www.mesto-de
www.mesto-desna.cz
e sna.cz
ZPRAVODAJ PRO
RO OBČANY MĚSTA DESNÁ
Duben 2014
BERAN
21. 3.–20. 4.
Adam Cvrk,
6. A
Beran je první znamení zvěrokruhu.
Představuje zrození a také je jako novorozenec – vnímá hlavně sám sebe. Když
něco chce, tak teď a hned, a chce-li to
opravdu, tak to dostane. Není ale sobecký, jen si neuvědomuje, že by svým
jednáním někomu mohl působit nesnáze. Beran dovede spřádat fantastické
sny, ale neumí lhát. Je takový, jakého
ho vidíte. Je zranitelný, ale pokud mu
někdo ublíží nebo ho nutí k něčemu, co
nechce, způsobí takový povyk, že to lidé
raději vzdají, jen aby od něj měli pokoj.
Beran je nevyléčitelný optimista ve víře
v konečný výsledek. Má rád opozici, protože pro něj představuje výzvu. Sám půjde vstříc překážce, aby ji zdolal, i když
se jí může vyhnout. Jeho rohy jsou jako
diamant – tvrdé a těžko zničitelné.
Slavné osobnosti ve znamení Berana:
Bismarck, Marlon Brando, Charles Chaplin, Vincent van Gogh, Simone Signoretová, Tenessee Wiliams.
Z obsahu:
 Co projednala rada a zastupitelstvo 2
 Beseda s občany
2
 Desenské divadelní předjaří
8
 O Desenského medvěda
9
 Fotoreportáž z karnevalu
10–11
 Výstava Zaostřeno na Jizerky
16
cena 10 Kč
Svátky jara
Svátky jara se vyznačovaly oslavou
návratu slunce a probuzení přírody. Mezi
nejznámější jarní svátky patří bezesporu
Velikonoce. Již v předkřesťanských dobách patřily svátky jara k největším svátkům roku. Slavila se radost z příchodu
jarního období, z ukončení zimy a očekávaného příchodu slunce. Křesťanská liturgie převzala tyto lidové zvyky spojené
s jarní rovnodenností, a tak se prolínají
celým obdobím půstu před Velikonocemi, který začíná Popeleční středou (letos 5. března) a končí velikonoční Bílou
sobotou. Tak na příklad s každou postní nedělí souvisí nějaký obyčej a každá
měla svoje jméno: Černá (Liščí), Pražná,
Kýchavá, Družebná, Smrtná, Květná.
Poslední týden před Velikonocemi byl
nazýván pašijový týden. V kostele se četly příběhy z Nového zákona o odsouzení,
ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Na Květnou neděli se světily v kostele kočičky, které pak měly mít kromě
jiného moc chránit před požáry a blesky.
Velikonoce patří k největším křesťanským svátkům. Jsou pohyblivé, protože
připadají (podle rozhodnutí a ustanovení
císaře Konstantina) jako svátky Vzkříšení Ježíše Krista na první neděli po jar-
ním úplňku. Mohou tedy být v neděli
mezi 22. březnem a 25. dubnem. Jejich
symboly jsou beránek, zajíček, vejce,
pomlázky, řehtačky. Dny v týdnu těsně
předcházejícímu Velikonocím mají svá
jména: Modré pondělí, Šedivé (Žluté) úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký
pátek, Bílá sobota. Neděle je nazývána
Boží hod velikonoční, pak následuje Červené pondělí. Na Zelený čtvrtek umlknou
všechny zvony („odlétají do Říma“) a zavřou se desky oltářů nebo se oltáře zahalí rouškou. Je to den Poslední večeře
Páně. Na Bílou sobotu se oltáře odkrývají
a zvony opět vracejí, aby se mohly rozeznít na oslavu dne Vzkříšení Páně.
Velikonoce se slaví všude, kde žijí
křesťané, ale i v oblastech, které svými
tradicemi ovlivnili. Odhady hovoří o více
než dvou miliardách lidí (zhruba třetina
obyvatel planety). V různých částech světa se ale objevují různé zvyky a způsoby
oslav tohoto církevního svátku. V souvislosti s tím nás může napadnout název
Velikonoční ostrovy v Tichém oceánu. Ty
jej ale dostaly zcela náhodně – od Holanďanů, kteří je právě na Velikonoce
objevili. Tamní obyvatelé ale svůj ostrov
dál nazývají po svém – Rapa Nui.
Z rady a zastupitelstva města
Co projednala rada města
Co projednalo zastupitelstvo
Na svém 3. zasedání 19. 2. kromě jiného
 schválila nabídku firmy Termovize, s. r. o., Luční 1376,
468 51 Smržovka na termovizní kontrolu realizace zateplení
pláště budovy Základní školy a mateřské školy Desná a pověřila manažera projektů zajištěním její realizace
 vzala na vědomí informaci o finanční situaci města
k 31. 12. 2013
 schválila v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zdravé mateřské škole Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizaci udělení výjimky pro školní rok 2014/2015 v počtu dětí
na jednu třídu 25 a na druhou 28 dětí. Celkový počet na školu
se zvýší na 53.
 schválila společný postup s Libereckým krajem při nákupu
energií pro potřeby města Desná a pověřila starostu města
podpisem Smlouvy o společném postupu zadavatelů centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu
 vzala na vědomí provozní dobu obou mateřských škol v Desné v době letních prázdnin
 vzala na vědomí návrh firmy Nej TV, a. s., Dr. Milady Horákové 54/143 Liberec na odkup závěsných kabelů a pověřila
starostu dalším jednáním v této záležitosti
 vzala na vědomí informace starosty města o činnosti Mikroregionu Tanvaldsko
Na svém 2. zasedání 5. 3. kromě jiného
 schválilo prodat bytový dům čp. 72 včetně příslušenství
a pozemku pč. 950 o výměře 1069 m2 v k. ú. Desná III
 schválilo koupi komunikace v k. ú. Desná III. pod parcelním
číslem 1701 o výměře 2198 m2 za cenu 20 tisíc Kč a pověřilo starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy mezi
městem Desná a akciovou společností Severočeské vodovody
a kanalizace Teplice
 schválilo Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo 326, zakázka zhotovitele A83080X ze dne 6. 9. 2013 mezi firmou Window Holding a. s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň a městem Desná
a pověřilo starostu města jeho podpisem
 schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, na základě které poskytne město Desná finanční příspěvek ve výši
25.000 Kč na činnost v roce 2014 Občanskému sdružení
zdravotně postižených Tanvald, a pověřilo starostu města jejím
podpisem
 neschválilo poskytnutí finančního příspěvku na činnost
TJ Desná – uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, na základě které poskytne město Desná finanční příspěvek ve výši
350.000 Kč na činnost v roce 2014 Tělovýchovné jednotě
Desná
Činnost Městské policie Desná
Městská policie (MP) plní úkoly, které
jsou stanoveny v zákoně č. 553/1991
Sb. a dále pak dle požadavků starostů,
a to na základě veřejnoprávních smluv
(v Kořenově, v Albrechticích v Jizerských, v Plavech a v Harrachově). Kromě jiného úspěšně realizuje projekt
„Ski, cyklo a in line hlídky MP Desná“.
Cílem takovýchto hlídek (ať již v zimním období či v letním na in-line bruslích
nebo na kole) je především prevence
kriminality a co největší dosažitelnost
v lokalitách, kde je předpoklad, že bude
potřeba zákroku, nebo služebního úkonu strážníků. „Ne vždy se setkáváme
s pochopením naší činnosti, ale i to
patří k naší práci. I v dalším období se
chceme věnovat službě, která bude přínosem pro bezpečnost obyvatel města
a jeho návštěvníků,“to jsou slova jednoho z nich.
Od lyžařské sezóny 2009/10 zavedla
MP Desná na základě požadavku provo-
zovatelů vleků ski hlídky k posílení bezpečnosti osob i majetku. Jelikož se tyto
hlídky osvědčily, pokračovalo se v nich
i během dalších sezón. O tom, že je tato
práce nejen záslužná, ale velice potřebná, svědčí dopis adresovaný starostovi
města, panu Jaroslavu Kořínkovi:
MěÚ Desná
pan starosta Jaroslav Kořínek
Dobrý den, pane starosto,
chtěl bych poděkovat za příkladnou práci strážníka Vaší městské policie.
Dne 14. února 2014 se při lyžování
na sjezdovce Tanvaldského Špičáku stal
mé partnerce vážný úraz, snažil jsem se
volat tísňovou linku. Během krátké chvilky se u nás zastavil strážník Městské policie Desná a okamžitě začal poskytovat
pomoc, zařídil informování horské služby a i po jejím příjezdu stále dle svých
možností poskytoval pomoc.
Jednání a profesionální přístup strážníka mě velmi mile překvapil.
Práci Vaší městské policie budu chválit a propagovat, protože podle mne by
takto měla fungovat práce městské
policie.
Děkujeme
Jiří Kokšál, Kostelec nad Labem
Květa Ježková, Mělník-Skuhrov
Pozvánka
na besedu s občany
Beseda se koná v úterý 22. dubna v Černé Říčce od 17 hodin (v hasičské klubovně).
Na dotazy občanů budou odpovídat zastupitelé města a zaměstnanci městského úřadu.
Na besedu zveme nejen obyvatele Černé Říčky.
Za MěÚ Jaroslav Kořínek,
starosta města
Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČ: 262307, Krkonošská 318, 468 61 Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina
Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedelova vila, Krkonošská 120, 468 61 Desná, tel.: 730 510 956, 483 383 019,
483 337 948, 737 248 434, e-mail: [email protected] Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, 466 01 Jablonec nad Nisou,
www.jabloneckatiskarna.cz. Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 1. březen 2014. Povoleno pod registračním číslem MK ČR E 10453.
