inženýr
Semily
14. Martin Chaloupka
orlojář, betlémář
Chrastava
15. Věra Kalousová
vedoucí sekretariátu
Nový Bor
16. MgA. Hana Kašparová
architektka, Liberec
27. Pavel Vjater
technolog, konstruktér, Zahrádky
37. Mgr. Petr Karásek
projektant – geofyzik, Jablonec n. N.
17. Veronika Juricová
studentka, Libštát
28. Mgr. Eva Stehlíková
ředitelka příspěvkové organizace
Česká Lípa
38. Bc. Petr Sadílek
starosta, Jablonné v Podještědí
18. Ing. Miloš Vele
náměstek primátora, Jablonec n. N.
39. Ing. Jaromír Pekař
místostarosta, Turnov
19. Ing. Michal Jaroš
konzultant IT, Doksy
29. Martin Romaňák
soukromý podnikatel
Jablonec nad Nisou
20. MUDr. Jana Jansová Kalousová
lékařka, Česká Lípa
30. PhDr. Zdeňka Kutínová
středoškolský pedagog, Liberec
41. Mgr. Petra Kašparová
ředitelka školy, Česká Lípa
21. Jindřich Kvapil
starosta obce Koberovy, Koberovy
31. Mgr. Otakar Špetlík
místostarosta města, Turnov
42. Ing. Boris Pospíšil
daňový poradce, Jablonec nad Nisou
22. Martin Bobek
místostarosta Český Dub
32. Ing. Jiří Nejedlo
soukromý podnikatel, Malá Skála
43. MUDr. Karel Tejnora
lékař, Česká Lípa
23. Luděk Opočenský
starosta, Libštát
33. Aleš Hylmar
živnostník, Dlouhý Most
24. Eva Vrátná
živnostník, Vratislavice nad Nisou
34. Bc. Zdeněk Krenický
tajemník MěÚ, Doksy
44. Petros Kalpakcis
sportovní manager a trenér
Jablonec nad Nisou
25. Ing. Miroslava Kynčlová
vedoucí finančního odboru, Jilemnice
35. Ing. Tomáš Sláma
ředitel Panachovy nemocnice
Turnov s.r.o., Turnov
26. Miroslav Pelta
předseda fotbalové asociace
Jablonec nad Nisou
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2012
36. Václav Krejčík
vedoucí provozu, Hrádek nad Nisou
40. Štěpán Křeček
student ekonomie, Liberec
45. Ing. Tomáš Hyka, Semily
46.
Vladimír Guttmann, Liberec
47.
Jaroslav Postl, Liberec
48.
Miroslav Novák, Česká Lípa
49.
Josef Vojtíšek, Semily
STRANA 5
k r a j s k é v o l b y 2 012
Všichni máme možnost změnit to,
co se nám nelíbí
V nedávno zveřejněném výzkumu jsem se dočetla,
že více než polovina lidí v našem kraji si nemyslí, že
volby mohou něco změnit. Není to pravda. Právě účast
ve volbách je tím nejdůležitějším krokem, pokud chcete
opravdovou změnu.
Rozbíhá se volební kampaň, ze všech stran se na vás
budou valit možné a často taky nemožné sliby. Je třeba
vzít rozum do hrsti a vzpomenout si, jak dopadly sliby
po posledních volbách, kolik z nich bylo skutečně splněno a kolik se objevuje po čtyřech letech znova v recyklované, nebo dokonce i ve zcela nezměněné podobě.
My neslibujeme nic, co by nemělo skutečně reálný
podklad. Chceme zdravé hospodaření s penězi kraje.
To znamená investice do skutečně potřebných věcí
a žádné peníze na zcela zbytečné funkce, byty pro radní
či drahá auta. Snížit provozní náklady krajského úřadu
i zastupitelstva o pět procent je naprosto reálné, stejně
jako opravdu otevřít hospic či připravit se zaměstnavateli program zaměstnávání absolventů tak, aby jich
několik set ročně nemířilo hned ze školy na úřad práce.
Ale bez vás se to ani mně, ani mým kolegům z kandidátky ODS nepovede. Každý hlas může být rozhodující. Vy rozhodnete, zda i další roky budeme mít silnice
v katastrofálním stavu, zda bude dominanta naše kraje
Ještěd dále rezivět a hospic budeme mít jen papíru.
Žijeme v krásném kraji, ale ani nám se nevyhýbají
problémy, které zasáhly celou republiku. Společně však
můžeme posunout mnohé k lepšímu, stačí jen chtít. Jen
s vámi můžeme změny skutečně prosadit.
Ing. Eva Bartoňová
kandidátka ODS na hejtmanku Libereckého kraje
Zdravé hospodaření
s penězi kraje
Ing. Eva Bartoňová
S Vámi to prosadím
Kandidátka na hejtmanku
Libereckého kraje
STRANA 6
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2012
k r a j s k é v o l b y 2 012
Jablonecká nemocnice je nepostradatelnou
součástí zdravotnictví v našem kraji
Čím je člověk starší, tím více vzpomíná
na své začátky. Svoji lékařskou kariéru
jsem začínal v roce
1994 právě v jab lonecké nemocnici,
na urologickém oddělení. Ačkoli jsem
později odešel pracovat do Liberce,
na jabloneckou nemocnici budu stále vzpomínat jako na místo mých prvních profesních krůčků, prvních operací, úspěchů, ale
i pocitů marnosti nad pacienty, kterým jsme
pomoci nedokázali.
Dnes již s jistým odstupem mohu říct, že
Nemocnice Jablonec nad Nisou měla jedno
velké štěstí. Vždy jí řídilo vedení, kterému
na osudu nemocnice záleželo. Nejenže
dokázali vybudovat novou nemocnici, ale
uměli především v posledních letech udržet
její provoz na velmi vysoké odborné úrovni
a investovat do nových metod a technologií.
Některá pracoviště, jako např. Gastroenterologické oddělení, které vede primář
MUDr. Nosek, patří k uznávaným pracovištím republikového formátu. Nemocnice
v současné době navíc pokrývá chirurgickou péči o pacienty z Tanvaldu. Je to dobrý
příklad spolupráce zdravotnických zařízení
v Libereckém kraji.
Současná medicína klade vysoké nároky
na odbornou erudici zdravotníků, kvalitní
materiální a technické vybavení. Nákladná
péče je proto logicky koncentrovaná do odborných center. Naproti tomu základní medicínské obory je třeba zachovat i v malých
spádových nemocnicích.
Stejně jako ostatní obyvatele Libereckého kraje trápí i občany Jablonce absence
hospice, zařízení pro poskytování péče o nevyléčitelně nemocné pacienty. Město Jablonec nad Nisou sice poskytlo současnému
vedení kraje lokalitu pro výstavbu hospice,
ale za čtyři roky se v této problematice nic
nestalo a vážně nemocným pacientům a jejich rodinám tak stále chybí pomocná ruka
ve velice těžkém životním období.
Naší prioritou ve zdravotnictví je poskytování kvalitní a dostupné zdravotnické péče
pro občany Libereckého kraje. Chceme, aby
všechna zdravotnická zařízení v našem kraji
spolupracovala, bez ohledu na to, zda jsou
krajská, městská či soukromá. Kraj by měl
jejich spolupráci podpořit, protože jedině
společně dokážeme vyjednat se zdravotními pojišťovnami ty nejlepší podmínky pro
naše pacienty. Chceme, aby hospic nebyl
jen slibem, ale aby náš kraj přestal skutečně být tím posledním, který tuto instituci nemá. Ale prosadit to mohu jen s Vaší pomocí.
MUDr. Vladimír Šámal
číslo 2 na kandidátce ODS
pro Krajské volby 2012
Střední školy se musí změnit,
aby jejich absolventi našli práci
Stále se píše
a mluví o tom, že
v České republice
kle sá vzdělanost.
Problém není v dětech, ale v současném systému středních škol. Učitelé se
na to snaží upozorňovat už nejméně
deset let, zatím marně. Nic se nezměnilo ani po spuštění halasně propagovaných státních maturit.
