www.jabloneckyzpravodaj.cz
OBČASNÍK
ROČNÍK VI
NEPRODEJNÉ
JABLONECKÝ
Z P R AV O D A J
DUBEN
2012
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy
Vážení čtenáři, letošní duben
zdá se proměnlivý a nestálý, jako
nejmenší vládní koaliční partner.
Stejně, jako jsme přečkali podivný
soud s úplatkáři, absurdní vládní
krizi a další krkolomnosti, „Kolibříka Pavla“ nevyjímaje, stejně
tak přečkáme i aprílové počasí
a budeme se těšit, až se vyčasí
a sluníčko na nás zase usměje.
Nezbývá než doufat, že se tak
v dohledné době stane.
Pěkné jaro vám přeje redakce.
Z OBSAHU:
Kdo podvádí v Jablonci
2–3
Sto let dřevěných hraček 4–5
O novém územním plánu 6–7
grafika , t isk i v ýsek
pod jednou střechou
ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VYTIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍŘE
www.jabloneckatiskarna.cz
DĚNÍ VE MĚSTĚ
Kdo podvádí při informování veřejnosti!
Začátkem dubna vysílala Česká televize reportáž Lucie Pokorné o tzv. západní
tangentě, která významně poškozuje
dobré jméno našeho města. Její název
zněl – Jablonec nad Nisou podváděl. Hlavním mottem reportáže byla údajná snaha
města falšovat údaje o počtu vozidel
projíždějících křižovatkou »U zeleného
stromu« ve prospěch realizace tzv. západní tangenty.
Musím se ostře ohradit proti velmi nevhodnému a nešťastnému způsobu prezentace,
který zvolili někteří jablonečtí zastupitelé,
a řadě zavádějících informací a nepodložených tvrzení, které reportáž obsahovala.
Opět musím konstatovat. Uznávám právo
občanů vyjadřovat se k projektům, které
se jich dotknou. Co ale neuznávám je účelovost argumentace, překrucování pravdy
nebo přímé lhaní. Snaha o udržení nikoli
životního prostředí, ale životního komfortu
na úkor ostatních občanů, nenaplněné
ambice jednotlivců a motivace politického
zviditelňování před podzimními volbami se
táhnou jako červená nit celou touto kauzou.

Město Jablonec nežádalo ministerstvo
dopravy o stavbu silnice I. třídy. Město má,
jako územně správní celek vůči nadřazenému územně správnímu orgánu – Libereckému kraji v souladu se státní koncepcí
rozvoje silnic a dálnic, povinnost vytvořit
územní rezervu pro vybudování silnice I. třídy. Laicky to znamená, že našim úkolem je
vymezit koridor pro stavbu dvěma čárami
do mapy v území, které schválí městské
zastupitelstvo.
To otvírá prostor k diskuzi nad návrhem
územního plánu, kudy plánovanou silnici
vést. Možnosti jsou v podstatě dvě. Buď budeme respektovat dosud navrženou trasu
zastavěnou oblastí, kde žijí tisíce lidí, kde
budou muset komunikaci ustoupit domy
a byty, a která nebude odpovídat parametrům silnice I. třídy, nebo v souladu se stanoviskem budoucího investora, zvolíme trasu
jinou, v okrajové části města, kde zasáhne
do strmého zalesněného svahu.
Dále je potřeba konstatovat, že námi
navrhovaná trasa komunikace je koncipována tak, aby do sportovního a rekreačního
areálu Srnčí důl nezasáhla. Má se ho pouze dotýkat a umožnit volný průchod mezi
obydlenou částí a areálem.

S náměstkem Milošem o městě
Nemohl jsem si odpustit vyzkoušet nové oslovení
únorového místostarosty již březnovým: náměstek
primátora Ing. Miloš Vele. V pravidelném rozhovoru
se podíváme na to, co se chystá.

Miloši, od poloviny března jsi náměstkem, pociťuješ změnu?
Srandičky! Ne, nepocítil jsem změnu,
práce zůstává stejná a starostí neubývá,
spíš naopak, ale za to nemůže statutární
město. Na druhou stranu mám samozřejmě radost z povýšení Jablonce na statutární město, to víš, je to prestiž. Až budoucí
generace budou číst o Jablonci, tak určitě
toto datum bude vždy uváděno jako jedno
z významných.

Letošní rozpočet, jak ho schválilo zastupitelstvo, je opět dost úsporný, takže
se toho asi moc dít nebude. Nebo máš
něco v rukávu?
Úsporný být musí, to už jsem vysvětloval
a rozhodně nemáme na řadu věcí, které
bychom realizovat chtěli, a které by si město zasloužilo. Já, když jsem u únoru předstupoval před zastupitele, tak jsem tento
rozpočet charakterizoval jako ještě výrazně
úspornější než loni. Není to tím, že bychom
si chtěli hrát na hrdiny, ale realita a prognóza v oblasti daňových příjmů je skutečně
děsivá. Dostali jsme se s příjmy na úroveň
roku 2005, ale náklady jsou na úrovní roku
2012, a s tímto musíme umět žít. Do toho
nás ještě trýzní splácení starých dluhů.
Musím se pochválit, loni jsme splatili 50 miSTRANA 2
lionů a letos jsme připraveni splatit dalších
50 milionů oněch tíživých dluhů. Jen pro
úplnost, k dnešnímu dni je aktuální dluh
města 400 mil. korun. Přesto ti můžu s radostí prozradit, že budeme letos pokračovat
v opravě pěší zóny v centru města. Tyto
práce jsme začali již loni v úseku Lidické
ulice. Letos mám plán velkorysejší. Chci
provést opravu celého centra města, všech
dlážděných částí a zároveň i provést rekonstrukci vstupního přístupového schodiště
do radnice. Tyto práce jsou rozpočtovány
na 12,5 mil. korun a měly by začít již v dubnu. Samozřejmě budou probíhat i práce
na opravách komunikací a chodníků. Těm
skutečně letošní rozmarná zima dala zabrat. Opravy začínají již v začátkem dubna.

Já vím, že se to netýká přímo tvého odboru a už vůbec to není záležitost současného vedení, ale mám otázku na bytové
domy v Liberecké, konkrétně 23 – 29 (viz
foto). Ty paneláky jsou zateplené a někdy
v roce 2007 byla vyměněna skla ve všech
oknech, ale prastaré rámy zůstaly. Já
jsem to moc nepochopil, protože to muselo stát balík peněz a význam pro obyvatele to má nulový, když staré okenní rámy
netěsní a vypadávají z rámů. Už tě na to
někdo upozornil?
Přiznám se, že tomu, co se provedlo s uvedenými objekty, moc nerozumím. Někdo
chtěl zlepšit tepelně izolační vlastnosti, ale
opravdu se to moc nepovedlo. Zde je třeba
se na problematiku domů podívat trochu z jiného pohledu. Město Jablonec má ve svém
vlastnictví ještě více jak 1300 bytů. Velká
část z nich je ve špatném technickém stavu.
Tento stav se nedařilo zlepšit ani v dobách,
kterým já říkám doba hojnosti. To je můj název pro doby minulé, kdy ještě výnosy z daňových příjmů byly řádově o 30 mil. vyšší. Zpět
k bytům. Pokud se nedařilo byty opravovat
a rekonstruovat z rozpočtu města v minulosti, tak v následujících letech to bude ještě
horší, dovolím si tvrdit, že snad nemožné.
Já zde musím zopakovat to, co jsem již řekl
několikrát a to, že Jablonec má těchto bytů zbytečně mnoho. Já připravuji materiál
do květnového zastupitelstva, který právě
popisuje tuto skutečnost. Jeho výstupem je
právě razantní snížení počtu bytů, které by
měly do budoucna zůstat v našem vlastnictví. Co to znamená, pokud bude materiál
přijat? Měli bychom odstartovat další kolo
privatizace bytového fondu. Ve svém důsledku to znamená, že občané si budou moci 
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – DUBEN 2012
DĚNÍ VE MĚSTĚ

Co se týká ceny za komunikaci, kterou
redaktorka Pokorná ve své reportáži uvádí,
není mi známo, že by byly náklady na stavbu
plánované silnice dosud vyčísleny. K tomuto
bodu mohu jen dodat, že náklady na stavbu
silnice by neneslo město Jablonec nad Nisou, ale Česká republika.

O zkreslených údajích nelze v kontextu
s počtem projíždějících aut hovořit. Údaje
o dopravním zatížení vycházejí z podkladů
zpracovaných v říjnu 2008 odborníky společnosti CITYPLAN spol. s r. o., která poskytuje poradenské a konzultační služby mimo
jiné v oblasti infrastruktury, územního plánování a dopravního inženýrství. Dopravní
model Jablonce nad Nisou tato společnost
vyhotovila na objednávku tehdejšího místostarosty Otakara Kypty, do jehož resortu
doprava v Jablonci nad Nisou v minulém
volebním období spadala. Pikantní je, že
Ing. Kypta je v ČSSD stranickým kolegou
Jindry Berounského, který tato čísla ote-
vřeně kritizuje a označuje za zfalšovaná.
Pro méně informované čtenáře dodávám,
že současné vedení města je ve funkcích
od podzimu 2010.

Vyjádření ekologů a posudek z hlediska dopadu stavby na životní prostředí jsou
nezbytnou součástí podkladů územního
plánu. Město Jablonec nad Nisou disponuje
jednak koordinovaným stanoviskem odborných složek Krajského úřadu Libereckého
kraje (KÚLK), stejně jako stanoviskem k vyhodnocení vlivu územního plánu na životní
prostředí zpracovaným odborem životního
prostředí a zemědělství KÚLK a své stanovisko ke koncepci územního plánu Jablonec
nad Nisou a vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj vydalo i oddělení životního prostředí
a státní památkové péče jabloneckého magistrátu. Všechna tato stanoviska respektují variantu mimo městskou zástavbu.

V reportáži se také hovoří o petici, kterou podepsaly tisíce lidí. K tomu bodu mohu
pouze dodat, že na magistrát města byla
do dnešního dne, přes několik oficiálních
výzev a urgencí, doručena pouze petice
s 256 podpisy občanů, kteří nesouhlasí
s navrženou trasou západní tangenty. Vedle toho evidujeme také petice s podpisy
94 občanů převážně z lokality Žižkův vrch,
kteří navrhované řešení komunikace podporují.
koupit byty ve kterých dnes bydlí, mimo ty,
které si město nadále ponechá ve svém
vlastnictví.

Další kritickou připomínku jsem zaznamenal ohledně parkování a parčíku.
Na parkování je tu poměrně málo místa
a naopak parčík je zbytečně rozsáhlý.
Kromě toho zasahují větve stromů do cestiček, takže se chodí po louce. Dá se
s tím něco udělat?
Skutečně i já jsem rád, že tato vleklá kauza má již konec na dosah. Moje poslední optimistická představa je, že směna s manželi
Musilovými bude dokončena do prázdnin.
Tímto termínem mám na mysli definitivní
konec, to znamená ukončení soudních sporů a převod objektu 5. Května 9 na město,
a převod objektu Skřivánčí 12 na manžele
Musilovy, včetně zapsání do katastru nemovitostí. Potom, bude následovat výkup objektu ŘSD, které objekt zdemoluje v rámci
dokončení stavby bulváru 5. května. Pokud
by se realizace stavby povedla do konce
roku 2013 vidím to skutečně za velmi velký
úspěch.
posudku, který má stanovit hodnotu podílu. Potom zřejmě začnou složitá a úmorná jednání o koupi. Ještě v souvislosti
s valnou hromadou JTR. Náš zástupce
na valné hromadě navrhoval jeden z prvních kroků na řešení stavu, ve kterém se
společnost nachází. Bylo to odvolání obou
ředitelů společnosti. Tento návrh nebyl
druhým akcionářem akceptován. Z naší
strany to byl jasný a legitimní požadavek
a odezva na skutečnost, že produkt, který
společnost v yrábí, ztratil konkurence schopnost z důvodů vysoké ceny, dnes již
zákazníkem neakceptovatelné.
Určitě dá, já zde nechávám zpracovat
odbornými útvary možnosti, jak tuto situaci
do budoucna řešit. Zatím toto řešení neznám. Parkování obecně ve městě a na sídlištích je velký a těžko řešitelný problém.
V letošním roce to opět ukázala zima. Některé vjezdové komunikace do sídlišť se
staly těžko průjezdné. Rozšíření parkování
na úkor zmenšení zelených ploch máme připraveno v lokalitě ulice Průběžná. Tady letos
byla situace opravdu nejkritičtější.