2
Desenské noviny 04/2014
Společenská kronika
Gratulace dubnovým jubilantům
Svá životní jubilea v dubnu oslaví:
Jaroslav Zapletal
Jiří Čermák
František Zimerman
Waltraud Semecká
Zita Špačková
Josef Bonček
Herta Soldátová
Jiřina Havlíková
Jitka Justová
Květoslav Stárek
Jaroslava Schadtová
Sylvia Hoffmannová
Jaroslav Šimon
Anna Romaňáková
Zdeněk Jindra
Karel Ježek
Annelies Kubalová
Marie Sochorová
Hana Žillová
Poděkování
ze školy
Běžkování ve škole nám letos mnohokrát nevyšlo. Bylo tak málo sněhu, že
jsme jezdili jen dvakrát na běžecké dráze na školním hřišti. Několikrát jsme se
však za sněhem vypravili na Souš, kam
nás svými auty odvezli obětaví řidiči.
Dík patří panu Jirákovi, panu Zemanovi,
paní Indráčkové a paní Horké. Bez jejich
ochotné pomoci bychom se za sněhem
nedostali.
Do dalších let přejeme mnoho zdraví.
Jubilanti narození v měsíci květnu, kteří nechtějí být zveřejněni,
mohou zavolat na tel. č.: 483 337 950 – matrika.
První občánek roku 2014
Prvním desenským občánkem letošního roku se stal Ondřej Patrman, který
se narodil 3. ledna 2014, vážil 4050 g
a měřil 51 cm. V pondělí 17. března navštívil starosta města pan Jaroslav Kořínek s matrikářkou paní Ivou Hanzlíčkovou rodinu Patrmanových. Starosta
předal mamince kytičku a pro malého
Ondřeje zlatý přívěšek s písmenem O.
Malý Ondra se těší dobrému zdraví.
Radost z něho mají rodiče Veronika a Jiří
Patrmanovi a také sestřička Bára, která
letos začne chodit do první třídy.
Nejvytrvalejší lyžaři nakonec získali medaili, i když ji dostali až druhý den
ve škole.
Velikonoční
bohoslužby
ve starokatolickém kostele
Nanebevstoupení Páně
Desná v Jizerských horách
Chcete mít pohodové odpoledne?
... Stačí naladit Český
rozhlas SEVER
Dvouhodinový blok plný informací
z Libereckého kraje – reportáže z vašeho
města, kulturní pozvánky, tipy na zajímavé akce, anketní ohlasy z našich ulic, rozhlasový seriál o Libereckých NEJ a další
regionální události se dozvíte vždy mezi
14.–16. hodinou v Pohodovém odpoledni z Liberce. Moderuje Iveta Kalátová.
Každé všední odpoledne poslouchejte,
co je u vás nového. Vysíláme z Liberce
a s námi budete mít úplný přehled.
Zajímáme se o vaše názory z ulic, připojíme příběh ze severu Čech, pozveme
vás na koncert, do divadla, kina. K tomu
všemu pěkné písničky a dobrá nálada.
Český rozhlas Sever vysílá z liberecké redakce denně od 5. do 17. hodin.
Desenské noviny 04/2014
Nalaďte si nás i vy. Liberec – 91,3 FM.
Jablonecko – 102,3 FM, Smržovka, Tanvald, Desná či Harrachov – 107,9 FM.
A konečně Frýdlantsko 97,4 FM.
A ještě tip na závěr
Pečujete při práci o člena rodiny?
Vzděláváte se při zaměstnání? Věnujete
se vedle zaměstnání charitativní či dobrovolnické činnosti? Podělte se s námi
o zkušenosti při zvládání těchto rolí
a zašlete nám svůj příběh. Váš příběh
oceníme na červnové konferenci Den
na půl – život naplno. Zajímavým projektem může být i slaďování práce a rodiny.
Jaký je Váš recept na každodenní stres?
Nominujte vaše známé anebo sebe. Více
informací na internetových stránkách libereckého Centra Kašpar.
13. 4. /Květná neděle/ 14.00 hodin
bohoslužba slova se svěcením ratolestí
18. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
památka umučení Páně – bohoslužba
slova
20. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
14.00 hodin
Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše
Krista
Poděkování
Děkujeme všem za projevy
soustrasti, napsané kondolence
i za květinové dary k úmrtí naší maminky Ilony Ackermanové.
Kateřina Melicharová
Zuzana Mňuková
3
Informace z města
Desná spoří
Jste mladá rodina, senior v důchodu
nebo firma? Chcete snížit své náklady?
Zapojte se do elektronické aukce určené pro domácnosti a firmy z celé České
republiky.
Za rok 2013 s námi lidé
ve 21 320 domácnostech ušetřili
210 milionů korun.
Společnost eCENTRE, a. s., pořadatel
elektronických aukcí, připravuje samostatný projekt s názvem „Desná spoří“.
Občané a firmy města Desná se tak mohou již brzy připojit k obyvatelům dalších
měst a obcí v České republice, kterým
se podařilo díky elektronickým aukcím uspořit až desetitisíce korun ročně
za dodávky energií.
94 % domácností, které se
zapojily v průběhu minulého
roku do e-Aukcí, ušetřilo více než
20 % svých dosavadních nákladů
na soutěžené komodity.
Mnozí klienti ušetřili v prvních aukcích
tohoto roku i více než 20 % svých nákladů na energie, a to i oproti ceníkovým cenám roku 2014, u kterých byl předvídán
a všeobecně oznamován pokles.
„Výsledky z prvních letošních aukcí
ukazují, že tento způsob výběru dodavatele je výhodný pokaždé, protože je postaven na principu sdružené poptávky,“
vysvětluje Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE.
Pro obyvatele i firmy je služba zcela
ZDARMA. Pořadatelské firmě neplatí
za zprostředkování aukce nic ani město.
Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, který e-Aukci
vyhraje.
Kontaktní místo bude otevřeno:
 v prostorách městského úřadu
– podatelně
 od 1. 4. 2014. do 25. 4. 2014 vždy
v pracovní době úřadu
 sběr podkladů bude ukončen
25. 4. 2014
 elektronická aukce se bude konat
na konci měsíce května 2014
Kontakt na zástupce společnosti
eCENTRE:
 Ing. Lenka Zderadičková
Obchodní partner eCENTRE
www.ecentre.cz; tel.:739200775
e-mail: [email protected]
Odpovědi na nejčastější otázky k danému tématu najdete na webových stránkách města.
Kurz výcviku psů
pro veřejnost
Kynologický klub Desná pořádá
kurz základní poslušnosti psů.
Zahájen bude dne 13. 4. 2014
od 9:00 hodin na cvičišti ZKO
Desná – Merklov, GPS: Loc:
50°45'45.79"N, 15°20'45.484"E.
Kurz je v rozsahu šesti lekcí
za celkovou cenu 600 Kč.
Podrobnosti na http://www.zkodesna-tufra.estranky.cz/clanky/
vycvik-psu-pro-verejnost/vycvik-psupro-verejnost.html.
Upozornění
Co s tím?
Místní poplatky za odpady
Upozorňujeme všechny poplatníky,
že místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů je splatný do 15. dubna každého kalendářního roku.
Na první námět přišla pouze jedna
reakce – od paní Věry Kynclové. Děkujeme o to víc, že je jediná, kdo je ochoten
se zamyslet nad „obecním“ problémem
a přijít s nápadem. Chceme dát obyvatelům Desné šanci, aby se mohli, alespoň
pokud chtějí, podílet na řešení problémů. Nezájmem nebo anonymní kritikou
se nic nevyřeší.
 zařízení pro nejmenší typu jeslí
 znovu DPS (pokud jsou potřeba další
místa)
Kromě využití budovy by se pomohlo
mnoha lidem a vzniklo by několik pracovních míst.
Majetkový výbor ZM děkuje paní Věře
Kynclové. Její náměty projedná a o výsledcích bude informovat.
Návrhy řešení:
 zařízení typu hospic
 „školka“ pro seniory
Další námět
Jak lze ještě plochu využít (kromě
poutě a pálení čarodějnic).
Místní poplatky za odpady
Sazba 500 Kč/osoba/rok
Jakékoliv změny v poplatkové povinnosti je poplatník povinen hlásit
do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (změna
údajů, narození dítěte, změna trvalého
pobytu apod.). Nezaplacené poplatky
mohou být zvýšeny až na trojnásobek.
ekonomický odbor
Dlužné částky k 31. 12. 2013:
Pohledávky z nájmů
1.736.033 Kč
(přehled R.Seidel)
Pohledávky
839.203 Kč
z poplatků za odpady
Pohledávky
26.341 Kč
z poplatků za psy
4
Desenské noviny 04/2014
Informace z Desné
Výzva pro Jizerské noviny – léto 2014
Pomalu nastává čas příprav pro letní
turistickou nabídku v podobě Jizerských
novin a jejich přílohy – Kalendáře akcí
léto 2014.
Jste pořadateli zajímavých akcí? Máte
zajímavou nabídku pro turisty? Přejete
si, aby se o vaší akci, zajímavosti či turistické novince dozvědělo co nejvíce lidí?
I my máme zájem návštěvníkům
Jizerských hor předložit nabídku co
nejpestřejší!
Vaše tipy pro letní sezónu 2014,
akce, které připravujete v termínu
od května do listopadu 2014, zasílejte
na adresu [email protected] a to nejpozději
do 31. 3. 2014.
Vše, co do Jizerských novin nevměstnáme, určitě rádi uveřejníme na našich
webových stránkách www.jizerky.cz
nebo v pravidelných měsíčních Novinkách z Jizerek.
KINO ALFA V DESNÉ
e-mail: [email protected]
facebook: kinoklubalfa
www.kino-alfa-desna.cz
*************************
D U B E N 2 0 14
Letní tábory
Informace z KIS
O. p. s. Paraplíčko v Desné nabízí letní
tábory v termínech, kdy jsou obě desenské školky zavřené.
