www.jabloneckyzpravodaj.cz
OBČASNÍK
ROČNÍK IV
NEPRODEJNÉ
JABLONECKÝ
Z P R AV O D A J
VOLBY
2010
15. až 16. října - trojka je vaše šťastná volba
Ještě nevíte koho volit?
To je přeci jasné, vždyť je rok 2010
a to znamená
2+0+1+0=
Odpověď je zřejmá,
jdu volit číslo 3.
Obsah:
Volební program
ODS Jablonec
2010–2014
13. 10. 2010 od 14 do 17 hodin
MÍTINK ODS
NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ II.
Možná přijde i premiér
Poslední předvolební akce bude plná dětských
soutěží, muziky a pohody.
V 15 hodin budou předány dary neziskovým
organizacím.
www.volbyjablonec.cz
ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VYTIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍŘE
www.tiskareklama.cz
V O L B Y J A B L O N E C 2 010
Proč kandiduji v komunálních volbách

Protože tady jsem doma!
Proč za ODS?

Protože za 8 let, ve kterých se věnuji politice, jsem v Jablonci nenašel zodpovědnější a zkušenější
skupinu lidí se zájmem pracovat pro město.
Proč u voleb zaškrtnout číslo 3 – kandidátku ODS jako celek?

Protože pouze silný mandát od voličů sebou také nese jednoznačnou odpovědnost za řízení města

Protože zvolení kandidátů ODS nám umožní prosazovat zájmy našeho města na místní, krajské
i republikové úrovni.

Protože komunální volby nejsou ani X-Faktor ani soutěž popularity.
Chcete vědět více?
Potom se podívejte na www.volbyjablonec.cz, nebo přijďte na naše mítinky.
6. října od 14 do 17 hodin na Mírovém náměstí
9. října od 10 do 16 hodin ve Sportovním areálu v Čelakovského ulici
13. října od 14 do 17 hodin na Mírovém náměstí
Ing. Petr Beitl, předseda MS ODS Jablonec nad Nisou
Kudy na volby
aneb krátký návod jak na volby do obecního zastupitelstva
Nejprve dobrá zpráva pro každého voliče:
má tolik hlasů, kolik je členů v zastupitelstvu. V Jablonci nad Nisou je třicet zastupitelů, takže každý volič má 30 hlasů. S těmi
může naložit dvěma různými způsoby. Buď
je dát jedné straně a každý z kandidátů tak
obdrží po jednom. Nebo může křížkovat
z každého volebního uskupení libovolný počet preferenčních hlasů, jejichž součet však
musí být opět třicet. Platnou variantou je
také zakřížkování strany a pak zakřížkování
několika kandidátů z jiných stran. S tímto
třetím způsobem má komise trochu víc práce. Nejprve totiž musí spočítat hlasy, které
dostali jednotliví kandidáti a teprve zbytek
do třiceti náleží zakřížkované straně.
Například chcete zvolit imaginární kandidátku »Nafukovací Titanic – vaše bezpečná
plavba po jabloneckém politickém rybníčku«. Zároveň však z jiných kandidátek chcete dát hlas své gynekoložce, protože do toho
lépe vidí a další manželce svého milence,
protože tak zajistíte její pobyt mimo domov
alespoň jednou za měsíc. Pak dáte hlas
učiteli vašeho dítka, doufaje že tak vylepšíte jeho prospěch. V našem případě tedy
tři hlasy dostanou vámi vybraní kandidáti
a zbývajících dvacet sedm hlasů získává
»Nafukovací Titanic«. Hlasy se přidělují podle pořadí na kandidátce, v našem případě
na prvním až sedmadvacátém místě.
Omlouvám se za lehce úsměvnou nadsázku, nic ve zlém, ale chtěl jsem upozornit
na důležitost motivace každé volby. Volič
může dát hlas seskupení - týmu, od kterého
čeká nejlepší správu věcí obecních nebo
volí podle nějakých osobních důvodů a sympatií napříč spektrem. Třeba svého hospodského, aby dostal plnou pintu. Tím ale
může paradoxně práci zastupitelstva velice
zhoršit. Pokud totiž zvolí takové zastupitele,
kteří budou názorově vyhranění proti sobě,
přispěje tak k horší a méně dělné atmosfé-
ře v zastupitelském sboru. Pokud naopak
zakřížkujete celou kandidátku, volíte jeden
tým, který je složen z odborníků na různé
oblasti a můžete pak očekávat odpovědné
skládání účtů na konci volebního období.
Dobrou volbu, ostrý brk,
to vám přeje Kordač - -vlk-
GLOSA
Včera jsem narazil na zvláštně »ufňukaný« plakát s dílny ČSSD, který sděloval kolemjdoucím: „ODS obsadila prezidenta,
senát, sněmovnu, vládu i radnici na Praze 4…”. Nevím, zda si čtenáři a tvůrci
vůbec uvědomili podstatu onoho sdělení.
Dalo by se to přeložit asi takto: „V několika volbách jste rozhodli špatně a prokázali jste se jako hloupí voliči”.
Tak si kladu otázku, kde se bere v ČSSD
ta bezostyšnost, se kterou tvrdí tak zavádějící nesmysly. Volby jsou základním
kamenem demokracie a žádná strana
nemůže sama nic »OBSADIT« , ale může
dostat důvěru voličů a získat mandáty
v různých zastupitelských sborech. Obdobně jablonecká ČSSD vyrazila do boje
s plakátem, na kterém lídr Otakar Kypta
sděluje: „Ne privatizaci jablonecké nemocnice!” Je tím falešně vyvoláván pocit,
že ostatní konkurenti něco takového
chystají. Volič je tu podprahově uveden
v omyl. Úmyslně.
Volební kampaň by měla být o soutěži
myšlenek a programů. Můžeme polemizovat v otázce vytápění města: zda položit
60 km potrubí z Turówa, jak prosazuje
ČSSD, nebo postavit jadernou elektrárnu,
jak navrhuje Domov, nebo jít cestou zodpovědného přístupu, nehlásat prázdné,
leč líbivé slogany, ale hledat s odborníky nejlepší, pro spotřebitele nejlevnější
a dlouhodobě stabilní variantu řešení,
například systém vícezdrojového vytápění, jak to navrhuje ODS. Bavme se o tom,
zda se má stavět obchodní centrum nebo
byty, kdy, kde a za co, ale nebavme se
o imaginárních tématech typu: NE prodeji
Horního náměstí a NE privatizaci Eurocentra.
Mnozí volební marketinkoví poradci i politici by si měli uvědomit, že
kořenem slova volič není »vůl« nýbrž
»volba« a to svobodná, chce se mi
dodat.
-vlk-
Jabloneck ý zpravodaj: informační občasník pro občany regionu Jablonecka. Vychází v nákladu 23 000 ks. Zdarma. Česká pošta zajišťuje roznos do domácností
v J a b l o n c i n a d N i s o u . K d o s t á n í v s í d l e r e d a k c e a n a i n f o r m a č n í c h s t ř e d i s c í c h R y c h n o v ě u J a b l o n c e n a d N i s o u , S m r ž o v c e , Ta n v a l d u a D e s n é .
V y d á v á : o b č a n s k é s d r u ž e n í J a b l o n e c 2 0 1 0 , o . s . I Č : 2 8 5 5 7 2 8 0 s e s í d l e m L i d i c k á 17 7 7/ 2 4 , 4 6 6 0 1 J a b l o n e c n a d N i s o u . V y d á v á n í p o v o l e n o M i n i s t e r s t v e m
k u l t u r y Č R p o d r e g i s t r a č n í z n a č k o u M K Č R E 176 0 4 . S í d l o r e d a k c e : P o d h o r s k á 2 2 , J a b l o n e c n a d N i s o u . Š é f r e d a k t o r V l a d i m í r K o r d a č , t e l . 6 0 3 4 8 9 9 3 4 .
In te r n e t w w w. j a b l o n e c k y z p r avo d a j .c z , e - m a i l : r e d a kc e @j a b l o n e c k y z p r avo d a j . c z . Inze r c e te l e fo n 4 8 3 319 6 8 5, e - m a i l : i n z e r c e @j a b l o n e c k y z p r avo d a j .c z .
T i s k n e: T i s k a r e k l am a , P o dh o r s k á 22, J ab l o n e c n . N . (w w w.t i s k ar e k l am a .c z), M í s t o v y d ání J ab l o n e c n a d N i s o u , s r p e n 2010. Z a u ve ř e jn ě n é t ex t y, p o ku d n e j s o u
dí lem členů redakce, ne sou odpovědno s t jejich autoři. Neoznač ené přísp ěvk y jsou dí lem redakce. Uzávěrka dal ší ho čísla je 20. 10. 2010.
STRANA 2
JA B LO N EC K Ý ZPR AVO DA J – VO L BY 2010
V O L B Y J A B L O N E C 2 010
Volební program
ODS Jablonec
pro volby
do obecního zastupitelstva
Obsah:
FINANCOVÁNÍ, ROZPOČET . . . . . . . strana 4
ENERGETIKA A TEPLÁRENSTVÍ . . . strana 4
ŠKOLSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 6
BEZPEČÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 6
SOCIÁLNÍ OBLAST . . . . . . . . . . . . . . . strana 7
BYTOVÁ POLITIKA . . . . . . . . . . . . . . . strana 7
ZDRAVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 8
DOPRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 9
PŘEHRADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 10
KULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 10
RADNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 11
TURISTIKA – CESTOVNÍ RUCH . . strana 12
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ . . . . . . . . . . . strana 12
SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 13
PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ . . . strana 13
w w w.vo l by j a b l o n e c .c z
JA B LO N EC K Ý ZPR AVO DA J – VO L BY 2010
STRANA 3
VOLEBNÍ PROGRAM
FINANCOVÁNÍ, ROZPOČET
Zodpovědný přístup, zbytečně ani koruna