Zima sice skončila, ale problémy s centrálním vytápěním zůstávají. Co je nového
v řešení CZT? Uvažuje město stále o odkoupení nebo je na stole jiná varianta?
Současnou situaci s CZ T v Jablonci
vnímám skutečně jako jeden z největších problémů města. Není tajemství, že
v březnu proběhla řádná valná hromada
JTR, kde jsme mimo jiné neschválili rozdělení zisku a vyplacení dividend tak, jak
navrhoval druhý akcionář. Tyto prostředky
jsme navrhli ponechat ve společnosti jako
případnou rezervu. Definitivně byl námi
odmítnut projekt revitalizace, to je vybudování dvou nových zdrojů v prostorách
Jablonexu a Bižuterie. Podmínky, za nichž
se to mělo realizovat, se jeví pro město
jako neakceptovatelné. Skutečně varianta odkupu obchodního podílu je stále
na stole, jako počátek možného řešení.
Nyní pracujeme na vyhotovení znaleckého

Jinak tě musím pochválit za konečné
dořešení problému kolem domu Musilových. Už máš zprávu, kdy se začne bourat
někdejší mléčný bar a stavět bulvár?
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – DUBEN 2012
Na závěr mohu jen doplnit, že další část
informační kampaně o západní tangentě
zahájíme v okamžiku, až budou zpracovány
základní studie a podklady k této stavbě.
Toto však není úkolem města Jablonce, ale
investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic jako prostředník ministerstva dopravy.
Na rozdíl od našich oponentů totiž pracujeme pouze s reálnými čísly a údaji.
Ing. Petr Beitl
primátor města Jablonce nad Nisou

Poslední otázka míří trochu do soukromí. Před měsícem jsi oslavil padesátiny.
Jak se cítíš a neubývá ti sil?
Nevím, zda ti mám děkovat, že jsi připomněl toto moje jubileum. Co se týká úbytku
sil, je pravda, že někdy mám pocit, že už
to není co to bývalo, ale nejsem typ, který
by si stěžoval. Jen ještě k tomu číslu 50.
Opravdu čas strašně utíká a uvědomuji si
to stále více. Měl jsem v této souvislosti
jakési osobní bilancování. To, co jsem
zjistil, je zcela jednoduché a platí jistě i pro
ostatní. Život je třeba žít skutečně naplno,
a hlavně ho očistit od nesmyslných bojů
a šarvátek a někdy i zbytečně vytvořených
pseudoproblémů. Nejcennější, co opravdu
máme, je zdraví, fungující rodina, blízcí
a opravdový přátelé.

Díky za rozhovor a ať se vše daří!
Bc. Vladimír Kordač
STRANA 3
OSOBNOST JABLONCE
Muzeum připomene stoletou tradici
V polovině května se bude slavnostně
otevírat Muzeum výroby dřevěných
hraček v Albrechticích. Již nyní se
exkurze v továrně těší zájmu široké
veřejnosti a cestu sem najdou
malí i velcí. Jak tento nápad
vznikl a co na návštěvníky
čeká, jsem vyzvídal
u ředitele někdejší Tofy –
dnes Detoa Albrechtice
Jaroslava Zemana.

Jardo, o tobě se teď píše často v souvislosti s vítězstvím v anketě Podnikatel
roku a dalších oceněních. Máš z toho
radost?
No samozřejmě, kdo by neměl.
A nejen za sebe, ale hlavně je
to ocenění lidí, kteří v továrně
pracují, jejich šikovnosti a fortelu a také, »že to se mnou
vydrželi už 20 let«. Jsem rád, že
se nám daří i v době krize a že
továrna vyrábí, má své odběratele a dřevěné hračky se těší
všude oblibě.

Kam všude exportujete a co nejvíc frčí?
Vyvážíme hodně do Japonska, Ázerbajdžánu a samozřejmě do zemí Evropské
unie. Nejlépe se prodávají hračky, které
jsou variabilní, tzn. které u dětí podněcují
kreativitu, fantazii, paměť a manuální zručnost.

Kdo vlastně a kdy přišel s nápadem
muzea, to byl tvůj nápad?
Když jsem se stal v roce 2006 starostou, řešili jsme vyplnění volného času pro
návštěvníky Jizerských hor. A tak mne napadlo spojit dvě věci dohromady – prezentaci tradice firmy Schowanek – Tofa – Detoa
a zábavu pro návštěvníky Jizerek ve volném
čase. Ukázat jim něco unikátního co nikde
jinde v České republice neuvidí.

Jak jsem říkal úvodem, ty exkurze už
děláte delší dobu. Máš přehled, kolik
návštěvníků už výrobu vidělo?
Továrním provozem už prošlo za první
dva roky více jak dvacet tisíc návštěvníků,
STRANA 4
ale teď je možné vidět navíc muzeum a vyrobit si hračku v kreativních dílnách, takže
věřím, že počet zájemců nepoklesne. Navíc
tu dospělí budou mít možnost posedět
u kávy a za sklem pozorovat své ratolesti,
jak řádí v dílně. To je lákavé, ne? První měsíce letošního roku ukazují na návštěvnost
23–25 000 osob.

Teď trochu k té tradici. Továrna tu stojí, počítám-li správně, 104 let. Představujete v muzeu celé období? A co vlastně
mohou návštěvníci čekat?
Máš pravdu. Továrnu založil Johann Schowanek v roce 1908 a zpočátku se zde vyráběly dřevěné perle, knoflíky a jiné drobné
soustružené dílky a brzy se stala v tomto
oboru špičkou v celé Evropě. Od roku 1927
se začalo s výrobou dřevěných hraček.
Za války se tu vyráběly makety lodí, letadel
a tanků všech armád, které sloužily německým pilotům k rozpoznávání cílů, pažby
k puškám, přistávací klapky pro letadla
nebo přídavné nádrže z překližky. Na konci
války fabriku Schowankovi »za odměnu«
sebrali, ale výroba se nezastavila, začaly
se vyrábět pianinové mechaniky, později se
přidaly klavírové mechaniky a klávesnice.
Protože je dnes továrna největším a nejstarším výrobcem dřevěných hraček, komponentů do společenských her, dřevěných
perlí a také pianinových i klavírových mechanik a klávesnic v České republice, chtěli
jsme veřejnosti ukázat, co tomu předcházelo i jak se pracuje se dřevem nyní.
Jak jsem už zmínil, je to odkaz na fortel
a umění kvalitních a kvalifikovaných lidí,
kteří tu více než sto let pracovali a pracují.
Ta expozice ukazuje, že tehdejší technologie
je dodnes nepřekonaná a návštěvníci se
s ní mohou seznámit i v provozu. Exkurze
ukazuje jednotlivé dílny a návštěvníci vidí
vše od zpracování a sušení dřeva až po krtečka, tedy jednoho z našich nejoblíbenějších výrobků v současnosti.

Kde se do takové fabriky kupuje dřevo?
Máš svůj les?
Les nemám (úsměv) a dřevo nakupujeme
různě. Důležitá je především kvalita dřeva,
které pochází z horských oblastí střední
Evropy, teď třeba hodně kupujeme na jižním
Slovensku.

Jsou vaše barvy jedlé? Nemyslím, že
by děti hračky jedly, ale všechno strkají
do pusy…
Barvy ano, dřevo se jíst moc nedá. Ale
vážně, na barvení používáme kvalitní, certifikované a ekologické barvy a laky, které
nejsou zdraví škodlivé a nezatěžují životní
prostředí. Existují na to přísné normy a navíc víme, pro koho vyrábíme.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – DUBEN 2012
OSOBNOST JABLONCE

Mohl bys našim čtenářům přiblížit své
začátky? Někde jsem četl, že jsi začínal
bez znalostí ekonomie a že jsi bláznivě
zprivatizoval skomírající továrnu, abys
zachránil historickou velkovýrobu dřevěných hraček. Co tě to tehdy popadlo, že
ses pustil do podnikání?
Většina lidí by mě považovala, skoro
oprávněně, za cvoka. Je pravda, že jsem
o podnikání neměl představu, neměl jsem
ani telefon a jediné, co mě tehdy hnalo, byla
obava, co se stane s továrnou a lidmi v ní.

Tedy ses zdravě naštval?
Jo, dá se to tak říct. Továrna byla v dezolátním stavu a před krachem, zaměstnanci
odcházeli a hodně se o tom všude mluvilo.
Strašně mě to štvalo a přemýšlel jsem,
co s tím. Kolikrát jsem si říkal, jak by se
na mě dívali dnešní manažeři v limuzínách
s padnoucím oblekem, kdyby mě viděli, jak
v oprýskané stodvacítce obrážím banky
ve svatebních šatech, které byly z děsně
kousavé látky. Peníze jsem neměl, jenom
bláznivý sen a krátce po privatizaci také přes
sto miliónů vysoký úvěr. S takovým dluhem
se dobře nespí, to si ani neumíš představit.
Táhnul jsem to silou vůle a hodně mi pomohl
v začátcích ředitel, který Tofu vedl za socialismu. Byl to ale rovnej chlap a za mnohé
mu vděčím. Bylo mi jasné, že musím sehnat
ekonoma, jinak jsem v háji. Naštěstí jsem
přesvědčil Vlastu Pokornou z Preciosy a pak
už to šlo polehounku ode dna nahoru. Dneska, když jsme získali různá ocenění, si říkám,
že se nám to tehdy pěkně povedlo.

Co by se asi stalo, kdybys tehdy zdravě
nezešílel?
Těžko říct, ale jak už jsem někde říkal, počítal privatizační projekt tehdejšího vedení
podniku s prodejem německému výrobci.
Měl tu být výrobní provoz pianinových mechanik bez výroby hraček. To by byla degradace továrny, zánik tradice, vývojáři by dostali padáka a stala by se z toho bezduchá
dílna. Dnes, kdy většina evropských továren
na hudební nástroje po čínské invazi zkrachovala, by tu bylo mrtvo. To jsem sice tehdy
nevěděl, ale s pouhou montážní halou jsem
se nedokázal smířit.

Dobře jsi udělal. Pojďme k dnešku, jak
si stojíš a který rok byl nejhorší? Já jsem
slyšel, že jsi podržel nad hladinou výrobce
klavírů firmu Petrof. Jak to bylo?
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – DUBEN 2012
Ty asi narážíš na rok 2008. Ano, to se
staly dvě zásadní události: dobrá a špatná.
Tou dobrou bylo doplacení úvěru na fabriku,
tou špatnou byl totální propad výroby. Čína
vtrhla do Evropy a během krátké doby téměř zlikvidovala evropský pianový průmysl,
tedy náš nosný program. V roce 2008 jsme
u výroby pianinových mechanik spadli z devadesáti milionů korun na šest. Strašný!
Tehdy jsme naplno rozjeli hračky a ty nás
zachránily. Prostě když je průšvih, tak se
musí hledat řešení tak dlouho, dokud se
to nepodaří. A taky je potřeba si pomáhat,
to je odpověď na tvou druhou otázku. V té
době jsme i výrazně finančně podrželi další
unikátní výrobu v ČR – firmu Petrof.
neplatí pro všechny. Můžu mít vyšší příjem,
ale pořád mám jen jeden žaludek a na sobě
át, tak proč jsou některé
jen jeden kabát,
ích podnicích nemravně
platy ve státních
ec nepochopím, proč
vysoké a vůbec
ze vyplácí jakékoliv
se v době krize
átní správě. Pak
odměny ve státní
tu máme léta neřešený cim. To je něco,
kánský problém.
co se týká náss všech. Podíidnou horskou
vej se na poklidnou
ice a najedvísku Albrechtice
adnou mísnou ti tu napadnou
tostarostku. A je
toho víc, co
mne zlobí.