 21. 7.–25. 7. příměstský tábor města
Desná – po příspěvku města cena
1 200 Kč.
 26. 7.–2. 8. letní tábor
s celotýdenním noclehem – cena
3 800 Kč.
 4. 8.–8. 8. letní tábor firmy Preciosa
Ornela a. s. – cena pro děti
zaměstnanců 700 Kč, pro ostatní
1 200 Kč.
Bližší informace budou uveřejněny
v květnových a červnových Desenských
novinách.
Závazné přihlášky je možné podávat
už nyní – tel.: 774 464 316.
Uzávěrka přihlášek na všechny tábory
je 30. června 2014.
Kulturní a informační středisko Riedelova vila v Desné rozesílá formou mailů informace o kulturním, sportovním
a společenském dění v našem městě
a jeho okolí. Máte-li o tyto informace
zájem, zašlete, prosím, svoji mailovou
adresu na [email protected]
a budete zařazeni do naší databáze.
KIS
SDH Desná III
Sbor dobrovolných hasičů Desná III
hledá do svých řad nové zájemce o aktivní činnost v tomto sdružení.
Můžete nás navštívit kterýkoliv pátek po 18,00 hodině v požární zbrojnici
v Desné III – odbočka, kde je možné získat bližší informace.
výbor SDH DIII
Pozvánka na oslavu Dne matek
Kulturní středisko, Sbor pro občanské záležitosti a Klub důchodců zvou
všechny desenské seniory na zábavné společenské odpoledne k příležitosti
svátku Den matek v neděli 18. května od 14.00 hodin v KD SKLÁŘ.
Závazné přihlášky účastníků přijímá kulturní středisko v Riedlově vile
nebo na tel.: 483 383 019, 483 383 730.
Nostalgické jízdy
Každý pátek diskotéka
od 22:00 hodin,
otevřeno od 20:00 hodin
Avizované soboty
hrajeme „tak trochu jinak“
Sběrný dvůr
Provozní doba
1. dubna – 30. listopadu
středa 13–17 hodin
sobota 8–12 hodin
1. prosince – 31. března
středa 14–16 hodin
sobota 9–11 hodin
Informace
týkající se
veřejného
internetu
Městská knihovna Riedelova vila
Veřejný internet je na 30 minut
denně ZDARMA. Za každých dalších
započatých 30 minut platba 15 Kč.
plán. na rok 2014
sobota 31. 5. Zahájení sezóny na Zubačce, Den dětí, doprovodný program
v Kořenově
sobota 5. 7. Den Zubačky, slet Singrovek
neděle 6. 7. 120 let trati Jablonec n. N. – Tanvald a Smržovka – Josefův Důl
sobota 12. 7. Den železnice na Dolním Slezsku, jízdy parní lokomotivy, polská
kuchyně
sobota 2. 8. Den Norska na Zubačce, výstava železničních modelů
sobota 23. 8. Borůvková sobota na Zubačce, doprovodný program v Kořenově
sobota 27. 9. Bramborové ukončení sezóny na Zubačce s Krakonošem
Desenské noviny 04/2014
*************************
Zápis do MŠ
v Desné II
Zápis do MŠ v Desné,
Krkonošská 120, Riedlova vila,
se koná ve středu 16. 4. 2014
od 13,00 do 16,00 hod.
5
Došlo do redakce
Sportování se psy
Se psem můžete sportovat prakticky
celoročně a všestranně. Bude vaším
společníkem při běhání, jízdě na kole
nebo třeba na koloběžce. V zimě si vyzkoušíte běh na lyžích se psem, v létě
se zúčastníte psího triatlonu nebo společně absolvujete některý z dogtrekkingů. Kdo nechce vyloženě běhat, ale
chce mít vyběhaného psa, může zkusit
coursing. Kdo chce při psí aktivitě vylepšit i poslušnost, ten může vyzkoušet
agility. Všichni ale dosáhnou správné
socializace svého psa. Ale jak se na to
připravit? Při společném tréninku
v Klubu psích sportů o. s. Desná.
Coursing
Coursing je kynologický sport. Jedná
se o jednu z mnoha aktivit, která je založena na touze psa lovit.
Běhá se v přirozeném terénu, s přírodními nebo umělými překážkami. Cílem psa při coursingu je ulovit kořist,
která je tažená navijákem. Tato návnada v podobě střapce z igelitových pásků
nebo králičí kůže je tažena lankem mezi
kladkami po dráze, která simuluje skutečný běh zajíce.
Jedná se o trať o délce cca 300–
400 m a je postavena tak, aby psi prokázali rychlost, štvavost (při smečce i spolupráci) a inteligenci, díky které návnadě
různě nadbíhají.
Coursing se stává v posledních letech
v Česku oblíbenou aktivitou a není již
pouze doménou chrtích plemen. Jedná
se o ideální vybití energie živějších plemen psů.
Agility
Agility může dělat úplně každý s jakýmkoliv psem. Samozřejmě některá plemena se na agility hodí víc jako např. pudl,
sheltie, border kolie a kolie dlouhosrstá,
belgičtí ovčáci atd. Závodí i různí kříženci.
Cílem je, aby psovod se svým psem
překonal trať s překážkami ve správném
směru a pořadí, bez chyb a v co nejlepším čase. Je to pro psy jedna z nejpřirozenějších aktivit – pes ve smečce
(společně se svým pánem) spolupracuje
při překonávání překážek v honbě za kořistí. Kořistí se stává pamlsek či hračka
a pochvala na konci každého parkuru.
Je to sport, který prospívá fyzické kondici psa i psovoda a velmi dobře upevňuje
vztahy mezi psem a pánem. Kromě toho
je každý trénink i závod výbornou příle-
6
žitostí pro socializaci psa – jinými slovy
pes se v tomto prostředí naučí stýkat
s ostatními psy i lidmi, zvykne si na ně,
ztratí strach, a tím se eliminuje jeho
agresivita z tohoto strachu plynoucí.
Překážky na trati se dělí do tří skupin
– skokové, zónové a probíhací. Mezi skokové překážky řadíme skok vysoký, skok
daleký, zeď, viadukt a proskokový kruh,
mezi zónové řadíme kladinu, áčko, houpačku a stůl, do probíhacích patří tunely
pevné i látkové a slalom.
Tyto druhy psích aktivit bude možné
vyzkoušet od 3. 4. 2014 v 17:00 hod
na kynologickém cvičišti v Desné. Cílem
není výcvik psů k účasti na závodech,
ale jako jejich volnočasová aktivita k vybití nadměrné energie, správná socializace a úprava nevhodného chování.
Úvodní hodina bude zdarma, každá další
za cenu 80 Kč.
Co je k tomu potřeba mít za výbavu?
 Agility: pamlsky, aport, vodítko
 Coursing: vodítko
 Info:
A. Flídr (MP Desná) 733641722,
L. Neumannová (KIS Desná),
P. Slavíková (OÚ Kořenov)
 Přihlášky osobně, telefonicky,
mailem fl[email protected]
Máme se zlobit na psy?
Letošní zima byla bez sněhu. Proto by
se mohlo zdát, že každoroční problém,
který se dostavuje s jarním táním, letos
nenastane: totiž postupné odhalování
psích výkalů, kterým sníh dovolí zmizet,
ale jenom do doby, než začne tát. Ale
nastal. Jenom nejsou ve vrstvách nad
sebou. To je asi jediný rozdíl. Na některých místech je potřeba dost odvahy,
chcete-li projít. Město se snaží udržovat
pořádek, ale na „pejskaře“, kteří nevidí,
lépe řečeno nechtějí vidět, že po jejich
psu cosi zůstalo na zemi, na ty prostě
zaměstnanci úklidové party nemají. Prostor za panelovými domy v Poštovní ulici,
ale i pěšinky v bývalém Riedelově parku
jsou někdy opravdu jenom „pro silné nátury“. A přitom stačí tak málo. Jdu-li ven
se psem, musím mu dát obojek a vzít si
vodítko. Přidat k tomu několik sáčků, ať
už papírových nebo igelitových, pro normálního člověka není problém. Věřím,
že většina majitelů psů to takhle má. Je
pro ně o to nepříjemnější skutečnost,
že ti nezodpovědní způsobují, že se pak
všichni házejí do jednoho pytle. Naprosto chápu rozhořčení každého, komu se
„zadaří“ a šlápne do psího exkrementu.
Ještě lepší je najet do něj s kočárkem.
Výborně se to čistí! Ale jako bývalá majitelka psa prosím, nezlobte se na psy.
Ti za to nemohou. Ne nadarmo se říká
„Jaký pán, takový pes“. To zvíře skutečně
nemůže za to, kdo si ho koupí. Mnohdy
mám pocit, že pes je rozumnější než jeho
pán či paní…, ale sám to po sobě uklidit
neumí, i když se snaží. Je to na nás. Vidíme-li někoho venčit psa, zkusme ho upozornit, pokud to neuklidí. Není to zrovna
příjemné a koledujeme si o nepěknou
reakci. Ale jinudy cesta nevede. Anonymním nadáváním na „kohosi“, nebo ještě
lépe na psy, nic nezměníme.
DNy
Kurz PC
V minulých novinách jsme informovali
o ukončení počítačového kurzu pro seniory, který byl zahájen 9. října a ukončen
v prosinci. Pořádalo ho město Desná
ve spolupráci s kulturním a informačním
střediskem a základní školou. Přihlásilo
se 12 zájemců, posléze přibyli ještě dva.
Kurz měl 10 lekcí po 60 minutách a trval
do prosince. Na základě ohlasů, které
jsme na naši informaci dostali, uvádíme
malé doplnění. Někteří účastníci kurzu
byli spokojeni, ale senioři – začátečníci
odešli zklamáni, protože díky „falešným“
začátečníkům v kurzu nestačili sledovat všechno dění, které na ně bylo příliš rychlé, a část z nich svoji přítomnost
v kurzu předčasně ukončila.