Stát živí velký počet škol, které mají velmi
malý počet žáků. Vyhazovat peníze za třídy,
ve kterých sedí pouze osm žáků, je luxus,
který si nemůžeme dovolit. Podporují se
hezky vypadající studijní obory, jejichž absolventi jsou velmi často na trhu práce neuplatnitelní. Chybí technické učební obory.
Za chvíli nebude k sehnání jediný elektrikář,
či opravář, zato odborníků na cestovní ruch
připadne na jedno volné pracovní místo
tucet. Tento problém musí koncepčně řešit
ministerstvo školství, žádná škola totiž
dobrovolně nepřizná, že připravuje děti tzv.
»na sklad«.
Skladbu nabízených oborů v jednotlivých
lokalitách je třeba uzpůsobit poptávce na trhu práce. Mimo to je nutné apelovat na rodiče, aby pomohli svým dětem najít takový
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2012
obor, který jim po absolvování umožní najít
dobré uplatnění v praxi. Nekvalitní školy
s maturitními obory, které vysílají do světa
spousty nezaměstnatelných absolventů,
je třeba přestat podporovat. Ušetřené prostředky se musí přesunout na zkvalitnění
výuky u žádaných oborů, především technického zaměření. Takové investice se vyplatí,
protože kvalitně proškolený technik snadno
najde práci.
Školy je třeba koncentrovat a specializovat. Například v našem kraji je naprosto zbytečně několik podfinancovaných,
špatně vybavených sklářských škol, i když
bychom mohli mít jednu, zato perfektní.
Absolventi takové exkluzivní školy by byli
na trhu práce žádaní, protože by byli pro
studium důkladně vybíráni a byla by jim
věnována maximální péče těch nejlepších
učitelů.
Chci touto cestou poprosit rodiče, aby
nevolili jen dobře znějící název oboru, ale
aby přemýšleli, jakou budoucnost jejich
dětem daný obor přinese. Každý nemůže
mít maturitu a ani ji mít nemusí. Společnost
by si měla uvědomit, že manuální práce
není podřadná, protože všichni potřebujeme schopné řemeslníky. Jejich práce je
vysoce ceněná, přesto jich neustále ubývá
a na učební obory se hlásí čím dál méně
dětí.
Státní maturita je správná myšlenka s cílem vyloučit tzv. »pseudostudenty«. Tito
středoškoláci studují maturitní obor, ačkoli
k jeho studiu nemají předpoklady. Přizpůsobováním náplně studia úrovni těchto žáků
tak postupem času došlo k úplné degradaci maturitní zkoušky, hlavně u nástaveb
na učilištích. Nikdo dnes netuší, jaké znalosti může od maturanta očekávat. Na pracovním trhu tak nyní maturitní vysvědčení
nemá žádnou váhu.
Je třeba garantovat minimální úroveň maturanta, hranici, pod niž se žádný absolvent
nedostane a vrátit tak maturitě její vážnost.
Tím se zlepší orientace zaměstnavatelů
a absolventi budou snáze uplatnitelní. Navrhované změny maturit s jednou úrovní
a vrácením hodnocení písemek z češtiny
zpět na školy, jdou dobrým směrem, ale jen
to nestačí. Kraj musí otevřít dialog středních škol se podnikateli v regionu a pomoci
jim přizpůsobit studijní programy tak, aby
dovednosti absolventů odpovídaly požadavkům jejich budoucích zaměstnavatelů. Dále
je třeba motivovat žáky i rodiče k odpovědnému výběru oboru. Budu se snažit, aby kraj
začal tuto svoji roli konečně plnit.
Hana Doležalová
číslo 4 na kandidátce ODS
pro Krajské volby 2012
STRANA 7
o restitucích
Církevní restituce pohledem poslankyně
Ze zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi
se stalo zejména snahou ČSSD jedno z dominantních témat volebního podzimu.
Zajisté kontroverzní téma je zamlženo řadou mýtů a polopravd. Proto jsem
požádal jabloneckou poslankyni JUDr. Ivanu Weberovou o její pohled na věc.
 Ivo, předpokládám, že jako právnička
ses s návrhem zákona dobře seznámila.
Pokud je mi známo, tak to byl právě tvůj
návrh, který přenáší důkazní břemeno
ze státu na církve, takže, hodnověrnost
každé jednotlivé položky bude nutné prokázat až v samotném průběhu restitucí.
O tom, zda je žádost o vydání konkrétního
majetku oprávněná, bude podobně jako
u původních restitucí v devadesátých
letech rozhodovat Pozemkový úřad,
soud, případně Lesy ČR.
Ano, je to pravda, v původním návrhu
bylo důkazní břemeno na povinné osobě,
tedy na Pozemkovém fondu, Lesech ČR
a dalších organizačních složkách státu. Při
takovém množství vydávaného majetku by
ale nebylo možné, aby tyto státní organizace byly schopny samy prokazovat, že je
případně žádost neoprávněná. Proto jsem
tedy tento návrh podala a podařilo se mi
pro něj získat podporu. V podobném duchu jsem podala ještě jeden pozměňovací
návrh týkající se majetků, které jsou v katastru nemovitostí dosud evidovány jako
majetek církví.
Přesto bude ale hodně záležet na tom,
jaké důkazy budou v konkrétních případech
povinnými osobami i Pozemkovým úřadem,
který bude dohody o vydání kontrolovat,
vyžadovány. V některých případech totiž
po revizi druhé pozemkové reformy v roce
1947 docházelo k tomu, že majetek byl sice
zabrán, nicméně toto již nebylo v pozemkových knihách zaznamenáno. Proto bude nutné v konkrétních případech postupovat při
vydávání vždy obezřetně. Nutno ale dodat,
že toto platilo již i při předchozích restitucích.
Důležité sdělení pro občany je, že nikdo
z nás zákonodárců nechce, aby se zbytečně
a bezúčelně vydával majetek. Na druhou
stranu je řada důvodů, proč k narovnání dojít musí. Řada z nich zazněla, ale ráda bych
připomenula ty nejpodstatnější.
Jsem přesvědčena, že majetek, který
byl protiprávně odňat za minulého režimu,
by měl být navrácen. Dalším důvodem je
potřeba oddělit ekonomicky církve od státu.
Tento požadavek už vznášel před stoletím
prezident T. G. Masaryk v pověřovací listině
nového ministra kultury a dodnes se to jaksi
nepodařilo. Musíme si uvědomit, že duchovní jsou dnes státem placení zaměstnanci,
což je kuriózní.
STRANA 8
 Pokud vím, tak na mzdy je vypláceno
1,5 miliardy ročně.
Podle statistiky je to 1,445 miliardy korun
ze státního rozpočtu. Tuto částku je nutné
brát v úvahu, když hovoříme o celkové sumě
restitucí. Pokud bude zákon přijat, bude
splátka 2 miliardy ročně na dobu 17 let.
Když si srovnáš tyto položky v horizontu
30 a více let, pak je zřejmé, že to pro stát
z dlouhodobého hlediska nebude až tak
nevýhodné.
Když se bavíme o finanční náhradě, napadá mě další častá námitka proti zákonu
v tom smyslu, že i církve, které vznikly až
v devadesátých letech, mají dostat část
finanční náhrady a jak je to možné, když těm
prokazatelně nemohlo být nic ukradeno. To
je sice pravda, ale musíme si uvědomit, že
ta finanční náhrada je zároveň právě určitou
kompenzací za platy duchovních, které
po uplynutí přechodného období nebude
stát dále vyplácet. Byla to katolická církev,
která souhlasila s tím, že část finanční náhrady za majetek, který náležel převážně jí,
bude rozdělena i mezi ostatní církve, které
tradičně téměř žádný majetek nevlastnily.
 Kritici ovšem pochybují o výši částky,
která se má vyplácet. Pokud tomu dobře
rozumím, tak jsou dvě roviny sporu. 59
miliard, které se budou splácet po
2 mld. ročně a pak je tu nemovitý majetek, o kterém pochybují, že jej
církev vlastnila.