Kromě fabrikanta jsi také komunálním
politikem. Jak se ti líbí ve funkci starosty
a není na škodu, že tu funkci děláš jako
neuvolněný?
Teď si připadám jako nějaký buržoust,
(úsměv) jak nás to učili v občanské nauce.
Já to označení nemám rád a odjakživa používám oslovení ředitel a tak se také cítím.
Starostuji druhé volební období a myslím,
že nám to šlape dobře. Hodně mi pomáhá
místostarostka paní Kuřátková, kterou mají
lidi rádi, a ten všední provoz zvládá moc
dobře. Já jsem od začátku říkal, že nechci
zatěžovat rozpočet a dělám jen ty zásadní
věci. Rozhodování v hlavních věcech je
stejně záležitostí celého zastupitelstva.
Myslím, že se nám to daří a máme dobrou
partu a o tom vypovídá i naše hospodaření
– máme v rezervě jeden a půlnásobek ročního rozpočtu obce. Kdyby chtěl Kalousek
poradit…

Senát ale zase moc pravomocí nemá,
to ti nevadí? A když budeš zvolený, nebude to na úkor tvých funkcí starosty
a ředitele?
Senát může navrhovat i vracet zákony
a může tak zabránit nesmyslům, které se
tam dostávají. Dobrá práce se dá dělat
všude a senát by neměl být odložištěm
vysloužilých politiků. Já do něj chci přinést
pohled člověka, který se potýká s problémy
na nejnižším stupni státní správy v obci,
který podniká a zaměstnává lidi.
K tvé druhé otázce. Továrna je dobře
zaběhnutá a šlape, i když v ní nejsem. Není
a nemůže být závislá na jednom člověku
a já dnes dělám jen strategická rozhodnutí.
V řízení obce je to podobné a všechno je
o tom, jak se práce a úkoly rozdělí. Všechno
jde, jen se musí chtít. Navíc by České republice jistě prospělo, kdyby poslanci a senátoři
byli více spjati s normálním životem – měli
civilní zaměstnání a nebyli pouze specialisty, tzv. »politickými živnostníky«.

Volby jsi vyhrál dost přesvědčivě s téměř 32 % hlasů. Asi máš u lidí podporu,
jak to cítíš?
Snad ano. Možná mi pomáhá, že jsem
jedním z nich, tedy kluk, co se vypracoval
z ničeho. Zas tak moc o tom nepřemýšlím.
Já si hlavně vážím lidí, kteří tu žijí, továrně
obětovali léta života a nemají to lehké. Jsem
rád, když pro ně můžu něco udělat a alespoň trochu jim to vrátit. Chci také nějakým
pozitivním způsobem pomoci v rozvoji bezprostřednímu okolí továrny.

Na závěr si nemohu odpustit otázku
na tvou kandidaturu do senátu. To ses
zase zdravě naštval nebo co v tom je?
Taky trochu. Občas mi ta politika připadá,
že se z ní vytratil zdravý selský rozum. Já si
myslím, že český člověk patří k těm chytřejším nejen v Evropě a je schopen ledacos
obětovat a skousnout. Jenže na druhé straně chce, aby mu někdo vysvětlil, proč to
má dělat, proč se má mít hůř. A také chce
vidět, že se šetří všude, ne jen u něj. Pořád
se mluví o solidaritě, ale pak se ukáže, že to

Já ti děkuji za příjemné povídání, máš
to tu moc pěkné. Hlavně přeju, ať se slavnostní otevření vydaří.
Také děkuji, hlavně tvým čtenářům a chci
je do muzea co nejsrdečněji pozvat. Navíc
jim mohu slíbit splnění všech přání, když si
sáhnou na nos dřevěné sochy před vchodem, ale musí tomu věřit.
Bc. Vladimír Kordač
STRANA 5
VČERA, DNES A ZÍTRA
S Petrem Karáskem o novém územním plánu
S pravidelným hostem našich rozhovorů Mgr. Petrem Karáskem jsem se sešel
nad tématem, které se aktuálně samo nabízí. Město zpracovává nový územní
plán a Petr byl v letech 2002–2006 místostarostou, který kromě přípravy
a realizace celé řady staveb ve městě měl v té době na starosti i oblast
územního plánování. Od roku 2006 již na radnici zaměstnán není,
v současné době je členem rady města a výboru pro územní
plánování. Myslím si, že jeho stručné a výstižné odpovědi mohou
případným zájemcům pomoci v orientaci v této aktuální
problematice.

Na úvod, kdo a proč tvoří územní plán?
Proč – protože je to pro města a obce
zákonná povinnost. Kdo – zejména zadavatel a zpracovatel. Zadavatelem je oddělení
územního plánování města. Nikoliv tedy
zastupitelstvo, to pouze schvaluje jednotlivé
stupně zpracování. Nikoliv výbor pro územní
plánování – tam je celý proces sledován
a jsou vydávána doporučení pro zastupitelstvo, posouzení případných námětů z výboru je zase na zadavateli a zpracovateli.
Zpracovatelem je firma SAUL – to zkratkové
slovo znamená Sdružení Architektů Urbanistů Liberec. Dalšími spolutvůrci jsou
obyvatelé Jablonce a dotčené orgány prostřednictvím různých připomínek. Územní
plán určuje, jak mohou být jednotlivé plochy
využity – doprava, zástavba, zeleň, rekreace a podobně. Územní plán žádné stavby
na pozemky neumísťuje – k tomu slouží
územní řízení, ani žádné stavby technicky
neřeší, k tomu slouží stavební řízení.

Všiml jsem si, že projednávání konceptu územního plánu provázela řada
osobních útoků na vedení města, členy
výboru, na zpracovatele. Nechceš na ně
nějak reagovat?
Nechci. Před 10 lety bych reagoval,
ale jak stárnu, ztrácím potřebu zabíhat
do osobních rovin a snažím se jen o věcný
pohled na věc.
STRANA 6

Dobře. Takže věcně začněme u dopravního řešení, kde bylo nejvíc námitek. Co
je tam za problém?
Základním problémem je to, že Jablonec
je morfologicky a klimaticky složité město.
Žádné řešení není z těchto důvodů snadné.
Kdyby bylo, již dávno se po nějakém obchvatu mohlo jezdit. Celá řada mnohem menších
sídel v ČR obchvat má. V Jablonci, druhém
největším městě kraje a 26. v celé republice, vede dodnes tranzitní doprava ze všech
směrů přes centrum města a přes oblast
kolem přehrady. Faktem je, že jedna skupina v zastupitelstvu tento stav preferuje
a chce ho stabilizovat i do nového územního
plánu. Druhá, početnější skupina chce řešit
problém tranzitní dopravy obchvaty vedenými mimo zastavěná území. Jižní obchvat
již v územním plánu je, do konceptu nového
je zapracována představa o obchvatu západním.
V parametrech
silnice I. třídy by
nešla postavit,
nefinancoval by ji
tedy stát.

A proti tomu obchvatu západnímu (tangentě) vznikla dokonce petice – je za tím
prý Kaufland, Peltovy pozemky, stavební
lobby, korupce, zničí se Srnčí důl, nikam
nevede, je moc prudká. Co k tomu říci?
Kdyby to tak bylo, tak tu petici podepíšu
taky. Ale není to tak. Věcně jde o to, najít
pro silnice I. třídy na úrovni tvorby územního
plánu řešení, které by bylo v souladu s nadřazenou územně-plánovací dokumentací
zpracovanou Ministerstvem dopravy a Libereckým krajem, v souladu se zadáním územního plánu, aby to šlo technicky zrealizovat
a trasa aby byla vedena v maximální míře
mimo obytná území. Od zástavby je většinou více než sto metrů délkových, i několik
desítek metrů výškových a je oddělena pruhem lesa. Kromě funkce tranzitní poslouží
i pro vyvedení dopravy z Rýnovic a ze Mšena
ve směru na Turnov a Prahu, takže nebude
nutno jezdit kolem přehrady a přes centrum. Oponenty navrhovaná trasa je kratší,
ale se stejným převýšením, takže by musela
být ještě prudší, vede zastavěným územím
Žižkova vrchu pár metrů od obytných objektů a v parametrech silnice I. třídy by nešla
postavit, nefinancoval by ji tedy stát.

K Srnčímu dolu se ještě vrátíme. Teď
ještě něco k druhé dopravně problematické oblasti u přehrady. Tam byly v minulosti petice proti průchodu přes Vrchlického
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – DUBEN 2012
VČERA, DNES A ZÍTRA
sady, pak se mluvilo o tunelové variantě,
o dvou okružních křižovatkách, výsledkem projednání konceptu je nakonec vymezený koridor. Moc se v tom nevyznám,
zkus to stručně vysvětlit.
Základní je otázka, jaká doprava má být
tudy vedena. Bavíme se o cílovém stavu,
ne o dílčích časových etapách. Ta zmiňovaná první skupina chce vést tudy tranzitní
dopravu ve směru Liberec – Harrachov
po silnici I. třídy a tunelem. Ta druhá skupina chce tranzitní dopravu vést po obchvatu
tak, aby sem vůbec nepřijela. A oblastí bude procházet pouze městská komunikace
s městským provozem. A výsledkem kompromisu při projednávání konceptu je to, že
nebylo stanoveno, jestli trasa té městské
komunikace bude povrchová nebo tunelem,
stanoven byl jen koridor.
že domy na obou stranách ulice Na Čihadle
by odděloval 4–6 metrů hluboký příkop
ohraničený svislými zdmi, na jehož dně by
auta najížděla do tunelu. A protože by musel
být zajištěn i příjezd k těm domům, vedla
by po obou stranách té díry ještě obslužná
komunikace, bez záboru části zahrad by se
to tam ani nevešlo. A protože z tunelu by
do centra města ani do Mšena nikdo nevyjel, stejně by musela být využívána ulice
Riegrova a Bezručova. Ze směru od Pasek
by musely být u hráze přehrady nájezdové
rampy a stejně by v křížení ulic nad tunelem
musela být okružní křižovatka. Tunel by
navíc nebyl ražený, ale budovaný v otevřené
jámě, tam by se vložil tubus, který by byl
následně přesypán. To celkové řešení je
hmotově tak rozsáhlé, že vůbec neodpovídá
situaci v oblasti přehrady a vilové čtvrti.
skládky komunálního a průmyslového odpadu, která se nachází mezi sportovním areálem a zástavbou v ulici Bousova. Záměrem
územního plánu je vytvořit podmínky pro
budoucí komplexní řešení území – dopravní
funkce, rekultivace skládky, rekreační plochy, sportovní využití. Pro posouzení těchto
možností bude zpracována studie, která
bude řešit trasu obchvatu v tomto úseku
jako podpovrchovou. V úvahu může přicházet též rozšíření sportovního areálu Srnčí
důl v celém rozsahu území mezi Dobrou
Vodou a Zeleným údolím. Posouzeny budou
též možnosti vazeb turistických tras pěších,
lyžařských a cyklistických na oblast Rádla,
Milířů a Vesce s výchozím bodem právě
ve sportovním areálu Srnčí důl. Celá tato oblast má velký rekreační rozvojový potenciál
nadregionálního významu.