Red.
Desenské noviny 04/2014
Okénko zajímavostí
Osobnosti se vztahem k Desné
František LEGÁT
1975–1981
Do funkce byl zvolen 30. 3. 1975
16. 6. 1976 – byl dán do provozu nový
most přes Černou Desnou u provozovny
Nisatexu v Desné I. Nový železobetonový
most nahradil starý úzký most z ocelových nosníků, který již nevyhovoval požadavkům na stávající dopravu. Most byl
pořízen nákladem 1 milión korun jako
investice Okresní správy silnic.
Březen 1977 – byla otevřena první
lékárna v domě vedle zdravotního střediska v Desné II. Měla prozatímní charakter výdejny léků, otevřena byla pouze
6 hodin denně, ale i tak to bylo výhodné
– pro léky se již nemuselo do Tanvaldu.
8. a 9. 8. 1978 – byl vyhlášen mimořádný stav povodňové situace, který
trval do 11. srpna. První návaly vody
zachytila přehrada Souš, nestálé počasí
však způsobilo, že průtok vody byl vysoký. Ke druhému povodňovému poplachu
došlo 22. září.
16. – 17. 2. 1979 – proběhl celostátní přebor ve skoku na lyžích a v závodě
sdruženém pro mladší a starší žáky.
Závodilo se na standardních běžeckých
tratích dlouhých1 a 3 kilometry, skákalo se na můstcích s kritickým bodem 41
a 59 metrů. Závody byly doplněny večerní besedou malých závodníků s předními sportovci.
5. 5. 1980 – uspořádaly Jablonecké
sklárny ve spolupráci s prodejnou LUX
v Praze Na Příkopech prodejní výstavu
křišťálových lustrů. Výstava byla úspěšná, o lustry byl veliký zájem a všechny
byly prodány.
Co to znamená, když se řekne…
Dopadli jako sedláci u Chlumce
Chlumec nad Cidlinou, město na cestě mezi Prahou a Hradcem Králové, je
známé jako místo kruté porážky vzbouřených sedláků, kteří bojovali proti zvůli
šlechty, za osvobození od těžkého poddanství a roboty, které se po třicetileté
válce změnily v nevolnictví. V 18. století
se Marie Terezie snažila situaci řešit vydáváním robotních patentů, které si ale
vrchnost vykládala po svém, takže situace poddaných byla čím dál horší. Na přelomu roku 1774/75 měla podle příkazu
Marie Terezie vrchnosti sjednat s poddanými úmluvy, které by řešily jejich zoufalý
stav. Vrchnosti se do toho pochopitelně
nechtělo, docházelo k dlouhým, vleklým jednáním mezi císařským dvorem
a českými stavy. Sepisovaly se nové urbáře, ale nic se nedělo. Mezi lidem se
zatím rozšířila fáma, že císařovna zrušila robotu, dokonce pro to byl i název, že
vydala Zlatý patent, a vrchnost to před
lidmi tají. Nebyla to pravda, ale zastavte
fámu! Někde odmítali robotovat už v létě
1774. Začala se připravovat akce na čer-
Desenské noviny 04/2014
ven 1775, na svatojánské slavnosti, kdy
bude Praha plná venkovanů. V té době
se poddaní měli chopit zbraní a obsadit
město včetně zemských úřadů. Bylo zřízeno „selské guberno“, které mělo sídlo
ve vesnici Rtyně u Náchoda, jeho představitelem se stal rtyňský rychtář Antonín
Nývlt (mimochodem prapředek našeho
bývalého předsedy MěNV z let 1957–
1975). Odtud byli vysíláni sedláci po celém českém království, aby organizovali
povstání. Vzpoura ale vypukla mnohem
dřív, než měla. Už v únoru roku 1775 se
spontánně ozbrojovali vesničtí obyvatelé
na Hradecku, Bydžovsku, Boleslavsku,
Chrudimsku, Čáslavsku. Zástupy venkovského lidu se valily od vesnice k vesnici
a vyhlašovaly, že robota byla zrušena.
Sedláci směřovali do Prahy. Vedle Antonína Nývlta se do vedení dostali Antonín
Seidel a Matěj Chvojka. Právě posledně
jmenovaný vedl selské oddíly k Chlumci
nad Cidlinou, přes nějž chtěl pokračovat
do Prahy. Tam ale byly postaveny všechny vojenské posádky v Čechách (asi
40 tisíc mužů) zesílené ještě čtyřmi pluky jízdy. Pravidelná a dobře vyzbrojená
armáda se postavila houfům odhodlaných, ale špatně organizovaných a ještě
hůř vyzbrojených sedláků. Je nasnadě,
jak tento střet mohl dopadnout. Výsledky známe. Prudký útok armády zatlačil
sedláky k chlumeckému rybníku, kde
jich velmi mnoho v chladné jarní vodě
utonulo. Zajaté zavírali do sýpek a stodol. Selské povstání z roku 1775 tak bylo
vlastně potlačeno už tady, i když se části
selských oddílů dostaly až k Praze, ale
tam je armáda porazila také. Pak už se
dostal ke slovu soud – sedm „buřičů“
bylo pro výstrahu oběšeno, ostatní byli
potrestáni bitím a nucenými pracemi.
Takže „dopadnout jako sedláci
u Chlumce“ není vůbec dobré. Nesmíme ale zapomínat na to, že toto povstání
a jemu podobná vedlo nakonec ke skutečnému vydání patentu o zrušení nevolnictví v roce 1781 nástupcem Marie
Terezie – jejím synem Josefem II.
DNy
7
Škola a kultura
Podivná závěť
V sobotu 1. března jsme zhlédli druhé
představení z cyklu Desenské divadelní
předjaří. Tentokrát se jednalo o hru Normana Robinse Podivná závěť (původní
název hry je Hrobka s vyhlídkou), kterou
přijel zahrát Lučanský divadelní spolek.
Hororové představení plné záhadných vražd přeložil Alexander Jerie a pro
lučanské herce upravila Vlaďka Koďousková. V režii Jany Kouřilové předvedli lučanští herci bezvadný výkon, což se dá
usoudit i z toho, že byli pří „děkovačce“
opakovaně vyvoláváni potleskem na jeviště. Přestože se jednalo o první nastudované představení nedávno založeného divadelního spolku, přítomní diváci
měli možnost vidět výborné herecké výkony účinkujících.
Karnevalové veselí v naší
mateřské škole
Výtvarné práce dětí
základní školy
Únor bývá ve znamení karnevalů. Proto jsme i my připravili
našim dětem příjemné dopoledne plné zábavného soutěžení,
písniček a tance. Přišlo mnoho krásných masek, zvířátek i nejrůznějších pohádkových bytostí.
Poděkování patří rodičům, kteří dětem připravili pěkné kostýmy, plné nápaditosti a fantazie.
Za Zdravou mateřskou školu Desná Dana Scheibová, učitelka
Róza Strnadová 4. B.
Kristýna Bachtíková 4. B.
8
Desenské noviny 04/2014
Kultura
O Desenského medvěda
12. ročník oblastního kola přehlídky loutkářských a recitačních
souborů Dětská scéna 2014 proběhl v sobotu 22. března v kulturním domě Sklář. Zúčastnilo se 7 souborů.
ZIMNÍ ŠKOLNÍ VÝLET NA HORSKOU CHATU
aneb všechno je jinak
ZŠ Desná – kroužek 4. B.
ZLATOVLÁSKA
ZŠ Lučany nad Nisou – žáci 4. ročníku
ČERNOBÍLÉ ŠTĚSTÍ
TJ Sokol Poniklá
PŘÍPRAVA? NUTNÁ!
KUKI-KUKI ZUŠ ŽELEZNÝ BROD
STRAŠIDELNÁ POHÁDKA
DDS Škraboška – ZUŠ TANVALD
SLUNÍČKO
ZŠ Plavy
Výsledky
1. PŘÍPRAVA? NUTNÁ!
 KUKI-KUKI ZUŠ ŽELEZNÝ BROD – Nominace na krajské
kolo Dětské scény 2014 v Jablonci nad Nisou.
2. DUCH SIRA SIMONA
 Strčprstskrzkrk – DDM ULITA TANVALD – 1. doporučení
na krajské kolo Dětské scény 2014 v Jablonci nad Nisou.
3. ČERNOBÍLÉ ŠTĚSTÍ
 TJ Sokol Poniklá – 2. doporučení na krajské kolo Dětské
scény 2014 v Jablonci nad Nisou.
4. ZLATOVLÁSKA
 ZŠ Lučany nad Nisou, žáci 4. ročníku – Cena dětského
diváka (výhra putovního Desenského medvěda).
DUCH SIRA SIMONA
Strčprstskrzkrk – DDM ULITA TANVALD
Desenské noviny 04/2014
Děkujeme Janu Lálovi za moderování a jeho kolegům
za zajištění techniky i „živého“ medvěda.
9
Z kultury
Dětský karneval v kulturním domě Sklář
16. února patřil kulturní dům Sklář
dětem, protože tu probíhalo nedělní
karnevalové odpoledne. Kulturní a informační středisko zajistilo program, který
byl svěřen do rukou divadelního spolku
Vojan – Mladá haluz. A volba to byla dobrá. Pro děti byla připravena řada soutěží a her, nechyběly ani sladké odměny.
Celé odpoledne bylo přehlídkou spousty
masek, takže se jen velmi těžko vybíraly ty nejhezčí… Ostatně, posuďte sami.
Přinášíme fotoreportáž, protože obrázky
řeknou mnohem víc než spousta slov.
10
Desenské noviny 04/2014
Z kultury
Desenské noviny 04/2014
11
Z kultury
Klub dětských knihoven SKIP ČR a Městská knihovna Desná
Foto: Aleš Ječmeň
pořádají
Zaostřeno na Jizerky
Výstava nejlepších snímků z třetího ročníku
fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky
Výstava potrvá do 24.4.2014.
ší
m
Vá e se
s! n
a
Fotografie budou k vidění od 29.3.2014 v prostorách Riedlovy vily,
v Desné
Tě
Přijďte se podívat na Jizerské hory tak, jak je zachytily objektivy
fotoaparátů. Připomeňte si místa, která jste měli možnost
navštívit, ale i ta, která na Vaši návštěvu ještě čekají. Pohledy fotografů vnímané zlomkem vteřiny v kontextu
hluboké historie i nekonečnosti přírodních dějů.
Partneři výstavy:
Mediální partner:
VELIKONOCE
V RIEDELOVĚ VILE
sobota 12. dubna 2014
10,00 hodin - pletení pomlázek, velikonoční kraslice,
jarní dekorace, plstění z ovčí vlny …
Š
13,00 hodin - povídání o velikonočních zvycích,
tradicích a historii
Š
malý velikonoční jarmark s mysliveckou kuchyní
12
Desenské noviny 04/2014
Různé
Výroba sněhu
Letošní zima nebyla zrovna příznivá
pro milovníky zimních sportů. Sněhu
napadlo velmi málo, a to ještě pouze
ve vyšších polohách. Také teploty, které nepřipomínaly zimu většinou ani
v noci, přidělávaly vrásky provozovatelům zimních středisek. Naštěstí existují
možnosti, jak mít zasněženou sjezdovku, i když sníh nepadá. Není-li přírodní,
přijde na řadu technický. Jeho výroba je
pro většinu z nás zajímavá, pro některé
téměř nepochopitelná. Ale důležité je,
že taková možnost e xistuje. Přinášíme
několik obrázků z Harrachova, jejichž
pomocí můžeme nahlédnout „do kuchyně přípravy sněhu“ – výroby technického
sněhu pomocí kapalného dusíku.
Cisterna s 20 tunami kapalného dusíku o teplotě asi -20 000 °C, dovoz z Litvínova.
Detail výstupního otvoru pro sníh
s tryskami.
Klasické moderní sněhové dělo na zvedací plošině.
Přístroj na rozvod dusíku, jeden přívod
a dva vývody k tryskám, v jednom stanu
jsou dvě.
Desenské noviny 04/2014
Detail vlastní trysky na výrobu sněhu,
kam se pod tlakem přivádí vzduch,
voda a dusík.
Stan, do kterého se vyrobený sníh
fouká a později se podle potřeby odváží.
Tento škrábaný sníh je dopravován
pomocí stlačeného vzduchu na místo
určení a rolbou s navijákem nahrnován
na dopad můstku.
13
Různé
Tradiční Memoriál Jindřicha Hippmanna se letos nekonal
Letošní zima se bude řadit k těm nejméně vydařeným. Nepotěšila hlavně milovníky zimních sportů, provozovatelům
lyžařských areálů přidala mnoho vrásek
a lyžaři hledali místa, kde se dalo lyžovat. Kvůli nedostatku sněhu musel být
v lednu zrušen i populární závod Jizerská padesátka, protože běžecká trať se
připravit nedala. O trochu lépe na tom
byla střediska sjezdového lyžování. Některé sjezdovky fungovaly navzdory mizernému počasí – přírodu nahrazovala
technika. Jedním z areálů, který je pověstný tím, že tam je sníh vždycky, je Ski
areál Černá Říčka. Byl celou zimu v provozu, parkoviště tam občas „praskala
ve švech“ a lyžovalo se. Ale ani tady se
nepodařilo letošnímu počasí vzdorovat.
Alespoň ne v době, kdy se měl konat tradiční Hippmannův memoriál. Aby toho
nebylo málo, tak nejen že nesněžilo,
ale celý víkend, kdy se měl memoriál
konat, vytrvale pršelo. Pořadatelé zcela
rozumně rozhodli, že se letošní ročník
konat nebude. Budeme doufat, že příští
zima bude příznivější a memoriál opět
proběhne s plnou parádou. Náhradou
za zpravodajství z průběhu memoriálu
přinášíme medailonek toho, jehož jméno nese a na jehož počest se pořádá.
Jsou to vzpomínky jeho kamaráda, pana
Dietmara Lauera.
Heinrich Hippmann se narodil v roce
1940 v Dolním Polubném a po válce se
s rodiči přestěhoval do Nyčových domků.
Do školy chodil také do Dolního Polubného, kde jsem ho poznal a během prvních ročníků základní školy se stal mým
nejbližším a nejlepším kamarádem.
Vyučil se soustružníkem a dlouhá léta
pracoval v Totexu Tanvald. Velmi brzy
také vstoupil k hasičskému sboru Černá
Říčka. Po skončení základní vojenské
služby utrpěl vážnější úraz při nezaviněné dopravní nehodě, takže se stavby prvního vleku nemohl zúčastnit. Ale
u výroby druhého se již s několika kamarády od černého řemesla pustil do díla,
které bylo také zdárně dokončeno.
Plně se věnoval práci v našem hasičském sboru. Rad sportoval, zejména
lyžoval, hezky maloval a fotografoval.
Koncem šedesátých let byl zvolen na několik let předsedou sboru a později prvním vedoucím mládeže. U dětí byl velice
oblíben, vymýšlel spoustu zajímavých
akcí, v zimě je učil lyžovat, sám jezdil
závodně, celoročně organizoval výlety,
14
zejména letní tábory se těšily velkému
zájmu. S tímto kolektivem se zúčastňoval hasičských dětských soutěží, kde
sklidil nemálo úspěchů. Že byl dlouho
také členem soutěžního družstva, bylo
samozřejmostí. Vychoval se svou ženou
dvě dcery, které s námi do dneška aktivně spolupracují.
Bohužel nás opustil po krátké a těž-
ké nemoci zcela nečekaně velmi brzy
ve věku nedožitých 49 let. Byla to pro
nás všechny velmi bolestná ztráta a těžko se nám s ním loučilo. Proto byly dětské závody, které v době jeho úmrtí měly
již dlouholetou tradici, nazvány Memoriál Jindřicha Hippmanna. Jeho 21. ročník měl proběhnout 15. března 2014
ve Ski areálu Černá Říčka.
Výroční valná hromada desenských
hasičů
Plné znění příspěvku pana
Dietmara Lauera
Každým rokem v únoru se scházejí zástupci ze všech desenských hasičských
sborů, aby zhodnotili svou činnost za minulý rok. 21. února 2014 v 18 hodin se
naplnila hospoda u Laňků 23 zástupci
z místních organizací. Sezení zahájil starosta Městského sdružení pan Martin
Lauer, byla zvolena návrhová komise,
následovalo čtení výročních zpráv o činnosti jednotlivých organizací za minulý
rok. Pan Mařatka přednesl návrh plánu
práce na rok 2014 a pan Jirouš návrh
usnesení.
V diskuzi vystoupil starosta Desné
pan Kořínek, poznamenal, že v každém
koutě Desné se něco hezkého děje a hasiči k tomu přispívají svou kulturní činností. Slíbil 745 000 Kč v rozpočtu města
na požární ochranu, podporu Jizerského
poháru a Okrskové soutěže požárních
družstev na Pustinách. Kladně také hodnotil rozvoj spolupráce s Desnou u Litomyšle a partnerskou obcí Malschwitz
v Německu. Plukovník Ing. Petr Bartoň,
ředitel územního odboru, oznámil, že
bude dokončena integrace okresních
operačních středisek do střediska kraj-
ského. Poděkoval také za účinnou pomoc při zásazích a krátce představil soutěž TFA, železný hasič. Bude se konat
14. 8. 2014 na harrachovském můstku,
je to silová vytrvalostní soutěž hasičů,
která prověří jejich fyzickou připravenost při provádění zásahů. Diskutovalo
se také o letošních oslavách 140. výročí
vzniku hasičských sborů na území dnešní Desné a o organizaci činnosti mládeže. Po schválení plánu práce a usnesení
byla Valná hromada ukončena dobrým
gulášem a pivem.
V průběhu večera jsem již tradičně
položil zástupcům jednotlivých sborů
dvě otázky – co se vám během roku povedlo a co ne. I když z výročních zpráv
vyplynulo, že činnost byla velmi bohatá,
odpovědi byly skromné.
Zástupce z Desné I odpověděl, že se
povedlo vše, hlavně oprava klubovny
a dětské zimní závody. Ruda Hochmann
z Desné II pochválil obnovu styků s Desnou u Litomyšle a odhalení sochy sv. Floriána. Pan Jirouš Z Desné III má radost
z nového auta a příslibu finančních prostředků na přístavbu hasičské zbrojnice.
Martin Lauer z Černé Říčky se pochlubil
druhým místem na Pustinách, ač oficiálně zásahovou jednotku nemáme. Pěkné
také bylo, že jsme výtěžek z prvního dne
zahájení lyžařské sezony věnovali Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor.
Pan Mařatka z bezstarostného sboru
(nemají totiž starostu) se radoval z dostavby klubovny. Že se něco nepovedlo,
si nestěžoval opravdu nikdo, ale na počasí všichni, snad bude letos lépe.
Na závěr bych chtěl poznamenat, že
hasiči jsou vidět nejen při zásazích, ale
také při různých kulturních akcích a to je
dobře.
Desenské noviny 04/2014
Informace z knihovny
Novinky v desenské knihovně
Temné kouty
Gillian Flynn
Libby Dayové bylo sedm, když se její
matka a dvě sestry staly oběťmi „satanistické vraždy“ v kansaském městečku Kinnakee. Libby přežila – a u soudu
se proslavila svědectvím, že je zabil její
patnáctiletý bratr Ben. O pětadvacet let
později ji vyhledají členové neoficiálního
spolku zaměřeného na notoricky známé
zločiny. Doufají, že objeví důkazy svědčící o Benově nevině. Libby zase doufá, že
na své tragické minulosti něco vydělá.