rozpočet města budeme sestavovat jako vyrovnaný

běžný provoz Jablonce nad Nisou nesmí být dotován z půjček a prodeje majetku města

v maximální míře využívat dotační tituly a realizovat pouze projekty, jejichž provoz bude město minimálně zatěžovat do budoucna.

zamezíme dalšímu zbytečnému zadlužování města
Radnice má být občanům příkladem v hospodaření i úsporách
Rozpočtu a hospodaření
města jsem se věnoval již
v několika článcích. Dnes
bych chtěl ve stručnosti shrnout základní fakta a naznačit náš směr do budoucna.
V první řadě je důležité
říci, že dluh sám o sobě není špatný, jsou-li
splněny dvě podmínky. Za prvé je nutné, aby
výše ročních splátek byla v reálných mezích
a nenarušila život města. Za druhé je nutné,
aby pro vznik dluhu byl skutečně dobrý důvod, znamenající rozvoj města.
Současné vedení často uvádělo při různých příležitostech, že po tom minulém zbyl
dluh 350 milionů. Ano to je pravda, ale je
nutné si promítnout tu řadu staveb, která se
za tuto spoluúčast k dotacím postavila. Roky
2002-2006 byly pro Jablonec jednoznačně
obdobím největšího rozvoje. Byl zrekonstruován střed města, Dolní náměstí, areál
Výstaviště, kostel sv. Anny, školy, atletický a
fotbalový areál Střelnice. Dále bylo postaveno Eurocentrum a Spolkový dům, odkanalizováno okolí přehrady, opraveny komunikace, chodníky a byla realizovány i řada dalších
staveb. Podotýkám, že největší stavby byly
financovány, zrealizovány a vyúčtovány právě
v tomto volebním období. Město bylo předáno s úvěrem ve výši cca 25% rozpočtu, dluhová služba(parametr ministerstva financí) se
pohybovala v dolní třetině obvyklých hodnot.
Současná koalice Domova a ČSSD čerpala úvěr ve výši 250 milionů a byl původně
určen jako rezerva na spolufinancování
projektů z evropské unie, ale následně byl
rozpuštěn v hospodaření města. Vzhledem
k objemu a kvalitě staveb, vybudovaných za
vlády této koalice, je evidentní, že převážná
část této sumy byla zbytečně promrhána
nekompetentním a nejednotným vedením
města. Celkem tak bylo v minulém období
utraceno 457 miliónů korun mimo rozpočtové příjmy. Co bylo v tomto období vybudováno ať posoudí sami občané. Netvrdím,
že je potřeba v našem městě stále budovat
velké stavby. Pokud se však nic nepostaví,
je nepřípustné navyšovat zadlužení města a
projídat městský majetek.
Za ODS v nadcházejícím období mohu
slíbit, že budeme s finančními prostředky
nakládat opět uvážlivě, že nebudeme stavět
žádné větší akce bez významného podílu
z mimorozpočtových zdrojů a že u všech akcí
budeme postupovat koncepčně a promyšleně, jako tomu bylo v minulosti
Ing. Petr Beitl, předseda MS ODS Jablonec
ENERGETIKA A TEPLÁRENSTVÍ
Složitá otázka žádá zodpovědný přístup

urychleně zahájit práce na odborné analýze skutečného stavu teplárenství v Jablonci

přijmout a realizovat koncepci vytápění, která pro odběratele zajistí konkurenceschopnou cenu tepla při dodávce s minimálními ztrátami
a minimálním dopadem na životní prostředí