A jaký je tvůj osobní názor?
Můj osobní názor je ten, že je škoda vést
novou komunikaci přes sady a vilovou čtvrť,
přikláněl bych se k tomu řešení se dvěma
okružními křižovatkami. I když je mi jasné,
že obyvatelé Riegrovy ulice mě za tento
názor rádi mít nebudou. Za úplně nejhorší
považuju vedení jakékoliv komunikace tunelem pod Vrchlického sady. Tunel by začínal
v hloubce cca 6 metrů pod povrchem na začátku parku a z ulice dr. Randy by se do této
hloubky auta musela dostat. To znamená,

Takže stručně, jak tam bude doprava
vypadat v nejbližších měsících?
To si realisticky myslím, že z finančních
důvodů v nějak zdokonaleném režimu těch
světelných křižovatek. Kdybych měl tu moc,
tak bych začal projektově řešit tu křižovatku na Osadě jako okružní, s mimoúrovňovým křížením pěší a cyklistické dopravy
v místech dnešního značeného přechodu
u plakátů před začátkem hráze, včetně mimoúrovňového přechodu k přehradě u plaveckého bazénu. S projektovou i realizační
spoluúčastí Libereckého kraje. Pro začátek
si myslím, že by to byl užitečný a nekonfliktní
krok, ve stavebních nákladech realizovatelný i v dnešní době, stihnout by se to dalo
třeba do konce roku 2013.

Díky za rozhovor, co říci na závěr?
Děkuju za pozvání. Na závěr? Že by bylo
škoda omezovat zájem o územní plán je
na některá konfliktní témata. Pozornost by
si určitě zasloužily i další body – třeba vnitřní městský dopravní okruh, řešení širšího
centra města, nábřeží Nisy a další prvky
ochrany přírody a krajiny, Horní náměstí
a jiná veřejná prostranství, možnosti bytové
výstavby i pro ty, které to začne zajímat až
třeba za deset let až vyrostou z dětských
let, důležité jsou možnosti rozvoje podnikání, technické infrastruktury, kvality životního
prostředí.
Tak zase třeba příště.
Bc. Vladimír Kordač
Vyústění
budoucího
obchvatu?
JABLONECKÝ
JJAB
JA
AB
A
BLLO
BLO
LON
ON
O
NE
EC
ECK
CK
C
CKÝ
K Ý ZPRAVODAJ
ZPRA
PR
P
RA
R
AV
VO
VOD
OD
O
D
DA
A J – DUBEN
AJ
DU
UB
UBE
BE
B
EN 2012
20
012
01
12
1
2

A jak je to tedy s tím Srnčím dolem?
Skutečně je ten areál trasou západní
tangenty zničen nebo ohrožen?
Areálem Srnčího dolu je nazýván komplex
sportovišť, umístěných ve stupňovitém terénu za lesní cestou vedoucí od Kauflandu dolů k Zelenému údolí. Tento areál není trasou
obchvatu zasažen. Jeho trasa je v územním
plánu navrhována v prostoru kraje bývalé
STRANA
STTRAN
S
RA
R
AN A 7
ŠKOLST VÍ V JABLONCI
Jablonec navštívil první rada francouzského velvyslance
První dubnové pondělí zavítal
do Jablonce nad Nisou První rada
francouzského velvyslance Nicolas
de Lacoste. Rada přijal pozvání
poslankyně parlamentu
České republiky Ivany
Weberové, která také
byla spolu s primátorem
Petrem Beitlem
jeho průvodkyní
po městě.
Francouzský rada nejprve strávil příjemnou hodinu povídáním se studenty francouzštiny na Gymnáziu U Balvanu. Gymnázium má ve výuce francouzského jazyka
bohaté zkušenosti a dlouhou tradici. Již
řadu let také spolupracuje s organizací
Aliance Française a Francouzským velvyslanectvím v Praze. Studenti se rovněž účastní
výměnných pobytů s partnerskou školou
v Besançonu.
Pan de Lacoste si pochvaloval úroveň
znalosti francouzštiny studentů, živě se
zajímal o jejich plány do budoucna a hovořil
o své práci diplomata i o nutnosti znát cizí
jazyky. První rada vyjádřil podporu škole,
která usiluje o to stát se francouzským gymnáziem. „Vedle jazyka je velmi důležité vnímat také historii a kulturu naší země, která
je velmi specifická a těší mě Vaše znalosti,“
řekl studentům.
Francie v České republice
 Velvyslanec Francie zastupuje francouzskou vládu u českých úřadů.
 Diplomatickou kancelář tvoří kariérní diplomati a je přímo řízená velvyslancem.
Jejím posláním je:
 sledovat a analyzovat vnitropolitické a zahraničněpolitické události v České
republice a informovat o nich francouzské úřady,
 přispívat k rozvoji dvoustranných styků mezi oběma zeměmi, zejména pak
účastí na přípravě oficiálních návštěv,
 informovat o postojích Francie, vysvětlovat a podporovat je u českých úřadů.
 K dosažení tohoto cíle, udržují zaměstnanci diplomatické kanceláře kontakty se
všemi významnými zástupci společnosti (politiky, úředníky, novináři, církevními
hodnostáři, akademiky atd.).
 Politická kancelář úzce spolupracuje se všemi odděleními velvyslanectví (konzulárním, ekonomickým, kulturním, vojenským, policejním atd.) a koordinuje jejich
činnost.
Adresa
Velkopřevorské nám. 2
118 00 Praha 1
STRANA 8
Velvyslanec Francie v ČR
Pierre LÉVY
První rada
Nicolas de LACOSTE
Po besedě na gymnáziu čekala vzácnou
návštěvu prohlídka Muzea skla a bižuterie.
Ukázalo se, že francouzský rada má ve své
rodině kromě diplomatů i skláře a velmi ho
zaujala zdejšího muzea. Hlavnímu kurátorovi Dr. Petrovi Novému pokládal zasvěcené
dotazy a zajímal se o historii sklářství a bižuterního průmyslu na Jablonecku.
Téměř v pravé poledne se pak Nicolas de
Lacoste podepsal do Kroniky města Jablonce nad Nisou v obřadní síni radnice, kde jej
také na půdě města oficiálně přivítal primátor Petr Beitl. Malému slavnostnímu obřadu
byli přítomni i jablonečtí podnikatelé, kteří
mají své obchodní partnery mimo jiné právě
ve Francii. Ti se také účastnili oběda, který
na počest vzácného hosta pořádal primátor
města Petr Beitl. Zástupci jabloneckých
firem měli u stolu možnost Prvního radu seznámit s podmínkami a způsoby spolupráce
s jejich francouzskými partnery.
Odpolední program francouzského rady
sestával z návštěvy fary Českobratrské
církve a před odjezdem zavítal i do Nízkoprahového centra Kruháč, kde se zajímal
o sociální problematiku ve městě.
Marcela Hozová
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – DUBEN 2012
ŠKOLST VÍ V JABLONCI
Václave, na slovíčko!
První den letošního roku byl Václav Vostřák vyznamenán Cenou města PRO
MERITIS za soustavnou a dlouhodobou činnost, která významně obohacuje
veřejný život města. Stal se prvním laureátem této ceny, kterou se
město Jablonec rozhodlo od letošního roku pravidelně udělovat.
Smyslem ceny je udělit čestné veřejné ocenění osobám,
jež v nejrůznějších oblastech přispěly k rozvoji města
a občanského života nebo k dobrému jménu
města, a to nezištným a zvláště příkladným
způsobem.

Václave, o udělené ceně se již v jabloneckém tisku psalo a vše důležité bylo
zřejmě řečeno, takže ti mohu jenom
za sebe i redakci pogratulovat a popřát ti,
aby sis jí užíval ještě dlouhá léta.
Děkuji ti. Já si toho vážím a beru to jako
ocenění za 21 let mé práce.

Nedávno, když jsme seděli u pivka,
tak jsi mi říkal o jabloneckém podzemí.
Ve starých historických městech jsou
středověké podzemní chodby obvyklé
a tvořily součást opevnění, ale v Jablonci
by je asi leckdo nečekal. Můžeš naším
čtenářům prozradit, kde se podzemní
prostory nachází a co tají?
To je velice zajímavé téma a zatím nepříliš
zmapovaná oblast. Například je rozdíl mezi
Jabloncem a Libercem. Liberec je starší a je
tam toho v podzemí daleko více, protože
tvoří kanalizaci pro různé objekty, zejména
továren.
Jablonecké podzemí můžeme rozdělit
do několika kategorií. Je potřeba vytvořit
definici čemu říkáme podzemní prostory.
Jsou zde podzemní opevnění a kryty několika válek, hlavně druhé světové. U některých
domů byly sklepy zpevněny a doplněny nou-
JABLONECKÝ
JJAB
AB
A
BLLON
O NE
ECK
EC
CK
C
K Ý ZPRAVODAJ
ZP
PR
PRA
RA
R
AV
VOD
ODAJ
A J – DUBEN
DU
UBE
UB
B
BE
EN 2012
20
012
12
1
2
zovými východy, takže tvoří kryty a je potřeba ty prostory prozkoumat. Další kategorií
jsou technické chodby, například náhony,
třeba ten na Feixův mlýn na náměstí Boženy
Němcové nebo odtok vody z pivovarských
rybníků, který ústí na Anenském náměstí.
Také areál LIAZu má kompletní zázemí,
kde byly tvořeny kryty a k tomu máme dokumentaci. Nebo Na Ostrém rohu, naproti
hospodě, byl kryt. Známý kryt je v Antala
Staška, kde jsou tři místnosti, propojené
chodbami, ale ty jsou dnes zavezené struskou ze sklárny.
Hodně je toho nezmapovaného. Možná
nevíš, že v místech současného letního kina
byl kdysi hřbitov a jeho hrobky se také využívaly jako kryty. Také vznikla legenda, že
odsud vede podzemní chodba, která měla
ústit v ulici Budovatelů. Asi je to nesmysl,
ale nedá se úplně vyvrátit. Faktem je, že se
kryty zasypávaly a existují o tom doklady,
ale zda to tak bylo i v praxi bezpečně nevíme. Já osobně na dlouhé chodby v Jablonci
nevěřím. Zdejší podloží je tvořené skálou
a ražení chodeb by bylo značně obtížné. To
odporuje i zkazkám o krytech pod Horním
náměstím. Jak jsem už říkal, je potřeba
možnou existenci podzemních prostor prozkoumat.

Co je nového ve věži? Prý se chystá
stěhování části archívu a také probíhá
jeho digitalizace. Jak to probíhá a jak to
zvládáš?
Získal jsem pro archív další místnost
o patro níž, kam budou přesunuty rozměrově velké části archívu, například dva
krychlové metry jabloneckých novin, dále
některé velmi rozměrné plány a další méně
významné dokumenty. Digitalizace archivu
probíhá a velké množství dokumentů již bylo
zkopírováno. O výsledku zatím příliš informován nejsem, ale zbývá toho ještě hodně
a je to práce minimálně na příští rok.

Poslední otázka je na ožehavé téma.
Někteří zastupitelé kritizovali, že letos
nebyla vyvěšena tibetská vlajka. Patříš
mezi ně nebo ne, případně proč?
Radnice není žádná vlajkosláva, a zdali
jedna konkrétní vlajka visí nebo ne je mi
vcelku lhostejné. Nelze vyvěsit vlajky všech
zemí, kterým bylo ublíženo.