Já té kritice rozumím a sama mám určité
pochybnosti o stanovení té částky, ale je to
především dohoda mezi státem a církvemi
o celkové paušální náhradě. Na druhou stranu je těžké stanovit nějakou částku za utrpení, které bylo spácháno. Stejně tak by mohl někdo pochybovat o náhradě, kterou stát
dává účastníkům třetího odboje. Je sto tisíc
hodně nebo málo za zmařený život, za léta
strávená v kriminále a táborech nucených
prací? Může vůbec finanční kompenzace
napravit násilné rozehnání řeholních řádů
a zkažené životy duchovních ve vykonstruovaných procesech? V minulosti došlo k celé
řadě křivd a narovnání, byť nedostatečné,
je možnost, jak za tímto obdobím udělat
definitivní čáru. Z morálního hlediska je
to důležité a nutné. Vždyť jsme posledním
z bývalých států socialistického bloku, který
se s církvemi nevypořádal.
 Já jsem zaznamenal i hlasy duchovních, kteří hovoří o tom, že jejich poslání
je jiné, než být správcem majetku, že
církve mají být chudé a sloužit lidem
a Bohu.
Nemyslím si, že by se to nějak vylučovalo.
Je to podobné, jako kdyby učitelé řekli, že
jejich poslání je učit děti a nestarat se o budovy škol. Zejména soukromé školy nebo
nemocnice mají management, který se stará o provozní stránku a odborný personál,
který učí nebo léčí. Církve ve světě provozují
školy, nemocnice, ústavy, hospice a mnohá
další zařízení, které pomáhají lidem. Na tuto
bohulibou činnost potřebují prostředky,
plynoucí z majetku, darů a podobně. A já
věřím, že církve majetek, který jim má být
podle zmiňovaného zákona vrácen, budou
využívat právě tímto způsobem, ze kterého
bude mít užitek celá společnost a nikoli
pouze praktikující katolíci.
 Ještě jsi mi neodpověděla na tu námitku ohledně původního vlastnictví církví.
Skutečně ho vlastnily nebo je to tak že jej
měly jen ve správě?
Domnívám se, že vlastnictví majetku církví je nezpochybnitelné a je podloženo jednak zápisy v pozemkových knihách a údaji
katastrálních úřadů. Majetek církví uznaly
všechny nástupnické státy po rozpadu Rakousko – Uherska a potvrdily to také studie
tří právnických fakult. V neposlední řadě
jsou tu rozsudky Ústavního soudu o tom, že
je třeba majetek církvím navrátit a o tom by
Ústavní soud nerozhodl bez toho, aby měl
prokázáno, že majetek skutečně církvím
patřil. Dokonce již poslední rok Ústavní
soud rozhoduje tak, že má být navrácen
i konkrétní majetek, o který si církev zažádá,
a to proto, že již uplynula příliš dlouhá doba
a zákonodárce situace celá léta neřeší.
 Jak je to s prolomením Benešových
dekretů?
Benešovy dekrety podle tohoto zákona
prolomeny nebudou. V zákoně je přesně
vymezeno rozhodné období, ve kterém
muselo dojít k majetkové křivdě, aby mohl
být majetek navrácen. To období začíná
25. 2. 1948. To, že je mezi skutečnostmi,
na základě kterých došlo k majetkové křivdě i zákon o revizi druhé pozemkové reformy
z roku 1947 neznamená, že by se prolamoJABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2012
o restitucích
vala hranice 25. 2. 1948, protože je tam
stále druhá podmínka, která musí být splněna kumulativně, aby bylo možno majetek
vydat, a to, že ke křivdě (tedy k odejmutí bez
náhrady) muselo dojít právě v rozhodném
období. Uvedený zákon o revizi druhé pozemkové reformy byl přitom uveden i v zákoně o půdě, podle kterého se rozhodovalo
o navracení zemědělského majetku. Druhá
věc je, že Pozemkový fond, Lesy ČR a další
organizační složky státu, které jsou povinnými osobami a budou uzavírat dohody
o vydání, budou muset pečlivě zkoumat,
zda jsou všechny podmínky splněny a budou muset vyžadovat doložení příslušných
důkazů o vlastnictví v rozhodném období. To
samé platí o Pozemkových úřadech, které
budou zákonnost dohod o vydání přezkoumávat. Ale i tato situace bude stejná, jako
u předchozích restitucí.
 Je jasné, že ta problematika je příliš
rozsáhlá, než abychom to zde rozebrali
do důsledku. Neodpustím si ale poslední
otázku: jak to celé vnímáš ty osobně? Je
to opravdu všechno »košer«?
Já jsem především právnička a vidím
nebezpečí, která nastanou, pokud to konečně nevyřešíme. Hlavní slovo, jak jsem již
říkala, má Ústavní soud, který rozhodl, že se
majetek církvím vrátit musí. Na nás zákonodárcích je říci jak. Pokud se tak nestane
nyní po dohodě se všemi sedmnácti církvemi, čeká stát celá řada žalob, které pak
budou posuzovány ad hoc, nastane zmatek
a živelné vydávání majetku, které bude
pro stát také velice nákladné a může dojít
i k zahlcení soudů a následné prodloužení
již tak dost dlouhých dob soudního řízení. To
je jedno reálné riziko. Další spočívá v počtu
registrovaných církví. Počet duchovních
roste a nové církve, které splňují podmínky, budou nárokovat příspěvek ve stejné
výši, jako mají ty stávající. Pro stát to může
znamenat podstatně víc, než je současných
1,445 mld. ročně.
Pokud se mě ptáš na pocity, pak musím
říci, že jsem ruku pro zákon s lehkým srdcem nezvedala a určité pochybnosti mám.
Racionálně ale musím volit mezi větším
a menším zlem. Máme u nás stovky objektů, které chátrají, a do vyřešení vlastnických
vztahů s nimi nelze nakládat, takže budoucí
náklady na opravy narůstají. Pak je tu řada pozemků, které brání obcím v rozvoji.
Nemohou je do vyřešení použít k výstavbě
a nesmějí s nimi nakládat podle místních
potřeb. Posledním závažným argumentem
je již uvedený fakt, že k navrácení majetku
stejně dojde, zákon nezákon, na základě
jednotlivých žalob. To by mohlo vyvolat právní nejistotu a chaos, způsobený nejednotným postupem. Musíme si uvědomit, že se
jedná o zhruba sto tisíc položek! Proto považuji přijatý zákon za lepší řešení a mohu občany ubezpečit, že jsem se tomu problému
věnovala skutečně důkladně a zodpovědně.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2012
Samozřejmě, že může dojít při tak velkém
objemu majetku i k některým machinacím,
ale pevně věřím, že církve i ve vlastním
zájmu vyvinou maximální úsilí, aby k tomu
nedošlo. Musím říct, že jsem přesvědčena
o tom, že církve, jako soukromý vlastník, budou majetek obhospodařovat samy efektivněji, než aby byl majetek v nějakém státním
fondu, jak navrhuje ČSSD, kde by k machi-
nacím a neefektivitě mohlo nepochybně
docházet také.
 Jak rozsáhlé bude navracení majetku
konkrétně v Libereckém kraji?
Náš kraj je v rámci republiky výjimkou,
protože zde církve vlastní jen malou část
majetku.
Bc. Vladimír Kordač
Obcanské sdružení Jablonec 2010 porádá
4. ríjna 2012 od 18 hodin
v kostele Nejsvetejšího srdce Ježíšova
na Horním námestí v Jablonci nad Nisou
vstupné
dobrovolné
beneficní koncert
jabloneckého rodáka
Ondreje Rumla a kapely
Nautica
Ondřej Ruml
Jablonecký rodák začínal s hudbou již
v dětství. V Jablonci navštěvoval soukromou
hudební školu Ciskotéka, kde se učil
na kytaru a později hrál i na pětistrunné
banjo s kapelou Modrotisk. Vystudoval zpěv
a herectví na Konzervatoři Jaroslava Ježka
a začal se věnovat divadlu i hudbě zároveň.
Účinkoval v muzikálu Tajemství, Johanka
z Arku a Quasimodo. Ve Státní opeře v Praze
se představil v hlavní roli Martina v lyrikálu
Michala Horáčka a Petra Hapky Kudykam.