aktivně spolupracovat s dodavateli energií pro město Jablonec (elektrická energie a plyn) na vybudování sítí kapacitně dostatečných
k dalšímu rozvoji města
Teplo nebo politika?
Řešení problematiky teplárenství je nelehký úkol,
jehož realizace bude zasahovat do dalších volebních
období. Přesto jsme připraveni tento problém začít
skutečně zodpovědně řešit.
Největší chybou bylo zneužití tohoto zpolitizovaného tématu v různých populistických
článcích a účelových slibech. Pokud se oprostíme od nánosu spásonosných frází a začneme jednat, pak jistě nalezneme správnou
cestu ven ze začarovaného kruhu.
Je třeba důrazně připomenout, že situace
v teplárenství je velmi složitá, proto ve svém
volebním programu nenabízíme laciné sliby
nebo prázdná a nerealizovatelná hesla typu
»levné teplo z Turówa«, »jaderná elektrárna«
a podobně. Nabízíme naopak skutečně
STRANA 4
odpovědné řešení. To spočívá v odborné
analýze skutečného stavu CZT včetně respektováním všech dalších vlivů na vytápění
a následný výběr té varianty, která bude pro
občany ekonomicky nejvýhodnější a hlavně
přinášející i perspektivní řešení pro budoucnost.
Zde ještě dlužím vysvětlení, proč říkám,
že je teplo z Turówa jen heslo. Opomenu
skutečnost, že dostat do Jablonce teplo
z 60 km vzdáleného zdroje není opravdu
technicky ani ekonomicky nic jednoduchého.
A to i když v cestě nenarazíme na »statkářku
Havránkovou« nebo jabloneckou obdobu domu Musilových v ulici 5. května. Hlavní
úskalí spočívá ve skutečnosti, že tepelná
elektrárna bude v letech 2035 již u útlumu
a následně odstavena. Snad i naprostý laik
uzná, že toto opravdu není perspektivní
řešení pro budoucnost. Ale i kdyby dnes již
bylo ono zázračně levné teplo přivedeno
před brány Jablonce, tak co bychom s ním
dělali? Vždyť naše zastaralá rozvodná síť
není schopna bez rozsáhlé modernizace toto
teplo do jednotlivých domácností rozvést.
Modernizace této sítě je další vážný finanční
a technický problém.
Závěr je dle mého jediný. Nevěřme prázdným heslům, hledejme skutečná, realizovatelné řešení. My jsme na to připraveni.
Na vás, našich čtenářích a voličích leží rozhodnutí za osud města. Vy rozhodnete, zda
se budou přijímat zodpovědná řešení nebo
uvěříte vzdušným zámkům a kouzelným řešením. Nepodložených a nesplnitelných slibů
o zachování nebo dokonce snížení ceny tepla
už jste snad slyšeli dost.
Ing. Miloš Vele
JA B LO N EC K Ý ZPR AVO DA J – VO L BY 2010
Kandidáti ODS Jablonec n. N.
1
2
3
4
5
Ing. Beitl Petr
RNDr. Čeřovský Jiří
Ing. Vele Miloš
Caklová Božena
MUDr. Němeček Vít,
43 let; Jablonec n. N.
provozovatel hotelových služeb
ODS
58 let; Jablonec n. N.
metodik celoživotního vzdělávání
ODS
48 let; Jablonec n. N.
projekce a realizace technických zařízení budov
ODS
61 let; Proseč n. N.
ředitelka školky – důchodkyně
ODS
MBA
48 let; Rýnovice
ředitel nemocnice, poslanec PS PČR
ODS
6
7
8
9
10
Pelta Miroslav
Mgr. Karásek Petr
JUDr. Weberová Ivana
Romaňák Martin
Mgr. Dlouhá Tereza
45 let; Jablonec n. N.
místopředseda FK Baumit Jablonec
ODS
53 let; Javlonec n. N.
OSVČ – průzkumné práce, příprava staveb
ODS
33 let; Jablonec n. N
advokátka, poslenkyně PS PČR
ODS
44 let; Jablonec n. N.
provozovatel realitní kanceláře
ODS
31 let; Proseč n. N.
projektový koordinátor
ODS
11
12
13
14
15
Vostřák Václav
Bc. Pospíšil Boris
Kalpakcis Petros
Hulíková Dana DiS
Ing. Veselý Vladislav
67 let; Mšeno
důchodce, člen rady města
ODS
39 let; Jablonec n. N.
daňový poradce
ODS
45 let; Rýnovice
provozovatel Cardiofitness Rehavitel
ODS
38 let; Jablonec n. N.
soukromý podnikatel
ODS
41 let; Jablonec n. N.
ekonomický náměstek, Povodí Labe, s. p.
ODS
16
17
18
19
20
Císař Daniel
Kopal Vladimír
Mgr. Rousová Marcela
Ing. Pecka Vlastimil
Mgr. Pavlata Vladimír
42 let; Jablonec n. N.
podnikatel, servis a prodej kávovarů
bez politické příslušnosti
44 let; Rýnovice
jednatel SKI Jablonec
ODS
54 let; Jablonec n. N.
ředitelka ZŠ
bez politické příslušnosti
34 let; Proseč n. N.
ředitel poradenské společnosti
ODS
60 let; Jablonec n. N.
trenér lyžování
ODS
21
22
23
24
25
Pluchová Michaela
MUDr. Šímová Denisa
Bc. Rakouš Tomáš
Ing. Nožička Martin
Macháčková Pavla
42 let; Vrkoslavice
realitní makléřka
ODS
36 let; Jablonec n. N.
lékařka
bez polotické příslušnosti
44 let; Jablonec n. N.
státní zaměstnanec
ODS
30 let; Jablonec n. N.
Procurement – Inventory managment TeamLead
ODS
42 let; Kokonín
ředitelka mateřské školy
bez politické příslušnosti
26
Novák Ladislav
27
Horák Jindřich
31 let; Jablonec n. N.
44 let; Jablonec n. N.
provozovatel hudebního klubu WOKO
servis a prodej
JA B LO N EC K Ý ZPR AVO DA J – VO LHorák
BY elektro,
2010
ODS
ODS
28
29
30
Vlčková Eva
Šmíd Michal
MUDr. Loužil Jan
52 let; Jablonec n. N.
majitelka CA Lupino tour
ODS
38 let; Jablonec n. N.
provozní Eurocentra Jablonec n. N., s. r. o.
ODS
30 let; Jablonec n. N.
lékař
STRANA 5
ODS
VOLEBNÍ PROGRAM
ŠKOLSTVÍ
Školství – nejlepší investice do budoucna

zajistíme systémovou modernizaci škol a školských zařízení

budeme na partnerské bázi otevřeně komunikovat s vedením škol a školských zařízení

poskytneme vedením škol aktivní pomoc při získávání dotací a grantů

podpoříme rozvoj vysokoškolského vzdělávání ve městě

dokončíme realizaci projektu výstavby předškolního zařízení v areálu nemocnice

podpoříme organizace, které nabízejí péči o děti do tří let věku

podpoříme rozvoj zájmových a mimoškolních aktivit mládeže, například pořádáním soutěží

budeme podporovat komunikaci škol s podnikatelskou sférou při plánování dalšího vzdělávání mládeže

budeme řešit ve spolupráci s Krajským úřadem problematiku speciálního školství

budeme podporovat zachování sportovních škol
Škola základ života
Božena Caklová, předsedkyně Komise pro
výchovu a vzdělávání,
členka Finančního výboru
a kandidátka do zastupitelstva, na téma školství
a vzdělávání:

Je otázka školství věc odbornosti nebo
věc politické shody?
Obojí. K problémům ve školství na úrovni
města jsem přistupovala vždy především
z pozice profesionální tak, aby zásahy do této oblasti, zejména z ekonomických důvodů,
nesnižovaly její kvalitu, ale naopak. Z těchto
základních principů vychází i náš program
pro komunální volby.

Dokážete říci, co je prioritou v této
oblasti a jaké jsou hlavní problémy?
Problémů je stále spousta. Nedá se vymezit, který z nich je nejdůležitější. Přesto za jednu z předních priorit považuji
investice do oprav a rekonstrukcí budov.
Důležitá je podpora škol ze strany města při
získávání finančních prostředků z fondů EU
a zároveň metodická pomoc při zpracovávání žádostí o dotace a snaha o co největší
pomoc k ulehčení administrativy školám.

Co je potřeba řešit přednostně?
Tak hlavně je nutné dořešit problém
zabezpečení péče o děti mladší tří let,
podporovat organizace zabývající se touto
péčí, dokončit výstavbu předškolního zařízení v areálu nemocnice a pružně reagovat
na případné přijetí nové legislativy. Doufám,
že na změny dojde, ty by nám umožnily
vznik i jiných prorodinných služeb a forem
předškolní péče o dítě a tím daly možnost
rodičům větší svobody volby. Cílem je vytvoření lepších podmínek rodičům při sladění jejich rodinného a pracovního života.
Do budoucna je nutné efektivně reagovat
na měnící se demografický vývoj a udržovat rovnoměrnou síť škol a školských
zařízení ve městě. Těch problémů, kterými
se skutečně chceme zabývat je mnoho.
Jen stručně výčtem: řešit speciální školství
ve spolupráci s Krajským úřadem, vytvářet
podmínky pro inkluzivní vzdělávání, které se
zabývá prevencí patologických jevů, podporovat zájmové a mimoškolních aktivit!, podporovat vysokou úroveň základní umělecké
školy,podporovat činnost Vikýře.

Můžete říci jaké další konkrétní cíle
máte?
Jak v oblasti základního, tak i v oblasti
středního školství je prioritním cílem aktivní podpora jejich vzájemné komunikace
a komunikace s podnikatelskou sférou,
s hospodářskou komorou o oborech potřebných v našem regionu. Dále spolupráce
s pedagogicko-psychologickou poradnou,
podpora realizací exkurzí a besed se žáky
a rodiči, což povede k oživení učňovského
školství a zájmu o potřebné obory, které připravují žáky na žádané profese v našem regionu. Oblast vysokoškolského vzdělávání
je zde úzce spjata s Technickou univerzitou
Liberec, je nutné rozvíjet dále spolupráci
s vedením univerzity a podporovat rozvoj
vysokoškolského studia v Jablonci.
-vlkVíce na: www.volbyjablonec.cz
BEZPEČÍ
Jablonec nad Nisou – bezpečné město

dáme přednost prevenci před represí

budeme realizovat konkrétní a efektivní projekty v oblasti prevence kriminality i protidrogové prevence

podpoříme preventivní projekty pro seniory v našem městě (Senior akademie)

dokončíme kamerový systém a jeho využití ve prospěch občanů s jasným vymezením používání a jeho dosahu

zlepšíme účinnost služby Městské policie

městská policie musí být službou, která bude stát na straně slušných občanů se zamezením prvků policejní šikany

zajistíme větší bezpečnost na pozemních komunikacích prostřednictvím preventivních, pouze v krajním případě represivních opatření

podpora činnosti krizových štábů, nácvik účinných postupů v krizových situacích

podpoříme činnost vodní záchranné služby na přehradní nádrži Mšeno

prosazovat opatření, která povedou ke zvýšení bezpečí občanů na veřejných prostranstvích a v parcích
STRANA 6
JA B LO N EC K Ý ZPR AVO DA J – VO L BY 2010
VOLEBNÍ PROGRAM
SOCIÁLNÍ OBLAST
Doma si pomáháme, nejen slovy

podpora systému komunitního plánování

podpora organizací a spolků zabývajících se péčí o sociálně potřebné občany

odpovědné využití finančních prostředků určených pro sociální oblast tak, aby byly co nejlépe využity

zřízení Sociálního informačního centra (kontaktní místo pro občany v nouzi)

rozvoj vzdělávací a aktivizační činnosti seniorů

nezaměstnané občany využívat pro práci ve prospěch města
www.volbyjablonec.cz
Doma si pomáháme. Nejen slovy!
S magistrou
Terezou Dlouhou
jsme si povídali
o sociální politice
v Jablonci.