Díky za rozhovor a bude se těšit
na příště!
Také děkuji a také se těším.
Bc. Vladimír Kordač
S
STRANA
STTR
STR
RA
A
AN
NA 9
K U LT U R A D E N P O D N I
Sobota 21. dubna
areál Břízky u přehrady
Pohádkový les
Akce pro děti, start 9 – 11 hodin
mezi 1. a 2. přehradou směrem
k areálu Břízky.
Eurocentrum Jablonec n. N.
A život běží dál
Koncert z cyklu Hvězdy a hvězdičky. Účinkují Wabi Daněk a Miloš Dvořáček, Nautica (ZUŠ Jablonec n. N.) a talentovaní „folkaři“
ze ZUŠ Liberec. Od 18 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Z celého světa
Sjezdy extrémních řek Equádoru, Nového Zélandu, Sumatry
a Jizerek s promítáním a povídáním. Od 20 hodin.
Neděle 22. dubna
Eurocentrum Jablonec n. N.
Podkrkonošská dechovka
Taneční odpoledne pro seniory.
Od 14 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo Malá scéna Zlín
Václav Čtvrtek, Petr Slunečko:
Křemílek a Vochomůrka
Od 15 hodin.
Městská knihovna Jablonec n. N.
10 let s Václavem Havlem
Beseda s autorem knihy Ladislavem Špačkem. Od 16.30 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Jarní koktejl ZUŠ
Tradiční profilový pořad jablonecké ZUŠ. Od 18 hodin.
26. – 29. dubna
Tanvald, sídliště Výšina
rytířské divadlo Traken
Středověký rytířský turnaj
Velkolepá klání urozených rytířů, kaskadérské kousky.
26. a 27. dubna od 17 hodin,
28. a 29. dubna od 14 hodin.
Úterý 24. dubna
Městská knihovna Jablonec n. N.
Kouzelné krajiny
Filmové promítání. Národní parky Austrálie a Dálného východu.
Od 14 hodin.
Středa 25. dubna
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo Pod Palmovkou Praha
Fred Ebb, Bob Fosse,
John Kander: Chicago
Satirický krimimuzikál dle skutečných událostí. Od 19 hodin.
Čtvrtek 26. dubna
Tyršovy sady, Jablonec n. N.
Den Země s DDM Vikýř
Oslavy Dne Země s úkoly, tvořivými dílničkami, vědomostními
aktivitami. 10 – 17 hodin.
STRANA 10
Sobota 5. května
Špičák u Tanvaldu
Prvomájový výstup na Špičák
Setkání s Obrem Horácem.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Yellow sisters
Magické souznění čtyř ženských
hlasů a vokálního experimentu s nástrojovým doprovodem.
Od 21 hodin.
Krásná, Pěnčín u Jablonce n. N.
Májová pouť ke sv. Josefovi
na Krásné
Tradiční pouť. V rámci doprovodných akcí bude představena nová kniha Líby Novotné
„Příroda léčí tělo i duši“. Více
o programu na straně 13.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Už jsme doma
Koncer t experimental-punkrockové kapely s novou deskou.
Od 20 hodin.
Desná, KD Sklář
DS Krakonoš Vysoké n. Jizerou
Florimond Hervé:
Mam‘zelle Nitouche
Operetka slavného skladatele.
Od 19 hodin.
Pondělí 30. dubna
DDM Vikýř, Jablonec n. N.
Čarodějnice s Vikýřem
Odpoledne plné her a zábavy
pro rodiče s dětmi na zahradě
DDM. Od 15 hodin.
Jablonecká přehrada
Lampiónový průvod
s ohňostrojem
Sraz účastníků průvodu 20.30–
21.00 hodin v prostoru před Rybářskou baštou, průvod projde
pod vedením mažoretek a bubeníků kolem přehrady k prostoru
naproti Jablonexu. Ohňostroj
pak bude odpálen z hr áze
ve 21.25 hodin.
Smržovka, Parkhotel
Pálení čarodějnic
Začátek v 18 hodin. Zapálení
vatry okolo 20 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Dřevěné divadlo Jana Hrubce
Princezna na hrášku
Pohádka pro děti o zkoušce,
zda je princezna pravá či falešná. Od 17 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo R. Brzobohatého Praha
Jean-Claude Penchenat:
Tančírna
Proslulá divadelní hra, jejímž
námětem je každodenní život
taneční kavárny. Od 19 hodin.
kostel sv. Anny, Jablonec n. N.
Pěvecký sbor Charmoné
Jarní koncert s poezií Jana Skácela. Od 18 hodin.
Tanvald
Kino Jas Járy Cimrmana
Tanvaldské hudební jaro
Jazz na Entou
– Milan Svoboda a Jiří Bárta
Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald
od 18.30 hodin. Hlavní program
od 19 hodin.
Neděle 6. května
Středa 9. května
Pátek 27. dubna
Sobota 28. dubna
kostel Dr. Farského, Jablonec n. N.
Gospelový koncert
Koncert domácího souboru Generace gospel Choir. Od 16 hodin.
Úterý 1. května
Čtvrtek 10. května
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Vdelli (Austrálie)
Power heavy blues rock od protinožců. Od 20 hodin.
Státní zámek Sychrov
Princezna Lada
Pohádkové prohlídky zámku.
Státní zámek Lemberk
Svatozdislavský benefiční
koncert
Od 15 hodin.
Čtvrtek 3. května
Městské divadlo Jablonec n. N.
Severočeské divadlo oper y
a baletu Ústí nad Labem
Antonín Dvořák: Rusalka
Nové nastudování vrcholného díla české operní tvorby
na skvělé libreto dramatika,
spisovatele a básníka Jaroslava
Kvapila. Od 19 hodin.
Pátek 4. května
Eurocentrum Jablonec n. N.
...a ještě trochu swingu
Orchestr Rudy Janovského hraje taneční melodie 30.–60. let.
Od 20 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Exots + Memphis + Friday
Koncert známé pop-punkové
kapely Exots z Jablonce a jejích
hostů. Od 21 hodin.
4.–6. května
Josefův Důl
Josefodolské divadelní jaro
22. ročník krajské postupové
přehlídky venkovských divadelních souborů.
Pátek 11. května
Eurocentrum Jablonec n. N.
Lenka Dusilová
& Baromantika
Koncert k novému albu zpěvačky, která s každým novým projektem posouvá hranice české
populární hudby. Od 20 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Vosh Herecká Praha
Rodinná záležitost
Bláznivá komedie Raye Cooneyho. Po skončení afterparty DJ
ANS a DJ DaRoot – Funky Beats.
Od 20 hodin.
Pondělí 14. května
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo Kalich Praha
Sue Townsendová:
Hledání slov
Konverzační komedie s překvapivou znepokojující otázkou:
Je možné, že by v dnešní době
v západní civilizaci potřebovali
dospělí lidé navštěvovat kurzy
čtení a psaní? Od 19 hodin.
14. – 19. května
Desná, zahrada Riedlovy vily
SYMPOZIUM DESNÁ 2012
Tradiční řezbářský svátek aneb
dřevosochání motorovou pilou.
Víkendové finále bude zakončeno bohatým kulturním programem. Více na str. 13.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – DUBEN 2012
K U LT U R A D E N P O D N I
Úterý 15. května
Městské divadlo Jablonec n. N.
Východočeské divadlo Pardubice
B. Comden, A. Green,
A. Freed, N. Herb Brown:
Zpívání v dešti
Muzikálový příběh z doby revoluce v dějinách kinematografie,
kdy se objevily první mluvené
filmy. Od 19 hodin.
Středa 16. května
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Andamany Nikobary
Promítání cestovatele Jana Vaňka po korálových ostrovech,
ukrytých hluboko v Bengálském
moři a o setkání s kulturou místních domorodců. Od 20 hodin.
Smržovka
kostel sv. Archanděla Michaela
Jarní koncert Smržováčku
Od 17 hodin.
Čtvrtek 17. května
Městské divadlo Jablonec n. N.
Ochotnický spolek Tyl Kutná Hora
Grigorij Gorin:
Zapomeňte na Hérostrata
Je možné poručit paměti a zapomenout jméno trhovce, jež
zapálil chrám bohyně Artemidy
a nikdy to jméno už nevyslovit?
Pátek 18. května
Muzeum skla a bižuterie
Jablonec n. N., hlavní budova
Muzejní noc s motýlem
Expozicemi muzea budou provázet žáci základních škol a motýl – symbol právě probíhající výstavy Ingrid – víc než jen
značka. Od 20 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
STÁRPLEJ 2012
Čtvrté kolo V. ročníku soutěžního festivalu regionálních kapel.
Od 20 hodin.
Rychnov u Jablonce n. N.
Hudební klub Bažina
Hradišťan
Koncert ojedinělého hudebního
tělesa, jež proniká za hranice hudebních žánrů. Od 19.30 hodin.
18. – 20. května
Desná v Jizerských horách
Velká desenská pouť
Sobota 19. května
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Rocková pípa rádia Beat
Smržovka, lesopark u Parkhotelu
Prolínání – Sen o Jizerských
horách 2012
aneb Smržovský jarmark a Den
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – DUBEN 2012
jizerskohorských jídel s pestrým
doprovodným programem. Více
na str. 13.
rozhledna Nisanka
Jarní slavnost u rozhledny
Nisanka
Bohatý kulturní program, soutěže, občerstvení. Více na str. 13.
Lučany n. N.
Lučanská pouť
Kulturní program pro děti i dospělé, občerstvení, staročeské
buchty, bábovky, a něco dobrého na uhašení žízně.
Neděle 20. května
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo Drak Hradec Králové
Hanna Januszewská:
Bojí se tygři?
Písničkové představení o strachu a odvaze. Od 15 hodin.
26.–27. května
Pondělí 4. června
Státní zámek Sychrov
Pohádkový park
Víkend plný soutěží pro děti,
součástí programu je čokoládová bitva.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo Kalich Praha
Petr Abraham: Moje hra
Andělská komedie o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život
protekl mezi prsty. Od 19 hodin.
Pondělí 28. května
Městské divadlo Jablonec n. N.
Szidi Tobias – Ať se dobré děje
Koncert slovenské šansonové
zpěvačky. Od 19 hodin.
Středa 30. května
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Rob Tognoni (Austrálie)
Rock´n´rollová smršť tasmánského ďábla. Od 20 hodin.
Středa 23. května
Městské divadlo Jablonec n. N.
Trio Dubois
Koncert ojedinělého ansámblu
ve složení Irvin Venyš, Jan Thuri,
Martin Petrák. Od 19 hodin.
Čtvrtek 31. května
Pátek 25. května
Sobota 2. června
Městské divadlo Jablonec n. N.
Jablonecký hudební festival
Účinkují DPS Vrabčáci, Vrabčata a další dětské pěvecké sbory
regionu. Od 17 hodin.
Lučany n. N.
Dětský den
Program pro celou rodinu, soutěže, ukázky letecké akrobacie, hasičského výcviku, setkání
s lučanskými myslivci, trampolína, občerstvení.
Sobota 26. května
Jizerka
Astronomický den na Jizerce
Tradiční setkání na Jizerce – pozorování Slunce, Měsíce, planet
i deep-sky, přednášky a výstava
astro techniky pro širokou veřejnost. Více na www.udalosti.
astronomy.cz. Od 13 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Čechomor
Kooperativa Tour 2012
Koncert známé hudební skupiny. Od 19 hodin.
Úterý 12. června
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo Ungelt Praha
Bernard Slade:
Vzpomínky zůstanou
Milostný příběh i strhující rodinné drama se Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem
v hlavních rolích. Od 19 hodin.
Pátek 15. června
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Krátké a úderné divadlo
Upír z NosLibverdy
aneb vaříme s eukalyptem
Obnovená derniera představení. Od 20 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Těla
Stará dobrá folk-rock-bluesová
kapela z Liberce v nové sestavě.
Od 20 hodin.
Čtvrtek 7. června
Městské divadlo Jablonec n. N.
P. S. Butko: Bláznivý Petříček
Příběh lásky mladého muže
znuděného všedností a krásné
teroristky. Od 19 hodin.
Kořenov
Zahájení sezóny
na Zubačce, Den dětí
Zvláštní ozubnicové vlaky, hry
a soutěže nejen pro děti. Zahájení 5. sezony Muzea ozubnicové dráhy.
Státní zámek Sychrov
Zahajovací koncert
Dvořákova festivalu
Koncert v zámecké galerii.
Od 15 hodin.
Neděle 3. června
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo AHA! Praha
Rudyard Kipling:
Kniha džunglí
Ocitáme se na Poradní skále,
kde se rozhoduje o životě či smrti lidského mláděte Mauglího...
Od 15 hodin.
Eurocentrum Jablonec n. N.
Farmářský den
V rámci Mezinárodního folklorního festivalu, jež je součástí
projektu „Setkávání – tradice,
kultura a život v česko-polském
pohraničí“.
Sobota 23. června
Letní scéna Eurocentra
WOODSTOCK NAD NISOU
2012 /Grand Defilé
Finální ročník festivalu revivalových hudebních skupin
23. – 24. června
Krásná, Kittelovo muzeum
Svatojánský víkend
s muzejní nocí
Celodenní akce pro všechny
příchozí. Prohlídka muzea při
svíčkách, po celou noc oheň
před muzeem. Noční koncert
pod širým nebem s nádechem
tajemna.
Sobota 30. června
Kořenov
Česko-polský začátek
prázdnin na Zubačce
s parní mašinkou
Zvláštní vlaky na ozubnicové
trati. Ve stanici Kořenov budou
připraveny speciality české
a polské kuchyně i bohatý doprovodný program. Od železniční stanice v Kořenově se můžete
se svézt koňským povozem či
historickým autobusem na Jizerku a zpět.
Uvedené akce jsou bez záruky.
STRANA 11
Z KULTURY
Kam za výtvarnem
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie
Hlavní secesní budova
Stálé expozice:
Kouzelný svět bižuterie
Výstava představuje vývoj jablonecké bižuterie od jejího zrození po současnost.
Čarovná zahrada
České sklo sedmi století.
Tematická výstava:
Od 11. května do 28. října
INGRID – Víc než jen značka
Umělecká krystalerie firem Heinrich Hoffmann a Curt Schlevogt.
Galerie Belveder
Nová stálá expozice:
Věčná touha po kráse
– Šperk tří tisíciletí
Unikátní soubor historických šperků a oděvních doplňků, z nichž některé jsou staré
téměř 3000 let. Expozice prezentuje historický vývoj zdobení člověka a ukazuje odpradávné spojení účelu a krásy. Exkluzivní
šperky a doplňky jsou uspořádané podle
jednotlivých evropských uměleckých stylů
od doby železné po secesi.
Tematická výstava:
Do 8. června
Drátování bez hranic
Drátěné objekty Ladislava Lokajíčka.
Od 22. června do 28. září
A přece se točí!
Pivní holby, korbele, půlitry a sklenice.
Univerzitní galerie N
Do 20. dubna
Ateliér textilního designu
VŠVU Bratislava
Od 24. dubna do 25. května
Sexy
Výstava stříbra z Polska.
Galerie MY
Do 25. dubna
Rostislav Zárybnický, Jiří Nepasický,
Milan Janáček, Vladimír Komňacký,
Tomáš Plesl: Malba
Druhá z cyklu výstav pořádaných k 20 letům
existence Městské galerie MY.
Od 2. května do 1. června
Martin Hlubuček, Kateřina Krausová,
Oldřich Plíva, Anna Polanská,
Václav Řezáč: Sklo
Výstava předních sklářských výtvarníků
z Jablonecka a Železnobrodska.
Vernisáž 1. května v 17 hodin.
Eurocentrum – foyer
Do 14. května
Břetislav Fiala: TELE-VIZE, INTIMITY I, II
Výstava fotografií autora oceněného 3. místem v soutěži Czech Press Photo v kategorii
„Umění“ v roce 2007.
STRANA 12
Městské divadlo
Do 24. dubna
MUDr. Jiří Srna: Kreslený humor
Výstava kreseb autora, jež je profesí lékař,
člena Mezinárodní unie karikaturistů, respektovaného výtvarníka, grafika a kreslíře,
ale také muzikanta.
Od 25. dubna do 30. května
Helena Cejnarová: Obrazy
Výstava liberecké výtvarnice, řazené mezi
naše současné malíře lyrického symbolismu. Vernisáž 25. dubna v 17 hodin.
Kostel sv. Anny
Do 1. května
Fotoklub Balvan: Otisky světla
Výstava fotografií jabloneckého fotoklubu.
Od 2. do 29. května
Helena Cejnarová:
Jizerskohorské maličkosti
Výstava olejů a pastelů.
Vernisáž 2. května v 17 hodin.
Městská knihovna
Věra Kopecká: Proměny
Výstava fotografií z přírody.
Smržovka
Zámeček, výstavní síň
Do 6. května
Mgr. Helena Schmiedová:
Pastel a Tiffany
Výstava obrázků a vitráží.
Vernisáž 17. dubna v 17.30 hodin.
Desná v Jizerských horách
Riedlova vila
Do 28. dubna
Jiří Švásta a Ladislav Šikola:
Tenkrát a dnes
Výstava fotografií amatérských fotografů
z okolí Maršovic a Liberce.
květen – červen
Sbor dobrovolných fotografů:
Duety a duely
Vernisáž 1. května v 18 hodin.
Rychnov u Jablonce nad Nisou
výstavní síň MěÚ
Do 4. května
Pohádkové krajkování
Výstava neformální regionální skupiny krajkářek zatím především z Varnsdorfu.
Liberec
Severočeské muzeum Liberec
Od 18. dubna
Studio výtvarné fotografie v Liberci
Výstava u příležitosti 50. výročí vzniku Studia v Liberci, volného sdružení 25 fotografů.
Během působení dosáhlo významného
renomé nejen v regionu, ale stalo se československé historie fotografie.
Do 6. května
Loukamosaic
Umělecký projekt s charitativním přesahem.
Děti i dospělí se mohou podílet na tvorbě
největší společné mozaikové louky.
Železný Brod
Městské muzeum Železný Brod
Do 3. června
Přírůstky do sbírky skla a bižuterie
za roky 2010 a 2011
Výběr z nových akvizic, které obohatily sbírku skla a bižuterie.
Městská galerie Vl. Rady
Do 29. dubna
Miloslav Klinger (1922–1999)
Výstava prací nejvýznamnějšího sklářského
výtvarníka, který v Železném Brodě v minulém století působil.
Od 4. do 27. května
Václav Řezáč: Třetího května
– Skleněné objekty
Neobvyklá skleněná díla, atraktivní design
i dosud nepoužité sklářské techniky. Vernisáž 3. května od 17 hodin.
Střevelná – zvonička
Do 27. dubna
Martin Táborský: Krajiny blízké i vzdálené, vždy však klasicky a černobíle
Výstava fotografií – průřez tvorbou černobílých bromostříbrných fotografií z let
1995 – 2011.
Běliště
Do 20. května
Jakou barvu má jaro
Ilustrace jarních a velikonočních básniček
dětí z 1. stupně ZŠ Pelechovská.
Hejnice
Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Do 30. dubna
Jiří Večerník
Fotografie z podzimního Yellowstone.
Do 31. května
Marie Hybnerová
Energetické obrazy, šerosvity, oleje.
Muzeum Českého ráje
Dlaskův statek
Stálá expozice lidového interiéru a podomácké výroby v oblasti Pojizeří, doplněná
o krátkodobé tématické výstavy. Areál nádvoří je během roku využíván k národopisným slavnostem.
Státní zámek Sychrov
Do 31. října
TECHNOPOLIS
Interaktivní výstava je zaměřena na vědu
a technologie 2. poloviny 19. století a začátek 20. století. Připomene také vynálezy
a díla Julese Verna. Slavnostní otevření
21. dubna od 10 hodin.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – DUBEN 2012
PEL – MEL
Sobota 19. května od 9 hodin
Smržovka, lesopark u Parkhotelu,
Prolínání – Sen o Jizerských horách
2012 aneb Smržovský jarmark
a Den jizerskohorských jídel
Bohatý program pro celou rodinu
@ Jízda na koních @ Prohlídka kostela sv.
Archanděla Michaela @ Program s dravými
ptáky @ Setkání s vílou Izerínou i vládcem
hor Krakonošem @Za vílou Nisou k rozhledně Nisanka @Ukázky řemesel, prodej řemeslných výrobků a hraček @ Rudolf Papírník
– ruční pražení jedlých kaštanů, ořechů a kávy, Petr Klamt – mačkání perlí na kopalovém
mačkadle @Výrobky se značkou Regionální
produkt Jizerské hory @ Chráněné dílny @
Výtvarné techniky pro děti i dospělé @ Pohlednice Smržovky – vymalovánky od Nadi
Jaškové @Živá zvířátka, živý včelí úl
Více na www.smrzovka.cz
Sobota 19. května od 10 hodin
Jarní slavnost u rozhledny
Nisanka
V průběhu dne vystoupí k poslechu i tanci různá hudební uskupení, místní dětský
pěvecký sbor Novovesánek a folklórní
soubor Nisanka – patron rozhledny. Děti
se mohou těšit na sportovní soutěže a divadelní představení, výtvarnou soutěž
a dílničku. Občerstvení zajištěno.
Svou návštěvou poctí rozhlednu Nisanka
víla Nisa s dovednostními úkoly pro děti
i dospělé. Zároveň se koná ve Smržovce
Prolínání 2012, kam jsou pozváni Krakonoš a víla Izerína. Máte jedinečnou
příležitost projít pěší stezku jako spojnici
mezi oběma akcemi. Návštěvníci, kteří
splní úkoly víly Nisy, budou mít vstup
na rozhlednu zdarma.
Více na www.rozhledna-nisanka.cz
Úterý 1. května
Kittelova pouť na Krásné
9.30 hod. Zahájení poutě, převzetí daru
a umístění plastiky prof. Miloslava Jágra před farou
10.00 hod. Slavnostní poutní Mše svatá (kostel sv. Josefa)
po mši: 11.00 hod. kapela Voliéra, divadélko Matičky: Stojí, stojí, domeček,
koníčky paní Šeflové na louce
12.00 hod. Kittelovo muzeum – slavnostní zahájení výstavy „Bylinkami
a ovocem proti nemocem“, zahájení nové veřejné sbírky „Krásné Kittelovsko“
od 12.30 hod. pokračuje kulturní
program. Pak už jen opékání buřtíků
u ohýnku s kytarou. Po celou dobu
poutě domácí občerstvení ve farské
kuchyni, u hasičů a ve stáncích.
Pondělí 14. – sobota 19. května
Sympozium Desná 2012
Tradiční řezbářský svátek aneb dřevosochání motorovou pilou se letos uskuteční v zahradě Riedlovy vily již pojedenácté. Víkendové finále bude zakončeno bohatým kulturním
programem a výtěžek z aukce soch bude věnován na dobročinné účely.
www.mesto-desna.cz
Hledáme malé hokejisty
Lyžařský vlek U pily
Poděkování
Tým vlekařů sjezdovky U Pily
v Lučanech n/N děkuje všem
lyžařům a snowborďákům
za letošní povedenou sezonu
a těšíme se na příští.
Nashledanou!
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – DUBEN 2012
Jablonec není pouze město fotbalu, jak by
se mnohým mohlo zdát, ale i hokej zde má
díky nadšencům a dobrým trenérům nadějnou základnu. V současné době nabíráme
do týmu nové hráče navštěvující 1. a 2. třídu
ZŠ. Dveře máme otevřené pro kluky, kteří
chtějí sportovat a stát se součástí našeho
týmu. Je to jedna z posledních příležitostí
pro tyto ročníky zapojit se aktivně do hokeje. Příprava na samotný hokej trvá déle než
u jiných sportů. Proto zbytečně neváhejte
a přijďte to alespoň zkusit!
Tréninky probíhají celoročně – od srpna
do dubna na zimním stadionu v Jablonci
n. N. a od dubna do června v tělocvičně.
Hokej je velice všestranný sport a žádnému
klukovi se v životě neztratí. Je to ale především kolektivní sport a tak se děti od mala
učí mít svou roli v týmu a zodpovědnost vůči
sobě i ostatním. I tato zkušenost je důležitá
a tak se můžeme spolehnout na to, že z našeho syna vyroste fair play hráč a zodpovědný jedinec.
Přijďte se podívat na náš trénink – rozpis
tréninků najdete na stránkách www.hcvlci.
mypage.cz, nebo info na tel.: 777 282 799
– Pavel Čihák, vedoucí týmu.
STRANA 13
NEZISKOVKY
Nejvíce si vážím zdraví, svobody a nezávislosti
Nejvíce si vážím zdraví, svobody a nezávislosti, říká v rozhovoru ředitelka příspěvkové organizace Centrum sociálních
služeb Jablonec n. N. Naděžda Jozífková. V čele městské
organizace se tato Frýdecko-Místecká rodačka stala před
více než rokem. Vystudovala Střední průmyslovou školu
chemickou, pak pokračovala dva roky na Přírodovědné
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je vdaná, má
dceru Lenku, ve volném čase se nejraději věnuje sportu, tanci a poslouchání kvalitní hudby. Deset let byla
aktivní komunální političkou v sousedním Liberci, kde
začínala jako tajemnice Obvodního úřadu ve Vratislavicích nad Nisou, poté pracovala jako asistentka
někdejšího primátora Ing. Jiřího Drdy a dvě volební
období byla náměstkyní primátora pro investice,
dopravu, životní prostředí a sociální věci.