Minulý rok nazpíval roli prince pro kouzelný
muzikál na ledě Popelka. V současnosti hraje
titulní roli v muzikálu Hamlet a je členem
projektu Český kalendář, který uvádí každý
měsíc Švandovo divadlo. V roce 2010 natočil
Ondřej autorskou desku Proměna. Vystupuje
sólově, s beatboxovou kapelou Beat Burger
Band, nebo s jazzovou kapelou František Kop
Quartet.
Koncert se koná pod záštitou reditele spolecnosti
Detoa Albrechtice
JAROSLAVA ZEMANA
Andrea Bělíková
- elektrická kytara, zpěv Radka
Bělíková
- baskytara, metalofon, zpěv
Jirka Samek – akustická kytara, zpěv
Všichni tři chodí hrát na kytaru do ZUŠ
v Jablonci. Nejraději hrají vlastní písničky,
které skládají Andrea a Jirka, hrají ale
i písně převzaté - nejvíce z oblasti folku
a rocku.
Jejich úspěchy:
1. místo v republikovém finále festivalu
Brána 2011 a cena diváků, 2. místo
v republikovém finále Dětské porty 2011,
3. místo v národním finále Folkového
kvítku 2011 a cena diváků, 2. místo
v republikovém finále Dětské porty 2012,
1. místo v národním finále Folkového kvítku
2012 a cena diváků
Mediálními partnery akce jsou:
www.mestojablonec.cz, [email protected]
jablonecký
R A D N I Č N Í Z P R AV O DA J P R O O B Č A N Y JA B L O N C E N A D N I S O U
měsíčník
Z obsahu
Aktuální téma
Krajské a senátní volby
2
Informace z radnice
Most byl slavnostně
otevřen
3
Informace z města
Azbest v ZŠ Liberecké
pod dohledem
Aktuality
Špotákovou přijal
primátor
Zprávy z města
Fasáda fary byla
poprvé natřena
Foto Miroslav Gorčík
Léto končí, zpátky do školy
Září. Termín vytoužené dovolené se spoustou zralého ovoce a mírnějšími slunečními paprsky u moře
nebo začátek zlátnoucího podzimu. Pro děti a jejich
učitele jednoznačně začátek nové práce. Po dvouměsíčním sladkém nicnedělání zasednou do škamen
a postaví se před tabuli, aby získali i předali co nejvíce informací.
Ačkoliv se zdá, že prázdniny jsou pro děti i pro ty,
kdo se kolem škol pohybují, dobou klidu a odpočívání, není tomu tak. Právě léto je nejvhodnější dobou,
kdy do škol vtrhnou stavbaři a řemeslníci. Asi nejviditelnější a nejrozsáhlejší školní stavbou je zateplení
Základní školy v Liberecké. Harmonogram trochu
zkomplikoval azbest, jehož výskyt si město pro jistotu
nechalo změřit. A oprávněně, neboť jeho přítomnost
zkoušky potvrdily, ačkoliv v míře zdraví neškodlivé.
Přesto se práce schovaly do prostředí, které bránilo
úniku nebezpečných vláken do ovzduší. Další měření
potvrdilo, že azbest je pryč, a tak se dle plánu část
oken vyměnila a sloupky mezi nimi vyzdily. Přesto
právě tento problém znamenal posunutí školního roku
starším školákům o dva týdny. Těm delší prázdniny jistě nevadí, ale pedagogům asi trochu starostí přidělaly. Celý projekt zateplení školy se bude dokončovat
ještě v roce 2013 a i v něm je prodloužení prázdnin
pravděpodobné.
Dalšími významnými stavbami, respektive stavebními úpravami jsou ty ve školách v ulicích Mozartova
a Sokolí. V první tak vznikla jedna, ve druhé hned dvě
třídy pro předškoláky, čímž se nám podařilo zvýšit
kapacitu mateřských škol – mšenské i té v Lovecké
ulici – o 52 míst.
Letní volno také přináší každoročně starost o to, jak
v jeho době zabezpečit malé děti, aby rodiče mohli
chodit do zaměstnání. I učitelky školek mají právo na
odpočinek, proto se těmto požadavkům musí přizpůsobit také letní provoz těchto zařízení. I přes tuto
skutečnost sedm MŠ v průběhu prázdnin zajišťovalo
náhradní prázdninový provoz pro předškoláky a troufám si říci, že k plné spokojenosti rodičů i dětí.
Už několik let také město přispívá na prázdninovou
činnost soukromých subjektů, a to částkou jedno sto
korun na dítě a den. Kvůli úsporám jsme však letošní
vyplácení příspěvku museli omezit u každého dítěte
jen na jeden prázdninový týden. I tak si myslím, že to
není pomoc zanedbatelná. Letos jsme na ni v rozpočtu
vyčlenili 60 tisíc korun.
Myslíme však na celé rodiny, nejen na děti. Proto
jsme i letos připravili už tradiční Kulturní léto. Každý
čtvrtek odpoledne od páté hodiny nabídla letní scéna
Eurocentra nějaký zajímavý koncert. A letos byla
ruka dramaturga při jejich plánování obzvláště dobrá,
což mi jistě potvrdí každý z návštěvníků. I když to
nebylo hned, své obecenstvo si čtvrtky našly. A návštěvnost nebyla skutečně skromná. Troufám si říct,
že lavičky amfiteátru zaplnily zhruba vždy tak dvě
stovky posluchačů.
Co dodat závěrem? Školákům a učitelům přeji dobré vykročení do tříd, prvňáčkům a jejich rodičům příjemný začátek další životní etapy a nám všem krásný,
teplý, barevný podzim s kapkou babího léta alespoň
v době Podzimních trhů a Dne památek.
Petr Tulpa,
náměstek primátora
4
5
6
Kulturní a sportovní
programy
9–13
Tvář měsíce
Dagmar Oupická:
Studium teologie je
velké dobrodružství
14
Život seniorů
Podzimní aktivity
15
Malujeme pro skřítka
Pastelku
Nové téma
– Chodíme na houby 17
Foto Milan Bajer
STRANA 9
k r a j s k é v o l b y 2 012
Krajské volby
Mediální partneři:
Motto:
Vaše názory nezapadnou
Soutěž pro mládež
o hodnotné ceny
Ředitel Detoa Albrechtice, továrny na dřevěné hračky,
vyhlašuje soutěž o hodnotné ceny
pro studenty středních škol a učilišť.
Úkolem pro účastníky soutěže je napsání krátké eseje
v rozsahu 2 až 4 strany textu A4 na téma:
ŽIVOT ROMŮ V ČESKU
Esej by měla stručně pojednat o problematice, která je aktuální v životě
dnešní společnosti. Cílem eseje není jen pojmenování problémů, ale především hledání východisek. Napište svůj názor, jak řešit postavení Romů
ve společnosti, vzájemné soužití a jaká zákonná opatření byste navrhli, aby
se nešířil rasismus, vzájemná netolerance, ale například aby nedocházelo
ke zneužívání sociálních dávek a podpor. Téma je široké a není nijak omezeno. Jediným omezením je dodržování zákona a nejsou povoleny projevy
rasismu, nesnášenlivosti a vulgarity.
Na výherce čeká tablet společnosti Apple, na stříbrného
čtečka knih a práce na třetím místě bude odměněna
MP4. Všichni účastníci soutěže obdrží rodinnou vstupenku na návštěvu Muzea dřevěných hraček, spojenou
s exkurzí v továrně.
Uzávěrka prací je 20. září 2012
a do tohoto data je můžete zasílat na adresu redakce:
Jablonecký zpravodaj, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
nebo na e-mail: [email protected]
Práce bude hodnotit komise ve složení:
Jaroslav Zeman,
ředitel továrny Detoa Albrechtice a starosta obce Albrechtice
Lenka Střihavková,
šéfredaktorka Jabloneckého deníku
Jiřina Polanská,
Kronikářka města Jablonec n. N., pedagog Střediska volného času DDM Vikýř
Vladimír Kordač,
šéfredaktor Jabloneckého zpravodaje
Vyhlášení vítězných prací zveřejníme na stránkách Jabloneckého deníku
i s termínem a místem předání ocenění.
Tři nejlépe hodnocené práce budou otištěny v Jabloneckém deníku
a v Jabloneckém zpravodaji včetně profilu autora.