Předem se chci zeptat, proč se věnuješ zrovna sociální oblasti?
Možná proto, že když děláte něco pro
ostatní lidi, tak vám to přináší dobrý pocit.
Také se často setkáváte s lidmi, kteří prožili
těžké životní situace a na svět pohlížejí z jiného úhlu. Dokáží se radovat ze všedních
maličkostí, které v rychlém životním tempu
přehlížíme. Seniory a zdravotně postižené
potěší všechno, co pro ně uděláte.

Podílela ses na přípravě volebního programu v sociální oblasti. Když je v programu napsáno, že ODS bude podporovat
systém komunitního plánování nebo
podporovat organizace a spolky, které se
zabývají péčí o sociálně potřebné občany, co se tím myslí? Je to jen proklamace
nebo je za tím reálný koncept?
Samozřejmě to nejsou jen prázdná slova
a myslím, že to bylo vidět již v předminulém
volebním období. Tehdy se spustil program
komunitního plánování a vznikl například

Jde tedy v podstatě jen o nasměrování
finančních prostředků?
Ne, jistě že nejde jen o to. Chystáme systém vzdělávání seniorů a chceme nejen pro
ně připravit hlavně volnočasové aktivity,
které skupinám, kterým hrozí sociální vyloučení zprostředkují společenský kontakt.
situace nebo zdravotní problém či úraz, tak
najednou nevíme kam a na koho se obrátit.
Toto centrum by nám mělo poskytnout
základní informace. Co dělat, na co máme
nárok, kde sídlí potřebné instituce a organizace, které činnosti zajišťují a podobně.
Prostě první kontakt když se něco stane.
Dále bych ještě ráda určitě zmínila zavedení odlehčovací péče, a to jak ambulantní,
tedy tzv. »školky pro seniory«, to v době,
kdy pečující osoby chodí např. do práce
a odpoledne si své blízké opět vyzvednou,
tak pobytové, kdy péči přebírá na celé dny
právě odlehčovací centrum, o seniora je
pečováno jako na »dovolené«, po jejím
skončení se vrací zpět do svého prostředí,
kde péči opět přebírá odpočinutá a zotavená rodina. Samozřejmě mě napadá ještě
mnoho dalších věcí, ale to zde není čas ani
prostor.

Ještě je něco, na co bys chtěla z volebního programu upozornit?
Ano chystáme zřízení Sociálního informačního centra, která má být kontaktním
místem pro občany v nouzi. Vychází to
z myšlenky, že většina nepříjemných situací
v životě nás zastihne nepřipravené. Když
v našem životě nastane nezvládnutelná

Tak třeba se to všechno podaří po volbách uvést do života. K tomu ti přeji
hodně úspěchů a díky za rozhovor.
Díky taky a přeji všem tvým čtenářům,
aby si zvolili takové vedení města, které jim
zajistí kvalitní správu věcí veřejných.
Plné znění rozhovoru na
www.volbyjablonec.cz
-vlk-
Spolkový dům, ve kterém nalezla řada
organizací prostor pro svou činnost. Také
současné vedení stavělo na těchto solidních základech a udělalo pro fungování
neziskového sektoru mnoho dobré práce.
Pro nás je důležité vyhodnotit konkrétní
výsledky a nasměrovat finanční prostředky
pro neziskový sektor tak, aby přinesly co
nejlepší využití. A že podporu neziskovému
sektoru myslíme vážně může každý vidět
nyní, kdy jsme jednotlivým organizacím
rozdali sto tisíc korun.
BYTOVÁ POLITIKA
Investice do bydlení – projev zodpovědnosti

pokračovat v cílené privatizaci městského bytového fondu s upřednostněním prodeje objektů, které nebude v budoucnu možné rekonstruovat a opravovat z městského rozpočtu

důsledně dodržovat strategii, že finance z prodeje majetku musí být použity výhradně na opravy a rekonstrukce zbylého bytového fondu

při privatizaci bytových domů, vytvářet motivační nástroje pro nové majitele, které je budou nutit objekty rekonstruovat

zefektivnit a zlevnit správu bytového fondu a veškerého nemovitého majetku ve vlastnictví města s ohledem na stále se snižující stav majetku

účelně podporovat výstavbu a opravu bytů, které slouží jako sociální a byty pro mladé začínající rodiny

usilovat o rozšíření počtu objektů se sociálními byty

podporovat projekty řešící parkování v sídlištních lokalitách a aktivně se na nich podílet

pokračovat v revitalizaci sídlišť a obytných částí, zejména v oblasti úprav komunikací, parků, zelených ploch a malých hřišť pro volnočasové aktivity

příprava dalších lokalit pro individuální bytovou výstavbu

nebudeme prodlužovat nájemní smlouvy občanům, kteří narušují pravidla občanského soužití nebo neplatí nájemné
JA B LO N EC K Ý ZPR AVO DA J – VO L BY 2010
STRANA 7
VOLEBNÍ PROGRAM
ZDRAVÍ
Zdraví na prvním místě životních hodnot

město Jablonec zůstane i nadále vlastníkem jablonecké nemocnice

město poskytne každoročně příspěvek ze svého rozpočtu na obnovu přístrojového vybavení, aby nemocnice zůstala i nadále špičkovým
zdravotnickým zařízením

ve spolupráci s krajským úřadem a zdravotními pojišťovnami vytvoříme centrum služeb na hranici zdravotnické a sociální oblasti, které
bude integrovat denní stacionář pro seniory, domácí péči, mobilní hospicovou péči a geriatrickou ambulanci

vybudujeme nové ambulantní onkologické pracoviště v areálu nemocnice

nabídneme krajskému úřadu bezplatně pozemek a spolupráci při výstavbě hospice
Jednička na žebříčku životních hodnot? Samozřejmě zdraví!
To říká v rozhovoru ředitel
jablonecké nemocnice
MUDr. Vít Němeček,
MBA.

Pane doktore, vy jste nyní ve funkci
ředitele i poslance a ještě k tomu operujete jako chirurg. Navíc jste členem
sněmovního Výboru pro zdravotnictví,
Kontrolního a Petičního výboru. Položím
vám tedy stejnou otázku jako na jaře:
zvládáte to?
Nemocnice nemůže doplácet na mou
funkci poslance a obráceně. Jsem zvyklý
dělat věci řádně. Daří se to, protože některé méně důležité a méně prioritní agendy
ředitele jsem přesunul na svoje spolupracovníky. Ve sněmovně jsem z vlastního
rozhodnutí bez jakékoliv funkce, chci se
věnovat práci ve Výboru pro zdravotnictví
a v Kontrolním výboru. Petiční výbor bude
sloučen s kontrolním výborem. Myslím
si, že z těchto různých pozic mohu být
prospěšný oboustranně. Jednak mohu
praktické zkušenosti z řízení nemocnice
přenášet do odborných diskuzí ve výborech a zároveň takto mohu hájit zájmy jablonecké nemocnice a tím i našich občanů.

Je to důvod i vaší kandidatury
do městského zastupitelstva?
Zajisté je to hlavní motivace. Mým hlavním cílem je to, aby nemocnice byla dlouhodobě stabilní a aby fungovala dobře
po stránce ekonomické i odborné.

Je pravda, že se uvažuje o změně
právní formy nemocnice a že tedy nebude neziskovou organizací?
To vyžaduje upřesnění. Nemocnice se
nebude privatizovat, nechce to ani její vedení ani nikdo další. To chci zdůraznit a považuji to za nejdůležitější sdělení. Vedení
nemocnice však řadu let podporuje změnu
právní formy nemocnice, a to na akciovou
společnost. Po případné změně právní
formy by byla nemocnice nadále jednou
z organizací, které jsou vlastněny městem.
STRANA 8
Je to stejné jako se společnostmi, které již
nyní město vlastní. Například Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o., SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., Technické služby
Jablonec nad Nisou, s.r.o. a další. Změna
právní formy by umožnila efektivnější
řízení nemocnice. Jsem si samozřejmě
vědom, že změna právní formy nemocnice
je citlivým tématem. Jsme připraveni o ní
debatovat s veřejností i politickými partnery, budeme vysvětlovat její přínosy.

Já jsem narážel na billboard Otakara
Kypty, na kterém hlásá: Ne privatizaci
jablonecké nemocnice.
To jsem, samozřejmě, pochopil. Nevím
proč má pan místostarosta pocit, že se
něco takového chystá, ale těžko mu mohu radit, jak argumentovat a co nabízet
v rámci předvolební kampaně. Já mohu
jen slíbit, že nemocnice zůstane majetkem města, že bude i nadále dostávat
od města každoroční příspěvek na obnovu
přístrojového vybavení a že naše nemocnice bude i v příštích letech špičkovým
zdravotnickým zařízením. Jistěže tento slib
platí v případě, že o tom budu rozhodovat
se svými kolegy z ODS. Pro nás je to priorita a k tomu budeme hledat koaličního
partnera.

To je jistě dobrá zpráva pro obyvatele
nejen Jablonce. Ještě bych chtěl otevřít
jedno téma a tím je hospic. Budete
usilovat o to, aby v Jablonci byl?
Ano. Již v minulosti Jablonec nabízel
Libereckému kraji pozemek a pokud mám
správné informace, tak stále platí nabídka
na bezplatný převod pozemku a spolupráci při výstavbě hospice v Turnovské ulici
naproti bývalé porodnici. Pevně věřím, že
se tento projekt podaří zrealizovat a uděláme maximum proto, aby se problém
hospice konečně vyřešil.
Máme také v úmyslu, ve spolupráci
s krajským úřadem a zdravotními pojišťov-
w w w.v o l b y j a b l o n e c .c z
nami, vytvořit centrum služeb na hranici
zdravotní a sociální péče, které bude integrovat denní stacionář pro seniory, domácí
péči, mobilní hospicovou péči a geriatrickou ambulanci.

Můžete nám laikům vysvětlit o co se
jedná?
Existuje řada seniorů, kteří potřebují
současně zdravotní i sociální péči. Stávající systém se o ně neumí dobře postarat,
protože zdravotní pojišťovny nechtějí a ani
nemohou platit sociální péči a naopak
organizace pohybující se v sociální oblasti
nemohou zajistit péči zdravotní. Naše
pracoviště má propojit aktivity z obou sfér,
zajistit jejich financování a zastupitelnost
pracovníků. Jedním z cílů je pomoci rodinám seniorů, aby byly co nejdéle schopné
se o své příbuzné starat doma, při zaměstnání.

Na závěr ještě řekněte našim čtenářům své přání. Co byste si přál v nemocnici vylepšit nebo změnit?
Velkým problémem je nev yhovující
umístění onkologického pracoviště. Chceme vybudovat novou onkologickou ambulanci v areálu nemocnice a věřím, že se
nám to v příštím období podaří. Jinak naší
trvalou a nejdůležitější snahou je vytvářet
optimální pracovní podmínky pro všechny
naše zaměstnance. Tento cíl se týká nejen
mezd, ale i odborného růstu a seberealizace.

Děkuji za rozhovor a přeji nám všem,
aby se nemocnici dařilo. Nakonec nikdy
nevíme, kdy ji budeme potřebovat.
Měl bych skončit přáním, aby žádní vaši
čtenáři nemocnici nepotřebovali, ale to je
přání nesplnitelné. Přeji tedy všem, aby
o své zdraví pečovali jako o nejvyšší hodnotu kterou mají. Za zaměstnance naší
nemocnice mohu slíbit, že vždy budeme
dělat maximum možného pro všechny
naše pacienty. A na konec přeji všem spoluobčanům pěkný podzim.
Vladimír Kordač
JA B LO N EC K Ý ZPR AVO DA J – VO L BY 2010
VOLEBNÍ PROGRAM
DOPRAVA
Dopravní zklidnění centra a okolí přehrady

budeme prosazovat odklon tranzitní dopravy mimo centrum a mimo okolí přehrady západní tangentou

snížíme dopravní zátěž na křižovatkách Palackého - Na Osadě a U Zeleného stromu, pomocí západní tangenty a jižního obchvatu

budeme podporovat hromadnou dopravu - řešení terminálu (přestupního místa pro MHD, vlak a tramvaj), zastávka MHD včetně zázemí
v ul. Kamenná, volná jízdenka pro seniory

zvýšíme rozsah oprav místních komunikací a chodníků včetně bezbariérových řešení a cyklostezek

budeme řešit parkování v centru i na sídlištích (Horní náměstí, nemocnice)

dopravní řešení Horní náměstí, Pod Baštou, Smetanova, Mlýnská

dokončení rekonstrukce ul. Lidická a 5. května

pružná a efektivní zimní údržba komunikací
Rozvoj a prosperita města
Vize dopravy v Jablonci podle ODS
Řešení doprav y zahrnuté do našeho volebního programu vychází ze
zásadních schválených
dokumentů – územního
plánu mě s t a Jablonce
a koncepce rozvoje silniční sítě Ministerstva dopravy. To se týká všech tří základních bodů programu - odklonu tranzitní
dopravy a vedení průjezdných komunikací, rozvoje a optimalizace MHD a umístění přestupního terminálu i parkování
v centru i na sídlištích a výběru lokalit
pro parkovací domy.
Součástí dopravní kostry města jsou
dvě silnice první třídy, které jsou v majetku
a ve správě státu. Silnice I/14 je vedena
od Proseče a Zeleného údolí v trase ulic
Liberecká, Budovatelů, 5. května, Podhorská a dále směrem na Lučany. Silnice I/65
přichází do města ve směru od Prahy a je
vedena v trase Turnovské a Pražské ulice
až do křižovatky U Zeleného stromu, kde
se napojuje na silnici I/14.
Je navržen a v územním plánu stabilizován tzv. jižní obchvat města vedený
po stávajících komunikacích a v tunelových úsecích, který dále směřuje na Novou
Ves a Smržovku. Silnice I/14 pak opouští
údolí Nisy a je vedena ve směru od Liberce
přes Kunratice a Lukášov do okružní křižovatky u benzinové pumpy. Její napojení
JA B LO N EC K Ý ZPR AVO DA J – VO L BY 2010
na jižní obchvat je navrženo tzv. západní
tangentou. Její nová trasa je od okružní křižovatky u benzinové pumpy v Rýnovicích
až po křižovatku s ulicí Libereckou vedena
v trase stávající Tovární ulice. Dále je trasa
západní tangenty vymístěna mimo zástavbu města, je vedena ve strmém zalesněném svahu za západním a jihozápadním
okrajem Jablonce. Dle dopravního modelu
by takto navržená trasa západní tangenty
převzala dopravní zátěž mezi 15 200 až
16 000 voz./24 hod. Výrazným způsobem
se tak odlehčí dopravě na dvou nejzatíženějších křižovatkách ve městě – okružní
křižovatce u Zeleného stromu u Remize
a na světelné křižovatce na Osadě u přehrady. Toto řešení tak přinese zklidnění dopravy a zlepšení životního prostředí v centru města i v oblasti jablonecké přehrady.
Horní náměstí by se mělo přiřadit
ke skutečnému centru města. Je to otevřená plocha s nejvyšší polohou v centru, dominuje jí největší městský kostel,
vyznačuje se volným pohledem na jednu
z dominant Jablonce – masiv Černé Studnice. Plocha náměstí je součástí městské
památkové zóny, funkcionalistický kostel
postavený v letech 1930 - 1931 je součástí státního seznamu nemovitých kulturních
památek. V 30. letech 20. století vypracoval architekt Josef Zasche řadu návrhů,
jak řešit okolí kostela a jak začlenit náměstí do celkové geometrické šachov-
nicové koncepce městské architektury.
Od vzniku kostela a opěrné zdi se však
náměstí nijak výrazně nezměnilo. Komunikace prochází diagonálně přes náměstí,
je přes něj vedena průjezdná městská doprava, převážná část plochy je využívána
jako parkoviště. Možnosti využití náměstí
jako plnohodnotného městského prostoru
jsou tím výrazně omezeny. Již územní plán
města z roku 1998 naznačuje kroky, které
mohou vést ke zvýšení atraktivity tohoto
prostoru a ke zvýšení zájmu obyvatel
i návštěvníků města. Průjezdná doprava
je zde odkloněna ulicí Pod Baštou přes
ulici Smetanovu do Podhorské, v ploše
náměstí je určena část pro řešení parkovacích a odstavných ploch v centru města,
navržena je výstavba objektu městského
muzea. Na tyto principy navázala v roce
2006 zadaná a zpracovaná urbanisticko
architektonická studie. Základem je výše
uvedené dopravní řešení, vybudování
kapacitního vícepodlažního parkovacího
domu s vjezdem z ulice Pod Baštou. Pro
jeho stavbu je možno využít výškového rozdílu a umístit ho pod úroveň plochy vlastního náměstí. Zachovány jsou vstupy pro
dopravní obsluhu všech stávajících ulic.
Dominantní je pěší propojení z ulice Lidické a Mírového náměstí a celého prostoru
dnešní pěší zóny, zásadou je bezbariérová
úprava celého náměstí.
Mgr. Petr Karásek
STRANA 9
VOLEBNÍ PROGRAM
PŘEHRADA
Jablonecká přehrada – rekreace a ochrana před povodněmi

budeme pokračovat v účinném boji proti biologickému znečištění

ve spolupráci s povodím Labe zajistíme pravidelný monitoring a vyhodnocování kvality vody na jednotlivých přítocích

ve spolupráci s Janovem řešit situaci na přítoku z povodí Bílé Nisy

odkanalizovat poslední zbývající objekty v povodí Mšenského potoka

vybudování protipovodňové ochrany města - nová štola (na Brandl)
a převedení povodňových průtoků touto štolou (přes přehradu) mimo město

ve spolupráci s povodím Labe zajistíme vyčištění dna přehrady od sedimentů

budeme systémově zlepšovat služby pro návštěvníky – stánky, hřiště, WC, sprchy
Přehrada – ochrana před povodněmi i rekreace
Přehrada je zajímavý fenomén. Zejména
před volbami ožije jako třpytivá vábnička
na hlasy voličů, s množstvím nereálných
slibů, ze kterých pak zbude jakési podivné
molo. Co na to Petr Karásek?

Jak ty, který máš profesně k vodním
dílům velmi blízko, vnímáš jabloneckou
přehradu, třeba i před volbami?
Sleduji to vždy trochu pobaveně a říkám
si, co by se asi dělo, kdyby ta přehrada
měla vzniknout teď, v této době a ne před
sto lety. A vidím ty nejnadšenější obdivovatele přehrady v čele petičních výborů proti
stavbě, která zničí cenné údolí s výčtem
vzácných rostlin a živočichů. Přehradu
vnímám celkem věcně jako technické dílo
ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik,
jehož hlavním smyslem je retenční (= zadržovací, vyrovnávací) funkce na vodním
toku. Dále jako zajímavý a malebný vodní
prvek ve městě s výraznou funkcí rekreační. Jako významnou akumulaci povrchových vod, kterou je nutno chránit před
znečištěním. Jako vodní plochu, jejíž okolí
je přirozenou rekreační oblastí, kterou je
třeba odpovídajícím způsobem vybavit pro
potřeby návštěvníků, při zachování zbytků
původního přírodního rázu.

Jaké záměry by se tedy měly v okolí
přehrady realizovat?
Uvedu stručný výčet, něco už se povedlo,
něco zůstává úkolem do dalších let. Nejdůležitější je určitě odkanalizování okolí a protipovodňová štola. Hotova je už kanalizace
v oblasti pod Háskovými vilami, dále areálu
Břízek včetně hotelu a ulice Sportovní,
oblasti ulice Podlesí u třetí přehrady –
z větší části se jedná o tlakovou kanalizaci.
Dokončit je nutno ulici Za Hrází včetně Slunečních lázní a oblast od bývalého Elitexu
dozadu v ulici Arbesově. Štola pak poslouží
jako ochrana nejen hráze vodního díla, ale
zejména celého území Jablonce v povodí
obou městem procházejících toků Nisy. Období výstavby a vypuštění nádrže je vhodné
zkoordinovat s kompletním vyčištěním dna
od usazených sedimentů. Jako dodatečné
opatření v boji se sinicemi pak je možno
zvažovat zvýšení přítoku v suchých letních
měsících z přehrady na Kamenici pomocí
již nevyužívaného přivaděče z vodního
zdroje Kristiánov.
Pokud jde o rekreaci, tak bych uvedl již
hotové hřiště u Rybářské bašty, 3 hřiště
na plážový volejbal u Bižuterie, u hotelu
Břízky by mělo vzniknout centrální parkoviště pro celý areál Břízek a lyžařského
a biatlonového areálu, třeba s dvojsedačkou na Mšenský vrch, chodník do Břízek
z Pasek je hotový. Pomoci s řešením Tajvanu a Slunečních lázní, hygienického zázemí
pro návštěvníky. Areál Břízek je potřeba
KULTURA
řešit koncepčně nejen z hlediska potřeb
sportovních oddílů, mělo by to být nástupní
místo nejen na lyžařkou magistrálu, ale
i na lyžařské i vycházkové okruhy v těsné
blízkosti přehrady pro širokou veřejnost.

O tom se moc neví, ty o tom nemluvíš
– štola, voda z Kamenice, odkanalizování
okolo přehrady, chodník a parkoviště
v Břízkách, dále atletická Střelnice,
Výstaviště, terminál u Remize, koncepce
širšího centra, odkrytí a revitalizace
Nisy, rekonstrukce kostela sv. Anny,
přestavba kin Radnice a Junior, zachování pavilonu A s Rampou, nová podoba
Horního náměstí – to jsou tvoje řešení,
tvoje nápady. Kam na ně chodíš?
Trochu tě přibrzdím. Ani Výstaviště, ani
terminál u Remize nejsou moje nápady.
U Výstaviště jsem jen pochopil finanční
nereálnost původního řešení, že může být
autobusák u Remize je starší myšlenka.
A nové řešení Horního náměstí je v podstatě již v územním plánu. Vymyslet chodník
u silnice taky není nijak složité. A od nápadu k propracovanému projektovému řešení
je ještě dlouhá cesta a mnoho práce architektů a projektantů. Jinak na ně nechodím
nikam. Jsem tady doma. Už 53 let. Štola
mě například napadla na školení protipovodňové ochrany.
-vlk-
www.volbyjablonec.cz
Kultura – nabídka pro každého

udržet provoz Městského divadla včetně kostela svaté Anny, Eurocentra a kin

podporovat akce, které mají souvislost s regionální tradicí výroby skla a bižuterie

podporovat kulturní akce regionální i místní úrovně - festivaly, výstavy, veletrhy, koncerty všech hudebních žánrů, privátní klubové scény

obnovit systémové opravy památek nejen v Městské památkové zóně

zkvalitnit vybavení a provoz Městské knihovny

podporovat amatérské kulturní soubory a umělce - zejména aktivity, které pracují s dětmi a mládeží

optimalizujeme provoz Letního kino a přilehlého areálu
ST R AN A 10
JAB LO NEC K Ý ZPR AVO DA J – VO L BY 2010
VOLEBNÍ PROGRAM
RADNICE
Radnice – odborný management, silný investor, vlídný kolega pro občany
Chceme, aby radnice byla místem:

kde občan je naším váženým klientem, důležitým kritikem a rádcem

kde se občanům poskytuje ve výkonu samosprávy a státní správy kvalitní, rychlý a profesionální servis

kde občan nalezne pochopení, ochotu a vstřícnost při řešení svých problémů

kde se dodržují právní normy a transparentnost veřejných zakázek

kde se bojuje s korupcí, kde je rovný přístup ke každému

kde je zavedeno manažerské řízení městského úřadu
VOLTE

kde vedoucí pracovníci mají jasně stanovenou zodpovědnost a kompetence

kde je zavedena otevřená a pravdivá informovanost o dění ve městě

kde jsou elektronicky zveřejněny podrobné výsledky všech hlasování, včetně informace, jak kdo hlasoval

kde budou pravidelně organizována setkání s občany v jednotlivých městských částech
O radnici s mužem na radnici
Rozhovor s
RNDr. Jiřím Čeřovským,
předsedou klubu
zastupitelů za ODS.

Jirko, ty jsi stál v čele radnice dvanáct let. To je dlouhá doba a v posledních dvou číslech jsme se krátce podívali do minulosti. Teď bych se chtěl zeptat
na budoucnost. Tedy nikoliv věštění
z křišťálové koule, ale spíše na budoucí
vedení radnice, jak to má ODS ve svém
programu. Podotýkám, že jako jediná.
Je pravda, že radnice je vždy součástí
našeho programu a její fungování považujeme za velice důležitý úkol pro každé vedení města. Jsem přesvědčen, že za mého
starostování se podařilo vytvořit silný
a sehraný tým profesionálů a na úřednický aparát může být Jablonec pyšný. Je
důležité na tuto skutečnost navázat, ale
neznamená to, že není potřebné hledat
další možnosti zkvalitnění práce radnice.

V programu také píšete »silný investor«. Co to znamená?
Když říkáme odborný management a silný investor, míníme tím to, že profesně
zdatní úředníci ve spolupráci s vedením
města dokážou kvalitně zajistit investiční
akce od její přípravy až po realizaci. Zásadním předpokladem pro to je velmi dobrá
příprava samotného záměru, zvážení jeho
potřebnosti, finanční únosnosti, reálné
možnosti získání dotací. Odborné posouzení kvality projektu a z něj vyplývající
reálné ceny. To vše je výsledkem týmové
práce, kterou musí řídit odborník schopný
profesně oponovat dodavatelům, stavitelům. Zkrátka jde o to, aby nikdo netahal
město za nos. Opět bych to srovnal s minulostí, kdy jsme byli úspěšní v získávání
JAB LO NEC K Ý ZPR AVO DA J – VO L BY 2010
finančních prostředků z fondů EU. Zbytečně jsme neplánovali a neutráceli peníze
za projekty, které skončili v šuplíku, ale
naopak. Co jsme naplánovali, na to jsme
sehnali dotace a to jsme stavěli. Postupovali jsme velmi opatrně a hospodárně. To
je také náš cíl i do budoucna. To se o současném vedení říci nedá.

Ve volebním programu také zmiňujete
boj s korupcí, rovný přístup ke každému
a transparentnost veřejných zakázek.
To snad někdy neplatilo?
To neříkám a nikomu nechci sahat
do svědomí. My jsme zakázky soutěžili
»na krev«, to znamená za nejnižší možnou
cenu, ale v požadované kvalitě. Nebylo výjimkou, že odbor rozvoje několikrát zrušil
výběrové řízení, protože nabízená cena
od dodavatelů byla vyšší než reálná cena
vypočítaná podle projektu. Soutěžilo se
znovu a ušetřily se milióny korun. Také se
stalo, že dodavatel »podsekl« nabídkovou
cenu s kterou vyhrál a zkoušel na městě
uplatnit další náklady. Nedostal však ani
korunu navíc.
Zákon o veřejných zakázkách se stále
mění a s ním se mění i formy, způsoby výběrových řízení. Například využití internetu
pro vyhlašování veřejných zakázek apod.
To je relativně nová a dobrá myšlenka.
Každou zkušenost a vše, co může sloužit
k předcházení korupčnímu jednání, chceme aplikovat v praxi.

Když je v programu napsáno, že
budou probíhat setkání s občany a pravdivá informovanost o dění ve městě.
Znamená to, že tomu tak nebylo nebo
není?
Ber to spíš jako závazek. Kdysi jsme
zavedli pravidelná setkávání s občany
v různých částech města. Věděli jsme,
že potřebujeme zpětnou vazbu. Zajímaly nás problémy lidí a chtěli jsme si je
vyslechnout. Byli jsme si vědomi, že se
na nás snese také kritika. Já vím, že nikdy
není příjemná a špatně se poslouchá. Ale
na druhou stranu je opodstatněná kritika
velice podnětná a posouvá věci dopředu.
Je to jediný způsob jak upozornit na chyby
a nedostatky. Proto musí být vítaná. Neznamená to však, že po kritických slovech
občanů slíbíme všechno všem jenom
proto, abychom se jim zalíbili. Tak jako
v ostatních otázkách i v této chceme navázat na dobré zkušenosti z minulosti.

Takže jsi s úrovní aparátu radnice
a profesionální zdatností úředníků
spokojený a nic se měnit nebude, žádná
reorganizace se nechystá?
Byl jsem spokojený a rozhodně se nechystáme na žádné revoluční změny v případě volebního úspěchu. Je logické, že je
vždy prostor, aby na sobě lidé pracovali,
zdokonalovali se odborně a učili se novým
věcem. Jak se praví v jednom televizním
pořadu, nikdo není dokonalý. Nebyl jsem
to ani já, ani moji kolegové, ale v žádném
případě to není ani současné vedení.

Díky za rozhovor a mnoho úspěchů.
Také děkuji a přeji pěkný podzim všem
Jablonečanům.
Vladimír Kordač
ST R AN A 11
VOLEBNÍ PROGRAM
TURISTIKA – CESTOVNÍ RUCH
Jablonec a Jizerské hory – lákavý cíl

podpoříme rozvoj a propagaci sítě cyklotras a značených turistických tras

dokončíme areál plaveckého bazénu vybudováním zázemí pro stanování a obytná auta

podpoříme podnikatelské aktivity zaměřené na cestovní ruch

propagace turistických možností a cílů na území města a v bezprostředním okolí, včetně zajištění jejich údržby
Co je třeba udělat pro další zlepšení životního prostředí v Jablonci
Pojem životní prostředí je v životě města často zužován jen na úpravu veřejné
zeleně, parkových ploch a na fungování
odpadového hospodářství. Jsou to oblasti
jistě důležité, viditelné, nikoliv však jediné.
Petr Karásek je absolventem Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze,
celá jeho profesní kariéra má nějaký vztah
k životnímu prostředí. Komu jinému položit
následující otázky?

Slyšel jsem názor, že ODS dobrý,
protože za tvého vedení rozvoje města
se podařilo postavit hodně »velkých«
staveb. Domov že taky dobrý, protože se
víc věnují »drobným« stavbám v oblasti
životního prostředí, zejména parkům.
Souhlasíš s tím názorem?
Nikomu neberu žádný názor, jen se
pokusím věcně argumentovat. Srovnání je
na každém. Ochrana životního prostředí
obecně se týká několika složek – ovzduší,
vegetace, horninového prostředí, povrchových a podzemních vod. Pro zlepšení
stavu životního prostředí jsme se snažili
v Jablonci udělat do roku 2006 něco užitečného, další záměry byly připravovány.
Je to mnohdy nepříliš viditelná, zato však
konkrétní práce přinášející konkrétní výsledky.

A konkrétně ty parky v letech 2002
až 2006?
V rámci péče o veřejnou zeleň se podařilo celou řadu městských parků zrekonstruovat - jednalo se o Máchův park, arboretum na Petříně, Tyršovy sady, úpravy byly
provedeny v lesoparku v Kokoníně, zcela
nově byl vybudován park v ulici Generála
Mrázka pod Rehavitalem. Zařadil bych
sem i novou cyklostezku a stezku pro pěší
podél Bílé Nisy směrem k Ostrému rohu,
provedenou včetně parkových úprav. Jako
součást realizace nového širšího centra
města bylo vybudováno nové nábřeží Nisy
u tzv. Ovocného trhu za autobusovým nádražím, záměrem bylo rozšířit podobným
způsobem zelené plochy na březích Nisy
od ulice SNP až po ulici U Nisy, včetně nového parku u ulice Nová Pasířská. Po čtyřleté pauze může být záměr revitalizace
Nisy a přilehlých oblastí v centru města
opět po volbách aktuální.

Co říci k záměrům ODS na zlepšení
dalších složek životního prostředí v dalších letech?
V ochraně ovzduší je pro Jablonec zásadní existence soustavy CZT a dále přechod
na paliva produkující z menších spotřebišť
do ovzduší snížený podíl znečišťujících lá-
tek. Soustava CZT je téma dodnes živé. Pro
snižování exhalací z dopravy se dařilo realizovat stavby zejména okružních křižovatek,
které přispěly k plynulejšímu průjezdu. Dále
je nutno koncepčně řešit dopravu tranzitní.
Ochrana horninového prostředí spočívá
v konkrétních místních podmínkách zejména v omezení možnosti kontaminace průsakovými vodami v podloží starých skládek
a znemožnění skládek nových. Připravováno
je přemístění překladiště a místa pro separaci odpadů z rozvojové lokality Horní Proseč. Bylo proto vytipováno místo na výjezdu
z Jablonce směrem na Prahu, kde je možno
využít území v těsné blízkosti slepého ramena staré komunikace. Osobně si myslím, že
je to jediná možná lokalita pro překladiště
v Jablonci – všechny ostatní, které jsou zvažovány, nesplňují prostorové nároky nebo
jsou v kontaktu s obytnou zástavbou. V oblasti ochrany podzemních a povrchových
vod byly v Jablonci do roku 2006 realizovány
stavby zásadního významu. Provedeno
bylo velmi složité odkanalizování velkého
území na březích jablonecké přehrady. Tím
byl významným způsobem omezen přínos
znečišťujících látek zejména ze splaškových odpadních vod do tohoto vodního díla.
Stručně řečeno - sinice nemají co žrát. Je ale
potřeba to odkanalizování dokončit.
-vlk-
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zdravé životní prostředí – silná stránka Jablonce

revitalizace Nisy a přilehlých oblastí v centru města – atraktivní vodní stavby, parkové úpravy, cesty pro pěší

účinná ochrana města před povodněmi – výstavba protipovodňové štoly se zajištěním financí mimo rozpočet města

odkanalizování dalších oblastí města – v Kokoníně, Proseči, za třetí přehradou, v Pasekách

vybudování nového překladiště odpadů mimo oblast bytové zástavby, zdokonalení systému odpadového hospodářství

efektivní správa a údržba městských pozemků včetně veřejné zeleně a úklidu veřejných prostranství
ST R AN A 1 2
JAB LO NEC K Ý ZPR AVO DA J – VO L BY 2010
VOLEBNÍ PROGRAM
SPORT
Jablonec – i nadále město sportu

zajištění efektivní správy a využívání stávajících sportovišť

podpora sportovním oddílům a spolkům, zejména těm, které pracují s mládeží

dokončíme vycházkový okruh pro pěší a cyklisty kolem přehrady v návaznosti na areál Břízek

vybudovat zázemí pro provozování vodních sportů na přehradě
Nabízíme
odpovědná
řešení
Jablonec bude i nadále město sportu, říká Ing. Vladislav Veselý
K povídání o sportu jsem
si pozval Ing. Vladislava
Veselého, bývalého ředitele společnosti SPORT
Jablonec nad Nisou, s.r.o.,
který dnes pracuje
ve funkci ekonomického náměstka Povodí
Labe, s. p. a kandiduje do městského
zastupitelstva v polovině kandidátky
na patnáctém místě.
stadionu). Důležité je zachování možnosti
jabloneckým školám využívat sportoviště
pro tělesnou výuku zdarma. Zdroje jsou
omezené vždy, ale i v krizových obdobích
je potřeba zabezpečit důstojný provoz
městských sportovních zařízení a tím i řádnou péči o majetek, aby nechátral vlivem
nedostatečné údržby. Provádění řádné
údržby městského majetku je také formou
nezadlužování města do budoucna.

Co považujete v programu ODS pro
další období za nejdůležitější? Samozřejmě hovoříme o sportu…
Asi zajištění efektivní správy a využívání
stávajících sportovišť. Do sportovišť se
díky velice úspěšným projektům a získaným dotacím v minulost investovali
obrovské peníze a podařilo se vybudovat
a zrekonstruovat takovou sportovní infrastrukturu, kterou nám jiná města závidí. Ať
už se jedná o atletický areál na Střelnici,
Městskou sportovní halu, plavecký bazén,
zimní stadion či fotbalový stadion. Aby tyto
vynaložené prostředky nevyšly nazmar, je
potřeba zajistit podmínky pro co nejmasovější využívání sportovišť jak sportovními
kluby tak i neregistrovanými sportovci
z řady veřejnosti.

Co je dál důležité v programu?
Za velmi důležitou považuji podporu
sportovním oddílům a spolkům, zejména těm, které pracují s mládeží. Částka
na podporu sice vždy byla, je a bude značně omezená možnostmi rozpočtu města.
Za nejdůležitější považuji nepřímou podporu formou rozumné, tedy dotované ceny
pronájmu městských sportovišť a tato
podpora obsáhne většinu sportů. Přímou
podporu formou příspěvků z rozpočtu
města je potřeba ještě více navázat na ak-
tivní členskou základnu dětí a mládeže,
zdůrazňuji aktivní, protože ze zkušenosti
ze Sportu s.r.o. vím, že některé oddíly
jsou schopny papírově vykázat stovky
mládežníků, a to i takových, kteří si kdysi
před lety udělali registračku, dvakrát přišli
na trénink a od té doby se již neukázali...

V programu má ODS také dobudování
vycházkového okruhu kolem přehrady
v návaznosti na areál Břízek a dobudování zázemí pro vodní sporty na přehradě. To považujete také za dobré?
Pokud vím, tak Petr Karásek plánoval
u hotelu centrální parkoviště pro celý
areál Břízek. Ten by tedy měl být řešen nejen z hlediska potřeb sportovních oddílů,
ale také jako nástupní místo na lyžařkou
magistrálu a na lyžařské i vycházkové
okruhy. Právě využití pro širokou veřejnost považuji za velmi dobrou podporu
rekreačně sportovní vyžití našich občanů.
-vlk-

Jak lze masové využívání zajistit?
Nejdůležitější je přijatelná cenová politika za užívání sportovišť, zejména všech
hal (atletické, všesportovní a zimního
PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ
Podnikání – základ prosperity

podpora místních podnikatelů a podnikatelských záměrů

podporovat rozvoj průmyslové zóny a stávajících firemních areálů, se spoluúčastí na zajištění potřebné infrastruktury

spolupráce s Hospodářskou komorou při vytváření nových podnikatelských projektů v našem městě

využít Dolní náměstí pro podnikatelské aktivity - trhy, výstavy a prezentace firem

být nápomocen podnikatelské veřejnosti při získávání finančních prostředků z grantů

po dobu hospodářské krize podpořit obchodníky v pronajatých městských nebytových prostorách, např. formou slev na nájemném

připravit lokality pro nové investiční záměry - bytová výstavba, polyfunkční zástavba, parkovací domy, průmyslové areály, sport a rekreace. V těchto lokalitách se podílet na vybudování potřebné infrastruktury

zajistit práci pro firmy v regionu obnovou zastaralého bytového fondu v majetku města
JAB LO NEC K Ý ZPR AVO DA J – VO L BY 2010
ST R AN A 1 3
Download

JABLONECKÝ ZPRAVODAJ VOLBY