Paní ředitelko, ve své předchozí
funkci jste se věnovala mimo jiné
odbourávání bariér, které brání postiženým spoluobčanům samostatnému
pohybu po městě a úřadech, projektu
zaměstnávání znevýhodněných lidí
a jejich integraci do společnosti.
Stála jste u zrodu Střediska ekologické výchovy ve Vesci a strategie ob-
STRANA 14
novy veřejného prostoru, což spočívá
v obnově zeleně, veřejného osvětlení,
mobiliáře, obnovu a instalaci nových
soch a plastik. Ve svém rezortu jste
měla i záležitosti týkajících se otázek sociálních a zdravotních služeb
poskytovaných městem. Dá se říci, že
sociální oblast hraje ve vašem životě
důležitou roli. Mám pravdu?
Máte pravdu, tato zkušenost byla hlavním důvodem, proč jsem se přihlásila
do výběrového řízení v Jablonci.

Tak se dostáváme k vašemu současnému působení. Co se v CSS děje,
čemu se věnujete především?
Těch akcí je celá řada. V Jablonci
funguje osm klubů seniorů, jejichž čin-
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – DUBEN 2012
NEZISKOVKY
nost město podporuje, ale bylo potřeba
tuto aktivitu zkoordinovat a navzájem
se informovat, proto jsem před rokem
v dubnu iniciovala vznik Rady starších,
která působí jako poradní orgán vedení
organizace, ale i města a především hájí
zájmy seniorů. Zaměřili jsme na změnu
přístupu k seniorské veřejnosti, s tím
i na rozšíření navazujících služeb, to je
na programy, jejichž úkolem je seniory
aktivizovat. Jde zejména o vzdělávací
programy, pohybové aktivity, zájmové
aktivity a poznávací programy.
Je těžké něco samostatně vypíchnout, ale mezi akce na které je třeba
upozornit veřejnost je kampaň na ochranu práv starších lidí, která vede k prevenci a podpoře seniorů, jež se ocitli v tíživé
životní situaci. Cílem této aktivity je osvěta, která na problém upozorní a vyvolá
celospolečenskou debatu. Zneužívání
seniorů je závažný problém nejen v ČR,
ale jde o problém celosvětový. Kampaň
proti násilí na seniorech byla zahájena
koncertem v Městském divadle v Jablonci nad Nisou, který se konal u příležitosti
Světového dne proti násilí na seniorech
– 15. 6. pod záštitou primátora města.
CSS zahájilo vzdělávací projekt Akademii seniorů, zaměřený na bezpečnost, práva, zdravý životní styl seniorů,
na ochranu před majetkovým zneužíváním, na oblast mezilidských vztahů, jak
hájit svá práva ve veřejné správě, na základy zdravovědy a jazykové dovednosti.
Záštitu nad tímto projektem převzalo
město Jablonec nad Nisou. Jedná se
o semestrální výuku, která je určena
všem seniorům, bez ohledu na věk, jediným kritériem je chuť poznávat něco
nového ve společnosti lidí. Slavnostní
ukončení v obřadní síni jablonecké radnice za účasti primátora města Petra
Beitla, náměstka Petra Tulpy podtrhlo
prestiž tohoto projektu a v této chvíli máme již další zájemce, kteří čekají na otevření nového ročníku. Do Akademie
seniorů docházelo 37 seniorek ve věku
od 55 do 89 let věku.
K dalším aktivitám patří i finanční, počítačové kurzy, trénování paměti, ale
i pohybové aktivity jako cvičení na židlích, kuželky, šipky, tzv. Nordic Walking.

Jak jste hovořila o těch přednáš-

Začátkem dubna jste předávala
společně s panem náměstkem Tulpou
klíče od klubovny pro seniory v Kokoníně…
Ano, ale to nebyla první klubovna, kterou jsme předali seniorům. Již v minulém
roce jsme vytvářeli podmínky k setkávání lidí v seniorském věku s cílem udržovat
kontakty a posilovat vazby nejen s vrstevníky. 25. 10. 2011 byla slavnostně
otevřena Klubovna seniorů ve Spolkovém domě, kterou mohou využívat
jako prostor pro společenské setkávání
každý den od 8 do 18 hod. a byla vybavena 2 počítači s připojenou tiskárnou
a bezplatným přístupem na internet.
Další nově vybudovanou klubovnou, je
klubovna seniorů v Domě zvláštního
určení v ulici Palackého.

Ještě nějaké další novinky v CSS?
Díky rozhodnutí vedení města získali
loni senioři v Kokoníně příjemné prostředí pro letní posezení a to altán na zahradě DPS v ulici Slunná.
kách pro seniory, jaké je jejich zaměření?
Cílem přednášek je zaktivizovat pozornost seniorů vůči okolí a vést je k prevenci. Senioři stále nejsou v této oblasti
dostatečně informováni a často se stávají díky své nevědomosti oběti nevýhodných smluv, případně obětí zdatných obchodníků. Senioři často nejsou
schopni sestavit reálně svůj rozpočet
tak, aby byl udržitelný.
Zaměřujeme se i na správný životní
styl, posilujeme jejich sebedůvěru, pomáháme jim získat nové informace, a tím
zlepšit i jejich život, a podporujeme je
v odvaze a chuti zapojit se…
Rozšíření provozní doby kdy poskytujeme péči a to v pracovní dny od 7–20,
v sobotu, neděli a o svátcích 7–19. Rozšířili jsme i doplňkové služby jako dopravu pro uživatele, pedikúru a masáže,
které poskytujeme jak v domácnostech,
tak v nově otevřeném středisku osobní
hygieny v ulici Palackého. Zavedli jsme
elektronickou evidenci poskytovaných
služeb a společně s vedením města
připravujeme tzv. odlehčovací pobytovou službu, která má pomoci rodinám
starající se o své seniory, kteří si potřebují zařídit své záležitosti nebo si jen
odpočinout.

To je pěkný výčet! Přeji, ať se vám
vše daří a děkuji za rozhovor.
Děkuji též, především všem, kteří naší
činnost podporují. Ještě bych upozornila, že veškeré podrobnosti o činnosti
Centra sociálních služeb najdete na adrese www.centrumjablonec.cz, kde se
pravidelně mohou zájemci seznámit se
všemi akcemi a informacemi nejen o aktivním životě našich seniorů.
Poděkování
Děkuji personálu chirurgie a dětského
o d d ě l e n í J a b l o n e c ké n e m o c n i c e
za příkladnou péči. Zvláštní dík patří
chirurgovi MUDr. Marku Dudkovi.
Adámek Bartel s rodiči.
Jabloneck ý zpravodaj: informační občasník pro občany regionu Jablonecka. Vychází v nákladu 23 000 ks. Zdarma. Česká pošta zajišťuje roznos do domácností
v J a b l o n c i n a d N i s o u . K d o s t á n í v s í d l e r e d a k c e a n a i n f o r m a č n í c h s t ř e d i s c í c h R y c h n o v ě u J a b l o n c e n a d N i s o u , S m r ž o v c e , Ta n v a l d u a D e s n é .
V y d á v á : o b č a n s k é s d r u ž e n í J a b l o n e c 2 0 1 0 , o . s . I Č : 2 8 5 5 7 2 8 0 s e s í d l e m K o m e n s k é h o 2 3 / 7, 4 6 6 0 1 J a b l o n e c n a d N i s o u . V y d á v á n í p o v o l e n o M i n i s t e r s t v e m
k u l t u r y Č R p o d r e g i s t r a č n í z n a č k o u M K Č R E 176 0 4 . S í d l o r e d a k c e : K o m e n s k é h o 2 3 / 7, J a b l o n e c n a d N i s o u . Š é f r e d a k t o r B c . V l a d i m í r K o r d a č , t e l . 6 0 3 4 8 9 9 3 4 .
In te r n e t w w w. j a b l o n e c k y z p r avo d a j .c z , e - m a i l : r e d a kc e @j a b l o n e c k y z p r avo d a j . c z . Inze r c e te l e fo n 4 8 3 319 6 8 5, e - m a i l : i n z e r c e @j a b l o n e c k y z p r avo d a j .c z .
T i s k n e: J ab l o n e c k á t i s k ár n a , P o dh o r s k á 22, J ab l o n e c n . N . (w w w. j ab l o n e c k at i s kar n a.c z), M í s t o v y d ání J ab l o n e c n a d N i s o u , dub e n 201 2. Z a u ve ř e jn ě n é t ex t y,
pokud nejsou dí lem členů redakce, ne sou odpovědno s t jejich autoři. Neoznač ené přísp ěvk y jsou dí lem redakce. Uzávěrka dal ší ho čísla je 20. 5. 2012.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – DUBEN 2012
STRANA 15
K U LT U R A P R O V Š E C H N Y
Klíč k hudbě
Před necelým rokem jsme v Jabloneckém zpravodaji informovali
o vzniku a činnosti Občanského sdružení Kultura pro všechny.
Od té doby se uskutečnilo několik desítek veřejných vystoupení,
na nichž si děti vyzkoušely, jaké je to za mikrofonem a před
publikem. Jak říká jednatel sdružení Václav Samek, hudebně
nadané děti na svých koncertech rozdaly mnoho radosti
a posluchači je za jejich umění a nadšení vždy odměnili hlasitým
a dlouhým potleskem. Na všech akcích se potvrzovalo, jaké
dobré učitele má Jablonec v ZUŠce, ve sborech i soukromých
hudebkách. S Václavem Samkem jsme hovořili hlavně
o chystané akci, která bude odměnou pro učitele hudby.

Václave, žádná »neziskovka« nemá
v dnešní době na růžích ustláno a předpokládám, že se nějak valně nedaří ani vám.
Ještě to členy sdružení baví?
Máš pravdu, peníze chybí a moc! Máme
řadu nápadů a plánů, ale k realizaci musí
peníze být, takže řadu věcí uskutečnit nepůjde. Přesto se toho povedlo hodně a pro nás
je odměnou množstvím krásných zážitků při
uskutečňování koncertů.
lépe, než dudáka ze Strakonic. Skvostný byl
koncert Hvězdy a hvězdičky v červnu. Dvě
dětské kapely si zahrály a zazpívaly klasiku.
Hvězdami v tomto žánru byli Štěpán Rak,
jeho syn Jan Matěj a Alfréd Strejček.