Vaše dotazy zodpovíme na telefonu 603 489 934
nebo e-mailem: [email protected]
Upozornění:
Do soutěže nebudou zařazeny texty podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy.
STRANA 10
Většina obyvatel našeho kraje ví, že se
blíží volby do krajského zastupitelstva
a s nadhledem dobrého vojáka Švejka
a s typickou českou povahou nechává
svá rozhodnutí, koho budou volit,
na poslední chvíli,
takříkajíc vyhnít.
Ne tak odborná veřejnost. To jsou ti,
kteří o post zastupitele usilují včetně podporovatelů, ať stran, seskupení čí přátel
a samozřejmě medií. Proto jsme svědky
pořadů, které by nás měly seznámit s názory kandidátů na hejtmany Libereckého
kraje. Jedním z takových pořadů je pořad
televize ČT 24 Otázky Václava Moravce speciál z Libereckého kraje. Pro pobavení a pro
vyjasnění názorových veletočů některých
kandidátů při jejich vystoupení a závěrečných slibech přidávám několik postřehů
z nedaleké minulosti. Z pohledu televizního
diváka začnu zprava.
Starostové pro Liberecký kraj,
Martin Půta, předseda, a jeho slib:
– zrušení fondu hejtmana, zrušení dělení
medvěda, zrušení neoprávněných výhod krajských radních
– zveřejnění všech smluv, všech faktur
a každé koruny utracené z rozpočtu Libereckého kraje a materiály pro jednání
zastupitelstva
– rozhodování v přímém přenosu na internetu.
Sliby jsou to pěkné, ale nějak mi to
nekoresponduje s činy. Například místopředseda tohoto uskupení v minulém
volebním období čerpal z tohoto smrdutého medvěda peníze na nákup služebního
hybridního vozu Honda pro radnici, kde
dosud starostuje a také tento vůz dosud
využívá. Ba co víc, on na zastupitelstvo,
kde se tato dotace pro obec, kterou reprezentuje, teprve schvalovala, dokonce již
před schválením tímto vozem již přijel. To
se to slibuje bez svědomí.
KSČM, Stanislav Mackovík a jeho slib:
– Zvýšení dostupnosti zdravotní péče
včetně zachování původních 15 minut
dojezdové doby.
Možná, že kdyby spolu s vládnoucí koalicí nepromrhali finanční prostředky na 30
korunové poplatky ve výši cca přes 20 milionů a na 50 tisícový měsíční plat jediného placeného předsedu výboru za KSČM
v Libereckém kraji, tak by tento slib již byl
zbytečný, protože by již byl naplněn.

JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2012
k r a j s k é v o l b y 2 012
aneb politici slibují, blázni se radují
ODS a její představitelka Eva Bartoňová se svým slibem:
– zdravé hospodaření s penězi kraje
– rozpočtová odpovědnost
– zastavení zadlužování kraje
– snížení výdajů na krajské zastupitelstvo
o 5%
Pro objektivnost Vás odkazuji na stránky Libereckého kraje a stačí pouze nahlédnout do výsledků hospodaření kraje
za období 2008. Kdo tomu nebude věřit,
že hospodaření a zadluženost kraje byly
tak dobré, respektive nízké, stačí se obrátit na Karla Dolejšího, radního pro ekonomiku v období 2004–2008 za ČSSD.
(PS. Asi proto byl odejit ze své strany.)
Změna pro Liberecký kraj,
Jan Korytář a jeho slib:
– udělám vše pro to, aby Změna rozbila dlouhodobý politický kartel ČSSD
a ODS, který je hlavní příčinou rozbujelé
korupce nejen v našem kraji
– vznik krajského protikorupčního pracoviště, které začne rozkrývat kauzy,
a budu připravovat systémová opatření na omezení korupce a klientelismu.
Tady není co říci, pouze nasucho lapat
po vzduchu. Nádherné proklamace člověka, který na postu primátora zaměstnával
jako svého poradce kamaráda, odmítal
zveřejnit jeho plat, zaměstnal ho v dozorčí
radě s 80 tisícovým měsíčním platem
ve společnosti spoluvlastněné městem.
No a kauzy s financováním Sdružení přátel přírody Čmelák, dotace z magistrátu
města Liberec v době kdy byl primátorem,
půjčky od společnosti zabývající se hazardem, čerpání dotací z krajského rozpočtu,
EU, půjčky od neznámých dárců. To mi
připadá, jako když zloděj křičí, chyťte
zloděje.
TOP 09, starostové a nezávislí,
Jiří Kočandrle a jeho slib:
– naprosto transparentní hospodaření
kraje včetně jeho organizací
Bez komentáře, pouze dodatek, že
v pořadu tolikrát kandidátem zmiňované
město Česká Lípa a jeho transparentní
výběrová řízení apod., je vedené starostkou za ODS Hanou Moudrou, zatímco pan
Kočandrle tam jako místostarosta je necelé dva roky, takže vše již bylo nastaveno
a funkční za předchozího vedení. No není
nadto chlubit se cizím peřím.
ČSSD, Lenka Kadlecová a její slib
– oprava a předání k užívání do konce roku 2013 všech 55 mostů poškozených
povodní v roce 2010
– dokončíme heliport v Liberecké nemocnici
– zahájíme strategickou rekonstrukci nemocnice v České Lípě
– žádný z uvolněných radních nebude
dostávat odměny za práci v dozorčích
radách organizací zřízených krajem
Tak to je opravdu chytání psa za ocas.
ČSSD si sama zpracovala materiál o zadluženosti kraje a nutnosti financí pro budoucí období, kde říká, že na příští období
nebude na nic. Dokonce i ve střednědobém plánu, který předložila zastupitelstvu
ke schválení je toto ústředním motivem.
Jinak z vystupování bylo zřejmé, že ČSSD
se změní o 100 % (odměny, transparentnost, průhlednost…)
Suma sumárum volič si musí udělat obrázek sám. Ale bez podrobnějšího studia
jednotlivých programů se v tom, co politici
slibují, nemá šanci orientovat. Navíc by
musel porovnat sliby do budoucnosti se
skutečností, jaká byla v minulosti. Říká se,
že „slibem nezarmoutíš“ a že „starého psa
novým kouskům nenaučíš“ a také jsem
slyšel, že se v Jablonci rozšiřuje stávající
protipovodňová štola, která by mohla klidně
ještě několik let počkat, ačkoliv tu dosud
žádná nebyla. Ale co já vím, třeba se pletu
a exprimátor Korytář má od krtků a čmeláků lepší informace.
Přeji vám dobrý úsudek a dobrou volbu
pro naší společnou a zdravou budoucnost.
Chtěl jsem říci heslem minulých krajských
voleb Náš kraj, náš domov, ale i toto heslo
nám někdo odcizil. Takže pouze Přijďte
volit s rozumem.
Ing. Karel Dlouhý
místopředseda regionálního sdružení ODS
Libereckého kraje
Jabloneck ý zpravodaj: informační občasník pro občany regionu Jablonecka. Vychází v nákladu 23 000 ks. Zdarma. Česká pošta zajišťuje roznos do domácností
v J a b l o n c i n a d N i s o u . K d o s t á n í v s í d l e r e d a k c e a n a i n f o r m a č n í c h s t ř e d i s c í c h R y c h n o v ě u J a b l o n c e n a d N i s o u , S m r ž o v c e , Ta n v a l d u a D e s n é .
V y d á v á : o b č a n s k é s d r u ž e n í J a b l o n e c 2 0 1 0 , o . s . I Č : 2 8 5 5 7 2 8 0 s e s í d l e m K o m e n s k é h o 2 3 / 7, 4 6 6 0 1 J a b l o n e c n a d N i s o u . V y d á v á n í p o v o l e n o M i n i s t e r s t v e m
k u l t u r y Č R p o d r e g i s t r a č n í z n a č k o u M K Č R E 176 0 4 . S í d l o r e d a k c e : K o m e n s k é h o 2 3 / 7, J a b l o n e c n a d N i s o u . Š é f r e d a k t o r V l a d i m í r K o r d a č , t e l . 6 0 3 4 8 9 9 3 4 .
In te r n e t w w w. j a b l o n e c k y z p r avo d a j .c z , e - m a i l : r e d a kc e @j a b l o n e c k y z p r avo d a j .c z . Inze r c e te l e fo n 4 8 3 319 6 8 5, e - m a i l : i n z e r c e @j a b l o n e c k y z p r avo d a j .c z .
T i s k n e: J ab l o n e c k á t i s k ár n a , P o dh o r s k á 22, J ab l o n e c n . N . (w w w. j ab l o n e c ka t i s k ar n a .c z), M í s to v y d ání J ab l o n e c n a d N i s o u , z ář í 201 2. Z a u ve ř e jn ě n é tex t y,
pokud nejsou dí lem členů redakce, ne sou odpovědno s t jejich autoři. Neoznač ené přísp ěvk y jsou dí lem redakce. Uzávěrka dal ší ho čísla je 15. 11 . 2012.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2012
STRANA 11
volby do senátu
Vážení čtenáři, obyvatelé a voliči, obracím se na vás se žádostí o podporu v senátních volbách.
Důvodem, proč jsem se rozhodl kandidovat, nejsou peníze ani osobní prestiž, ale problémy, které mě trápí a které se neřeší, a to dlouhodobě.
Mým prvním tématem je otázka neřešení soužití s Romy.
• Vadí mi, že postavení lidí, žijících z dávek a podpor, je nerovné s postavením těch, kteří pracují a starají se ze svých nepříliš vysokých
platů o to, aby zabezpečili chod svých domácností. Dvacet let zaměstnávám lidi v továrně Detoa Albrechtice a vím, jak je složité
přežít v konkurenci s Čínou, udržet zaměstnanost a dokázat zajistit odbyt našich výrobků. Vidím, jak těžké je postavení mé dělnice,
samoživitelky, která musí vyjít s deseti tisíci měsíčně čistého a vedle toho znám příklady nezaměstnané Cikánky,
která si s všemožnými dávkami přijde na trojnásobek.
• Vadí mi, že z ubytovávání sociálně slabých a nepřizpůsobivých se stal byznys. V oblastech, kde není dostatek pracovních příležitostí
(například Tanvald po zkrachování Seby), se uvolňují byty, do kterých jsou stěhováni Romové a vznikají nová ghetta. Myslím si, že by
příspěvky na bydlení měly být ve výši nájmů, jaká je v místě obvyklá. Není možné, aby výše nájmu byla v nehorázné výši a stát to platil.
Já se chci zasadit o to, aby byly ceny nájmů v souladu se zdravým rozumem.
• Vadí mi, že dávky neodpovídají realitě. Na jedné straně žádají tělesně postižení příspěvek na péči, když se o sebe nemohou sami postarat.
V takovém případě dotyčného žadatele prověřuje lékař, pracovnice sociálního odboru zkoumá, zda si žadatel/ka může uvařit nebo dojít
na WC, pak zasedne LPK a rozhoduje, zda dotyčný obdrží 400 nebo 2 000 korun. Vedle toho je cikánská rodina, kde si babička adoptuje
vnučku; za otce dítěte je označen pán v letech a všichni pak pobírají příspěvek na péči, sirotčí důchod, vdovský důchod, příspěvek
na bydlení, v hmotné nouzi atd. atd.... Jako recept vidím stejně pečlivý přístup při posuzování poskytovaných dávek domácnosti
jako celku, podobně jako je tomu u zdravotně postižených.
• Vadí mi, že Romové ve druhé generaci nemají pracovní návyky. Generace, která žila v době reálného socialismu, musela pracovat.
Od devadesátých let se situace změnila a současná mladá generace už u svých rodičů nevidí, že ráno vstanou a jdou někam pracovat.
Považuji za nutné, aby byla rozšířena povinnost odpracovat minimálně sto hodin veřejné služby s přiměřenou motivací a odměnou.
Druhým tématem, kterému se chci věnovat, je podpora a rozvoj cestovního ruchu.
• Je to způsob vytvoření zdroje pracovních míst a zlepšení ekonomické situace v regionu, kde zmizela řada tradičních výrobních provozů.
V této oblasti mám praktické zkušenosti.
Konečně třetím nosným tématem je otázka nesmyslné byrokratické zátěže.
• Jako starosta malé obce vím, jaké nesmysly na nás státní správa přenáší. Vadí mi například, že z pokácení náletové dřeviny, nějaké
bezcenné břízy, se dělá řízení, jako při odsouzení nájemného vraha. Žádost, usnesení, rozhodnutí – hromada papírů a práce s banální
záležitostí. Mám pocit, že hlavním motivem je zaměstnání nějakého kamaráda v exekutivě, který potom vymyslí lejstro, aby osvědčil svou
nepostradatelnost. Přesně podle hesla: Dej blbci funkci a vymyslí lejstro!
Na závěr bych chtěl zdůraznit, že nesouhlasím s výší platů a náhrad senátorů.
Starostu dělám jako neuvolněný, abych obci pomohl a ne abych z ní ždímal peníze. Nechci dělat politický byznys, jak to dělají mnozí
neumětelové, kteří v politice hledají způsob obživy. Já vycházím z toho, že do politiky mají vstupovat lidé, kteří prokázali, že se uživí ve své
profesi a jdou tam proto, aby pomohli věci měnit. Pokud se mnou souhlasíte, můžete mi dát svůj hlas. Pokud to uděláte, pak vám za důvěru
děkuji a beru to jako závazek, abych nastíněné myšlenky a názory šířil v horní komoře parlamentu. Neslibuji všechno všem, jak to dělají
jiní. To by bylo neupřímné, a když vám někdo dá 40 slibů, tak lže. Není možné pomoci všude, ale lze pomoci alespoň v některých zásadních
problémech. Slíbit vám mohu, že dveře mé senátní kanceláře budou vždy otevřené a mohu vám také slíbit, že vaše problémy
budu předávat dál a budu se jimi seriózně zabývat.
Váš Jaroslav Zeman
STRANA 18
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2012
volby do senátu
Od vlekaře po podnikatele roku: Jaroslav Zeman
Jablonecký rodák s kořeny
na Semilsku
Narodil se 23. 3. 1959 v Jablonci a své
dětství a školní léta prožil v Desné
v Jizerských horách. Jeho otec pochází
z Jesenného a matka z Bozkova.
Především je velkým patriotem
Jizerských hor.
Od roku 1974 studoval na Střední
uměleckoprůmyslové škole v Jablonci
nad Nisou, kde v roce 1978 úspěšně
odmaturoval.
Po maturitě nastoupil do TJ Bižuterie
Jablonec, kde pracoval v lyžařském
areálu Špičák. Po absolvování
základní vojenské služby se vrátil
zpět do TJ Bižuterie Jablonec.
V roce 1984 přešel do národního
podniku TOFA Albrechtice, kde
byl zaměstnán jako technický
kontrolor a kde pracoval až
do roku 1989.
 Začínal jste po škole jako vlekař, což
není zrovna umělecké zaměstnání, které
by odpovídalo absolvované škole.
Tak proč?
Především kvůli lyžování. Sport byl a je
dodnes mou největší zálibou. Už od roku
1964 jsem závodně lyžoval za TJ Desná,
později TJ LIAZ, Dukla Čáslav, Dukla Hradec
Králové a TJ Bižuterie Jablonec. Ke sjezdovému lyžování mě přivedl můj otec, který
v padesátých letech minulého století vybudoval s partou nadšenců populární lyžařský
vlek Desná Křížek.
 Vraťme se k vašemu působení ve státním podniku TOFA Albrechtice. Jak jste
se stal z kontrolora ředitelem?
TOFA byla zaměřena na výrobu pianinových a klavírových mechanik. Pouze okrajově se zde vyráběly hračky a dřevěné korále.
Původní vedení státního podniku v rámci
privatizačního projektu počítalo s odprodejem 51% akcií německému konkurentovi,
který z ní chtěl udělat montážní linku. Tím
by tato unikátní továrna byla degradována
na pouhý výrobní provoz, bez vlastního
odbytu, vývoje a vedení. Měla se zrušit výroba hraček a korálí, zrušit oddělení vývoje
a designu, tedy to nejcennější z podniku.
Vyrábět se měla pouze pianinová a klavírová mechanika.
 Šestým rokem jste starostou obce
Albrechtice v Jizerských horách. Zdůrazňuji, že neuvolněným, což znamená, že
tuto funkci vykonáváte bez nároku na odměnu. Proč to děláte?
První volební období jsem tuto pozici vyJABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2012
konával bez finanční odměny, ale teď něco
dostávám. Mým cílem je obci pomáhat a nezatěžovat jí dalšími výdaji, snažím se tu práci dělat pořádně a slušně. V Albrechticích
neděláme pochybné zakázky a soutěže, ale
snažíme se dobře a průhledně hospodařit.
V současné době hospodaří obec Albrechtice v Jizerských horách se 7,5 miliony Kč ročně, daří se nám mít vyrovnaný
rozpočet a pátým rokem máme vytvořenou
finanční rezervu dosahující až 12 milionů
Kč. To považuji za významný úspěch obce
v dnešní složité hospodářské době. Navíc
máme již za sebou opravy téměř všech
místních komunikací, hřbitova, kostela,
dokončujeme opravy sportovního areálu,
budujeme nové chodníky a pouliční osvětlení. Za pomoci dotací jsme renovovali školní
hřiště a budovu školy.
 Teď se přesuneme k vašim zálibám.
O vašem vztahu k lyžím a bicyklu jsme
už mluvili. Co ještě rád děláte a jak to
stíháte?
Opravdu moc času pro sebe nemám.
Vstávám v půl šesté ráno, abych zvládnul
starostování i ředitelování. Celý život se aktivně věnuji cyklistice, klasickému lyžování,
běhání a horské turistice. Řadu let jsem byl
členem Správní rady jabloneckého divadla.
Od roku 2002 pořádáme oblíbené Vánoční
koncerty v kostele v Albrechticích v Jizerských horách. Organizujeme tvůrčí soutěže
pro děti a dospělé v albrechtické Detoa,
populární »Týden české hračky«. Více než
10 let jsme přispívali na koncerty duchovní
hudby v Hejnicích. Podporujeme také Josefodolské divadelní jaro.
Baví mě dokumentární cestopisné a historické filmy a rád čtu knihy s touto tematikou. Mým nepřítelem je čas, ale na četbu si
ho vždycky kousek ukradnu.
 Poslední otázka se nabízí sama: proč
kandidujete do Senátu a co se stane,
když neuspějete?
Do Senátu kandiduji, protože bych chtěl
přenést své dlouholeté zkušenosti z praxe
do horní komory a v rámci svých možností
pozitivně ovlivňovat projednávané zákony.
Mám jasné představy a priority, které chci
prosazovat a to nabízím voličům. Pokud
uznají, že to má smysl, tak mě zvolí. Jestli
dojdou k názoru, že bude jejich zájmy bránit někdo lépe, tak je to jejich věc a jejich
rozhodnutí. Já pouze nabízím alternativu.
Mou výhodou je, že na úspěchu ve volbách
nejsem existenčně závislý.
Kontakt s realitou je pro mne zásadní
a důležitý. Začínal jsem u hrabiček na sjezdovce a od těch dob jsem své zvyky nezměnil. Pořád se pohybuji mezi kamarády
ze sportovního prostředí, z naší hospůdky,
obce, továrny… jsem rád mezi lidmi – mezi
svými. Jsem vyznavačem prostého způsobu
života. Jezdím škodovkou, bydlím v malém
rodinném domku a mám raději obyčejnou
hotovku než snobský raut. Pravidelně sportuji a mám raději tričko než společenský
oblek. Pokud budu zvolen, zůstanu neuvolněným starostou i ředitelem továrny a dveře
mé senátní kanceláře budou všem vždy otevřeny. Budu si udržovat kontakt s reálným
životem a zůstanu sám sebou.
-vlkSTRANA 19
z nemocnice
Co se chystá v nemocnici
Kromě výstavby oddělení onkologie,
o kterém píšeme níže, má vedení nemocnice další smělé plány, jak zlepšit
zdravotní péči pro jablonecké občany.
Na konkrétní kroky jsem se zeptal
člověka z nejpovolanějších:
ředitele MUDr. Víta Němečka, MBA.
 Vítku, výstavba onkologické ambulance je jistě vítaným řešením, protože
objekt v Liberecké ulici je nejen »z ruky«,
ale také v dosti nevábném stavu. Určitě
máš radost, že vedení města tuto akci
podpořilo.
Samozřejmě jsem rád a chtěl bych znovu
poděkovat vedení města za podporu tohoto
projektu. Především je to dobře pro pacienty,
kteří trpí onemocněním z nejobávanějších.
Stávající prostory jsou nevyhovující z mnoha
důvodů. V novém objektu bude sledování a léčba pacientů probíhat v moderních
prostorách a s kvalitním vybavením. Bez
problémů budou dostupná další pracoviště
nemocnice, poradny, rentgen i laboratoř.
 Jablonec má pěknou, poměrně novou
a moderně vybavenou nemocnici. Mohu
připomenout úspěch při získání magnetické rezonance před několika lety.
Přesto nejsi spokojený a máš další plány,
jak jsem řekl v úvodu. Můžeš naše
čtenáře seznámit, čeho se
konkrétně týkají?
Situace je trochu jiná. Naše nemocnice je
sice v relativně dobrém stavu, ale čas běží.
Vedle průběžné údržby budov a obměny přístrojového vybavení musíme myslet na postupnou rekonstrukci vybraných pracovišť,
která se blíží technické a morální životnosti.
Příprava těchto projektů po stránce projekční i finanční a samotná realizace vždy trvá
několik let. V první řadě jde o novou jednotku intenzivní péče operačních oborů. Druhým krokem by měla být rekonstrukce operačních sálů a vybudování tzv. dospávacího
pokoje. To zvýší naši propustnost, která je
po omezení péče v okolních nemocnicích
na hranici své kapacity. O přípravě informujeme vedení města, našeho zřizovatele.
 O jak vysokou částku se v předpokládaných investicích jedná ?
Orientačně, dohromady obě dvě akce
odhaduji kolem 200 milionů Kč. Samozřejmě počítáme s jejich postupnou realizací
v závislosti na reálně dostupných finančních
prostředcích. V současné době pracujeme
na studiích, které hodnotí různé varianty řešení. Hledáme možnost dotace ze státního
rozpočtu a Evropských fondů.
 Dokážeš odhadnout, v jakém časovém
horizontu by se mohly tyto investice (plány) zrealizovat?
V roce 2013 by měl být dokončen projekt
a vydáno stavební povolení. Budování nové
JIP by mohlo trvat asi 18 měsíců. Rekonstrukce operačních sálů, kterou bychom
rozložili do 4 menších etap, odhaduji rovněž
na 18 měsíců.
 Teď trochu zabrousíme do politiky, protože jsi jedním z jabloneckých poslanců.
Zdravotnictví se snad vždy a všude potýká s problémem nedostatku financí. Je
současná situace v době úspor horší, než
byla v minulosti? Dotkne se i vás, myslím
Konečně onkologie!
Představujeme
Výkřik v názvu článku není vítáním
rakoviny, jak by se mohlo zdát, ale
přivítáním záměru města postavit
v areálu nemocnice nové oddělení právě
pro onkologicky nemocné pacienty, kteří
musí dosud navštěvovat nedůstojné
pracoviště v pronajatých prostorách
v Liberecké ulici, které je nevyhovující
ze všech hledisek.
O občanském sdružení, které vzniklo před
více než rokem a půl, jsme již v minulosti několikrát psali. Kultura pro všechny je název
občanského sdružení, které je dobrovolným
sdružením občanů se společným zájmem
o další vzdělávání a odborný rozvoj talentovaných dětí (např. v činnosti ZUŠ, pěveckých
nebo hudebních souborů případně dramatických či tanečních aktivitách), za účasti
renomovaných umělců.
Na svém kontě má celou řadu koncertů
z cyklu Hvězdy a hvězdičky, konaných například v domovech důchodců, dětském
domově, na zámku Sychrov nebo jabloneckém Eurocentru, kde pořádalo koncert Wabiho Daňka a Miloše Dvořáčka pod názvem
A život běží dál. Za zmínku stojí Koncert 
Jak uvedl ředitel jablonecké nemocnice
Vít Němeček o zřízení onkologické ambulance včetně stacionáře s podáváním cytostatik i lymfodrenáží a pracoviště pro ředění
cytostatik přímo v areálu nemocnice usiluje
vedení nemocnice již dlouhodobě.
Teprve nyní se cesta k výstavbě otevřela,
když zastupitelé v červnu schválili uvolnění
pětimilionové částky z rezervy na tento účel.
Náměstek primátora Miloš Vele, který má
rezort financí ve své gesci, k tomu uvádí:
„Město Jablonec formou investiční dotace
pokryje náklady spojené se stavbou onkologické ambulance i úpravami stávajících
prostor pro potřeby odborného pracoviště
ředění cytostatik.“
„V první fázi v roce 2012 zaplatíme cca
8,5 milionu korun, celkové náklady na vybudování nové onkologie jsou vyčísleny
na 26,3 milionu,“ dodává Vele.
„Onkologickou ambulanci plánujeme postavit jako jednopodlažní budovu na místě
staré spojovací chodby, vedle stávajících
oddělení ORL a ortopedie. Ambulance tak
STRANA 20
bude propojena s prostory nemocnice,
což přinese nejen organizační zjednodušení zaměstnancům, ale především vyšší
komfort pro pacienty,“ doplňuje ředitel
nemocnice MUDr. Vít Němeček. V nových
prostorách bude možné obsloužit až sedm
pacientů najednou. Ročně je v onkologické
ambulanci provedeno přes 8 000 vyšetření, podáno 800 infuzních chemoterapií
a dále naordinováno přes 4 000 jiných
typů léčby onkologického onemocnění.
V roce 2011 bylo k léčbě do ambulance
nově přijato 194 pacientů s nádorovým
onemocněním.
Náklady na výstavbu se odhadují na 26
milionů a stavět se začne co nevidět.
-vlk-
Hrobníkovi z lopaty
Vážení, chtěla bych prostřednictvím Jabloneckého zpravodaje poděkovat oddělení interny jablonecké nemocnice za výbornou práci celého zdravotnického personálu zejména MUDr. Malému
a MUDr. Zahradníkové.
Letošní konec jara mě zastihl s vážným zánětem plic a přechod do léta jsem strávila v umělém
spánku, napojená na přístroje. Oddělení JIP se stalo nedobrovolným domovem na nekonečně
dlouhou dobu dvou měsíců a další měsíc jsem prožila na interně.
Mé velké uznání patří vždy ochotným a usměvavým zdravotním sestrám, které se o mne velmi
pečlivě staraly. Jejich elán, ochota a vlídnost při jednání s pacienty, kteří nejsou schopni se o sebe
postarat ani při nejzákladnějších úkonech, je skutečně příkladná! Nikdy se nestalo, že by nevyhověly mému přání nebo byly nepříjemné, naopak mne překvapoval stálý úsměv, se kterým zvládaly
i ty nejnepříjemnější úkony.
Jsem si vědoma, že byl můj stav opravdu vážný a lékaři mi mnoho nadějí nedávali. O to více
jim vděčím za pomoc se zahnáním zubaté na jindy. Jen mě mrzí, že nemohu poděkovat jednotlivě
každému, kdo se o mě v těžkých chvílích staral. Tak alespoň touto formou posílám velký dík a klobouk dolů před vaší prací!
Eva Kordačová, 86 let
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2012
z nemocnice
změny vidíme i ve vyšetřování korupčních
kauz. Zdravotnictví se musí vyrovnat s ekonomickou realitou jako všechny ostatní
veřejné služby. Jednou z cest jsou legislativní změny, určité navýšení spoluúčasti
pacientů, restrukturalizace sítě lůžkových
zařízení, změny v úhradách péče atd. Další
cestou jsou manažerské postupy, hledání rezerv a vyšší efektivita. Stěžovat si
na podmínky a nedostatek financí nemá
smysl. Smysl má se s těmito podmínkami
vyrovnat.
 Co říkáš kandidatuře Jaroslava Zemana do Senátu?
Jarda Zeman je výborným kandidátem
na senátora. Je to sportovec, úspěšný podnikatel i starosta. Vážím si jeho názorů i přímého jednání. Je to člověk s velkou životní
zkušeností, který by v Senátu odvedl dobrou
práci ku prospěchu nás všech. Jednoznačně ho podporuji a přeji mu úspěch.
tím tento sektor obecně, zvýšení DPH
a jaký je tvůj názor na zvyšování daní?
Zvyšování některých daní, snížení tempa
růstu důchodů, omezení veřejných investic
a řada dalších opatření mě v žádném pří-
padě netěší. Je to však nutný mix opatření,
která budou snižovat zadlužování naší
země. Vedle toho dochází a ještě bude
docházet k zeštíhlování státu a omezování
jeho jednotlivých agend. Věřím, že pozitivní
 Děkuji za rozhovor
Bc. Vladimír Kordač
občanské sdružení Kultura pro všechny
talentovaných dětí - folkařů z Jablonce a Liberce a zejména soutěžní anketa ceny
Klíč k hudbě, o které jsme psali v minulém
vydání.
Kultura pro všechny má několik cílů, které
rozhodně stojí za podporu. Tím hlavním je
podpora a rozvoj malých hudebních talentů.
Spočívá mimo jiné v možnosti pro mladé
interprety předvést své umění před živým
publikem a získat tak cenné zkušenosti.
Ruku v ruce s tím je spojen i další cíl, spočívající v ocenění práce všech učitelů hudby
ZUŠ, ale i učitelů soukromých nebo vyučujících na základních školách, kteří vedou děti
k hudbě a pomáhají jim nacházet k hudbě
vztah neboli klíč a klíč k hudbě je klíčem
k srdci.
Že hudba kultivuje člověka, je věc známá a správně tuto skutečnost připomněl
na předávání cen profesor Josef Boček,
dlouholetý sbormistr pěveckého sboru Janáček, který mimo jiné řekl, že „Hudba má
kultivující vliv na člověka a především pak
na děti. Člověk rozumný, homo sapiens sapiens se má díky hudbě šanci stát člověkem
kultivovaným: »homo humanitas«".
Bezprostředně s výchovou lásky k hudbě a povznesení ducha souvisí i další ze
záměrů sdružení pořádat besedy a akce
s tématikou etiky v životě. Současná společnost snad nejvíce trpí nedostatkem
porozumění, slušnosti a férového, chcete-li
etického chování. Politika byla vyprázdněna
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2012
a všechna témata se smrskla na otázky
ekonomického charakteru, hospodaření,
výši DPH, HDP, obchodní bilance a dotací…
Všudypřítomná korupce otravuje vztahy
a morálku ve společnosti. Věnovat se etickým tématům, myšlenkám filosofů a nemateriálním hodnotám je cíl, který zaslouží
podporu a naší pozornost. Podporovatelé
z řad podnikatelů a soukromí donátoři toto
mohou brát jako dobrou investici do budoucích obchodních vztahů a přispět sdružení
na účet 2200108226/2010. Jménem sdružení jsem byl požádán tlumočit poděkování
za finanční podporu Michalu Savrukovi,
který význam činnosti takto vyzdvihl.
Vladimír Kordač
Navštivte Jizerku, místo se zvláštní ochranou svých přírodních a historických kvalit: součást přírodních rezervací Natura 2000 a I. až III. pásma státní přírodní rezervace CHKO Jizerské hory, území památkové rezervace s dochovanými soubory lidové architektury, součást
Jizerské oblasti tmavé oblohy. Soutěž pro čtenáře Jabloneckého zpravodaje. Pokud někdo
objeví na stavbě na obrázku jediný opracovaný kámen ze základů původní stavby, jedná se
totiž podle územního plánu o „obnovu objektu na původních základech”, obdrží v Jablonecké
tiskárně knihu o jabloneckých hospodách. (Pozn. zúčastnit se mohou i úředníci těch úřadů,
které tuto stavbu svým kulatým razítkem umožnily.)
STRANA 21
Download

jabloneckÝ zpravodaj ZÁŘÍ