Psi z Rigy
Henning Mankell
Sovětské impérium padlo. Lotyšsko
je nyní suverénní stát. Ale za oficiální
autonomií stojí mocné síly, které jsou
těsně propojeny s ruskou mafií. Je zima
roku 1991. Tým inspektora Kurta Wallandera řeší nový případ: u švédského
pobřeží byly vyplaveny dvě mrtvoly přimrzlé k sobě v hrůzostrašném objetí.
Mrtví muži byli východoevropští zločinci
a na první pohled oběti mafie.
Ulička hanby
Vlastimil Vondruška
Královský písař Jiří Adam z Dobronína se v době mládí znal s ženou, která se později vypracovala na majitelku
jednoho z nejluxusnějších nevěstinců
na Starém Městě pražském. Kdysi mu
pomohla a nyní potřebuje pomoc sama.
Přímo v jejím domě totiž kdosi zavraždil
zámožného šlechtice, vlivného člena
královského dvora…
Desenské noviny 04/2014
Druhá
Táňa Keleová-Vasilková
Alena je přesvědčená, že jejich manželství nic nechybí, jediným stínem společného života je, že Robert bývá v práci
příliš dlouho a na rodinu mu zbývá málo
času. Daniela věří, že se Robert brzy rozvede a sní o společné budoucnosti. Každá z nich je ta druhá. Která bude první?
Pavel Bobek
Jaroslav Kříženecký
Opravdových profesionálů na české hudební scéně najdete jen několik
a bezesporu je mezi nimi i zpěvák Pavel
Bobek, který už více jak třicet let patří
k základním pilířům české countryové
a rokenrolové hudební scény. Písně, které zařadí do svého repertoáru, vybírá až
s neuvěřitelnou pečlivostí; vše musí být
naprosto perfektní od textu až po výsledné aranžmá. Možná i právě proto není
jeho diskografie tak dlouhá, než jak by
mohla být za třicetiletou hudební kariéru. Kniha poutavě a čtivě vypráví životní
příběh tohoto vynikajícího zpěváka.
Fiorella a záhada mrtvého netopýra
Vlastimil Vondruška
Na Pražském hradě v uličce alchymistů byl zabit mistr Guldram. U jeho těla
ležel netopýr. Má v případu prsty ďábel,
jak tvrdí inkvizice? Alchysmistova dcera
Fiorella a její přátelé se snaží záhady nejen vyluštit, ale musí najít také cestu, jak
viníka usvědčit.
Klářina dobrodružná výprava
Pia Hagmar
Jsou prázdniny a Klára s Lisou se
rozhodnou, že vyrazí na koních na výlet
a přespí pod stanem. Brzy se ukáže, že
je čeká pár pořádně vzrušujících dní.
Nejenže potkají dva zloděje na útěku,
ale strhne se bouřka a hromobití vyplaší
poníka Stara, který uteče neznámo kam.
Podaří se ho dívkám najít? A podívá se
Lisa někdy na vysněný koňácký tábor?
Dvakrát dospělá
Lenka Lanczová
Sympatická tmavovláska Dita Tomešová není zrovna upejpavá stydlivka,
která by nesměle seděla v koutě, a tak
díky své povaze a především „prořízlé“
puse nemá o průšvihy nouzi. Dosud se
jí z nich dařilo více či méně úspěšně vymluvit, ovšem malér, který si zavaří pár
měsíců před maturitou, zavání vyloučením. Aby mu předešla, Dita volí přestup
na gymnázium v jiném městě. Zapadnout do kolektivu těsně před koncem
střední školy není procházkou růžovým
sadem, vyjít s novými kantory jakbysmet
– a když se do toho zapojí ještě i nové
známosti, další problémy na sebe nenechají dlouho čekat. Je přece spousta
kluků, kteří by podle Dity stáli za hřích,
ať už hezounek Vilém, dealer Dalibor
nebo Radek, hvězda místního hokejového týmu, jenže…
15
Z kultury
Historie dobrovolných muzikantů z Desné (2003–2014)
Pokračování z březnového čísla.
2010
Vodní živel si to s námi vyřídil v tomto
roce. V pozvánce na první zkoušku bylo
napsáno, že se ponoříme do hlubin dávnověku a pokusíme se vylovit a oprášit
poklady z „rodinného stříbra“ Dobrovolných muzikantů. Takže jarní koncert
měl podtitul: Výběr z hroznů aneb Lásko, bože, lásko a jak slibovala pozvánka,
mělo zaznít to nejlepší, co jsme vypiplali
za pět let našeho dobrovolného snažení
na muzikantské vinici. A jak to dopadlo?
Nejlépe odpoví Ivanův email:
Hotovo, dohráno.
Těm, kteří přišli, bych rád poděkoval.
I když váš zpěv byl přehlušen našimi odposlechy, byl na podiu (= na naší straně
trávníku) cítit. A to bylo hodně příjemné.
Ty, kteří přišli, ale netušili, že není
rozumné jezdit vlastním vozem, ujišťuji,
že jsem si jejich jména doplnil do svého
„spamovníčku“, a příště už budou vědět.
Těm, kteří nepřišli, stručně vylíčím
příběh dnešního večera:
Medard-Online, tedy počasový server, kterému věřím, protože na matematickém modelu předpovědi pracoval
i Kryštof Eben, hlásil, že v 18 hodin se
zatáhne a do 19 hodin už bude v Desné
pršet. Nezačalo.
Ale už v devátém taktu první písně
(„Muzikanti co děláte?“) vypnuli proud.
Proud je ve vztahu k našemu hraní v nepřímé úměře k dešti. Čím víc vody a čím
méně proudu, tím hůř pro nás.
Kolem půl sedmé – to bylo v době,
kdy Pepa sám s kytarou před diváky udržoval naději – jsme se od ČEZu dozvědě-
Výstava Zaostřeno na Jizerky
Výstava fotografií s názvem Zaostřeno
na Jizerky, která vznikla ze stejnojmenné
fotografické soutěže, bude v dubnu k vidění v prostorách Riedelovy vily v Desné.
Na výstavě si můžete prohlédnout celkem 38 snímků a to až do konce měsíce.
Ty vybrala odborná porota a z 13 nejlepších byl sestaven i nástěnný kalendář
Zaostřeno na Jizerky 2014. „Rozhodli
jsme se představit krásu Jizerských hor
i lidem, kteří do nich zavítají jen občas.
Fotografové dokázali zachytit pohledy,
které mohou běžnému návštěvníkovi
uniknout. Vstupné na výstavu je samozřejmě zdarma, ale přispět na Jizerky je
možné do připravené pokladničky“, řekl
Ondřej Petrovský, ředitel Nadace.
Nástěnný kalendář je možné si ještě
objednat přímo u nadace emailem: [email protected], telefonicky 605 701 503
nebo osobně v kanceláři, kterou naleznete na liberecké adrese Matoušova 453/21. Cena je 300 Kč, v případě
zasílání poštou je nutné ještě připočíst
poštovné ve výši 70 Kč. Výtěžek bude
věnován na projekt podpory biodiverzity lesních ekosystémů Jizerských hor.
Konkrétně pomůže uhradit nutný vlastní
spolupodíl na financování výsadeb necelých 90 000 sazenic původních dřevin
(převážně buků, dubů a jedlí) na ploše
cca 331 ha ve třech jizerskohorských
biocentrech. „Celá myšlenka fotosoutěže byla koncipována tak, aby potěšila
16
nejen oko návštěvníka, ale aby pomohla
i Jizerkám, které naši podporu stále potřebují“, vysvětlil Petrovský.
Fotosoutěž byla vyhlášena v březnu
loňského roku a do červnové uzávěrky
přihlásilo 54 autorů celkem 206 snímků
z Jizerských hor. Následně odborná porota vybrala kolekci 38 nejlepších fotografií, které jsou k vidění na výstavě. Z nich
pak po pečlivém zvážení dala ocenění
13 nejkvalitnějším, ze kterých je sestaven zmíněný kalendář. Celkovým vítězem
je Vítězslav Hudský se svým snímkem
„Zimní poezie“. Zároveň v průběhu letních prázdnin probíhalo na internetu
i hlasování široké veřejnosti. Vítězkou
se nakonec stala Lenka Křůmalová se
svým snímkem „Večerní pohled z Loučné na Vyšehrad“. Celkem tato fotografie získala ve finále 2 341 hlasů. „Velice mile mě překvapilo, že hlasování se
setkalo s obrovským zájmem veřejnosti
a odevzdáno bylo necelých 10 000 hlasů,“ doplnil Petrovský. Další informace
o fotosoutěži naleznete na webových
stránkách nadace www.jizerky.ecn.cz.
Více informací:
 Ondřej Petrovský,
ředitel Nadace pro záchranu
a obnovu Jizerských hor
tel.: 605 701 503
e-mail: [email protected]
www.jizerky.ecn.cz
li, že za dvě až tři hodinky to poběží. Kolem sedmé se nám podařilo nastartovat
benzínový agregát a koncert mohl znovu
začít – tentokrát bez ohledu na nevoli
rozvodné společnosti.
Proud z agregátu se statečně držel,
nemůžeme mu vyčíst jedno křivé slovo,
ale – přišla voda.
Stalo se tak těsně před písní „Nejezď,
Marku, utoneš“ (nejde o výzvu desenskému starostovi). Nejprve to vypadalo,
že se na chvíli schováme pod stromy
a brzy budeme pokračovat. Ale netrvalo
dlouho a propršely i stromy. Tou dobou
mi pár lidí vyčítavě připomnělo, že deštníky jsem v pozvánce zakázal.
Diváci se začali pomalu rozcházet.
První odešli ti, kteří přijeli auty. Nezpívalo se, pít nesměli, shora na ně valila
voda, tak co zbývá. Další se dali na pochod ti, kteří si už ani neuvědomovali,
že prší. Podstatné pro ně bylo, že si ještě
pamatovali, že plot kolem Riedlovy zahrady vede směrem k sídlišti.
Shluk nezdolných diváků rozbil svůj
stan pod stanem zvukové aparatury, dva
kroky od demižonů. Snažili se zachránit,
co šlo, ale 60 litrů bylo i na ně mnoho.
Shrnuto – začali jsme s hodinovým zpožděním, zahráli třetinu koncertu, vypili
dvě třetiny vína, bývalo i lépe.
A víte s jakou lehkostí se mi tato popozvánka píše? A víte proč? Protože popíjím toho skvělého modrého portugala.
A říkám si – o čem napsat zítra. Popopozvánka by byl přeci jen příliš koktavý text.
Ale vína tu mám ještě na týden slohových cvičení! Tož dobrou noc a někdy
příště na viděnou!
Ivan Indráček z plné moci Sboru dobrovolných muzikantů
18. 9. jsme si zahráli na slavnostech
města u Riedelovy hrobky a trochu si tak
nahradili počasím přerušené červnové
vystoupení. 8. 11. jsme opustili útulnou
chaloupku v Riedlově vila a našli studený azyl u Zuzky Horčičkové. Studený proto, že její domeček se za hodinu nevytopí
a polským uhlím, které ten rok koupila,
to nešlo už vůbec. Tak zapálila alespoň
v krbu, ale z toho taky žádné velké vedro
nevzniklo. Na předvánočním muzicírování chyběla nemocná Irenka Šulcová, takže roli „moderátorky“ převzala nervózní
Zuzka Horčičková, která si sice průvodní
slovo napsala, ale pak stejně mlela, co jí
slina na jazyk přinesla.
Pokračování v příštím čísle.
Desenské noviny 04/2014
Z kultury
Poznámky k výstavce Desná dříve a dnes Desná dříve a dnes
Základním mottem a záměrem výstavky historických a čtyřicetiletých fotografií byla myšlenka, kterou vyslovil
francouzský básník a spisovatel Gustav
Flaubert: „Kdo ignoruje dějiny popírá
současně přítomnou dobu.“ Autorka knihy Naše Desná, pani Helena Sobková, se
zamyslela v kapitole IX. nad představou,
jak krajina v Desné a okolí vypadala ještě
na začátku 19. století. Lidová stavení typicky horské a chudé krajiny. Zároveň
vznikající průmysl s minimem zemědělské činnosti. Podle dochovaných rytin
a dobových fotografií je zřejmé, že lidová
stavení rostla spolu s průmyslem. Prvními
průmyslovými objekty byly manufaktury,
brusírny, papírna, tkalcovna, ale i sklárny a mačkárny. Dokonce v tomto území,
zejména na dolním toku Kamenice i železárna v katastru obce Jesenný. Byla
zde voda, palivo a zejména levná pracovní síla lidí živořících na neúrodné půdě.
Údolí Bílé Desné, Černé Desné a Černé
říčky se pomalu a jistě zaplnila lidskými
obydlími a vznikajícím průmyslem.
Rozhodujícím momentem pro rozvoj
tohoto území byla stavba železnice a její
zprovoznění 30. 6. 1875, ale ještě dříve
zde byla postavena silnice z Železného
Brodu do Tanvaldu a to na popud textilního podnikatele Johanna Liebiga. Na ni
pak navazovaly dodnes nezbytné spoje do Krkonoš a Polska, do Albrechtic
a také Pustin atd. Tak například už v roce
1854 byla založena strojírna, ve které
se vyráběly přadlácké stroje prvních generací a to v Příchovicích Tiefenbachu.
Majitelem byl Anton Esselbach. Vznikaly
zde velmi kvalitní tkaniny kašmír a tibet.
První papírna pro potřeby tkalcoven,
kde se vyráběly papírové dutinky, vznikla
už v roce 1860 a vyráběl je Josef Sommer
a později bratři Rösslerové v čp. 154.
První sklárny na Jizerce a v Rejdicích
založily později slavné období tohoto
průmyslu. Tento rozvoj a vývoj by měli
popisovat renomovaní odborníci a znalci
oboru. Tak jako v nedalekém Tanvaldu
rozvoj a potřeba textilního průmyslu, tak
i v Desné rozmach sklárenství si vynutil
nové pracovní síly. Bylo potřeba zajistit bydlení pro mnoho nových lidí, nebo
jak se tehdy říkalo, pro jejich stabilizaci.
Rostly nové domy jako byly „sedmidomky“, po válce pak také dřevěné, tak zvané „finské domky“. V údolí Bílé Desné
se postavily první panelové domy, ubytovny a internátní ubytování pro mladé
Desenské noviny 04/2014
a nové pracovníky. Po roce 1970 se začal připravovat projekt nové školy v místě zvaném „Na Parlamentě“. Pro vysoký
náklad a špatný přístup se od tohoto záměru ustoupilo a v roce 1972 se připravilo nové staveniště za Riedelovou vilou.
Na základových a výkopových pracích
se podíleli potrestaní z Rýnovic. Stavba
byla obehnaná plotem a byla hlídaná ozbrojenými strážemi. V tomto období začaly mizet průmyslové objekty v samém
středu Desné. Nové výstavbě ustoupilo
i několik obytných domů. Část z nich je
zachycena na vystavených snímcích. Paměť lidí tak doplnilly čočky fotoaparátů.
Centrální část Desné tak zcela zmněnila
svou tvář. Za mostem do Desné I. vpravo, tam, kde se dnes říká „u magnolie“,
stál velmi solidní klasicistní patrový dům
s mansardovou střechou. Zůstala zde
jen ta magnolie obehnaná ochranou klecí a za ní 3 nevzhledné plechové garáže,
jako memento své doby.
Mezi fotografiemi, které zapůjčili pánové D. Lauer a F. Laňka, byla také jedna,
která zachytila tragedii z 21. srpna 1968
u Skláře. V době zpracování podkladů
pro výstavu neměla souvislost s historií
střední části města. Dnes si myslím, že
svoje opodstatnění by měla mít jako memento opakujících se dějin a zkušeností z potlačování svobody. „Kdo ignoruje
dějiny…“, tak jak je to dnes na Ukrajině
a na Krymu. Tento vykřičník dnes na té
výstavě chybí.
Z. Kranz
Výstava „Desná dříve a dnes“, která byla k zhlédnutí od 18. února 2014
do 30. března v Riedelově vile a týkala
se středu Desné (Tiefenbach), vyvolala velký ohlas. Již vernisáž ukázala, že
o fotografie týkající se minulosti Desné
je velký zájem, dostavilo se přes 70 lidí.
A tento zájem trval po celou dobu konání výstavy. Další historické fotografie
si budeme moci prohlédnout v březnu
příštího roku. V tomto termínu se uskuteční pokračování letošní výstavy. Budou v něm zahrnuty další části našeho
města.
Desenské divadelní předjaří
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO RIEDELOVA VILA DESNÁ
VÁS ZVE NA
sobota 19. dubna od 19 hodin v KD Sklář
Osoby a obsazení
Antonio Salieri - Václav Špirit , Wolfgang Amadeus Mozart - Vít Šťastný , Constance Weberová, Mozartova žena - Petra Maťáková – Znamenáčková ,
Josef II., rakouský císař - Pavel Macák , Hrabě Johann Kilian von Strack, císařský komoří – Libor Ulovec , Hrabě Franz Orsini - Rosenberg, ředitel císařské opery – Ladislav Valeš ,
Baron Gottfried van Swieten, prefekt císařské knihovny – Lukáš Burda , Dvořan, kulisák, kolportér, fotograf a další postavy obyčejných lidí – Jakub Ružbatský , Hejsek, kulisák, kolportér, fotograf a
další postavy obyčejných lidí – Jonáš Filip , Komorník – Jaromír Holfeuer , Catarina Cavalierová, zpěvačka a milenka Salieriho – Karolina Baňková , Tereza Salierová – Olga Psotová
Režie - Jaroslav Kodeš , Hudba - Antonio Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart , Scénu a kostým navrhl - Miroslav Král , Realizace kostýmů - Olga Psotová
Světla a zvuk - Pavel Hurych, Jan Kaška a Eva Kodešová , Klavírní nahrávka - Zdeněk Zdeněk , Choreografie Radek Zima a Eva Kodešová ml.
Zvukové efekty - Josef Plechatý , Scénu vyrobili - Jaromír Holfeuer, Josef Tuček, Milan Hrzán a Pavel Hurych
Vstupné 70,- Kč
17
Inzerce
JARNÍ AKCE - 10% BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
určené zejména do panelových a bytových domů.
BT 2
BT 3 nutno vyměnit i zárubeň
lze montovat do původní kovové zárubně
(13.000 Kč / od 11.700 Kč)
(21.500 Kč / od 19.350 Kč)
Vzorové dveře jsou vystaveny v Krkonošské ulici 456, Desná.
(Vchod jako do obchodu „Papír, sport, hračky, textil“ – p. Vedral)
Iva Dolečková, tel.: 732 579 336
e-mail: [email protected], www.imdfolie.cz, www.dverecag.cz
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ - EKONOM / EKONOMKA
Charakteristika vykonávané činnosti:
x
x
x
x
x
samostatně vede kompletní účetnictví organizace,
zodpovídá za provozní pokladnu,
vede veškerou personální a mzdovou agendu,
provádí vyúčtování dotací a projektů,
zpracovává účetní uzávěrku včetně inventarizace majetku a závazků a
sestavení účetní závěrky,
x připravuje podklady pro audit a výroční zprávu,
x zpracovává daňová přiznání – daň z příjmu PO a FO, DPH, daň
z nemovitostí, silniční daň
x zajišťuje běžné administrativní práce…
Kvalifikační předpoklady:
Ceny jsou včetně 15 % DPH.
x středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru s praxí
v oboru (minimálně poslední 3 roky).
Výhodou:
x
x
x
x
zkušenost s účetnictvím neziskových organizací (o.p.s., o.s.),
zkušenosti s vyúčtováním dotací z fondů EU,
znalost jednoho z uvedených jazyků (němčina, angličtina),
znalost práce v účetním softwaru MONEY S3.
Nabízíme:
x
x
x
x
nástupní plat od 20 000,- Kč,
různorodá práce v zajímavém prostředí Ekocentra Oldřichov v Hájích,
další kvalifikační a osobní rozvoj,
obědy za zvýhodněnou cenu.
Místo výkonu práce: Ekocentrum Oldřichov v Hájích.
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody.
Podrobnosti výběrového řízení:
www.suchopyr.cz
SOCIÁLNÍ PROJEKTY
Hledám asistenta nebo
asistentku na dokončování
a prezentaci sociálních
projektů.
Dobrovolníci vítáni.
Ing. Zdeněk Joukl
(praktický sociolog)
tel.: 483 383 339
e-mail: [email protected]
www.joukl.cz
Pronajmu
garsonku
v centru Desné
Info – tel.:
602 723 055
ODVOZ
A LIKVIDACE
FEKÁLIÍ
ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ
MULČOVÁNÍ TRÁVY
TEL.: 777 822 890
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ V DESNÉ
7HOHIRQHPDLOENEOLEHUHF#ENEF]
.OtĀRYìVRFLiOQtSUDFRYQtNNVSOLEHUHF#ENEF]
ZZZENEF]
18
Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta
Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody,
byty a nemovitosti, rozvody manželství,
výživné, rodinné právo, pracovní právo,
obhajoby v trestních řízeních.
Pracovní doba po tel. dohodě.
JUDr. Břetislav Kunc
tel.: 602 190 800, 483 313 981,
Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům)
Desenské noviny 04/2014
a i u nás
Co se děje u sousedů
Klub Na Rampě
areál Eurocentra Jablonec n. N.
www.klubnarampe.cz
[email protected]
1. 4. / úterý / 19.30 hodin
Letem světem na vozíku
Kus světa už projely dvě cestovatelky,
jedna z nich na invalidním vozíku.
2. 4. / středa / 20 hodin
SUPERGROUP.CZ
www.25rocku.cz
Koncert české rockové špičky. Pořádá
JKIC a Klub Na Rampě v Eurocentru.
4. 4. / pátek / 20 hodin
STÁRPLEJ 2014 – 3. kolo
Vystoupí Amygdala, Rónin,
Hypertension a Merely Wild.
8. 4. / úterý / 20 hodin
Demian Band (Argentina)
Hudební mejdan plný živelné energie
blues rockového power dua.
9. 4. / středa / 20 hodin
Kaleidoskop Jana Rejžka
Poslechový pořad hudebního publicisty.
10. 4. / čtvrtek / 20 hodin
Xindl X
Xindl X na šňůře Čecháček s kytarou
na turné.
Host: Písničkářský objev Petr Lüftner.
11. 4. / pátek / 20 hodin
Exots, ATD, Civilní obrana
Koncert třech známých kapel
s jabloneckým nováčkem Departures.
12. 4. / sobota / 21 hodin
Radvanyi & Beňa
Klasická americká bluesová
a countryová muzika dvou hráčů
na dobro.
13. 4. / neděle / 17 hodin
O Lesněnce
Loutkovou pohádku zahraje divadlo
Na cestě.
Kino Jas Járy
Cimrmana
3D – Cinema Dolby Stereo
2. 4. ST 19 hodin
Fair Play
Nový český film.
5. 4. SO 17 hodin
Zvonilka a piráti
Americký animovaný film. České znění.
5. 4. SO 19 hodin
10 pravidel jak sbalit holku
Nová česká komedie.
9. 4. ST 19 hodin
300: Vzestup říše 3D
Americký akční historický film.
11. a 12. 4. PÁ–SO 17 hodin
Rio 2.
Americký animovaný film. České znění.
11. a 12. 4. PÁ–SO 19 hodin
10 pravidel jak sbalit holku
16. 4. ST 19 hodin
Need For Speed
Americký akční film.
18. 4. PÁ 17 hodin
Zvonilka a piráti 3D
Americký animovaný film. České znění.
19. 4. SO 17 hodin
Rio 2. 3D
18. a 19. 4. PÁ–SO 19 hodin
Captain America: Návrat prvního
Avengera 3D
Americký akční film. České znění.
23. 4. ST 19 hodin
Transcendence
Americký sci-fi thriller.
26. 4. SO 17 hodin a 19 hodin
Pojedeme k moři
Nová česká rodinná komedie.
Tanvaldské hudební jaro 2014
Kino Jas Járy Cimrmana
4. dubna – 23. května 2014
Desenské noviny 04/2014
MDC Maják
11. 4. – Velikonoční jarmark
v Železném Brodě na Bělišti – v pátek
odpoledne výlet na Běliště – vlakem
nebo individuálně (viz web), přihlášky
do 3. 4.!
12. 4. – velikonoční výrobky z FIMO
hmoty: výrobek 160 Kč (brož+prsten),
pro malé děti zajíček za 60 Kč, přihlášky
do 4. 4.!!!
Upozorňujeme na termíny letošních
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ V MAJÁKU:
14.–18. 7., 21.–25. 7., 4.–8. 8., 11.–
15. 8., 18.–22. 8.
Upřesnění budou na webu centra
a v dalších číslech TZ.
DDM Vikýř
každý všední den
SPORTOVÁNÍ S KINECTEM
14.00–16.00 hodin, velká novinka
v ICM v Eurocentru, nabídka sportů
na XBOXU, informace A. Tauchmanová.
5. 4. sobota
MALÁ NISANKA V DIVADLE
Malá Nisanka IA, II, III, IV vystoupí
v městském divadle v rámci oslav
založení folklorního souboru Nisanka.
Začátek v 16:00 hodin. Informace
A. Francová.
9. 4. středa
TURNAJ V DIXITU
16.00–18.00 hodin, přijďte si zahrát
hru, která rozvíjí Vaší fantazii. Cena:
10 Kč, informace P. Myslivcová.
14. 4. pondělí
PRACOVNÍ PONDĚLÍ
10.00–12.00 hodin, Jste bez
práce, nevíte jak to funguje na ÚP,
hledáte brigádu? Přijďte na Pracovní
pondělí, zde se dozvíte, jak v těchto
situacích postupovat. Vstupné volné,
přihlášky nejsou nutné, informace
A. Tauchmanová.
30. 4. středa
ČARODĚJNICE S VIKÝŘEM
Od 17.00 hodin v Penzionu Jablonec
na Palacké ulici, tradiční akce Svátku
čarodějnic, hry, zábava, hudba, soutěže,
opékaní buřtů, informace: všichni
pracovníci Vikýře.
19
Kulturní a informační středisko RV
Program
na duben
Připravujeme
na květen
1.–30. dubna
Riedelova vila
Výstava Nadace pro záchranu
a obnovu Jizerských hor
vstupné 10 Kč
Pondělí 5. května
Riedelova vila od 17.00 hodin
Tvůrčí dílna pro děti a tatínky
Pátek 4. dubna
Riedelova vila od 17.00 hodin
Noc s Andersenem
Sobota 12. dubna
Riedelova vila od 10.00 hodin
Velikonoce, vyprávění o velikonočních
zvycích, tradicích a historii. Tvůrčí
dílny, pletení pomlázek, malování
velikonočních kraslic, plstění z ovčí
vlny…
vstupné dobrovolné
Sobota 19. dubna
KD Sklář od 19.00 hodin
3. představení „Desenského
divadelního předjaří“, Rádobydivadlo
Klapý – Peter Shaffer, Amadeus
vstupné 70 Kč
Úterý 6. května
Riedelova vila od 17.00 hodin
Vernisáž – Výstava Sboru
dobrovolných fotografů
Program
Kulturního
a informačního
střediska
Riedelova vila
v Desné
Neděle 18. května
KD Sklář od 14.00 hodin
Den matek
26. května – 31. května
Zahrada Riedelovy vily
Sympozium Desná 2014
XIII. ročník dřevosochání motorovou
pilou
Téma – Protržená přehrada
Součástí je doprovodný program
31. května – 1. června
Velká Desenská pouť
Kulturní a informační středisko
Krkonošská 120, 468 61 Desná
tel.: 483 383 019, 737 248 434
e-mail: [email protected]
Úterý 10.00–16.00 hodin
Čtvrtek 10.00–17.30 hodin
Sobota 14.00–17.00 hodin
www.mesto-desna.cz
Knihovna
tel.: 483 383 730, 739 029 314
e-mail: [email protected]
Pondělí 10.00–12.00, 13.00–16.00 hodin
Úterý
07.30–12.00, 13.00–16.00 hodin
Čtvrtek 10.00–12.00, 13.00–17.30 hodin
www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
Desenské noviny – redakce
tel.: 730 510 956, 483 383 019,
737 248 434
e-mail: [email protected]
DN na webu: www.mesto-desna.cz
Příspěvky do DN můžete odevzdávat:
 Osobně v redakci Desenských
novin se sídlem v KIS Riedelova vila
(Krkonošská 120), nebo v podatelně
MěÚ Desná (Krkonošská 318).
 Zasílat elektronicky na adresu:
[email protected]
Redakce si vyhrazuje právo
na zkrácení či nezařazení dodaného
materiálu. Za věcnou správnost
článků odpovídají jednotliví autoři.
Uzávěrka květnového čísla je
v úterý 15. dubna do 12 hodin.
Později zaslané příspěvky budou
uveřejněny v červnovém čísle.
20
Desenské noviny 04/2014
Download

Desenské noviny duben