Takže jsi s úrovní spokojen?
Dětských talentů ano, úroveň dětských
výkonů je vysoká. V letošním roce bychom
to však ještě rádi vylepšili. Snad nám čas
a finance dovolí zvětšit i počet akcí, aby se
mohlo zapojit ještě více dětí.

Co všechno chystáte?
Nyní chystáme několik koncertů. Pan
učitel Karel Jiroš z jablonecké ZUŠ (nový
předseda sdružení) po dvou koncertech
v únoru (a vloni jich sám zorganizoval neméně pět) připravuje koncert v Rychnově. Pan
učitel Jan Krajník (také věnoval spolupráci
se sdružením vloni desítky hodin) připravuje
koncert dětí s Wabi Daňkem.

Který z koncertů se ti líbil nejvíc nebo
který byl nejúspěšnější?
Všechny byly krásné! Domy s pečovatelskou službou v Liberci na Borovém Vrchu,
v Burianově ul. i Krejčího hostily naše děti
a posluchači se projevili jako velmi kultivované publikum, zejména děti v Dětském
domově Palackého v Jablonci.
Krásná hudební vystoupení byla na slavnostních akcích jako Pocty hejtmana, vernisáži výstavy fotografií a na křtu knihy
Pod vodou, skvěle děti reprezentovaly své
město i v Brně, Novém Kníně, Praze… budou-li takto pokračovat, budou je Češi znát

S Wabi Daňkem? To zní pěkně, alespoň
pro nás, příznivce folku.
Bude to koncert z cyklu Hvězdy a Hvězdičky, pod názvem A život běží dál. Hvězdou je
Wabi a Miloš Dvořáček, hvězdičkami malí
folkaři z Jablonce a Liberce. Bude to velké
překvapení pro publikum. Úroveň těchto
dětí je tak vysoká, že často se v publiku objevují slzy dojetí. Leckterá celebrita i ze zahraničí dostala trému, když děti vystupovaly
před ní. Bude to opravdu zážitek, a přestože
vstupenka má hodnotu kolem tří set korun,
tak bude jen za 120 Kč, protože je dotována
sdružením KPV.
To ale ještě není všechno! Závěrem tohoto koncertu dojde k udílení prestižní ceny
Klíč k hudbě. Uvědomujeme si, že všechna
činnost našeho sdružení je možná právě
proto, že učitelé hudby v našich městech
odevzdávají tak dobrou práci. Děti své město proslavují vítězstvími i v národních kolech
dětských hudebních soutěží. Je to samozřejmě talentem, ale také uměním jejich
učitelů a tím, jak je učitelé na tyto soutěže,
nebo koncerty a festivaly připravili. To znamená, že se učitelé dětem obětavě věnují
i ve svém volném čase. A nejen učitelé ze
ZUŠ a soukromých hudebních škol. Jsou
to i učitelé hudební výchovy na základních
a středních školách.
Proto děti v anketě mohou nominovat
kteroukoliv učitelku či učitele hudby, nebo
hudební výchovy, sbormistry – sbormistryně máme i v mateřských školách!
Významný je tento projekt tím, že duši
učitele pohladí jeho nominací projevený dík
žáka. A že všichni – veřejnost – tímto projevíme úctu k jejich práci. Hudba je jednou
z nejkrásnějších součástí lidského života.
Významně ovlivňuje, kultivuje morálnost
lidí. Výchovou nových generací vytvářejí učitelé hudby kulturní bohatství celého národa.
Zaslouží si úctu největší. I to, aby se o ní
také veřejně dozvěděli. Proto druhý ročník
budeme dělat pro celý kraj a třetí ročník už
doufám bude celostátní.

Ambice tedy máte velké a nezbývá než
držet palce. Kdy a kde se bude předávání
cen konat?
Koncert se bude konat v jabloneckém Eurocentru v sobotu 21. dubna 2012 od 18.00
hodin a ceny bude předávat náměstkyně
ministra školství Ing. Eva Bartoňová, která
tak chce podpořit nejen učitele hudby, ale
také snahu našeho sdružení.

Děkuji ti za rozhovor a těším se!
Děkuji také a čtenáře co nejsrdečněji zvu.
Vladimír Kordač
foto: Vladimíra Dvořáková
STRANA 16
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – DUBEN 2012
PEL–MEL
Jablonec je statutárním městem. Čím je tato změna významná?
Když byl v roce 1866 Jablonec povýšen
z městysu na město, probíhaly několikadenní oslavy. Stejně jako když byl jeho
název změněn z Jablonce na Jablonec nad
Nisou v roce 1906. Při té příležitosti dokonce do Jablonce zavítal sám císař Franz
Josef I. Lidé byli zkrátka na své bydliště
velmi hrdí a jakýkoli posun kupředu velmi
intenzivně prožívali. Proč tomu tak není
dnes? Proč jsou lidé vůči tomuto velkému
uznání lhostejní? Je snad zařazení mezi
statutární města, kterých je v celé České
republice pouze 26 a o které se vedení
města snažilo již od roku 1990, menším
úspěchem? Naopak, současné politické zastoupení Jablonce opět pozvedlo
význam našeho města, což by mělo být
námi, obyvateli Jablonce, náležitě reflektováno.
A jak se změny dotknout fungování města samotného? V prvé řadě se změní tituly starosty a místostarostů, stanou se
z nich primátor a jeho náměstci. Ale to
není zdaleka vše. Nejdůležitější změnou je
získání práva statutárního města na zřízení
městských částí s vlastní samosprávou. To
v praxi znamená, že například Kokonín se již
nebude muset snažit odtrhnout se od města (viz únorové referendum), místo toho se
pouze domluví s vedením Jablonce a stane
se městskou částí – s vlastním starostou
i pravomocemi (což byl důvod snah o odtržení se), avšak pod patronací Statutárního
města Jablonec nad Nisou. A tuto možnost
mohou využít i další obce v okolí Jablonce.
Vyvstává zde otázka – proč by se měly obce
stávat městskými částmi a svěřovat část
svých pravomocí do rukou městského zastupitelstva Jablonce? Odpověď je nasnadě, mohou tak snáze prosazovat své zájmy
v rámci města, ale i republiky, či Evropské
Unie. Opatření, týkající se majetkoprávních úkonů a rozvoje budou pouze v rukou
zastupitelstva městské části, o postupu
v ostatních záležitostech se mohou dohod-
Vzdělávání: Klíč k úspěchu
V roce 2007 vznikla společnost Středisko vzdělávání
a testování, s. r. o. v Liberci. Jejím posláním je činnost
především v oblasti poradenství a školení, zejména
se specializuje na vzdělávání ve výpočetní technice,
ve znalostech cizích jazyků, soft skills, účetnictví,
ekonomii, administrativě. V současné době nově
nabízí pro firmy personální audity, na které má velmi
schopný tým lidí, a kurzy vaření pro veřejnost.
Vzdělávací činnost je zaměřena nejen
na již existující firmy, ale i na jednotlivce,
kteří přišli o své zaměstnání a nyní hledají
uplatnění na trhu práce a rekvalifikaci. Pro
tu první skupinu jsou připraveny kurzy, které
pomohou zvýšit efektivitu, prodej produktů
nebo zlepšit komunikační dovednosti ve firmě či servis pro své klienty. Pro druhou
skupinu lidí bez práce jsou připraveny kurzy,
které pomohou se vzděláním, tedy základním předpokladem pro získání zajímavého
zaměstnání. Jedná se o širokou škálu kurzů,
které jsou určeny pro vedoucí manažery,
státní správu, pracovníky na nižších pozicích, prodejce, začínající podnikatele i podnikatele, kteří se potřebují zdokonalit třeba
v každodenním jednání nejen se zákazníky,
ale vždy jsou ušity »na míru« dle potřeb
klientů.
Výhodou je flexibilita společnosti. Protože
platí, že místo, kde se školení a prezentace
odehrávají, má velký vliv na jejich průběh
i konečný výsledek, má středisko připravené konferenční místnosti, které slouží také
jako reprezentativní prostory pro setkání
s partnery a klienty.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – DUBEN 2012
„V našich učebnách a prostorách dodržujeme tři základní pojmy: vidět, slyšet a dobře se cítit”, říká jablonecká zástupkyně firmy
Ing. Vladimíra Bártlová, které jsem se zeptal
na podrobnosti.

Co konkrétního nabízíte klientům z řad
podnikatelů?
Je to například pomoc při získávání projektů, analýza pracoviště, rozbor stávající
situace, návrhy řešení i v časovém období,
průběžné monitorování stavu. To je z oblasti
poznání a řešení současného stavu a pak je
to zaměření do budoucna, tedy zajišťování
veškerých vzdělávacích aktivit a pomoc při
jejich realizaci, vytvoření e-learningového
portálu a jeho implementace, prezentace
a školení…

Co jsou to soft skills?
Jsou to takzvané měkké dovednosti. Sem
můžeme zahrnout komunikační dovednosti,
základní znalosti psychologie, zvládání stresu nebo trénink vedení kolektivu. Tyto dovednosti jsou základem potřebným k dobrému
vedení týmu a spolupráci mezi zaměstnanci.
nout v rámci města s ostatními městskými
částmi a poté vystupovat jako celek při
získávání dotací, čímž získají mnohem větší
politickou sílu a pravděpodobnost na získání dotací bude mnohem vyšší, než doposud.
A navíc, dosud nezávislé obce nepřijdou připojením se ani o symbol své nezávislosti, jelikož každá městská část má právo na svůj
vlastní znak a vlajku. Mezi dalšími výhodami lze jmenovat například již starostou
Ing. Petrem Beitlem zmíněnou energetickou
koncepci města, která bude nyní brána jako
pevná součást územního plánu a nebude již
pouze podkladem pro jeho tvorbu.
Jak již bylo řečeno, jmenování Jablonce
statutárním městem není žádná formalita,
je to další významný milník v historii tohoto
města. Pokud se ale budeme my, obyvatelé,
snažit zvelebit toto město, ať už vlastní participací nebo zvolením takových zastupitelů,
kteří se o podporu rozvoje města snaží, jistě
to nebude milník poslední.
Jan Ullmann

Počítačové kurzy, které jste zmínila,
jsou pro různé úrovně znalostí reflektantů?
Ano, kurzy jsou určeny zájemcům všech
úrovní, od začátečníků po specialisty. Naši
lektoři mají mnohaletou praxi se vzděláváním a kurzy jsou zaměřeny na praktickou
stránku trhu práce. Zaměřujeme se na nejvíce žádané oblasti vzdělání a praktických
dovedností v informačních technologiích.
Všechny počítačové kurzy je možno absolvovat i v anglickém jazyce - vynikající pro
prohloubení znalosti angličtiny a informačních technologií zároveň.

Máte také jazykové kurzy. Které jazyky
učíte?
Samozřejmě, jazyky jsou velmi důležitým
mezníkem pro uplatnění na trhu práce, proto zajišťujeme výuku prostřednictvím zkušených a osvědčených lektorů s praxí. Naše
nabídka je široká, vyučujeme angličtinu,
němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu,
bulharštinu a srbštinu. Navíc nabízíme kurzy pro jednotlivce, dvojice, skupinky a firmy
od úplných začátečníků až po pokročilé. Nově jsme zavedli kurz konverzace pro učitele
anglického jazyka s rodilým mluvčím.

Jaké nabízíte rekvalifikační kurzy?
V současné době máme 16 akreditovaných kurzů od různých ministerstvech, čímž
se řadíme mezi nejúspěšnější v Libereckém
kraji. Snažíme se o individuální přístup
u každého, kdo k nám přijde se poradit a to
od vytvoření profesionálně sestaveného
životopisu, který momentálně vytváříme pro
klienty zdarma až po individuální kurzy.
Děkuji za rozhovor
–vlk–
STRANA 17
Download

JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN